DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev."

Transkript

1 Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1,

2 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse: DET NORSKE VERITAS AS P.O.Box 3 13 Høvik, Norway Tlf: Faks: Org. nr.: NO MVA Dato for første utgivelse: 1--1 Prosjektnr.: EP987 Rapportnr.: Organisasjonsenhet: Environmental Risk Management Emnegruppe: Marin overvåking (M) Sammendrag: Det Norske Veritas AS har gjennomført profilerende strømmålinger på 3 lokaliteter i Sandefjordsfjorden for Biologge AS. Resultatene fra disse målingene er presentert i rapporten. I tillegg er resultatene fra strømmålinger utført av DNV i og 8 oppsummert og det er gjort noen enkle overordnete betraktninger om strømforholdene i fjorden basert på de presenterte dataene. Generelt indikerer resultatene en overflatestrøm innover (nord) i fjorden der hvor den utvider seg etter Tranga mens strømmen går utover (sør) i dypere vannlag. I innerste deler av fjorden ser det ut som om strømmen går innover på østsiden av fjorden og ut på vestsiden. Det er mulig at det er en strømvirvel i indre deler av fjorden. For en mer detaljert og nøyaktig beskrivelse av strømforholdene i fjorden kan det etableres en strømmodell. Utarbeidet av: Navn og tittel Signatur Thomas Møskeland Principal Consultant Verifisert av: Navn og tittel Signatur Sam Arne Nøland Principal Consultant Godkjent av: Navn og tittel Erling Svendby Dirketør offentlig sektor og forsvar Signatur Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, men fri distribusjon innen DNV etter 3 år Indekseringstermer Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet Strengt konfidensiell Fri distribusjon Nøkkelord Serviceområde Markedssegment Strøm, hydrografi, Sandefjordsfjorden Miljø Miljø Revisjon nr. / Dato: Årsak for utgivelse: Utarbeidet av: Godkjent av: Verifisert av: 8 Det Norske Veritas AS Det er forbudt på noen som helst måte å kopiere hele eller deler av denne rapporten (inkludert papirkopiering eller ved bruk av elektroniske hjelpemiddel) uten forutgående skriftlig samtykke fra Det Norske Veritas AS. Dato: 1-5- Side i av ii

3 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG INNLEDNING... 3 MATERIALE OG METODER... 3 RESULTATER Stub Framnes Oleon Andre målinger Strømmålinger Strømmålinger 8... OPPSUMMERING OG DISKUSJON... 5 REFERANSER... 5 Vedlegg 1 Strømdata Dato: 1-5- Side ii av ii

4 SAMMENDRAG Det Norske Veritas AS har gjennomført profilerende strømmålinger på 3 lokaliteter i Sandefjordsfjorden for Biologge AS. Lokalitetene er på vestsiden av fjorden ved Stub, østsiden av fjorden ved Framnes og utenfor Oleon Scandinavia AS. Resultatene fra disse målingene er presentert i rapporten. I tillegg er resultatene fra strømmålinger utført av DNV i og 8 oppsummert og det er gjort noen enkel overordnete betraktninger om strømforholdene i fjorden basert på de presenterte dataene. Generelt indikerer resultatene en overflatestrøm innover (nord) i fjorden der hvor den utvider seg etter Tranga mens strømmen går utover (sør) i dypere vannlag. I innerste deler av fjorden ser det ut som om strømmen går innover på østsiden av fjorden og ut på vestsiden. Det er mulig at det er en strømvirvel i indre deler av fjorden. For en mer detaljert og nøyaktig beskrivelse av strømforholdene i fjorden kan det etableres en strømmodell. Den målte gjennomsnittstrømmen er sannsynligvis ikke stor nok til å erodere sedimentet, noe som er viktig i forhold til spredning av miljøgifter. Når det gjelder transport av finpartikulært materiale i vannsøylen er strømhastighetene store nok. Det som da kan ha stor betydning i forhold til erosjon og spredning av sediment og miljøgifter er episoder med strømhastigheter over gjennomsnitts-strømmen. I de gjennomførte målingene er det i relativt korte perioder målt hastigheter opp mot 9 cm/s. Strømhastigheter i denne størrelsesorden er tilstrekkelig til å erodere leire- og siltfraksjonen (enkeltkorn, se figur under), men hvis det er et utpreget kohesivt sediment er dette hastigheter som er lave i forhold til å erodere sedimentet. Selv om dette er til dels teoretiske betraktninger indikerer dette at spredning av sediment og miljøgifter skjer i relativt korte perioder hvor strømhastighetene (eller andre forhold som lagdeling, bølger m.m) er høyere enn gjennomsnittsstrømmen. Dato: 1-5- Side 1 av 5

5 Generell angivelse av hovedstrømsretninger i Sandefjordsfjorden basert på tilgjengelige data. : Overflate, : Midtdyp og : Bunn. Merk at pilene ikke angir størrelsesorden for vannfluks (eller hastighet), bare angivelse av retning. Dato: 1-5- Side av 5

6 1 INNLEDNING Sandefjordsfjorden er på listen over SFTs prioriterte fjorder for opprydning i forurenset sediment. Det er tidligere gjennomført en rekke undersøkelser i fjorden med det formål å kartlegge utbredelse, mulige kilder og spredning av miljøgifter, samt tiltaksplaner og risikoanalyser (DNV, 5, 7, 9, NIVA 1995, 1, og Miljøbistand 3). For å få en helhetlig kunnskap om forurensningssituasjonen og til planlegging av effektive tiltak, er en forståelse av strømforholdene i fjorden viktig. Det Norske Veritas AS har derfor gjennomført strømmålinger på 3 lokaliteter i Sandefjordsfjorden på oppdrag fra Biologge AS. Hensikten med målingene har vært å få økt kunnskap om strømforholdene i fjorden i forhold til det videre arbeidet med forurenset sediment problematikken og eventuelle tiltak. Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra denne undersøkelsen samt fra tidligere strømmålinger utført av DNV. Det er gitt en generell beskrivelse av strømningsforholdene i fjorden basert på disse målingene. Dato: 1-5- Side 3 av 5

7 MATERIALE OG METODER Det ble satt ut Aquadop strømmålere på 3 lokaliteter som vist i Figur 1. Disse måler strøm i hele vannsøylen. Strømmålerne ble satt ut og tatt opp Merk at strømmålerne ikke måler strømmen rett over bunnen da det er en viss avstand fra bunnen til målerhodet. Generelt er det i størrelsesorden 3 m over bunnen og høyere som måles. Tabell 1 Plassering av strømmålerne i Sandefjordsfjorden 9. name Lat Long Dyp Kommentar (WGS8) (WGS8) (m) SM3 59,18 1,3358, KHz strømmåler utenfor Oleon SM 59,1195 1,7 1,5 KHz strømmåler ved Framnes SM1 59,15 1,79 9,8 1Mhz strømmåler ved Stub Figur 1 Plassering av strømmålerne, Sandefjordsfjorden 9. Dato: 1-5- Side av 5

8 3 RESULTATER Detaljert informasjon om alle strømmålingene er gitt i vedlegg 1. Retningen (grader) for hovedvannfluks er vist som i Figur under. Figurene viser den relative vannfluksen (%) i 15 graders sektorer ( sektorer utgjør 3 grader). I disse figurene betyr grader rett nord, 9 grader betyr øst, 18 grader betyr sør og 7 grader betyr vest. N 8 1 Relative water flux (%) per 15 deg sector Figur Eksempel på presentasjon av hovedvannfluks. Dato: 1-5- Side 5 av 5

9 3.1 Stub Retningen for hovedvannfluksen på målestasjonen ved Stub er vist i Figur 3. Figur 3 Vannfluks på stasjon SM1 (Stub). Øverst: m, midten: 5 m. nederst: 7 m. Dato: 1-5- Side av 5

10 En oppsummering av resultatene for strømmålingene på Stub (stasjon M1) er presentert i Tabell. Flere detaljer er gitt i Vedlegg 1. Tabell Resultater fra strømmålingene utført ved Stub i 9. Dyp Data m 5 m 7 m Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 5,3 ( målinger), (793 målinger),7 (833 målinger) De hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) 1 35,, 15, 33 15, 135, 1, 18 15, 15, 135, 18 De hyppigst forekommende 3-5, 1-3, 5-7, , 1-3, 5-7, , 5-1, -1, 1-15 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor. 155m 3 ved 35-3 º. m 3 /m /døgn 895m 3 ved º. 87m 3 /m /døgn 93m 3 ved º 385m 3 /m /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor. 137m 3 ved -55 º 57m 3 /m /døgn 197m 3 ved 55-7 º 8m 3 /m /døgn 183m 3 ved 5- º 75m 3 /m /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger 35m 3 /døgn 35m 3 /døgn 1m 3 /døgn 1 : gruppert i synkende rekkefølge : vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter I Figur under er fordelingen av de ulike strømhastighetene i måleperioden vist. Dato: 1-5- Side 7 av 5

11 Fordeling av strømhastigheter (%) på m,5 %, % 1, % 3, % 15, % 1, % 8, % 3, % -1 cm/s -3 cm/s 5- cm/s 7-9 cm/s 1-1 cm/s cm/s -9 cm/s 3-5 cm/s Fordeling av strømhastigheter (%) på 5 m 1,1 % 1, %,1 %,8 %,1 % -1 cm/s 3,1 % -3 cm/s 5- cm/s 7-9 cm/s 1-1 cm/s cm/s -9 cm/s 33,3 % Fordeling av strømhastigheter (%) på 7 m 3,7 %, %,3 % 33,8 % -1 cm/s -5 cm/s -1 cm/s cm/s 1- cm/s 58, % Figur Fordeling av strømhastigheter (alle retninger) på stasjon SM1 (stub) Dato: 1-5- Side 8 av 5

12 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er 5,3 cm/s. Hastigheter mellom 3 5 cm/s i,5 % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 35 minutter i dette hastighetsintervallet. Klar nordlig vannfluks (inn i fjorden) i overflaten tilsvarende m 3 /m /døgn eller 15 5 m 3 i måleperioden i retningen Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 35 m 3 /døgn. 5 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er, cm/s. Sydøstlig vannfluks tilsvarende 87 m 3 /m /døgn eller 895 m 3 i måleperioden i retningen Hastigheter mellom 9 cm/s i,1 % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 7 minutter i dette hastighetsintervallet. Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 35 m 3 /døgn. 7 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er,7 cm/s. Hastigheter mellom 1 cm/s i, % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 1 minutter i dette hastighetsintervallet. Sydøstlig vannfluks tilsvarende 385 m 3 /m /døgn eller 93 m 3 i måleperioden i retningen Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 1 m 3 /døgn. Dato: 1-5- Side 9 av 5

13 3. Framnes Retningen for hovedvannfluksen på målestasjonen ved Framnes er vist i Figur 5. Figur 5 Vannfluks på stasjon SM (Framnes). Øverst:,5 m, midten:,5 m. nederst: 1,5 m. Dato: 1-5- Side 1 av 5

14 En oppsummering av resultatene for strømmålingene på Framnes (stasjon M) er presentert i Tabell 3. Tabell 3 Resultater fra strømmålingene utført ved Framnes i 9. Data,5 m,5 m 1,5 m Tidsrom for registreringer Gjennomsnittsstrøm (cm/s).8 (375 målinger) 5.1 (585 målinger) 5.7 (83 målinger) De hyppigst forekommende 35, 15,, 195 5, 195, 18, , 18, 1, 15 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende 5-7, 7-1, 3-5, , 5-7, 1-3, , 5-7, 7-1, 1-3 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 5973m 3 ved 15-3 grader. 9m 3 /m /døgn 58m 3 ved 5- grader. 5m 3 /m /døgn 8178m 3 ved grader. 31m 3 /m /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 1m 3 ved 15-1 grader. 53m 3 /m /døgn 58m 3 ved 15-1 grader. 17m 3 /m /døgn 97m 3 ved 9-15 grader. 1m 3 /m /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger 319m 3 /døgn 371m 3 /døgn 89m 3 /døgn *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter. I Figur under er fordelingen av de ulike strømhastighetene i måleperioden vist. Dato: 1-5- Side 11 av 5

15 Fordeling av strømhastigheter (%) på,5 m, % 15, %,9 % 1,9 % 13,8 % -1 cm/s -3 cm/s 5- cm/s 7-9 cm/s 1-1 cm/s cm/s 1,7 % 1,5-9 % cm/s 3-5 cm/s,3 % Fordeling av strømhastigheter (%) på,5 m 5,8 %,3 % 3, % 17, % 1,8 % -1 cm/s -3 cm/s 5- cm/s 7-9 cm/s 1-1 cm/s cm/s -9 cm/s,7 % 9,1 % Fordeling av strømhastigheter (%) på1,5 m,5 % 8, %, % 18,1 % 1, % -1 cm/s -3 cm/s 5- cm/s 7-9 cm/s 1-1 cm/s cm/s -9 cm/s 5,5 %,1 % Figur Fordeling av strømhastigheter (alle retninger) på stasjon SM (Framnes) Dato: 1-5- Side 1 av 5

16 ,5 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er,8 cm/s. Hastigheter mellom 3 5 cm/s i, % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt minutter i dette hastighetsintervallet. Størst vannfluks i nordlig retning tilsvarende 9 m 3 /m /døgn eller 5973 m 3 i måleperioden i retningen Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 319 m 3 /døgn.,5 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er 5,7 cm/s. Hastigheter mellom 9 cm/s i,3 % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 1 minutter i dette hastighetsintervallet. Nordlig og sørlig vannfluks men størst vannfluks, tilsvarende 5 m 3 /m /døgn eller 58 m 3 i måleperioden, i retningen 5 - (sør-sørvest). Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 371 m 3 /døgn. 1,5 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er 5,1 cm/s. Hastigheter mellom 9 cm/s i,5 % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 35 minutter i dette hastighetsintervallet. Nordlig og sørlig vannfluks, men størst vannfluks, tilsvarende 31 m 3 /m /døgn eller 8178 m 3 i måleperioden, i retningen (sør-sørvest). Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 89 m 3 /døgn. Dato: 1-5- Side 13 av 5

17 3.3 Oleon Retningen for hovedvannfluksen på målestasjonen ved Oleon er vist i Figur 7. Figur 7 Vannfluks på stasjon SM3 (Oleon). Øverst: 3 m, midten: 1 m. nederst: 18 m. Dato: 1-5- Side 1 av 5

18 En oppsummering av resultatene for strømmålingene ved Oleon (stasjon M1) er presentert i Tabell. Tabell Resultater fra strømmålingene utført ved Oleon i 9. Data 3 m 1 m 18 m Tidsrom for registreringer Gjennomsnittsstrøm,1 (5 målinger) 5,1 (595 målinger), (87 målinger) De hyppigst forekommende 35, 33, 315, 33, 315, 15, , 3, 135, 15 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende -8, 1-3, 8-1, , -8, 3-, -5-8, 1-3, -5, 3- strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 8173m 3 ved grader. 31m 3 /m /døgn 95m 3 ved grader. 398m 3 /m /døgn 11173m 3 ved grader. m 3 /m /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 19m 3 ved -55 grader. m 3 /m /døgn 13m 3 ved 3-5 grader. 5m 3 /m /døgn 1m 3 ved 5- grader. 7m 3 /m /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger 3199m 3 /døgn 3777m 3 /døgn 5153m 3 /døgn *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter. I Figur 8 under er fordelingen av de ulike strømhastighetene i måleperioden vist. Dato: 1-5- Side 15 av 5

19 Fordeling av strømhastigheter (%) på 3 m, % 1, % 19, % 1,3 %, % 11, % 3, % 18, % 11,9 % -1 cm/s -3 cm/s cm/s 5 cm/s cm/s 7-8 cm/s 9-1 cm/s cm/s 11, % 1-5 cm/s -5 cm/s Fordeling av strømhastigheter (%) på 1 m, % 1,3 % 1, % 1, % 7,8 %,8 % 3, %, % 15,1 % -1 cm/s -3 cm/s cm/s 5 cm/s cm/s 7-8 cm/s 9-1 cm/s cm/s 1-5 cm/s -5 cm/s 1,5 % Fordeling av strømhastigheter (%) på 18 m 11, % 19, % 1,1 %,3 %,5 % 17,7 % -1 cm/s -3 cm/s cm/s 5 cm/s cm/s 7-8 cm/s 9-1 cm/s 1, % cm/s 1-5 cm/s 11, % 13, % Figur 8 Fordeling av strømhastigheter (alle retninger) på stasjon SM3 (Oleon) Dato: 1-5- Side 1 av 5

20 3 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er,1 cm/s. Hastigheter mellom 5 cm/s i, % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 1 minutter i dette hastighetsintervallet. Nordvestlig vannfluks tilsvarende 31 m 3 /m /døgn eller 8173 m 3 i måleperioden i retningen Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 3199 m 3 /døgn. 1 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er 5,1 cm/s. Hastigheter mellom 5 cm/s i, % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 1 minutter i dette hastighetsintervallet. Nordvestlig vannfluks m 3 /m /døgn eller m 3 i måleperioden i retningen Også en betydelig vannfluks i sydøstlig retning. Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 5153 m 3 /døgn. 18 m Gjennomsnittlig hastighet i måleperioden er, cm/s. Hastigheter mellom 1 5 cm/s i,3 % av måleperioden. Dette tilsvarer totalt 159 minutter i dette hastighetsintervallet. Størst vannfluks i nordvestlig retning tilsvarende 31 m 3 /m /døgn eller 8173 m 3 i måleperioden i retningen Gjennomsnittlig total vannfluks for alle retninger er 3199 m 3 /døgn. 3. Andre målinger Det er tidligere gjennomført strømmålinger i Sandefjordsfjorden av DNV (5, 8). Resultatene fra disse målingene er oppsummert under. I tillegg er det et pågående arbeid i regi av Fylkesmannen i Vestfold med å samle inn og systematisere data fra tidligere strømundersøkelser Strømmålinger 5 I forbindelse med en undersøkelse med fokus på propelloppvirvling fra Color Line sin fergetrafikk i Sandefjordsfjorden ble det målt med strømmålere på totalt 8 lokaliteter. Plasseringen av målerne er vist i Figur 9 under. Målingene på lokalitet K1-K ble gjort over dager og på lokalitet S1-S over de to påfølgende dagene. Målingene ble gjort på midtdypet. Dato: 1-5- Side 17 av 5

21 Ved disse målingene ble det benyttet strømmålere av typen Anderaa (RCM 9) som måler strømparametere på et dyp, se Tabell 5 for resultater. Figur 9 Plasseringen av strømmålerne i 5, Sandefjordsfjorden. Dato: 1-5- Side 18 av 5

22 Figur 1 Vannfluks på stasjonene undersøkt i 5. Blå søyler peker i den retningen hovedvannfluksen er. Dato: 1-5- Side 19 av 5

23 Tabell 5 Data for strømmålingene i 5, Sandefjordsfjorden. Stasjon Dyp (m) Gj.snitt hastighet (cm/s) Median retning (grader) K1 Ca. 8 3, 13 K Ca. 5,5 5,3 18 K3 Ca. 5,5 5, 13 K 3-,5 13 S1 Ca. 5,5 1 S Ca. 3 5, 8 S3 Ca. 3,8 13 S Ca. 3, 3.. Strømmålinger 8 I 8 ble det målt strøm på lokaliteter 1) mellom Framnes nord og sør og ) mellom Framnes sør og Langestrand. Strømmålerne som ble brukt (Anderaa målere type RCM 9) målte bare på et dyp, ca. m over bunnen) og ikke i alle dyp som målerne som ble brukt i 9 (denne undersøkelsen). Gjennomsnittlig strømhastighet for måleren mellom Framnes nord og sør var,7 cm/s med en dominerende gjennomsnittlig vannfluks i sørlig retning. Gjennomsnittlig strømhastighet for måleren mellom Framnes sør og Langestrand var,8 cm/s med en gjennomsnittlig dominerende vannfluks i sørlig retning (også betydelig vanntransport nordlig retning). Dato: 1-5- Side av 5

24 Figur 11 Strømhastigheter- og retning på to lokaliteter undersøkt i 8, Sandefjordsfjorden. Blå søyler peker i den retningen hovedvannfluksen er. Dato: 1-5- Side 1 av 5

25 OPPSUMMERING OG DISKUSJON Det er flere faktorer som styrer strømforholdene i en fjord, blant annet vindretning- og styrke, topografi, ferskvannstilførsler og tidevann. Resultatene presentert i denne undersøkelsen er til dels gjennomført i ulike perioder og med ulike måleinstrumenter på ulike tidspunkt. Samlet sett er det derfor flere feilkilder i forhold til å trekke gode konklusjoner om strømforholdene i Sandefjordsfjorden. Dataene kan allikevel gi en pekepinn på generelle forhold. For en mer presis oversikt over strømningsforholdene kan det settes opp en strømmodell for fjorden basert på eksisterende strømdata og bunntopografien. Ved målestasjonen lengst ut i fjorden (1 i figuren under) går strømmen hovedsakelig nordnordvest i alle vanndyp, dvs. innover i fjorden. Det vil også i denne delen av fjorden være en sørlig strømkomponent men denne er ikke fanget opp av disse målingene. Lenger inn i fjorden i området mellom Framnes sør og Langestrand ( i figuren under) er det en sørlig komponent i bunnvannet (bare målt i bunnvann) og det samme er tilfellet i området mellom Framnes nord og sør (3 i figuren under). Målingene gjennomført i 9 ved Framnes nord ( i figuren under) og Stub (5 i figuren under) viser en innover rettet strøm i overflaten mens i midtdypet og ved bunnen går strømmen i motsatt retning, dvs. ut av fjorden. I de indre deler av fjorden indikerer dataene (målt i midtdypet) en generell nordlig retning på strømmen langs østsiden av fjorden og en utadgående sørlig strøm langs vestsiden av fjorden. Resultatene kan også indikere en virvel i indre deler av fjorden, dvs. innenfor Tranga da strømmen i midtdypet ved Framnes Nord har både en nordlig og sørlig komponent ( og i figuren under). I forhold til erosjon, transport og sedimentasjon av sediment kan hjulstrømsdiagram være et verktøy som gir en god indikasjon. Strømhastighetene ved Stub og Framnes er i gjennomsnitt ved bunnen henholdsvis,7 cm/s og 5,1 cm/s, og utenfor Oleon, cm/s. Periodevis er det målt strømhastigheter mellom 1 og 9 cm/s ved bunnen på de tre stasjonene i måleperioden. Dette nevnes da perioder med høye strømhastigheter kan være vesentlig i forhold til erosjon og transport av sediment og miljøgifter. I denne sammenheng understrekes det at det ikke er strømmen rett over bunnen (sediment-vann grensesjiktet), men i størrelsesorden 3 m over bunnen som er målt. Ved bunnen, og da spesielt rett over bunnen (sediment-vann grensesjiktet), er forholdene spesielle ved at det er gradienter både i fysiske og kjemiske parametere på grunn av bunnens påvirkning på vannet som transporteres rett over (BBL Benthic Boundary Layer). Meget overordnet kan dette grensesjiktet beskrives ved et logaritmisk lag hvor strømmen avtar (beskrives godt av en logaritmisk funksjon), et viskøst sub-lag hvor effektene av molekylær viskositet er viktig og et lag hvor molekylær diffusjon er viktig. Det mest interessante i denne sammenheng er at strømhastighetene vil reduseres nærmere bunnen, og anslagsvis kan man si at fra 1 meter over bunnen kan strømmen avta logaritmisk (i det logaritmiske laget) mot bunnen. For flere detaljer om dette, se blant annet Boudreau & Jørgensen (1). Det betyr at de faktiske strømhastighetene rett over bunnen vil være lavere enn det som er målt. Dette er viktig i forhold til erosjon og transport av sediment og miljøgifter hvor energien (strømhastigheter) i vannmassene er avgjørende. Dato: 1-5- Side av 5

26 DNV har ikke informasjon om fullstendig kornstørrelsesfordeling i disse områdene, men finfraksjonen (<3 μm) er målt tidligere i flere undersøkelser (DNV, og 8) og disse viser at sedimentet inneholder en betydelig andel leire og silt. Leire og silt er også generelt mest interessant i forhold til miljøgifter da disse binder seg godt til denne kornstørrelsesfraksjonen. Ser vi på diagrammet under er de målte gjennomsnittlige strømhastighetene i en størrelsesorden som teoretisk ikke er tilstrekkelig til å erodere hele siltfraksjonen (enkeltkorn). I tillegg er det rimelig å anta at leirefraksjonen ikke bør betraktes som enkeltkorn men fnokker (ansamling av enkeltkorn, kohesivt materiale) som tilsier at det må enda mer energi til for å erodere sedimentet samt at, som nevnt over, vil strømhastigheten mot bunnen avta slik at de faktiske hastighetene rett over bunnen er lavere enn de som er målt. Det er derfor å naturlig, basert på de målte strømhastighetene, at bunnsedimentene består av leire og silt. I DNV(8) er det målt en enda lavere gjennomsnittstrøm i Framnes-området enn i denne undersøkelsen. I tillegg er det slik at sedimentene på 5 m ved kaien ved Framnes Nord er finkornige og det kan observeres finkornige sedimenter enda grunnere enn dette (personlig observasjon). Dette tilsier at gjennomsnittstrømmen ikke er stor nok til å erodere sedimentet, noe som er viktig i forhold til spredning av miljøgifter. Når det gjelder transport av finpartikulært materiale i vannsøylen er strømhastighetene store nok. Det som da kan ha stor betydning i forhold til erosjon og spredning av sediment og miljøgifter er episoder med strømhastigheter over gjennomsnittsstrømmen. I de gjennomførte målingene er det i relativt korte perioder målt hastigheter opp mot 9 cm/s. Strømhastigheter i denne størrelsesorden er tilstrekkelig til å erodere leire- og siltfraksjonen (enkeltkorn, se figur under), men hvis det er et utpreget kohesivt sediment er dette hastigheter som er lave i forhold til å erodere sedimentet. Selv om dette er til dels teoretiske betraktninger indikerer dette at spredning av sediment og miljøgifter skjer i relativt korte perioder hvor strømhastighetene (eller andre forhold som lagdeling, bølger m.m) er høyere enn gjennomsnittsstrømmen. Hjulstrømsdiagram. Diagrammet kan benyttes til å estimere erosjon av partikler mellom 1 og 1 cm. Diagrammet viser om et korn med en gitt kornstørrelse kan forventes å sedimentere, Dato: 1-5- Side 3 av 5

27 transporteres eller eroderes som en funksjon av midlere strømhastighet langs bunnen av sedimentet Figur 1 Generell angivelse av hovedstrømsretninger i Sandefjordsfjorden basert på tilgjengelige data. : Overflate, : Midtdyp og : Bunn. Merk at pilene ikke angir størrelsesorden for vannfluks (eller hastighet), bare angivelse av retning. Dato: 1-5- Side av 5

28 5 REFERANSER Boudreau, B.P., Jørgensen, B.B., 1. The benthic boundary layer. Transport processes and biogeochemistry.oxford University press 1. ISBN DNV, 8. Tiltaksrettede sedimentundersøkelser i sedimentene utenfor Framnes/Langestrandområdet i Sandefjordsfjorden. Rapport nr. 9-7 rev1 DNV, 7. Oppfølgende undersøkelse Propellerosjon i Sandefjordsfjorden. Rapport nr DNV, 5. Oppvirvling og spredning avforurenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk i Sandefjordsfjorden. Rapport nr. 5-5 rev 1. DNV, 5. Risikovurderinger Sandefjordsfjorden. Rapport nr DNV,. Sedimenter i Sandefjordsfjorden. Rapport nr NGI, 7. Supplerende miljøtekniske grunn- og sedimendundersøkelser på Gimle og ute i fjorden. Rapport NIVA,. Tiltaksplan for forurensede sedimenter Sandefjordsfjorden Fase. Rapport LNR NIVA, 1 Forurensningstilstand i indre Sandefjordsfjorden og kartlegging av forurensningskilder. Rapport 3-1. NIVA, Sonderende undersøkelser i norske havner og utvalgte kystområder. Miljøgifter i sedimenter i Sandefjordsfjorden. Rapport nr. 58/9. ISBN Miljøbistand, 3. Fylkesvise tiltaksplaner i Sandefjordsfjorden. Rapport nr P Dato: 1-5- Side 5 av 5

29 STRØMDATA 1 VEDLEGG 1 Dato: 1-5- Side 1-1

30 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Det Norske Veritas AS Lokalitet: Stub Stasjon M1, Sandefjord kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Overflatestrøm Spredningsstrøm Bunnstrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. 9,5 9,5 9,5 Dybde for registreringer 5 7 (meter). Ca. Måler type - nummer AQP - 1MHz - nr3113 AQP - 1MHz - nr3113 AQP - 1MHz - nr3113 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet* sec/5 min - døgn sec/5 min - døgn sec/5 min - døgn Adresse for arkiv (data) /59,15 1,79o /59,15 1,79s /59,15 1,79b % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 3. %.8 %.3 % Gjennomsnittsstrøm 5.3 ( målinger). (793 målinger).7 (833 målinger) Rest strøm 1.5 ( målinger).7 (793 målinger) 1. (833 målinger) Neumanns parameter.79 ( målinger).15 (793 målinger). (833 målinger) De hyppigst forekommende 35,, 15, 33 15, 135, 1, 18 15, 15, 135, 18 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende 3-5, 1-3, 5-7, , 1-3, 5-7, , 5-1, -1, 1-15 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 155m 3 ved 35-3 grader. m 3 /m /døgn 895m 3 ved grader. 87m 3 /m /døgn 93m 3 ved grader. 385m 3 /m /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 137m 3 ved -55 grader. 57m 3 /m /døgn 197m 3 ved 55-7 grader. 8m 3 /m /døgn 183m 3 ved 5- grader. 75m 3 /m /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning 35m 3 /døgn 35m 3 /døgn 1m 3 /døgn pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *:måleren måler i x sekunder, per y minutt(er) intervall.". Dato: 1-5- Side 1-

31 Overflatestrøm - meter CURRENT SPEED File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 11, Current speed (cm/s) 1, 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Number of measurements cm/s Dato: 1-5- Side 1-3

32 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Deg Neumann parameter:.79 Average speed: 5.3 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 1.5 cm/s Rest direction: 15 deg. Valid data points: km E Dato: 1-5- Side 1-

33 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-5

34 STICK DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Current speed (cm/s) 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Days Dato: 1-5- Side 1-

35 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm11framnes Vestside_stub-.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 5,3,,1 Variance (cm/s)² 1,935 5,79 1,591 Standard deviation (cm/s) 3,597,5 3,58 Mean standard deviation,8,9,81 Maximum current velocity 1, Minimum current velocity, Significant max velocity 9, Significant min velocity, Velocity Dir Temp Valid measurements 935 Dato: 1-5- Side 1-7

36 Spredningsstrøm 5 meter CURRENT SPEED File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 1, 1, 1, 1, 8,,,, Current speed (cm/s), Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Number of measurements cm/s Dato: 1-5- Side 1-8

37 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Neumann parameter:.15 Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:.7 cm/s Rest direction: 18 deg. Valid data points: km E Dato: 1-5- Side 1-9

38 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-1

39 STICK DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Current speed (cm/s), 1,, -1, -, Days Dato: 1-5- Side 1-11

40 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm11framnes Vestside_stub-3.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,5,9 Variance (cm/s)² 9,5,353 5,9 Standard deviation (cm/s) 3,11,51,3 Mean standard deviation,717 1,,85 Maximum current velocity 151,8 Minimum current velocity, Significant max velocity,9 Significant min velocity 1,8 Velocity Dir Temp Valid measurements Dato: 1-5- Side 1-1

41 Bunnstrøm 7 meter TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 15, 1, 13, 1, 11, 1, 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, Temperature ( C) Days CURRENT SPEED File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 8,,,,, 18, 1, 1, 1, 1, 8,,,,, Current speed (cm/s) Days Dato: 1-5- Side 1-13

42 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Number of measurements cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Number of measurements Deg Dato: 1-5- Side 1-1

43 PROGRESSIVE VECTOR File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Neumann parameter:. Average speed:.7 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 1. cm/s Rest direction: 17 deg. Valid data points: km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-15

44 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector STICK DIAGRAM File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov-9 Current speed (cm/s) 3,, 1,, -1, -, -3, Days Dato: 1-5- Side 1-1

45 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm11framnes Vestside_stub-1.SD Ref. number: 3113 Number of measurements in data set: 935 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 15:55 -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),7, 3, Variance (cm/s)²,3, 1,7 Standard deviation (cm/s),37,735,58 Mean standard deviation 1,3 1,811 1,39 Maximum current velocity 77, Minimum current velocity, Significant max velocity 8, Significant min velocity, Velocity Dir Temp Valid measurements Dato: 1-5- Side 1-17

46 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT Firma: Det Norske Veritas AS Lokalitet: Framnes stasjon SM, Sandefjord kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Overflatestrøm Spredningsstrøm Bunnstrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca Dybde for registreringer,5,5 1,5 (meter). Ca. Måler type - nummer AQP - khz - nr17 AQP - khz - nr17 AQP - khz - nr17 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet* sec/5 min - døgn sec/5 min - døgn sec/5 min - døgn Adresse for arkiv (data) /59,1195 1,7o /59,1195 1,7s /59,1195 1,7b % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 1.9 % 3. %. % Gjennomsnittsstrøm.8 (375 målinger) 5.1 (585 målinger) 5.7 (83 målinger) Rest strøm.5 (375 målinger).5 (585 målinger) 1. (83 målinger) Neumanns parameter.8 (375 målinger).91 (585 målinger).173 (83 målinger) De hyppigst forekommende 35, 15,, 195 5, 195, 18, , 18, 1, 15 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende 5-7, 7-1, 3-5, , 5-7, 1-3, , 5-7, 7-1, 1-3 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 5973m 3 ved 15-3 grader. 9m 3 /m /døgn 58m 3 ved 5- grader. 5m 3 /m /døgn 8178m 3 ved grader. 31m 3 /m /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* 1m 3 ved 15-1 grader. 53m 3 /m /døgn 58m 3 ved 15-1 grader. 17m 3 /m /døgn 97m 3 ved 9-15 grader. 1m 3 /m /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning 319m 3 /døgn 371m 3 /døgn 89m 3 /døgn pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *:måleren måler i x sekunder, per y minutt(er) intervall.". Dato: 1-5- Side 1-18

47 Overflatestrøm,5 meter CURRENT SPEED File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 1, 11, 1, 9, 8, 7, Current speed (cm/s), 5,, 3,, 1,, Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 9 Number of measurements cm/s Dato: 1-5- Side 1-19

48 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Deg Neumann parameter:.8 Average speed:.8 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:.5 cm/s Rest direction: 35 deg. Valid data points: km E Dato: 1-5- Side 1-

49 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-1

50 STICK DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Current speed (cm/s) 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Days Dato: 1-5- Side 1-

51 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm1 Framnes Østsiden-5.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),8 3,7,9 Variance (cm/s)² 18,89 1,895 15,5 Standard deviation (cm/s),77 3,31 3,938 Mean standard deviation,8,885,798 Maximum current velocity 113, Minimum current velocity, Significant max velocity 11,3 Significant min velocity 3, Velocity Dir Temp Valid measurements Dato: 1-5- Side 1-3

52 Spredningsstrøm,5 meter CURRENT SPEED File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 11, Current speed (cm/s) 1, 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 18 Number of measurements cm/s Dato: 1-5- Side 1-

53 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Neumann parameter:.91 Average speed: 5.1 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:.5 cm/s Rest direction: 5 deg. Valid data points: km E Dato: 1-5- Side 1-5

54 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-

55 STICK DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Current speed (cm/s) 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Days Dato: 1-5- Side 1-7

56 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm1 Framnes Østsiden-3.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 5,1 3, 3, Variance (cm/s)² 1, 7, 8,3 Standard deviation (cm/s) 3,13,5,83 Mean standard deviation,1,83,8 Maximum current velocity 11,3 Minimum current velocity, Significant max velocity 8, Significant min velocity,3 Velocity Dir Temp Valid measurements Dato: 1-5- Side 1-8

57 Bunnstrøm 1,5 meter TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 1, 1, 1, 1, 8,,,, Temperature ( C), Days CURRENT SPEED File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 13, 1, 11, 1, 9, 8, 7,, 5,, 3,, 1,, Current speed (cm/s) Days Dato: 1-5- Side 1-9

58 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Number of measurements cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Number of measurements Deg Dato: 1-5- Side 1-3

59 PROGRESSIVE VECTOR File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Neumann parameter:.173 Average speed: 5.7 cm/s Rest speed: 1. cm/s Rest direction: deg. Valid data points: 83 km N (Skipped invalid data.) km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Dato: 1-5- Side 1-31

60 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector STICK DIAGRAM File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov-9 Current speed (cm/s) 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Days Dato: 1-5- Side 1-3

61 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: sm1 Framnes Østsiden-1.SD Ref. number: 17 Number of measurements in data set: 98 Data displayed from: 1:5-13.Oct-9 To: 17: -.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 5,7 3,3 3,8 Variance (cm/s)² 11,515 8,3 9,37 Standard deviation (cm/s) 3,393,899 3,51 Mean standard deviation,599,87,79 Maximum current velocity 19,7 Minimum current velocity, Significant max velocity 9,1 Significant min velocity,5 Velocity Dir Temp Valid measurements Dato: 1-5- Side 1-33

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. - STRØMMÅLIG S - LOKALITET DYRHOLME ØST Fitjar kommune oktober november Resipientanalyse Foretaksnr.: O mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost:

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug - 11. nov 2013 Nordic Mining ASA Rapportnr.2013-1538/DNV Referansenr.: / 18BHORT-3 Rev. 01, 2013-11-22 DET NORSKE VERITAS Rapport for

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Horne Brygge, Strandgt. 15, 6905 Florø. epost: floro@fishguard.no Mobil: 975 65 504 Rapport for: Selskap : Blom Fiskeoppdrett AS Lokalitet : Sildekruna Kommune :

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1314 / 14T4MM9-16 Rev. 0, 2012-09-20 Miljørisikoanalyse for Nordområdene

Detaljer

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes - Fortrolig Rapport Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet Forfatter(e) Grim Eidnes SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 2013-09-26 Historikk

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz

Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz NOTAT fra / from: til / to: kopi til / copy to: dato / date:.9.9 Asle Guneriussen Sweco Norge AS v/bente Breyholtz prosj nr / proj nr: 77 sak / subject: Kirkenes havn. Strømmålinger på punkt og dyp. til

Detaljer