(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/08 (06.01) F24D 12/02 (06.01) F24D 19/ (06.01) F24H 1/0 (06.01) F28D /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FR, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Atlantic Climatisation et Ventilation, 13 Boulevard Monge, 693 Meyzieu, Frankrike (72) Oppfinner Lepelletier, Yves, La touche, 8170 LE POIRE SUR VIE, Frankrike Clement, Jean François, 38 rue Guyonnet, 8000 LA ROCHE SUR YON, Frankrike Marie, Jean François, 31 avenue Groenland, 623 ISBERGUES, Frankrike (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Varmeanlegg (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A DE-A DE-A WO-A1-08/16 WO-A1-97/4139

2 [0001] Denne oppfinnelsen gjelder et varmeanlegg så vel som en fremgangsmåte for styring/regulering av en varmegenerator utrustet med et slikt varmeanlegg. [0002] Oppvarmingen av hus og hjem (radiatorer og/eller gulvvarme) og installasjonen for varmtvann kan sikres ved hjelp av en sentral varmeenhet med en varmepumpe som bruker utluften som kald kilde. Imidlertid vil en reduksjon av uteluftens temperatur medføre en reduksjon av den effekt som varmepumpen leverer. Denne reduksjonen av effekt som tilføres, kan være meget uheldig siden behovet for husholdningsoppvarming da er betydelig. [0003] I dette henseende er det innen den kjente teknikk vanlig å bruke elektrisk tilleggsutstyr eller en hjelpekjel sammen med varmepumpen. En slik tilordning krever til tross for sin gode virkningsgrad komplekse hydrauliske og elektriske forbindelser, særskilt for å forbinde varmevekslerne i hjelpekjelen og varmepumpen. [0004] Videre har hjelpekjelen og varmepumpen uavhengig regulering, hvilket gjør det mer komplisert å optimalisere deres samvirke. [000] Teknikkens stilling er representert ved dokumentene DE 33097, DE , DE og WO [0006] Dokumentet DE beskriver et varmeanlegg utrustet med en gassbrenner og en varmepumpe. [0007] Dokumentet WO beskriver en varmeakkumulator med flere varmevekslere skilt fra hverandre med en horisontal skillevegg utrustet med en sentral åpning og en intern varmekilde. [0008] Dokumentet DE beskriver en fremgangsmåte for regulering av et varmeanlegg for vannoppvarming, for å varme opp et vannreservoar i industrielt miljø. [0009] Det er fra den kjente teknikk videre kjent, særskilt fra dokumentet DE , å utruste et varmeanlegg med en varmegenerator for oppvarming av et varmebærende fluid, med et varmelegeme i hvilket det varmebærende fluid sirkulerer, og der varmelegemet fremviser: - et nedre kammer som omfatter: en første varmeveksler som hører til kretsen for en varmepumpe anordnet i det nedre området, en andre varmeveksler anordnet på oversiden av den første varmeveksleren og forbundet med et oppvarmingssystem basert på fossil energi, - et øvre kammer for å romme en beholder for varmtvann, idet det øvre kammer står i forbindelse med det nedre kammer. [00] På denne måten muliggjør tilstedeværelsen av den første og andre varmeveksler i ett og samme varmelegeme at man kan unngå mer komplekse hydrauliske og elektriske forbindelser. [0011] Videre danner den oppstigende varmetransport i det varmebærende fluid ved naturlig konveksjon, fra den første varmeveksleren mot/til den andre varmeveksleren og

3 deretter fra den andre varmeveksleren mot/til det øvre området av det nedre kammer i varmelegemet, en etasjevis temperaturøkning av det varmebærende fluid, hvilket muliggjør oppvarming av den varmebærende væske i det øvre kammer i varmelegemet. [0012] En slik varmegenerator innenfor teknikkens stilling tillater likevel ikke optimalisering av genereringen av varmtvann i det øvre kammer i varmelegemet. [0013] Den foreliggende oppfinnelse sikter mot å avhjelpe ulempen nevnt ovenfor og gjelder et varmeanlegg som kjennetegnes ved de karakteristiske trekk i patentkrav 1. [0014] På denne måten muliggjøres med et varmeanlegg ifølge oppfinnelsen at man kan øke overføringen av varme fra det nedre kammer til det øvre kammer ved en forsert varmeledning via de første midler for forbindelse, i tillegg til den naturlige konveksjon fra det øvre området i det nedre kammer, mot/til det øvre kammer. [001] Den forserte ledning eller konveksjon muliggjøres ved en sløyfe som er dannet ved: - anordning av midler for tilførsel av varmebærende fluid fra det øvre kammer og forbundet med de første midler for forbindelse, - anordning av de første midler for forbindelse forbundet med midlene for utløp av varmebærende fluid fra det nedre kammer i varmelegemet, - anordning av midler for utløp av fluid i et øvre område i det nedre kammer i varmelegemet. [0016] Etableringen av en slik sløyfe muliggjør på den ene side at det anordnes en unik regulering av temperaturen i det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer i varmelegemet, og på den annen side muliggjøres en optimalisert og lett drift/styring av energiuttaket både fra varmepumpen og varmeanlegget. [0017] I en utførelsesform er det slik at de første midler for forbindelse omfatter en treveisventil som fremviser: - en første gren i retning mot motstrømsenden av varmekretsen for husholdningen, - en andre gren med retning mot midlene for utløp av varmebærende fluid i det nedre kammer i varmelegemet. [0018] På denne måten får man med en slik sirkulasjonspumpe særskilt akselerert varmeoverføringen fra det nedre kammer til det øvre kammer via en forsert konveksjon og ved hjelp av de første midler for forbindelse. [0019] Det er fordelaktig at varmelegemets øvre og nedre kammer er avgrenset fra hverandre ved en skillevegg som strekker seg hovedsakelig horisontalt og har en sentral åpning. [00] På denne måten vil en slik skillevegg kunne begunstige den naturlige ledning eller konveksjon fra det øvre området av det nedre kammer, mot det øvre kammer, for å kunne varme opp vannbeholderen for varmtvann til husholdningen (en varmtvannsbereder).

4 [0021] I samsvar med en særskilt utførelsesform er det slik at varmeanlegget som er forbundet med en andre varmeveksler, omfatter en brenner som tilføres energi fra en fossil energikilde, så som fyringsolje eller gass. [0022] På denne måten vil bruken av fossil energi muliggjøre et moderat energikonsum for varmeanlegget i den utstrekning dette ikke brukes for realisering av tilleggsvarme. [0023] I en utførelsesform er det slik at varmeanlegget som er forbundet med den andre varmeveksler, omfatter en ovn som tilføres energi fra en fossil energikilde, så som ved eller pellets. [0024] I en særskilt utførelse omfatter varmeanlegget videre: - midler for regulering av effekten av varmepumpen og oppvarmingssystemet, - en første varmeføler som utruster de første midler for forbindelse, - en andre varmeføler som utruster de andre midler for forbindelse, - midler for temperaturregulering av det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer i varmelegemet, hvilke midler for temperaturregulering er forbundet med den første og den andre varmeføler, så vel som med midlene for styring av effekten av varmepumpen og oppvarmingssystemet. [002] På denne måten vil tilstedeværelsen av slike midler for regulering muliggjøre optimalisering av virkningen av både varmepumpen og oppvarmingssystemet, ved ikke å behøve å regulere mer enn en enkelt unik størrelse. [0026] Ifølge en utførelsesform omfatter reguleringsmidlene en regulator av typen PID, det vil si med proporsjonal-integrerende-deriverende virkning. [0027] En PID-regulator gjør det mulig å få en robust regulering av temperaturen i det varmebærende fluid, og reguleringen blir både rask og nøyaktig. [0028] Den foreliggende oppfinnelse gjelder videre en fremgangsmåte for regulering av en varmegenerator som inngår i et varmeanlegg i samsvar med oppfinnelsen, og fremgangsmåten er særmerket ved å omfatte følgende fortløpende trinn: a) styring av effekten av varmepumpen ved å tilordne den en nominell temperatur Tc for det varmebærende fluid i romoppvarmingskretsen for husholdningen, b) effektuere en første reguleringssløyfe for temperaturen T i det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer i varmeanlegget, ved å utføre følgende: b1) sammenlikne den registrerte temperatur T1 ved hjelp av den første varmeføleren, med temperatur Tc, b2) regulering av temperaturen T ved å styre varmepumpens effekt dersom T1 er forskjellig fra Tc, b3) sammenlikning på ny mellom T1 og Tc, idet den første reguleringssløyfen er utført slik at temperaturen T holdes lavere eller lik den maksimale temperatur Tmax i det varmebærende fluid på utgangen av varmepumpen og tilsvarende den maksimale effekt av varmepumpen, inntil T1 er lik Tc,

5 c) effektuering av en andre reguleringssløyfe så snart temperaturen T overstiger Tmax, og bestående av: c1) sammenlikne T1 med Tc, c2) regulering av temperaturen T ved å styre varmepumpens effekt og effekten av oppvarmingssystemet dersom T1 er forskjellig fra Tc, og c3) på ny sammenlikning mellom T1 og Tc, idet den andre reguleringssløyfen er i virksomhet inntil T1 er lik Tc. [0029] Tilstedeværelsen av slike reguleringssløyfer muliggjør å optimalisere både varmepumpens virkning og virkningen av oppvarmingssystemet. [00] På fordelaktig måte omfatter den andre reguleringssløyfen trinnene foran trinn c2) ved: - sammenlikning mellom den registrerte temperatur T2 ved hjelp av den andre varmeføleren, og Tmax, - stansing av varmepumpen dersom Tmax, hvorved det resulterende trinn c2) består i å regulere temperaturen T ved utelukkende å styre effekten av oppvarmingssystemet dersom T1 er forskjellig fra Tc. [0031] På denne måten vil en stansing av varmepumpen når temperaturen er Tmax, gjøre det mulig å unngå et overforbruk av energi i varmepumpen, hvilket ikke har noen nytte i det aktuelle tilfellet. [0032] Oppfinnelsen vil bedre forstås ut fra beskrivelsen nedenfor, idet det vises til den skjematiske tegningen, som et eksempel som ikke er begrensende, av en utførelsesform av dette varmeanlegget. [0033] Figur 1 viser skjematisk virkemåten for dette varmeanlegget. [0034] Varmeanlegget som er illustrert på figur 1, omfatter en varmegenerator med et varmelegeme 1 med hovedsakelig sylindrisk form, og i hvilket det sirkulerer et varmebærende fluid (ikke vist), så som vann, med eller uten antifrostmiddel (frostvæske). [003] Varmelegemet 1 har et øvre kammer 2 og et nedre kammer 3, idet disse er avgrenset med en skillevegg 4 som strekker seg i hovedsak horisontalt og har en sentral åpning. [0036] Det øvre kammer har en beholder (i originalteksten kalt ballong) 6 for varmt vann til husholdningen, oftest kalt varmtvann. Det nedre kammer 3 omfatter en kondenser 7 med koaksiale rør, der det varmebærende fluid sirkulerer i et indre rør og et ytre rør der et kjølefluid sirkulerer. Kondenseren 7 er anordnet i et nedre område av det nedre kammer 3. [0037] Kondenseren 7 hører til en termodynamisk krets med en varmepumpe og med en fordamper 8, en reduksjonsventil 9 og en kompressor. Varmeanlegget omfatter likeledes midler for regulering av effekten av varmepumpen 7, 8, 9, (ikke vist). [0038] Det nedre kammer 3 omfatter videre en varmeveksler 11 på oversiden av kondenseren 7, og forbundet med en brenner 12, tilført energi fra en fossil energikilde, så som

6 1 2 3 fyringsolje eller gass. Varmeanlegget omfatter også midler for regulering av effekten av brenneren 12 (ikke vist). [0039] Videre er det nedre kammer 3 utrustet med en nedre tilkoplingsåpning 13 og en øvre tilkoplingsåpning 14 henholdsvis anordnet i det nedre området og et øvre område av det nedre kammer 3, slik at disse åpninger henholdsvis danner midler for tilførsel og midler for utløp av det varmebærende fluid. [0040] Det øvre kammer 2 er likeledes utrustet med en tilkoplingsåpning 1 utformet i et øvre område av det øvre kammer 2. [0041] Varmeanlegget omfatter videre en romoppvarmingskrets 16 for husholdningen og med radiatorer og/eller utrustning for gulvvarme (ikke vist), idet denne romoppvarmingskrets 16 har et innløp 17 og et utløp 18. [0042] Utløpet 18 på romoppvarmingskretsen 16 er forbundet med det nedre kammer 3 i varmelegemet 1 ved en returledning 19 som passerer den nedre tilkoplingsåpning 13 og munner ut i det indre rør i kondenseren 7. [0043] Innløpet 17 av romoppvarmingskretsen 16 er forbundet med det nedre kammer 3 i varmelegemet 1 via en tilledning anordnet på innløpet, og en sirkulasjonspumpe 21 for det varmebærende fluid på utløpssiden, i tillegg til en treveisventil 22. [0044] Treveisventilen 22 har en første gren rettet mot innløpet 17 av romoppvarmingskretsen 16. Treveisventilen 22 har så en andre gren rettet mot den øvre tilkoplingsåpning 14 på det nedre kammer 3 i varmelegemet 1. Sist har treveisventilen 22 en tredje gren mot tilkoplingsåpningen 1 for det øvre kammer 2 i varmelegemet 1. [004] For øvrig har varmeanlegget en regulator av typen proporsjonal-integrerendederiverende (ikke vist) og forbundet via midlene for styring av effekten av varmepumpen 7, 8, 9, og brenneren 12, så vel som en første varmeføler (ikke vist) anordnet i tilledningen, og en andre varmeføler (ikke vist) anordnet i returledningen 19. [0046] Fremgangsmåten for styring/regulering av varmegeneratoren som utruster dette varmeanlegget, omfatter følgende fortløpende trinn, bestående av: a) styring av effekten av varmepumpen 7, 8, 9, ved å tilordne den en nominell temperatur Tc for det varmebærende fluid i romoppvarmingskretsen 16 for husholdningen, b) effektuere en første reguleringssløyfe for temperaturen T i det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer 3 i varmeanlegget 1, ved å utføre følgende: b1) sammenlikne den registrerte temperatur T1 ved hjelp av den første varmeføleren, med temperatur Tc, b2) regulering av temperaturen T ved å styre varmepumpens 7, 8, 9, effekt dersom T1 er forskjellig fra Tc, b3) sammenlikning på ny mellom T1 og Tc, idet den første reguleringssløyfen er utført slik at temperaturen T holdes lavere eller lik den maksimale temperatur (Tmax) i

7 6 1 det varmebærende fluid på utgangen av kondenseren 7 og tilsvarende den maksimale effekt av varmepumpen 7, 8, 9,, inntil T1 er lik Tc, c) effektuering av en andre reguleringssløyfe så snart temperaturen T overstiger Tmax og bestående av å: c1) sammenlikne T1 med Tc, c2) sammenlikning av den detekterte temperatur T2 ut fra den andre varmeføler, med Tmax, og deretter stansing av varmepumpen 7, 8, 9, dersom Tmax, eventuelt regulering av temperaturen T ved bare å styre brennerens 12 effekt dersom T1 er forskjellig fra Tc, dersom T2 Tmax, regulering av temperaturen T ved å styre varmepumpens 7, 8, 9, effekt og effekten av brennerens 12 dersom T1 er forskjellig fra Tc, og c3) på ny sammenlikning mellom T1 og Tc, idet den andre reguleringssløyfen er i virksomhet inntil T1 er lik Tc. [0047] Naturligvis er utførelsesformen av oppfinnelsen og beskrevet her, ikke av begrensende karakteristikk. Både detaljer og forbedringer vil kunne utføres og tilføyes i andre utførelsesformer uten at man dermed kommer ut over oppfinnelsens ramme.

8 P a t e n t k r a v 1. Varmeanlegg som omfatter: - en varmegenerator for oppvarming av et varmebærende fluid, med et varmelegeme (1) i hvilket det varmebærende fluid sirkulerer, og der varmelegemet (1) fremviser: et nedre kammer (3) som omfatter: midler (13, 14) for innløp og utløp av det varmebærende fluid, en første varmeveksler (7) som hører til kretsen for en varmepumpe (8, 9, ) anordnet i det nedre området, en andre varmeveksler (11) anordnet på oversiden av den første varmeveksleren og forbundet med et oppvarmingssystem (12) basert på fossil energi, et øvre kammer (2) for å romme en beholder (6) med varmtvann, idet det øvre kammer (2) står i forbindelse med det nedre kammer, omfattende: - en romoppvarmingskrets (16) for husholdning og med et innløp (17) og et utløp (18), - første midler () for forbindelse mellom innløpet (17) av romoppvarmingskretsen (16) og midler (14) for utløp av det varmebærende fluid fra det nedre kammer (3) i varmelegemet (1), - andre midler (19) for forbindelse mellom utløpet (18) av romoppvarmingskretsen (16) og midlene (13) for innløp av det varmebærende fluid i det nedre kammer (3) i varmelegemet (1), hvilket varmeanlegg er karakterisert ved at det øvre kammer (2) omfatter midler (1) for tilførsel av det varmebærende fluid, forbundet med de første midler () for forbindelse, og ved at midlene (13, 14) for innløp til henholdsvis utløp av det varmebærende fluid fra det nedre kammer (3) er anordnet henholdsvis i et nedre og et øvre område av dette nedre kammer (3). 2. Varmeanlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at de første midler () for forbindelse omfatter en treveisventil (22) som fremviser: - en første gren i retning mot motstrømsenden (17) av varmekretsen (16) for husholdningen, - en andre gren med retning mot midlene for utløp av varmebærende fluid i det nedre kammer i varmelegemet (1), og - en tredje gren med retning mot midlene (1) for tilførsel av det varmebærende fluid fra det øvre kammer (2) i varmelegemet 1.

9 8 3. Varmeanlegg ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at de første midler () for forbindelse omfatter en sirkulasjonspumpe (21) for varmebærende fluid og innrettet for å akselerere forskyvningen av det varmebærende fluid fra midlene (14) for utløp fra det nedre kammer (3) i varmelegemet (1) Varmeanlegg ifølge ett av kravene 1-3, karakterisert ved at varmelegemets (1) øvre og nedre kammer (2, 3) er avgrenset fra hverandre ved en skillevegg (4) som strekker seg hovedsakelig horisontalt og har en sentral åpning ().. Varmeanlegg ifølge ett av kravene 1-4, karakterisert ved at varmeanlegget som er forbundet med en andre varmeveksler (11), omfatter en brenner (12) som tilføres energi fra en fossil energikilde, så som fyringsolje eller gass. 6. Varmeanlegg ifølge ett av kravene 1-4, karakterisert ved at varmeanlegget som er forbundet med den andre varmeveksler (11), omfatter en ovn som tilføres energi fra en fossil energikilde, så som ved eller pellets Varmeanlegg ifølge ett av kravene 1-6, karakterisert ved videre å omfatte: - midler for regulering av effekten av varmepumpen (7, 8, 9, ) og oppvarmingssystemet (12), - en første varmeføler som utruster de første midler () for forbindelse, - en andre varmeføler som utruster de andre midler (19) for forbindelse, - midler for temperaturregulering av det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer (3) i varmelegemet (1), hvilke midler for temperaturregulering er forbundet med den første og den andre varmeføler, så vel som med midlene for styring av effekten av varmepumpen (7, 8, 9, ) og oppvarmingssystemet (12). 8. Varmeanlegg ifølge krav 7, karakterisert ved at midlene for regulering omfatter en regulator av typen proporsjonalintegrerende-deriverende Fremgangsmåte for regulering av en varmegenerator som utruster et varmeanlegg ifølge krav 7 eller 8, karakterisert ved å omfatte følgende fortløpende trinn bestående av:

10 9 1 2 a) styring av effekten av varmepumpen (7, 8, 9, ) ved å tilordne den en nominell temperatur (Tc) for det varmebærende fluid i romoppvarmingskretsen (16) for husholdningen, b) effektuere en første reguleringssløyfe for temperaturen (T) i det varmebærende fluid i det øvre området av det nedre kammer i varmeanlegget (1), ved å utføre følgende: b1) sammenlikne den registrerte temperatur (T1) ved hjelp av den første varmeføleren, med temperatur Tc, b2) regulering av temperaturen T ved å styre varmepumpens (7, 8, 9, ) effekt dersom T1 er forskjellig fra Tc, b3) sammenlikning på ny mellom T1 og Tc, idet den første reguleringssløyfen er utført slik at temperaturen T holdes lavere eller lik den maksimale temperatur (Tmax) i det varmebærende fluid på utgangen av varmepumpen (7, 8, 9, ) og tilsvarende den maksimale effekt av varmepumpen (7, 8, 9, ), inntil T1 er lik Tc, c) effektuering av en andre reguleringssløyfe så snart temperaturen T overstiger Tmax og bestående av å: c1) sammenlikne T1 med Tc, c2) regulering av temperaturen T ved å regulere effekten av varmepumpen (7, 8, 9, ) og effekten av oppvarmingssystemet (12) dersom T1 er forskjellig fra Tc, og c3) på ny sammenlikning mellom T1 og Tc, idet den andre reguleringssløyfen er i virksomhet inntil T1 er lik Tc.. Fremgangsmåte ifølge krav 9, karakterisert ved at den andre reguleringssløyfen omfatter trinnene foran c2) bestående av: - sammenlikning mellom den registrerte temperatur (T2) ved hjelp av den andre varmeføleren, og Tmax, - stansing av varmepumpen (7, 8, 9, ) dersom T2 > Tmax, hvorved det resulterende trinn c2) består i å regulere temperaturen T ved utelukkende å styre effekten av oppvarmingssystemet (12) dersom T1 er forskjellig fra Tc.

11

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2417337 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01P 7/16 (06.01) B60K 1/00 (06.01) B60K 11/02 (06.01) B60L 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2373400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer