Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS"

Transkript

1 Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon Telefaks + 9 Org. nr. 99

2 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Strømundersøkelse, lokalitet Sveggevika Oppdragsgiver: Pure Farming AS Rapport-nummer: BR9 Lokalitetens navn: Sveggevika Lokalitetsnummer: Driftsleder: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Averøy GPS-koordinater, planlagt anlegg (senter): º. Ø º. GPS-koordinater, instrumentrigg: º. Ø º. ( og ) º. Ø º. ( og 9) Måleperiode: nov-jan Dybde målested: meter ( og ) meter ( og 9) Instrumenttype: SD (propell) Måleintervall: minutter Resultater sammendrag: meter (overflate) meter (utskiftning) meter (spredningsdyp) 9 meter (bunn) Gjennomsnitt (cm/s),,9,, Maksimalhastighet (cm/s),,,, Strømstyrke - cm/sek (%),,,, eumann parameter,9,,, -års strøm (cm/s),, -års strøm (cm/s),, Kommentarer strømmålinger Dato rapport.. Ansvarlig feltarbeid Dag Slettebø Signatur Målinger på - og meter ble utført på hjørne av tenkt anleggsplassering mot Ø, mens spredning- og bunnmålingene ble gjort i senter av det planlagte anlegget. Resultater fra undersøkelse av strømforhold for lokaliteten, perioden november-januar er gjengitt.

3 Forord Denne rapporten beskriver strømforholda på fire dyp ved to ulike posisjoner. og meter ble målt ved utkanten av tenkt anlegg, mens og 9 meter ble målt ved senter av tenkt anlegg. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Pure Farming AS. Takk til medarbeidere på lokaliteten for god hjelp i forbindelse med utsetting og opptak av instrumenter. Dragsund,.. Svein Olav Humberset Vegard Aambø Langvatn

4 Innhold Forord... Innhold.... Innledning.... Materialer og metoder.... Valg av målersted.... Instrumentering.... Rutiner, kvalitetssikring og databehandling.... Datapresentasjon.. Vurdering av strømdata 9. Resultat: Spesifikasjon og resultatoversikt.... Målepunkt og bunnforhold.... Strømdata.... Vurdering av strømdata.... Kvalitetskontroll og sjekkliste. Litteratur og referanser.... Strømmålinger: Data-utskrift.... Strøm m.... Strøm m..... Spredningsstrøm m... Bunnstrøm 9 m...

5 . Innledning Den undersøkte lokaliteten ligger i Sveggevika, Averøy kommune. GPS koordinater for senter av planlagt lokalitet: º. / º. Ø. Figur : Oversiktsbilde, lokalitet Sveggevika markert med et fiskesymbol.

6 . Materialer og metoder. Valg av målersted Plasseringen av strømriggen har stor betydning for måling av strøm. ormalt plasseres riggen på lokalitetens antatte mest strømutsatte punkt. For målere på - og meters dyp er dette som oftest rett utenfor anlegget eller på enden lengst vekk ifra land. Dette for å fange opp den sterkeste strømmen anlegget kan bli utsatt for med tanke på dimensjoneringen. For måling av spredning- og bunnstrøm bør derimot målinger utføres i senter av anlegget. Dette for å finne den mest representative strømstyrken i hele anlegget i forhold til spredning av organisk avfall. Det må likevel gjøres vurderinger i forhold til anleggets geografiske plassering og topografisk utforming av nærområdet. F.eks. vil man kunne observere en effekt dersom strømmen dreier av, eller skifter retning i bukter, viker, møtende fjordsystemer, elveløp osv. Områdets batymetri vil også være av betydning for målepunktet, da ujevnheter i bunnforholdene kan påvirke strømmens styrke og dreining. Strømmålingene må også vurderes i forhold til lokalitetens driftsstatus. Utestående nøter og fiskebiomasse kan frembringe en skyggeeffekt og redusere strømmen i visse retninger ved lokaliteter. Dette er spesielt gjeldende på og meter. Alle disse faktorene vurderes i henhold til Fiske-Liv AS sine rutiner i forkant av utsetting av strømrigg for å oppnå et mest mulig realistisk og korrekt resultat.. Instrumentering Utstyret består av strømmåler: Modell Mini Current meter modell SD-; avlesningsenhet: Modell SD og programvare (SD versjon..., ) for bearbeidelse av innsamlet data. Prosedyrer for bruk følger instrukser fra leverandør (Sensordata). Instrumentet måler strømhastighet, strømretning og temperatur. Intervall for registrering er satt til hvert. minutt. Instrumentet har en terskelverdi på cm/sekund, og lavere strømhastigheter enn dette registreres ikke. Disse verdiene er satt lik cm/sekund. Utstyr for oppankring, tau, oppdriftsbøyer og markeringsbøyer suppleres av lokal oppdrettsaktør. Figur viser prinsippskisse av instrumentet, modell SD. Figur viser prinsippskisse for forankring av et instrument.

7 Figur : Instrument, strømmåling. Figur : Instrument, oppankring.. Rutiner, kvalitetssikring og databehandling Prosedyrer for bruk av instrumentet er gjort etter instrukser fra leverandøren, Sensordata. Før utsett ble fysisk status kontrollert, som f.eks. batteristatus, instrumentinnstilling, minnestatus og anoder. Fiske- Liv A/S benytter separate tekniske skjemaer som følger hver måler for teknisk dokumentasjon. Ved utsett av strømmåler benyttes eget riggskjema, for nedtegnelse av: riggoppsett, riggposisjon, målerdyp og tidspunkt for utsett og opptak, i henhold til S 9-:999. Ved opptak blir måleinstrument undersøkt for begroing eller annen fysisk skade. Dersom dette observeres kommenteres eventuell påvirkning av dette i rapporten. Rådata fra strømmålinger ble gjennomgått og kontrollert i forkant av rapportgenerering. Verdiene benyttet i denne rapporten er troverdige og uten behov for støyfiltrering eller annen korreksjon. Utvalget av måledata blir vurdert i forhold til registrert tidspunkt for utsett sammen med temperatureregistrering. Sjøtemperaturen vil være stabil over lengre tid, og registreringer av lufttemperatur før/etter utsetting vil enkelt kunne utelates fra datautvalget. Rådata og datamateriale fra strømmålinger oppbevares av Fiske-Liv AS. Data vil oppbevares i to versjoner, i rådataform og kvalitetskontrollerte data der underkjente verdier og data registrert utenom måleposisjon er fjernet, iht. S 9-:999.

8 . Datapresentasjon Tabell gir en enkel oversikt over figurer som er presentert i resultatdelen. Tabell : Resultatdata. Data-type: Matrise med hastighet plottet mot strømretning Statistisk sammendrag av måledata Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning Retningsdiagram Tidsdiagram for strømhastighet uavhengig av retning Retningsdiagram for strøm Temperatur i måleperioden Progressiv vektor/eumann parameteren Fordelingsdiagram Fordelingsdiagram, strømaktivitet (%) fordelt på sektorer Fyrstikkdiagram Kommentarer: Strømretningen er fordelt på º sektorer, som indikerer retningen til strømmen. Den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastighetene på målingene er vist under matrisa. Den prosentvise fordeling av de ulike º sektorene og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretningen er vist til høyre for matrisa Retningen til strømmen fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektorer på liggende akse Vannutskiftning i måleperioden. Diagrammet viser hvor langt og hvordan en tenkt merket vannpartikkel som befinner seg i strømmåleren sin posisjon ved målestart, vil drive av sted fra dag til dag. euman parameteren viser noe om stabiliteten til strømmen i vektorretningen. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastigheten som er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er målt i hver sektor Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger roret på strømmåleren har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. Strømhastighetene i måleperioden representert ved fyrstikker lagt etter hverandre slik at hver enkelt fyrstikklengde tilsvarer strømhastigheten i den aktuelle måleperioden, fyrstikkene sin retning tilsvarer strømretningen Kommentar: Signifikant maks. og signifikant min. er viktige statistiske begreper. Signifikante maksimumsverdier betyr gjennomsnittet av de / høyeste målingene. Tilsvarende gjelder for signifikant minimum. Minimumsverdien kan ofte være (null), derfor vil begrepet signifikant minimum være det som best beskriver verdien av de svakeste måleresultatene.

9 9. Vurdering av strømdata For vurdering av strømdata benyttes tilstandsklasser utarbeidet av Rådgivende Biologer (Tabell ). Disse data er hentet fra målinger i sjø, hovedsakelig utført i Hordaland og Sogn og Fjordane (Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer pers. kom.). Det vil kunne være regionale variasjoner i forhold til ulike fjordsystemers topografiske utforming, vannutskiftning og ulike oppdrettslokaliteter plassering og eksponeringsgrad. Disse verdiene må derfor kun betraktes som veiledende, og ikke som endelige tilstandsklasser. Grunnlaget for klassifiseringen er målinger utført med SD- måler fra lokaliteter for overflatestrøm, lokaliteter for vannutskiftningsstrøm og lokaliteter for spredningsstrøm og bunnstrøm. Tabell : Tilstandsklasser for vurdering av strømdata. Tilstandsklasser og verdier gjengitt fra Rådgivende Biologer AS sine innsamlede data fra Vestlandet. Strømstille periode er definert som en periode på, t eller mer med strøm svakere enn cm/s. Tilstandsklasse Tilstand gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s): Svært sterk Sterk Middels sterk Svak Svært svak Overflatestrøm Vannutskiftningsstrøm Spredningstrøm Bunnstrøm > > > >, -, -, -,, -,, -,, -,,9 -,, -,, -,, -,,, <, <, <, <, Tilstandsklasse Tilstand andel Svært lite Lite Middels Høy Svært høy strømstille (%): Overflatestrøm Vannutskiftningsstrøm Spredningstrøm Bunnstrøm < < < < > > > > 9 Tilstandsklasse Tilstand Svært stabil Stabil Middels Lite stabil Svært lite retningsstabilitet stabil stabil Alle dyp (euman parameter) >,, -,, -,, -, <,

10 . Resultat: Spesifikasjon og resultatoversikt. Målepunkt og bunnforhold Målingene for denne rapporten ble utført i perioden. november til. januar. Figur viser kart over anleggsområdet, med markering og posisjon for strømriggene.ved målepunktet er det ca. / meters dyp. Digitale sjøkartdata indikerer økende dybder mot øst. Figur : Lokalitetsområdet ved Sveggevika. Strømriggene (runding) er avmerket. Hovedstrømsretninger (relativ vannfluks %) for m (øverst til venstre), m (øverst til høyre), m (nederst til venstre) og 9 m (nederst til høyre).

11 . Strømdata En oppsummering er presentert i tabell. Fullstendig datamateriale er presentert i vedlegg. Gjennomsnittsmålingene av overflatestrømmen ( m) var, cm/s. Dette er en matematisk middelverdi for alle målingene uansett retning. Maksimal strømhastighet ble målt til, cm/s. Andelen strømmålinger mindre enn cm/s var, %. Gjennomsnittlig strøm m var,9 cm/s. Den maksimale strømhastigheten ble målt til, cm/s. Strømmålinger mindre enn cm/s utgjorde, %. Gjennomsnittlig strøm m var, cm/s. Den maksimale strømhastigheten ble målt til, cm/s. Strømmålinger mindre enn cm/s utgjorde, %. Gjennomsnittlig strøm 9 m var, cm/s. Den maksimale strømhastigheten ble målt til, cm/s. Strømmålinger mindre enn cm/s utgjorde, %. Tabell : Generelle spesifikasjonar, periode, frekvens og resultat. Tekst meter meter meter 9 meter Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. Dybde for registreringer 9 (meter). Ca. Måler type - nummer SD - nr SD - nr SD - nr SD - nr Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet* min/ min - døgn min/ min - døgn min/ min - døgn Adresse for arkiv (data) /o /s /o /s % strøm mindre enn. %. %. %. % cm/sek.(ca) Gjennomsnittsstrøm..9.. Rest strøm.... eumanns parameter.9... De hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) * De hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /se * Mest vannutskiftning / retning / graders sektor.* Minst vannutskiftning / retning / graders sektor.* Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * min/ min - døgn,,,,,,,,,,,, -, -, -, - -, -, -, - -, -, -, - -, -, -, - m ved - grader. m /m /døgn m ved 9- grader. m /m /døgn 9m ved - grader. m /m /døgn m ved - grader. 9m /m /døgn 9m ved - grader. 9m /m /døgn m ved - grader. m /m /døgn 9m ved - grader. m /m /døgn m ved - grader. m /m /døgn 99m /døgn m /døgn m /døgn m /døgn

12 . Vurdering av strømdata Verdiene fra undersøkelsen ble vurdert etter Rådgivende Biologer sine tilstandsklasser. Ved og meters dyp, vurderes strømhastighet og retningsstabilitet til å være middels til sterk. Andel strømstille var høy ved og meter. Ved spredningsstrøm var andelen strømstille svært lite og retningsstabiliteten middels. Ved bunnstrøm var andelen strømstille svært høy, men retningsstabiliteten stabil. Tabell : Vurdering av strømdata etter tilstandsklasser og verdier. Tilstandsklasse m strøm Gj. strømhastighet (cm/s), Andel strømstille (%),9 Retningsstabilitet,9 m strøm Gj. strømhastighet (cm/s),9 Andel strømstille (%), Retningsstabilitet, Spredningsstrøm Gj. strømhastighet (cm/s), Andel strømstille (%), Retningsstabilitet, Bunnstrøm Gj. strømhastighet (cm/s), Andel strømstille (%),99 Retningsstabilitet,. Kvalitetskontroll og sjekkliste økkelparametere som inngår i denne rapporten er gjennomgått og kontrollert iht. S 9-:999 (se Tabell ). Strømmåleren og behandling av strømdata tilfredsstiller også krav gitt iht. S 9:9, ref.., og strømmålinger fra og meter kan således benyttes til fastsettelse av strøm med og års returperiode. Tabell : Sjekkliste for kontroll av parametere som skal inngå i rapporten iht. S 9-:999 samt Fiske-Liv AS egne kriterier. Parameter Kontrollert Kommentar Vurdering av målersted Ok Utført ved bruk av elektronisk sjøkart (Olex) Instrumentbeskrivelse Ok Utført etter punkt. i S 9-:999 Riggbeskrivelse Ok Utført etter punkt. i S 9-:999 Vurdering av bunnforhold Ok Utført ved bruk av oppmåling med Olex Kringinformasjon for dataserie Ok Utført etter punkt i S 9-:999 Krav til datalagring Ok Utført etter punkt i S 9-:999 Beskrivelse dataverdier Ok Utført etter punkt. S 9-:999 Vurdering av strømdata Ok Etter tilstandsklasser fra Rådgivende Biologer AS

13 . Litteratur og referanser Jensen, Ø. og Maroni, K.,. Beregning av dimensjonerende strømhastighet for oppdrettslokalitet. Faktaark fra FHF, SITEF og FHL. S 9: 9. Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. orsk Standard 9: s. S 9-:999. Oseanografi: del : Strømmålinger i faste punkter. orsk Standard 999. sider. Users manual: Mini current meter model SD-. Sensordata AS, : s.

14 Strøm meter TEMPERATURE File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan-,, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C) CURRET SPEED File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan-,,,,,,, 9,,,,,,,,,, Current speed (cm/s) Days Days

15 CURRET SPEED BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- umber of measurements CURRET DIRECTIO BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- umber of measurements cm/s 9 9 Deg

16 PROGRESSIVE VECTOR File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- eumann parameter:.9 Average speed:. cm/s km Rest speed:. cm/s Rest direction: deg km E CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector

17 CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Relative water flux (%) per deg sector STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Current speed (cm/s) umber of measurements per deg sector,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, Days

18 CURRET SPEED / DIRECTIO MATRIX File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- 9 9 Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west orth / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,,9 Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity,

19 9 Strøm meter TEMPERATURE File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C) CURRET SPEED File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) Days,,,, 9,,,,,,,,,, Days

20 CURRET SPEED BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- umber of measurements CURRET DIRECTIO BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- umber of measurements 9 9 cm/s Deg

21 PROGRESSIVE VECTOR File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- eumann parameter:. Average speed:.9 cm/s km Rest speed:. cm/s Rest direction: deg. 9 km E CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector

22 CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Relative water flux (%) per deg sector STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) umber of measurements per deg sector,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, Days

23 CURRET SPEED / DIRECTIO MATRIX File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- 9 9 Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west orth / south Mean current speed (cm/s),9,, Variance (cm/s)²,,9,99 Standard deviation (cm/s),,9,9 Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity,

24 Strømmåling; Sveggevika Load table at m Sector Meas y y ±, 9,,, ±,, 9,, 9 ±,,,, ±,,,, ±,,,, ±,,,, ±,,,, ±,,,, Load table at m Sector Meas y y ±,,,, ±,,,, 9 ±,,,9, ±,, 9,, ±,,,, ±,,,, ±,,,, ±, 9,,,

25 Begge dybder MOORIG LOAD CURRET (measured velocity) File name: SVEm.SD (+ SVEm.SD) Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Ref. number: Upper (red) max velocity (cm/s) and concurrent lower (blue) velocity STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD (+ SVEm.SD) Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Current speed (cm/s) Lower (red) max velocity (cm/s) and concurrent upper (blue) velocity Ref. number:,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, Days

26 Dybde: m STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Data displayed from: :9 -.ov- To: :9 -.Jan- Current speed (cm/s) Ref. number:,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, Dybde: m STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, Current speed (cm/s) Days Ref. number: Days

27 Strøm meter TEMPERATURE File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-,, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C) CURRET SPEED File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-,,,,,,,,,,,, Current speed (cm/s) Days, Days

28 CURRET SPEED BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- umber of measurements CURRET DIRECTIO BAR CHART File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- umber of measurements 9 9 cm/s Deg

29 9 PROGRESSIVE VECTOR File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- eumann parameter:. Average speed:. cm/s km 9 Rest speed:. cm/s Rest direction: deg km E CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector

30 CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Relative water flux (%) per deg sector STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) umber of measurements per deg sector,,,,,,, -, -, -, -, -, -, Days

31 CURRET SPEED / DIRECTIO MATRIX File name: SVEm.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- 9 9 Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west orth / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,99,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity,

32 Strøm 9 meter TEMPERATURE File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-,,,,, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C) CURRET SPEED File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan-,,,,,,,,,,,, Current speed (cm/s) Days, Days

33 CURRET SPEED BAR CHART File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- umber of measurements CURRET DIRECTIO BAR CHART File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- 9 9 umber of measurements 9 9 cm/s Deg

34 PROGRESSIVE VECTOR File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- eumann parameter:. Average speed:. cm/s km Rest speed:. cm/s Rest direction: deg. 9 9 CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- km E Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector

35 CURRET VELOCITY DISTRIBUTIO DIAGRAM File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Relative water flux (%) per deg sector STICK DIAGRAM File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) umber of measurements per deg sector,,,,,,, -, -, -, -, -, -, Days

36 CURRET SPEED / DIRECTIO MATRIX File name: SVE9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- 9 9 Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west orth / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,99,, Standard deviation (cm/s),,9, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity,

37 Strømmåling; Sveggevika Load table at m Sector Meas y y ±,,,, ±,,,, 9 ±,,,, ±,,,9, ±,, 9,9, ±,,,, ±,,,, ±,,,9, Load table at 9 m Sector Meas y y ±,,,, ±,,,,9 9 ±,,,, ±,,,9, ±,, 9,, ±,,,, ±,,, 9, ±,,,,

38 Begge dybder MOORIG LOAD CURRET (measured velocity) File name: SVEm.SD (+ SVE9m.SD) Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Ref. number: Upper (red) max velocity (cm/s) and concurrent lower (blue) velocity STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD (+ SVE9m.SD) Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) Lower (red) max velocity (cm/s) and concurrent upper (blue) velocity Ref. number:,,,,,,, -, -, -, -, -, -, Days

39 Dybde: m STICK DIAGRAM File name: SVEm.SD Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) 9 Ref. number:,,,,,,, -, -, -, -, -, -, Dybde: 9 m STICK DIAGRAM File name: SVE9m.SD Data displayed from: : -.ov- To: : -.Jan- Current speed (cm/s) Days Ref. number:,,,,,,, -, -, -, -, -, -, Days

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. - STRØMMÅLIG S - LOKALITET DYRHOLME ØST Fitjar kommune oktober november Resipientanalyse Foretaksnr.: O mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost:

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Horne Brygge, Strandgt. 15, 6905 Florø. epost: floro@fishguard.no Mobil: 975 65 504 Rapport for: Selskap : Blom Fiskeoppdrett AS Lokalitet : Sildekruna Kommune :

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Åfjord kommune Øvre Årnes 7 717 Åfjord Vår referanse Deres referanse Dato 2166649-2 6.4.216 SalMar Farming AS - Søknad om utvidelse av areal på lokaliteten 33177 Krabbholmen II, Åfjord kommune. Oversendelse

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Simavika i mai juli 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Simavika i mai juli 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Simavika i mai juli 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 4 strømmålinger.

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer