Service manual. I n s t r u k s j o n s b o k. Engine type: Bergen KRM Engine no.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Service manual. I n s t r u k s j o n s b o k. Engine type: Bergen KRM Engine no.:"

Transkript

1 Service manual I n s t r u k s j o n s b o k Engine type: Bergen KRM Engine no.: Rolls-Royce Marine AS P.O Box 924 Sentrum, N-5808 Bergen, Norway Tel: Fax: December 2006 English/Norsk

2 0020 INTRODUCTION FORORD This Service Manual has been compiled to assist personnel responsible for the operation and maintenance of Bergen engines, and should therefore always be available for the technical staff. A certain minimum of practical experience is presumed, as engines must be operated by trained personnel only. Rolls-Royce can therefore not be held responsible for troubles and damages due to incorrect operations, not even if the corresponding operations are not listed in this Service Manual. Technical data and information in this Service Manual should be considered as confidential. In this Service Manual, care has been taken to ensure that the engine is presented as thoroughly as possible. Development and progress in design may, however, together with special application, make alterations of details necessary. It should also be observed that, although this Manual describes a certain equipment, such equipment is not necessarily delivered as standard. While reserving the right to make any alterations in design which we consider advisable, such an alteration can not be regarded as retrospective. We also reserve the right to make alterations in the Service Manual. Safety has been built into the Bergen engines, based on years of experience and skill. Keep in mind, however, that an engine is only as safe as the man who runs it. Always keep your fingers and clothing away from revolving parts. It is very important that you take the time to read the specific safety signs on the engine. Do not operate or work on the engine unless you have read and understand the instructions and warnings in this Service Manual. Denne instruksjonsbok er beregnet til bruk ved betjening og vedlikehold av Bergen motorer, og må følgelig gjøres tilgjengelig for betjenings- og vedlikeholdspersonalet. Det regnes med et visst minimum av praktisk erfaring, for motorene må kun kjøres av kvalifisert personell. Rolls-Royce kan derfor ikke holdes ansvarlig for problemer og skader som skyldes feilbetjening, selv om de tilsvarende operasjoner ikke er inkludert i denne instruksjonsbok. Data og opplysninger må behandles konfidensielt. Ved utarbeidelse av instruksjonsboken har vi forsøkt å gjøre denne så representativ for motoren som mulig, men p.g.a. den kontinuerlige utvikling av konstruksjonene og spesielle kundeønsker vil den enkelte motor kunne divergere fra boken i detaljer. Oppmerksomheten henledes på at selv om instruksjonsboken beskriver et spesielt utstyr, behøver dette utstyr ikke nødvendigvis være montert på den enkelte motor. Der tas forbehold om rett til å utføre konstruksjonsforandringer uten at disse forandringer skal ha tilbakevirkende kraft for leverte motorer. Der tas likeledes forbehold om rett til å utføre rettelser i instruksjonsboken. Sikkerhet er bygget inn i Bergen motorene, basert på mange års erfaring og dyktighet. Husk på, imidlertid, at en motor er bare så sikker som den mann som kjører den. Hold alltid fingrer og klær langt unna roterende deler. Det er meget viktig at en tar seg tid til å lese de spesifikke sikkerhetsskiltene på motoren. Kjør ikke og arbeid ikke på motoren før du har lest og forstår instruksjoner og advarsler i denne instruksjonsbok. Introduction Page 1:2 K/B/E 0706 Forord 1:2

3 0020 Failure to follow instructions or heed warnings could result in injury or even death. NOTES, CAUTIONS and WARNINGS NOTES, CAUTIONS and WARNINGS are used in this manual to emphasize important and critical instructions. They are used for the following conditions: Note: An operating procedure, condition, etc., which is essential to highlight. CAUTION Operating procedures, practices, etc., which if not strictly observed, will result in damage to or destruction of engine. Å unnlate å følge instruksjoner eller ta hensyn til advarsler, kan resultere i personskade eller til og med død. MERKNADER, FORSIKTIGHETER og ADVARSLER MERKNADER, FORSIKTIGHETER og AD- VARSLER er brukt i denne bok for å vektlegge viktige og kritiske instruksjoner. De er brukt for følgende tilfeller: Merk: En betjeningsprosedyre, tilstand, osv., som det er vesentlig å fremheve. FORSIKTIGHET Betjeningsprosedyrer, praksis, osv., som hvis ikke de følges nøye, vil medføre skade på eller nedbryting av motoren. WARNING Operating procedures, practices, etc., which if not correctly followed, will result in personal injury or loss of life. Safety of personnel is paramount. Before operating or maintaining the engine, all personnel shall be thoroughly familiar with the safety summary on the following pages. CAUTION In order to obtain maximum performance and safe operation of the engine under all running conditions, proper care and maintenance are required. Should, however, a fault occur during operation, it must be corrected immediately, even if the fault seems minor. ADVARSEL Betjeningsprosedyrer, praksis, osv., som hvis ikke de følges nøye, vil medføre personskade eller tap av menneskeliv. Sikkerhet for personell er det aller viktigste. Før motoren kjøres eller vedlikeholdes skal alt personell være grundig kjent med sikkerhetsoppsummeringen på de etterfølgende sider. FORSIKTIGHET For å oppnå maksimum ytelse og sikker drift av motoren under alle driftsbetingelser, er det nødvendig med skikkelig tilsyn og vedlikehold. Skulle, imidlertid, en feil oppstå under drift, må den utbedres straks, selv om den synes å bare være en liten feil. Introduction Page 2:2 K/B/E 0706 Forord 2:2

4 0021 SAFETY SUMMARY CAUTION In order to obtain maximum performance and safe operation of the engine under all running conditions, proper care and maintenance are required. Should, however, a fault occur during operation, it must be corrected immediately, even if the fault seems minor. (Introduction page 2). CAUTION Be aware that a loose pin, or an untightened bolt, screw, or nut, might cause serious damage, especially if not accessible during operation. (1201-1). CAUTION Before filling up with lubr.oil, the lubr.oil sump should be carefully inspected. Contaminations and corrosion (if any) are removed. Use rags, not cotton waste, when wiping off. (1201-2). CAUTION If the lubr.oil applied is not approved by Rolls- Royce, our warranty responsibility will be excluded. (1201-2). SIKKERHETSOVERSIKT FORSIKTIGHET For å oppnå maksimum ytelse og sikker drift av motoren under alle driftsbetingelser, er det nødvendig med skikkelig tilsyn og vedlikehold. Skulle, imidlertid, en feil oppstå under drift, må den utbedres straks, selv om den synes å bare være en liten feil. (Forord side 2). FORSIKTIGHET Vær klar over at en løs pinne eller splint, en dårlig tiltrukket bolt, skrue eller mutter, kan forårsake alvorlige skader, særlig der det ikke er tilkomst når motoren er i drift. (1201-1). FORSIKTIGHET Før påfylling av smøreolje inspiseres oljetroet i motorfundamentet. Slam og eventuell rust fjernes. Ved avtørking nyttes filler, ikke tvist. (1201-2). FORSIKTIGHET Dersom smøreoljen ikke er godkjent av Rolls- Royce, bortfaller vårt garantiansvar. (1201-2). WARNING Check the starting air piping. If a pipe becomes hot, this indicates a defect starting valve, which must be replaced immediately. (1201-3/4). CAUTION The engine must not be run with full load before normal working temperatures are reached. (1201-3/4). CAUTION If any of the main- or big end bearings have been dismantled, the engine must be stopped ADVARSEL Startluftrørene kontrolleres. Dersom et rør går varmt indikerer dette en utett startventil, som omgående må skiftes. (1201-3/4). FORSIKTIGHET Motoren må ikke kjøres med full belastning før normale arbeidstemperaturer er oppnådd. (1201-3/4). FORSIKTIGHET Dersom noen av ramme- eller veivlagrene har vært demontert, må motoren stanses etter ca. 5 Safety summary Page 1:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 1:10

5 0021 after about 5 minutes to check for possible overheated bearings. (1201-3/4). CAUTION The engine must not be loaded higher than 70% of nominal output before the intake air temperature (engine room temp.) has exceeded + 10 C. Special equipment is necessary on engines operating under arctic conditions with intake air temp. below +10 C. (1201-4/6). CAUTION As the oil companies may change their product specifications without previous notice, and without changing the products name, the information given in the lubricant guide is valid from the stated date and until further notice. This list is given as a guide, and Rolls-Royce takes no responsibility for difficulties that may be caused by the lubricating oil. (1503-2/4). CAUTION Do not attempt to adjust used bearing shells. Bearing shells supplied by Rolls-Royce must be employed. These do not require any adjustment. Before installing the new bearing shells check that the new and used bearing have identical part-number. Failure at this point might probably cause break-down. (2201-3). CAUTION When installing the bearing, the housing and the steel backs of the bearing shells must be absolutely clean and free of grease in order to obtain intimate metallic contact. Any oil deposits are removed by emery screen. minutter og lagrene kontrolleres for varmgang. (1201-3/4). FORSIKTIGHET Motoren må ikke belastes høyere enn ca. 70% av merkeeffekten før lufttemperaturen i maskinrommet er kommet over ca C. For drift under arktiske forhold med innsugningstemp. under + 10 C trenges det spesielt utstyr på motorene. (1201-4/6). FORSIKTIGHET Da oljeselskapene fra tid til annen endrer spesifikasjonsdata på sine produkter uten varsel og uten at produktbetegnelsen endres, er smørekartet gyldig fra den påførte dato og inntil videre. Smørekartets innhold er veiledende, og Rolls- Royce tar ikke ansvaret for vanskeligheter forårsaket av smøreoljen. (1503-2/4). FORSIKTIGHET Oppretting av brukte lagerskåler må ikke forekomme. Kun lagerskåler levert av Rolls- Royce må brukes. Disse trenger ikke tilpasning. Før montering av nye lagerskåler kontrolleres at ny og gammel skål har samme delenummer. En feil i denne forbindelse vil som oftest føre til lagerhavari. (2201-4). FORSIKTIGHET Ved montering av lageret, skal lagerhus og baksider av lagerskåler være absolutt rene og fettfrie, for å gi metallisk kontakt. Eventuell oljekoks fjernes ved hjelp av nettsmergel. Safety summary Page 2:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 2:10

6 0021 It is important to attain metallic contact in order to prevent the bearing from rotating in the housing, and such that heat can be conducted away from the bearing surface and into the housing. (2201-4). CAUTION When removing and installing the upper bearing shells, ensure that the guide tabs on the backs are not damaged as a consequence of rotating the crankshaft in the wrong direction. See Removing and installing of main bearings. One must also ensure that the guide tabs have entered the grooves in the bearing housings, such that they are not being forced against the journal when the bolts are tightened. (2201-4). CAUTION Do not apply airhammer when loosening the cross bolts. (2202-2). CAUTION Normally the cap should slide down easily, when the jack handle is turned. Do not apply force! In case the cap is stuck or hardly slides down, use of force may cause seizing of the guide faces and/or deformation of the jack. Check that the cross bolts are free from the caps and that the neighbouring cross bolts are loose. Also make sure that the cap is not in a skew position. (2202-2). CAUTION When removing the bearing shell the crankshaft is turned counterclockwise,viewed from the flywheel end. Check that the tool is in correct position on the bearing shell before starting the removal. Use a mirror if necessary. (2202-2). Den metalliske kontakten er viktig, fordi friksjonskraften holder lagerskålene på plass. Den metalliske kontakten er viktig også for tilfredstillende varmebortføring fra lagerskålene. (2201-4). FORSIKTIGHET Ved montering og demontering av overskåler må det påsees at tungene ikke kommer til skade ved at veivakselen tørnes i feil retning. Se Demontering og montering av rammelagre. Ved montering må det påsees at tungene ligger i sine spor i lagerhusene, slik at de ikke blir presset mot lagertappen når boltene trekkes til. (2201-4). FORSIKTIGHET Muttertrekker-maskin med slag-virkning må ikke nyttes til demontering av tverrboltene. (2202-2). FORSIKTIGHET Normalt skal dekselet gli ned uten særlig kraft på verktøyhåndtaket. Bruk ikke kraft! Dersom dekselet skulle sitte fast, eller gli tregt, vil bruk av kraft resultere i riving av styreflatene og/eller at verktøyet deformeres. Kontroller at tverrboltene er trukket tilstrekkelig ut og at nabolagrenes tverrbolter er løse. Kontroller også om dekselet er kommet i skjevstilling. (2202-2). FORSIKTIGHET Ved uttak av lagerskålen tørnes veivakselen mot urviser, sett fra svinghjulsenden. Kontroller at medbringerplaten på verktøyet kommer til korrekt anlegg mot lagerskål før selve ut-tørningen begynner. Bruk speil om nødvendig. (2202-2). Safety summary Page 3:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 3:10

7 0021 CAUTION See that the guide tab on the back of the bearing shell enters into its guide groove (on the same side as the bearing s stepped guiding face). (2202-3). CAUTION Ensure that the guide tab enters its groove. If the bearing cap has been removed from the jack (3), it must be remounted on the jack before the bearing shell is placed in the bearing cap. Then the bearing cap is raised into position by means of the jack (3). Observe the guide pins (2) and (6). The guide pin (6) enters a groove in the flywheel bearing cap. Also observe that the flywheel bearing bolts must be installed before the bearing cap is placed on the jack. (2202-4). CAUTION Torque converter with 1:4 convertion supplies a torque four times the value read on the torque wrench dial. (2202-4). CAUTION Remember to tighten the cross bolts of the neighbouring main bearings. See the introduction to this instruction. (2202-4). CAUTION When pumping commences, the airing screws on the hydraulic tools must temporarily be opened for de-airing and for oil flow check. Observe that the hydraulic hose couplings have to be pushed tightly together to engage. Otherwise one may be led to believe that hydraulic pressure is building up in the hydraulic tool, while the pressure in reality stops at the ball valve in the hose coupling. (2203-2)(2404-2)(3203-2)(9501-2)(9503-2). FORSIKTIGHET Påsé at tungen på baksiden av lagerskålen går inn i sitt styrespor (på samme side som lagerdekselets avtrappede styreflate). (2202-3). FORSIKTIGHET Påsé at tungen kommer på plass i sitt styrespor. Hvis lagerdekslet har vært tatt av jekken (3) må dekslet plasseres på jekken før lagerskålen monteres. Deretter heves lagerdekselet til anlegg mot lagerdeling ved hjelp av løfte-verktøyet (3). Vær oppmerksom på styrepinnene (2) og (6). Styrepinnen (6) styrer i et spor i svinghjulslagerdekselet. Boltene i svinghjulslageret må være montert før lagerdekselet plasseres på løfteverktøyet. (2202-4). FORSIKTIGHET Gear-nøkkel med utveksling 1:4 vil forsterke momentnøkkelens avleste verdi fire ganger. (2202-4). FORSIKTIGHET Husk å tilsette nabo -lagrenes tverrbolter! Se innledningen til denne instruksjon. (2202-4). FORSIKTIGHET Idet man begynner pumpingen åpnes lufteskruen(e) for avlufting og kontroll av oljetilførsel. Det må presiseres at koplingsdelene må presses skikkelig sammen da man ellers kan bli forledet til å tro at man har forbindelse, men i virkeligheten ender trykket i kulen på utgående slange fra pumpe. (2203-2)(2404-2)(3203-2)(9501-2). Safety summary Page 4:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 4:10

8 0021 WARNING Protecting glasses should be used in order to prevent injuries in case of high pressure pipe failure etc. (2203-2)(2404-2)(3203-2) (9501-2)(9503-2). CAUTION If the gasket (3) between the cylinder liner and the engine block and / or the cylinder liner have / has been renewed, the clearance between piston top and cylinder head must be checked prior to starting. After test run the tightening of the cylinder head bolts should be checked. (2301-1). CAUTION The set contains 3 identical O-rings. O-rings and grooves must be lubricated thoroughly with grease prior to fitting. Oil is not sufficient. Do not stretch O-rings before or during fitting. O-rings should be rolled evenly onto the cylinder liner. Make sure that O-rings are untwisted after entering the groove. To prevent the O-rings from swelling, the contact surfaces in the engine block and the cylinder liner must be cleaned free of oil and grease before fitting. Apply silicon grease, type DOW CORNING- MOLYCOTE 55M, to all the O-rings before fitting. (2301-2). CAUTION When replacing the piston rings, any wear edge at the upper part of the cylinder liner must be removed; otherwise the upper piston ring will be damaged. (2301-2/3). CAUTION Before installation, the valve (15) and (92), the valve seat (48) and the valve guide (51) must be well cleaned and coated with lubr.oil. Ref. Pt. 1. Installation of valve spindle. ADVARSEL På grunn av høyt oljetrykk bør operatøren bruke beskyttelsesbriller for å unngå skader i tilfelle slangebrudd eller lignende. (2203-2)(2404-2)(3203-2) (9501-2)(9503-2). FORSIKTIGHET Dersom pakningen (3) mellom sylinderforingen og blokken, og / eller sylinderforingen er skiftet, må klaringen mellom stempeltopp og sylinderdeksel kontrolleres før prøvekjøring. Etter prøvekjøring bør forspenningen av sylinderdekselboltene kontrolleres. (2301-1). FORSIKTIGHET Settet inneholder 3 identiske O-ringer. O-ringene og sporene skal settes inn med rikelige mengder fett før montering. Olje er ikke tilstrekkelig. Ikke strekk O-ringene før eller under montering. O-ringene bør rulles jevnt på foringen. Se til at O-ringen ikke ligger vridd i sporet. For å unngå at O-ringene skal svelle, må støttebeltene i motorblokken og sylinderforingen tørkes helt fri for olje og mineralfett, før montering. Før montering må alle O-ringene smøres inn med silikonfett, type: DOW CORNING- MOLYCOTE 55M. (2301-2). FORSIKTIGHET Ved utskifting av stempelringer må eventuelle slitekanter i sylinderforingen slipes vekk. Dersom slitekanten ikke fjernes, vil den øverste stempelringen bli ødelagt. (2301-2/3). FORSIKTIGHET Før montering av ventilspindel må ventilspindel (15) og (92), ventilsetet (48) og ventilstyring (51) på nytt rengjøres grundig og innsettes med smøreolje. Safety summary Page 5:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 5:10

9 0021 (2401-6). CAUTION Before extracting the prechamber from the cylinder head the cooling water is to be drained. The plug in the lowest point of each cylinder head is to be removed for this. (2401-6)(7230-1) (Only on gas engine). CAUTION If the top gasket (12) and / or the gasket between the cylinder liner and the cylinder block have / has been renewed, the clearance between piston top and cylinder head must be checked prior to starting. After test run the tightening of the cylinder head bolts should be checked. See Clearances and Manufacture Data. (2403-2). CAUTION When pumping commences, the airing screws on the hydraulic tools must temporarily be opened for deairing and for oil flow check. Observe that the hydraulic hose couplings have to be pushed tightly together to engage. Otherwise one may be led to believe that hydraulic pressure is building up in the hydraulic tool, while the pressure in reality stops at the ball valve in the hose coupling. (2404-2)(3203-2)(9501-2). Ref. pkt. 1 Installasjon av ventilspindel. (2401-6). FORSIKTIGHET Før opptrekk av forkammerdysen fra sylinderdekselet må motorens kjølevann tappes ned. Pluggen i det laveste punkt på hvert sylinderdeksel må derfor taes ut. (2401-5)(7230-1) (Kun på gassmotor). FORSIKTIGHET Dersom toppakningen (12) og / eller pakningen mellom sylinderforingen og blokken er skiftet, må kompresjonsklaringen kontrolleres før prøvekjøring. Etter prøvekjøring bør forspenningen av sylinderdekselboltene kontrolleres. Se Klaringer og Fabrikasjonsdata. (2403-2). FORSIKTIGHET Idet man begynner pumpingen åpnes lufteskruen(e) for avlufting og kontroll av oljetil-førsel. Det må presiseres at koplingsdelene må presses skikkelig sammen da man ellers kan bli forledet til å tro at man har forbindelse, men i virkeligheten ender trykket i kulen på utgående slange fra pumpe. (2404-2)(3203-2)(9501-2). WARNING A leaking starting-air valve is a fire hazard and has to be replaced immediately. (2410-1). ADVARSEL En lekk starteluftventil medfører risiko for brann og må skiftes ut snarest. (2410-1). WARNING When the engine is overheated, crankcase doors and other hand hole covers must remain closed for a minimum of 10 minutes after the engine is shut down. Do not start the engine before the cause of overheating has been found and corrected. (2501-2). ADVARSEL Når motoren er overopphetet, må veivluker og andre hånddeksler forbli lukket i minst 10 minutter etter at motoren er stoppet. Start ikke motoren før årsaken til overopphetingen er funnet og korrigert. (2501-2). Safety summary Page 6:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 6:10

10 0021 WARNING A loose counterweight can cause serious damage, and the tightening procedure for the counterweight bolts must be followed in detail. (3101-3/4). CAUTION The compression rings (2) and (3) have assymmetrical running faces and must be assembled correctly. These rings bear a TOP marking which must point upward. See Piston ring combination, (3204). (3201-6). CAUTION Observe that if the connecting rod for the KV-engine is not supported when the big end bearing cap is removed, it might swing out and damage the piston skirt or cylinder liner. (3202-2). CAUTION Do not apply torque on the bolts. (3202-2/3). CAUTION We recommend inspection of the cylinder liner after each piston withdrawal. If it is found that the honing marks from earlier honing operations have disappeared on larger parts of the liner surface, the whole surface must be roughened by means of honing. (3204-1). CAUTION When working on the camshaft observe that the inlet- and exhaust valves can collide with the piston if this is passing T.D.C. and the camshaft is incorrectly adjusted. It is therefore recommended to remove the nuts on the bolts for the rocker arm brackets on the cylinder heads, whenever work is done on the chain drive and the camshaft sections. ADVARSEL En løs kontravekt kan forårsake stor skade og tilsettingsprosedyren for kontravektbolter må følges i detalj. (3101-3). FORSIKTIGHET Kompresjonsringene (2) og (3) har assymetriske løpeflater og må monteres korrekt. Disse ringene bærer et Topp merke som må peke opp. Se Stempelringkombinasjon (3204). (3201-6). FORSIKTIGHET Vær oppmerksom på at veivstaken for KV-motoren, dersom den ikke har støtte når veivlagerdekselet trekkes ut, vil svinge ut og ødelegge stempelskjørt/ sylinderforing. (3202-2). FORSIKTIGHET Boltene må ikke slåes fast. (3202-2). FORSIKTIGHET Forøvrig anbefales det å inspisere sylinderforingen ved hvert stempeltrekk. Dersom en finner at ripene fra tidligere honing er slitt vekk på større felter av sylinderens overflate, bør hele overflaten rues på nytt ved hjelp av honing. (3204-1). FORSIKTIGHET Under arbeid med kamakselen må en være oppmerksom på at en feilstilling av kamaksel kan resultere i at ventiler og stempel støter sammen, når stempelet passerer øvre dødpunkt, T.D.C. Det anbefales derfor at mutrene på festeboltene for vippearmsbrakettene på sylinderdekslene skrues av ved alt arbeid med tannhjulsdrift og kamakselseksjoner. Safety summary Page 7:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 7:10

11 0021 This is to avoid collision between the valves and the piston when rotating the crankshaft during fitting of the camshaft sections. (4101-2). CAUTION Any deviation must not exceed ± 2 crank angle. If the deviation is more, there is a risk of collision between piston top and inlet- and exhaust valves. (4101-5/8). CAUTION Before the distance T is measured for the A-side chain, the engine has to be turned clockwise, and for the B-side chain, the engine has to be turned counterclockwise and before measuring. The reason is to accumulate all chain slack at the measuring point. Correct chain tension is when obtained the longest free part can be moved a total deflection of 20 mm. (T=20 mm, see drawing.) (4102-2). CAUTION Be aware that inaccurate adjustment will cause excessive wear of the chain drive. If the chain is too tight, it will influence on the crankshaft deflection. (4102-3). CAUTION When mounting the governor, make sure that the drive shaft enters easily the splines in bevel gear (19). Do not apply force. (5202-3). Dette bør gjøres for å forhindre at ventilene støter sammen med stempeltopp under tørning av veivaksel og montering av kamakselseksjoner. (4101-2). FORSIKTIGHET Eventuelle avvik må ikke være større enn ± 2 veivgrader. Er avviket større, kan luft- og av-gassventilene kollidere med stempel-toppen. (4101-5/8). FORSIKTIGHET Før avstanden T kontrolleres for A-sidens kjede, må motoren dreies med urviseren og før B-sidens kjede kontrolleres, må motoren dreies mot urviseren. Dette er viktig for å samle kjedens slakk i måleområdet. Riktig stramming av kjeden har en når den lengste frie delen kan beveges totalt 20 mm. (T=20 mm, se tegning.) (4102-2). FORSIKTIGHET Vær oppmerksom på at feil stramming av kjedene vil gi øket slitasje av kjedearrangementet. For stram kjede vil også gi utslag på veivakselindikerings-resultatene. (4102-3). FORSIKTIGHET Ved montering av regulatoren må en påsé at drivakselen glir lett ned i sporene i tannhjulet (19). Bruk ikke makt. (5202-3). WARNING Employ clean water only when washing. Use of diesel oil, thin lub.oil or other solvents might cause danger of explosion. (7106-1). ADVARSEL Ved vasking må kun rent vann anvendes. Bruk av dieselolje, tynn smøreolje eller andre løsningsmidler medfører eksplosjonsfare. (7106-1). Safety summary Page 8:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 8:10

12 0021 WARNING Observe that hot fuel oil is a fire hazard in case of a leaking pipe. All fuel oil pipes on the engine are therefore completely enclosed, - and these covers must always be in place before the engine is started. (7201-2) (Only on oil engine). CAUTION Before extracting the prechamber from the cylinder head the cooling water is to be drained. On the V-engine the plug in the lowest point of the cylinder head is to be removed for this. (7230-1) (Only on gas engine). CAUTION There must be taken great care and precision when working with high-tension leads and spark plugs. (7240-3) (Only on gas engine). CAUTION Voltage to be measured is VDC. (7240-3) (Only on gas engine). ADVARSEL Vær oppmerksom på at varm brennolje utgjør en stor brannfare i tilfelle av lekkasje på et rør. Alle brennoljerør på motoren er derfor fullstendig innkapslet, - og disse dekslene må alltid være på plass før motoren startes. (7201-2) (Kun på oljemotor). FORSIKTIGHET Før opptrekk av forkammerdysen fra sylinderdekselet må motorens kjølevann tappes ned. På V-motor må plugg i hvert sylinderdeksel på laveste punkt taes ut. (7230-1) (Kun på gassmotor). FORSIKTIGHET Det må oppvises stor nøyaktighet og forsiktighet under arbeid med tennkabler og tennplugger. (7240-2) (Kun på gassmotor). FORSIKTIGHET Spenningen som måles er VDC. (7240-3) (Kun på gassmotor). WARNING Because of the very high voltage in the plug cables, great care must be taken when working with these. (7240-3) (Only on gas engine). CAUTION Make sure that the pickups are properly secured after adjustment. Finally, rotate the engine one full turn and check that the pickups are not touching the flywheel. (5203-2). For gas engine: (7260-1). CAUTION If starting the treatment of cooling water, or after overhauls that might have contaminated the cooling water system, empty and flush the cooling system thoroughly before commencing treatment to remove as much old rust as ADVARSEL Pga den høye spenningen i tennkablene, må det oppvises stor forsiktighet under arbeid med disse. (7240-3) (Kun på gassmotor). FORSIKTIGHET Forviss deg om at pickup-ene er skikkelig sikret etter justering. Tørn til slutt motoren en full omdreining og kontroller at pickup-ene ikke berører svinghjulet. (5203-2). For gassmotor: (7260-1). FORSIKTIGHET Hvis behandling av kjølevannet skal påbegynnes, eller hvis det har blitt gjennomført arbeid som kan ha skitnet til/ forurenset kjølevannssystemet, tøm og spyl kjølevannsystem grundig før behandling av Safety summary Page 9:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 9:10

13 0021 possible. If the system is exceptionally rusty it is advisable to repeat this procedure after the first week or two of treatment. (8501-5/6). CAUTION It is very important that the locking elements (26) for the jacket water pump drive gear are fitted correctly. See detail on drawing 866/27. (8503-3). CAUTION The high pressure hose (d) is not allowed to be exhanged for a weaker hose. Stay away from the energetic spray jet of the nozzle. Keep flames away from the spray jet. (9505-3) (Only on oil engine). vannet for å fjerne så mye rust som mulig i systemet. Er systemet ekstra rustent bør prosedyren gjentaes en til to uker etter første behandlingen. (8501-5). FORSIKTIGHET Det er meget viktig at låse-elementene (26) for kappevannpumpens drivhjul er korrekt montert. Se detalj på tegning 866/27. (8503-3). FORSIKTIGHET Høytrykkslangen (d) må ikke byttes til en svakere slange. Kom ikke nær utsprøytningen fra dysen. Unngå bruk av ild nær utsprøytningen. (9505-3) (Kun på oljemotor). Safety summary Page 10:10 K 1006 Sikkerhetsoversikt 10:10

14 Free end/ pump end Flywheel end Counterclockwise rotation This side: Manoeuvre side Other side: Manifold side Bergen KRM-engine

15 0040 SERVICE MANUAL MAIN INDEX Chapt. Kapittel Technical data Testbed results Main sections Tekniske Data Prøveresultat Snittegninger av motor 0 Guarantee - Ordering parts Operating instructions Break down, causes and remedies -Tools Periodical Maintenance - Lubr. guide-table Clearances - Tightening data Garanti - Bestillinger av deler Driftsinstruksjoner Driftsforstyrrelser og feilretting - Verktøy Periodisk vedlikehold - Smøreoljekarttabell Klaringer - Tilsettingsdata, bolter 1 Engine block - Oil sump - Foundation Cylinder liner Cylinderhead Caps and covers Motorblokk - Bunnpanne - Fundament Sylinderforing Sylinderdeksel Luker og deksler 2 Crankshaft Piston and connecting rod Turning the engine Veivaksel Drivverk (stempel og veivstake) Tørning av motor 3 Camshaft Operation of inlet- and exhaust valves Kamaksel Drift av luft- og avgassventiler 4 Starting system Engine governing Startsystem Regulering av motor 5 Instrument panel on engine Instrumenthus på motor 6 Charging air Fuel Exhaust Ladeluft Brennstoff Avgass 7 Pump drive system Lubricating system Cooling water system Pumpedriftsystem Smøreoljesystem Kjølevannsystem 8 Mounting instructions Sundries Monteringsinstruksjoner Diverse 9 SERVICE MANUAL MAIN INDEX Page 1:1 K/B/E-O :1

16 0000 CHAPTER 0 KAPITTEL 0 Technical data Main Technical data Manufacture data Crankshaft deflection control Testbed results Longitudinal section of engine Cross section of engine Tekniske data Hovedtekniske data Fabrikasjonsdata Veivakselindikeringsresultater Prøveresultater Langsnitt av motor Tverrsnitt av motor Page 1:1 K-O 1196 Side 1:1

17 TECHNICAL DATA DRAWING NO.: L999/06 MAIN ENGINE : KRMB-9 ENGINE NO & MAIN ENGINE DATA NUMBER OF CYLINDERS - 9 CYLINDER BORE mm 250 PISTON STROKE mm 300 RATED POWER(MCR), ENGINE kw 2005 bhp 2725 MEAN EFFECTIVE PRESSURE bar 20.1 RATED SPEED 1/min 900 ENGINE SPEED, IDELING 1/min 450 MEAN PISTON SPEED m/s 9.0 DISPLACEMENT l 133 INERTIA OF ROTATING PARTS, ± kgm² 125 FUEL OIL DATA SPECIFIC FUEL CONSUMPTION g/kwh 196 FUEL CONSUMPTION AT MCR l/h 462 DAYTANK, 24HRS OPERATION m³ 11 START AIR DATA START AIR PRESSURE, MAX./MIN. barg 30/15 AIR CONSUMPT. PER START(50 C) m³n 0.50 NO OF STARTS, 125 l RECEIVER - 4 NO OF STARTS, 250 l RECEIVER - 8 LUBRICATION DATA LUBRICATING OIL SAE 40 MAIN PUMP CAPACITY m³/h 30.0 LUB. OIL PRESSURE : - NORMAL barg ALARM, PRESSURE LOW barg START, STAND-BY PUMP barg AUTOMATIC/MANUAL STOP barg 1.7 TEMP. AT ENGINE INLET : - NORMAL C 60 - ALARM, TEMP. HIGH C 70 SPEC. LUB. OIL CONSUMPTION g/kwh 0.8 LUB. OIL CONSUMPTION l/h 1.8 LUB. OIL QUANTITY : - WET SUMP, MAXIMUM l WET SUMP, MINIMUM l DRY SUMP, SYSTEM TANK l 2725 LUB. OIL COOLER : HEAT DISSIPATION MJ/h 815 ROCKER ARM SYSTEM : LUB. OIL PUMP CAPACITY l/h 325 LUB. OIL PRESSURE : - NORMAL barg ALARM, PRESSURE LOW barg.2-.3 LUB. OIL, TANK VOLUME l 40 COOLING WATER DATA TWO-STAGE CHARGE AIR COOLER : - LOW TEMP. STAGE : - MAX. INLET TEMP. C 37 - WATER FLOWRATE, MAX m³/h HEAT DISSIPATION MJ/h HIGH TEMP. STAGE : - WATER FLOWRATE, MAX m³/h HEAT DISSIPATION MJ/h 1430 JACKET WATER SYSTEM : PUMP CAPACITY m³/h 59 ALARM, PRESSURE LOW barg 0.8 TEMP. AT ENGINE OUTLET : - NORMAL C 90 - ALARM, TEMP. HIGH C 95 - SHUT-DOWN, TEMP. HIGH C 98 TEMP RISE IN ENGINE, MAX C INCL. HIGH TEMP. CA-COOLER C 13.6 WATER QUANTITY, ENGINE BLOCK l 330 EXPANSION TANK : - VOLUME, SINGLE-ENGINED l VOLUME, MULTI-ENGINED l HEIGHT ABOVE ENGINE m 3-10 JACKET WATER COOLER : HEAT DISSIPATION, ENGINE MJ/h INCL. HIGH TEMP. CA-COOLER MJ/h 3330 JACKET WATER WASTE HEAT RECOVERY WASTE HEAT, 100% LOAD, ± MJ/h 3330 WASTE HEAT, 80% LOAD, ± MJ/h 2490 WASTE HEAT, 50% LOAD, ± MJ/h 1470 AIR DATA TURBOCHARGER TYPE, BBC : VTR- 254 CHARGE AIR COOLER TYPE : UB- 29/36 AIR FLOW COMBUSTION m³n/h CHARGE AIR PRESSURE, (±0.1) barg 2.4 CHARGE AIR TEMP, NORMAL C ALARM, TEMP HIGH C 65 AIR PRESS. IN ENGINE ROOM,MIN mmwg 5 CHARGE AIR SUCTION DEPRESSION, AT COMPRESSOR INLET, MAX mmwg 200 EXHAUST DATA MASS FLOW kg/h VOLUME FLOW, AFTER TURBINE m³/h TEMP., AFTER CYLINDER C 440 TEMP., AFTER TURBINE C 350 BACK PRESSURE, MAX mmwg 300 PART LOAD DATA : MASS FLOW, 80% LOAD kg/h TEMP., AFTER TURBINE C 330 MASS FLOW, 50% LOAD kg/h TEMP., AFTER TURBINE C 295 RADIATION DATA - FROM ENGINE MJ/h 315 Engine power definition is according to ISO 3046/1. However the Engine ratings are valid for the following reference conditions : Air inlet temperature max C Air inlet temperature min. + 0 C Charge air low temp. fresh water inlet temp. max C Relative humidity 60 % Specific Fuel-Oil Consumption is measured on testbed according to ISO , using diesel-oil with a net heating value of 42.7 MJ/kg and no engine-driven pumps. With engine-driven pumps, add 1 g/kwh for each pump. Specific Lubricating Oil Consumption is for guidance only. Start Air Data based on remote and automatic starting. Charge Air Cooler heat dissipation will vary with water flowrate and inlet temp., these Data to be calc. after receipt of Final Process Data. NOTE! 1 MJ/h = 239 kcal/h = kw MCR = Maximum Continuous Rating m³n = Volume at 0 C and 1 atm Coolers to be dimensioned according to RREB recommendations: - 20% overcapacity plus 10% fouling. NOTE! Due to continuous development, some data may change. Sept. 2005

18 0101 MAIN TECHNICAL DATA Engine no Engine data Engine type... KRMB-9 Bore mm Stroke mm Swept volume pr. cylinder... 14,7 dm 3 V-angel between cylinder banks (Only for V-engines) Compression ratio... 1:12,5 Number of cylinders... 9 Pre-injection angle and A-dimension see instr and Tolerances of the highest/lowest max. firing pressure (ref. Testbed results )...6 bar HOVEDTEKNISKE DATA Motor nr Motordata Motor type... KRMB-9 Sylinderdiameter mm Slaglengde mm Slagvolum pr. sylinder... 14,7 dm 3 V-vinkel mellom sylinderrekkene (Gjelder kun for V-motorer) Kompresjonsforhold... 1:12,5 Antall sylinder... 9 Forinnsprøytningsvinkel og A-mål se instr og Toleranse for høyeste/laveste maks. forbrenningstrykk (ref. Prøveresultater ) 6 bar IMO-NOx emission status / IMO-NOx utslippsstatus IMO NOx status implies an engine built in accordance with requirements of the IMO Technical Code of Control of Nitrogen Oxides from Marine Diesel engines IMO NOx status innebærer en motor bygget etter IMOs tekniske spesifikasjon for kontroll av NOx fra marine dieselmotorer X IMO NOx emission status IMO NOx utslippsstatus Standard emission status Standard utslippsstatus Components and adjustment with influence on the NOx value are: - Pre-injection angle - Injection nozzles - Injection pump - Fuel cam - Combustion chamber - Piston - Cylinder Head - Connecting rod - Compression clearences - Turbocharger - Charge Air Cooler Følgende komponenter og justeringer har innvirkning på NOx-verdien: - Forinnsprøytningsvinkelen - Innsprøytningsdysen - Innsprøytningspumpen - Brennstoffkam - Kompresjonskammeret - Stempel - Sylinderdeksel - Veivstake - Kompresjonsklaring - Turbolader - Ladeluftkjøler Main technical data Page 1: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 1:3

19 0101 Detailed information for allowable components is given in Technical File for IMO-NOx certificate. Power output Information on power output is related to external working conditions: engine room temp., barometric pressure, sea water temp. etc. and will be supplied in agreement between buyer and Rolls- Royce Marine AS. Maximum continuous power output and speed, based on the actual running conditions, are printed together with engine no. on the name plate, which is attached to the engine. (Otherwise, see the Test bed results ). For detaljer om tillatte komponenter, se Technical File for IMO-NOx certificate. Motorytelse Opplysninger om ytelse tilpasset de ytre driftsbetingelser (maskinromtemp., barometerstand, sjøvannstemp. o.s.v.) vil foreligge i avtale mellom kjøper og Rolls-Royce Marine AS. Maksimal ytelse ved kontinuerlig drift og turtall basert på de aktuelle driftsbetingelser, sammen med motorens byggenummer, er stemplet inn på et skilt som er festet på motoren. (Se forøvrig Prøveresultater ). Direction of rotation and firing order / Dreieretning og tenningsrekkefølge X Clockwise rotation, - facing the engine flywheel end Høyregående, d.v.s. med urviser, motoren sett fra svinghjulsende Anticlockwise rotation, - facing the engine flywheel end Venstregående, d.v.s. mot urviser, motoren sett fra svinghjulsende. Firing order / Tenningsrekkefølge The cylinders are numbered from pump end towards the flywheel end. Sylinderene angis med stigende nummer fra motorens pumpeende til svinghjulsenden. 2. Cylinder head valves 2.1 Inlet- and exhaust valves Check values for opening- and closing times of valves. The check is to be carried out with zero tappet clearance, and the angels are read when the push rod has a lift of 1,8 mm. Note that tapped clearance is adjusted after the check is finished. See Clearances (1601). 2. Ventiler i sylinderdeksel 2.1 Luft - og avgassventiler Kontroll verdier for åpnings- og lukkingstider for ventilene. Kontrollen skal utføres ved nullstilt ventilklaring, og vinklene avleses når støterstangen har et løft på 1,8 mm. Etterpå innstilles ventilklaringen. Se Klaringer (1601). Main technical data Page 2: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 2:3

20 0101 Check values Inlet valve in opening phase: 30 before T.D.C by 1,8 mm cam lift Inlet valve in closing phase: 16 after B.D.C. by 1,8 mm cam lift Exhaust valve in opening phase: 35 before B.D.C by 1,8 mm cam lift Exhaust valve in closing phase: 25 after T.D.C. by 1,8 mm cam lift 2.2 Injection valve Injection valve, opening pressure bar Kontrollverdier I lufteventilens åpningsfase: 30 før Ø.D. ved 1,8 mm kamløft I luftventilens lukkingsfase: 16 etter N.D. ved 1,8 mm kamløft I avgassventilens åpningsfase: 35 før N.D. ved 1,8 mm kamløft I avgassventilens lukningsfase: 25 etter Ø.D. ved 1,8 mm kamløft 2.2 Innsprøytningsventil Innsprøytningsventil, åpningstrykk bar 3. Main lubr. oil system data Lubr. oil pump s relief valve opens at... 7 bar Lubr. oil pressure, inlet eng. at full speed bar (oil pressure control valves opening pressure) 3. Hovedsmøreoljesystem Smøreoljepumpens sikkerhetsventil åpner ved... 7 bar Smøreoljetrykk, innløp motor ved fullt turtall bar (oljetrykkreguleringsventilens åpningstrykk) 4. Crankcase safety valve data Opening pressure... 0,1 bar 4. Sikkerhetsventil for veivrom Åpningstrykk... 0,1 bar 5. Flexible engine mounting Buffer clearance B (See instr. 2102)... mm The clearance is given when buffers are arranged. 5. Elastisk opplagring av motor Bufferklaring B (Se instr. 2102)... mm Klaring er oppgitt når buffer er montert. Main technical data Page 3: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 3:3

21 0101 MAIN TECHNICAL DATA Engine no Engine data Engine type... KRMB-9 Bore mm Stroke mm Swept volume pr. cylinder... 14,7 dm 3 V-angel between cylinder banks (Only for V-engines) Compression ratio... 1:12,5 Number of cylinders... 9 Pre-injection angle and A-dimension see instr and Tolerances of the highest/lowest max. firing pressure (ref. Testbed results )...6 bar HOVEDTEKNISKE DATA Motor nr Motordata Motor type... KRMB-9 Sylinderdiameter mm Slaglengde mm Slagvolum pr. sylinder... 14,7 dm 3 V-vinkel mellom sylinderrekkene (Gjelder kun for V-motorer) Kompresjonsforhold... 1:12,5 Antall sylinder... 9 Forinnsprøytningsvinkel og A-mål se instr og Toleranse for høyeste/laveste maks. forbrenningstrykk (ref. Prøveresultater ) 6 bar IMO-NOx emission status / IMO-NOx utslippsstatus IMO NOx status implies an engine built in accordance with requirements of the IMO Technical Code of Control of Nitrogen Oxides from Marine Diesel engines IMO NOx status innebærer en motor bygget etter IMOs tekniske spesifikasjon for kontroll av NOx fra marine dieselmotorer X IMO NOx emission status IMO NOx utslippsstatus Standard emission status Standard utslippsstatus Components and adjustment with influence on the NOx value are: - Pre-injection angle - Injection nozzles - Injection pump - Fuel cam - Combustion chamber - Piston - Cylinder Head - Connecting rod - Compression clearences - Turbocharger - Charge Air Cooler Følgende komponenter og justeringer har innvirkning på NOx-verdien: - Forinnsprøytningsvinkelen - Innsprøytningsdysen - Innsprøytningspumpen - Brennstoffkam - Kompresjonskammeret - Stempel - Sylinderdeksel - Veivstake - Kompresjonsklaring - Turbolader - Ladeluftkjøler Main technical data Page 1: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 1:3

22 0101 Detailed information for allowable components is given in Technical File for IMO-NOx certificate. Power output Information on power output is related to external working conditions: engine room temp., barometric pressure, sea water temp. etc. and will be supplied in agreement between buyer and Rolls- Royce Marine AS. Maximum continuous power output and speed, based on the actual running conditions, are printed together with engine no. on the name plate, which is attached to the engine. (Otherwise, see the Test bed results ). For detaljer om tillatte komponenter, se Technical File for IMO-NOx certificate. Motorytelse Opplysninger om ytelse tilpasset de ytre driftsbetingelser (maskinromtemp., barometerstand, sjøvannstemp. o.s.v.) vil foreligge i avtale mellom kjøper og Rolls-Royce Marine AS. Maksimal ytelse ved kontinuerlig drift og turtall basert på de aktuelle driftsbetingelser, sammen med motorens byggenummer, er stemplet inn på et skilt som er festet på motoren. (Se forøvrig Prøveresultater ). Direction of rotation and firing order / Dreieretning og tenningsrekkefølge Clockwise rotation, - facing the engine flywheel end Høyregående, d.v.s. med urviser, motoren sett fra svinghjulsende X Anticlockwise rotation, - facing the engine flywheel end Venstregående, d.v.s. mot urviser, motoren sett fra svinghjulsende. Firing order / Tenningsrekkefølge The cylinders are numbered from pump end towards the flywheel end. Sylinderene angis med stigende nummer fra motorens pumpeende til svinghjulsenden. 2. Cylinder head valves 2.1 Inlet- and exhaust valves Check values for opening- and closing times of valves. The check is to be carried out with zero tappet clearance, and the angels are read when the push rod has a lift of 1,8 mm. Note that tapped clearance is adjusted after the check is finished. See Clearances (1601). 2. Ventiler i sylinderdeksel 2.1 Luft - og avgassventiler Kontroll verdier for åpnings- og lukkingstider for ventilene. Kontrollen skal utføres ved nullstilt ventilklaring, og vinklene avleses når støterstangen har et løft på 1,8 mm. Etterpå innstilles ventilklaringen. Se Klaringer (1601). Main technical data Page 2: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 2:3

23 0101 Check values Inlet valve in opening phase: 30 before T.D.C by 1,8 mm cam lift Inlet valve in closing phase: 16 after B.D.C. by 1,8 mm cam lift Exhaust valve in opening phase: 35 before B.D.C by 1,8 mm cam lift Exhaust valve in closing phase: 25 after T.D.C. by 1,8 mm cam lift 2.2 Injection valve Injection valve, opening pressure bar Kontrollverdier I lufteventilens åpningsfase: 30 før Ø.D. ved 1,8 mm kamløft I luftventilens lukkingsfase: 16 etter N.D. ved 1,8 mm kamløft I avgassventilens åpningsfase: 35 før N.D. ved 1,8 mm kamløft I avgassventilens lukningsfase: 25 etter Ø.D. ved 1,8 mm kamløft 2.2 Innsprøytningsventil Innsprøytningsventil, åpningstrykk bar 3. Main lubr. oil system data Lubr. oil pump s relief valve opens at... 7 bar Lubr. oil pressure, inlet eng. at full speed bar (oil pressure control valves opening pressure) 3. Hovedsmøreoljesystem Smøreoljepumpens sikkerhetsventil åpner ved... 7 bar Smøreoljetrykk, innløp motor ved fullt turtall bar (oljetrykkreguleringsventilens åpningstrykk) 4. Crankcase safety valve data Opening pressure... 0,1 bar 4. Sikkerhetsventil for veivrom Åpningstrykk... 0,1 bar 5. Flexible engine mounting Buffer clearance B (See instr. 2102)... mm The clearance is given when buffers are arranged. 5. Elastisk opplagring av motor Bufferklaring B (Se instr. 2102)... mm Klaring er oppgitt når buffer er montert. Main technical data Page 3: K-O 0205 Hovedtekniske data Side 3:3

24 0102 Cylinder bank A or engine in line Cylinder no. Sylinder nr. Pre-injection angle (Deg. before T.D.C.) Forinnsprøytningsvinkel. (Grader før Ø.D.) MANUFACTURE DATA / FABRIKASJONSDATA Engine no / Motor nr. 8121: Sylinderrekke A eller rekkemotor ,9 17,2 17,5 17,8 17,5 17,2 17,0 17,2 15,8 A- Dim. (mm) 1,92 1,89 1,81 1,74 1,93 1,90 1,96 1,88 2,30 A- Mål (mm) Thickness of spacer Mellomlegg tykkelse (mm) Thickness of gasket cyl. block - cyl. liner Pakningstykkelse syl. blokk - syl. foring (mm) 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Cylinder bank B (V-engine) Cylinder no. Sylinder nr. Pre-injection angle (Deg. before T.D.C.) Forinnsprøytningsvinkel. (Grader før Ø.D.) A- Dim. (mm) A- Mål (mm) Thickness of spacer Mellomlegg tykkelse (mm) Thickness of gasket cyl. block - cyl. liner Pakningstykkelse syl. blokk - syl. foring (mm) Adjustment of the pre-injection angle by spacers Also see instr Pre-injection angle (degs. before T.D.C.)... 17,4 *) *) Max. mean value for all cylinders allowed acc. to IMO NOx Technical File for the engine. A-dimension, nominal... 1,9 mm Sylinderrekke B (V-motor) Justering av forinnsprøytningsvinkel med mellomlegg Se også instr Forinnsprøytningsvinkel (grader før Ø.D.)... 17,4 *) *) Maks. gjennomsnittsverdi for alle sylindre tillatt ifølge IMO NOx Technical File for motoren. A-mål, nominelt... 1,9 mm Page 1:1 K-O 0205 Side 1:1

25 0102 Cylinder bank A or engine in line Cylinder no. Sylinder nr. Pre-injection angle (Deg. before T.D.C.) Forinnsprøytningsvinkel. (Grader før Ø.D.) MANUFACTURE DATA / FABRIKASJONSDATA Engine no / Motor nr. 8122: Sylinderrekke A eller rekkemotor ,8 17,8 17,8 17,2 17,7 17,9 16,7 17,2 15,8 A- Dim. (mm) 1,69 1,77 1,79 1,86 1,76 1,79 1,93 1,95 2,25 A- Mål (mm) Thickness of spacer Mellomlegg tykkelse (mm) Thickness of gasket cyl. block - cyl. liner Pakningstykkelse syl. blokk - syl. foring (mm) 1,75 2,00 2,00 2,00 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 Cylinder bank B (V-engine) Cylinder no. Sylinder nr. Pre-injection angle (Deg. before T.D.C.) Forinnsprøytningsvinkel. (Grader før Ø.D.) A- Dim. (mm) A- Mål (mm) Thickness of spacer Mellomlegg tykkelse (mm) Thickness of gasket cyl. block - cyl. liner Pakningstykkelse syl. blokk - syl. foring (mm) Adjustment of the pre-injection angle by spacers Also see instr Pre-injection angle (degs. before T.D.C.)... 17,4 *) *) Max. mean value for all cylinders allowed acc. to IMO NOx Technical File for the engine. A-dimension, nominal... 1,9 mm Sylinderrekke B (V-motor) Justering av forinnsprøytningsvinkel med mellomlegg Se også instr Forinnsprøytningsvinkel (grader før Ø.D.)... 17,4 *) *) Maks. gjennomsnittsverdi for alle sylindre tillatt ifølge IMO NOx Technical File for motoren. A-mål, nominelt... 1,9 mm Page 1:1 K-O 0205 Side 1:1

26 CRANKSHAFT DEFLECTION CHECK INDIKERING AV VEIVAKSEL Engine type KRMB-9 and no / Motor type KRMB-9 og nr Anticlockwise rotation. Venstregående motor. X Clockwise rotation. Høyregående motor WS no X Indicates direction of rotation seen from the flywheel end. Viser motorens dreieretning sett fra motorens svinghjulsende Control measurement to be made in direction of rotation. See also inst. no (C-engine: 3300). Indikering foretaes i dreieretningen. Se også instruksjon nr (C-motor: 3300). 1 CRANK POSITION / VEIVSTILLING Crank no. Veiv nr. 1 BOTTOM / BUNN Cold Kald Warm Varm Cold Kald 2 Warm Varm 3 TOP / TOPP Cold Kald Warm Varm Cold Kald 4 Warm Varm ½ ½ -1-1½ ½ +1 -½ +1 -½ ½ +1½ +2 +½ +2½ ½ +2 -½ ½ ½ ½ +1-1½ ½ Positioning the dial indicator. Plassering av måleuret. Engine type / Motor type *) K B&E C A A A Distance in mm / Avstand i mm Measurement in: 1/100 mm Mål i: 1/100 mm Remarks / Bemerkninger Test-bed. Measured Målt Date Dato Sign. Cold / Kald AB Warm / Varm JS *) Type B= B32:36 and B35:40 (gas engine) Type E= B32:40 Page 1:1 K/B/E/C 0891 Side 1:1

27 X CRANKSHAFT DEFLECTION CHECK INDIKERING AV VEIVAKSEL Engine type KRMB-9 and no / Motor type KRMB-9 og nr Anticlockwise rotation. Venstregående motor. Clockwise rotation. Høyregående motor WS no X Indicates direction of rotation seen from the flywheel end. Viser motorens dreieretning sett fra motorens svinghjulsende Control measurement to be made in direction of rotation. See also inst. no (C-engine: 3300). Indikering foretaes i dreieretningen. Se også instruksjon nr (C-motor: 3300). 1 CRANK POSITION / VEIVSTILLING Crank no. Veiv nr. 1 BOTTOM / BUNN Cold Kald Warm Varm Cold Kald 2 Warm Varm 3 TOP / TOPP Cold Kald Warm Varm Cold Kald 4 Warm Varm ½ 0 +½ 0 +1½ ½ +2 +1½ ½ +½ ½ ½ -½ +1 -½ ½ ½ -1½ 0-3 +½ -1½ ½ Positioning the dial indicator. Plassering av måleuret. Engine type / Motor type *) K B&E C A A A Distance in mm / Avstand i mm Measurement in: 1/100 mm Mål i: 1/100 mm Remarks / Bemerkninger Test-bed. Measured Målt Date Dato Sign. Cold / Kald AB Warm / Varm KB *) Type B= B32:36 and B35:40 (gas engine) Type E= B32:40 Page 1:1 K/B/E/C 0891 Side 1:1

28 0105 TEST BED RESULTS PRØVERESULTATER Test bed results for engine no Prøveresultater for motor nr Test bed results Page 1:1 K/B/E Prøveresultater 1:1

29 Rolls-Royce Engines Bergen Engine no.8121 KRMB rpm EBIN SA, Brasil BN5 CBO, Brasil DnV E0 3HUIRUPDQFH Engine number ** 8121 ** 8121 ** ** ** 8121 Engine speed rpm 901 ** 901 ** 901 ** ** ** 900 Engine output kw 509 ** 998 ** 1497 ** ** ** 2198 Actual load % 25 ** 50 ** 75 ** ** ** 110 Effective mean pressure bar 5.12 ** ** ** ** ** Max.press average bar 61 ** 0 ** 0 ** ** ** 149 Fuelrack mm 12.0 ** 17.0 ** 23.0 ** ** ** 31.5 Spec. fuelconsumption g/kwh ** ** ** ** ** Date ddmmyy 23-MAY-06 ** 23-MAY-06 ** 23-MAY-06 ** ** 23-MAY MAY-06 ** 23-MAY-06 Time of day hhmmss 12:03:21 ** 11:32:35 ** 11:02:25 ** ** 09:31:21 07:36:56 ** 10:31:13 Testbed no. - 2 ** 2 ** 2 ** ** 2 2 ** 2 $PELHQWDLU Barometric press. mbar ** ** ** ** ** Temp. air inlet C 31.1 ** 31.4 ** 31.6 ** ** ** 31.5 Relative humidity % 25.8 ** 25.3 ** 25.8 ** ** ** 27.1 Turbochargerspeed rpm ** ** ** ** ** Press. chargeair bar 0.27 ** 0.83 ** 1.52 ** ** ** 2.46 Temp. chargeair C 33.3 ** 40.5 ** 48.2 ** ** ** 57.8 Temp. exhaust average C 327 ** 353 ** 378 ** ** ** 438 )XHO/XERLO:DWHU1R]]OH Press. fuel-oil in bar 2.8 ** 2.5 ** 2.2 ** ** ** 1.8 Temp. fueloil in C 24.2 ** 23.7 ** 23.1 ** ** ** 21.5 Temp. HT-water in C 67.8 ** 82.9 ** 79.6 ** ** ** 73.7 Temp. HT-water out C 70.7 ** 87.4 ** 87.4 ** ** ** 87.1 Press. HT-water engine in bar 2.5 ** 2.5 ** 2.5 ** ** ** 2.4 Temp. lub.oil in C 59.8 ** 59.8 ** 59.7 ** ** ** 59.7 Temp. lub.oil out C 69.8 ** 72.3 ** 74.3 ** ** ** 76.9 Press. lub.oil in bar 4.5 ** 4.5 ** 4.5 ** ** ** 4.5 Press. rockerarm-oil in bar 1.0 ** 0.9 ** 0.9 ** ** ** 0.9 Temp. LT-water system in C 26.4 ** 26.5 ** 28.0 ** ** ** 28.1 Press. LT-water ch.aircooler in bar 1.8 ** 1.8 ** 1.8 ** ** ** 1.9

30 ([KDXVWJDVWHPSHUDWXUHV Rolls-Royce Engines Bergen Engine no.8121 KRMB rpm Engine number ** 8121 ** 8121 ** ** ** 8121 Actual load % 25 ** 50 ** 75 ** ** ** 110 Engine speed rpm 901 ** 901 ** 901 ** ** ** 900 Temp. exhaust cyl.1 C 328 ** 351 ** 380 ** ** ** 448 Temp. exhaust cyl.2 C 348 ** 370 ** 398 ** ** ** 468 Temp. exhaust cyl.3 C 343 ** 367 ** 397 ** ** ** 459 Temp. exhaust cyl.4 C 316 ** 345 ** 368 ** ** ** 424 Temp. exhaust cyl.5 C 317 ** 348 ** 373 ** ** ** 433 Temp. exhaust cyl.6 C 325 ** 356 ** 381 ** ** ** 439 Temp. exhaust cyl.7 C 314 ** 336 ** 360 ** ** ** 415 Temp. exhaust cyl.8 C 342 ** 362 ** 381 ** ** ** 433 Temp. exhaust cyl.9 C 313 ** 341 ** 365 ** ** ** 423 Temp. exhaust average C 327 ** 353 ** 378 ** ** ** 438 Max.press. cyl.1 bar 60.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 147 Max.press. cyl.2 bar 60.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 150 Max.press. cyl.3 bar 60.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 148 Max.press. cyl.4 bar 63.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 147 Max.press. cyl.5 bar 61.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 148 Max.press. cyl.6 bar 63.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 149 Max.press. cyl.7 bar 60.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 151 Max.press. cyl.8 bar 62.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 148 Max.press. cyl.9 bar 60.0 ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** 150 Max.press average bar 61 ** 0 ** 0 ** ** ** 1

31 52//652<&(%(5*(1(1*,1(3(5)250$1&( Engine no KRMB rpm FUELRACK [mm] LOAD_M [%] T_EX_AVG [C] P_REC [bar] FUELCO_F [g/kwh] POWER_F[kW] Rolls-Royce Engines Bergen

32 Rolls-Royce Engines Bergen Engine no.8121 KRMB-9 Oper.limit EBIN SA, Brasil BN5 CBO, Brasil 3HUIRUPDQFH Engine number - ** 8121 ** 8121 ** ** ** 8121 ** Engine speed rpm ** 450 ** 600 ** ** ** 901 ** Engine output kw ** 317 ** 849 ** ** ** 2005 ** Actual load % ** 16 ** 42 ** ** ** 100 ** Effective mean pressure bar ** 6.37 ** ** ** ** ** Max.press average bar ** 0 ** 0 ** 0 0 ** ** 142 ** Fuelrack mm ** 12.5 ** 18.5 ** ** ** 29.0 ** Spec. fuelconsumption g/kwh ** ** ** ** ** ** Date ddmmyy ** 23-MAY-06 ** 23-MAY-06 ** 23-MAY MAY-06 ** ** 23-MAY-06 ** Time of day hhmmss ** 14:06:34 ** 13:30:40 ** 13:11:10 12:53:24 ** ** 12:36:28 ** Testbed no. - ** 2 ** 2 ** 2 2 ** ** 2 ** DnV E0 $PELHQWDLU Barometric press. mbar ** ** ** ** ** ** Temp. air inlet C ** 29.7 ** 31.9 ** ** ** 31.8 ** Relative humidity % ** 26.6 ** 24.5 ** ** ** 24.5 ** Turbochargerspeed rpm ** 8900 ** ** ** ** ** Press. chargeair bar ** 0.09 ** 0.55 ** ** ** 2.22 ** Temp. chargeair C ** 28.9 ** 33.7 ** ** ** 55.3 ** Temp. exhaust average C ** 282 ** 373 ** ** ** 419 ** )XHO/XERLO:DWHU1R]]OH Press. fuel-oil in bar ** 1.4 ** 1.6 ** ** ** 1.9 ** Temp. fueloil in C ** 15.7 ** 18.6 ** ** ** 21.5 ** Temp. HT-water in C ** 68.2 ** 81.9 ** ** ** 75.9 ** Temp. HT-water out C ** 71.3 ** 87.3 ** ** ** 87.4 ** Press. HT-water engine in bar ** 1.1 ** 1.5 ** ** ** 2.4 ** Temp. lub.oil in C ** 59.8 ** 59.7 ** ** ** 59.8 ** Temp. lub.oil out C ** 68.6 ** 73.0 ** ** ** 75.7 ** Press. lub.oil in bar ** 3.1 ** 4.0 ** ** ** 4.5 ** Press. rockerarm-oil in bar ** 0.8 ** 0.7 ** ** ** 0.9 ** Temp. LT-water system in C ** 26.2 ** 25.4 ** ** ** 27.8 ** Press. LT-water ch.aircooler in bar ** 1.6 ** 1.8 ** ** ** 1.9 **

33 ([KDXVWJDVWHPSHUDWXUHV Rolls-Royce Engines Bergen Engine no.8121 KRMB-9 Oper.limit Engine number - ** 8121 ** 8121 ** ** ** 8121 ** Actual load % ** 16 ** 42 ** ** ** 100 ** Engine speed rpm ** 450 ** 600 ** ** ** 901 ** Temp. exhaust cyl.1 C ** 281 ** 378 ** ** ** 426 ** Temp. exhaust cyl.2 C ** 286 ** 386 ** ** ** 443 ** Temp. exhaust cyl.3 C ** 287 ** 383 ** ** ** 441 ** Temp. exhaust cyl.4 C ** 281 ** 364 ** ** ** 408 ** Temp. exhaust cyl.5 C ** 276 ** 367 ** ** ** 414 ** Temp. exhaust cyl.6 C ** 281 ** 374 ** ** ** 421 ** Temp. exhaust cyl.7 C ** 275 ** 360 ** ** ** 396 ** Temp. exhaust cyl.8 C ** 301 ** 379 ** ** ** 417 ** Temp. exhaust cyl.9 C ** 275 ** 362 ** ** ** 403 ** Temp. exhaust average C ** 282 ** 373 ** ** ** 419 ** Max.press. cyl.1 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.2 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.3 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.4 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.5 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.6 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.7 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.8 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press. cyl.9 bar ** 0.0 ** 0.0 ** ** ** Max.press average bar ** 0 ** 0 ** 0 0 ** ** 142

34 52//652<&(%(5*(1(1*,1(3(5)250$1&( Engine no KRMB-9 Oper.limit FUELRACK [mm] LOAD_M [%] T_EX_AVG [C] P_REC [bar] FUELCO_F [g/kwh] POWER_F[kW] Rolls-Royce Engines Bergen

35 Performance Rolls-Royce Engines Bergen Engine number Engine speed rpm Engine output kw Actual load % Effective mean pressure bar 5,06 10,09 15,16 20,18 20,19 22,19 Max.press average bar Fuelrack mm 12,0 18,5 23,0 29,5 29,5 32,0 Spec. fuelconsumption g/kwh 236,2 207,8 202,6 205,7 204,6 206,6 Date ddmmyy 22-MAY MAY MAY MAY MAY MAY-06 Time of day hhmmss 10:19:21 09:47:48 09:24:36 06:04:09 07:51:29 08:44:42 Testbed no Engine.no.8122 KRMB-9 900rpm EBIN S.A Brasil Yard.no.5 CBO.Brasil DnV Ambient - air Barometric press. mbar 986,6 987,2 987,4 989,7 988,1 987,4 Temp. air inlet C 26,3 26,9 27,1 27,6 27,8 28,2 Relative humidity % 32,8 33,0 30,1 28,9 31,2 28,3 Turbochargerspeed rpm Press. chargeair bar 0,27 0,87 1,59 2,27 2,26 2,51 Temp. chargeair C 35,7 43,5 48,2 53,9 54,4 56,8 Temp. exhaust average C Fuel - Lub.oil - Water - Nozzle Press. fuel-oil in bar 3,07 2,80 2,50 2,14 2,16 2,04 Temp. fueloil in C 19,2 19,7 19,0 19,8 18,9 18,8 Temp. HT-water in C 77,6 82,9 79,8 76,0 76,1 74,5 Temp. HT-water out C 80,0 87,2 87,2 87,2 87,3 87,3 Press. HT-water engine in bar 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 Temp. lub.oil in C 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,7 Temp. lub.oil out C 70,1 72,0 74,0 75,7 75,8 76,3 Press. lub.oil in bar 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Press. rockerarm-oil in bar 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Temp. LT-water system in C 28,2 30,6 30,3 30,4 30,6 30,5 Press. LT-water ch.aircooler in bar 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1

36 Exhaust gas temperatures Rolls-Royce Engines Bergen Engine number Actual load % Engine speed rpm Temp. exhaust cyl.1 C Temp. exhaust cyl.2 C Temp. exhaust cyl.3 C Temp. exhaust cyl.4 C Temp. exhaust cyl.5 C Temp. exhaust cyl.6 C Temp. exhaust cyl.7 C Temp. exhaust cyl.8 C Temp. exhaust cyl.9 C Temp. exhaust average C Engine.no.8122 KRMB-9 900rpm Cylinder pressures Max.press. cyl.1 bar 60,0 0,0 0,0 140,0 141,0 149,0 Max.press. cyl.2 bar 60,0 0,0 0,0 138,0 140,0 148,0 Max.press. cyl.3 bar 60,0 0,0 0,0 138,0 138,0 148,0 Max.press. cyl.4 bar 59,0 0,0 0,0 138,0 140,0 149,0 Max.press. cyl.5 bar 61,0 0,0 0,0 138,0 140,0 148,0 Max.press. cyl.6 bar 62,0 0,0 0,0 140,0 141,0 150,0 Max.press. cyl.7 bar 61,0 0,0 0,0 141,0 142,0 151,0 Max.press. cyl.8 bar 61,0 0,0 0,0 142,0 142,0 150,0 Max.press. cyl.9 bar 62,0 0,0 0,0 140,0 140,0 150,0 Max.press average bar

37 ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINE PERFORMANCE Engine no KRMB rpm FUELRACK [mm] LOAD_M [%] T_EX_AVG [C] P_REC [bar] FUELCO_F [g/kwh] POWER_F[kW] Rolls-Royce Engines Bergen

38 Performance Rolls-Royce Engines Bergen Engine number Engine speed rpm Engine output kw Actual load % Effective mean pressure bar 6,35 12,80 15,79 17,90 20,17 Max.press average bar Fuelrack mm 13,0 19,5 22,0 25,5 29,5 Spec. fuelconsumption g/kwh 220,1 204,5 199,5 198,5 204,3 Date ddmmyy 22-MAY MAY MAY MAY MAY-06 Time of day hhmmss 11:38:06 11:24:04 11:12:43 10:58:41 10:47:04 Testbed no Engine no.8122 KRMB-9 Oper.limit EBIN SA, Brasil BN 5 CBO, Brasil DnV E0 Ambient - air Barometric press. mbar 985,5 985,7 985,8 985,9 986,1 Temp. air inlet C 28,5 29,4 29,3 29,0 28,0 Relative humidity % 29,9 27,2 27,6 27,7 28,8 Turbochargerspeed rpm Press. chargeair bar 0,09 0,61 1,12 1,73 2,28 Temp. chargeair C 34,0 38,5 43,2 49,4 56,7 Temp. exhaust average C Fuel - Lub.oil - Water - Nozzle Press. fuel-oil in bar 1,71 1,87 1,99 2,13 2,16 Temp. fueloil in C 15,2 17,0 17,9 19,0 19,8 Temp. HT-water in C 84,3 81,5 80,1 78,6 76,8 Temp. HT-water out C 87,1 87,3 87,3 87,4 87,8 Press. HT-water engine in bar 1,1 1,5 1,8 2,2 2,6 Temp. lub.oil in C 59,6 59,7 59,7 59,8 59,8 Temp. lub.oil out C 71,3 73,5 74,1 74,5 74,6 Press. lub.oil in bar 2,7 3,8 4,2 4,4 4,5 Press. rockerarm-oil in bar 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 Temp. LT-water system in C 30,3 30,5 30,5 30,3 30,4 Press. LT-water ch.aircooler in bar 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2

39 Exhaust gas temperatures Rolls-Royce Engines Bergen Engine number Actual load % Engine speed rpm Temp. exhaust cyl.1 C Temp. exhaust cyl.2 C Temp. exhaust cyl.3 C Temp. exhaust cyl.4 C Temp. exhaust cyl.5 C Temp. exhaust cyl.6 C Temp. exhaust cyl.7 C Temp. exhaust cyl.8 C Temp. exhaust cyl.9 C Temp. exhaust average C Engine no.8122 KRMB-9 Oper.limit Cylinder pressures Max.press. cyl.1 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 Max.press. cyl.2 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Max.press. cyl.3 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 138,0 Max.press. cyl.4 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Max.press. cyl.5 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Max.press. cyl.6 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0 Max.press. cyl.7 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 Max.press. cyl.8 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 Max.press. cyl.9 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Max.press average bar

40 ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINE PERFORMANCE Engine no KRMB-9 Oper.limit FUELRACK [mm] LOAD_M [%] T_EX_AVG [C] P_REC [bar] FUELCO_F [g/kwh] POWER_F [kw] SPEED_F[rpm] Rolls-Royce Engines Bergen 200

41

42 0201 Item no. Pos. nr. LONGITUDINAL SECTION Draw. no. 528/12 LANGSNITT Tegn. nr. 528/12 DESCRIPTION / BESKRIVELSE Ref. instr. no. Ref. instr. nr. 1. Exhaust gas outlet Avgassutløp - 2. Charge air bend Bend ladeluft Fuel oil injection pump Innsprøytningspumpe Push rod Støterstang, ventiler Pipe, cooling water outlet Samlerør, kjølevann Camshaft Kamaksel Fuel oil injection valve Innsprøytningsventil Cylinder head Sylinderdeksel Charge air receiver Ladeluft receiver Control shaft Reguleringsaksel Governor (See sep. instr. manual) Regulator Camshaft chain wheel Kjedehjul, kamaksel Tachogenerator Tachometergiver Housing, governor drive Hus, regulatordrift Chain, camshaft drive Kjede, drift av kamaksel Flywheel bearing Lagerdeksel, svinghjulslager Flywheel Svinghjul Cover, camshaft housing Kamakselluke Crankcase door Veivluker Cylinder liner Sylinderforing Counterweight Kontravekt Suction pipe, lubr. oil sump Smøreolje sugrør m/sil Connecting rod Drivverk Main bearing Rammelagerdeksel Strainer plate Silplate Crankshaft Veivaksel Engine foundation Motorfundament Valve gear lubr. oil tank Smøreoljetank vippearmsmøring Rotating mass Svingmasse Lubr. oil pump Smøreoljepumpe Cooling water pump Kjølevannspumpe Idler gear Mellomhjhul Charge air cooler Ladeluftkjøler Start air distributor Startrelé 5103 Page 1:2 KRM 1183 Side 1:2

43 0201 Item no. Pos. nr. LONGITUDINAL SECTION Draw. no. 528/12 LANGSNITT Tegn. nr. 528/12 DESCRIPTION / BESKRIVELSE Ref. instr. no. Ref. instr. nr. 38. Fuel injection cam Kam, drift av innsprøytningspumpe Cylinder block Motorblokk Turbocharger (shown in flywheelend) Turbolader (vist i svinghjulsende) 7104 Page 2:2 KRM 1183 Side 2:2

44

45 0301 Item no. Pos. nr. CROSS SECTION Draw. no. 566/33 TVERRSNITT Tegnings nr. 566/33 DISCRIPTION / BESKRIVELSE Ref. instr. no. Ref. instr. nr. 1. Exhaust pipe Avgassamler Exhaust pipe covering Avskjerming avgassrør - 3. Pipe, cooling water outlet Samlerør, kjølevann Safety- and indicator valve Sikkerhets- og indikatorventil Push rod Støterstang, ventiler Charge air receiver Ladeluft Control shaft Reguleringsaksel Camshaft cover Kamakselluke Camshaft Kamaksel Chain wheel cover Deksel kjedehjul Connecting rod Veivstake Cylinder block Motorblokk Main bearing cap Rammelagerdeksel Counterweight Kontravekt Suction pipe, lubr. oil sump Oljerør, oljesump Engine foundation Motorfundament Crankshaft Veivaksel Crankcase door Veivluke m/ sikkerhetsventil Lubr. oil main distributor pipe Hovedfordelerrør, smøreolje Cylinder liner Sylinderforing Cooling water distributor pipe Hovedfordelerrør, kjølevann Start air distributor pipe Startluft rør Cylinder head Sylinderdeksel 2401 Page 1:1 KRM 1183 Side 1:1

46 1000 CHAPTER 1 KAPITTEL 1 Service, guarantee, returning of parts Ordering of spareparts Damage report Operating instructions Break-downs, causes and remedies Special tools Standard tools Routine maintenance in general Table of routine maintenance Lubricant guide Clearances Tightening of bolts in general Table of tightening specifications Tightening of screw fastenings in general Service, garanti, returnering av deler Bestilling av reservedeler Skaderapport Driftsinstruksjoner Driftsforstyrrelser Spesialverktøy Standardverktøy Rutinearbeider, generelt Tabell over rutinearbeider Smøreoljekart Klaringer Tilsettingsdata, generelt Tabell over tilsettingsdata Tabell over tilsettingsmomenter for skrueforbindelser generelt Page 1:1 K-O 1196 Side 1:1

47 1101 SERVICE, GUARANTEE AND RETURNING OF PARTS Service Our service department will provide all technical information required after delivery of the engine. This department will also later on be in contact with the customer to prevent or correct any breakdowns which may occur. The service department will also ensure that each engine is supplied with the proper spare parts. See instr In order to improve our products it is of great importance that our customers give us feedback on all problems that may occur with the machinery. A special form, DAMAGE REPORT, has been made for this purpose, and one page that shows how to send it by . Please give item no. when using . See instr It is recommended to use only original spare parts from our spare part stock. Guarantee The guarantee conditions are made clear in the Purchase Contract. All parts delivered by us and replaced during the guarantee period are our property. All guarantee claims must be followed by a DAMAGE REPORT. Returning of parts When returning parts in connection with guarantee claim, repair or delivery of wrong parts, the following has to be stated: Reason for returning of parts. The name of the part and part no. The name of the ship and order no. Our order no. The parts are to be forwarded with freight paid for. SERVICE, GARANTI OG RETURNERING AV DELER Service Vår serviceavdeling står til tjeneste med alle opplysninger av teknisk art etter at motoren er levert. Avdelingen vil også være i kontakt med kunden for å forhindre og/eller korrigere event. driftsforstyrrelser. Det vil også bli sørget for at hver motor blir forsynt med de riktige reservedelene. Se instr I forbindelse med forbedring av våre produkter, er det av stor betydning at våre kunder gir tilbakemelding på alle problemer som kan oppstå ved maskineriet. Det er laget et skjema for dette formålet, SKADE-RAPPORT, og en side som viser hvordan dette kan sendes på . Vennligst oppgi pt.nr. ved bruk av . Se instr Kun originale reservedeler fra vårt reservedelslager anbefales nyttet. Garanti Garantiforholdene er det gjort utførlig rede for i kjøpekontrakten. Deler levert av oss, og som i garantitiden blir utskiftet, er vår eiendom. Alle garantikrav må vedlegges utfylt SKADE- RAPPORT. Returnering av deler Ved retur av deler i forbindelse med garantireklamasjoner og reparasjoner må følgende oppgis: Årsak til retur Delenes navn og nr. Skipets navn og ordrenr. Vårt ordrenummer Delene sendes med frakt betalt. Service, guarantee and returning of parts Page 1:2 K/B/E/L 0204 Service, garanti og returnering av deler 1:2

48 1101 The parts are to be properly packed and protected against corrosion. Packing note to be enclosed with the shipment and a copy to be forwarded to: Rolls-Royce Marine AS, Engines - Bergen Postboks 924 N-5808 Bergen NORWAY Ved forsendelse må delene være forsvarlig pakket. Blanke flater må beskyttes mot korrosjon. Pakkseddel må følge forsendelsen og kopi av denne sendes: Rolls-Royce Marine AS, Engines - Bergen Postboks 924 N-5808 Bergen NORGE Service, guarantee and returning of parts Page 2:2 K/B/E/L 0204 Service, garanti og returnering av deler 2:2

49 1102 ORDERING OF SPARE PARTS This Service Manual also serves as spare parts catalogue. When ordering a component, look up the drawing and the corresponding instruction in which the component is described, and state the following: 1. Engine no. according to name plate on the engine 2. Drawing no. 3. Item no. according to drawing 4. Name of component according to service manual 5. Quantity Example: For engine no is to be ordered 1 spring for the starting air valve. Starting air valve is instruction no Drawing no. may be 662/30, where the spring is item no. 11. State in the order: Engine no off spring, drawing no. 662/30, item no. 11. When ordering spare parts according to this procedure, our service department will ensure that your engine is supplied with the proper parts. Parts that can not be identified according to the above, have to be described. State name of the part and where on the engine it is located. A clear description accompanied by a sketch or a photo will facilitate the work of the service department, and misunderstandings will be avoided. Note: Always state the engine serial no. when ordering spare parts. We are interested to know how many hours the replaced part has been in operation, and if there is any spesific cause for replacement. BESTILLING AV RESERVEDELER Instruksjonsboken brukes også som delekatalog. Ved bestilling av en del, slå opp tegning og tilhørende instruksjon hvor delen er beskrevet, og oppgi følgende: 1. Motornummer (påstemplet dataplate på motor) 2. Tegningsnummer 3. Delens posisjonsnummer på tegning 4. Delens navn ifølge instruksjonsboken 5. Antall Eksempel: Til motor nr skal det bestilles 1 stk. fjær for startluftventil. Starteluftventil er instruksjon nr Eksempel på tegningsnummer er 662/30 der fjæren er pos. nr. 11. Oppgi på bestillingen: Motor nr stk. fjær, tegn.nr. 662/30, pos.nr. 11. Når reservedeler bestilles på denne måte kan vår serviceavdeling skaffe de rette reservedeler. Dersom deler ikke kan bestilles ut fra ovenfornevnte punkter, oppgi da delenavn samt delens beliggenhet på motoren. En kort beskrivelse med skisse eller foto er ønskelig, dette for å unngå misforståelser. Merk: Oppgi alltid motornummer ved bestilling av reservedeler. Vi er også interessert i å få vite antall driftstimer vedkommende del har vært i bruk, og hvilke årsaker som ligger til grunn for utskriftingen. Ordering of spare parts Page 1:1 K/B/E 1002 Bestilling av reservedeler 1:1

50 1103 DAMAGE REPORT SKADERAPPORT Customer File: Kunde nr.: Vessel/Installation: Skip/Installasjon: Rolls-Royce File: Engines-Bergen: Engine type: Motor type: 1. Damage occurred / Skaden inntruffet: Place: Sted: Engine no.: Motor nr.: Date: Dato: 2. Component, system damaged / Komponent, system skadet: Location / Plassering: : Ref. Service Manual / Ref. Service Manual : Component serial no. / Komponentens serienr. : Total running hours / Total driftstid : Hours since last overhaul / Driftstid etter overhaling : Lubr. oil used / Smøreoljetype : Lubr. oil consumption kg/h /Smøreoljeforbruk kg/h : Fuel used / Brennstoff benyttet : 3. Description of damage / Beskrivelse av skade: Damage report Page 1:3 K/B/E 0204 Skaderapport 1:3

51 Observed condition prior to damage / Tilstand før skade: 5. Assumed cause of damage / Antatt årsak til skade: 6. Additional information / Øvrige opplysninger: 7. For internal use, Rolls-Royce /For internt bruk, Engines-Bergen: Filled in by / Utfylt av: Title / Tittel: Date / Dato: This report has to be sent to Rolls-Royce Marine AS, Engines - Bergen, P.O. box 924, N-5808 Bergen, NORWAY, when damage occurs on components included in Engines - Bergen s delivery. Damage report must follow all guarantee-claims. Dette skjema sendes til service avd. Rolls-Royce Marine AS, Engines-Bergen, Postboks 924, N-5808 Bergen, ved enhver skade på komponenter som inngår i Engines-Bergens leveranser. Skadeskjema skal følge et hvert garantikrav. Damage report Page 2:3 K/B/E 0204 Skaderapport 2:3

52 1103 DAMAGE REPORT BY This information has to be sent to: when damage occurs on components included in Engines - Bergen s delivery. Damage report must follow all guarantee claims. 0.1 Customer No. or name and address 0.2 Engine no. 0.3 Vessel name / Installation 0.4 Engine type 1. Damage occurred 1.1 Place 1.2 Date 2. Component, system damage 2.1 Location 2.2 Ref. Service Manual 2.3 Component serial no. 2.4 Total running hours 2.5 Hours since last overhaul 2.6 Lubr. oil used 2.7 Lubr. oil consumption kj/h 2.8 Fuel used 3. Description of damage 4. Observed condition prior to damage 5. Assumed cause of damage 6. Additional information 7.1 Filled in by 7.2 Title 7.3 Date SKADERAPPORT, SENDT MED Denne informasjonen sendes til: service.bergen@rolls-royce.com når skade oppstår på komponenter som inngår i Engines - Bergen s leveranser. Skadeskjema skal følge et hvert garantikrav. 0.1 Kunde nr. eller kundenavn og adr. 0.2 Motor nr. 0.3 Skipsnavn/Installasjon 0.4 Motor type 1. Skaden inntruffet 1.1 Sted 1.2 Dato 2. Komponent, system skade 2.1 Komponentens plassering 2.2 Ref. Service Manual 2.3 Komponentens serienr. 2.4 Total driftstid 2.5 Driftstid etter overhaling 2.6 Smøreoljetype 2.7 Smøreoljeforbruk kj/h 2.8 Brennstoff benyttet 3. Beskrivelse av skade 4. Tilstand før skade 5. Antatt årsak til skade 6. Øvrige opplysninger 7.1 Utfylt av 7.2 Tittel 7.3 Dato Damage report by Page 3:3 K/B/E 0204 Skaderapport, sendt med 3:3

53 1201 OPERATING INSTRUCTIONS When running on heavy oil: See also Fuel oil system, heavy fuel oil general. In order to obtain maximum performance and safe operation of the engine during all running conditions, proper care and maintenance is required. Should, however, faults occur during operation, it must be corrected immediately, even if the fault seems minor. Below are given some instructions on maintenance of the engine before start and during operation, which the engine crew should specially keep in mind. 1. Preparation for start after installation, after a long period of stand still or a large overhaul 1.01The crankcase should be thoroughly cleaned, and all internal parts should be wiped off if necessary. Use lint free rags, not cotton waste. All internal bolts and nuts should be tightened and secured. CAUTION Be aware that a loose pin, or an untightened bolt, screw, or nut, might cause serious damage, especially if not accessible during operation. Start air system 1.02All pipes from the starting air vessels should be blown free of dirt, contaminations and condensed water with compressed air. 1.03Check the air pressure in the starting air bottles. See Technical Data. 1.04The roller bearing in the start air distributor is lubricated with grease. Does not apply for KR-3 and KR The teeth of the flywheel ring gear is inserted slightly with Molycote grease. For KR-3 and KR-5 only. DRIFTSINSTRUKSJONER For drift med tungolje: Se også Brennstoffsystem, tungolje. Godt vedlikehold er en betingelse for at motoren til enhver tid skal yte maksimal effekt og gi full sikkerhet. Dersom det under drift skulle oppstå feil ved motoren, må den rettes så hurtig som mulig, selv om feilen synes uvesentlig. Nedenfor er det gitt instruksjoner vedr. motorens tilsyn før, under og etter start som maskinpersonalet må spesielt huske på. 1. Klargjøring for start etter installering, etter lengre driftstans eller større overhalingsarbeid 1.01Veivrommene gjøres godt rene, og alle innvendige deler tørkes av om nødvendig. Bruk filler, ikke tvist. Alle innvendige bolter og muttere må være tilsatt og sikret. FORSIKTIGHET Vær klar over at en løs pinne eller splint, en dårlig tiltrukket bolt, skrue eller mutter, kan forårsake alvorlige skader, særlig der det ikke er tilkomst når motoren er i drift. Startsystem 1.02Rør fra startluftbeholderne blåses rene for eventuelt slam, skitt og kondensvann. 1.03Trykket i startluftflaskene kontrolleres. Se Tekniske Data. 1.04Rullelageret i startreléet smøres med grease. Gjelder ikke for KR-3 og KR Tannkransen på svinghjulet innsettes med et tynt lag Molycote-grease. Gjelder kun for KR-3 og KR-5. Operating instructions Page 1:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 1:9

54 Loosen the start air supply pipe on the start motor and pour 0.1 litre lubr.oil into starter inlet. For KR-3 and KR-5 only. 1.07Fill the start motor lubr.oil tank to maximum level, and bleed the lubr.oil supply pipe to the automatic lubricator. Lubr.oil system CAUTION Before filling up with lubr.oil, the lubr.oil sump should be carefully inspected. Contaminations and corrosion (if any) are removed. Use rags, not cotton waste, when wiping off. CAUTION If the lubr.oil applied is not approved by Rolls- Royce, our warranty responsibility will be excluded. 1.08After a long period of standstill, the oil sump and lubr.oil tank must be drained for water and contaminations. 1.10The engine is rotated slowly as lubr.oil is pumped through the system by the lubr.oil priming pump. Assure that the lubr.oil reaches all places to be lubricated. 1.11Inspect the lubr.oil filters and clean them if necessary. 1.12Before filling up the valve gear lubr.oil tank, drain it for water and deposits. 1.13If the valve gear lubr. oil is mixed with fuel oil, it ought to be renewed. Fuel oil system 1.14Before filling up with fuel oil, tanks and pipes should be carefully inspected. Corrosion and deposits are removed. 1.15After a long period of standstill, the fuel oil tanks should be drained for water and contaminations. Check the oil level. 1.16Disconnect the fuel oil pipe at the fuel oil 1.06Lufttilførselsrøret på startmotoren løses av og 0,1 liter smøreolje helles inn i startmotoren Gjelder kun for KR-3 og KR Startmotorens smøreoljetank etterfylles. Kontroller at tilførselrøret er fylt med olje. Smøreoljesystem FORSIKTIGHET Før påfylling av smøreolje inspiseres oljetroet i motorfundamentet. Slam og eventuell rust fjernes. Ved avtørking nyttes filler, ikke tvist. FORSIKTIGHET Dersom smøreoljen generelt ikke er godkjent av Rolls-Royce, bortfaller vårt garantiansvar. 1.08Etter lengre tids stans tappes vann og slam av oljetroet og smøreoljetanken. 1.10Med smøreoljeforpumpen pumpes olje gjennom motoren samtidig som motoren tørnes. Kontroller at smøreoljen kommer frem til alle smørepunkter. 1.11Kontroller og eventuelt rengjør smøreoljefiltrene. 1.12Slam og eventuelt vann tappes av toppsmøreoljetank før påfylling. 1.13Dersom smøreoljen for vippearmene er blitt utspedd med brennstoff, bør oljen skiftes. Brennstoffsystem 1.14Før påfylling av brennstoff inspiseres tanker og rørledninger grundig. Rust og slam fjernes. 1.15Etter lengre tids stans tappes vann og slam av brennstofftankene. Kontroller brennstoffnivået. 1.16Løs av ledningen på brennstoff-forpumpen og Operating instructions Page 2:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 2:9

55 1201 priming pump, and let the oil flow until it is free of contaminations from the fuel oil tank and pipes. Check the fuel oil filters and replace the inserts if necessary. 1.17Expel all trapped air in the fuel oil system by bleeding the filter housing and the distributor pipe from the fuel injection pumps 2. Start of engine after a long period of standstill See also Air starting system Instructions for start and stop of engine plants are given in chapter 5 and separate instruction book Control System. The instructions given below are therefore to be considered as a general description. 2.01The tool for turning the engine must be removed from the engine. 2.02The indicator valves are closed according to section Open the fuel oil, lubr.oil, starting air, -and cooling water valves. 2.04The pneumatic control system is supplied with air and the alarm system is put into function (Propulsion plant only). 2.05Control responsibility is switched to engine room (Propulsion plant only). 2.06Electrically driven pumps (i.e. pump for cooling water, reduction gear lubr.oil, servo lubr.oil, etc.). 2.07The propeller pitch is set to neutral and the coupling is disengaged (Propulsion plant only). 2.08Control shaft with transmission linkages are checked and oiled to ensure good movability. The speed setting on the governor is set to minimum rpm. 2.09The lubr.oil priming pump is started and the lubr. oil pressure checked **). la oljen renne til den er fri for forurensninger fra tank og rørledninger. Kontroller og eventuelt skift filterinnsatsene. 1.17Fjern luft fra brennstoffsystemet ved å avlufte filterhus og samlerør fra innsprøytningspumper. 2. Start av motoren etter lengre stillstand Se også Startsystem Start- og stoppinstruksjoner er gitt i kap. 5, i oppslag i maskinrom og i separat instruksjonsbok for Control System. Nedenfornevnte instruksjoner er generelle. 2.01Tørneverktøyet fjernes fra motoren. 2.02Indikatorventilene stenges etter tørning som nevnt under pkt Brennstoff-, smøreolje-, startluft- og kjølevannsventiler åpnes. 2.04Det pneumatiske kontrollanlegget tilføres luft, og alarmanlegget settes under spenning. (Gjelder bare fremdriftsanlegg). 2.05Kontrollansvar slåes over til maskinrom. (Gjelder bare fremdriftsanlegg). 2.06Elektrisk drevne pumper for gearolje, servoolje og eventuelt kjølevann startes. 2.07Propellstigningen settes i nøytral og koblingen utkobles. (Gjelder bare fremdriftsanlegg). 2.08Reguleringsaksel med overføringsledd kontrolleres og smøres for å sikre god bevegelighet. Regulatorens turtallsregulering settes til minimum turtall. 2.09Smøreoljeforpumpen startes og trykket kontrolleres **). Operating instructions Page 3:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 3:9

56 Start the engine. 2.11Electrically powered pumps are put in standby position (Propulsion plant only). 2.12Check all gauge pressures. 2.10Motoren startes. 2.11Elektriske pumper settes i Stand-By posisjon. (Gjelder bare fremdriftsanlegg). 2.12Alle manometertrykk kontrolleres. WARNING Check the starting air piping. If a pipe becomes hot, this indicates a defect starting valve, which must be replaced immediately. Does not apply for KR-3 and KR-5. CAUTION The engine must not be run on full load before normal working temperatures are reached. If any of the main- or big end bearings have been dismantled, the engine must be stopped after about 5 minutes to check for possible overheated bearings. 2.13The starting air valves are closed (does not apply for automatically operated generating plants). Automatic start (generating set only) 2.14In some engine plants the engine will start automatically as a consequence of either black-out or need for increased power supply. The lubr.oil priming pump will stop when the engine starts. 3. Preparation before start after a short period of standstill 3.01If the engine has been out of operation for a short period of time, it must be carefully inspected before starting. Bleeding of the fuel oil system is not required, unless there is reason to believe that air is trapped in the system. 3.02Lubr.oil is pumped through the system as the engine is rotated slowly to allow the lubr.oil to reach all places to be lubricated. ADVARSEL Startluftrørene kontrolleres. Dersom et rør går varmt indikerer dette en utett startventil, som omgående må skiftes. Gjelder ikke for KR-3 og KR-5. FORSIKTIGHET Motoren må ikke kjøres med full belastning før normale arbeidstemperaturer er oppnådd. Dersom noen av ramme- eller veivlagrene har vært demontert, må motoren stanses etter ca. 5 minutter og lagrene kontrolleres for varmgang. 2.13Startluftventilen stenges (gjelder ikke for generatormotorer som starter og stopper automatisk). Automatisk start (bare for generatormotorer) 2.14I noen anlegg startes motoren automatisk, enten ved black-out eller ved øket kraftbehov. Smøreoljeforpumpen stopper da når motoren starter. 3. Klargjøring før start etter kortere driftsstans 3.01Dersom motoren har vært ute av drift en kortere tid, må den inspiseres før start. Brennstoffsystemet gjennompumpes dersom det er kommet luft i systemet. 3.02Smøreoljesystemet gjennompumpes samtidig som motoren tørnes sakte, for å gi oljen passasje til alle smørestedene. Operating instructions Page 4:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 4:9

57 The filter for the rocker arm lub.oil is cleaned by turning the handle on the filter unit. 4. Cold starting procedure If the engine plant has been stationary in a cold environment, so that jacket cooling water, lubricating oil, sea or raw water and ambient air are cold, great care should be taken when lubricating oil, sea or raw water and ambient air are cold, great care should be taken when attempting an engine start. The following starting procedure should be applied: 4.01Pre-heat the jacket cooling water, using the built-on electric heating elements. 4.02Preheat the lubricating oil, if lubricating oil pre-heater is installed. 4.03Stop sea or raw water circulation. 4.04Switch on battery power (only for electronic governors). 4.05Manually attempt to start the engine in the following sequence: Prime the main lubricating oil system. Hands-hold the fuel rack in Zero Fuel position. Open all indicator cocks, rotate engine some full turns on starting air. Close indicator cocks. Rotate the engine by pressing the emergency start button on the starting air pilot valve, and let the engine gain speed in excess of 100 RPM. Release the emergency start button. Manually allow for 7-10 marks of fuel rack. When engine runs smoothly, firing evenly, slowly release the fuel rack handle and let the governor take control. 4.06Start jacket cooling water circulation pump (if it is electrically driven). 4.07Start sea or raw water circulation pump (if it is electrically driven). 3.03Filteret for toppsmøreoljen renses ved at håndtaket på filteret dreies rundt. 4. Kaldstart. Fremgangsmåte Dersom motoranlegget har stått stille i kalde omgivelser, slik at sylinderkjølevann, smøreolje, sjøeller råvann og omgivelsesluften er kalde, må det utvises forsiktighet ved oppstart av motorene. Følgende fremgangsmåte bør følges: 4.01Sylinderkjølevannet forvarmes ved hjelp av de påbyggete elektriske varmekolber. 4.02Smøreolje forvarmes dersom elektrisk smøreoljeforvarmer er installert. 4.03Sjø- eller råvannsirkulasjon stoppes. 4.04Batterispenning slåes på (for elektron. regulator). 4.05Startforsøk utføres manuelt ved motoren på følgende måte: Smøreoljesystemet primes ved hjelp av primerpumpe. Pådraget holdes fast i Nullstilling. Alle indikatorkraner åpners. Motoren kjøres på luft noen omdreininger. Indikatorkraner stenges. Motoren kjøres på luft inntil den har fått minst 100 o/min. Starteknappen slippes. Pådragshendelen slippes forsiktig ut til ca streker pådrag. Ved jevn tenning kan pådragshendelen slippes langsomt mot økende pådrag inntil regulatoren overtar. 4.06Sylinderkjølevann - sirkulasjonspumpe startes (dersom den er elektrisk drevet). 4.07Sjø- eller råvannspumpe startes (dersom den er elektrisk drevet). Operating instructions Page 5:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 5:9

58 Load the engine carefully observing pressures and temperatures. CAUTION The engine must not be loaded higher than 70% of nominal output before the intake air temperature (engine room temp.) has exceeded + 10 C. Special equipment is necessary on engines operating under arctic conditions with intake air temp. below +10 C. 4.09Neighbour-engines connected to the same jacket cooling water system should not be started, before they have become pre-heated by circulating water from the running engine. 5. Attention during operation **) See Technical data 5.01The engine rpm, pressures and temperatures must be checked frequently. 5.02The starting air pressure must be checked after every start. If the pressure is too low, the starting air bottles have to be recharged. This can be done automatically. 5.03The starting air bottles must periodically be drained for condensed water. On 3- and 5-cyl. engines with air starting motor, the air filter should be cleaned regularly. 5.04Check the lub.oil pressure for the main system and the rocker arm system.. **) 5.05Check the lub.oil temperature. **) 5.06Check the cooling water pressure. **) 5.07Check the cooling water temperature.**) 5.08Check the exhaust temperatures. **) These temperatures may vary from cylinder to cylinder, depending on the exhaust pipe lay out and therefore also with the number of cylinders. For new engine: Record the exhaust 4.08Motoren belastes forsiktig, trykk og temperaturer kontrolleres. FORSIKTIGHET Motoren må ikke belastes høyere enn ca. 70% av merkeeffekten før lufttemperaturen i maskinrommet er kommet over ca C. For drift under arktiske forhold med innsugningstemp. under + 10 C trenges det spesielt utstyr på motorene. 4.09Nabomotorene som er koblet til samme sylinderkjølevannssystem må ikke startes før de er blitt forvarmet av sirkulerende vann fra igangværende motor. 5. Tilsyn under drift **) Se Tekniske Data 5.01Motorens turtall, trykk og temperatur må kontrolleres regelmessig. 5.02Etter hver start må startlufttrykket kontrolleres. Dersom trykket er for lavt, må startluftflaskene fylles til foreskrevet trykk. Dette kan også foregå automatisk. 5.03Startluftflaskene må, fra tid til annen, tappes for kondensvann. For KR-3 og KR-5 som har luftstartmotor, må luftfilteret rengjøres regelmessig. 5.04Smøreoljetrykket i hoved- og vippearm smøreoljesystemet kontrolleres **) 5.05Smøreoljetemperaturen kontrolleres **) 5.06Kjølevannstrykket kontrolleres **) 5.07Kjølevanntemperaturen kontrolleres **) 5.08Kontroller avgasstemperaturen **) Disse kan være ulike for de forskjellige sylindre, noe som har sammenheng med avgassrørenes sammenkobling, og derfor også med motorens sylinderantall. For ny motor: Noter sylindrenes Operating instructions Page 6:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 6:9

59 1201 temperatures of the different cylinders at various stages of loading. With reference in these recordings, later it is easier to state any change in engine performance. 5.09Check the charge air temperature at full load **) An increase in charge air temperature will cause an increase in the exhaust temperature. 5.10Maintenance of charge air cooler and turbocharger, see separate instruction manual. 5.11Maintenance of governor, see separate instruction manual. 5.12Measuring of cylinder pressures. The cylinder pressures should be measured periodically in order to detect any faults in the fuel oil injection, or in the combustion process. Measure the cylinder pressures every time the chain, the camshaft, or the injection pumps have been demounted or adjusted. 6. Stop of engine for a short period of time The engine is run unloaded until the temperatures have stabilized. If the engine is suddenly stopped, the cooling water will be overheated. When the engine is stopped, the fuel oil, lub.oil, and cooling water valves are closed (does not apply automatic operated generating plants). In generator engine plants, the lub.oil priming pump will start when the engine is stopped. If danger of frost, the cooling water system should be drained. See also the following on the fresh water system. 7. Stop of engine for a long period of time The following instructions should be considered as a recommendation based on experience. Rolls- Royce cannot, however, take any responsibility for damages caused by non-anticipated situations, contaminated cooling water etc. avgasstemperaturer ved forskjellige belastninger. Det er da senere lett å konstatere om noen forandring skjer med motoren. 5.09Kontroller ladelufttemperaturen ved fullast. Se Tekniske Data. Når ladelufttemperaturen stiger, vil også avgasstemperaturen stige. 5.10Vedr. ladeluftkjøler og turbolader - se separate instruksjonsbøker. 5.11Vedr. regulator - se separat instruksjonsbok. 5.12Måling av trykk i sylindre. Sylindertrykkene måles av og til i alle sylindre for å undersøke eventuelle feil ved brennstoffinnsprøytningen eller selve forbrenningen. Mål forbrenningstrykkene hver gang kjedene, kamakslene eller innsprøytnings-pumpene har vært demontert eller justert. 6. Stopp av motor for kort tid Motoren kjøres uten belastning, inntil temperaturene har stabilisert seg. Dersom motoren stoppes brått, vil kjølevannet begynne å koke. Etter stopp av motoren stenges brennstoff-, smøreolje- og kjølevannsventilene. (Gjelder ikke generatoranlegg med automatisk styring). I automatisk styrte anlegg starter smøreoljeforpumpen når motoren stopper. Ved frostfare tømmes kjølevannsystemen. Se også etterfølgende om ferskvannsystem. 7. Stopp av motor for lengre tid Nedenfornevnte instrukser må oppfattes som anbefalinger, gitt ut fra erfaringer. Rolls-Royce kan ikke påta seg ansvar for skader som måtte oppstå som følge av uforutsette situasjoner, som forurenset kjølevann etc. Operating instructions Page 7:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 7:9

60 The engine is stopped as stated in section 5. Besides, the indicator valves should be opened. Blow through the starting air pipes with compressed air, and drain the starting air bottles for condensed water. 7.02If standard procedure of maintenance is followed, if the temperature in the engine room is normal, and the engine is started periodically, there should be no need for any special protection of the engine. 7.03We recommend, however, that lub.oil is pumped through the system by the priming pump for about 30 minutes every 24 hours. (The lub.oil priming pump may also be run continuously). 7.04The exhaust piping in the funnel outlet should be well covered up. 8. Preparation of engine for a long standstill In addition to what is said in sections 6. and 7., the following must be carried out: 8.01Cover up the air filter on the turbocharger. 8.02Remove crankcase doors, camshaft covers and all injection valves. 8.03A suitable protecting oil (we recommed DINITROL 40 ) is sprayed over crankshaft, bearings, up into the cylinders, over camshaft and chain,on starting air distributor and all machined surfaces. This is done while the crankshaft is turned slowly. Also spray into the cylinders through the holes for the injection valves while the respective pistons are at B.D.C. (If DINITROL 40 is used, it is not necessary to wash the engine before a new start.) 8.04Fill up the lub.oil sump to the normal level. 8.05The fresh water system will be best 7.01Stopp av motorene utføres som nevnt under pkt. 5. I tillegg åpnes indikator-kranene. Startluftledningene gjennomblåses og startluftflaskene tappes for eventuell kondensvann. 7.02Under forutsetning av normale vedlikeholdsrutiner, normal maskinromstemperatur og periodiske oppstarter av motor, skulle det ikke være behov for spesiell beskyttelse av motor. 7.03Vi anbefaler imidlertid at smøreoljeforpumpen bør kjøres ca. 30 minutter i døgnet for sirkulasjon av smøreoljen. (Smøreoljeforpumpen kan også kjøres kontinuerlig.) 7.04Avgassrørene i skorsteinen dekkes forsvarlig til. 8. Lengre driftsstans uten betjening av motor I tillegg til det som er nevnt under pkt. 6 og 7, må følgende gjøres: 8.01Luftfilteret på turboladeren pakkes godt inn. 8.02Veivlukene og kamakseldekslene, samt innsprøytningsventilene fjernes. 8.03Et egnet beskyttelsesmiddel (vi anbefaler DINITROL 40 ) sprøytes over veivakselen, lagrene, opp i sylindrene, over kamakselen, kjeden, start-reléet og alle maskinerte flater. Dette gjøres mens veivakselen tørnes sakte. Sprøyt også beskyttelsesmiddel i sylindrene (gjennom hullene i sylinderdekslene for innsprøytningsventilene). Dette gjøres mens stempelet står i bunnstilling. (Dersom DINITROL 40 nyttes, er det unødvendig å vaske motoren før ny oppstart). 8.04Oljesumpen skal være fylt til normalt oljenivå. 8.05Ferskvannsystemet vil være best beskyttet Operating instructions Page 8:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 8:9

61 1201 protected against corrosion if it is kept absolutely filled up.fresh water additives based on chromates, organic inhibitors or soluble oils, etc., should not be applied.if there is danger of frost, the fresh water system must be drained. Be aware that the drain plugs in the cylinder heads of KVengines have to be unscrewed. 8.06The sea water system in the air cooler(s) and the lub.oil-/combicooler is drained and well flushed with fresh water. Then dry out with compressed air. 8.07If the coolers have been in service for a long period of time, the tubestacks should be removed and cleaned. A suitable joint paste is applied during reassembly. 8.08Generators. The carbon brushes are slipped off the commutator, which is then inserted with vaseline. 8.09If the generator is equipped with a heater element, this should be energized during all the lay-up period. 8.10The generator shaft and coupling should be sprayed with protective oil (we recommend DINITROL 40 ). 8.11It is very important that the temperature in the engine room is kept a few degrees above the outside temperature. If the temperature falls below the outside temperature, condensation will occur and cause corrosive attacks. The temperature should never come below 0 C. In such a case the engine must be drained for cooling water as stated under fresh water system. mot korrosjon dersom det holdes absolutt helt fullt. Tilsetningsstoffer basert på kromater, organiske inhibitorer, soluble oils etc. skal ikke nyttes. Dersom det er fare for frost, må ferskvannsystemet tømmes. På grunn av sylinderdekslenes skråstilling på KV-motor, må pluggene i forkant av dekslene skrues ut. 8.06Sjøvannsystemet på ladeluftkjøleren og smøreolje-/kombikjøleren tømmes og spyles godt med ferskvann. Blås deretter tørt med trykkluft. 8.07Dersom kjølerne har vært lenge i drift, bør innsatsene tas ut og rengjøres. Ved montering brukes egnet tetningspasta. 8.08Generatorer. Dersom motoranlegget er utstyrt med generator, tas børstene av kommutatoren, som smøres med syrefri vaselin. 8.09Dersom det er montert varmeelement i forbindelse med generatoren, skal dette tilkobles strøm og være kontinuerlig innkoblet. 8.10Generatoraksel og kobling dekkes med egnet beskyttelsesmiddel ( DINITROL 40 ). 8.11Maskinrommet er det viktig å holde temperert, dvs. noen få grader over utetemperatur. Dersom temperaturen blir lavere, vil det danne seg kondens med korrosjon som følge. Temperatur under 0 C bør ikke forekomme. I så fall må motoren tømmes for kjølevann, som nevnt tidligere under ferskvannsystem. Operating instructions Page 9:9 K-O 1080 Driftsinstruksjoner Side 9:9

62 1301 BREAKDOWN CAUSES AND REMEDIES The reasons for break down and trouble are often so obvious that there are no difficulties involved in finding them. However, if the cause of a failure is not obvious, a systematic inspection has to be performed in order to detect the trouble. This is applicable to troubles that occur, during and just after start of the engine. First, make sure that directions given in the operating instructions are closely followed. Possible operating difficulties that may occur, their causes and remedies are as follows: 1. Starting problems The engine does not turn when starting air is applied. 1.01Released blocking function in remote starting system. See Air starting system and possible separate instructions. 1.02Starting air pressure is too low. Check that all valves are open. Fill up the air bottles to correct pressure given in Technical Data. 1.03One or several starting air valves are sticking. Does not apply to KR-3 and KR-5. Apply some lubr.oil and move the valve back and forth in its guide until it slides unrestricted. If this is not sufficient, the valve must be cleaned or replaced. See Cylinder Head. 1.04The starting slide is out of position, e.g. after dismantling of starting air distributor. Does not apply to KR-3 and KR-5. Detach the starting air distributor's cover, loosen the slide on the cone and readjust it. See Start air distributor with drive. 1.05The coupling disc is defect, the starting slide does not rotate.does not apply to KR-3 and KR-5. Remove the starting slide housing from the DRIFTSFORSTYRRELSER ÅRSAKER OG UTBEDRINGER Årsaker til driftsforstyrrelser er som oftest enkle å finne. Er, imidlertid, årsaken(e) ikke iøynefallende, må en gå systematisk til verks for å finne disse. Forsikre at driftsinstruksjoner er blitt nøye fult. Eventuelle driftsforstyrrelser, årsaker og utbedringer er som følger: 1. Startvansker Motoren tørner ikke ved hjelp av starteluft. 1.01Aktivisert blokkeringsfunksjon i fjernstartsystemet. Se Startsystem og eventuelle separate instruksjoner. 1.02For lavt startelufttrykk. Kontroller at alle ventiler er åpne, fyll opp flaskene til trykk foreskrevet i Tekniske data. 1.03En eller flere startventiler henger. Gjelder ikke KR-3 og KR-5. Vanligvis er det tilstrekkelig med litt smøreolje, samt å bevege ventil-spindelen til den går lett i styringen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, må ventilen rengjøres eller skiftes. Se Sylinderdeksel. 1.04Startsleiden er kommet ut av stilling etter at f.eks. startreléet har vært demontert. Gjelder ikke KR-3 og KR-5. Løs av dekselet over startrel et. Løs av sleiden på konen, og still inn på nytt. Se Startrelé med drift. 1.05Defekt korsskivekobling, startsleiden roterer ikke Gjelder ikke KR-3 og KR-5. Demonter startsleidhuset og monter ny Breakdown causes and remedies Page 1:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 1:10

63 1301 engine and change the coupling disc. See Start air distributor with drive. 1.06The solenoid valve (emergency start) is sticking. Check that the solenoid valve operates when the remote start button is pressed, and that control air reaches the starting air release valve when emergency start is operated. 1.07The starting air release valve is sticking. Dismantle the release valve from starting air distributor and check the slide and the function of the valve. 1.08The air motor blades are sticking due to insufficient lubrication. For KR-3 and KR-5 only. Disconnect the starting air supply pipe and pour approx. 0,1 litre lubr.oil into the starter. Fill up the starter's lubr.oil tank and check that the oil raches the lubricator. 1.09Relay valve does not open. For KR-3 and KR-5 only. Clean the valves and blow out lines in the control air system. See Air starting system. The engine does not start. 1.10Air in the fuel oil system. Vent the fuel system. 1.11The fuel oil filters or pipes are clogged Blow through the pipes with compressed air and clean the filter inserts carefully, or replace them if necessary. See Fuel oil filter. 1.12Incorrect adjustment of the fuel injection pumps.adjust. See Fuel injection pump drive mechanism. 1.13Poor fuel oil nozzles. See Service procedure of injection valve. 1.14Water in the fuel oil system. Drain the fuel oil tank and the fuel oil system until free of water. korsskive. Se Startrelé med drift. 1.06Magnetventil nødstart henger. Kontroller at magnetventilen opererer når fjernstartknappen blir betjent, og at styreluft kommer til startluftpåslipningsventil når nødstart-knapp blir betjent. 1.07Startluft påslipningsventil henger. Demonter ventilen fra startrelé. Kontroller sleide og sleidebevegelse. 1.08Startmotorens skovler henger pga. utilstrekkelig smøring. Kun for KR-3 og KR-5. Løs lufttilførselrør fra startmotor, og hell 0,1 liter tynn smøreolje på startmotoren. Fyll startmotorens smøreoljetank med tynn smøreolje, og kontroller at oljen kommer frem til smøreapparatet. 1.09Reléventil åpner ikke.kun for KR-3 og KR-5. Rengjør ventiler og rør i styreluftsystemet. Se Startsystem. Motoren starter ikke. 1.10Luft i brennstoffsystemet. Avluft systemet. 1.11Brennstoffrør eller filter er tilstoppet. Gjennomblås rørene og rengjør filterinnsatser forsiktig, eller skift om nødvendig. Se Brennstoff-filter. 1.12Feil innstilling av innsprøytningspumpene. Juster. Se Drift av innsprøytningspumpe. 1.13Dårlige innsprøytningsdyser. Se Overhaling av innsprøytningsventil. 1.14Vann i brennstoffet. Tapp brennstofftank og brennstoffsystem inntil fri for vann. Breakdown causes and remedies Page 2:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 2:10

64 The compression pressure is too low because of: Worn of broken piston rings. Replace the piston rings. See Piston and connecting rod assembly. Leaking valves in the cylinder head. Must be repaired. See Cylinder head The overspeed trip is in stop position. Reset the overspeed trip. See Overspeed trip. 1.16The governor is out of function, i.e. it does not turn the regulating shaft towards increased fuel supply. Check if the governor has received stop signal. Check the governor. See separate instruction manual. 1.17The control shaft sticks. Check the control shaft bearings and the movement of the control rods in the fuel injection pumps. 2. The engine stops, causes and remedies 2.01Air in the fuel oil system. Leakage to be repaired. Vent the system. 2.02Faulty fuel oil supply. Check the supply pipes and the primer pump. 2.03Water in the fuel oil. Drain the fuel oil tank and the fuel oil system until free of water. 2.04Fuel oil pipes or filters are clogged. Clean the pipes and the filters carefully, or replace the inserts if necessary. See Fuel oil filter. 2.05The overspeed trip has caused the engine to stop. The cause of overspeed has to be determined before restarting the engine. See Overspeed trip. 1.15Kompresjonstrykket er for lavt på grunn av: Utette eller brukne stempelfjærer. Må skiftes. Se Drivverk. Utette sylinderdekselventiler. Må utbedres. Se Sylinderdeksel. Rusningsstopparrangementet står i stoppstilling. Sett i driftsstilling. Se Rusningsstopparrangement. 1.16Regulatoren arbeider ikke, d.v.s. vrir ikke reguleringsakselen mot økende pumpepådrag. Kontroller om regulatoren har stoppsignal. Kontroller regulatoren. Se separat instruksjonsbok 1.17Reguleringsakselen har treg bevegelse. Kontroller opplagringen av reguleringsakselen og reguleringsstengenes bevegelse i innsprøytningspumpene. 2. Motoren stopper 2.01Luft i brennstoffsystemet. Utbedre eventuell lekkasje. Utluft systemet. 2.02Feil i brennstofftilførsel. Etterse brennstoffrør og forpumpe. 2.03Vann i brennstoffet. Tanken tappes for vann, og systemet dreneres til brennstoffet er fri for vann. 2.04Tette brennstoffrør eller filtere. Gjennomblås rørene. Rengjør filterinnsatsene forsiktig eller skift om nødvendig. Se Brennstoff-filter. 2.05Rusningsstopparrangement har stoppet motor. Finn årsaken til rusning før start av motor. Se Rusningsstopparrangement. Breakdown causes and remedies Page 3:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 3:10

65 The governor has received stop impulse. The cause must be determined and any fault repaired. 2.07Faulty governor Must be repaired. See separate instruction manual. 3. Engine rpm drops 3.01The engine is overloaded. Faulty governor. Must be repaired. See separate instruction book. 3.02The injection pumps are working irregularly. Air in the fuel oil system. Vent the fuel oil system. 3.03A piston or a bearing has a break down due to insufficient lubrication or deposits in the lubr.oil system. Stop the engine immediately. Determine the cause and the extent of any damages. 3.04One cylinder fails. Check the fuel oil nozzle and the injection pump. See section 1 on Starting problems. 3.05Fuel oil pipes of filters are clogged. Clean the pipes and the filters carefully, or replace the inserts if necessary. See Fuel oil filter. 3.06Clogged turbocharger filters. Clean the filter. See separate instruction manual 4. The engine knocks 4.01Fuel injection advanced too far due to incorrect preinjection angle. Adjust. See Fuel oil injection pump drive mechanism. 4.02Defect fuel injection valves. See Injection valve. 2.06Regulatoren har fått stoppimpuls. Finn årsak og utbedre eventuelle feil. 2.07Feil ved regulatoren. Utbedre feilen. 3. Motorens turtall synker 3.01Motoren er overbelastet. Feil ved regulatoren. Må utbedres. Se separat instruksjonsbok. 3.02Innsprøytningspumpene arbeider uregelmessig. Luft i systemet. Må utluftes. 3.03Et stempel eller lager river seg pga. utilstrekkelig smøring eller forurensninger i oljen. Stopp motoren øyeblikkelig. Undersøk årsak og omfang av en eventuell skade. 3.04En sylinder faller ut. Kontroller innsprøytningsdysen og - pumpen. Se også kt. 1 vedrørende Startvansker. 3.05Brennstoffrør eller filter er tilstoppet. Rengjør rørene. Rengjør filterinnsatsene forsiktig eller skift om nødvendig. Se Brennstoff-filter. 3.06Turboladerens filter er tilstoppet. Rengjør. Se separat instruksjonsbok. 4. Motoren banker 4.01For tidlig innsprøytning pga. ukorrekt innsprøytningsvinkel. Juster. Se Drift av innsprøytningspumpe. 4.02Feil ved innsprøytningsventilene. Se Innsprøytningsventil. Breakdown causes and remedies Page 4:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 4:10

66 A piston is overheated and seizes. Stop the engine immediately. Determine the cause and the extent of any damage. 4.04The gudgeon pin, big end-, or main bearing clearances are too large. Replace worn parts. 4.05The piston clearance is too large. Worn piston or cylinder liners. Replace worn parts. 5. Abnormal exhaust gas Too high exhaust gas temperature in one cylinder. 5.01Faulty fuel injection pump. Must be repaired. 5.02Too high admission on fuel injection pump. Adjust the injection pump. 5.03Injection is too late. Adjust the injection pump. See Technical Data. 5.04Injection valve opening pressure is too low. Adjust to correct pressure. 5.05Partly clogged or leaky fuel oil nozzle. See Service procedure of injection valves. 5.06The inlet- and exhaust valve tappet clearance is off adjustment. Adjust the clearances. See Clearances. Too low exhaust temperature in one cylinder. 5.07Faulty fuel injection pump. Must be repaired. 5.08Too low admission on fuel pump. Adjust the fuel injection pump. 4.03Stempel går seg varmt eller river seg. Stopp motoren øyeblikkelig. Undersøk årsak og omfang av en eventuelle skade. 4.04For stor klaring på ramme-, kryss- eller veivlager. Skift slitte deler. 4.05For stor stempelklaring. Slitt sylinderforing eller stempel. Skift slitte deler. 5. Unormal avgass For høy avgasstemperatur fra en sylinder. 5.01Feil ved innsprøytningspumpen. Må justeres. 5.02For stor pådragsstilling på innsprøytningspumpen. Må justeres. 5.03For sen innsprøytning. Må justeres. Se Tekniske Data. 5.04For lavt åpningstrykk på innsprøytningsventilene. Må justeres. 5.05Delvis tilstoppet eller lekk brennstoffdyse. Se Overhaling av innsprøytningsventil. 5.06Feil klaring på luft- og avgassventilene. Klaringen må justeres. Se Klaringer. For lav avgasstemperatur fra en sylinder. 5.07Feil ved innsprøytningspumpen. Må utbedres. 5.08For lite pådrag på en insprøytningspumpe. Må justeres. Breakdown causes and remedies Page 5:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 5:10

67 Injection advanced too far Adjust See Techincal data 5.10Injection valve opening pressure is to high. Adjust the correct pressure. 5.11Clogged nozzle holes. See Service procedure of injection valve. 5.12Water leakag in a cylindere. Check the cylinder head and the cylinder liner. Check the gasket and replace it if necessary. The exhaust gas temperature too high in all cylinder. The engine is overloaded. 5.13Injection is too late. Adjust. See Technical data 5.14The camshaft chain is too slack. Tighten the chain. See Camshaft drive, chain tensioner. 5.15Charge air temperature is too high. Clean the intercooler air- and water side. 5.16Charge air pressure is too low. Overhaul of turbocharger should be considered. See separate instruction manual for turbocharger. 5.17Clogged exhaust gas system. Clean the exhaust system. 5.18Clogged charge air filter. Clean the filter. Dark exhaust gas. The engine is overloaded. 5.19Some cylinders are overloaded. Adjust the fuel injection pumps. 5.09For tidlig innsprøytning. Må justeres. Se Teknisk data 5.10For høyt åpningstrykk på innsprøytningsventilene. Må justeres. 5.11Tette dysehull. Se overhaling av innsprøytningsventil. 5.12Vannlekasje i en sylinder. Kontroller sylinderdeksel og sylinderforing. Pakninger ettersees og eventuelt skiftes. For høy avgasstempratur på alle sylindrene. Motoren er overbelastet. 5.13For sen innsprøytning. Må justeres. Se Teknisk data. 5.14Slakk kamakselkjede. Kjeden strammes. Se Drift av kamaksel. 5.15For høy ladelufttempratur. Rengjør ladeluftkjølerens luft- og vannside. 5.16For lav ladelufttrykk. Overhaling av turbolader må vurderes. Se separat instruksjonsbok for lader. 5.17Tilstoppet avgass-system. Må rengjøres. 5.18Tilstoppet luftfilter på turbolader. Må rengjørs. Mørk avgass. Motoren er overbelastet. 5.19Enkelte sylindre er overbelastet Juster innsprøytningspumper. Breakdown causes and remedies Page 6:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 6:10

68 Inlet or exhaust valves are leaking. Grind the valves. 5.21Faulty fuel injection pumps or valves. Adjust the pumps and valves. Poor fuel oil 5.22The piston rings are stuck. Dismantle the piston and connecting rod assembly for inspection and cleaning. 5.23Injection is too late. Adjust. See Technical Data. 5.24Exhaust manifold or exhaust pipes are highly clogged. Clean the exhaust system. Light, smoky exhaust gas 5.25Too much lubr.oil in one or several cylinders. Dismantle the piston and connecting rod assembly for inspection and cleaning. Worn piston rings are replaced. Check that scraper ring is correctly mounted. See Piston and connecting rod assembly and Piston ring combination. 5.26The engine is running too cold. Check the cooling water temperature and the thermostatic valve. 5.27Water in a cylinder. Check the cylinder head and cylinder liner for leakages. Check the gaskets and replace them if necessary. 6. Abnormal lubr. oil pressure Main system. 6.01Faulty lubr.oil pump or drive. Must be repaired. 6.02Too little lubr.oil in circulation. Check the oil level. 5.20Lekke luft- eller avgassventiler. Slip ventilene. 5.21Feil ved innsprøytningspumper eller ventiler. Må justeres. Dårlig brennstoff 5.22Fastbrente stempelringer. Demonter drivverk for ettersyn og rengjøring. 5.23For sen innsprøytning. Må justeres. Se Teknisk data :. 5.24Avgass-samler eller avgass-rør er tilstoppet. Clean the exhaust system. Lys røkfylt gass 5.25For meget smøreolje i en eller flere sylindre. Demonter drivverk for ettersyn og rengjøring. Skift slitte stempelringer. Kontroller at skraperingen er riktig monter. Se Drivverk og Stempelringkombinasjon. 5.26For kald motor. Kontroller kjølevannstemperatur og termostatventil Vann i en sylinder. Kontroller sylinderdeksel og sylinderforing. Pakninger ettersees og eventuelt skiftes. 6. Unormalt smøreoljetrykk Hovedsmøreoljesystemet. 6.01Feil ved pumpe eller pumpedrift. Må utbedres. 6.02For lite smøreolje i sirkulasjon. Peile oljestanden. Breakdown causes and remedies Page 7:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 7:10

69 The lubr.oil pump sucks air. Fill up to normal level. 6.04Clogged lubr.oil filters. Replace the filter elements. 6.05Clogged lubr.oil pipes. Clean the bearing. 6.06A bearing is damaged. Change the bearing 6.07The lubr.oil temperature is too high. See Technical Data. 6.08Dirty lubr.oil cooler. Clean the lubr.oil cooler. 6.09The oil relief valve on the cylinder block or the safety valve in the oil pump is sticking. Detach for inspection, clean if necessary. 6.10Faulty pressure gauge. Valve gear lubr.oil system 6.11Faulty lubr.oil pump or drive. Must be repaired. 6.12Lubr.oil level in tank is too low. Fill up to normal level. 6.13The return pipes are clogged. The pipes must be blown through with compressed air. 6.14The lubr.oil is diluted with fuel oil Change the oil. 6.15The lubr.oil filter is clogged. Change the filter elements. 6.16The lubr.oil pipes are clogged. Clean the pipes. 6.17The oil relief valve in the filter is sticking. Detach for inspection. 6.03Pumpen suger luft. Etterfyll til normal oljestand. 6.04Tilstoppet smøreoljefilter. Skift alle filterpatroner. 6.05Tilstoppete smøreoljerør. Må renses. 6.06Defekt lager. Må skiftes. 6.07For høy oljetemperatur. Se Tekniske Data. 6.08Skitten oljekjøler. Rengjøre oljekjøler. 6.09Oljereguleringsventilen på motorblokk, eller sikkerhetsventilen på oljepumpen henger. Må løses ned for kontroll, eventuelt rengjøres. 6.10Feil med manometeret, Vippearmsmøreoljesystemet 6.11Feil ved pumpe eller pumpedrift. Må utbedres. 6.12For lite smøreolje på tank. Etterfyll til normal oljestand. 6.13Tette dreneringsrør. Gjennomblås rørene. 6.14Oljen er utspedd med brennstoff. Skift olje. 6.15Tett smøreoljefilter. Rengjør filterinnsatser. 6.16Tett smøreoljerør. Må rengjøres. 6.17Oljereguleringsventil i filteret henger. Løs ned for kontroll. Breakdown causes and remedies Page 8:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 8:10

70 The lubr.oil tank level is increasing Check for fuel oil leakages. 6.19The valves or gear bearings are worn. Must be repaired. 7. Overheated bearings If the bearings show signs of overheating, they should be replaced. 7.01Faulty lubr.oil supply. Check the lubr.oil pump with drive. Pipes, bores and channels must be cleaned. 7.02The lubr.oil pressure is too low. See Technical Data. 7.03Bearing shells incorrectly installed. Must be repaired. 7.04Wrong size of bearing shells. Always check new beaqring shells before mounting. 7.05Lubr.oil temperature is too high. See Technical Data. 7.06Dirty lubr.oil cooler. Clean the lubr.oil cooler. 8. Insufficient cooling The engine is overloaded. 8.01The water cooler is clogged or filled with dirt. Clean the cooler. 8.02Air in the cooling water system Vent the cooling water system. 8.03Faulty water pump or drive. Must be repaired. 8.04Fouled cooling water system. Clean the cooling water system. 6.18Smøreoljetanken fyller seg opp. Kontroller om drenrør fra innsprøytningsventiler på sylinderdeksler lekker. (Eventuelt brudd på et brennstoff høytrykksrør.) 6.19Slitasje i vippearmenes opplagring. Må utbedres. 7. Varmgang i lagrene Dersom lagrene viser tegn til varmgang bør de skiftes. 7.01Svikt i smøreoljetilførselen. Kontroller smøreoljepumpe med drift. Rengjør rør og boringer. 7.02For lavt smøreoljetrykk. Se Tekniske Data. 7.03Feil montering av lagerskåler. Må utbedres. 7.04Feil lagerskålstørrelse. Kontroller alltid nye lagerskåler før montering. 7.05Oljetemperaturen er for høy.. Se Tekniske Data. 7.06Skitten oljekjøler. Rengjør kjøleren. 8. Dårlig kjøling Motoren er overbelastet. 8.01Tilstoppet eller skitten kjøler. Må rengjøres. 8.02Luft i kjølevannsystemet. Må utluftes. 8.03Feil ved kjølevannspumpe eller drift.. Må utbedres Belegg i kjølevannsystemet.. Må rengjøes. Breakdown causes and remedies Page 9:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 9:10

71 Too little cooling water in the system. Fill up with coolant. 9. Faulty turbocharger See separate instruction manual. 10. Faulty governor See separate instruction manual. 8.05For lite vann i kjølevannsystemet. Rengjør oljekjøleren. 9. Feil ved turbolader Se separat instruksjonsbok. 10. Feil ved regulator Se separat instruksjonsbok. Breakdown causes and remedies Page 10:10 K-O 1080 Driftsforstyrrelser Årsaker og utbedringer Side 10:10

72 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY DR 172/46 Tool for removal of main bearing shells. Verktøy for uttørning av rammelagerskåler DR 186/69 Tool for inserting of main bearing shells. Verktøy for inntørning av rammelagerskåler Hydraulic pump ( bar). (See ch. 9, instr if air driven pump). Hydraulisk pumpe ( bar). (Se kap. 9, instr hvis luftdrevet pumpe). Oil engine / oljemotor DR 159/68 Gas engine/gassmotor DR 749/ DR 441/57 Hydraulic power tool for cylinder head bolts. Hydraulisk verktøy for sylinderdekselbolter. Hydraulic power tool for main bearing bolts (at fly wheel end) and big end bearing bolts. Hydraulisk verktøy for aktre rammelager- og veivlagerbolt DR 159/69 Hydraulic power tool for main bearing bolts. Hydraulisk verktøy for rammelagerbolter. Page 1:6 K-O 0304 Side 1:6

73 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY DR 192/25 Distributor pipe, hydraulic power tool for main bearing bolts. Fordelerrør, hydraulisk verktøy for rammelagerbolter DR 482 /58 Distributor pipe, hydraulic power tool for big end bearing bolts. Fordelerrør, hydraulisk verktøy for veivlagerbolter DR 192 /26 Distributor pipe, hydraulic power tool for cylinderhead bolts. Fordelerrør, hydraulisk verktøy for sylinderdekselbolter DR 160 /94 Guiding tool for fitting of cylinder head. Støtteverktøy for montering av sylinderdeksel DR 781 /99 Lapping device for inlet-, exhaust- and starting air valves. Verktøy for lapping av luft-, avgassog startventiler DR 161 /91 Extractor for cylinder liners. Ters for trekk av sylinderforinger. Page 2:6 K-O 0304 Side 2:6

74 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY DR 814 /82 Tool for fitting piston and connecting rod assembly. Verktøy for nedsetting av drivverk DR 161 /08 Tool for piston ring. Stempelring - tang DR 444 /52 Tool for measuring of crankshaft deflection. Verktøy for veivaksel - indikering DR 171 /61 Jack for supporting main bearing caps. Løfteverktøy for rammelagerdeksel DR 188 /84 Tool for fitting and dismantling of inlet- and exhaust valves. Verktøy for montering og demontering av luft og avgassventiler L 863/71 Pressure calibrator for pressure transmitters/switches. Trykk-kalibrator for trykkfølere/ pressostater DR 135 /47 Crowfoot spanner for fuel injection pumps. Nøkkel for innsprøytningspumper. Page 3:6 K-O 0304 Side 3:6

75 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY DR 383 /09 Tool for removal of nozzle needles. Verktøy for utpressing av dysenåler T-handle for indicator valve. T-håndtak for indikatorventil DR 159 / DR 772 /70 Lever for pumping fuel oil through the system, KV-engine. Spak for pumping av brennstoff gjennom systemet, KV-motor. Lifting tool for piston and connecting rod assembly, KV-engine. Løfteverktøy for drivverk, KV-motor , KV-engine , KR-engine F 122/15, KV-engine F122/14, KR-engine Extractor for dismantling of the water pump impeller. Ters for demontering av skovlhjulet i vannpumpen DR 75/18 Lever for pumping of fuel oil through the system, KR-engine. Spak for gjennompumping av brennstoff, KR-motor DR 194 /37 Holding tool for piston and connecting rod assembly, KV-engine. Støtteverktøy for drivverk, KV-motor. Page 4:6 K-O 0304 Side 4:6

76 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY DR 172 /35 Lifting tool for cylinder head, KV-engine. Løfteverktøy for sylinderdeksel, KVmotor DR 862/46 Measuringtool, timingbelt Måleverktøy, kamkjede DR 62/34 Turning bar (KR-3 and -5). Tørnespett (KR-3 og -5) DR 432/ DR 321/ DR 569/67 Turning device (KRM-6, -8, -9). Tørneverktøy (KRM -6, -8, -9). Turning device (KRG -6, -8, -9). Tørneverktøy (KRG -6, -8, -9). Turning device w/long ratchet. (KV-, KR-). Tørneverktøy m/lang pal. (KV-, KR-) DR 639/61 Spanner for fuel injection pumps Fastnøkkel for innsprøytningspumper Page 5:6 K-O 0304 Side 5:6

77 1401 SPECIAL TOOLS / SPESIAL VERKTØY Cast iron piston: (M 12, NS 1850) Lifting tool for piston and connecting rod assembly, KR-engine. Løfteverktøy for drivverk, KR-motor DR 447/49 Support for piston and connecting rod assembly, KR-engine. Støtteverktøy for drivverk ved mont. og demont. av veivskåler, KR-motor DR 448/09 Lifting tool for cylinder head, KR-engine. Løfteverktøy for sylinderdeksel, KRmotor. Page 6:6 K-O 0304 Side 6:6

78 1403 Standard tools / Standard verktøy Tool dim. / Verktøy dim. Part no. Art. nr. Torque wrench Norbar Momentnøkkel Norbar 300 Th **) Torque wrench Momentnøkkel 5-42kpm ¾ Torque converter Momentforsterker 1 - ¾ Ratchet Smelle ½ inside / sq. outside / **) Extension bar Forlenger L= 210mm 1 sq Adapter Overgang ½ outside / ¾ inside / **) Extension bar Forlenger L= 250 mm ½ **) Ratchet Smelle ½ outside / **) Wrench Fastnøkkel 24 mm open **) Wrench, special Fastnøkkel, spesial 32 mm open **) Handgrip Håndtak ½ **) Extension bar Forlenger L= 375mm ½ *) Socket for spark plug Pipenøkkel for tennplugg ½ *) Crowfoot spanner Hanefot ringnøkkel 24 mm **) Ignition timing stroboscope Tenningspistol *) Socket Pipenøkkelhode 13mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 17mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 19mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 22mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 24mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 27mm ½ **) Socket Pipenøkkelhode 36mm ¾ **) Socket Pipenøkkelhode 46mm Socket Pipenøkkelhode 55mm Socket Pipenøkkelhode 70mm **) Hexagon key, (extended type) Nøkkel for innv. seksk. (lang) 10mm **) Hexagon key, (extended type) Nøkkel for innv. seksk. (lang) 14mm **) Circlip pliers, Internal (large) Tang for låsering, innvendig (stor) **) Circlip pliers, internal (small) Tang for låsering, innvendig (liten) **) Circlip pliers, external (large) Tang for låsering, utvendig (stor) **) Feeler gauge Følerblad 0,25mm Feeler gauge Følerblad 0,35mm Handle for feeler gauge Holder for følerblad *) Gas engine only/ Bare for gassmotor. / / Bare for gassmotor. **) Oil engine only / Bare for oljemotor. / / Bare for oljemotor. Page 1:1 K 0304 Side 1:1

79 1501 ROUTINE MAINTENANCE IN GENERAL In order to keep the engine in continuous good operating condition different components require regular maintenance and cleaning. See Routine Maintenance, Don't wait until the operating troubles occur. The frequency of routine maintenance and overhaul is primarily dependent on the operating conditions of the engine, though the quality of the fuel oil and lubr.oil is of great importance. The number of operating hours given in the table is approximate and valid for normal running conditions. We do remind of the verification societies' rules for periodical inspections on classified ships. The engineer might, through experience, determine appropriate number of running hours for cleaning and adjustment of the different components of the engine. As soon as possible after leaving the shipyard, the following must be done: Note: Clean the charge air-, lubr.oil- and freshwater coolers. Wash the compressor side of the turbocharger with water. RUTINEARBEIDER, GENERELT For at motoren, til enhver tid, skal være i god og driftsklar stand, anbefales regelmessig vedlikehold. Se Tabell over rutinearbeider, Ikke vent til driftsproblemene oppstår. Vedlikeholdsintervallene er, først og fremst, avhengig av driftsbetingelsene, men også av brennstoff- og smøreoljekvaliteten. Intervallene oppført i Tabell over rutinearbeider gjelder under normale driftsforhold. Forøvrig viser vi til klassifikasjonsselskapenes regler for periodisk besiktigelse. Maskinpersonalet kan gjennom erfaring, finne fram til passende vedlikeholds-intervaller for de forskjellige delene av motoren. Snarest etter avgang fra skipsverft må: Merk:Ladeluft-, smøreolje- og ferskvannskjølerens sjøvannsside rengjøres. Turboladerens kompressorside vannvaskes. Routine maintenance in general Page 1:2 K/B/E/L-O 1004 Rutinearbeider, generelt 1:2

80 1501 Expected service life for some engine components, engine type K/B/L (Oil operated engines): Forventet levetid for noen motorkomponenter, motor type K/B/L (oljedrift): MDO SERVICE Hours / Timer HFO SERVICE Hours / Timer Piston, B32:40 Stempel, B32: Piston, B32:36/K/L Stempel, B32:36/K/L Cylinder liner Sylinderforing Cylinder head Sylinderdeksel As for engine/ Som for motor As for engine/ Som for motor Exhaust valve Avgassventil Inlet valve Luftventil Fuel oil nozzle Br.olje innsprøytningsdyse Fuel oil valve Br.olje innsprøytningsventil As for engine/ Som for motor As for engine/ Som for motor Fuel oil pump plunger assembly Br.olje pumpeelement Starting air valve Starteluftventil Piston rings Stempelringer Gudgeon pin bearing Krysslager Big end bearings Veivlager Main bearings Rammelager Fuel oil filter Br.oljefilter Lubr. oil filter element Smøreoljefilterelement Valve rotator Ventilrotator Connecting rod Veivstake As for engine/ Som for motor As for engine/ Som for motor Camshaft bearing Kamaksellager The hours indicated are for guidance only and for normal operating conditions. De indikerte timer er kun veiledende og for normale driftsbetingelser. Routine maintenance in general Page 2:2 K/B/E/L-O 1004 Rutinearbeider, generelt 2:2

81 Draw.no: 528 /67 - replace 528/21 Routine Maintenance Schedule hours Revision date: 0202 Instruction number: 1502 Valid for Bergen K-type engines for mdo or hfo operation. Marine application. a) See service manual instruction no. b) See separate instructions c) See engine alarm list The schedule is only valid for normal operating conditions as defined in the contracts, service agreements or relevant technical document-ation from Rolls- Royce. The intervals in this schedule are for guidance only! This schedule may only be changed by a service letter from Rolls- Royce. Item No. Instr. No. a) Control/Spot check Clean/Adjust/Lubricate Overhaul/Change CYLINDER HEADS Inlet- and exhaust valve rotocaps Safety - and indicator valves Starting valves Valve clearance. Also approx.100h.after refitting of cyl.head Cylinder head bolts : retighten approx. 100 hrs after refitting of cyl.head Rocker arm system for inlet- and exhaust valves Exhaust- and inlet valve drive mechanism/seals Inlet- and exhaust valves / valve guides Fuel injection valves Cylinder head: Pressure test and max.firing pressure (ignition timing) FUEL OIL SYSTEM Diesel oil filter (Change elements and clean at pressure drop) Fuel oil priming- and valve gear lubricating oil pump with drive For MDO operation: Fuel injection pump drive For MDO operation: Fuel injection pump Fuel injection pump: Erosion plug Fuel injection pump: Fuel rack (lubricate weekly and before start) Flexible fuel connections For HFO operation: Fuel injection pump drive For HFO operation: Fuel injection pump b) For HFO operation: HFO module (calibration of viscosimeter) b) For HFO operation: HFO/MDO Switch over valve CYLINDER LINERS Remove liner/check water jacket/replace sealing Honing Antipolishing ring PISTONS / CONNECTING RODS Piston Piston rings (replace after honing of cyl. liner) Gudgeon pin bushing Connecting rods. Ovality control Big end bearings CRANKSHAFT Main bearings and thrust washers Gear wheel drive. (Pump end) Torsional vibration damper : Fluid sample Crankshaft deflection b) Flexible coupling. Rubber elements and damper plates CAMSHAFTS Inlet- and exhaust cams Fuel cams Camshaft: Bearings and thrust washers Camshaft drive gears Camshaft drive chain Start air distributor with drive Governor drive LUBRICATING OIL Main lubricating oil pump Lub.oil filter, by-pass valves and filter elements (Change at pressure drop) b) Centrifugal separation filter lubr.oil. when applicable (Clean every 500 h.) Lubr.oil analysis to lub.oil supplier Clean lubr.oil tank/sump when changing lubr.oil Lubricating oil priming pump (electrical) Valve gear lub. oil system: Lubricating oil tank Valve gear lub. oil system: Filter (Clean daily) Valve gear lub. oil system: Strainer (Clean weekly) TURBO CHARGERS b) Turbo charger : Rotor (See sign on Turbocharger housing) b) Turbo charger : Bearings (See sign on Turbocharger housing) b) Turbo charger : Lub.oil change every 5000h.and 100 hours after overhaul b) Turbo charger: Air filters (Clean when dirty) Turbo charger: Waterwashing of compressor (Daily) COOLERS AND COOLING WATER b) Lubr.oil cooler with corrosive protection (Clean when necessary) b) Jacket water cooler with corrosive protecton (Clean when necessary) b) Charge air cooler with corrosive protection Cooling water qualities (HT/LT/jacket/raw) (Checked monthly) LT / sea water pump with drive HT / jacket water pump with drive ALARM / CONTROL SYSTEM Governor with linkage and couplings (Check Weekly) Overspeed protection and automatic stop b) Oil mist detector when applicable. (Change filter when necessary) d) Temperature and pressure switches Thermocouples in exhaust system before turbocharger Pickups MISCELLANEOUS Exhaust pipe insulation Resilient mount. of engine. To be checked for cracks/damages (Anually) Screw and pipe connections - outside and inside on engine 1103

82 1503 LUBRICANT GUIDE FOR DIESEL AND HEAVY FUEL OIL ENGINES TYPE K AND B SMØREOLJEKART FOR DIESEL- OG TUNGOLJEMOTORER TYPE K OG B Fuel category to Total Base Number (TBN) Gas-oil / Marine diesel 0-0.5% Sulphur ~ TBN 7-12 Brennstoffkategori i forhold til totalt basetall (TBN) Marine diesel / Intermediate fuel % Sulphur ~ TBN Intermediate Fuel % Sulphur ~ TBN Intermediate Fuel 2.0-3% Sulphur ~ TBN 30 Intermediate Fuel % Sulphur ~ TBN 40 Oil company Oil product TBN VISC. AGIP AGIP CLADIUM 120 SAE 40 AGIP CLADIUM 300 SAE 40 BP ENERGOL DS ENERGOL HPDX 40 ENERGOL IMPROVED IC-HFX 204 ENERGOL IMPROVED IC-HFX 304 ENERGOL IMPROVED IC-HFX 404 CASTROL CASTROL HLX 40 CASTROL MLC CASTROL MXD 154 CASTROL MHP 154 CASTROL TLX PLUS 204 CASTROL TLX PLUS 304 CASTROL TLX PLUS 404 CENTURY CENTLUBE SUPERB CENTIMAR DX304 CEPSA TRONCOIL 6000 TRONCOIL 3000 TRONCOIL 4000 CHEVRON CHEVRON DELO 1000 MARINE OIL 40 CHEVRON DELO 2000 MARINE OIL 40 CHEVRON DELO 3000 MARINE OIL 40 CHEVRON DELO 3400 MARINE OIL 40 TOTAL LUBMARINE DISOLA MT40 DISOLA M4015 DISOLA M4020 AURELIA XL4030 AURELIA XL4040 ENGEN GENMARINE EO 4015 GENMARINE EO , , SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 1:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 1:6

83 1503 Oil company Oil product TBN VISC. EXXONMOBIL EXXMAR 30 TP 40 EXXMAR 40 TP 40 EXXMAR CM SUPER 40 MOBIL DELVAC HP 40 / MOBIL DELVAC 1640 MOBILGARD ADL MOBILGARD M430 MOBILGARD M440 FINA CAPRANO S 412 STELLANO S 420 STELLANO S 430 STELLANO S 440 IRVING OIL MARINE MLC 40 MARINE MXD 154 MARINE 220 MXD MARINE MXD 304 MARINE MXD SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 PERTAMINA MEDRIPAL SAE SAE 40 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA MARBRAX CCD-410 MARBRAX CCD-410-AP MARBRAX CCD-420 MARBRAX CCD-430 MARBRAX CCD-440 REPSOL - YPF NEPTUNO NT 1500 NEPTUNO NT 2000 NEPTUNO NT 3000 NEPTUNO NT 4000 SHELL GADINIA 40 *) GADINIA AL40 ARGINA S40 ARGINA T40 ARGINA X40 STATOIL STATOIL DieselWay DD 40 STATOIL MarWay 1040 STATOIL MarWay 1540 STATOIL MarWay 3040 TEXACO Ursa Marine 40 TARO 16XD 40 TARO 20DP 40 TARO 30DP 40 TARO 40XL 40 *) Not to be used on propulsion engines prod. after 1992 (including diesel electric propulsion). *) Skal ikke brukes på fremdriftsmotorer produsert etter 1992 (inkludert diesel elektrisk fremdrift) SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 SAE 40 This list is given as a guide only, and Rolls-Royce cannot accept responsibility for problems that may be caused by the lubricant. Engines earlier specified with SAE 30, may still use same viscosity. Listen er gitt som veiledende informasjon, og Rolls-Royce tar ikke ansvar for vanskeligheter som er forårsaket av smøreolje. Motorer som tidligere er spesifisert med SAE 30, kan fortsatt bruke samme viskositet. Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 2:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 2:6

84 1503 If using brands equivalent to those listed here, the relevant manufacturer should be consulted about affinity between the products. It is strongly recommended to send oil samples to your lubr.oil supplier at regular intervals for analysis, as this gives valuable information about the performance both of the oil itself and the engine. All inquiries should be addressed to Rolls-Royce. Selection of Lubricant Selection of a suitable lubricant for engines may at times prove complicated and difficult, as a number of different factors have to be taken into consideration. This implies that only a general guidance can be given by the engine manufacturer, to which lubricating oil is suitable for their engines. In engines burning fuels of various quality, the combustion characteristics of the fuel to a great extent dictates the necessary properties of the lubricant. Different fuel qualities contain a varying degree of elements that will form acid compounds in the combustion process. An important function of the lubricating oil is to neutralize these acids in order to minimise corrosive wear. This is done by adding alkalies to the lubricant. The Total Base Number (TBN) of an oil is a measure of the alkalinity or basicity of the oil and is expressed in milligrams of potassium hydroxide per gramme of oil (mg KOH/g). The Total Base Number will for different engines fall at a varying rate, determined by the consumption of alkaline additives combined with refilling of new oil. Our list of recommended/approved lubricants shows the approximate TBN value recommended to meet different fuel qualities. It is inadvisable to use a lubricating oil of higher additive content (TBN) than required, as this may cause deposits in the combustion chamber (piston top/cylinder head). Ved bruk av smøreoljer som tilsvarer de ovenfornevnte, vennligst kontakt den aktuelle produsent for sammenligning av produktene. Det anbefales sterkt å sende inn smøreoljeprøver til oljeleverandøren for analyse med jevne mellomrom, da dette gir verdifulle opplysninger både om oljens og motorens driftstilstand. Eventuelle spørsmål angående smøreoljekartet adresseres til Rolls-Royce. Valg av smøreolje Valg av riktige smøreoljer til motorer kan være et komplisert og omfattende område, fordi det er mange faktorer som det må taes hensyn til. En kan derfor bare gi generelle retningslinjer for hvilken smøreolje som bør velges. Et av hovedhensynene ved valg av smøreolje er hvilken type brennstoff den aktuelle motoren bruker. Forskjellige typer brennstoff inneholder i større eller mindre grad elementer som danner syreforbindelser under forbrenningen. En av smøreoljens oppgaver er å nøytralisere disse syrene, og den er derfor tilsatt alkalier. Oljens innhold av slike alkalier angis ved det såkalte basetallet (TBN). Basetallet angir mengden av alle baser i 1 gram smøreolje uttrykt i mg KOH (ekvivalent mengde kalilut). Basetallet reduseres etter hvert som tilsetningene blir oppbrukt. Dette, kombinert med varierende grad av etterfylling, fører til at basetallet faller med ulike hastighet for forskjellige motorer. Smørekartet antyder i hvilket område basetallet for ny olje bør ligge for de forskjellige brennstoffkvaliteter. En bør ikke velge smøreolje med høyere basetall enn nødvendig, da dette kan føre til ødeleggende avleiringer i forbrenningsrommet (Sylinderdeksel / stempeltopp). Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 3:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 3:6

85 1503 The oil companies are also marketing lubricants of considerably higher TBN value than listed by us. These may come into consideration where extremely poor fuels demand it. CAUTION As the oil companies may change their product specifications without previous notice, and without changing the products name, the information given in the lubricant guide is valid from the stated date and until further notice. This list is given as a guide, and Rolls-Royce takes no responsibility for difficulties that may be caused by the lubricating oil. Lubricant guide for valve gear lubr. oil system (engine type L and K) The same lubr. oil is used as for diesel engine. Please see above. Oljeselskapene markedsfører også smøreoljer med vesentlig høyere basetall enn angitt i smørekartet. Disse kan komme til anvendelse i tilfeller der ekstremt dårlige brennstoff vil kreve det. FORSIKTIGHET Da oljeselskapene fra tid til annen endrer spesifikasjonsdata på sine produkter uten varsel og uten at produktbetegnelsen endres, er smørekartet gyldig fra den påførte dato og inntil videre. Smørekartets innhold er veiledende, og Rolls-Royce tar ikke ansvaret for vanskeligheter forårsaket av smøreoljen. Smøreoljekart for vippearm-smøreoljesystem (Motortype L og K) Det brukes samme smøreolje som for dieselmotor. Se tabell ovenfor. Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 4:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 4:6

86 1503 Lubricant guide for governor and nozzle cooling and turning gear Oils for Turbocharger, see separate page. Smøreolje for regulator, dysekjøling og tørnemaskin Oljer for turbolader, se egen side. Oil company Oils for governor *) Oils for nozzle cooling **) Turning gear ***) AGIP BLASIA 320 BHARAT PETROLIUM Turbol 68 Actuma Ultra Oil 30 Hydrol 32 BP Turbine / Engine oil Baratran HV 15, HV 22, HV32 ENERGOL GR-XP 320 CASTROL Engine oil or Perfecto T68 Perfecto T32 Hyspin AWH15 Hyspin AWH32 CHEVRON Engine oill or GST Oil 68 Mechanism LPS 15 Mechanism LPS 32 TOTAL LUBMARINE Turbine / engine oil VISGA 22 (EQUIVIS ZS 22) VISGA 32 (EQUIVIS ZS 32) EXXONMOBIL Tro - Mar 68 Turbine / engine oil Univis N 15, 32 Nuto H 15, H 32 Rarus SHC 1024 INDIAN OIL Turbine / engine oil Servo Spin 22 Servo system 32 SPARTAN EP 320 MOBILGEAR 632 IP MELLANA OIL 320 PERTO CANADA Turbine / engine oil Harmony AW 22 Harmony HVI 15 Harmony HVI 22 REPSOL Turbine / engine oil Aries 22 / 32 Telex E 22 / 32 SHELL Turbine / engine oil Thermia oil B Tellus 32 Turbo T32 STATOIL Statoil TurbWay 68, 77 Statoil HydraWay HV (A) 15, 32 Statoil HydraWay HM (A) 15, 32 TEXACO Turbine/Engine oil Rando oil HD Z32 Rando oil HD32 CEPSA Turbine oil Compresores ES68 *) For Hydraulic Governor with separate oil system. OMALA 320 *) For hydraulisk regulator med eget oljesystem. **) On engine type B32:40 the nozzle cooling oil system is a part of the engine main lubr. oil system. ***) Oils for turning gear are relevant for BV and B32:40, only. **) For motortype B32:40 er dysekjølingen tilsluttet motorens hovedsmøreoljesystem. ***) Oljer for tørnemaskin gjelder bare BV og B32:40. Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 5:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 5:6

87 1503 Lubricant guide for turbocharger NOTE: On engine type B32:40 the turbocharger is lubricated by oil from the main lubr. oil system. LIST 1 Mineral oils (oil basis narrow cut) for oil change intervals of max 1000 h Oil company Oil Product AGIP OTE 68 BP Energol THB 77 Energol THB 68 Energol HLP 68 Energol SHF 68 CASTROL Perfecto T 68 Hyspin AWS 68 Hyspin AWH 68 CHEVRON Turbine oil AST 68 Mechanism LPS 68 TOTAL LUBMARINE Turbinet T 68 Preslia 68 Visga 68 Equivis ZS 68 EXXONMOBIL Teresso 68 - Teressic 68 Nuto H 68 DTE Oil heavy medium DTE 16M INDIAN OIL CORP. Servoprime 68 Servoprime 76 Servopress 68 Servosystem HLP 68 PEPSOL Aries 68 Telex E 68 SHELL Turbo oil T 68 Turbo oil T78 Tellus oil 68 STATOIL Statoil TurbWay 68 Statoil HydraWay HMA 68 CEPSA HD Turbinas 68 Hidraulico HV 68 Compresores ES 100 TEXACO Regal oil R & O 68 Rando oil HD 68 TOTAL Preslia 68 Lubricant guide for turbocharger NOTE: On engine type B32:40 the turbocharger is lubricated by oil from the main lubr. oil system. *) No US - version LIST 2 Mineral oils and synthetic *) oils for change intervals of max 3000 h Oil company Oil Product BP Energol Rc 68 CEPSA Compresores ES 68 REPSOL Merak VDL 68 VALVOLINE Compressor oil 62 LIST 3 Synthetic lubricants for change intervals of max 5000 h Oil company Oil Product BP Enersyn TC-S 68 CASTROL Aircol SN 68 CEPSA Compresores ARS 68 EXXONMOBIL MOBIL SHC 626 MOBIL SHC 1026 NYCO Nycolube 3060 SHELL Corena AS 68 Madrela AS 68 Q8 Q8 Shumann 68 Lubricant guide for diesel and heavy fuel oil engines type k and b Page 6:6 K/B/E-O 1006 Smreoljekart for diesel- og tungoljemotorer type k og b 6:6

88 Draw. no. 492/27 Clearances 1601 K 0897

89 1601 CLEARANCES Draw. no. 492/27 The clearance in box bearings are measured by feeler gauge, which gives approx mm less clearance than the real. The clearances in split bearings are measured by a soft lead wire, which diameter must be in proportion to the actual clearances. To ensure that split bearings are completely tight when checking the clearances, one has to place the lead wire between the split faces as shown in the figure. The clearance is the difference between the measurements. Z and Y. The measurements are taken at cold engine when otherwise is not stated. KLARINGER Tegn. nr. 492/27 I udelte lagre måles klaringen med følerkniv, som gir ca. 0,02-0,03 mm mindre klaring enn den virkelige. I delte lagre måles klaringen med myk blytråd, med en diameter som står i forhold til klaringen som skal måles. For å sikre at delte lagre er stumt tiltrukket, må blytråden legges i lagerdelingen som vist på tegningen. Klaringen er differansen mellom målene Z og Y. Målingene skal gjøres ved kald motor når annet ikke er beskrevet. Diametrical bearing clearances: Diamentrale lagerklaringer: Clearance (new engine) Klaring (ny motor) (mm) Max. clearance (Engine in service) Maks till. klaring (motor i drift) (mm) A C Main bearing Rammelager Big end bearing Veivlager D E Gudgeon pin bearing, parallel, stepped Gudgeon pin, alloy aluminium piston, nodular cast iron piston. Krysslager, parallelt, avtrappet Krysspinn aluminiumstempel seigjerns stempel F Camshaft bearing Kamaksellager J Rocker arm Vippearmer Axial bearing clearances: Aksielle lagerklaringer: Clearance (new engine) Klaring (ny motor) (mm) Max. clearance (Engine in service) Maks till. klaring (motor i drift) (mm) B Crankshaft, thrust washer Veivaksel styrelager I G Gudgeon pin bushing, alloy aluminium piston, nodular cast iron piston. Krysslager aluminiumstempel seigjerns stempel Camshaft, thrust washer Kamakselens styrelager L Rocker arm Vippearmer Clearances Page 1:3 K 0603 Klaringer Side 1:3

90 1601 Gear wheel flange clearances: Tannhjuls - flankeringer: Clearance (new engine) Klaring (ny motor) (mm) Max. clearance (Engine in service) Maks till. klaring (motor i drift) (mm) S Drive of main lubr. oil pump. Drive of water pump (idler gear) Drift av hovedpumpe smørolje. Drift av vannpumpe T Drive of governor Drift av regulator Other clearances: Diverse klaringer: Clearance (new engine) (mm) Max. clearance (Engine in service) Maks till. klaring (motor i drift) (mm) H Pusher element, diametrical clearance. K Cylinder liner wear *) Sylinderforing, slitasje *) Støterelement, diamentral klaring M Starting slide Startsleide N 1 Piston - cylinder head (compression clearance) (Fuel oil engine) Stempel - sylinderdeksel (kompresjons-klaring) (oljedrift) ***) N 2 Piston cylinder head (gas engine) Stempel- sylinderdeksel (gassdrift) G1 G2/G3/G P 1 Piston ring gap: 1. ring 2. and 3. ring 4. ring Stempelringsgap: 1. ring 2. og 3. ring 4. ring Fuel oil / G1/G2: P 2 Piston ring gap: 1. ring 2. ring 3. ring Stempelringsgap: 1. ring 2. ring 3. ringstempelringsgap: 1. ring 2. og 3. ring 4. ring G3/G4: R 1 Piston ring groove: Aluminium piston, upper Cast iron piston, upper. All pistons, other ring grooves Stempelringspor: Aluminiumsstempel, øvre Støpejernsstempel, øvre Alle stempler, øvrige ringspor Fuel oil / G1/G2: R 2 Piston ring groove: 1. groove 2. groove 3. groove Stempelringspor: 1. spor 2. spor 3. spor G3/G4: Q Flank clearance ring gear/ starter pinion **) Flankeklaring startkrans / Bendixdrev **) V Oil operated engine Inlet valves Exhaust valves Oljedrevet motor Luftventiler Avgassventiler Clearances Page 2:3 K 0603 Klaringer Side 2:3

91 1601 Other clearances: Diverse klaringer: Clearance (new engine) (mm) Max. clearance (Engine in service) Maks till. klaring (motor i drift) (mm) V W Gas operated engine Inlet valves Exhaust valves Gas supply valve / rocker arm (Gas engine) Gass motor Luftventiler Avgassventiler *) Change of cylinder liner should be taken into consideration when worn up to Ø mm, or 0,25 mm oval. **) For KR - 3 and KR - 5 with air starting motor only. ***) With IMO NO x emission status and 22 mm plunger in the fuel injection pump Gasspåslippingsventil / vippearm (gassdrift) *) Utskifting av foring må overveies når den er slitt opp til Ø mm, eller 0,25mm ovalitet. **) Gjelder kun KR - 3 og KR - 5 med luft start-motor. ***) Med IMO NO x utslipp status og 22 mm plunger i brennstoff innspr.pumpe. Clearances Page 3:3 K 0603 Klaringer Side 3:3

92 1701 TIGHTENING OF BOLTS IN GENERAL See: Table of tightening specifications 1702 Tightening of screw fastening in general 1703 In order to obtain correct tightening of bolted joints it is important to insert the bolt threads, stud and nut threads with lubricant. Only lubricant specified in table a) should be applied. In table a), the tightening procedure is either specified as a torque, or a torque plus angular rotation. If the tightening is specified as torque plus angular rotation, all associated bolts (nuts) should be tightened with the specified torque before carrying on with angular rotation. The bolt head (nut) hexagon can be used to indicate the 60 deg. angle. Usually it is necessary to apply torque-converter in order to achieve specified rotation. When applying torque-converter, the convertion factor must be taken into account. The supplied torque-converter has a 4 to 1 convertion, which gives a torque: four times the value read on the torque wrench dial. If the tightening is specified in hydraulic pressure, only specified tool should be applied. Because of the possibility of great deviations in the tightening, torqueing should only be applied in emergencies. TILSETTINGSDATA FOR BOLTE- FORBINDELSER GENERELT Se også: Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindeler 1702 Tabell over tilsettingsmomenter for skrueforbindelser generelt 1703 For å oppnå riktig forspenning er det viktig at gjenger og anleggsflater smøres før tilsetting. Bare smøremiddel som er angitt i tabell a) skal benyttes. I tabell a) er det oppgitt momenter med full tilsetting, eller begynnelsesmoment pluss dreining i grader. Hvor tilsetting er oppgitt med moment pluss dreining, skal sammenhørende bolter (muttere) først tilsettes jevnt med oppgitt moment, og deretter dreies oppgitte antall grader. En side av sekskantmutter tilsvarer 60 grader. Det vil vanligvis være nødvendig å bruke gearnøkkel for å oppnå oppgitte grader dreining. Når en benytter gearnøkkel, må utvekslingsfaktoren taes i betraktning. Medlevert gearnøkkel har en oversetning som gir et moment: 4 ganger den verdi som avleses på momentnøkkel. Hvor tilsetting er oppgitt ved hydraulisk trykk, skal momenttilsetting kun foretaes i nødsfall, da slik tilsetting vil gi sterkt varierende resultater. Tightening of bolts in general Page 1:1 K 1080 Tilsettingsdata for bolte- forbindelser generelt Side 1:1

93 1702 TABLE OF TIGHTENING SPECIFICATIONS FOR BOLTS See also: Tightening of bolts in general (1703) TABELL OVER TILSETTINGSDATA FOR BOLTEFORBINDELSER Se også: Tilsettingsdata for bolteforbindelse, generelt (1703) Bolt connections / screw joints Bolteforbindelse/ skrueforbindelse Lubr./ locking adhesive Smøre-/ låsemiddel Hydr. pres. Hydraulisk trykk bar Torque/+degs.of angular rotation Moment/ + dreining i grader Nm Main bearing bolts: Instruction, see chapt. 2 Tightening of studs: Ramme lager bolter: Instruksjon, se kap. 2 Innskruing av bolter: - Main bearing (normal) - Rammelager (normal) Lubr. oil Smøreolje - Flywheel bearing - Svinghjulslager Lubr. oil Smøreolje Tensioning of studs: Forspenning av bolter: - Main bearing (normal) - Rammelager (normal) Lubr. oil Smøreolje - Flywheel bearing - Svinghjulslager Lubr. oil Smøreolje Cross bolts: Tverrbolter: Molycote G-n 294/ +60 Cylinderhead bolts: Instruction, see chapt. 2 Tightening of studs: - Diesel- and gas engine Tensioning of studs: Sylinderdekselbolter: Instruksjon, se kap. 2 Innskruing av bolter: - Diesel- og gassmotor Forspenning av bolter: Lubr. oil Smøreolje - Diesel engine - Diesel motor Lubr. oil Smøreolje - Gas engine - Gass motor Lubr. oil Smøreolje Big end bearing bolts: Instruction, see chapt. 3 Veivlager bolter: Instruksjon, se kap. 3 - Tightening of studs in crankshaft - Innskruning av bolter i veivstake Molykote P Tensioning of studs, nuts -Forspenning av bolter, mutre Lubr. oil Smøreolje Counterweight bolts Instruction, see chapt. 3 Kontravekt bolter Instruksjon, see kap. 3 Crankshaft flange, flywheel end Veivakselflens, svinghjulsende Electroplated nuts Elektroforsinkede muttere / +60 Molycote G-n 200 / Fitted bolts - Passbolter Lubr. oil Smøreolje 1300 (300 / +45 ) - Tension bolts - Strekkbolter Lubr. oil Smøreolje Crankshaft flange, pump end Veivakselflens, pumpeende Electroplated nuts Elektroforsinkede muttere - Fitted bolts - Passbolter Lubr. oil Smøreolje Tension bolts - Strekkbolter Lubr. oil Smøreolje Page 1:3 KR 0806 Side 1:3

94 1702 TABLE OF TIGHTENING SPECIFICATIONS FOR BOLTS See also: Tightening of bolts in general (1703) TABELL OVER TILSETTINGSDATA FOR BOLTEFORBINDELSER Se også: Tilsettingsdata for bolteforbindelse, generelt (1703) Bolt connections / screw joints Bolteforbindelse/ skrueforbindelse Lubr./ locking adhesive Smøre-/ låsemiddel Hydr. pres. Hydraulisk trykk bar Torque/+degs.of angular rotation Moment/ + dreining i grader Nm Ring gear (flywheel) Tannkrans, svinghjul 79 Flexible gear wheel Bolts - Clamp ring, crankshaft chain wheel - Clamp screws, camshaft chain wheel Elastisk tannhjul M 12 M M 16 M Bolter - Klemring, kjedehjul på veivaksel Loctite no Klemskruer, kjedehjul på kamaksel Lubr. oil Smøreolje - Camshaft brackets - Kamaksel braketter Lubr. oil Smøreolje - Camshaft bearings - Kamaksellager Lubr. oil Smøreolje - Clamp ring, Chain wheel on camshaft - Camshaft clamp couplings Strength grade Gearwheel on camshaft, governor drive High pressure fuel pipes - Heavy Fuel Oil operated engine - Diesel Oil operated engine, nut towards injection pump - Diesel Oil operated engine, nut towards injection valve Fuel injection valve Nuts (Oil oper. engine only) Nozzle nut (Oil operated engine only) Indicator valve Shut off valve (Oil oper. engine only) Connecting pipe, (Oil oper. engine only) - Klemring, kjedehjul på kamaksel Lubr. oil Smøreolje - Klemkoblinger på kamaksel Fasthetsklasse Tannhjul på kamaksel, regulatordrift Høytrykksrør, brennolje - Kun ved tungoljedrift - Ved dieseloljedrift, mutter mot brennstoffpumpe -Ved dieseloljedrift, mutter mot brennstoffventil Innsprøytningsventil Muttere (Kun ved oljedrift) Dysemutter (Kun ved oljedrift) Indikatorventil Stengeventil (Kun ved oljedrift) Tilslutningsrør (Kun ved oljedrift) Loctite no Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Chesterton Ultra 785 Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Nuts, for fastening Muttere, for fastskruning Lubr. oil Smøreolje Page 2:3 KR 0806 Side 2:3

95 1702 TABLE OF TIGHTENING SPECIFICATIONS FOR BOLTS See also: Tightening of bolts in general (1703) TABELL OVER TILSETTINGSDATA FOR BOLTEFORBINDELSER Se også: Tilsettingsdata for bolteforbindelse, generelt (1703) Bolt connections / screw joints Bolteforbindelse/ skrueforbindelse Lubr./ locking adhesive Smøre-/ låsemiddel Hydr. pres. Hydraulisk trykk bar Torque/+degs.of angular rotation Moment/ + dreining i grader Nm Selflocking nuts - Overspeed trip arrangement Selvlåsende muttere - Rusningsstopp - arrangement M 14 M M 12 M M 10 M M 8 M 8 12 Rocker arm brackets Vippearmsbraketter Lubr. oil Smøreolje Cooling water pump impeller Skovlhjul på kjølevannspumpe Loctite /+ 170 Gear wheel, cooling water pump Tannhjul på kjølevannspumpe Lubr. oil Smøreolje Nuts (KRM and KRMB only) - Oil sump - bedframe Screws (KRGB only) Cylinder block, engine foundation M 12 Cylinder block, housing pump end M 16 Cylinder block, engine foundation M 20 Cylinder block, engine foundation Start air distributor, castle nut on shaft M 24 Muttere (Kun KRM og KRMB) - Motorblokk - bunnpanne Skruer (Kun KRGB) Sylinder blokk, motorfundament M 12 Sylinderblokk-deksel pumpefront. Sylinderblokk, motorfundament Sylinderblokk, motorfundament M16 M 20 M 24 Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Lubr. oil Smøreolje Startrele, kronemutter på aksel Page 3:3 KR 0806 Side 3:3

96 1703 TIGHTENING OF SCREW FASTENINGS IN GENERAL The below table is applicable where no other torque is specified, and is valid only for coarse threaded screws and nuts of a specified strength grade. Threads and surfaces to be coated with lubr. oil. When using screws and nuts with a special surface treatment like electrozinc covered, cadmium covered o.e. and when using special lubricating compositions, lower tightening torques must be used because of reduced friction on the threads and contact surfaces. In these cases use 80% of tightening torques given in the table below. TILSETTINGSMOMENTER FOR SKRUEFORBINDELSER GENERELT Tabellen gjelder generelt der ikke annet moment er spesifisert, og kun for standard, grovgjengede skruer og mutter merket med fasthetsklasse. Gjenger og anleggsflater er påført smøreolje. For skruer og mutter med spesiell overflatebehandling som elektroforsinking, kadmiering el. lign., og ved anvendelse av spesielle smøremidler, må lavere tilsettingsmomenter nyttes p.g.a. nedsatt friksjon på gjenger og anleggsflater. Det nyttes da tilsettingsmoment som er 80% av de som er gitt i tabellen nedenfor. Strength grade / Fasthetsklasse Size / Dimensjon Nm kpm Nm kpm Nm kpm M M M M M M M M M M M M M Tightening of screw fastenings in general Page 1:1 K/B/E 0401 Tilsettingsmomenter for skrueforbindelser generelt Side 1:1

97 2000 CHAPTER 2 Cylinder block, engine foundation and lubr. oil sump Crankshaft main bearings Removing and installing of main bearings Instructions for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts Cylinder liner Cylinder head Tools for cylinderhead Removing and installing the cylinder head Instruction for use of hydr. power tool for tensioning of cylinderhead bolts Rotocap Fitting of locking ring Data for valve grinding Indicator valve Safety valve Starting air valve Caps and covers Location of camshaft covers and crankcase doors with relief valve KAPITTEL 2 Motorblokk, motorfundament og bunnpanne Rammelager normal, styrelager og svinghjulslager Demontering og montering av rammelagre Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter Sylinderforing Sylinderdeksel Verktøy for sylinderdeksel Demontering og montering av sylinderdeksel Bruk av hydr. verktøy for tilsetting av sylinderdekselbolter Rotocap Montering av låsering Data for ventilsliping Indikatorventil Sikkerhetsventil Startventil Luker og deksler Plassering av kamakselluker og veivluker med sikkerhetsventil Page 1:1 KM-O 1005 Side 1:1

98 Draw. no. 489/18 Cylinder Block, engine foundation and lubr. oil sump 2101 KR 1080

99 2101 CYLINDER BLOCK, ENGINE FOUNDATION AND LUBR.OIL SUMP Draw. no. 489/18 1. Camshaft bearing bracket 2. Lubr. oil pipe to camshaft bearing brackets 3. Screw 4. Washer 5. Self-locking nut 6. Gasket 7. Liquid gasket 8. Engine foundation 9. Strainer plate 10. Suction pipe to lubr. oil priming pump *) 11. Suction pipe to seperator *) 12. Suction pipe to main lubr. oil pump *) 13. Drain pipe from alternator bearing *) 14. Screw 15. Lock washer 16. Gasket 17. Liquid gasket 18. Strainer plate 19. Oil pan 20. Self-locking nut 21. Main distribution pipe, lubr. oil. 22. Suction pipe to lubr. oil riming pump **) 23. Suction pipe to separator **) 24. Suction pipe to main **) 25. Pipe clamp 26. Strainer, pump suction *) KRG- engine **) KRM- engine The cylinder block is a one-piece casting made of alloy cast iron. The bolt connection at the bottom end of the cylinder block is different for generator engines (type KRG) and propulsion engines (type KRM). On auxiliary engines (type KRG) the cylinder block is bolted oil-tight to an engine foundation (8), which also serves as lubr. oil sump. The suction pipe (12) to the lubr. oil pump, the suction pipe (11) to the separator, the suction pipe (10) to the lubr. oil priming pump and the lubr. oil drain pipe (13) from the alternator bearing are located in the engine foundation. MOTORBLOKK MOTORFUNDAMENT / BUNNPANNE Tegn. nr. 489/18 1. Kamaksel-lagerbrakett 2. Oljerør til kamaksellagerbrakett 3. Skrue 4. Underlagsskive 5. Selvlåsende mutter 6. Pakning 7. Flytende pakning 8. Motorfundament 9. Silplate 10. Sugerør til smøreoljeforpumpe *) 11. Sugerør til separator *) 12. Sugerør til smøreoljepumpe*) 13. Drenrør fra generatorlager *) 14. Skrue 15. Sikringsskive 16. Pakning 17. Flytende pakning 18. Silplate 19. Bunnpanne 20. Selvlåsende mutter 21. Hovedfordelerrør, smøreolje 22. Sugerør til smøreoljeforpump **) 23. Sugerør til separator **) 24. Sugerør, hovedsmøreoljepump **) 25. Rørklemme 26. Sil *) KRG-motor **) KRM- motor Motorblokken er støpt i legert støpejern. Bolteforbindelsen på bunnen av sylinderblokken er forskjellig for generatormotor (KRG) og framdriftsmotor (KRM). På generatormotorer (type KRG) boltes motorblokken oljetett til motorfundamentet (8), som også nyttes til oljesump. I fundamentet ligger sugerøret (12) til smøreoljepumpen, et sugerør (11) til separator, et sugerør (10) til smøreoljeforpumpe og et drenrør (13) for generatorlageret. Cylinder block, engine foundation and lubr.oil sump Page 1:2 KR 1198 Motorblokk motorfundament /bunnpanne Side 1:2

100 2101 For engines without separator, the pipe (11) can be utilized for filling up from storage tank. The return lubr. oil from the separator enters the engine foundation at engine s pump drive end. On main propulsion engines (type KRM) the oil sump (19) is bolted oil-tight to the cylinder block. The suction pipe (22), (23) and (24) for lubr. oil priming pump, separator and main lubr. oil pump respectively, are located in the sump. A lubr. oil main distribution pipe (21) is located along the cylinder block, and drilled passages in the block carry lubr. oil to the main bearings. Through drilled passages in crankshaft and connecting rods, the oil is led from main bearings to big end bearings, gudgeon pin bushings and cooled pistons.from cross drilling in the cylinder block, the pipes (2) carry lubr. oil to camshaft bearing brackets (1). For motorer uten separator kan røret (11) nyttes som oljepåfyllingsrør fra lagertank. Returoljen fra separatoren ledes inn i forkant av motorfundamentet. På framdriftsmotorer (KRM) er oljesumpen (19) boltet oljetett fast til sylinderblokken. Sugerørene (22), (23) og (24) for smøreoljeforpumpe, separator og hovedsmøreoljepumpe er plassert i sumpen. Til motorblokker er det montert et hovedfordelerrør (21) som gjennom boringer i motorblokken leverer smøreolje til rammelagrene og derfra gjennom veivaksel til veivlagrene, krysslagrene og for kjøling av stemplene. Fra tverrboringer i motorblokken ledes smøreoljen i rørene (2) til kamaksellagerbrakettene (1). Cylinder block, engine foundation and lubr.oil sump Page 2:2 KR 1198 Motorblokk motorfundament /bunnpanne Side 2:2

101 Draw. no. 866/74 Crankshaft main bearings KR-engine 2201 K 0401

102 2201 CRANKSHAFT MAIN BEARINGS Draw. no. 866/74, KR-engine Draw. no. 866/75, KV-engine See also Removing and installing main bearings. 1. Bearing shell, upper 2. Guide pin 3. Bearing shell, lower 4. Cross bolt 5. Nut, main bearing bolt 6. Main bearing bolt 7. Nut, rear main bearing 8. Bolt, rear main bearing Thrust washer 13. Main bearing cap 14. Bearing cap, rear main bearing Main bearings The upper halves of the main bearing seats are cast integral with the block/ crankcase transverse members. The cross bolts (4) are screwed into the bearing caps (13) and (14) through drilled holes in the transverse members. The function of the cross bolts are to rigidly secure the main bearing caps to the cylinder block/ crankcase and to provide utmost rigidity and strength, ensuring perfect alignment of the bearings under all loads. The main bearing caps are carefully fitted to the guide facing of the main bearing seats. These facing must not be scraped or filed in order to ease the entering of the bearing caps. Because of the step on one side, the bearing caps do not enter the guide facing until the last 40 mm of the entering. Axially the main bearing caps are guided by the guiding pins (2) in the bearing seats. The main bearing caps are marked according to the upper halves of the main bearing seats, and must not be interchanged. RAMMELAGER Tegn. nr. 866/74, KR-motor Tegn. nr. 866/75, KV-motor Se også Montering og demontering av rammelagre. 1. Lagerskål, øvre 2. Styrepinn 3. Lagerskål, nedre 4. Tverrbolt 5. Mutter, rammelagerbolt 6. Rammelagerbolt 7. Mutter, svinghjulslagerbolt 8. Svinghjulslagerbolt Trykkring, styrelager 13. Rammelagerdeksel 14. Svinghjulslagerdeksel Rammelager Spantene i KR-motorblokken, henholdsvis KVbunnrammen, er arrangert for hengende rammelagerdeksler. De har boringer for tverrboltene (4), som er gjenget inn i lagerdekslene (13) og (14). Tverrboltenes oppgave er å spenne rammelagerdekslene stumt til sine styreflater for å oppnå en absolutt stabil opplagring av veivakselen. Lagerdekslene er nøye tilpasset sine styreflater i rammelagerbærerne. Disse flatene må ikke skrapes eller files i den hensikt å få lagerdekslene til å gli lettere inn på sine styreflater. For å lette monteringen av rammelagerdekslene er styreflatene utført med en avtrapping. Lagerdekslene glir derfor fritt inntil styringen begynner, ca. 40 mm fra anlegg mot lagerdelingen. Aksielt blir rammelagerdekslene styrt av styrepinner (2) i rammelagerbærerne. Rammelagerdekslene er merket i henhold til spantene, og må ikke byttes om ved montering. Crankshaft main bearings Page 1:4 K 1203 Rammelager Side 1:4

103 2201 All upper main bearing shells (1) are alike and all lower main bearing shells (3) are alike. Main bearing caps The main bearing caps (13) in Fig. 1 are rigidly secured to the block/ crankcase by the bolts (6) and nuts (5). See instr Use of hydraulic pover tool for tensioning of main bearing bolts. Flywheel bearing cap The flywheel bearing cap (14) in Fig. II is different from the others and is attached to the block by the bolts (8) and nuts (7). Crankshaft thrust loads are taken by separate thrust washers at the third main bearing from the flywheel end. The two halves are housed in machined seatings in the crankcase, and kept in position by the main bearing cap. See Clearances. Bearing shells Build-up. The bearing shells are of the steelbacked type, coated with different bearing materials. The upper shell carries an oil groove for the oil supply. Each lower half bearing has a small projection at the split face, which locates in a corresponding depression in the bearing cap. The function of these projections is to locate and also to prevent the upper and lower bearing shell to be interchanged. Checking the bearing shells Generally should the bearings not be removed unless it is absolutely necessary. After every removal and installation, the bearings require a running in period. This is due to deformation of the metal coating. For every demounting, the ability of running in is reduced. If the bearing shells, at the time of removal, have been in operation for about hours, they Motorens normale rammelagre, styrelager og svinghjulslager er arrangert forskjellig, men nytter samme lagerskåler (1) og (3). Rammelagerdekslene Rammelagerdekslene (13) på Fig. 1 er spent fast til motorblokkens spant med boltene (6) og mutterne (5). Se instr Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter. Svinghjulslager Svinghjulslager Fig.II Rammelagerdekslet (14) er forskjellig fra de andre og er spent fast til spantet med boltene (8) og muttrene (7). Veivakselens styrelager er ved tredje rammelager, regnet fra motorens svinghjulsende. I begge øvre lagersider er det innlagt trykkringer (12) som styrer veivakselen i motorens lengderetning. Se Klaringer. Trykkringene holdes på plass i sine spor i rammelagerbreren av rammelagerdekslet. Lagerskåler Oppbygging Lagerskålene består av en støtteskål av stål pålagt flere lag forskjellige lagermetaller. Overskålen har spor for oljetilførsel. For styring ved montering og for å hindre ombytting av over- og underskål, har lagerskålene tunger som går i inngrep med tilsvarende spor i lagerhuset. Kontroll av lagerskåler Generelt bør lagrene demonteres så sjeldent som mulig. Hver demontering og montering gjør det nødvendig at lageret går seg inn på nytt. Dette skjer ved deformasjon av glidesjiktet. Evnen til å gå seg inn reduseres for hver ny montering. Dersom lagerskålene, ved demontering, har vært i bruk ca driftstimer bør de erstattes med Crankshaft main bearings Page 2:4 K 1203 Rammelager Side 2:4

104 2201 should be replaced by new bearings shells. Even if the bearing shells appear to be satisfactory, the metal coating might not possess the ability of running in. Besides, the freespread and the interference fit of the bearing shells, as mentioned in Replacing the bearing shells, have decreased such that they do not stay tight in the housing. If the bearing shells have not previously been removed, they should be replaced after about hours of operation. In addition to that the freespread and the interference fit might have decreased, the wear limit of the metal. Likewise, the bearing shells must be replaced in case of heavy local wear or scoring of the metal coating. Replacing the bearing shell CAUTION Do not attempt to adjust used bearing shells. Bearing shells supplied by Rolls-Royce must be employed. These do not require any adjustment. Before installing the new bearing shells check that the new and used bearing have identical part-number. Failure at this point might probably cause break down. The bearing shells shall possess a certain positive freespread in order to stay tight in the bearing housing. This means that the diameter of the bearing, across the split faces should, at room temperature, be larger than the corresponding diameter of the bearing cap. If the diametral difference is less than 0.5 mm, or greater than 5 mm, the bearing is probably distorted. Such bearing must not be installed. CAUTION When installing the bearing, the housing and the steel backs of the bearing shells must be absolutely clean and free of grease in order to obtain intimate metallic contact. Any oil deposits are removed by emery screen. nye. Selv om lagerskålens utseende kan være tilfredstillende, er det fare for at glidesjiktet ikke har de nødvendige egenskaper for å gå seg inn. Dessuten kan lagersprikingen og -forspenningen, som er nevnt under Utskifting av lagerskåler ha avtatt, slik at lagerskålene ikke ligger riktig i lagerhuset. Dersom lagerskålene ikke har vært demontert tidligere, bør de skiftes etter ca driftstimer. Lagersprikingen og -forspenningen kan ha avtatt, og glidesjiktet kan ha nådd sin slitasjegrense. Likeledes må skålene skiftes hvis det oppstår store lokale slitasjepunkter eller større sår i lagermetallet. Utskifting av lagerskåler FORSIKTIGHET Oppretting av brukte lagerskåler må ikke forekomme. Kun lagerskåler levert av Rolls-Royce må nyttes, og disse skal ikke ha noen form for tilpassing. Før montering av nye lagerskåler kontrolleres at ny og gammel skål har samme delenummer. En feil i denne forbindelse vil som oftest føre til lagerhavari. Lagerskålene skal ha en viss positiv sprik for å ligge fast i lager huset. Dette vil si at lagerdiameteren målt ved romtemperatur over lagerskåldelingen skal være større enn lagerdekslets tilsvarende diameter. Er spriket mindre enn 0,5 mm eller større enn 5 mm tyder dette på deformasjon. Slike lagerskåler må ikke monteres. FORSIKTIGHET Ved montering skal lagerhusutboringen og baksiden av lagerskålene være absolutt rene og så fettfrie som mulig, for å oppnå metallisk kontakt. Eventuell oljekoks fjernes ved hjelp av nettsmergel. Crankshaft main bearings Page 3:4 K 1203 Rammelager Side 3:4

105 2201 It is important to attain metallic contact in order to prevent the bearing from rotating in the housing, and such that heat can be conducted away from the bearing surface and into the housing. Deposits in between the bearing shell and the housing will cause local deformation of the bearing shells, that after a short time of operation will appear as polished spots of wear on the metal coating. CAUTION When removing and installing the upper bearing shells, ensure that the guide tabs on the backs are not damaged as a consequence of rotating the crankshaft in the wrong direction. See Removing and installing of main bearings. One must also ensure that the guide tabs have entered the grooves in the bearing housings, such that they are not being forced against the journal when the bolts are tightened. Den metalliske kontakten er viktig fordi det er friksjonskraften som holder lagerskålene på plass. Den metalliske kontakten er også viktig for å oppnå tilfredstillende varmebortføring fra lagerskålene. Skittpartikler mellom lagerskålene og lagerhusutboring vil føre til lokale deformasjoner av lagerskålene, som etter kort tids bruk vil avtegne seg som blanke slitasjepunkter i glideflaten. FORSIKTIGHET Ved montering og demontering av overskåler må det påsees at tungene ikke kommer til skade ved at veivakselen tørnes i feil retning. Se Demontering og montering av rammelagre. Ved montering må det påsees at tungene ligger i sine spor i lagerhusene, slik at de ikke blir presset mot lagertappen når boltene trekkes til. Crankshaft main bearings Page 4:4 K 1203 Rammelager Side 4:4

106 Draw. no. 489/26 Removing and installing main bearings KR-engine 2202 K 1078

107 2202 REMOVING AND INSTALLING MAIN BEARINGS Draw. no. 489/26, KR-engine Draw. no. 455/50, KV-engine 1. Cross bolt 2. Guide pin 3. Jack for main bearing cap DR 171/61 4. Lower main bearing shell 5. Tool for removal of the main bearing shell DR 172/46 6. Guide pin 7. Tool for installing the main bearing shell DR 186/69 Removing the main bearings If the main bearing caps are to be removed for inspection/ replacement of bearing shells, no more than two adjacent bearing caps should be removed at the same time. (Flywheel bearing, see section c ). Because of the clamping action of the bedframe, caused by the cross bolts, it is necessary to loosen the cross bolts of the two adjacent main bearings in order to ease the removal. 1. The prestressed main bearing bolts are relieved by means of the hydraulic tool. See Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts and Crankshaft main bearings. The nuts on the main bearing bolts are removed. 2. The jack (3) is attached to the main bearing cap and to the base frame flange as shown in Fig. I and II. For the flywheel bearing the jack screw is situated as shown in Fig. III and IV. 3. When removing the flywheel bearing, the successive main bearing (with untightened cross bolts) must be in place in order to prevent deflection of the crankshaft due to the weight of the flywheel and coupling - or alternator rotor. DEMONTERING OG MONTERING AV RAMMELAGRE Tegn. nr. 489/26, KR-motor Tegn. nr. 455/50, KV-motor 1. Tverrbolt 2. Styrepinn 3. Løfteverktøy for rammelagerdeksel, DR 171/61 4. Nedre rammelagerskål 5. Uttørningsverktøy for rammelagerskål DR 172/46 6. Styrepinn 7. Inntørningsverktøy for rammelagerskål, DR 186/69 Demontering av rammelager Dersom rammelagerdeksler skal løses ned for inspeksjon/utskifting av lagerskåler, bør ikke mer enn to nabo -lagerdeksler være demontert samtidig. (Vedr. svinghjulslager, se pkt. c ). Tverrboltene (1) klemmer motorblokken/bunnrammen sammen omkring lagerdekslene. For å lette demonteringen av et lagerdeksel er det nødvendig å løse nabo -lagrenes tverrbolter. 1. Forspenningen i rammelagerboltene avlastes ved hjelp av det hydrauliske verktøyet. Se Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter og Rammelager normal, styre- og svinghjulslager. Rammelagerbolt-muttrene fjernes. 2. Fot- og toppflens på løfteverktøyet (DR 171/ 61) monteres som vist på fig. I og II. Ved demontering av svinghjulslageret monteres løfteverktøyet som vist på fig. III og IV. 3. Ved demontering av svinghjulslageret må det foranstående rammelageret være montert, for å hindre nedbøyning av veivakselen pga. vekt av svinghjul og kobling, eventuelt generatorrotor. Removing and installing main bearings Page 1:4 K 1203 Demontering og montering av rammelagre 1:4

108 The cross bolts are loosened and removed from the bearing cap. CAUTION Do not apply airhammer when loosening the cross bolts. 5. By means of the jack the main bearing cap is lowered to a position from where the bearing shell (4) can be removed. See Fig. II. CAUTION Normally the cap should slide down easily, when the jack handle is turned. Do not apply force! In case the cap is stuck or hardly slides down, use of force may cause seizing of the guide faces and/or deformation of the jack. Check that the cross bolts are free from the caps and that the neighbouring cross bolts are loose. Also make sure that the cap is not in a skew position. 6. If a main bearing cap is to be removed, must the screws that hold the cap to the jack be removed as soon as the cap is free from the guide faces. The jack is then let all the way down while steadying the cap. For the flywheel bearing must the bearing bolts also be removed as the bearing cap is taken off the jack screw. 7. When removing the upper bearing shell the tool (5) is used. The crankshaft is first rotated until the oil passage in the journal is in a vertical position. The tool, which is equipped with an O-ring, is pressed into the bore such that the tool flange is in contact with the journal. See Fig. V. CAUTION When removing the bearing shell the crankshaft is turned counterclock-wise, viewed from the flywheel end. Check that the tool is in correct position on the bearing shell before starting the removal. Use a mirror if necessary. 4. Tverrboltene (1) løses og trekkes ut. FORSIKTIGHET Muttertrekker-maskin med slag-virkning må ikke nyttes til demontering av tverrboltene. 5. Ved hjelp av løfteverktøyet senkes rammelagerdekslet ned i en stilling hvor nedre lagerskål (4) kan taes ut. Se fig. II. FORSIKTIGHET Normalt skal dekslet gli ned uten særlig kraft på verktøyhåndtaket. Bruk ikke kraft! Dersom dekslet skulle sitte fast, eller gli tregt, vil bruk av kraft resultere i riving av styreflatene og/eller at verktøyet deformeres. Kontroller at tverrboltene er trukket tilstrekkelig ut og at nabo -lagrenes tverrbolter er løse. Kontroller også om dekslet er kommet i skjevstilling. 6. Dersom selve lagerdekslet skal ut av veivrommet/bunnrammen, fjernes skruene som holder dekslet til løfteverktøyet straks dekslet er ute av sin sidestyring. Deretter senkes løfteverktøyet helt ned samtidig som lagerdekslet støttes. For svinghjulslageret må rammelagerboltene skrues ut mens dekselet står på løftverktøy (og før dette er senket ned.) 7. For uttørning av øvre lagerskål nyttes verktøyet (5). Veivakselen tørnes først inntil oljeboringen i lagertappen vender ned. Verktøyet, som har O-ring for å holdes på plass, trykkes inn i boringen slik at medbringerplaten har anlegg mot lagertappen. Se fig. V. FORSIKTIGHET Ved uttak av lagerskålen tørnes veivakselen mot urviser, - sett fra svinghjulsenden. Kontroller at medbringerplaten på verktøyet kommer til korrekt anlegg mot lagerskål før selve ut-tørningen begynner. Bruk speil om nødvendig. Removing and installing main bearings Page 2:4 K 1203 Demontering og montering av rammelagre 2:4

109 2202 Removing the thrust washers The thrust washers are at the 3rd main bearing from the flywheel end. See Crankshaft main bearings, The thrust rings are kept in place by the main bearing cap, which must be removed before the rings can be demounted. By sliding the crankshaft in axial direction, either towards the flywheel - or pump end, the clearance that appear will ease the removal of the thrust washers. Installing the main bearings Before the bearings are installed, all parts must be carefully cleaned. Main bearing seats and caps, and bearing shells must be thoroughly cleaned and free of grease. 1. The upper bearing shell is pressed up against the journal, and partially slid into the split between the journal and the bearing seat. Check that the bearing shell is lined up with the edge of bearing seat. 2. In order to complete the mounting, attach the tool (7) to the oil passage in the journal. The tool is locked in position when the locking collar holds the bearing shell against the journal. The crankshaft is then turned CLOCKWISE, facing the flywheel end. CAUTION See that the guide tab on the back of the bearing shell enters into its guide groove (on the same side as the bearing s stepped guiding face). 3. The lower bearing shell is placed in the bearing cap. CAUTION Ensure that the guide tab enters its groove. If the bearing cap has been removed from the jack (3), it must be remounted to the jack before the bearing shell is placed in the bearing Demontering av styrelager Veivakselens styrelager er ved det 3. rammelager, regnet fra svinghjulsenden, og består av halve ringer (trykkringer). Se Rammelager, Trykkringene holdes på plass av rammelagerdekslet, og dette må demonteres før trykkringene kan taes ut. Ved å skyve veivakselen aksielt mot henholdsvis svinghjuls- eller pumpeenden vil dette gi klaring til den enkelte trykkring og derved lette demonteringen. Montering av rammelagre Før montering av rammelagrene må delene rengjøres grundig. Spesielt gjelder dette ramelagerbærere og deksler, samt baksidene av lagerskåler, som skal være absolutt rene og så fettfrie som mulig. 1. Øvre lagerskål føres oppunder rammelagertappen, presses mot denne og dreies så den glir et stykke inn i spalten mellom lagertapp og lagerbærer. Kontroller at lager-skålen aksielt er overett med sideflatene på rammelager-bæreren. 2. For å få den øvre lagerskålen tørnet helt på plass nyttes verktøyet (7), som monteres i rammelagertappens oljeboring. Verktøyet låses fast i en stilling hvor låsekragen på verktøy et holder lagerskålen inn mot tappen. Deretter tørnes veivakselen MED URVISEREN, motoren sett fra svinghjulsenden. FORSIKTIGHET Påse at tungen på baksiden av lagerskålen går inn i sitt styrespor (på samme side som lagerdekselets avtrappede styreflate). 3. Nedre lagerskål legges inn i rammelagerdekslet. FORSIKTIGHET Påse at tungen kommer på plass i sitt styrespor. Hvis lagerdekslet har vært tatt av jekken (3) må dekslet plasseres på jekken før lagerskålen monteres. Removing and installing main bearings Page 3:4 K 1203 Demontering og montering av rammelagre 3:4

110 2202 cap. Then the bearing cap is raised into position by means of the jack (3). Observe the guide pins (2) and (6). The guide pin (6) enters a groove in the flywheel bearing cap. Also observe that the flywheel bearing bolts must be installed at the same time the bearing cap is placed on the jack. The nuts for the main bearing bolts and the cross bolts are installed but not tightened. The jack screw is removed. In case the lubricant has been washed off the nuts and bolts, threads and contact surfaces must be relubricated, see Table of tightening specifications. 4. The nuts of the hydraulic tool are mounted and the main bearing bolts are tensioned as specified in Table of tightening specifications. See Instructions for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts. 5. The cross bolts are tightened as specified in Table of tightening specifications. Apply torque wrench and torque converter. CAUTION Torque converter with 1:4 convertion supplies a torque four times the value read on the torque wrench dial. CAUTION Remember to tighten the cross bolts of the neighbouring main bearings. See the introduction to this instruction. Deretter heves lagerdekslet til anlegg mot lagerdeling ved hjelp av løfteverktøyet (3). Vær oppmerksom på styrepinnene (2) og (6). Styrepinnen (6) styrer i et spor i svinghjulslagerdekselet. Boltene i svinghjulslageret må være montert i lagerdekselet før dette plasseres på løfteverktøyet. Rammelagerboltmutterne monteres og trekkes lett til, og tverrboltene skrues løst inn i rammelagerdekslet. Løfteverktøyet fjernes. Dersom boltene og mutterne er blitt vasket, slik at smøremiddelet er fjernet fra gjenger og anleggsflater, må disse påføres nytt smøremiddel se Tabell over tilsettingsdata for boltforbindelser. 4. De hydrauliske verktøymutterne monteres, og rammelagerboltene forspennes til verdi oppgitt i Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Se Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter. 5. Tverrboltene trekkes til verdi oppgitt i Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Til dette nyttes momentnøkkel og gear-nøkkel. FORSIKTIGHET Gear-nøkkel med utveksling 1:4 vil forsterke momentnøkkelens avleste verdi fire ganger. FORSIKTIGHET Husk å tilsette nabo -lagrenes tverrbolter! Se innledningen til denne instruksjon. Removing and installing main bearings Page 4:4 K 1203 Demontering og montering av rammelagre 4:4

111 Draw. no. 420/79 Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts 2203 K 1189

112 2203 INSTRUCTION FOR USE OF HYDRAULIC POWER TOOL FOR TENSIONING OF MAIN BEARING BOLTS Draw. no. 420/79 BRUK AV HYDRAULISK VERKTØY FOR TILSETTING AV RAMMELAGERBOLTER Tegn. nr. 420/79 Hydraulic power tool DR 159/69 1. Support ring 2. O-ring 3. Handle 4. O-ring 5. Support ring 6. Support 7. Cylinder 8. Piston 9. Steel ball 10. Screw 11. Copper gasket 12. Nipple Hydraulic pump Pressure gauge, bar 14. Hydraulic pump 15. Flexible high pressure hose Distributor pipe DR 192/ Junction box 17. Pipe The engine block/crankcase is arranged with hanging main bearings, i.e. all loads acting downwards on the bearing are absorbed by the main bearing bolts. It is therefore of great importance to tighten the bolts to the correct tensioning. To obtain a safe and rational prestressing of the main bearing bolts hydraulic power tools are used. The hydraulic tool DR 159/69 is for the main bearing bolts. For the rear main bearing bolts, two sets of the hydraulic tool DR 441/57 are applied. The two hydraulic tools are interconnected by means of two pipes (17) and the junction box (16), which is connected to the hydraulic pump (14) with the flexible hose (15). Hydraulisk verktøy tool DR 159/69 1. Støttering 2. O-ring 3. Spake 4. O-ring 5. Støttering 6. Hylse 7. Sylinder 8. Stempel 9. Stålkule 10. Plugg 11. Kobberpakning 12. Forskruning Hydraulisk pumpe Manometer, bar 14. Hydraulisk pumpe 15. Fleksibel slange Fordelerrør DR 192/ Fordelingsblokk 17. Rør Motorblokken/bunnrammen er arrangert med hengende rammelagre. All nedadrettet belastning på rammelagrene opptaes således av rammelagerboltene. Det er derfor av største viktighet at boltene blir tilsatt med korrekt forspenning. For å oppnå en sikker og rasjonell forspenning av rammelagerboltene blir disse tilsatt hydraulisk. Til rammelagerbolter for normal- og styrelager, nyttes 2 stk. hydrauliske tilsettingsverktøy DR 159/69. For aktre rammelagerbolter nyttes 2 stk. hydraulisk tilsettingsverktøy DR 441/57.Disse kobles innbyrdes sammen med rørene (17) og fordelingsblokken (16), som igjen kobles til den hydrauliske pumpen (14) med den fleksible slangen (15). Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts Page 1:3 K 1203 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter 1:3

113 2203 The hydraulic tool consists of a cylinder (7) and a piston (8). The O-rings (2) and (4) together with the support rings (1) and (5) form the sealing between the cylinder and the piston. To vent the system, the piston has a bore, which during operation is sealed with a ball (9) and a screw (10). CAUTION When pumping commences, the airing screws on the hydraulic tools must temporarily be opened for de-airing and for oil flow check. Observe that the hydraulic hose couplings have to be pushed tightly together to engage. Otherwise one may be led to believe that hydraulic pressure is building up in the hydraulic tool, while the pressure in reality stops at the ball valve in the hose coupling. WARNING Protecting glasses should be used in order to prevent injuries in case of high pressure pipe failures etc. 1. When using the hydraulic tool, the procedure is as follows: The supports (6) are placed over the main bearing nuts and the hydraulic tools are screwed on to the extended threads on the bolts. Make sure that the openings in the supports are positioned such that the handle (3) can be moved freely. By means of the handle (3), which is put into the holes in the piston (8), this is screwed into the cylinder (7). (The air vent screw (10) must be open during assembling). Then the piston (with the cylinder) is turned 1/2-1 revolution out. It is important that the mentioned instructions are followed, otherwise the parts can be forced apart and the gasket can burst, or it is impossible to unscrew the tool after the pressure has been relieved. The pipes (17) are connected to the hydraulic tools and the flexible hose (15) is connected to the pump (14). The air vent screw is closed and the oil is pressurized to the specified value. See Table of tightening specifications. De hydrauliske tilsettingsverktøyene er bygget sammen av en sylinder (7) og et stempel (8). O-ringene (2) og (4) danner sammen med støtteringene (1) og (5) tetningen mellom sylinder og stempel. For å kunne avlufte verktøyet er stempeldelen utført med luftehull som under bruk er tettet med kulen (9) og pluggen (10). FORSIKTIGHET Idet man begynner pumpingen åpnes lufteskruen(e) for avlufting og kontroll av oljetilførsel. Det må presiseres at koplingsdelene må presses skikkelig sammen da man ellers kan bli forledet til å tro at man har forbindelse, men i virkeligheten ender trykket i kulen på utgående slange fra pumpe. ADVARSEL På grunn av det høye oljetrykket bør operatøren nytte beskyttelsesbriller for å unngå skader i tilfelle rørbrudd el.lign. 1. Ved bruk av hydraulisk tilsettingsverktøy går en frem som følger: Hylsene (6) settes inn over rammelagerboltmutterne og verktøyene skrues ned over det forlengede gjengeparti på rammelagerboltene. Påse at portene i hylsene står i motorens lengderetning. Ved hjelp av spaken (3) som stikkes inn i hull i stemplet (8) skrues dette helt inn i sylinderdelen (7). (Luftepluggen må være åpen under sammenskruingen). Deretter dreies stemplet (med sylinderen) 1/2-1 omdr. tilbake. Det er viktig at ovenstående anvisninger følges, da delene ellers enten vil bli pumpet fra hverandre og pakningene sprenges, eller at verktøyet ikke lar seg skru av etter trykkavlastning. Grenrøret (17) kobles til de to verktøyene og slangen (15) kobles til grenrøret og pumpen (14). Avluftningspluggen stenges og oljetrykket pumpes til angitt verdi. Se Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts Page 2:3 K 1203 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter 2:3

114 2203 When specified pressure is obtained, the main bearing nuts are tightened by means of the handle (3). The oil pressure is relieved. At first mounting the bearing nuts are tightened and released twice before final tightening. At any later mounting with same components the nuts are tightened and released once before final tightening. 2. Maintenance of the hydraulic tool. For the hydraulic tool to work satisfactory at any time it is very important that it is used and stored properly. After use, the hydraulic tool must be cleaned and internal threads inserted with grease. The parts are stored in a tool box, and must only be used for the prescribed purpose. Ordinary lubr.oil can be used as pressure oil, but it must be free of water and impurities which can damage the sealing rings. If it is necessary to change the O-rings and the support rings, the piston must be pumped out of the cylinder. The support rings (1) and (5) must be heated in an oil bath C, before they are installed. The pressure gauge must at any time show the correct pressure, and it ought to be checked at least every second year. If the pressure gauge has any defects, it must be replaced. Refill the high pressure pump and check the oil level by means of the oil level control stick. See separate instruction in Chapter 9. Når angitt trykk er oppnådd, trekkes rammelagerboltmutterne fast til anlegg ved hjelp av spaken (3). Oljetrykket avlastes og verktøyene fjernes. Ved førstegangs montering skal rammelagermutterne tilsettes og løses 2 ganger før endelig tilsetting. Ved enhver senere montering med samme deler skal mutterne tilsettes og løses 1 gang før endelig tilsetting. 2. Vedlikehold av hydraulisk verktøy For at det hydrauliske verktøyet med utstyr skal virke tilfredstillende er det viktig at det brukes og oppbevares på en betryggende måte. Etter bruk skal verktøyene rengjøres og innvendige gjenger innsmøres med grease. Delene oppbevares samlet i en verktøykasse, og må ikke nyttes for andre formål enn de som er foreskrevet. Som trykkolje nyttes vanlig smøreolje. Denne må være fri for vann og urenheter som kan skade tetningsringene. Blir det behov for utskifting av O-ringer og støtteringer må stemplet pumpes ut av sylinderen. Ved montering av støtteringene (1) og (5) må disse først oppvarmes i olje til C. Manometeret på den hydrauliske pumpen må til enhver tid vise riktig trykk, og det bør derfor kontrolleres minst hvert annet år. Hvis det viser feil eller er blitt skadet må det skiftes. Høytrykkspumpen etterfylles med olje gjennom plugghull i oljebeholderen. Oljemengden kontrolleres ved hjelp av peilepinnen. Se separat instruksjon kapittel 9. Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of main bearing bolts Page 3:3 K 1203 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av rammelagerbolter 3:3

115 Draw. no. 940/60 Cylinder liner 2301 KR 0603

116 2301 CYLINDER LINER Draw. no. 940/59, KV-engine Draw. no. 940/60, KR-engine 1. Tool for removing the cylinder liner DR 161/91 2. Cylinder liner 3. Soft steel gasket with copper overlay 4. O-ring (colour: black) *) 5. Drain pipe (for drawing no. 528/42, KV-engine) 6. O-ring (colour: black) *) 7. Carbon cutting ring *) Part of Kit of 3 identical O-rings. The cylinder liner (2) is made of special cast iron which is exactly matched to the material in the piston rings and the Carbon cutting ring (7). Therefore only cylinder liners, piston rings, and carbon cutting rings supplied by Rolls-Royce should be used. A soft steel gasket (3) with copper overlay serves as sealing between the upper part of the cylinder liner and the cylinder block. The thickness of the gasket is adjusted to obtain correct distance between the piston top and the cylinder head. See Clearances and Manufacture Data. CAUTION If the gasket (3) between the cylinder liner and the cylinder block and/or the cylinder liner have/has been renewed, the clearance between piston top and cylinder head must be checked prior to starting. After test run the tightening of the cylinder head bolts should be checked. The lower water joint is sealed by three O-rings (4 and 6). Between the two lower O-rings, the liner has an annular groove which is connected to the outside of the cylinder block by a drain hole. If cooling water should pass the two upper sealing rings it will be collected in the groove and drained through the drain hole. SYLINDERFORING Tegn. nr. 940/59, KV-motor Tegn. nr. 940/60, KR-motor 1. Verktøy for trekking og løfting av sylinderforing DR 161/91 2. Sylinderforing 3. Stålpakning med kobberbelegg 4. O-ring (sort) *) 5. Drenrør (gjelder tegn. nr. 528/42, for KV-motor) 6. O-ring (sort) *) 7. Koksring *) Del av sett med 3 identiske O-ringer. Sylinderforingen (2) er av spesial-støpejern som er nøye tilpasset materialene i stempelringene og koksringen (7). Derfor bør det kun nyttes sylinderforinger, stempelringer og koksringer som er levert fra Rolls-Royce. Som tetning mellom sylinderforingens øvre del og motorblokken nyttes stålpakning med kobberbelegg (3). Pakningens tykkelse er tilpasset for å oppnå riktig avstand mellom stempeltoppen og sylinderdekslet. Se Klaringer og Fabrikasjonsdata. FORSIKTIGHET Dersom den kobberbelagte stålpakningen (3) mellom sylinderforingen og blokken og/eller sylinderforingen er skiftet, må kompresjonsklaringen kontrolleres før prøvekjøring. Etter prøvekjøring bør forspenningen av sylinderdekselboltene kontrolleres. Som tetning mellom sylinderforingens nedre del og motorblokken nyttes tre stk. O-ringer (4 og 6). Over nederste tetningsring er det et spor som står i forbindelse med et dreneringshull i sylinderblokkveggen. Dersom kjølevannet skulle trenge forbi de øvre tetningsringene, vil det samle seg i sporet og renne ut gjennom boringen. Cylinder liner Page 1:3 K-O/K-G1G Sylinderforing Side 1:3

117 2301 CAUTION When replacing the piston rings, any wearing edge at the upper part of the cylinder liner must be removed; otherwise the upper piston ring will be damaged. We recommend inspection of the liner after each piston withdrawal. If it is found that the honing marks from earlier honing operations have disappeared on larger parts of the liner surface, the whole surface must be roughened by means of honing. The purpose of the honing is to remove the smooth surface which can cause problems in the running-in period for piston rings. A honing pattern all over the liner surface, ensures a good running-in of the piston rings. If the cylinder liner must be honed, please contact Rolls-Royce. In general the cylinder liner ought to be replaced when the diameter exceeds mm, or if the ovality is to big. See Clearances (1601). When fitting or removing the cylinder liner the special tool (1) should be used as shown in the drawing. When the cylinder liner is fitted, it is advisable to replace the O-rings (4 and 6), which are delivered in one set as spare parts. CAUTION The set contains 3 identical O-rings. O-rings and grooves must be lubricated thoroughly with grease prior to fitting. Oil is not sufficient. Do not stretch O-rings before or during fitting. O-rings should be rolled evenly onto the cylinder liner. Make sure that O-rings are untwisted after entering the groove. To prevent the O-ring from swelling, the contact surfaces in the engine block and the cylinder liner must be cleaned free of oil and grease before fitting. Apply silicon grease, type DOW CORNING MOLYCOTE 55 M, to all the O-rings before fitting. FORSIKTIGHET Ved utskifting av stempelringer må eventuelle slitekanter i sylinderforingen slipes vekk. Dersom slitekanten ikke fjernes, vil den øverste stempelringen bli ødelagt. Forøvrig anbefales det å inspisere sylinderforingen ved hvert stempeltrekk. Dersom en finner at ripene fra tidligere honing er slitt vekk på større felter av sylinderens overflate, bør hele overflaten rues på nytt ved hjelp av honing. Hensikten med honing av en sylinderforing er å fjerne den hårde og blanke overflaten som forårsaker problemer ved innkjøring av stempelringer. En honet overflate vil sikre en bra innkjøring av stempelringer. Dersom sylinderforingen må hones, vennligst kontakt Rolls-Royce. Generelt bør utskifting av sylinderforing overveies når diameteren er blitt 250,5 mm, eller det er blitt for mye ovalitet. Se Klaringer (1601). Ved montering og demontering av sylinderforing nyttes verktøyet (1) som vist på tegningen. Når sylinderforingen er montert anbefales det å bytte ut O-ringene (4 og 6), som leveres i et sett som reservedeler. FORSIKTIGHET Settet inneholder 3 identiske O-ringer. O- ringene og sporene skal settes inn med rikelige mengder fett før montering. Olje er ikke tilstrekkelig. Ikke strekk O-ringene før eller under montering. O-ringene bør rulles jevnt på foringen. Se til at O-ringen ikke ligger vridd i sporet. For å unngå at O-ringene skal svelle, må støttebeltene i motorblokken og sylinderforingen tørkes helt fri for olje og mineralfett, før montering. Bruk silikonfett, type: DOW CORNING- MOLYCOTE 55 M, på alle O-ringene før montering. Cylinder liner Page 2:3 K-O/K-G1G Sylinderforing Side 2:3

118 2301 When a cylinder liner is removed, the cooling water space in the cylinder block ought to be inspected. The cylinder liner should slide easily into position, but if necessary give it a light push. See also instr for gasket between cylinder liner and cylinder head It is not necessary to replace the carbon cutting ring if the ring is not scuffed or deformed. When removing the carbon cutting ring, a piston ring is put on top of the piston. It can be a used ring, but the ring can not be used as a piston ring afterwards. The engine is turned manually to force out the carbon cutting ring. The Carbon cutting ring and the counterbore in the cylinder liner must be cleaned and dried before assembling the ring. Når sylinderforingen er demontert bør vannrommene i motorblokken inspiseres. Sylinderforingen skal gli lett på plass i motorblokken, eventuelt med et lett press. Se også instruksjon for pakning mellom sylinderforing og sylinderdeksel. Det er ikke nødvendig å skifte koksring hvis denne ikke er revet eller på annen måte deformert. Ved demontering av koksring benyttes en stempelring som legges på toppen av stempelet. Det kan være en brukt ring, men den må ikke brukes som stempelring etterpå. Motoren tørnes for hånd slik at koksringen presses ut. Koksringen og resessen i sylinderforingen skal være rengjort og tørre når koksringen monteres. Cylinder liner Page 3:3 K-O/K-G1G Sylinderforing Side 3:3

119 Draw. no. 528/70 I Cylinder head with starting air valve 2401 K-O 1003

120 Draw. no. 528/70 II Cylinder head with starting air valve 2401 K-O 1003

121 2401 CYLINDER HEAD W. STARTING AIR VALVE Draw. no. 528/70 I & II 1. Cylinder head 2. Sealing frame 3. Top cover 4. Starting air valve 5. O-ring 6. Gasket 7. Impact bolt 8. Circlip 9. Cup 10. Indicator valve 11. Stud 12. Nut 13. Gasket 14. Screw 15. Inlet valve 16. Valve spring, inner 17. Valve spring, outer 18. O-ring 19. O-ring *)(green colour) 20. Impact bolt 21. Slide shoe 22. Circlip 23. Tapered seat lock 24. Snap ring 25. Circlip 26. Screw 27. Washer 28. Washer 29. Self-locking nut 30. Handwheel 31. Sleeve 32. Hose clip 33. Gasket 34. Screw 35. Cover 36. Gasket 37. Vent plug (KR-3, -5, KV, bank A ) 38. Blind plug (KR-3, -5, KV, bank A ) 39. Ring *) 40. Bushing *) 41. Sleeve *) 42. O-ring *)(black colour) 43. Stud *)Normally not separated from the cylinder head. SYLINDERDEKSEL MED STARTLUFT - VENTIL Tegn. nr. 528/70 I & II 1. Sylinderdeksel 2. Tetningskarm 3. Toppdeksel 4. Startventil 5. O-ring 6. Pakning 7. Trykkbolt 8. Sikringsring 9. Skål 10. Indikatorventil 11. Pinneskrue 12. Mutter 13. Pakning 14. Skrue 15. Luftventil 16. Ventilfjær, indre 17. Ventilfjær, ytre 18. O-ring 19. O-ring *)(grønn farge) 20. Støt-tapp 21. Glidesko 22. Sikringsring 23. Fjærlås 24. Låsering 25. Sikringsring 26. Festeskrue 27. Underlagskive 28. Underlagskive 29. Selvlåsende mutter 30. Ratt 31. Hylse 32. Slangeklemme 33. Pakning 34. Skrue 35. Kjernehullsluke 36. Pakning 37. Plugg (KR-3,-5, KV, Rekke A ) 38. Blindplugg (KR-3,-5, KV, rekke A ) 39. Ring *) 40. Foring *) 41. Hylse *) 42. O-ring *)(svart farge) 43. Pinneskrue *) Skal normalt ikke demonteres fra syl.dekselet. Cylinder head w. starting air valve Page 1:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 1:7

122 Self-locking nut Bearing bracket 47. Guide pin 48. Valve seat 49. Stud 50. Rocker arm 51. Valve guide, exhaust valve 52. Clamp 53. Stud 54. Nut 55. Nut 56. Adjusting screw 57. Transfer arm 58. Rocker arm 59. Drain plug, cooling water 60. Gasket 61. Drain fitting 62. O-ring 63. Gasket 64. Sleeve 65. O-ring 66. Pipe 67. O-ring 68. Gasket 69. Bushing 70. Thread pin 71. Rocker arm shaft 72. Male stud pipe coupling 73. Bushing 74. Male stud pipe coupling 75. Oil pipe 76. Screw 77. Cap nut 78. Fuel oil pipe w/sealing collar 79. Equal Tee banjo-coupling 80. Oil pipe, KV 81. Pipe-coupling, KV 82. Washer 83. Circlip 84. Rocker arm shaft 85. Bushing 86. Nut 87. Adjusting screw 88. Male stud elbow 89. Equal bulkhead elbow, KR 90. Oil pipe, KR 91. Rotocap 92. Exhaust valve 44. Selvlåsende mutter Lagerbrakett 47. Styrepinn 48. Ventilsete 49. Pinneskrue 50. Vippearm 51. Ventilstyring, avgassventil 52. Ters 53. Pinneskrue 54. Mutter 55. Mutter 56. Stillskrue 57. Overføringsarm 58. Vippearm 59. Drenplugg, kjølevann 60. Tetningsring 61. Drennippel 62. O-ring 63. Pakning 64. Hylse 65. O-ring 66. Gjennomføringsstuss 67. O-ring 68. Pakning 69. Foring 70. Gjengestift 71. Vippearmaksel 72. Forskruning 73. Foring 74. Forskruning 75. Oljerør 76. Skrue 77. Kapselmutter 78. Brennstoffrør m/tetn.mansjett 79. Forskruning 80. Oljerør, KV 81. Forskruning, KV 82. Skive 83. Sikringsring 84. Vippearmaksel 85. Foring 86. Mutter 87. Stillskrue 88. Vinkelforskruning 89. Vinkelskottforskruning, KR 90. Oljerør, KR 91. Rotocap 92. Avgassventil Cylinder head w. starting air valve Page 2:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 2:7

123 Valve guide, inlet valve The cylinder head (1) is made of cast iron. It is equipped with two inlet and two exhaust valves, a combined safety and indicator valve (10) and a fuel injection valve. From the year 2002 a new type of indicator valve is used in compliance with the new SOLAS-rules for surface temperature (effective from ). The indicator valve is not combined with a relief valve, as the safety function is taken care of by stretching the cylinder head bolts at too high pressures. See Table for tightening specification, 1702, for tightening torques of nuts for fitting of indicator valve, and also separate instr The exchangeable valve seats (48) and the valve guides (51) are pressed into the cylinder head after being cooled down. Cover The cylinder heads have separate covers, which consist of the sealing frame (2), the gasket (33) and the top cover (3). The sealing frame shall normally not be removed from the cylinderhead. The safety and indicator valve is located outside the frame. The fuel oil high pressure pipe (78), the drain pipe from the fuel injection valve and the valve gear lubr.oil pipe go through the frame wall. Likewise the nozzle cooling supply- and drain pipes, if fitted. Lubrication The bearings (69) and (73) are supplied with lubr.oil through the pipes (80), (90) (75), impact taps (20), the adjusting screws (56) and (87), the slide shoes (21), and the impact bolt (7) are lubricated through bore holes in the rocker arms. Also see Valve gear lubr.oil system, The lubr. oil is drained through drilled passages in the cylinder head to a fitting on the cylinder block, through drilled passages in the block to a collector pipe and back to the valve gear lubr.oil tank. See Removing and installing the cylinder head (2403). 94. Ventilstyring, luftventil Sylinderdekselet (1) er av støpejern. Det er utstyrt med to luftventiler, to avgassventiler, kombinert sikkerhets og indikatorventil (10) og innsprøytningsventil. Fra år 2002 leveres en ny type indikatorventil som er i henhold til de nye SOLAS-reglene for overflatetemperatur (gjelder fra ). Indikatorventilen er ikke kombinert med sikkerhetsventil, siden sikkerhetsfunksjonen er ivaretatt ved at sylinderdekselboltene strekkes ved for høye trykk. For tilsettingsmoment på muttre for montering av indikatorventil, se Tabell over tilsettingsdata (1702), og den separate instr De utskiftbare ventilsetene (48) og ventilstyringene (51) er, i nedkjølt tilstand, presset inn i dekselet. Kapsling Sylinderdekselet har separat innkapsling som består av tetningskarmen (2), pakningen (33) og toppdekselet (3). Tetningskarmen skal normalt ikke demonteres fra sylinderdekselet. Sikkerhetsog indikator ventilen er plassert utenfor sylinderdekselets innkapsling. Gjennom karmveggen er det ført brennstoffrør (78) til innsprøytningsventilen, dreneringsrør fra denne, smøreoljerør til vippearmbrakettene og, dersom det er aktuelt, til- og avløpsrør for kjøleolje til innsprøytningsventilen. Smøring Smøreoljen, som tilføres lagerbrakettene (46) gjennom rørene (80), (90) og (75), ledes i boringer frem til lagerne (69) og (73), støttappene (20), stillskruene (56) og (87), glideskoene (21), samt til trykkbolten (7). Se også Vippearmsmøresystem, Smøreoljen dreneres gjennom boring i sylinderdekselet frem til en nippel, se Demontering og montering av sylinderdeksel som leder oljen til sylinderblokken. Derfra ledes oljen tilbake til toppsmøreoljetanken. Se Demontering og montering av sylinderdekselet (2403). Cylinder head w. starting air valve Page 3:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 3:7

124 2401 Starting air valve The cylinder heads for 6-, 8-, and 9-cyl. KR-engines are equipped with starting air valves (4) while on 3- and 5-cyl. engines the valves are replaced by dummy plugs (38). The cylinder heads for KV-engines are equipped with starting air valves on cyl.bank B. On cyl.bank A the valves are replaced by dummy plugs (38). The starting air enters the cylinder head through the coupling (72) and flows through a bore to the starting air valve, which is opened by the air pressure. The opening valve pressure of the valve is fixed set. If necessary, the starting air valve can be removed from the cylinder head without removing the cylinder head from the engine. Inlet and exhaust valves For engines running on diesel oil the inlet and exhaust valves are identical. For engines running on heavy fuel oil the exhaust valves (92) are different from the inlet valves (15). The sealing faces of the exhaust valves and the inlet valves are made of different steel qualities, and the valves must not be interchanged. The exhaust valves are marked EXH at the end of the shaft stem. In order to prolong the lifetime of the valves they are equipped with Rotocaps (91). For more detailed information about Rotocap, ref Before the tapered seat locks (23) can be removed, both rocker arm brackets(46) with lubr. oil pipes (75) and (80) have to be removed. The tapered seat lock (23), which is split in to halves, are removed by pressing down Rotocap (91) by means of tool DR 188/84 (see Special tools ). The tool DR 188/84 is placed under the nut (54) when the clamp (52) for the fuel injection valve is to be removed. If a valve spring is broken, it is not necessary to dismantle the cylinder head. The engine is turned to a position when all the valves are Starteventil Sylinderdekslene for 6, 8 og 9 syl. KR-motorer er utstyrt med startventiler (4). På 3- og 5 syl. motorer er startventilene erstattet med blindplugger (38). Sylinderdekslene for KV-motorer er utstyrt med startventiler i rekke B. I rekke A er startventilene erstattet med blindplugger (38). Startluften kommer inn på sylinderdekselet gjennom forskruningen (72) og ledes gjennom en boring frem til startventilen som åpner pga. lufttrykket. Startluftventilens åpningstrykk er fast innstilt. Om nødvendig kan startventilen demonteres uten at sylinderdekselet er demontert. Luft- og avgassventiler For dieseloljedrift er luft og avgassventilene identiske. For tungoljedrift er avgassventilene (92) forskjellige fra luftventilene (15). Avgass- og luftventilenes seter er armert med forskjellige materialer, og ventilene må derfor ikke ombyttes. Avgassventilene er merket med EXH i enden av ventilspindelen. Ventilene er utstyrt med Rotocaps (91) for å forlenge ventilenes levetid. For mere detaljert informasjon se Rotocap, For å komme til å løse av fjærlåsene (23), må begge vippearmbrakettene (46) med smøreoljerørene (75) og (80) fjernes. Demontering av fjærlåsene (23), som er i to halve, utføres ved å trykke Rotocap (91) ved hjelp av verktøyet DR 188/84 (se Spesialverktøy ). Verktøyet DR 188/84 hektes inn under mutteren (54) etter at tersen (52) for innsprøytningsventilen er fjernet. Dersom en ventilfjær er brukket er det ikke nødvendig å demontere hele sylinderdekselet. I stedet tørnes motoren til alle ventilene i syl- Cylinder head w. starting air valve Page 4:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 4:7

125 2401 closed. The cylinder is then pressurized by compressed air through the indicator valve. Then proceed as mentioned above. 1. The valve seats The valve seats (48) and the sealing faces on the valves (15) and (92) are made of a specially hardened steel which can only be worked by grinding. (See Data for valve grinding ). The tool DR 88/17 and DR 46/95, see Special tools, are meant only for lapping of the seats. Special tool for grinding the valve seats is not included in Rolls-Royce s standard supply of tools, but can be supplied on special request. 2. Removal of the valve seats Removal of the valve seats (48) demands great care such that damage to the cylinder head and the machined seating for the valve seats is avoided.two ways of removal are recommended: a. A welding bead is placed in the middle of the seat height and around the inside of the seat. Use a relatively high current intensity and an electrode diameter of approx mm. The surrounding part of the cylinder head is covered to prevent damages from welding sparks. After cooling, the valve seat is pulled out. b. By means of a small rotating grinding wheel, cut three deep grooves in the valve seat for fitting an extractor with three claws. 3. Installing new valve seats Installing new valve seats can be done when the contact surfaces are well cleaned and free from any burrs. This is necessary in order to fit the valve seats in correct position and to obtain a good contact which is important for a satisfactory heat conduction. Before placing the seats, they are to be cooled in corbonic acid for 5-6 hours. The valve seats must rapidly be driven completely into position. The valve guides (51) can be forced out of the cylinder head by means of a drift pin. inderdekselet er lukket, og deretter settes trykkluft inn på sylinderen gjennom indikeringsventilen. Forøvrig går en frem som nevnt ovenfor. 1. Ventilsetene Ventilsetene (48) og setene på ventilspindlene (15) og (92) er av spesielt hardt og slitesterkt materiale, som kun lar seg bearbeide ved sliping (se Data for ventil sliping ). De medleverte verktøyene DR 88/17 og DR 46/ 95, se Spesialverktøy er kun beregnet for lapping av setene. Spesialverktøy for sliping av ventilsetene inngår ikke i Rolls-Royce sin standard leveranse, men kan leveres på bestilling. 2. Demontering av ventilsetene Demontering av ventilsetene (48) krever stor forsiktighet, så dekselet eller utboringene for ventilsetene ikke skades.to metoder for demontering anbefales: a. En sveiselarve legges midt på ringhøyden og rundt seteringens innside. Bruk relativt stor strømstyrke og en elektrode-diam. på ca. 3-3,5 mm. Omkringliggende partier på sylinder-dekselet dekkes for sveisesprut. Etter avkjøling trekkes ventilsetet ut. b. Med en liten roterende slipeskive smergles tre dype spor inn i ventilsete for feste av et trekkverktøy med tre klør. 3. Montering av nytt ventilsete Montering av nytt ventilsete kan foretaes etter at flatene, som kommer i kontakt med hverandre, er absolutt rene og fri for grader. Dette for å oppnå god metallisk kontakt, som er viktig for plasseringen av ventilsetet og for å oppnå tilfredstillende varmebortføring. Før montering legges ventilsetet i kullsyresnø i 5-6 timer. Monteringen må skje hurtig og ventilsetet drives helt inn til anlegg. Ventilstyringen (51) kan, ved hjelp av en dor, drives ut av sylinderdekselet. Cylinder head w. starting air valve Page 5:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 5:7

126 2401 Care must be taken such that the cylinder head is not damaged. The valve guides are cooled and installed as for the valve seats (48). The valves must be fitted correctly in order to work satisfactory. See Data for valve grinding. When the valve, the valve seat and the valve guide are well cleaned, the seat of the valve is coloured and put into the cylinder head. The valve is rotated 1/4 of a revolution by means of the tool DR 88/ 17. The weight of the tool and the valve will give satisfactory pressure, so it is not recommended to apply further pressure on the tool. Correct contact is obtained when the colour shows even contact around the outer seat diameter. If the colour shows unsatisfactory contact, the seat has to be grinded by machine. The correct angle is stated in Data for valve grinding. When the grinded seat shows correct contact, the seat and valve are to be lapped together by means of grinding paste. In addition to the use of the tool DR 88/17, the tool DR 46/95 is placed on the valve before this is placed in the cylinder head. The lapping is correctly done when the contact surface is covering half the seat from the outer to the inner diameter of the valve seat (48). CAUTION Before installation, the valve (15) and (92), the valve seat (48) and the valve guide (51) must be well cleaned and inserted with lubr.oil. Injection valve The injection valve is kept in position by the clamp (52), the studs (53) and the nuts (54). For dismantling and installation see Injection valve and Table of tightening specifications. Aim at even tightening and observe that the clamp (52) may be deformed if the nuts (54) are tightened too much. Remember to replace the copper gasket between the injection valve and ring (39) if the valve is removed from the cylinder head. Assure that the old gasket is removed before a Det må utvises forsiktighet så sylinderdekselet ikke tar skade. Montering av ventilstyringene foregår med kullsyresnø, som for ventilsetene (48). Ventilspindlene krever nye tilpassing for å fungere tilfredstillende. Se Data for ventil-sliping. Etter grundig rengjøring av ventilspindel, ventilsete og ventilstyring, påføres spindelens sete et tynt lag farge og settes ned i sylinderdekselet. Ventilen dreies 1/4 omdreining med verktøyet DR 88/17. Større press mot setet enn det ventil og verktøy alene gir, er ikke tilrådelig. Riktig anlegg er oppnådd når anlegget er jevnt rundt hele setet på største diameter. Viser fargekontrollen dårlig anlegg skal setet slipes med maskin. Vinkelen som skal nyttes er oppgitt under Data for ventilsliping. Når det slipte anlegget er tilfredstillende skal setene lappes sammen ved hjelp av slipepasta. Foruten verktøyet DR 88/17 nyttes også verktøyet DR 46/95, som settes inn på ventilspindelen før den settes på plass i sylinderdekselet. Lappingen er riktig utført når anlegget dekker halve setebredden inn fra ytterste diameter på ventilsetet (48). FORSIKTIGHET Før montering av ventilspindel må ventilspindel (15) og (92), ventilsetet (48) og ventilstyring (51) på nytt rengjøres grundig og innsettes med smøreolje. Innsprøytningsventil Innsprøytningsventilen holdes på plass av tersen (52), pinneskruene (53) og mutterne (54). Vedr. demontering og montering se Innspr.ventil og Tabell over tilsettingsdata. Tilstreb jevn tiltrekking og vær oppmerksom på at tersen (52) kan deformeres ved for hard tiltrekking av muttrene (54). Vær oppmerksom på at pakningen mellom ring (39) og innsprøytningsventilen bør skiftes dersom ventilen demonteres fra sylinderdekselet. Kontroller at det ikke ligger igjen Cylinder head w. starting air valve Page 6:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 6:7

127 2401 new one is installed. The sleeve (41) is normally not removed, but if necessary because of leakage the sleeve has to be replaced by a new. The same is regarded for the ring (39), bushing (40) and O-rings (19) and (42). to remove the sleeve, screw in a bolt, M36x3, and press out the sleeve. Mounting The O-ring (42) do not stand mineral oil. Apply silicon grease to the ring before fitting. The green O-ring (19) is placed in the upper groove. The lower sleeve is sealed by the ring (39) press the sleeve out against the cylinder head bottom. When mounting the ring (39), use special tool DR 415/86. (Not standard delivered tool). Confer Rolls-Royce. gammel pakning på setet i dekselet. Hylsen (41) skal normalt ikke demonteres, men dersom det allikevel er nødvendig pga. lekkasje må den erstattes med en ny. Det samme gjelder for ringen (39), foringen (40) og O-ringene (19) og (42). Hylsen demonteres ved at en skrur inn en bolt, M36x3, og ved hjelp av den presser hylsen ut. Montering O-ringen (42) tåler ikke smøreolje og må innsettes med silikonfett. Den grønne O-ringen skal være øverst. Tetningen i nedre del av hylsen skjer ved at ringen (39) presser hylsen (41) ut mot dekselbunn. Montering av ringen skjer ved hjelp av verktøyet DR 415/86. (Verktøyet er normalt ikke medlevert motor). Konferer med Rolls-Royce. Cylinder head w. starting air valve Page 7:7 K-O 1003 Sylinderdeksel med startluft -ventil Side 7:7

128 Draw. no. 756/71 Tools for cylinder head 2402 K 1093

129 2402 TOOLS FOR CYLINDER HEAD Draw. no. 756/71 1. Lifting tool for cylinder head DR 448/09 2. Supporting tool for mounting of the cylinder head DR 160/94 3. Turning device for valve lapping DR 781/99 4. Valve spindle 5. Tool for mounting and demounting of inlet- and exhaust valves DR 188/84 Hydraulic tightening tool: See Special tools, Chapter 1. VERKTØY FOR SYLINDERDEKSEL Tegn. nr. 756/71 1. Løfteverktøy for sylinderdeksel DR 448/09 2. Støtteverktøy for montering av sylinderdeksel DR 160/94 3. Svingjern for ventilsliping DR 781/99 4. Ventilspindel 5. Verktøy for demont. av luft- og avgassventiler DR 188/84 Vedr. hydraulisk verktøy: Se Spesialverktøy, kapittel 1. Tools for cylinder head Page 1:1 KR-O 0893 Verktøy for sylinderdeksel Side 1:1

130 Draw. no. 420/82 Removing and installing the cylinder head 2403 KR 0282

131 2403 REMOVING AND INSTALLING THE CYLINDER HEAD Draw. no. 420/82 Also see Cylinder Head 1. O-ring 2. Protecting cap 3. Nut 4. Washer 5. Hose clamp 6. Sealing sleeve 7. O-ring 8. Push rod, valve drive 9. Charge air receiver 10. Cylinder head bolt 11. Drain fitting, valve gear lub.oil. 12. Gasket 13. O-ring 14. Gasket 15. Exhaust manifold 16. O-ring 17. Bend, cooling water outlet 18. Sealing frame Removing Before removing of the cylinder head, the cooling water is drained and the top cover is removed. All pipe couplings are disconnected from the cylinder head. The high pressure fuel oil pipe is disconnected and removed. The screws on the cooling water bend (17) and the exhaust pipe (15) are removed. The exhaust pipes are supported in brackets after being disconnected from the cylinder head. It is therefore not necessary to remove the exhaust pipes in order to remove the cylinder head. The charge air receiver (9) is disconnected from the cylinder head. The hose clamp (5) on the sleeve (6) is untightened and the sleeve is pulled off the push rod (8). DEMONTERING OG MONTERING AV SYLINDERDEKSEL Tegn. nr. 420/82 Se også Sylinderdeksel 1. O-ring 2. Kapsel 3. Mutter 4. Underlagsskive 5. Slangeklemme 6. Tetningshylse 7. O-ring 8. Støterstang, ventiler 9. Ladeluftreceiver 10. Sylinderdekselbolt 11. Dren-nippel 12. Topp-pakning 13. O-ring 14. Pakning 15. Avgassrør 16. O-ring 17. Bend, utløp kjølevann 18. Tetningskarm Demontering Ved demontering av et sylinderdeksel må kjølevannet først tappes av motoren. Toppdekselet må fjernes. Nødvendige rørforbindelser løses fra sylinderdekslet. Brennstoffhøytrykksrøret løses av og fjernes. Skruer i kjølevannsbendet (17) og avgassrøret (15) demonteres. Avgassrørene hviler på braketter etter at de er løst fra sylinderdekslene. Det er derfor ikke nødvendig å demontere avgassrørene ved demontering av sylinderdekslene. Skruer i luftreceiver (9) demonteres. Slangeklemmer (5) på tetningshylsen (6) løses, og tetningshylsen trekkes av støt-stangen (8). Removing and installing the cylinder head Page 1:2 KR-O 0282 Demontering og montering av sylinderdeksel Side 1:2

132 2403 The nuts (3) on the cylinder head bolts (10) are removed. See Use of hydraulic power tool for tensioning of cylinder head bolts. The lifting tool is fitted and the cylinder head is removed. Make sure that the two push rods are kept in position in the cam followers. Installing Before installing the cylinder head, the sealing surfaces between the head and the cylinder liner must be cleaned. The top gasket (12) normally has to be renewed. Other gaskets and sealing ring should be checked and replaced if necessary. CAUTION If the top gasket (12) and/or the gasket between the cylinder liner and the cylinder block have/ has been renewed, the clearance between piston top and cylinder head must be checked prior to starting. After test run the tightening of the cylinder head bolts should be checked. See Clearances and Manufacture Data. The O-rings (13) are lubricated in order to prevent damaged during installation. The push rods (8) are fitted before the cylinder head is installed. Before replacing the nuts (3), the threads and surfaces should be lubricated. The charge air receiver should only be slightly fastened to the cylinder head. Thus allowing thermal expansion of the charge air receiver at charge air temperature variation. Tightening torque approx Nm (2-3 kpm). Muttrene (3) på sylinderdekselboltene (10) løses av. Se Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av sylinderdekselbolter. Verktøyet for løfting av sylinderdekslet monteres og dekslet løftes opp. Se Spesialverktøy, kap. 1. Ved løfting av sylinderdekslet holder en igjen begge støtstengene for å hindre at disse løftes ut av sitt leie i støterelementet. Montering Før montering av sylinderdekslet må tetningsflatene mellom sylinderdekslet og sylinderforingen rengjøres. Toppakningen (12) bør som regel fornyes. De øvrige pakninger og tetningsringer, å kontrolleres og om nødvendig skiftes. FORSIKTIGHET Dersom toppakningen (12) og/eller pakningen mellom sylinderforingen og blokken er skiftet, må kompresjonsklaringen kontrolleres før prøvekjøring. Etter prøvekjøring bør forspenningen av sylinderdekselboltene kontrolleres. Se Klaringer kap. 1 og Fabrikasjonsdata, kap. 0. O-ringer (13) smøres med syrefritt fett for å hindre at disse skades ved montering. Støtstenger (8) må være på plass før montering av sylinderdekslet. Før muttrene (3) skrues på plass må anleggsflater og gjenger smøres. Ladeluftreceiveren skal festes ganske lett mot sylinderdekselet for å tillate varmeutvidelse av receiveren. Tilsetningsmoment Nm (2-3 kpm). Removing and installing the cylinder head Page 2:2 KR-O 0282 Demontering og montering av sylinderdeksel Side 2:2

133 Draw. no. 420/83 Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of cylinder head bolts 2404 K 0692

134 2404 INSTRUCTION FOR USE OF HYDRAULIC POWER TOOL FOR TENSIONING OF CYLINDER HEAD BOLTS Draw. no. 420/83 BRUK AV HYDRAULISK VERKTØY FOR TILSETTING AV SYLINDERDEKSELBOLTER Tegn. nr. 420/83 Distributor pipe DR 192/26 1. Junction box 2. Pipe 3. Flexible hose Hydraulic pump Pressure gauge, bar 5. Hydraulic pump Hydraulic power tool: Gas engine: DR 749/86 Diesel engine: DR 159/ Handle 8. Copper gasket 9. Nipple 10. Steel ball 11. Air vent screw 12. Piston 13. Cylinder 14. Support ring 15. O-ring 16. O-ring 17. Support ring 18. Support It is of great importance to tension the cylinder head bolts to equal and correct prestressing. To attain a safe and rational prestressing of the cylinder head bolts, four hydraulic tools (Diesel engine: DR 159/68) (Gas engine: DR 749/86) are used. These tools are interconnected by means of the pipes (2) and the junction box (1), which is connected to the high pressure hydraulic pump (5) by means of the flexible hose (3). The hydraulic tool (DR 159/68 and 749/86) consists of a cylinder (13) and a piston (12). The O- rings (15) and (16), the support rings (14) and (17) form the sealing between the cylinder and the piston. To vent the system, the piston has a bore, which during operation is sealed with a ball (10) and a screw (11). Fordelerrør DR 192/26 1. Fordelingsblokk 2. Rør 3. Fleksibel slange Hydraulisk pumpe Manometer, bar 5. Hydraulisk pumpe m/oljebeholder Hydraulisk verktøy: Gassmotor: DR 749/86 Dieselmotor: DR 159/ Spake 8. Kobberpakning 9. Forskruning 10. Stålkule 11. Lufteskrue 12. Stempel 13. Sylinder 14. Støttering 15. O-ring 16. O-ring 17. Støttering 18. Hylse Det er viktig at sylinderdekselboltene får lik tilsetting med korrekt forspenning. For å oppnå en sikker og rasjonell forspenning av sylinderdekselboltene nyttes 4 stk. hydrauliske tilsettingsverktøy (Dieselmotor: DR 159/68) (Gassmotor: DR 749/86). Disse kobles innbyrdes sammen med rørene (2) og fordelingsblokken (1) som igjen kobles til høytrykkspumpen (5) med den fleksible slangen (3). Verktøyene (DR159/68 og 749/86) er bygget sammen av en sylinder (13) og et stempel (12). O- ringene (15) og (16) danner sammen med støtteringene (14) og (17) tetningen mellom sylinder og stempel. For å kunne avlufte verktøyet er stempeldelen utført med luftehull som under bruk er tettet Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of cylinder head bolts Page 1:3 K 1198 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av sylinderdekselbolter 1:3

135 2404 CAUTION When pumping commences, the airing screws on the hydraulic tools must temporarily be opened for deairing and for oil flow check. Observe that the hydraulic hose couplings have to be pushed tightly together to engage. Otherwise one may be led to believe that hydraulic pressure is building up in the hydraulic tool, while the pressure in reality stops at the ball valve in the hose coupling. WARNING Protecting glasses should be used in order to prevent injuries in case of high pressure pipe failures etc. 1. When using the hydraulic tool, the procedure is as follows: The support (18) is placed over the cylinder head bolt nut and the hydraulic tool is screwed on to the extended threads on the bolt. Make sure that the openings in the supports are positioned such that the handle (7) can be moved freely. By means of the handle (7), which is put into the holes in the piston (12), this is screwed into the cylinder (13). (The air vent screw (11) must be open during the assembling). Note: The piston (with the cylinder) is then turned 1/2-1 revolution out. It is important that the above mentioned instructions are followed, otherwise the parts can be forced apart and the gasket can burst, or it is impossible to unscrew the tool after the pressure has been relieved. The pipes (2) are connected to the hydraulic tools and the flexible hose (3) is connected to the junction box (l) and the pump (5). The air vent screw (11) is closed and the oil is pressurized to specified value. Please see Table of tightening specifications, Chapt. 1. When the specified pressure is attained, the cylinder head bolt nuts are tightened (or untightened) by means of the handle (7). The oil pressure is relieved. At first mounting the nuts are tightened med kulen (10) og skruen (11). FORSIKTIGHET Idet man begynner pumpingen åpnes lufteskruen(e) for avlufting og kontroll av oljetilførsel. Det må presiseres at koplingsdelene må presses skikkelig sammen da man ellers kan bli forledet til å tro at man har forbindelse, men i virkeligheten ender trykket i kulen på utgående slange fra pumpe. ADVARSEL På grunn av høyt oljetrykk bør operatøren nytte beskyttelsesbriller for å unngå skader i tilfelle rørbrudd el.lign. 1. Ved bruk av hydraulisk tilsettingsverktøy går en frem som følger: Hylsen (18) settes ned over sylinderdeksel, bolt, mutterne og verktøyene skrues ned over det forlengede gjengeparti på sylinderdekselboltene. Påse at de to portene i hylsen står i motorens tverretning. Ved hjelp av spaken (7) som stikkes inn i hull i stemplet (12) skrues dette helt inn i sylinderen (13). (Luftepluggen (11) må være åpen under sammen-skruingen). Merk: Deretter dreies stemplet (med sylinderen) 1/2-1 omdr. tilbake. Det er viktig at ovenstående anvisninger følges da delene ellers enten kan bli pumpet fra hverandre og pakningene sprenges, eller at verktøyet ikke lar seg skru av etter trykkavlastning. Fordelingsrørene (2) kobles til verktøyene, og den fleksible slangen (3) koples til fordelingsblokken (1) og pumpen (5). Avluftningspluggen stenges og olje-trykket pumpes til oppgitt verdi. Se Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser, kap. 1. Når angitt trykk er oppnådd, trekkes sylinderdekselboltmutterne til anlegg, eventuelt løses, ved hjelp av spaken (7). Oljetrykket avlastes og verktøyene fjernes. Ved første gangs montering skal Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of cylinder head bolts Page 2:3 K 1198 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av sylinderdekselbolter 2:3

136 2404 and released twice before final tightening. At any later mounting with same components the nuts are tightened and released once before final tightening. 2. Maintenance of the hydraulic tool For the hydraulic tool to work satisfactory at any time, it is very important that it is used and stored properly. After use, the hydraulic tool must be cleaned and internal threads have to be greased. The parts are stored in a tool box, and must only be used for the prescribed purpose. Ordinary lubr.oil can be used as pressure oil, but it must be free of water and impurities which can damage the sealing rings. Refill the high pressure pump and check the oil level by means of the oil level control stick. See separate instruction in Chap. 9. If it is necessary to change the O-rings and the support rings, the piston must be pumped out of the cylinder. The support rings (14) and (17) must be heated in an oil bath to C, before they can be installed. The pressure gauge must at any time show the correct pressure, and it ought to be checked at least every second year. If the pressure gauge has any defects, it must be replaced. sylinderdekselmutterne tilsettes og løses 2 ganger før endelig tilsetting. Ved enhver senere montering med samme deler skal mutterne tilsettes og løses 1 gang før endelig tilsetting. 2. Vedlikehold av hydraulisk verktøy For at det hydrauliske verktøyet med utstyr skal virke tilfredsstillende er det viktig at det brukes og oppbevares på en betryggende måte. Etter bruk skal verktøyene rengjøres og innvendige gjenger smøres med grease. Delene oppbevares samlet i en verktøykasse, og må ikke nyttes for andre formål enn de som er foreskrevet. Som trykkolje nyttes vanlig smøreolje. Denne må være fri for vann og urenheter som kan skade tetningsringene. Høytrykkspumpen etterfylles med olje gjennom plugghull i enden av beholderen. Oljemengden kontrolleres med peilepinnen. Se separat instruksjon i kap. 9. Dersom det blir behov for utskifting av O-ringer og støtteringer må stemplet pumpes ut av sylinderen. Ved montering av støtteringene (14) og (17) må disse først oppvarmes i olje til C. Manometret må til enhver tid vise riktig trykk, og det bør derfor kontrolleres minst hvert annet år. Hvis det viser feil eller er blitt skadet må det skiftes. Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of cylinder head bolts Page 3:3 K 1198 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av sylinderdekselbolter 3:3

137 Draw. no. 313/74 Rotocap 2405 K 0896

138 2405 ROTOCAP Draw. no. 313/74 1. Ball 2. Spring 3. Snap ring 4. Retainer cap 5. Spring washer 6. Valve guide 7. Seating collar 8. Exhaust valve (1), (2), (3), (4), (5) and (7) - Rotocap is delivered as one unit only. Rotocap is a valve-rotational device, causing a staggered rotation of the valve. The rotation contributes to an even temperature distribution on the valve seat, and hence reduces the possibility of burned valves owing to leaking valves. The lifetime of the valves are consequently prolonged. Rotocap is made as one unit and replaces the ordinary valve spring cap. It consists of the snap ring (3), the spring washer (5), the balls (1), the springs (2), the retainer cap (4), and the seating collar (7). The retainer cap (4) have several inclined pockets A. Every pocket contains a ball (1), and a spring (2). At closed valve, the spring load keeps the ball in the lower position on the incline (Fig. C). The valve spring load is applied at the seating collar (7) which transfers the load to the spring washer (5), the balls (1) and the retainer cap (4). When the valve is opened the valve spring pressure deflects the spring washer (5), thus causing the load to be transferred from the retainer cap (4) to the spring washer. This, in turn, causes the balls (1) to roll up the incline (Fig. B) and produces a rotation of the retainer cap (and the valve stem) relatively to the cylinder head. When the valve is closed, the valve load is reduced and the spring washer (5) is unloaded. ROTOCAP Tegn. nr. 313/74 1. Kule 2. Spiralfjær 3. Låsering 4. Tallerken 5. Tallerkenfjær 6. Ventilstyring 7. Fjærstyring 8. Avgassventil (1), (2), (3), (4), (5) og (7) - Rotocap leveres kun som en del. Rotocap er en dreieinnretning som gir en støtvis rotasjon av ventilen. Rotasjonen bidrar til at temperaturfordelingen på ventilsetet blir jevn. Rotasjonen hindrer også oppbygging av harde partikler på ventilsetet, og reduserer derfor mulighetene for ventilbrenning p.g.a. utett ventil. Ventilenes levetid kan derved forlenges vesentlig. Rotocap er laget som en enhet og erstatter den vanlige ventiltallerkenen. Den består av låseringen (3), tallerkenfjæren (5), kulene (1), spiralfjærene (2), tallerken (4) og fjærstyringen (7). Tallerkenen (4) har lommer A på undersiden. Lommene er utformet som skråplan. I hver lomme ligger en kule (1) og en spiralfjær (2). Ved lukket ventil trykker fjæren stålkulen mot dens nedre posisjon på skråplanet (fig. C). Fjærstyringen (7) utgjør anlegget for ventilfjærene, og den overfører ventilkreftene til tallerkenfjæren (5), som ligger an mot kulene (1) og tallerkenen (4). Når ventilen åpner flates tallerkenfjæren (5) ut p.g.a. den økende ventilkraften. Derved belaster den kulene (1), og får disse til å rulle opp skråplanet (fig. B), mens den selv forskyves på kulene. På denne måten dreies tallerkenen (4), og derved også ventilen (8) i forhold til sylinderdekslet. Når ventilen lukker reduseres ventilkraften og tallerkenfjæren (5) avlastes. Rotocap Page 1:2 K-O/L 1202 Rotocap 1:2

139 2405 The balls (1) are then forced into the initial position by the springs (2), without rolling. Thus, the valve is rotated a certain angle every time the valve is opened. The function of the valve rotators should be checked at regular intervals. To simplify this inspection, paint a mark on the rotocaps that can be observed while the engine is operating. Note: If a valve rotator is broken, it should be replaced as soon as possible. Kulene (1) presses tilbake til utgangsposisjon av fjæren (2) uten å rulle. På denne måten dreies ventilen en bestemt vinkel hver gang ventilen åpner. Det bør med jevne mellomrom undersøkes om Rotocapene fungerer. For å forenkle denne inspeksjonen, kan det være nyttig å lage et merke på rotocapen som kan observeres mens motoren går. Hvis en rotocap er ødelagt må den byttes ut så raskt som mulig. Rotocap Page 2:2 K-O/L 1202 Rotocap 2:2

140 2406 FITTING OF LOCKING RING Draw. no. 313/44 MONTERING AV LÅSERING Tegn. nr. 313/44 Fitting of locking ring Page 1:1 K 1198 Montering av låsering 1:1

141 Draw. no. 313/68 Data for valve grinding 2407 K/L 0495

142 2407 DATA FOR VALVE GRINDING Draw. no. 313/68 DATA FOR VENTILSLIPING Tegn. nr. 313/68 Item Art Description Beskrivelse Inlet valve / Luftventil Exhaust gas valve / Avgassventil A B C D E F G H J K P P Valve spindle dia. Diameter, ventilspindel 16 Valve guide dia. Diameter, ventilstyring 16 Clearance, A-B, original Klaring, A-B, ny Max. Min. - 0,06-0, ,02 0, ,10 0,06 Max. Min. Clearance, A-B, Max. permissible Klaring, A-B, Maks. tillatt 0,150 0,170 Length, valve guide Lengde, ventilstyring Distance valve guide/valve seat Lengde ventilstyring/ventilsete 71,5 71,5 Outer dia., face, valve seat Stor dia., anleggsflate, ventilsete 81,3 81,3-0,06-0,08 +0,05 + 0,03 0,13 0,11 Valve seat Ventilsete 82 ± 0,1 82 ± 0,1 Angle valve crown Vinkel, ventiltallerken Top angle, valve seat Toppvinkel, ventilsete Top angle, valve seat Toppvinkel, ventilsete Angle, valve seat Vinkel, ventilsete Distance, new engine Avstand, ny motor 6,8 ± 0,15 6,8 ± 0,15 Distance, min. permissible Avstand, min. tillatt 5,3 5,3 Face, valve seat There is no particular wear limit on the valve seat face, as wear is minimal. The valve seats are usually scrapped because of surface damages rather than wear and thus the decision is taken by visual judgement. However, in no case must outer seat face dia. (E) be larger than outer crown face dia. (F). If so, the valve seat has to be replaced, or the height of it sufficiently reduced by grinding of the face marked by the angle J. (See Cylinder head, chapter 2). Anleggsflater, ventilsete Det er ingen spesiell slitasjegrense på ventilsetets anleggsflate, da slitasjen er minimal. Ventilsetene blir snarere kassert, p.g.a. skade på anleggsflaten enn p.g.a. slitasje. Skifting av ventilseter må derfor avgjøres etter skjønn. Imidlertid må ikke store dia. (E) på ventilsetets anleggsflate bli større enn store dia. (F) på ventiltallerkenens anleggsflate. I så fall må nytt ventilsete monteres, eller store dia. på ventilsetet (E) minkes ved sliping av flate markert av vinkelen J. (Se også Sylinderdeksel i kap. 2). Data for valve grinding Page 1:1 K/L 0605 Data for ventilsliping 1:1

143 Draw. no. 940/16 Indicator valve 2408 K-O 0302

144 2408 INDICATOR VALVE Draw. no. 940/16 1. Connecting pipe 2. Copper washer 3. Shutoff valve 4. Copper washer 5. Valve seat 6. Connecting piece 7. Stud 8. Nut 9. T-handle with 17 mm socket Item no. 1-6 is delivered as one unit Each cylinder head is equipped with an indicator valve, consisting of a connecting piece (6), shutoff valve (3) and connecting pipe (1). This indicator valve has machined seal face, and is therefore mounted without gasket. Tightening torque for the nut (8) and the connecting pipe (1) are given in Table of tightening specifications (1702). Also see Cylinder head (2401). When indicating the engine, unscrew the valve spindle by the T-handle (special tool , see 1401), until its collar is closing against the valve seat on the spindle nut. This must be done to prevent leakage along the spindle. The upper part of the valve is connected to the atmosphere by a groove in the valve spindle, thus enabling to draw the atmospheric line on the diagram before indicating, and while the valve is closed. INDIKATORVENTIL Tegn. nr. 940/16 1. Tilslutningsrør 2. Kopperpakning 3. Stengeventil 4. Kopperpakning 5. Ventilsete 6. Fotstykke 7. Pinneskrue 8. Mutter 9. T-håndtak med 17 mm pipe Pos. nr. 1-6 leveres som én del Hvert sylinderdeksel er utstyrt med en indikatorventil som består av et fotstykke (6), stengeventilen (3) og tilslutningsrøret (1). Denne indikatorventilen har maskinert tetningsflate, derfor skal den monteres uten pakning. For tilsettingsmoment for mutteren (8) og tilslutningsrøret (1), se Tabell over tilsettingsdata (1702). Se også Sylinderdeksel (2401). Ved indikering av motoren må en skru ventilspindelen på indikatorventilen med T-håndtaket (spesialverktøy , se 1401), så langt ut at kragen på spindelen tetter mot spindelmutteren. Dette må gjøres for å hindre lekkasje forbi ventilspindelen. Oversiden av ventilen står i forbindelse med atmosfæretrykket gjennom et spor i ventilspindelen. Dette gjør at en kan trekke inn atmosfærelinjen på indikatordiagrammet før indikering, og mens ventilen er stengt. Indicator valve Page 1:1 K-O 0703 Indikatorventil Side 1:1

145 Draw. no. 313/36 Starting air valve 2410 K 1080

146 2410 STARTING AIR VALVE Draw. no. 313/36 1. Valve housing 2. Valve spindle 3. Spring 4. Spring retainer 5. Distance sleeve 6. Gasket 7. Nut 8. Locking wire 9. Cap nut 1. Starting air valves for KR-engines 6-, 8- and 9-cyl. engines are equipped with starting air valves. (KR-3 and KR-5 have starting- air motors). 2. Starting air valves for KV-engines It is only the cylinder heads in bank B, that are equipped with starting air valves. See Cylinder Head. WARNING A leaking starting-air valve is a fire hazard and has to be replaced immediately. STARTVENTIL Tegn. nr. 313/36 1. Ventilhus 2. Ventilspindel 3. Fjær 4. Fjærtallerken 5. Distanserør 6. Pakning 7. Mutter 8. Låsestreng 9. Kapselmutter 1. Startventiler for KR-motor Kun 6-, 8- og 9-syl. motorer er utstyrt med starteventiler. (3- og 5-syl.-motorer har luftdrevet startmotor). 2. Startventiler for KV-motor Kun sylinderdekslene i rekke B er utstyrt med startventiler. Se også Sylinderdeksel. ADVARSEL En lekk starteluftventil medfører risiko for brann og må skiftes ut snarest. Starting air valve Page 1:1 K 1204 Startventil 1:1

147 Draw. no. 420/84 Caps and covers 2501 KR 1078

148 Draw. no. 420/85 Location of camshaft covers and crankcase doors with relief valve 2502 KR 1078

149 2501 CAPS AND COVERS Draw. no. 420/84 1. Camshaft covers 2. Gasket 3. Chain wheel cover 4. Gasket 5. Sealing ledge 6. Stud 7. Nut 8. Hex. screw 9. Cover, chain tension arr. 10. Gasket 11. Stud 12. Cover 13. Gasket 14. Cover 15. Gasket 16. Crankcase door 17. Crankcase door w/relief valve 18. Gasket 19. Stud 20. Nut 21. Hex. Screw 22. Spring washer 23. Dip rod valve gear lubr. oil **) 24. Hex. screw 25. Flange *) 26. Gasket *) 27. Hex. Screw *) 28. Spring washer *) 29. Sealing ledge 30. Washer 31. Gasket 32. Hex. screw 33. Spring washer 34. Cover, shaft seal 35. Guide pin 36. Gasket 37. Hex. Screw 38. Lock washer 39. Oil slinger 40. Plug 41. Dip rod, main lubr. oil 42. O-ring *) KR-3 and KR-5 **) Not for gas engine. LUKER OG DEKSLER Tegn. nr. 420/84 1. Deksel, kamakselrom 2. Pakning 3. Deksel, kjedehjul 4. Pakning 5. Tetningslist, komplett 6. Pinneskrue 7. Mutter 8. Skrue 9. Deksel, kjedestrammerarr. 10. Pakning 11. Pinneskrue 12. Deksel 13. Pakning 14. Deksel 15. Pakning 16. Veivluke 17. Veivluke m/sikkerhetsventil 18. Pakning 19. Pinneskrue 20. Mutter 21. Skrue 22. Fjærskive 23. Peilestav, vippearmsmøreolje **) 24. Skrue 25. Flens *) 26. Pakning *) 27. Skrue *) 28. Fjærskive *) 29. Tetningslist, komplett 30. Underlagskive 31. Pakning 32. Skrue 33. Fjærskive 34. Deksel, akseltetning 35. Styrepinne 36. Pakning 37. Skrue 38. Låseskive 39. Avkasterring 40. Plugg 41. Peilestav, hovedsmøreoljesystem 42. O-ring *) Kun for KR-3 og KR-5. **) Ikke for gassmotor. Caps and covers Page 1:2 KR 1004 Luker og deksler Side 1:2

150 2501 The drawing shows a KRG-engine, but can also be applied for ordering spare parts for the KRMengine. The covers are bolted to the engine with hexagon screws. At the upper edge, however, studs are applied in order to ease the dismantling and mounting. See next instruction 2502 for ordering of camshaft covers and gaskets for KR-5 and KR-8. Depending of no. of cylinders some of the crankcase doors are equipped with relief valve. See Location of camshaft covers and crankcase doors with relief valve. Between each camshaft cover there is a sealing ledge (29) and (5) which has to be removed before the camshaft or camshaft sections can be taken out. WARNING When the engine is overheated, crankcase doors and other hand hole covers must remain closed for a minimum of 10 minutes after the engine is shut down. Do not start the engine before the cause of overheating has been found and corrected. Tegningen viser en KRG-motor, men den kan også brukes til å bestille reservedeler til en KRMmotor. Lukene er festet til motorblokken med hodeskruer. For å lette demonterings- og monterings-arbeidet er imidlertid lukene i øvre kant festet med pinneskruer og muttere. Se neste instruksjon 2502 for bestilling av kamakselluker og pakninger for KR-5 og KR-8. Avhengig av motorstørrelse er et bestemt antall av veivlukene utstyrt med sikkerhetsventil. Se også Plassering av kamakselluker og veivluker med sikkerhetsventil. Mellom hver kamakselluke er det innfelt tetningslister (29) og (5). Disse er det nødvendig å fjerne dersom kamakselen skal demonteres. ADVARSEL Når motoren er overopphetet, må veivluker og andre hånddeksler forbli lukket i minst 10 minutter etter at motoren er stoppet. Start ikke motoren før årsaken til overopphetingen er funnet og korrigert. Caps and covers Page 2:2 KR 1004 Luker og deksler Side 2:2

151 2502 LOCATION OF CAMSHAFT COVERS AND CRANKCASE DOORS WITH RELIEF VALVE Draw. no. 420/85 1. Camshaft cover 2. Gasket 3. Camshaft cover 4. Gasket 5. Crankcase door 6. Crankcase door w/relief valve On 3-, 6- and 9-cylinder engines all camshaft covers are identical (1). On 5- and 8-cylinder engines is the camshaft cover next to the engine flywheel end shorter (3). Use this drawing for ordering of camshaft covers and gaskets for KR-5 and KR-8. See instruction 2501 for ordering of all covers and gaskets for other engines. Crankcase doors w/relief valve are normally located at the engine exhaust side. Fig. I Camshaft cover - facing the manoeuvre side. Fig. II Crankcase doors - facing the exhaust side. PLASSERING AV KAMAKSELLUKER OG VEIVLUKER MED SIKKERHETSVENTIL Tegn. nr. 420/85 1. Kamakselluke 2. Pakning 3. Kamakselluke 4. Pakning 5. Veivluke 6. Veivluke m/sikkerhetsventil På 3-, 6- og 9-sylindrete motorer er alle kamaksellukene like (1). På 5- og 8-sylindrete motorer er luken nærmest motorens svinghjulsende mindre enn de øvrige (3). Bruk denne tegning for bestilling av kamakselluker og pakninger for KR-5 og KR-8. Se instruksjon 2501 for bestilling av alle luker og pakninger for andre motorer. Veivluker med sikkerhetsventil er normalt montert på motorens avgasside. Fig. I Kamakselluker sett mot manøversiden. Fig.II Veivluker sett mot avgassiden. Location of camshaft covers and crankcase doors with relief valve Page 1:1 KR 1004 Plassering av kamakselluker og veivluker med sikkerhetsventil Side 1:1

152 3000 CHAPTER 3 KAPITTEL 3 Crankshaft Crankshaft deflection Power output shaft Mounting of flywheel Flexible gear wheel for pump drive Piston and connecting rod assembly Removing and installing the piston and connecting rod assembly Inspection of the big end bearing Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts Piston ring combination Turning the engine manually Veivaksel Indikering av veivaksel Kraftuttak for drift av hjelpemaskineri 3103 Montering av svinghjul Elastisk tannhjul for drift av pumper Drivverk (stempel og veivstake) Trekk av drivverk - Inspeksjon av veivlager Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter Stempelring-kombinasjon Tørning av motor for hånd Page 1:1 KRM-O 1196 Side 1:1

153 Draw. no. 866/12 Crankshaft 3101 KR 0597

154 3101 CRANKSHAFT Draw. no. 866/12 1. Plug, blind hole 2. Sealing plug 3. Gasket 4. Oil slinger ring 5. Screw 6. Spring disc 7. Cylinder screw 8. Chain wheel 9. Clamp ring 10. Crankshaft 11. Cylinder screw 12. Counterweight 13. Bolt 14. Lock washer 15. Bolt 16. Gear wheel hub extension 17. Gear wheel, flexible 18. Self-locking nut 19. Self-locking nut 20. Plug 21. Torsional vibration damper 22. Gear wheel hub extension 23. Rotating mass 24. Distance ring 25. Nozzle plug 26. Screw 27. Locking plate w/tongue 28. O-ring 29. Plug 30. Sealing plug 31. Cylinder screw 32. Guide bush 33. Guide pin The crankshaft (10) is made from solid forged tempered steel. Lubr.oil is transported from the main bearings to the big end bearings through drilled passages in the crankshaft. The crank webs at the 3rd main bearing journal from the flywheel end, are equipped with thrust surfaces for taking the crankshaft thrust loads. VEIVAKSEL Tegn. nr. 866/12 1. Blindplugg 2. Tetningsplugg 3. Pakning 4. Oljeavkasterring 5. Skrue 6. Tallerkenfjær 7. Sylinderskrue 8. Kjedehjul 9. Klemring 10. Veivaksel 11. Sylinderskrue 12. Kontravekt 13. Bolt 14. Låseskive 15. Passbolt 16. Mellomstykke 17. Elastisk tannhjul 18. Selvlåsende mutter 19. Selvlåsende mutter 20. Plugg 21. Svingningsdemper 22. Mellomstykke 23. Svingmasse 24. Mellomring 25. Dyseplugg 26. Skrue 27. Sikringskive m/tunge 28. O-ring 29. Plugg 30. Tetningsplugg 31. Sylinderskrue 32. Styrehylse 33. Styrepinn Veivakselen (10) er utført i helsmidd seigherdingstål. Boringer i veivakselen fører smøreolje fra rammelagrene til veivlagrene. Veivarmene ved tredje rammelagertapp, regnet fra motorens svinghjulsende, har trykkflater for veivakselens styrelager. Crankshaft Page 1:6 KR 1199 Veivaksel 1:6

155 3101 The crankshaft fore end (pump end) can be equipped with power output shaft for auxiliary machinery, see Power output shaft for auxiliary machinery. (For propulsion engines.) The crankshaft should be inspected, and deflection indicated at every major overhaul. See Crankshaft Deflection. Every hours one of the plugs (1) in the crank webs must be removed to check if deposits have started to clog the oil drilling. If the oil drilling is free of deposits, - the engine can still run without cleaning of the oil drillings. If considerable deposits are found in the oil drilling, proceed as follows: 1. Turn the crankshaft until the open oil drilling points downwards. 2. Start the lubricating oil priming pump. 3. Watch that the oil flushes out the deposits, and, if necessary, use a wire to loosen the deposits. 4. Stop the lubricating oil priming pump. 5. Fit the plug and secure it by a centre punch. 6. Open the next plug on the crankshaft, and repeat the procedure until all oil drillings are cleaned. Chain wheel The camshaft is driven by a duplex chain from the chain wheel (8) on the crankshaft. The chain wheel, which is split, is clamped to the crankshaft flange and by the split clamp ring (9). The chain wheel is undercutted. It then becomes a clearance between the crankshaft and the chain wheel. When fitting the chain wheel, the following procedure must be followed: Mount the two halfs of the chainwheel. Ensure that guide pins (33) do not have any Kraftuttak for drift av hjelpemaskineri kan være montert på veivakselen i motorens pumpeende, se Kraftuttak for drift av hjelpemaskineri. (For fremdriftsmotorer.) Veivakselen bør kontrolleres og indikeres ved hver større motoroverhaling. Se Indikering av veivaksel. Hver timer må en av pluggene (1) i veivskinkene taes ut for å kontrollere om oljeboringen har begynt å tettes. Dersom boringen er uten avleiringer, - kan motoren kjøres videre uten rengjøring av oljeboringer. Dersom man finner betydelige avleiringer i oljeboringen, gå frem som følger: 1. Tørn veivakselen slik at oljeboringen der pluggen er fjernet, vender nedover. 2. Start smøreolje priming pumpen. 3. Følg med at avleiringene blir skylt ut av oljen, - og bruk ståltråd hvis nødvendig for å løsne avleiringene. 4. Stopp smøreolje priming pumpen. 5. Montér pluggen og lås den med et kjørnerslag. 6. Åpne neste plugg på veivakselen og gjenta prosedyren til alle oljeboringene er rengjort. Kjedehjul For drift av motorens kamaksel er det på veivakselen montert et kjedehjul (8). Kjedehjulet, som er delt, blir festet til krageflensen på veivakselen og klemt fast ved hjelp av den delte klemringen (9). Kjedehjulet er fridreiet. Dette medfører at det blir en klaring mellom veivaksel og kjedehjul. Ved montering av kjedehjulet må følgende prosedyre følges: Monter sammen de to halvdelene. Kontroller at styrepinnene (33) ikke er skadet. Dersom Crankshaft Page 2:6 KR 1199 Veivaksel 2:6

156 3101 damage. If so, replace them with new ones (ISO2338-A-8x18). Mount 3 of the cap screws (7), equally spaced 120, and pull the chain wheel carefully against the flange. (Use Loctite 270 on threads.) Mount the rest of cap screws (7), do not tighten. (Use Loctite 270 on threads.) Mount the clamping ring (9) with the split 15 rotated, related to the split in the chain wheel (30 mm). See section B - B. Tighten the two cap screws (11) in the clamping ring (9) to a moment of 150 Nm (15 kpm). (Use Loctite 270 on threads.) Tighten the two cap screws (31) in the chainwheel (8) to a moment of 90 Nm (9kpm). (Use Loctite 270 on the threads.) Tighten the two cap screws (11) in the clamping ring (9) to a moment on 400 Nm (40 kpm). Cross-tighten the cap screws (7) to a moment of 400 Nm (40 kpm). After tightening all the bolts (7) to a correct torque, control the clearance between the chainwheel and the crankshaft (0.5 mm). Circular runout to be measured on the smooth surface on the chainwheel, beside the clamping ring. Max. deviation: 0.1 mm. Deviation must be registrated for every 45. Counterweights (Fig. A-A ) In order to balance the mass forces, the crankshaft might be equipped with counterweights (12). These are attached to the crank webs by the bolts (13). The bolts are locked by lock washers (14). The counterweights are exactly fitted to the crank webs. Each counterweight and the corresponding web must therefore be marked for identification before demounting, and replaced in correct position. See Table of tightening specifications, chapt. 1 Tighten and release the bolts (13) at least three times to a torque of 800 Nm (80 kpm). Finally de er skadet byttes de ut med nye. (ISO2338- A-8x18). Monter 3 stk. av de syl. hodeskruene (7) (Likt mellomrom, 120 ) og trekk kjedehjulet forsiktig mot flensen. (Bruk Loctite 270 på gjenger.) Monter resten av syl. hodeskruene (7), ikke trekk til. (Bruk Loctite 270 på gjenger.) Klemringen (9) monteres med delingen 15 i forhold til kjedehjulets deling (~30mm). Se snitt B - B. De to syl. hodeskruene (11) i klemringen (9) tilsettes med moment 150 Nm ( 15 kpm). (Bruk Loctite 270 på gjenger). De to syl. hodeskruene (31) i kjedehjulet (8) tilsettes med fullt moment, 90 Nm (9kpm). (Bruk Loctite 270 på gjenger.) De to syl. hodeskruene (11) i klemringen (9) tilsettes med fullt moment 400 Nm (40 kpm). Syl hodeskruer (7) krysstrekkes med fullt moment, 400 Nm (40 kpm). Etter at alle bolter (7) er trukket opp til fullt moment (400 Nm), kontrolleres klaring mellom kjedehjul og veivaksel (0.5 mm). Kast måles mellom klemring og første tannrast. Max. avvik: 0.1 mm. Avvik registreres for hver 45. Kontravekter (Fig. A-A ) For utbalansering av motorens massekrefter er veivakselen utstyrt med kontravekter (12). Disse er festet til veivskinkene med boltene (13). Boltene er sikret med låseskiver (14). Da hver enkelt kontravekt er nøyaktig tilpasset sitt feste på veivskinkene må kontravekt og veivskinke merkes innbyrdes før en eventuell demontering. Ved montering må man følgelig påse at kontravektene blir montert på sine opprinnelige plasser. Se Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser, kap. 1. Forspenn og løs boltene 3 ganger til et moment 800 Nm (80 kpm). Deretter tilsettes boltene (13) Crankshaft Page 3:6 KR 1199 Veivaksel 3:6

157 3101 tighten the bolts (13) to the torque given in Table of tightening specifications, chapt. 1. WARNING A loose counterweight can cause serious damage, and the tightening procedure for the counterweight bolts must be followed in detail. Torsional vibration damper (21) and rotatingmass (23) At certain speeds, a shaft system can be exposed to considerable stresses in addition to the torsional stresses from the mean torque. During unfavourable circumstances these stresses can result in large alternating torques which might cause damages to the key connections, transmission, and flexible coupling, and chance of crankshaft fracture is present. The speeds at which these large stresses occur, the critical speeds, are dependent of the engine type, flywheel, generator, ev. gear- and propulsion system. Therefore, the stresses have to be determined for each particular plant. In order to reduce the additional stresses caused by the torsional vibrations, some engines are equipped with a vibration damper/rotating mass (at the engine pump end). See also section on Auxiliary equipment at the pump end. The vibration damper (21) consists of an outer, closed housing which is bolted to the crankshaft. The housing encloses a heavy ring, and the space between housing and ring is filled with a viscous fluid, silicon. The molecular structure of the fluid will alter with time. First the fluid gets thin (the damping effect is reduced) and then it coagulates. The vibration damper is therefore equipped with plugs (20) to enable testing the silicon fluid, see Table of routine maintenance. When sample is to be taken, the lubr.oil pump is to be removed. Before loosening the plug, the vibration damper have to be at rest for min. 3 hours at room temperature. Fluid sample is taken with a special sampling kit (which also serves as receiver tank). The sampling kit must be kept cleaned in order to keep til det momentet som er gitt i Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser, kap. 1. ADVARSEL En løs kontravekt kan forårsake stor skade og tilsettingsprosedyren for kontravektbolter må følges i detalj. Svingningsdemper (21) og svingmasse (23) Ved bestemte turtall vil et akselsystem, i tillegg til ordinære vridningsspenninger fra det mildere dreiemoment, kunne bli påkjent av kraftige tilleggsspenninger. Under særlig ugunstige forhold vil slike tilleggsspenninger medføre høye vekselmomenter som kan føre til skader i kileforbindelser, gear og elastisk kobling, eventuelt veivakselbrudd. De turtall disse tilleggsspenninger opptrer ved, de kritiske turtall, er avhengig av motortype, svinghjul, generator ev. gear og propellanlegg. Derfor må spenningene beregnes for hvert enkelt anlegg. For å redusere tilleggsspenningene fra torsjonssvingningene, er veivakselen på noen motorer (i pumpeenden) påmontert svingningsdemper og/eller svingmasse. Se også avsnitt om Utstyr i pumpeende. Svingningsdemperen (21) består av et ytre lukket hus, som er boltet til veivakselen. Huset omslutter en tung ring, og mellomrommet mellom huset og ringen er fylt med en seig væske, silicon. Væskens molekylære struktur vil etter lengre tids drift forandre seg. Den blir da først tynnere (demperens virkning reduseres) for til slutt å bli en seig masse. Svingningsdemperen er derfor utstyrt med plugger (20) hvor en kan ta prøver av siliconvæsken - se Tabell over rutinearbeider. Når det skal taes prøve må smøreoljepumpen demonteres. Før en løser av pluggene må svingningsdemperen stå i ro min. 3 timer i vanlig romtemperatur. Væskeprøve taes ut ved hjelp av et spesielt prøvesett (som samtidig er beholder). Dette må holdes rent slik at prøven ikke forurenses av olje el. lign. Crankshaft Page 4:6 KR 1199 Veivaksel 4:6

158 3101 the sample free of oil, etc. (Sampling kit, part no , include analyse cost.) After the O-ring is checked for correct position the plug (20) is replaced and secured by centre punch. The fluid sample should be sent for laboratory testing. (Labels included in kit). It must be labelled as follows: Engine type - Engine no. - Serial no. of damper - No. of running hours - Name of vessel. Continued operation, overhaul or replacement of the torsional damper is based on the laboratory report. The bolts (15) are tapped into position until M reads 45 r lock nut (19) on to the bolt until contact with the crankshaft flange. The bolt is prevented from rotating by applying a 22 mm wrench at the opposite end. DO NOT TIGHTEN. Enter the outer lock nut (18) and tighten in accordance with Table of tightening specifications. Apply a 22 mm wrench at the opposite end in order to prevent rotation. Auxiliary equipment at the pump end In order to not transmit torsional vibrations to the pump drive, the crankshaft is equipped with a flexible gear wheel. See Flexible gear wheel for pump drive. Depending on engine type and auxiliary equipment, the crankshaft can be fitted with the following arrangement at the pump end: Fig. I Torsional vibration damper (21) and rotating mass (23). Fig. II Distance ring (22) and rotating mass (23). Fig. III Torsional vibration damper (21) and distance ring (24). Fig. IV The distance rings (22) and (24). (Prøvesettet har art.nr og analysering av prøven er inkludert i prisen.) Etter at en har kontrollert at O-ringen ligger korrekt, monteres pluggen og sikres med kjørnerslag. Væskeprøve kan sendes til laboratoriekontroll (Merkelapp inngår i settet). Vennligst oppgi følgende: Motortype - Motor nr. - Demperens serie nr. - Antall driftstimer - båtnavn. Fortsatt drift, overhaling eller utskifting av svingningsdemperen vurderes ut fra laboratorieprøver og antall driftstimer. Ved montering av passboltene (15) slås disse inn til målet M er 45 indre låsemutteren (19) skrues så til anlegg mot veivakselflensen samtidig som man v.h.a. nøkkel (NV 22) i motsatt ende av skruen hindrer denne i å rotere. Den ytre låsemutteren (18) monteres og tilsettes i.h.h. til Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser samtidig som man benytter en nøkkel (NV 22) i motsatt ende av skruen til mothold. Utstyr i pumpeende For ikke å overføre veivakselsvingninger til pumpedriften, er veivakselen utstyrt med et elastisk tannhjul. Se Elastisk tannhjul. Avhengig av motortype og utstyr kan veivakselen i pumpeenden være utstyrt som angitt nedenfor: Fig. I Svingningsdemper (21) og svingmasse (23) Fig. II Mellomring (22) og svingmasse (23) Fig. III Svingningsdemper (21) og mellomring (24) Fig. IV Mellomringene (22) og (24) Crankshaft Page 5:6 KR 1199 Veivaksel 5:6

159 3101 The crankshaft can also be fitted with a power output shaft for auxiliary machinery. The power output shaft will in that case replace the gear wheel hub extension (16). See also Power output shaft for auxiliary machinery. (Propulsion engine). Flywheel See Mounting of flywheel. Kraftuttak for drift av hjelpemaskineri kan også være montert på veivakselen. Akselforlengelsen vil da erstatte mellomstykket (16). Se Kraftuttak for drift av hjelpemaskineri. (Fremdriftsmotor.) Svinghjul Se Montering av svinghjul. Crankshaft Page 6:6 KR 1199 Veivaksel 6:6

160 Draw. no. 566/57 Crankshaft deflection 3102 KR 1085

161 3102 CRANKSHAFT DEFLECTION Draw. no. 566/57, KR-engine Draw. no. 566/58, KV-engine 1. Counterweight 2. Bracket DR 444/52 The crankshafts may have different arrangements of counterweights. If there is a counterweight on each crank web, the dial indicator is placed between the two counterweights. The position is marked with a centre punch on each counterweight. If the crank throw has one (or none) counterweights, one or two brackets (2) have to hold the dial indicator. Note: After alignment of a cold engine, the crankshaft deflection has to be checked again when the engine is warm. (Also see Table of routine maintenance, chapter 1). The engine is run according to given operating temperatures, for the cooling water and the lubrication oil, until the engine is warm. Prior to indicating a warm engine the dial indicator should be placed inside the crankcase for approx. 10 minutes, to make sure that the indicator has the same temperature as the engine. In order to get the connection rod as close to bottom-position as possible (See fig. I), a thin extension has to be applied. Position (I), with the journal in this position, the dial indicator is set to 0. The crankshaft is then turned in the direction of rotation, until the dial indicator is positioned as close to the connecting rod as possible. Readings are taken with the crank journal in the following positions: Position (I), bottom position Position (II), horisontal Position (III), in top position Position (IV), horisontal INDIKERING AV VEIVAKSEL Tegn. nr. 566/57, KR-motor Tegn. nr. 566/58, KV-motor 1. Kontravekt 2. Brakett DR 444/52 Veivakslene kan være utstyrt med forskjellige kontravektarrangementer. Ved indikering av veivaksel med to kontravekter, plasseres måleuret mellom kontravektene. Plasseringen er angitt med kjørnermerke på hver kontravekt. Er veivarmen utstyrt med en (eller ingen) kontravekter, må en eller to braketter (2) benyttes som mothold for måleuret. Merk:Etter oppretting med kald motor må indikeringen kontrolleres med varm motor. (Se også Tabell over rutinearbeider, kap. 1). Motor kjøres med oppgitte driftstemperaturer på kjølevann og smøreolje, til motoren er gjennomvarm. Før man tar avlesning på en varm motor må måleuret ha ligget inne i veivhuset i ca. 10 min., slik at måleur og motor har samme temperatur. For at veivtappen skal komme så nær bunnstilling som mulig (se fig.i) benyttes en tynn stavforlengelse for måleuret (A). Stilling (I), veivtapp i bunn, måleuret stilles på null. Veivakselen tørnes deretter i motorens dreieretning, helt til måleuret nesten berører veivstaken. Avlesningen foretaes når veivtappen står i følgende stillinger: Stilling (I). veivtapp i bunn Stilling (II), horisontalt Stilling (III), veivtapp i topp Stilling (IV), horisontalt Crankshaft deflection Page 1:3 K 0398 Indikering av veivaksel Side 1:3

162 deflection indicates that the distance between webs has increased. - deflection indicates that the distance between webs has decreased. Vertical deflection is the difference between readings with crank journal in top position and in bottom position respectively (reading in pos. (III) minus reading in pos. (I)). Horizontal deflection is difference between readings with crank journal in horizontal left position, and in horizontal right position respectively (reading in pos. (II) minus reading in pos. (IV)). Max. allowable vertical deflection is: +0,05/-0,10 Max. allowable horizontal deflection is: +0,05/-0,05 For the crank throw next to the flywheel end with the flywheel mounted: Max. allowable vertical deflection is: +0,05/-0,15 Max. allowable horizontal deflection is: +0,05/-0,05 Example of crankshaft deflection calculation with following readings: Pos.(I): 0,00 mm (vertikal) Pos.(II): + 0,02 mm (horizontal) Pos.(III): - 0,03 mm (vertikal) Pos.(IV): - 0,01 mm (horizontal) The deflections are: Vertical deflection: (-0,03) - 0,00 = - 0,03-0,00 = - 0,03 Horizontal deflection: (+0.02) - (-0.01) = = If the reading pos. (IV) is positive, the horizontal deflection will be: (+0,02) - (+0,01) = 0,02-0,01 = + 0,01 When reporting indicated crankshaft deflections, also please quote the following: Serial number of engine. Serial number of crankshaft. (stamped on crankshaft) + verdi på måleuret angir at veivarmene går fra hverandre. - verdi angir at veivarmene går mot hverandre. Vertikal defleksjon er differansen mellom avlest verdi med veivtapp i øvre stilling og i nedre stilling (avlest verdi i stilling (III) minus avlest verdi i stilling (I). Horisontal defleksjon er differansen mellom avlest verdi med veivtappen 90 grader ut til begge sider (avlest verdi i stilling (II) minus avlest verdi i stilling (IV)). Maks. tillatt defleksjon vertikalt er: +0,05/-0,10 Maks. tillatt defleksjon horisontalt er: +0,05/-0,05 For veiven nærmest svinghjul når svinghjulet er montert: Maks. tillatt defleksjon vertikalt er: +0,05/-0,15 Maks. tillatt defleksjon horisontalt er: +0,05/-0,05 Eksempel: for beregning av veivakseldefleksjon. Følgende verdier er avlest: Pos.(I): 0,00 mm (vertikal) Pos.(II): + 0,02 mm (horizontal) Pos.(III): - 0,03 mm (vertikal) Pos.(IV): - 0,01 mm (horizontal) Defleksjonene blir da: Vertikal defleksjon: (-0,03) - 0,00 = - 0,03-0,00 = - 0,03 Horisontal defleksjon: (+0,02) - (-0,01) = 0,02 + 0,01 = + 0,03 Dersom avlest verdi i stilling IV var positiv, ville defleksjonen horisontalt bli: (+0.02) - (+0.01) = = Ved rapport om indikering må følgende oppgies: Motornummer. Veivakselens nummer. (står stemplet på veivakselen). Crankshaft deflection Page 2:3 K 0398 Indikering av veivaksel Side 2:3

163 3102 Crank number where the reading is taken. Manufacture of dial indicator. Readings taken with warm or cold engine. Nummer på veiv der målingene er tatt. Måleurets fabrikasjonsmerke. Måling utført på varm eller kald motor. Crankshaft deflection Page 3:3 K 0398 Indikering av veivaksel Side 3:3

164 Draw. no. 492/82 Mounting of flywheel 3104 KM 1080

165 3104 MOUNTING OF FLYWHEEL Draw. no. 492/82 1. Flywheel 2. Bolt 3. Self-locking nut 4. Screw 5. Spring washer 6. Liquid gasket 7. Crankshaft The flywheel (1) is made of nodular cast iron. It has a hole for fitting of a lifting bolt, and is cast with teeth for use of a turning tool. TDC-marks (Top Dead Centre, - i.e. the piston in upper dead centre) for each cylinder are punched into the outer edge of the flywheel. The flywheel is mounted, between the crank-shaft and coupling, to reduction gear, and is attached to the crankshaft by means of the bolts (2) and the nuts (3). To ease the dismantling and mounting, the flywheel is also attached to the crankshaft by the screws (4). When mounting the flywheel, make sure that the positioning marks on the crankshaft and the flywheel are corresponding. Most of the bolts (2) are standard tension bolts, but a few are fitted to the corresponding holes. It is therefore of great importance that these bolts are placed in the correct holes. It is also important to tighten the bolts to correct torque. See Table of tightening specifications. MONTERING AV SVINGHJUL Tegn. nr. 492/82 1. Svinghjul 2. Bolt 3. Selvlåsende mutter. 4. Skrue 5. Fjærskrue 6. Flytende pakning 7. Veivaksel Svinghjulet (1) er av seigjern (Sjk). Det har tannkrans for tørneverktøy og hull for løftebolt. TDC-markeringer (Top/Dead Center, - dvs. stempel i øvre dødpunkt) for hver sylinder er stemplet inn på svinghjulets periferi. Svinghjulet er montert mellom veivakselen og koblingen til gear, og er festet til veivakselen v.h.a. boltene (2) og mutterne (3). For å lette demontering og montering er svinghjulet også festet til veivakselen med skruene (4). Ved montering må en påse at overett-merkene mellom veivaksel og svinghjul kommer på riktig plass. De fleste av boltene (2) er standard strekkbolter, men noen få av boltene og hullene er tilpasset hverandre. Det er derfor viktig at disse boltene blir montert som opprinnelig. Det er også viktig at boltene blir montert med riktig tilsetningsmoment. Se Tabell over tilsetningsdata for bolte-forbindelser. Mounting of flywheel Page 1:1 KRM/KVM 0304 Montering av svinghjul 1:1

166 Draw. no. 420/88 Flexible gear wheel for pump drive 3105 KR 1078

167 3105 FLEXIBLE GEAR WHEEL FOR PUMP DRIVE Draw. no. 420/88 1. Screw 2. Spring retainer 3. Spring, outer 4. Ring gear 5. Cover 6. Inner ring 7. Spring, inner (reinforced gear wheel only). The engine is equipped with a flexible gear wheel for the pump drive. See Crankshaft. Thus reducing the transmission of torsional vibration loads to the rotating members. The gear wheel achieves flexibility by means of the helical springs (3) as a resilient connection between the ring gear (4) and the inner ring (6). The two halves are lubricated from the main lub.oil system through the bore holes B. When dismantling the gear wheel, the cover (5) has to be removed and the springs with spring retainers pulled out. The two halves are turned out of interference and separated. Assure that the ring gear is correct positioned on the inner ring. ELASTISK TANNHJUL FOR DRIFT AV PUMPER Tegn. nr. 420/88 1. Skrue 2. Fjærholder 3. Fjær 4. Tannkrans 5. Deksel 6. Innerring 7. Fjær, indre (kun for forsterket fjærsats). For ikke å overføre veivakselsvingningene til tannhjulsdriften i motorens pumpeende er motoren utstyrt med et elastisk tannhjul for drift av pumper. Se Veivaksel. Det elastiske tannhjulet består av en tannkrans (4) som styres i en innerring (6). Den elastiske overføringen skjer v.h.a. fjærene (3) og fjærholderne (2) som overfører kreftene fra innerringen til tannkransen. Det elastiske tannhjulet får tilført smøreolje fra hovedsmøreoljesystemet gjennom boringene B. Ved demontering av tannhjulet fjernes først dekselet (5). Fjærene med fjærholderne kan så trekkes ut. Tannkrans og innerring dreies så i forhold til hverandre til de kan adskilles. Påse at tannkrans blir plassert riktig vei i forhold til innerring ved montering. Flexible gear wheel for pump drive Page 1:1 KR 1078 Elastisk tannhjul for drift av pumper Side 1:1

168 Draw. no. 940/21 Piston and connection rod assembly 3201 K-O /K-G1/-G2 0903

169 3201 PISTON AND CONNECTION ROD ASSEMBLY Draw. no. 940/21 1. Piston (Draw. shows aluminium piston. Alt. cast iron piston is used). 2. Compression ring, chrome plated 3. Compression ring 4. Hooked scraper ring 5. Conformable oil scraper ring 6. Connecting rod Big end bearing bolt 11. Guide sleeve 12. Big end bearing shell 13. Nut, big end bearing bolt 14. Gudgeon pin bushing 15. Big end bearing cap 16. Screw 17. Locking plate w/tongue 18. Gudgeon pin 19. Circlip General Time of operation between piston overhauls as stated in Table for routine maintenance applies to normal running conditions. This means ordinary good maintenance, the use of lub.oils approved by Rolls-Royce fuel oils according to specification stated under Fuel Oil Grades. Individual experience with the engine must, however, determine the piston overhaul frequency. Experience shows that more frequent condition checks, without any failure indication, are in general unnecessary. One should have in mind that an unnecessary condition check might ruin good running conditions DRIVVERK, STEMPEL OG VEIVSTAKE Tegn. nr. 940/21 1. Stempel (Tegn. viser stempel av aluminiumslegering, alternativt leveres også stempel i seigjern). 2. Kompresjonsring, forkrommet 3. Kompresjonsring 4. Nesering 5. Skrapering med fjær 6. Veivstake Veivlagerbolt 11. Styrehylse 12. Veivlagerskål 13. Mutter, veivlagerbolt 14. Krysslagerforing 15. Veivlagerdeksel 16. Skrue 17. Sikringsskive m/tunge 18. Kryssbolt 19. Sikringsring Generelt Driftstiden mellom stempeloverhaling, som er angitt i Tabell over rutine arbeider, er gitt under forutsetning av normale driftsforhold. D.v.s. med alminnelig godt vedlikehold, med smøreolje som er godkjent av Rolls-Royce og med brennstoff i.h.t. spesifikasjonene. Erfaringen med motoren må imidlertid være avgjørende for stempeloverhalingens hyppighet. Erfaring viser at hyppigere tilstandskontroller, uten indikasjoner på feil, generelt er unødvendig. I denne forbindelse bør en være oppmerksom på at de oppnådde gunstige løpsegenskapene mellom Piston and connection rod assembly Page 1:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 1:6

170 3201 of piston rings and cylinder liner. Before these conditions are regained, a new running-in period is necessary. The best result from running-in, whether the piston rings are changed or not, is obtained by honing the cylinder liner. Therefore it is recommended to hone the cylinder liner after each piston withdrawal. See Honing of Cylinder Liner. The lub.oil consumption will normally increase after a piston withdrawal, but as the piston rings fit to the cylinder liner after some time of operation, the lub.oil consumption will return to normal. Connecting rod with big end bearing and gudgeon pin bearing Due to the relatively large diameter of the crank journal compared to the cylinder bore, the connecting rod (6) has a diagonally split big end bearing. The joint surfaces have serrations which give radial guidance for the bearing cap to the connecting rod. See detail I. The guide sleeve (11) guides the bearing cap axially to the connecting rod. Driving gear The bearing cap (15) is bolted to the connecting rod by the bolts (10) and the nuts (13). The bolts are screwed into the connecting rod and tightened to a torque according to Table of tightening specifications by means of the hexagon socket (10 mm) in the bolt heads. Apply hydraulic tool DR 441/57 for tensioning of the bolts. See separate section of Withdrawal of driving gear. At every routine piston overhaul, where piston and connecting rod are pulled, the big end bearing housing must be checked for ovality. The connecting rod is taken off the piston and placed on an work bench. The connecting rod studs and the bearing cap are fitted without bearing shells, and tightened according to the prescribed procedure. The roundness of the big end bearing housing is measured in stempelringer og sylinderforing kan forandres ved til standskontroll. For gjenvinning av disse løpsegenskapene bør ny innkjøring foretaes. Best resultat av innkjøring, enten stempelringer er skiftet eller ikke, får en ved å hone sylinderforingen. Derfor anbefales honing ved hvert stempeltrekk. Se Honing av sylinderforing. Smøreoljeforbruket vil normalt øke etter stempeltrekk, for senere å avta etter hvert som stempelringene tilpasser seg sylinderforingen. Veivstake med veiv og krysslager På grunn av relativ stor veivtappdiameter i forhold til sylinderdiameter, har veivstaken (6) skrådelt veivlager. Delingsflatene har fortanning som danner den radielle styring av lagerdekslet til staken. Se detalj I. Styrehylsen (11) styrer lagerdekslet aksielt til staken. Drivverk Lagerdekslet (15) blir boltet til veivstaken med boltene (10) og mutterne (13). Boltene blir skrudd til anlegg i bunn av gjengehullene og tilsatt med et moment i henhold til Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Boltene forspennes hydraulisk med verktøy DR 441/57. Se Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Vedr. demontering/ montering av veivlagerbolter, se eget avsnitt Trekk av drivverk. Ved hver rutinemessige stempeloverhaling, der drivverkene trekkes, skal veivlagerhuset kontrollmåles for ovalitet. Veivstaken tas av stemplet og legges på en arbeidsbenk. Veivlagerboltene og lagerdekselet settes fast med den foreskrevne tilsettingsprosedyren, uten veivlagerskåler. I denne tilstanden måles rundheten av Piston and connection rod assembly Page 2:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 2:6

171 3201 the planes and directions stated on the drawing (756/99). Nominal diameter in new condition: mm H6 (+0.000/+0.029) Limit values: max. diameter: mm min. diameter: mm max. ovality mm If any of these dimensions are exceeded, the big end bearing housing has to be remachined. veivlagerhuset, i de plan og retninger som er angitt på tegningen (756/99). Nominell diameter i ny tilstand: mm H6 (+0.000/+0.029) Grenseverdier: max. diameter: mm min. diameter: mm max. ovalitet mm Ved overskridelse av et av disse mål skal veivstaken remaskineres. Draw. no. 756/99 The big end bearing shells (12) are of steel and lined with a bearing material, also including a whitemetal overlay. During assembly the bearing shells, which have tongues, are guided by grooves in the connecting rod and the bearing cap. See detail I. For more details about bearing shells, see Crankshaft Main Bearings. Before assembling the big end bearings, all parts must be well cleaned. To ensure a correct tightening of the big end bearings, the serrations in the joint surfaces must be smooth and free from dirt and burrs. The gudgeon pin bushing (14) is made of steel with a running layer of lead bronze. Dismantling of the gudgeon pin bushing (14) requires such a large force that it can only be done in a special workshop. Veivlageret er utstyrt med løse lagerskåler av stål, (12) som er pålagt flere lag forskjellige lagermetaller. Skålene har en tunge, som ved montering styrer i spor i veivstaken. Se detalj I. Se forøvrig mer om lagerskåler under Rammelager. Se også Klaringer. Før montering av veivlagrene må delene være nøye rengjort. For å sikre riktig tilsetting av veivlagrene må fortanningssporene på delingsflatene være glatte og fri for grader og smuss. Krysslagerforingen (14) er en stålhylse med blybronselagermetall. Demontering av krysslagerforingen (14) krever så stor kraft at jobben kun kan utføres på spesialverksted. Piston and connection rod assembly Page 3:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 3:6

172 3201 Prior to fitting a new gudgeon pin bushing, it has to be cooled in liquid nitrogen or air for about 5 minutes. (Temp.approx C). Alternatively the connecting rod can be heated in an oven to a temperature of approx C. The cooled bushing must be placed in the connecting rod bore immediately, and kept in position by the guide pin (22) until shrink fit is achieved. Also check that the end surfaces of the bushing are in correct position relative to the side surfaces of the connecting rod. In order to avoid difficulties with the fitting of the bushing, it is important that the given instructions for cooling and heating are followed carefully. In case no facilities are available for appropriate cooling or heating, the work should be carried out at a qualified workshop. We advise against the use of an acetylene burner or similar for heating of the connecting rod head, as this may cause deformations due to heat stress. Piston with piston rings The piston (1) is made of alloy aluminium or of nodular cast iron. The aluminium piston has a cast-in ring carrier of wear resistant cast iron for the upper piston ring. On the cast iron piston the two upper ring grooves are induction hardened and ground. Also see: Piston ring combinations. The piston head has an internal chamber for oil cooling. The gudgeon pin (18) is hardened and ground to a very high degree of surface smoothness. It floats in its bearings and is axially locked by the circlips (19). The coolant is lub.oil from the main lub.oil system. See Main lub.oil system. From radial grooves in the gudgeon pin bushing the oil flows through bores in the gudgeon pin and into the cooling chamber in piston head. The oil is drained through bore(s) to the crankcase. Ved montering av ny krysslagerforing må den først nedkjøles i flytende nitrogen eller luft i ca. 5 min. (Temp. ca C). Alternativt kan hele veivstaken oppvarmes i ovn til ca C. Den nedkjølte krysslagerforing må føres hurtigst mulig inn i stakeutboringen og posisjoneres i riktig stilling ved hjelp av styredoren (22) inntil krympepasningen holder den på plass. Kontroller at sideflatene på stakehodet og foring er kommet i innbyrdes riktig stilling. For å unngå at det oppstår vansker ved monteringen, er det viktig at foringen nedkjøles eller at staken oppvarmes som angitt. Såfremt muligheter for nedkjøling, resp. oppvarming ikke er tilgjengelige, bør en la arbeidet bli utført ved et kvalifisert verksted. Oppvarming av stakehodet med gassbrenner eller lignende må frarådes, idet dette kan medføre at veivstaken blir deformert pga. varmespenninger. Stempel med stempelringer Stemplet (1) er fremstilt av en aluminiumslegering eller av seigjern (støpejern med kulegrafitt). Aluminiumsstemplet har en innstøpt ringbærer av spesielt slitesterkt støpejern for den øverste stempelring. På seigjernstemplet er flankene av de to øverste ringspor induksjonsherdet og slipt. Se også Stempelringkombinasjon. Stempelkronen er innvendig utformet med en kanal for oljekjøling. Kryssbolten (18) er herdet og slipt til en meget høy grad av overflatefinhet. Den er flytende opplagret og sikret aksielt av sikringsringene (19). Som kjøleolje nyttes smøreolje fra motorens hovedsmøreoljesystem. Se Hovedsmøreoljesystem. Fra krysslagerforingens radielle spor ledes oljen gjennom boringer i kryssbolten og inn i stempelkronens kjølekanal. Herfra dreneres oljen til veivrommet gjennom boring(er). Piston and connection rod assembly Page 4:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 4:6

173 3201 At piston overhauls the piston is separated from the connecting rod by removing the circlips (19), and then the gudgeon pin is driven out by a piece of wood. All deposits on the piston are to be washed off. If necessary it has to be scraped off, taking care not to damage the piston surface. Check and clean the oil draining passages in the piston skirt at the oil spacer ring. These must be free from dirt and deposits. The piston rings and their grooves are to be checked. If the rings are free and the grooves not damaged, the cleaning should be carried out without removing the rings from the piston. The upper piston ring, however, must normally be dismantled for cleaning of its inner face as well as the ring groove. The piston rings are changed by excessive wear, if they have a sharp wear edge, or if they have marks and wounds caused by bad surface contact or blow-by. As the two upper ring grooves of cast iron pistons are induction hardened, they cannot be remachined. Ring grooves of such piston are, however, expected to have the same durability as the pistons themselves. When only some of the rings are replaced, it is essential that the remaining rings are kept in their old grooves. New rings are checked in the cylinder liner with respect to ring gap clearance. See Clearances. Dismantling and assembling of piston rings is carried out by means of special piston ring pliers, DR 161/08. It is not advisable to open a piston ring by use of a rope, or by bending it over the piston, as this might damage the ring. The cylinder liner must always be checked prior to refitting of a piston and connecting rod assembly in the engine. See Cylinder Liner. The piston rings should be well lubricated with clean lub.opil before the piston is fitted in the liner. See Removing and installing the piston and connecting rod assembly. CAUTION The compression rings (2) and (3) have Ved stempeloverhaling adskilles stempel og veivstake ved å fjerne sikringsringene (19) og banke ut kryssbolten (18) med et trestykke el.lign. Belegg på stemplet vaskes av. Om nødvendig må det skrapes bort, men uten å ripe stempeloverflaten. Kontroller og rengjør returhullene for smøreolje i stempelskjørtet ved olje skraperingen. De skal være fri for belegg. Stempelringene og ringsporene må kontrolleres. Ligger ringene løse i sporene og disse forøvrig er i orden, bør rengjøringen utføres uten at ringene demonteres. Som oftest må likevel den øverste stempelringen taes ut for rengjøring av ringsporet og ringens innside. Stempelringene skiftes dersom de er slitt, har skarp slitekant, sår eller merker etter dårlig anlegg og gjennomslag. De to øverste stempelringsporene i seigjernsstempler er induksjonsherdet. Stempelringsporene i slike stempler kan ikke oppdreies, men forventes å ha samme standtid som stemplene forøvrig. Dersom kun enkelte stempelringer skiftes må de øvrige beholde sine tidligere plasser. Nye ringer kontrolleres i sylinderen m.h.p. klaring i ringdelingen. Se Klaringer. Demontering og montering av stempelringene foretaes v.h.a. en spesiell stempelringtang DR 161/08. Det frarådes å åpne stempelringene v.h.a. tau eller å bende dem over stemplet, da dette kan deformere og ødelegge ringene. Før drivverket monteres inn i motoren igjen må sylinderforingene kontrolleres. Se Sylinderforing. Ved montering av drivverket må stempelringene være godt smurt med ren smøreolje. Se Trekk av drivverk, og Demontering og montering av veivlager. FORSIKTIGHET Kompresjonsringene (2) og (3) har Piston and connection rod assembly Page 5:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 5:6

174 3201 assymmetrical running faces and must be assembled correctly. These rings bear a TOP marking which must point upward. See Piston ring combination, (3204). In case new piston rings or a new cylinder liner have been installed, or if the liner has been rehoned, the engine should be run unloaded for about 2 hours at normal speed, and then at 50% load for approx. 5-6 hours. It is of great importance that lub.oil and cooling water temperatures are kept normal during the running-in periode. See Technical Data. assymetriske løpeflater og må monteres korrekt. Disse ringene bærer et TOP merke som må peke opp. Se Stempelringkombinasjon (3204). Dersom nye stempelringer eller ny sylinderforing er montert, eller sylinderforing er honet, bør motoren først kjøres ca. 2 timer uten belastning og med normalt driftsturtall. Deretter bør den kjøres 5-6 timer med 50% last. Det er av vesentlig betydning at smøreolje og kjølevannstemperaturene blir holdt normale i innkjøringsperioden. Se Tekniske Data. Piston and connection rod assembly Page 6:6 K-O / K-G1/-G Drivverk, stempel og veivstake Side 6:6

175 Draw. no. 940/24 Removing and installing the piston and connecting rod assembly 3202 KR 0502

176 3202 REMOVING AND INSTALLING THE PISTON AND CONNECTING ROD ASSEMBLY Inspection of the big end bearing Draw. no. 940/23, KV-engine Draw. no. 940/24, KR-engine TREKK AV DRIVVERK (STEMPEL OG VEIVSTAKE) Inspeksjon av veivlager Tegn. nr. 940/23, KV-motor Tegn. nr. 940/24, KR-motor 1 Supporting tool, KV-engine / Støtteverktøy, KV-motor DR 194/37 1 Supporting tool, KR-engine / Støtteverktøy, KR-motor DR 447/49 2 Lifting tool, KV-G1/-G2/-G3 engine, gas operated, aluminium piston / Løfteverktøy, KV-G1/-G2/-G3 motor, gassdrift, aluminiumstempel DR 825/53 2 Lifting tool, KV-G1/-G2/-G3 engine, oil operated, cast iron piston / Løfteverktøy, KV-G1/-G2/-G3 motor, olje drift, seigjernstempel DR 772/70 2 Lifting tool KV-G4 engine, gas operated / Løfteverktøy, KV-G4 motor, gassdrift DR 788/14 2 Lifting tool KR-engine, gas operated, aluminium piston / Løfteverktøy, KR-motor, gassdrift, aluminiumstempel DR 825/53 2 Lifting tool KR-engine, oil operated, cast iron piston / Løfteverktøy, KR-motor, olje drift, seigjernstempel Guide ring / Styrering DR 814/82 4 Big end bearing cap / Veivlager deksel 5 Guide sleeve / Styrehylse 6 Nut / Mutter 8 Hydraulic power tool / Hydraulisk verktøy DR 441/57 9 Bolt / Veivlager bolt *) For pos. no : see Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts (instr. 3203). Removing the piston and connecting rod assembly When the cylinder head is removed from the engine the anti polishing ring must be disassembled from the cylinder liner. See Cylinder Liner. Thereafter the crankshaft is rotated until the piston is in T.D.C. position i.e. top dead centre. The lifting tool (2) and a sling are attached to the piston. For the big end bearing cap (4) to be removed through the crankcase opening, the crankshaft must be rotated to the position shown in Fig. I. The prestressed big end bearing bolts (9) are released by using the hydraulic power tool (8). *) For pos. nr : se Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter (instr. 3203). Demontering og montering av drivverk Etter at sylinderdekselet er demontert fra motor tas koksringen ut av sylinderforingen. Se Sylinderforing. Deretter tørnes veivakselen til stempelet står i TDC, - dvs. stempel i øvre dødpunkt. Løfteverktøy (2) og løftestropp monteres. For at veivlagerdekselet (4) skal kunne demonteres gjennom veivlukeåpningen må veivakselen tørnes til den posisjon som er vist i fig. I. Forspenningen i veivlagerboltene (9) avlastes ved hjelp av de hydrauliske verktøymutterne (8) som deretter fjernes. Removing and installing the piston and connecting rod assembly Page 1:3 K 1003 Trekk av drivverk (stempel og veivstake) 1:3

177 3202 The nuts (6) are removed and the big end bearing cap is pulled off and lifted out through the crankcase opening. CAUTION Observe that if the connecting rod for the KV-engine is not supported when the big end bearing cap is removed, it might swing out and damage the piston skirt or cylinder liner. The bolts are removed by using a hexagon key (l0 mm).the crankshaft is then rotated until free of the connecting rod, and the connecting rod assembly is pulled up carefully as it is supported until guided by the cylinder liner. Installing the piston and connecting rod assembly Inspect piston rings and ring grooves. If the rings are free in their grooves and otherwise not damaged, the piston is cleaned with the rings in place. However, the upper piston ring ought to be removed for cleaning of the ring groove and ring. Before installation, the piston and cylinder liner should be inserted with lubr. oil. The big end bearing cap contact surfaces must be thoroughly cleaned. The backs of the bearing shells should also be free of grease. Put the upper bearing shell in place and check that the tongue fits into the groove in the shell support. Place the lower bearing shell in the bearing cap and make sure that the shell is in correct position to the guiding pin. When assembling the big end bearing apply the following procedure: 1. Clean the bolts and lubricate the threads in order to prevent seizing. Enter the bolts and tighten slightly with a hex. key (10 mm). CAUTION Do not apply torque on the bolts. Mutterne (6) på veivlagerboltene løses av. Veivlagerdekslet trekkes ut fra veivtappen og løftes ut gjennom veivlukeåpningen. FORSIKTIGHET Vær oppmerksom på at veivstaken for KV-motoren, dersom den ikke har støtte når veivlagerdekselet trekkes ut, vil svinge ut og ødelegge stempelskjørt/ sylinderforing. En nøkkel for innvendig sekskant NV 10 settes inn i tilsvarende sekskanthull i boltendene og begge boltene skrues ut. Veivakselen tørnes ut av overskålen og drivverket trekkes forsiktig opp samtidig som veivstaken støttes inntil den får styring i sylinderforingen. Montering av drivverk Stempelringene og ringsporene må kontrolleres. Dersom ringene ligger løse i sporene og forøvrig er i orden, bør rengjøring utføres med ringene på plass. Imidlertid er det ofte nødvendig å fjerne øvre stempelring for rengjøring av ringsporet og ringens innside. Før nedsetting av drivverk må stempel og sylinderforing innsettes med olje. Fortanningspor i stakehodet og lagerdekselet samt anleggsflater for lagerskåler må grundig rengjøres. Baksiden av skålene må være absolutt rene og så fettfrie som mulig. Øvre lagerskål legges i sitt lagerleie samtidig som en kontrollerer at tungen ligger i styresporet. Nedre lagerskål legges i lagerdekselet samtidig som en kontrollerer at skålen ligger riktig i forhold til styretappen. Ved montering av veivlager går en fram som følger: 1. Boltene rengjøres og gjengeenden smøres for å hindre riving av gjengene. Ved hjelp av en nøkkel for innvendig 6-kant (10 mm), skrues boltene forsiktig til. FORSIKTIGHET Boltene må ikke slåes fast. Removing and installing the piston and connecting rod assembly Page 2:3 K 1003 Trekk av drivverk (stempel og veivstake) 2:3

178 3202 Make sure that the studs are in correct position by checking that A = 235 ± 1mm and B = 270 ± 1mm according to Fig. II 2. Enter the bearing cap (4) on the bolts. Be sure the cap slides easely in place without any restrictions, and check that the guide sleeve (5) enters properly. Replace the nuts (6) and tighten slightly by means of the handle (33). Check that the big end bearing cap is correctly aligned by touching the edge between cap and connecting rod. 3. Install the hydraulic power tool and tension to specified value as stated in Table of tightening specifications. See Instructions for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts. Inspection of the big end bearing See also Crankshaft main bearings. When inspecting the big end bearing, the supporting tool (1) should be used as shown in Fig. I. The crankshaft is turned until the supporting tool can be placed in position. When the connecting rod assembly is resting on the supporting tool, the big end bearing cap can be removed. With the connecting rod assembly in this position, and with support for the big end, the crank journal can be turned out of the big end bearing. Kontroller at Boltelengder til fortanningsplan er: A = 235 ± 1mm og B = 270 ± 1mm. Se Fig. II 2. Lagerdekselet (4) føres inn over boltene og til anlegg i fortanningsporene. Se etter at dekselet glir lett på plass uten bend, og at styrehylsen (5) i øvre bolthull passer. Mutterne (6) skrues lett til anlegg mot lagerdekselet med verktøyspaken (33). Kontroller at veivlagerdekselet er korrekt plassert ved å kjenne på kanten mellom lagerdeksel og veivstaken. 3. De hydrauliske verktøymutterne monteres og veivlagerboltene forspennes til den verdi som er angitt under Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Se Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter. Inspeksjon av veivlager Se også Rammelager normal, styrelager og svinghjulslager. Ved inspeksjon av veivlager nyttes støtteverktøyet (1). Veivakselen tørnes slik at støtteverktøyet kan settes inn under stempelet som vist på fig. I. Når drivverket hviler på støtteverktøyet kan veivlagerdekselet demonteres og fjernes. Med drivverket i denne stilling, og med støtte på veivstakens hode, kan veivlagertappen tørnes ut av veivlageret. Removing and installing the piston and connecting rod assembly Page 3:3 K 1003 Trekk av drivverk (stempel og veivstake) 3:3

179 3203 INSTRUCTION FOR USE OF HYDRAULIC POWER TOOL FOR TENSIONING OF BIG END BEARING BOLTS Draw. no. 940/23, KV-engine Draw. no. 940/24, KR-engine See instr for drawing BRUK AV HYDRAULISK VERKTØY FOR TILSETTING AV VEIVLAGERBOLTER Tegn. nr. 940/23, KV-motor Tegn. nr. 940/24, KR-motor Se instr for tegning Distributer pipe DR 482/ Junction box 15. Pipe 16. Pipe Hydraulic pump Flexible hose 18. Pressure gauge, bar 19. Hydraulic pump Hydraulic power tool DR 441/ Copper gasket 23. Nipple 24. Steel ball 25. Air vent screw 26. Piston 27. Cylinder 28. Support ring 29. O-ring 30. O-ring 31. Support ring 32. Support 33. Handle It is of great importance to tighten the big end bearing bolts to equal torque and correct tensioning. To attain a safe and rational tensioning of the big end bearing bolts, two hydraulic power tools DR 441/57 are used. These tools are interconnected by means of the pipes (15) and (16) and the junction box (14), which is connected to the hydraulic pump (19) by means of the hose (17). The hydraulic tools DR 441/57 consist of a cylinder (27) and a piston (26). The O-rings (29) and (30), and the support rings (28) and (31) form the sealing between the cylinder and the piston. For venting of the system, the piston has a bore, which Fordelerrør DR 482/ Fordelingsblokk 15. Rør 16. Rør Hydraulisk pumpe Fleksibel slange 18. Manometer, bar 19. Hydraulisk pumpe Hydraulisk verktøy tool DR 441/ Kobberpakning 23. Forskruning 24. Stålkule 25. Lufteskrue 26. Stempel 27. Sylinder 28. Støttering 29. O-ring 30. O-ring 31. Støttering 32. Hylse 33. Verktøyspake Det er av største viktighet at veivlagerboltene får lik tilsetting og blir tilsatt med korrekt forspenning. For å oppnå en sikker og rasjonell forspenning av veivlagerboltene nyttes 2 stk. hydrauliske tilsettingsverktøy DR 441/57. Disse kobles innbyrdes sammen med rørene (15) og (16) og fordelingsblokken (14) som igjen kobles til pumpen (19) med slangen (17). Verktøyene DR 441/57 er bygget sammen av en sylinder (27) og et stempel (26). O-ringene (29) og (30) danner sammen med støtteringene (28) og (31) tetningen mellom sylinder og stempel. For å kunne avlufte verktøyet er stemplet utført med Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts Page 1:3 K 0502 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter Side Side 1:3

180 3203 during operation is sealed with the ball (24) and the screw (25). CAUTION When pumping commences, the airing screws on the hydraulic tools must temporarily be opened for de-airing and for oil flow check. Observe that the hydraulic hose couplings have to be pushed tightly together to engage. Otherwise one may be led to believe that hydraulic pressure is building up in the hydraulic tool, while the pressure in reality stops at the ball valve in the hose coupling. WARNING Protecting glasses should be used in order to prevent injuries in case of high pressure pipe failures etc. 1. When using the hydraulic tool, the procedure is as follows: The support (32) is placed over the big end bearing nut and the hydraulic tool is screwed on to the extended threads on the bolt. Make sure that the openings in the support are positioned such that the handle (33) can be moved freely. By means of the handle (33), which is put into the holes in the piston (26), this is screwed into the cylinder (27). (The air vent screw (25) must be open during the assembling). Then the piston (with the cylinder) is turned 1/2-1 revolution out. It is important that the above instructions are followed, otherwise the parts can be forced apart and the gasket can burst, or it is impossible to unscrew the tool after the pressure has been relieved. The pipes (15) and (16) are connected to the hydraulic tools and the flexible hose (17) is connected to the junction box and the hydraulic pump (19). The air vent screw (25) is closed and the oil is pressurized to specified value. See Table for tightening specifications. When the specified pressure is obtained, the big end bearing nuts are tightened (or untightened) by means of the handle (33). The oil pressure is relieved. At first mounting the bearing nuts are tightened and released twice before final tightening. At any luftehull som under bruk er tettet med kulen (24) og skruen (25). FORSIKTIGHET Idet man begynner pumpingen åpnes lufteskruen(e) for avlufting og kontroll av oljetilførsel. Det må presiseres at koplingsdelene må presses skikkelig sammen da man ellers kan bli forledet til å tro at man har forbindelse, men i virkeligheten ender trykket i kulen på utgående slange fra pumpe. ADVARSEL På grunn av det høye oljetrykk bør operatøren nytte beskyttelsesbriller for å unngå skader i tilfelle rørbrudd el. lign. 1. Ved bruk av hydraulisk tilsettingsverktøy går en frem som følger: Hylsen (32) settes ned over veivlagerboltmutrene og verktøyene skrues ned over det forlengede gjengeparti på veivlagerboltene. Påse at porten i hylsen står i motorens lengderetning. Ved hjelp av spaken (33) som stikkes inn i hull i stemplet (26) skrues dette helt inn i sylinderen (27). (Luftepluggen må være åpen under sammenskruingen). Deretter dreies stemplet (med sylinderen) 1/2-1 omdr. tilbake. Det er viktig at ovenstående anvisninger følges, da delene ellers enten vil bli pumpet fra hverandre og pakningene sprenges, eller at verktøyet ikke lar seg skru av etter trykkavlastning. Fordelingsrørene (15) og (16) kobles til verktøyene og slangen (17) kobles til fordelingsblokken (14) og pumpen (19). Lufteskruen (25) stenges og olje-trykket pumpes til angitt verdi. Se Tabell over tilsettingsdata for bolteforbindelser. Når angitte trykk er oppnådd, trekkes veivlagerboltmutrene fast til anlegg, eventuelt løses ved hjelp av spaken (33). Oljetrykket avlastes og verktøyene fjernes. Ved første gangs montering skal veivlagermutrene tilsettes og løses 2 ganger før endelig tilsetting. Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts Page 2:3 K 0502 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter Side 2:3

181 3203 later mounting with same components the nuts are tightened and released once before final tightening. 2. Maintenance of the hydraulic power tool For the hydraulic tool to work satisfactory at any time, it is important that it is used and stored properly. After use, the hydraulic tool must be cleaned and internal threads greased. The parts are stored in a tool box, and must only be used for the prescribed purpose. Ordinary lubr.oil can be used as pressure oil, but it must be free of water and impurities which can damage the sealing rings. If it is necessary to change the O-rings and the support-rings, the piston must be pumped out of the cylinder. The support rings (28) and (31) must be heated in an oil bath to C, before they can be installed. The pressure gauge must at any time show the correct pressure, and it ought to be checked at least every second year. If the pressure gauge has any defects, it must be replaced. Refill the high pressure pump and check the oil level by means of the oil level control stick. See separate instruction in chapter 9. Ved enhver senere montering med samme deler skal veivlagermutrene tilsettes og løses 1 gang før endelig tilsetting. 2. Vedlikehold av hydraulisk verktøy For at det hydrauliske verktøyet med utstyr skal virke tilfredstillende er det viktig at det både brukes og oppbevares på en betryggende måte. Etter bruk skal verktøyene rengjøres og innvendige gjenger innsmøres med grease. Delene oppbevares samlet i en verktøykasse, og må ikke nyttes for andre formål enn de som er foreskrevet. Vanlig smøreolje kan bli brukt som trykkolje, men den må være fri for vann og urenheter som kan skade tetningsringene. Dersom det er nødvendig å skifte O-ringene og støtteringene, så må stempelet bli pumpet ut av sylinderen. Støtteringene (28) og (31) må bli varmet opp i et oljebad til C, før de kan bli innstallert. Manometeret må til enhver tid vise riktig trykk, og det bør derfor kontrolleres minst hvert annet år. Hvis det viser feil eller er blitt skadet må det skiftes. Høytrykkspumpen etterfylles med olje gjennom plugghull i oljebeholderen. Oljemengden kontrolleres ved hjelp av peilepinnen. Se separat instruksjon i kap. 9. Instruction for use of hydraulic power tool for tensioning of big end bearing bolts Page 3:3 K 0502 Bruk av hydraulisk verktøy for tilsetting av veivlagerbolter Side Side 3:3

182 3204 PISTON RING COMBINATION Draw. no Compression ring chromium plated asymmetric barrel shaped. TOP -marking must point upward! STEMPELRING KOMBINASJON Tegn. nr Kompressjonsring, krombelagt, asymmetrisk tønneformet. TOP -markeringen må vende opp! 2. Compression ring, chromium plated. 2. Kompresjonsring, krombelagt. 3. Tapered compression ring, chromium plated. TOP -marking must point upward! 3. Kompresjonsring, krombelagt, asymmetrisk minuttring. TOP -markeringen må vende opp! 4. Oil control ring, chromium plated, symmetrical, w. garter spring. 4. Skrapering, krombelagt, symmetrisk, med spiralfjær. CAUTION We recommend inspection of the cylinder liner after each piston withdrawal. If it is found that the honing marks from earlier honing operations have disappeared on larger parts of the liner surface, the whole surface must be roughened by means of honing. FORSIKTIGHET Forøvrig anbefales det å inspisere sylinderforingen ved hvert stempeltrekk. Dersom en finner at ripene fra tidligere honing er slitt vekk på større felter av sylinderens overflate, bør hele overflaten rues på nytt ved hjelp av honing. Piston ring combination Page 1:1 K-O 0397 Stempelring kombinasjon Side 1:1

183 Draw. no. 492/86 Turning the engine manually 3301 KRM 1080

184 3301 TURNING THE ENGINE MANUALLY Draw. no. 492/86 1. Pointer 2. Screw 3. Selflocking nut 4. Screw 5. Bracket 6. Turning tool (DR 432/23) 7. Flywheel Cover 11. Micro switch 12. Impact nut 13. Spindle 14. Spring 15. O-ring 6-, 8- and 9-cyl. engines are turned manually by applying the tool (6) DR 432/23. The tool is put on the pivot on bracket (5), which is bolted to the cylinder block. The bracket is normally located on the manoeuvre side of the engine. The ratchet of the tool meshes with the teeth on the flywheel (7). By inverting the tool on the pivot the engine can be turned in both directions. In order to prevent starting the engine with the turning tool in position, a micro switch is fitted to the bracket (5). The micro switch activates a solenoid valve, which shuts off the control air signal for starting air to the engine. When the turning tool (6) is put on the turning bracket (5), the spindle (13) with nut (12) will push the micro switch (11). An electric signal is then sent to a solenoid valve, which will block the control air signal to the starting air release valve. This prevents starting of the engine while maintenance work is carried out. When the turning tool is removed, the spindle returns to its initial position by means of the spring (14). Thus the electric TØRNING AV MOTOR FOR HÅND Tegn. nr. 492/86 1. Svinghjulsviser 2. Pinneskrue 3. Selvlåsende mutter 4. Pinneskrue 5. Brakett 6. Tørneverktøy (DR 432/23) 7. Svinghjul Deksel 11. Endebryter 12. Anslagsmutter 13. Spindel 14. Fjær 15. O-ring Ved tørning av 6-, 8- og 9-syl. motorer for hånd nyttes verktøyet (6) DR 432/23. Dette festes til tappen på braketten (5) som er montert på motorblokken. Braketten er vanligvis montert på motorens manøverside, men kan også monteres på avgasssiden. Palen på tørneverktøyet går i inngrep med den innstøpte fortanningen på svinghjulet (7). Ved å snu verktøyet på tappen kan motoren tørnes i begge retninger. For å hindre utilsiktet start når tørneverktøyet anvendes er det på baksiden av braketten (5) montert en bryter som gir impuls til en magnetventil, som sperrer for styreluften i startluftsystemet. Se Startsystem. kap. 5. Når tørneverktøyet (6) settes inn på braketten (5) skyves spindelen (13) og mutteren (12) mot endebryteren (11). Endebryteren gir et signal til en magnetventil som sperrer for styreluften til luftpåslipningsventilen. På denne måten hindrer en at utilsiktet start inntrer mens det arbeides på motoren. Når tørneverktøyet fjernes blir spindel og mutter returnert til utgangsstilling ved hjelp av fjæren (14). Signalet til magnetventilen blir opphevet, og motor kan startes. Turning the engine manually Page 1:2 KRM 1080 Tørning av motor for hånd 1:2

185 3301 signal to the solenoid valve is switched off, and the engine can be started. If starting air to the engine is blocked also after the turning tool has been removed, the cause may be that the spindle is sticking, and therefore not returned to initial position by the spring. In such a case a suitable tool can be used to push the spindle back through. Hvis endebryteren gir sperresignal også etter at tørneverktøyet er fjernet, kan det være at spindelen av en eller annen grunn henger slik at fjæren ikke klarer å få spindelen tilbake til utgangsstilling. Et passende verktøy stikkes inn gjennom hullet i dekselet (10), og spindel med anslags-mutter skyves tilbake slik at sperrebryter utkobles. Turning the engine manually Page 2:2 KRM 1080 Tørning av motor for hånd 2:2

186 4000 CHAPTER 4 KAPITTEL 4 Camshaft Camshaft drive Exhaust and inlet valve drive mechanism Drive of fuel injection pump - See chapt. 7. Kamaksler Drift av kamaksler Drift av luft- og avgassventiler Drift av innsprøytningspumpe - se kap. 7. Page 1:1 K-O 0503 Side 1:1

187 Draw. no. 420/91 Camshaft, chain driven 4101 KR 1078

188 4101 CAMSHAFT, CHAIN DRIVEN Draw. no. 420/91 0 = Adjustment mark. 1. Clamp ring 2. Chain wheel 3. Screw 4. Lock washer 5. Thrust washer 6. Bearing shell 7. Bearing bracket 8. Screw 9. Locking wire 10. Bearing bracket 11. Fuel cam 12. Key 13. Key 14. Clamp coupling 15. Cap screw 16. Inlet- and exhaust cam 17. Tuning mass (at 825/900 r.p.m. only) Guide bushing 20. Bearing bracket 21. Screw 22. Tappet 23. Screw 24. Locking plate 25. Guide key The engine has chain driven camshaft. The cams and the chainwheel flange are pressfitted to the shaft. As illustrated on the drawing, the camshaft is divided into sections. (KR-3 has one section). These are jointed by means of the couplings (14) and the keys (13). Joining shaft lengths are marked 1 and 2 respectively, - according to position. The cap screws (15) are secured with Loctite, and can be overloaded at dismantling, and therefore they must be scrapped. New screws with correct strength grade have to be used at refitting. See Table of tightening specifications (1702). KAMAKSEL, KJEDEDREVET Tegn. nr. 420/91 0 = Overettmerke 1. Klemring 2. Kjedehjul 3. Skrue 4. Sikringsskive med tunge 5. Trykkringer 6. Lagerskål 7. Lagerbrakett 8. Skrue 9. Låsestreng 10. Lagerbrakett 11. Innsprøytningskam 12. Kile 13. Kile 14. Klemkobling 15. Sylinderhodeskrue 16. Luft- og avgasskammer 17. Svingmasse (kun ved 825/900 o/min.) Foring 20. Lagerdeksel 21. Skrue 22. Støterelement 23. Skrue 24. Sikringsskive med tunger 25. Styrekile Motoren har kjededrevet kamaksel med påkrympete kammer og flens for montering av kjedehjulet. Kamakslene er oppdelt i seksjoner. Disse er koplet sammen ved hjelp av klemkoblingene (14) og kilene (13). Sammenhørende aksellengder er merket 1, 2 etter beliggenhet. Sylinderhodeskruene (15) er sikret med Loctite, og kan bli overbelastet ved demontering, de må derfor kastes. Ved montering må det brukes nye skruer med riktig fasthetsklasse. Se Tabell over tilsettingsdata (1702). Camshaft, chain driven Page 1:5 KR-O 1102 Kamaksel, kjededrevet Side 1:5

189 4101 Start air distributor, governor and tacho-generator are driven from the camshaft ends. CAUTION When working on the camshaft observe that the inlet- and exhaust valves can collide with the piston if this is passing T.D.C. and the camshaft is in-correctly adjusted. Do not attempt to turn the crankshaft if the chain or sections of the camshaft are dismantled. Camshaft support The camshaft is supported in bearing brackets of different design (7 and 10) The bearing brackets (10) also serve as guides for the tappets (22), which activate the injection pumps and the inletand exhaust valves. Bearing shells The split steel-backed shell type camshaft bearings are coated with several layers of bearing material. The upper and lower bearing shells are identical. Each half bearing has a small projection at the split face, which locates in a corresponding depression in the bearing bracket. Checking the bearing shells In general the bearing shells should be removed as rarely as possible, because every remounting of the bearings require a running in period. This due to deformation of the metallic layer. The ability of running in is reduced after every remounting. In case of damaged bearing material the bearing shells have to be replaced. See Table of routine maintenance, ch. 1. Replacing the bearing shells Used bearing shells can not be repaired. Bearing shells supplied by Rolls-Royce must always be employed. These do not require any adjustment. The upper and lower bearing shell must be replaced at the same time. Before installing the bearing shells, make sure that the back of the bearings and the corresponding surfaces on the bearing brackets are absolutely I kamakselendene er det uttak for drift av startrelé regulator og tachogenerator. FORSIKTIGHET Vær oppmerksom på at en feilstilling av kamaksel kan resultere i at ventiler og stempel støter sammen når stempelet passerer øvre dødpunkt. Veivakselen må aldri tørnes når kjeden eller seksjoner av kamakselen er demontert. Opplagring Lagerbraketter (7), (10), som har noe forskjellig utforming, tjener som opplagring for kamakselen. Lagerbrakettene (10) tjener også som styring for støterelementene (22). Lagerskåler De løse lagerskålene er av stål som er pålagt flere lag forskjellig lagermetaller. Over- og underskåler er like. For styring ved montering har lagerskålene tunger som går i inngrep med tilsvarende spor i lagerbrakettene. Kontroll av lagerskåler Generelt bør lagrene demontere så sjelden som mulig. Demontering gjør det nødvendig at lageret går seg inn på nytt. Dette skjer ved deformasjon av glidesjiktet. Evnen til å gå seg inn reduseres for hver ny montering. Dersom det har oppstått skader i lagermetallet må lagerskålene skiftes. Se forøvrig kap.1: Tabell over rutinearbeider. Utskifting av lagerskåler Oppretting av brukte lagerskåler må ikke forekomme. Kun lagerskåler levert av Rolls-Royce må nyttes. Disse skal ikke ha noen form for tilpasning. Både over- og underskål bør skiftes samtidig. Ved montering skal lagerbrakett-utboring og baksiden av lagerskåler være absolutt rene og så godt Camshaft, chain driven Page 2:5 KR-O 1102 Kamaksel, kjededrevet Side 2:5

190 4101 clean and free of grease. This in order to obtain good metallic contact. The metallic contact is important because the bearing shells are kept in position by friction between the two surfaces. The heat conducted away from the bearings also depends on this metallic contact. Local deformation of the bearing shells, that after a short period of operation will appear as polished of wear on the bearing surface, are the results of dirt particles between the bearing shell and the bracket. Upper bearing shells The upper bearing shells can be pushed out as the camshaft is rotated clockwise, (facing the flywheel end). Thrust washer The thrust washers (5) are guiding the camshaft axially. They are placed in the bearing bracket next to the chain wheel. The thrust washers are also made of metalcoated steel, and require no adjustment. See Clearances, chapter 1. Removing the camshaft The start air distributor drive and the governor drive must be disconnected from the camshaft. Begin removing the camshaft with the section at the pump end of engine. When the coupling (14) is removed, loosen the camshaft from the bearing brackets, and remove the camshaft section. A flange for the chain wheel is pressfitted to the rear section. Before removing this section, the chain must be slacked, the joints opened, and the chain ends suspended in the engine. Adjustment and installation of the camshaft 1. Rotate the crankshaft until the TDC-mark for cyl.1 on the flywheel is corresponding to the pointer on the cylinder block. Mount the chain wheel (2) and the clamp coupling (1) to the camshaft flange. Tighten the screws (3) slightly such that the chain wheel is able to som mulig fri for fett. Dette for å oppnå god metallisk kontakt. Den metalliske kontakten er viktig da friksjonskraften holder lagerskålene på plass. tilfredstillende varmebortføring fra lagerskålene er også avhengig av god metallisk kontakt. Lokale deformasjoner av lagerskålene, som etter kort tids bruk vil avtegne seg som blanke slitasjepunkter i glideflaten, er resultat av skittpartikler mellom lagerskåler og lagerbrakett-utboring. Øvre lagerskål Øvre lagerskål kan skyves ut samtidig som kamakselen tørnes mot høyre. (Sett mot svinghjulet). Trykkringene Trykkringene (5) styrer kamakselen aksielt. De er montert i lagerbrakettene nærmest kjedehjulet. Trykkringene er av stål belagt med lagermetall, og skal ikke gies noen form for tilpassing. Se Klaringer, kap. 1. Demontering av kamaksel Før demontering av kamaksel må drift av regulator og startrelé kobles fra. Se Startrele med drift. Ved demontering av kamaksel begynner en med seksjonen nærmest pumpeenden. Denne taes ut av lagrene, etter at koblingen (14) er demontert og løftes ut av kamakselrommet. Den siste seksjonen har påkrympet flens for kjedehjul. Før denne seksjonen løses ned må kjeden slakkes, kjedeskjøtet åpnes og endene henges opp på motoren. Montering og innstilling av kamaksel 1. Motoren tørnes inntil TDC-merket på svinghjulet for syl. 1 står overett med markeringspilen på motorblokken. Monter kjedehjulet (2) og klemringen (1) på kamakselflensen. Klemskruene (3) trekkes lett til slik at kjedehjulet kan dreies på Camshaft, chain driven Page 3:5 KR-O 1102 Kamaksel, kjededrevet Side 3:5

191 4101 rotate on the flange. 2. The camshaft section is installed in a position such that the mark O is corresponding to the split surface of the bearing bracket next to the chain wheel. The chain is installed and tightened. Check that the TDC-mark for cyl.1 is corresponding to the pointer, and tighten then up the clamp screws (3) to a torque according to Table of tightening specifications (1702). 3. Install the remaining camshaft sections. Be sure that corresponding ends marked 1, respectively 2, are in correct position. Check that the camshaft rotates freely when tightening the bearing cap screws. The keys (13) and the coupling (14) are installed and the camshaft is rechecked for free rotation. Camshaft timing The pre-injection angle for a cylinder is to be checked if max. combustion pressures deviate more than stated in Technical Data, chapter 0. If the cylinders have same max. pressures, and these pressures are too high or too low according to previous test results, the camshaft timing has to be corrected. Before the camshaft timing, the pre-injection angle for one reference injection pump must be determined. The pump drive mechanism for this pump must have been checked and adjusted for wear. See Fuel oil injection pump drive mechanism. The camshaft timing is correct if the pre-injection angle observed corresponds to data given in Technical data. If the reading differs more than ± 0.5 degree crank angle, a complete camshaft timing is required. The procedure is as follows: flensen. 2. Med merkerisset O på kamakselen stilt overett med delingen på kamaksel-lageret (7) nærmest kjedehjulet henges kamakselseksjonen opp i sine lagre. Kjeden legges på plass, klinkes og strammes opp. Kontroller at markeringspilen står overett med TDCmerket for sylinder 1. Klemskruene (3) trekkes til slik at kjedehjulet ikke kan dreies på kamakselflensen, med et tilsettingsmoment ifølge Tabell over tilsettingsdata (1702). 3. De øvrige kamakselseksjonene monteres på plass i lagerbrakettene. Påse at sammenhørende akselengder monteres sammen. Sammenhørende akselender er merket 1, 2 etter beliggenhet. Kontroller at det ikke oppstår knip i opplagringen når lagerdekselboltene trekkes til. Kilene (13) og koblingsdelene (14) monteres. Kontrollér at kamakselen løper fritt. Kontroll og justering av kamaksel-innstilling Kontroll av forinnsprøytningsvinkelen for en sylinder foretas dersom maks. forbrenningstrykk avviker mer enn oppgitt i Tekniske Data, kap. 0. Dersom sylindrene har like maksimaltrykk, men ligger for høyt eller lavt iflg. tidligere testverdier, skal kamakselinnstillinger korrigeres. Kamakselinnstillingen kontrolleres ved at man først kontrollerer forinnsprøytningsvinkelen for en valgt innsprøytningspumpe. Denne pumpens drift må derfor være kontrollert og justert med hensyn til slitasje. Vedrørende justering se Drift av innsprøytningspumper, kap. 7. Kamakselinnstillingen er korrekt når forinnsprøytningsvinkelen som avleses på svinghjulsmarkeringen er i henhold til verdi oppgitt i Fabrikasjonsdata, kap. 0. Dersom forinnsprøytningsvinkelen avviker mer enn ± 0.5 veivgrader må hele kamakselen justeres slik at riktig verdi oppnås. Dette utføres på følgende måte: Camshaft, chain driven Page 4:5 KR-O 1102 Kamaksel, kjededrevet Side 4:5

192 The camshaft is locked in the position found for fuel injection pump start of delivery. 2. Untighten the clamp screws (3) such that the camshaft chain wheel can rotate on the chain wheel flange. 3. Turn the flywheel until the flywheel pointer corresponds to correct pre-injection angle on the flywheel marking. If the flywheel must be rotated opposite the direction of rotation, the reading point must be passed with approx. 10 degrees crank angle, before it is turned to correct preinjection angle in the direction of rotation. 4. Tighten the clamp screws (3) and recheck the pre-injection angle before locking the screws. 5. Turn the crankshaft in the direction of rotation until the mark O on t he camshaft is corresponding exactly to the split surface of the camshaft bearing. 6. The flywheel pointer should now correspond exactly to the TDC-mark for cyl.1. CAUTION Any deviation must not exceed ± 2 degrees crank angle. If the deviation is more than ± 2 degrees crank angle, there is a risk of collision between piston top and inlet- and exhaust valves. The measure A on the fuel injection pump drive (see Fuel oil injection pump drive mechanism ) must be readjusted and the timing procedure repeated. The camshaft timing must be checked and readjusted after retightening the chain. 1. Kamakselen låses i den posisjon som er funnet for den valgte innsprøytningspumpes leveringsbegynnelse. 2. Klemskruene (3) løses slik at kjedehjulet kan trekkes med av kjeden. 3. Svinghjulet dreies inntil svinghjulsviseren er overett med svinghjulsmerket for korrekt forinnsprøytningsvinkel. Dersom dreining må skje mot motorens dreieretning, skal man først dreie ca. 10 veivgrader forbi, og deretter med motorens dreieretning til korrekt forinnsprøytningsvinkel. 4. Klemskruene (3) på kjedehjulet trekkes til, og ny kontroll av forinnsprøytningsvinkelen foretaes før klemskruen sikres. 5. Veivakselen tørnes nå i motorens dreieretning til merket O på kamakselen er overett med delingen på kamaksellageret. 6. TDC-merket på svinghjulet for syl. 1 skal nå ligge overett med markeringspilen. FORSIKTIGHET Eventuelt avvik må ikke være større enn ± 2 veivgrader. Dersom avviket er større enn ± 2 veivgrader, kan luft- og avgassventilene støte sammen med stempeltoppen. A -målet på innsprøytningspumpene må justeres på ny, og innstillings-prosedyren må gjentaes. Ved etterjustering av kjeden må kamakselinnstillingen også kontrolleres og eventuelt justeres. Camshaft, chain driven Page 5:5 KR-O 1102 Kamaksel, kjededrevet Side 5:5

193 Draw. no. 420/92 Camshaft drive chain tensioning (ccw) 4102 KR-ccw 0797

194 4102 CAMSHAFT DRIVE, CHAIN TENSIONER (COUNTERCLOCKWICE ROTATING ENGINE) Draw. no. 420/92 1. Chain jockey 2. Nozzle 3. Shaft 4. Locking plate 5. Screw 6. Lock washer 7. Bolt 8. Locking wire 9. Chain idler 10. Circlip 11. Distance sleeve 12. Bolt 13. Cotter pin 14. Nut 15. Washer 16. Sleeve 17. Roller bearing 18. Dog 19. Nut 20. Cotter pin 21. O-ring 22. O-ring 23. Adjusting nut 24. Lock nut 25. Chain 26. Measuring plate *) 27. Screw for mounting measuring plate *) 28. Pins on measuring stick*) 29. Measuring stick *) *) Item 26, 27, 28 and 29 are special tool The camshaft is driven from the flywheel end of the crankshaft by a roller chain, 1 1/4 duplex, with a length of 81 pitches plus a connecting link. The chain is lubricated by the lubr.oil nozzles (2). The chain has riveted joint The chain has riveted joint. If the chain has been removed, only riveted joint should be employed DRIFT AV KAMAKSEL KJEDESTRAMMER (VENSTREGÅENDE MOTOR) Tegn. nr. 420/92 1. Strammehjulsholder 2. Dyse 3. Akseltapp 4. Låseplate 5. Skrue 6. Låseskive m/tunge 7. Bolt 8. Låsestreng 9. Strammehjul 10. Sikringsring 11. Avstandshylse 12. Bolt 13. Splint 14. Mutter 15. Underlagsskive 16. Hylse 17. Rullelager 18. Ters 19. Mutter 20. Splint 21. O-ring 22. O-ring 23. Strammemutter 24. Låsemutter 25. Kjede 26. Måleplate *) 27. Skrue for montering av måleplate *) 28. Tapper på målestav *) 29. Målestav *) *) Posnr. 26, 27, 28 og 29 er spesialverktøy Kamakselen blir drevet av veivakselen via en kjede, 1 1/4 duplex, med 81 ledd pluss skjøteledd. Kjededriften er arrangert i motorens svinghjulsende. Smøringen av kjeden foregår gjennom dysene (2). Kjeden er skjøtet med klinket ledd Kjeden er skjøtet med klinket ledd. Dersom kjeden har vært tatt ut skal det benyttes klinkeledd Camshaft drive, chain tensioner (Counterclockwice rotating engine) Page 1:4 KR-ccw 0701 Drift av kamaksel kjedestrammer (Venstregående motor) Side 1:4

195 4102 when replacing the chain. Pinned joint, or joint with clip should never be applied. The chain jockey is pivoted on the shaft (3). Before adjusting the chain tension, the cover below the camshaft chain wheel and the chain idler cover must be removed. The locking wire (8) is removed and the nut (24) untightened. By means of the nut (23), the chain jockey (1) is moved until correct chain tension is obtained. CAUTION Before the distance T is measured, the engine must be turned opposite to it s normal direction of rotation, to accumulate all chain slack at the measuring point. Correct chain tension is obtained when the longest free part can be moved a total deflection of 20 mm. (T= 20 mm, see drawing). The chain deflection T can easily be measured with tool through the opening below the camshaft chain wheel cover. The tool consists of a stick (29), screw (27) for mounting measuring plate and 2 of measuring plates (26). The measuring plate with 3 holes is for counterclockwise rotating KR - engines and the measuring plate with 4 holes is for clockwise KR-engines and KV-engines. 1. Fit the measuring plate (26) in the opening. 2. The measuring stick (29) is placed on the chain (25). See drawing. 3. Pull the stick (29) out with a force of approx N. The value is found by comparing the scale on the stick with the measuring plate (26). Push the tool back in with a force of approx N and take another reading. 4. Value 3 is found by subtracting the first value from the second value. 5. Between the pins (28) and chain there will be some slack all depending on the chain in use. The deflection is value 4. ved monteringen. Skjøteledd med klips eller låsebolt og mutter må ikke nyttes. Strammehjulsholderen er opphengt dreibart om akselen (3). Ved justering av kjedestrammingen fjernes luken nedenfor kamaksel kjedehjul og dekselet over kjedestrammeren. Låsestrengen (8) fjernes, og mutteren (24) løses. Med mutteren (23) beveges nå strammehjulsholderen (1) inntil riktig kjedestramming er oppnådd. FORSIKTIGHET Før avstanden T kontrolleres, må motoren tørnes motsatt av motorens dreieretning for å samle all slakk i måleområdet. Riktig stramming av kjeden har en når den lengste frie delen kan beveges totalt 20 mm. (T= 20 mm, se tegning). Kjedeutslaget T måles gjennom lukeåpningen under kamakselens kjedehjul ved hjelp av verktøy Verktøyet består av målestav (29), skrue (27) for montering av måleplate og 2 måleplater (26). Måleplaten med 3 hull er tilpasset Venstregående KR-motorer og måleplaten med 4 hull er tilpasset høyregående KR-motorer og KV-motorer. 1. Monter måleplaten (26) i lukeåpningen. 2. Målestaven (29) settes inn på kjeden (25). Se tegning. 3. Målestaven (29) draes ut med en kraft på ca N. På skalaen til målestaven avleses en verdi mot måleplaten Deretter skyves verktøyet inn med en kraft på ca N og en ny verdi avleses. 4. Verdien 3 finnes ved å trekke den første verdien fra den andre. 5. Mellom tappene (28) og kjeden er det noe slakk alt etter hvilken kjede man bruker. Denne slakken kalles: verdi 4 Camshaft drive, chain tensioner (Counterclockwice rotating engine) Page 2:4 KR-ccw 0701 Drift av kamaksel kjedestrammer (Venstregående motor) Side 2:4

196 4102 The chain deflection T is found by using the following equation: T = value 3 - value 4. The right tension on the chain is when T = 20 mm. The chain is to be tensioned when the deflection is more then 28 mm. CAUTION Be aware that inaccurate adjustment will cause exessive wear of the chain drive. If the chain is too tight it will influence on the crankshaft deflection. When a new chain is fitted in the engine, the chain deflection will increase considerably during the first hours. Rolls-Royce recommends checking the chain deflection after 15 operating hours with a new chain. When correct chain tension is obtained, tighten the lock nut (24) and secure it by look wire to the adjusting nut (23). If the idler wheel (9) is to be replaced, remove the adjusting nut (23) and swing the chain tensioner away from the chain. Remove nut (14), pull out the bolt (12) from the chain jockey (1) and remove the idler wheel. The roller bearings (17) are lubricated by lubr.oil mist from the crankcase. At overhaul, check that the lubr. oil nozzle holes are open and face chain. It is important that the chain drive is inspected frequently. See Table of Routine Maintenance. The chains should be replaced when the total elongation exceeds 1,5%. (The length of a new chain = number of links multiplied by 31,75 mm.) Measurement of extension due to wear, when chain is dismantled Lay the chain, which should terminate at each end with an inner link, on a flat surface. Anchor at one Kjedeutslag T finner en ved følgende formel: T = verdien 3 - verdien 4. Riktig stramming av kjeden har en når T = 20 mm. Kjeden må strammes når slakken er er større enn 28 mm. FORSIKTIGHET Dersom kjeden har feil stramming vil slitasjen av kjedearrangement øke vesentlig. Dersom kjeden er for stram vil dette også innvirke på veivakselindikeringen. Når en ny registerkjede monteres i motoren vil kjeden slakkes betydelig i løpet av de første timene. Rolls-Royce anbefaler derfor at kjedeslakken sjekkes etter 15 driftstimer for en ny kjede. Etter justering av kjeden tilsettes låsemutteren (24) og låses sammen med strammemutteren (23) med låsestreng. Dersom strammehjulet (9) skal skiftes, fjernes strammemutteren (23) og kjedestrammeren svinges ut fra kjeden. Mutteren (14) skrues av, bolten (12) trekkes ut av strammehjulsholderen (1) og strammehjulet taes ut Rullelagrene (17) blir smurt av oljedamp fra veivrommet. Ved overhaling må det påsees at smøredysenes hull er åpne og at de står overett med leddene på kjeden. Det er viktig at kjededriften kontrolleres regelmessig. Se Tabell over rutinearbeider. Kjeden bør skiftes dersom lengden har øket 1,5% eller mer. (Lengden av en ny kjede = antall ledd multiplisert med 31,75 mm.) Måling av demontert kjede for å finne forlengelse og slitasje Kjeden, som avsluttes med innerledd i begge ender, legges på et plant underlag. Sett fast den Camshaft drive, chain tensioner (Counterclockwice rotating engine) Page 3:4 KR-ccw 0701 Drift av kamaksel kjedestrammer (Venstregående motor) Side 3:4

197 4102 end and attech a turnbuckle at the other. Tension the chain until all the slack has been taken up. Measure the length between centres of end bearing pins and calculate the elongation as follow: The chain has 81 pitches (without connecting link) and the length of a new chain is then 2571,75 mm. When the length of the chain exceeds 2610 mm, it has to be replaced. Measurement of extension due to wear, when chain is fitted The engine is turned in order totension the chain over the measuring part. Count the pitches which are to be measured, for example 10 pitches. Find the length for new chain by calculating: 31,75 mm * 10 = 317,5 mm. 1,5 % elongation is : 317,5 mm * 1,015 = 322,3 mm. The chain has to be replaced when the length exceeds 322,3 mm. Examination of chain wheel Examination of the tooth flanks will give an indication of the amount of wear which has occured and this will, under normal conditions, take the form of a polished worn strip above the circular root. If the depth of this wear has reached the amount 1 mm, then steps should be taken to replace the chain wheel when the chain becomes due for renewal. If question please contact Rolls-Royce. ene enden og fest den andre til en strekkfisk. Strekk kjeden til all slakk er tatt opp. Mål lengden fra pinne-senter til pinne-senter. Kjeden skal ha 81 ledd (uten låseledd) Ny kjede skal da måles til mm. Når kjeden måler 2610mm eller mer, er den utslitt og må skiftes. Kjeden må være feilfri og nye ledd må ikke monteres inn i en brukt kjede. Måling av montert kjede for å finne forlengelse og slitasje. Motoren tørnes slik at kjeden blir mest mulig strukket på målestedet. Tell antall ledd som skal måles, eks. 10 ledd. Ved ny kjede skal lengden være: 31,75 mm * 10 = 317,5 mm 1,5 % forlengelse er : 317,5mm *1,015 = 322,3 mm. Dersom målingen viser at lengden er 322,3 mm eller større, må kjeden skiftes. Kontroll av kjedehjul Inspeksjon av tannflankene viser hvor mye tannhjulet er slitt. Normalt vil slitasjen vise seg ved en polert slitt stripe over bunnsirkelen. Dersom slitasjen på tennene er over 1 mm dyp, bør en skifte tannhjul ved første kjedeskift. I tilfelle spørsmål, vennligst ta kontakt med Rolls- Royce. Camshaft drive, chain tensioner (Counterclockwice rotating engine) Page 4:4 KR-ccw 0701 Drift av kamaksel kjedestrammer (Venstregående motor) Side 4:4

198 Draw. no. 866/10 Camshaft chain tensioning (cw) 4102 KR-cw 1297

199 4102 CAMSHAFT DRIVE, CHAIN TENSIONER (CLOCKWISE ROTATING ENGINE) Draw. no. 866/10 1. Bracket for support bolt 2. Adjusting nut 3. Support bolt for adjusting screw 4. Lock nut 5. Locking wire 6. Adjusting screw 7. Nut 8. Bolt adjusting screw 9. Cotter pin 10. Circlip 11. Shaft 12. Chain jockey 13. Chain idler 14. Nut 15. Washer 16. Sleeve 17. Roller bearing 18. Bolt 19. Sleeve 20. Distance sleeve 21. O-ring 22. Screw 23. Spring disc 24. Screw 25. Spring washer 26. Cover 27. Nozzle, chain lubr Taper guide pin 30. Sleeve 31. Pins on Measuring stick *) 32. Measuring plate *) 33. Measuring stick *) 34. Chain *) Item 31, 32 and 33 are the special tool The camshaft is driven from the flywheel end of the crankshaft by a roller chain, 1 1/4 duplex with a length of 81 pitches plus a connecting link. The chain is lubricated by the lubr.oil nozzles (27). DRIFT AV KAMAKSEL, KJEDESTRAMMER (HØYREGÅENDE MOTOR) Tegn. nr. 866/10 1. Brakett for opplagerbolt 2. Strammemutter 3. Opplagerbolt for strammeskrue 4. Låsemutter 5. Låsestreng 6. Strammeskrue 7. Mutter 8. Bolt, strammeskrue 9. Splint 10. Sikringsring 11. Akseltapp 12. Strammehjulsholder 13. Strammehjul 14. Mutter 15. Underlagskive 16. Hylse 17. Rullelager 18. Bolt 19. Hylse 20. Avstandshylse 21. O-ring 22. Skrue 23. Tallerkenfjær 24. Skrue 25. Fjærskive 26. Deksel 27. Dyse, smøring av kjede Konisk styrepin 30. Hylse 31. Tapper på målestav *) 32. Måleplate *) 33. Målestav *) 34. Kjede *)Pos. nr. 31, 32 og 33 er spesialverktøyet Kamakselen blir drevet av veivakselen via en kjede, type 1 1/4 duplex, med 81 ledd pluss skjøteledd. Kjededriften er arrangert i motorens svinghjulsende. Smøringen av kjeden foregår gjennom dysene (27). Camshaft drive, chain tensioner (Clockwise rotating engine) Page 1:4 KR-cw 0701 Drift av kamaksel, kjedestrammer (Høyregående motor) Side 1:4

200 4102 The chain has a riveted joint If the chain has been removed, only a new riveted joint should be employed when replacing the chain. Pinned joint, or joint with clip should never be applied. The chain jockey is pivoted on the shaft (11). Before adjusting the chain tension, the chain idler cover and the cover for chain measuring on the opposite engine side, must be removed. The locking wire (5) is removed and the nut (4) untightened. By means of the nut (2), the chain jockey (12) is moved until correct chain tension is obtained. CAUTION Before the distance T is measured, the engine must be turned opposite to it s normal direction of rotation, to accumulate all chain slack at the measuring point. Correct chain tension is obtained when the longest free part can be moved a total deflection of 20 mm. (T= 20 mm, see drawing). The chain deflection T can easily be measured with tool through the opening on engine opposite side of the camshaft chain wheel cover.the tool consists of a stick (33) and 2 measuring plates (32). The measuring plate with 3 holes is for counterclockwise rotating KR-engines and the measuring plate with 4 holes is for clockwise rotating KR-engines and KV-engines. Screw for fitting measuring plate, is used on counterclockwise KR-engines only. 1. Fit the measuring plate (32) in the opening 2. The measuring stick (33) is placed on the chain (34). See drawing. 3. Pull the measuring stick (33) out with a force of approx N. The value is found by comparing the scale on the stick with the measuring plate (32). Push the tool back in with a force of approx N and take another reading. 4. Value 3 is found by subtracting the first value from the second value. Kjeden er skjøtet med klinket skjøteledd Dersom kjeden har vært tatt ut skal det benyttes klinkeledd ved monteringen. Skjøteledd med klips eller låsebolt og mutter må ikke nyttes. Strammehjulsholderen er opphengt dreibart om akselen (11). Ved justering av kjedestrammingen fjernes dekselet over kjedestrammeren.og dekselet for måling av kjedeslakken på andre siden av motoren. Låsestrengen (5) fjernes, og mutteren (4) løses. Med mutteren (2) beveges nå strammehjulsholderen (12) med strammehjulet (9) inntil riktig kjedestramming er oppnådd. FORSIKTIGHET Før avstanden T kontrolleres, må motoren tørnes motsatt av motorens dreieretning for å samle all slakk i måleområdet. Riktig stramming av kjeden har en når den lengste frie delen kan beveges totalt 20 mm. (T= 20 mm, se tegning). Kjedeutslaget T måles gjennom lukeåpningen på motsatt side av motoren tvers av kamakselens kjedehjul ved hjelp av verktøy Verktøyet består av målestav (33) og 2 måleplater (32). Måleplaten med 3 hull er tilpasset Venstregående KR-motorer og måleplaten med 4 hull er tilpasset høyregående KR-motorer og KV-motorer. Skrue for montering av måleplate er bare aktuell for venstregående KR-motorer. 1. Montér måleplaten (32) i lukeåpningen 2. Målestaven (33) settes inn på kjeden (34). Se tegning. 3. Målestaven (33)draes ut med en kraft på ca N. På skalaen til målestaven avleses en verdi mot måleplaten (32) Deretter skyves verktøyet inn med en kraft på ca N og en ny verdi avleses. 4. Verdien 3 finnes ved å trekke den første verdien fra den andre. Camshaft drive, chain tensioner (Clockwise rotating engine) Page 2:4 KR-cw 0701 Drift av kamaksel, kjedestrammer (Høyregående motor) Side 2:4

201 Between the taps (31) and chain there will be some slack all depending on the chain in use. The deflection is value 4 6. The chain deflection T is found by using the following equation: T = value 3 - value 4 The right tension on the chain is when T = 20 mm. It is not necessary to tighten the chain before the deflection = 28 mm. CAUTION Be aware that inaccurate adjustment will cause exessive wear of the chain drive. If the chain is too tight it will influence on the crankshaft deflection. When a new chain is fitted in the engine, the chain deflection will increase considerably during the first hours. Rolls-Royce recommends checking the chain deflection after 15 operating hours with a new chain. When correct chain tension is obtained, tighten the lock nut (4) and secure it to the adjusting nut (2) with lock wire. If the idler wheel (9) is to be replaced, remove the adjusting nut (23) and the nut (14). Pull out the bolt (18) and remove the idler wheel. The roller bearings (17) are lubricated by lubr.oil mist from the crankcase. At overhaul, check that the lubr.oil nozzle holes are open and face the chain. It is important that the chain drive is inspected frequently. See Table of Routine Maintenance. The chains should be replaced when the total elongation exceeds 1.5 percent. (The length of a new chain = number of links multiplied by mm.) 5. Mellom tappene (31) og kjeden er det noe slakk alt etter om en bruker Tesubaki- eller Reynholdkjede. Denne slakken kalles: verdi 4 6. Kjedeutslag T finner en ved følgende formel: T = verdien 3 - verdien 4 Riktig stramming av kjeden har en når T = 20 mm..det er ikke nødvendig å stramme opp kjeden før slakken = 28 mm. FORSIKTIGHET Dersom kjeden har feil stramming vil slitasjen av kjedearrangement øke vesentlig. Dersom kjeden er for stram vil dette også innvirke på veivakselindikeringen. Når en ny registerkjede monteres i motoren vil kjeden slakkes betydelig i løpet av de første timene. Rolls-Royce anbefaler derfor at kjedeslakken sjekkes etter 15 driftstimer for en ny kjede. Etter justering av kjeden tilsettes låsemutteren (4) og låses sammen med strammemutteren (2) med låsestreng. Dersom strammehjulet (9) skal skiftes, fjernes strammemutteren (2) og kjedestrammeren svinges ut fra kjeden. Mutteren (14) skrues av, bolten (18) trekkes ut av strammehjulsholderen og strammehjulet taes ut. Rullelagrene (17) blir smurt av oljedamp fra veivrommet. Ved overhaling må det påsees at smøredysenes hull er åpne og at de står overett med leddene på kjeden. Det er viktig at kjededriften kontrolleres regelmessig. Se Tabell over rutinearbeider. Kjeden bør skiftes dersom lengden har øket 1,5% eller mer. (Lengden av en ny kjede = antall ledd multiplisert med 31,75 mm). Camshaft drive, chain tensioner (Clockwise rotating engine) Page 3:4 KR-cw 0701 Drift av kamaksel, kjedestrammer (Høyregående motor) Side 3:4

202 4102 Measurement of extension due to wear, when chain is dismantled Lay the chain, which should terminate at each end with an inner link, on a flat surface. Anchor at one end and attech a turnbuckle at the other. Tension the chain until all the slack has been taken up. Measure the length between centres of end bearing pins and calculate the elongation as follow: The chain has 81 pitches (without connecting link) and the length of a new chain is then 2571,75 mm. When the length of the chain exceeds 2610 mm, it has to be replaced. Measurement of extension due to wear, when chain is fitted The engine is turned in order to tension the chain over the measuring part. Count the pitches which are to be measured, for example 10 pitches. Find the length for new chain by calculating: 31,75 mm * 10 = 317,5 mm. 1,5 % elongation is : 317,5 mm * 1,015 = 322,3 mm. The chain has to be replaced when the length exceeds 322,3 mm Examination of chain wheel Examination of the tooth flanks will give an indication of the amount of wear which has occured and this will, under normal conditions, take the form of a polished worn strip above the circular root. If the depth of this wear has reached 1 mm, steps should be taken to replace the chain wheel when the chain becomes due for renewal. If question please contact Rolls-Royce. Måling av demontert kjede for å finne forlengelse og slitasje Kjeden, som avsluttes med innerledd i begge ender, legges på et plant underlag. Sett fast den ene enden og fest den andre til en strekkfisk. Strekk kjeden til all slakk er tatt opp. Mål lengden fra pinne-senter til pinne-senter. Kjeden skal ha 81 ledd (uten låseledd) Ny kjede skal da måles til 2571,75mm. Når kjeden måler 2610 mm eller mer, er den utslitt og må skiftes. Kjeden må være feilfri og nye ledd må ikke monteres inn i en brukt kjede. Måling av montert kjede for å finne forlengelse og slitasje Motoren tørnes slik at kjeden blir mest mulig strukket på målestedet. Tell antall ledd som skal måles, eks. 10 ledd. Ved ny kjede skal lengden være : 31,75 mm * 10 = 317,5 mm. 1,5 % forlengelse er : 317,5mm *1,015 = 322,3 mm. Dersom målingen viser at lengden er 322,3 mm eller større, må kjeden skiftes. Kontroll av kjedehjul Inspeksjon av tannflankene viser hvor mye tannhjulet er slitt. Normalt vil slitasjen vise seg ved en polert slitt stripe over bunnsirkelen. Dersom slitasjen på tennene er over 1 mm dyp, bør en skifte tannhjul ved første kjedeskift. I tilfelle spørsmål, vennligst ta kontakt med Rolls-Royce. Camshaft drive, chain tensioner (Clockwise rotating engine) Page 4:4 KR-cw 0701 Drift av kamaksel, kjedestrammer (Høyregående motor) Side 4:4

203 Draw. no. 420/93 Exhaust and inlet valve drive mechanism 4301 KR 1080

204 4301 EXHAUST AND INLET VALVE DRIVE MECHANISM Draw. no. 420/93 1. Impact screw 2. Hose clip 3. Sealing sleeve 4. Sleeve 5. Push rod 6. Sealing 7. Retainer plate 8. Screw, bearing bracket 9. Cam follower 10. Guide key 11. Screw 12. Locking plate 13. Cam roller 14. Bushing 15. Shaft 16. Inlet and exhaust cam 17. Bearing cap 18. Screw 19. Locking wire 20. Lock nut 21. Screw 22. Stud 23. Nut 24. Shield 25. Lock nut The inlet and exhaust cams (16) are shrinked and keyed to the camshaft. The camshaft bearing brackets serve also as guides for the cam followers, which consist of the tappet plunger (9), the cam roller (13), the bushing (14) and the shaft (15). The guide key (10) prevents the cam follower from rotating. Lubr.oil to the cam follower mechanism is supplied through drillings in the camshaft bearing brackets. The rocker arms are operated through the push rod (5). The push rod is made of steel pipe and has to the lower end press fitted a hardened steel head, which is supported in the hardened steel cup in the cam follower. At the upper end the push rod is DRIFT AV LUFT- OG AVGASS-VENTILER Tegn. nr. 420/93 1. Støterskrue 2. Slangeklemme 3. Tetningshylse 4. Hylse 5. Støterstang 6. Pakning 7. Klemplate 8. Skrue, lagerbrakett 9. Støterelement m/stålinnsatser 10. Styrekile 11. Skrue 12. Låseskive 13. Støterrull 14. Foring 15. Aksel 16. Luft- og avgasskam 17. Lagerdeksel 18. Skrue 19. Låsestreng 20. Låsemutter 21. Skrue 22. Pinneskrue 23. Mutter 24. Skjermplate 25. Låsemutter Luft- og avgasskammene (16) er krympet og kilt fast på kamakselen. Lagerbrakettene for kamakselen danner også styring for støterelementene som består av støter (9), støterrull (13), foring (14) og aksel (15). Støterelementene er sikret mot dreining av styrekilen (10). Smøreolje til elementene blir tilført gjennom boringer i kamakselens lagerbraketter. Støterstangen (5) overfører bevegelsen fra støterelementet til vippearmene. Støterstangen er av rør og har i nedre ende et innpresset hode av herdet stål, som ligger an mot en herdet stålskål i støterelementet. Det øvre stanghodet er skålformet og danner anlegg mot kule- Exhaust and inlet valve drive mechanism Page 1:2 KR 1198 Drift av luft- og avgass-ventiler Side 1:2

205 4301 spherical and supports the impact screw (1) on the rocker arm. The sealing sleeve (3) is clamped to the upper push rod head by a hose clamp (2) forming a seal against the sleeve (4). The sealings (6) prevent oil and water from leaking down along the push rod to the camshaft. If a push rod has to be removed in order to replace the sealings (6), remove first the bearing bracket for the rocker arms and the retainer plate (7). The push rod can now be pulled up. If a cam follower is to be replaced, all push rods operating on cam followers housed in the same bracket must be removed. Then remove the bearing cap (17), the screws (11) and the guide key (10). The bracket screws (8) are removed and the bracket can be taken out of the camshaft housing. For the bearing bracket next to the chain wheel, the upper bearing shell must be pushed out before removing the bracket. The screws (11) must be secured properly when the cam followers are installed. The valve clearance is adjusted by means of the impact screw (1) and the adjusting screw on the rocker arm. See the Clearances. hodet på vippearmens støterskrue (1). Tetningshylsen (3) er fastklemt til øvre støterstanghode med slangeklemmen (2) og danner tetning mot hylsen (4). Hattpakningene (6) er fastklemt av klemplaten (7) og skal hindre olje eller vannsøl i å trekke ned langs støterstengene til kamakselrommet. Dersom et støterelement skal taes ut for skifting av pakningene (6), fjernes først lagerbrakettene for vippearmene, og klemplaten (7) løses. Støterstangen kan nå trekkes opp. Dersom et støterelement skal demonteres, må en først fjerne støtstengene som står i kontakt med støterelementene i samme brakett. Deretter fjernes lagerdekslet (17) og skruene (11) samt styrekilen (10). Festeskruene (8) i lagerbraketten fjernes, og braketten svinges så fram og ut av kamakselrommet. For bærelageret nærmest kjedehjulet må overskålen skyves ut før bærelageret kan svinges fram. Ved montering av støterelementet må en påse at skruene (11) blir sikret på en forsvarlig måte. Ventilklaringen justeres ved hjelp av støterskruen (1) og stillskruer på vippearmene, - se Klaringer. Exhaust and inlet valve drive mechanism Page 2:2 KR 1198 Drift av luft- og avgass-ventiler Side 2:2

206 5000 CHAPTER 5 KAPITTEL 5 Air starting system Start air distributor with drive Starting air valve, see chap. 2. See also Cylinder head in chap. 2. Governor drive Governing the fuel injection pumps Overspeed trip (mechanical) Overspeed trip (electro-pneumatic) Startsystem Startrele med drift Startventil, se kap. 2. Se også sylinderdeksel i kap. 2. Drift av regulator Regulering av innsprøytningspumper Rusningsstopparrangement (mekanisk)5501 Rusningsstopp (elektropneumatisk) Page 1:1 KM-O 0500 Side 1:1

207 Draw. no. 492/87 Air starting system 5101 KRM 0898

208 5101 AIR STARTING SYSTEM Draw. no. 492/87, KRM -6,-8, -9 Draw. no. 420/54, KVM 1. Control console 2. Stop button 3. Start button 4. Starting air valve (cyl.head) 5. Stop handle (on control shaft) 6. Lubr.oil pipe (after filter) 7. Test cock for adjustment of pressure switch (8) 8. Pressure switch 9. Emergency start valve 10. Emergency start button 11. Release valve 12. Starting air distributor 13. Relief valve 14. Shutoff-nonreturn valve 15. Starting air bottle 16. Micro switch (Not on old KVM-engines) 17. Solenoid valve (Not on old KVM-engines) 18. Starting air pipe See also Governing the fuel injection pumps and Start air distributor w/drive. Starting- and stopping procedures are given in separate instruction book for control systems. Following instructions give a general description of starting- and stopping functions for the engine. Start The engine is normally started from the control console (1), but can also be started by the emergency start button (10) on engine. See Emergency start. The valve (14) is opened, and air is supplied from the bottle (15) to the release valve (11) and the emergency starting valve (9). Prior to start of the engine, lubr.oil has to be pumped through the system by the priming pump. The lubr.oil pressure must be as specified in Technical data. Pressure switch (8) prevents STARTSYSTEM Tegn. nr. 492/87, KRM -6,-8, -9 Tegn. nr. 420/54, KVM 1. Kontrollpult 2. Stoppknapp 3. Startknapp 4. Startventil, syl.deksel 5. Stopphendel på reguleringsaksel 6. Rør, smøreolje etter filter 7. Testkrane for justering av sperrepressostat (8) 8. Sperrepressostat 9. Nødstartventil 10. Nødstartknapp 11. Luftpåslipningsventil 12. Startrelé 13. Overtrykksbeskytter 14. Stenge-tilbakeslagsventil 15. Startluftflaske 16. Endebryter (på brakett for tørnespett) (Finnes ikke på eldre KVM-motorer) 17. Sperreventil (magnetventil) (Finnes ikke på eldre KVM-motorer) 18. Startluftrør Se også Regulering av innsprøytnings-pumpene og Startrelé med drift. For start og stopp av motoranlegg er det i oppslag og i instruksjonsbok for kontrollsystemer gitt gjeldende instruksjoner. Nedenfornevnte instruksjoner er derfor ment som en generell beskrivelse av start og stopp funksjonene av motor. Start Motoren skal normalt startes fra kontrollpult (1), men kan også startes fra nødstartknappen (10) på motoren. Se avsnitt om Nødstart. Lufttilførselen fra startluftflasken (15) åpnes og luften ledes inn på luftpåslipningsventilen (11) og nødstartventilen (9). Før start av motoren skal smøreoljeforpumpen startes og smøreoljetrykket skal være som angitt under Tekniske Data. Sperrepressostaten (8) Air starting system Page 1:3 KM-O 1198 Startsystem 1:3

209 5101 starting of the engine by the start button (3) before the lubr.oil pressure is satisfactory. When the main lubr.oil pump supplies sufficient pressure, the priming pump is stopped. The lubr.oil priming pump may also be started and stopped automatically. It is then started by pressing the button (3). When the lubr.oil pressure is satisfactory, the start button is pressed again, and now the engine starts. On operating of the start button (3), (after sufficient lubr.oil priming pressure has been reached), an electric control signal is sent via the pressure switch (8) to the emergency starting valve (9). This valve then opens for control air to the release valve (11), which after that opens for starting air to the distributor (12). Starting air is now supplied in correct order to the starting air valves (4), (one in each cylinder head). The air starting system is protected against over pressure by the relief valve (13). The blocking valve (solenoid valve) (17) is normally open, but will shut off the control air signal when the tool for turning the engine is put on the turning bracket. The valve is activated by the micro switch (16) on the bracket. Starting of the engine is therefore not possible before the turning tool has been removed from the turning bracket. (Not on old KVM-engines) Emergency start If the electric system fails, the emergency button (10) is used to start the engine. However, the stop signal to engine governor first has to be removed by pressing the start button in the control console. Also the lubr.oil pressure must be satisfactory before starting. See Start. Stop The propeller pitch is put to zero (neutral position) and the propeller is disengaged before the engine is stopped. hindrer start av motor ved hjelp av startknappen (3) inntil tilstrekkelig olje-trykk er oppnådd. Smøreolje forrumpen skal stanses når hovedsmøreoljepumpen leverer nok trykk. Start og Stopp - betjeningen av smøreoljeforpumpen kan også være automatisk. Den startes da ved at startknappen (3) trykkes inn en gang. Når smøreoljetrykket er tilstrekkelig høyt trykkes startknappen inn igjen for start av motor. Ved betjening av startknappen (3), etter at tilstrekkelig smøreoljeforpumpetrykk er oppnådd, ledes styrestrøm via sperrepressostaten (8) til nødstartventilen (9). Sistnevnte åpner dermed for luft til luftpåslipningsventilen (11), som igjen åpner for startluft til startreleet. Startreleet (12) sørger for at startluften fordeles til startventilen (4) i hvert av sylinderdekslene i riktig rekkefølge. Startluftsystemet er sikret mot overtrykk av overtrykksbeskytteren (13). Sperreventilen (magnetventilen) (17) er normalt åpen, men stenger for styreluft når tørneverktøyet er satt inn på tørnebrakett. Sperreventilen styres av en ende-bryter (16) som er montert på tørnebrakett for tørnespett. Start av motor kan derfor ikke skje før tørnespett er fjernet fra tørnebrakett. (Finnes ikke på eldre KVM-motorer) Nødstart Dersom det elektriske systemet svikter, benyttes nødstartknappen (10) til start av motoren. Først må imidlertid stoppimpulsen til regulator fjernes ved å trykke inn start knappen i kontrollpulten, og der må være tilstrekkelig trykk i smøreoljesystemet. Se Start. Stopp Propellstigningen settes i nøytral stilling og propellen kobles ut før motoren stoppes. Air starting system Page 2:3 KM-O 1198 Startsystem 2:3

210 5101 The button (2) in the control console (1) is used to stop the engine. The stop button gives a stop signal to engine governor. By failure in the electric system the engine is stopped with the handle (5) on fuel control shaft. See, Governing the fuel injection pumps. The stop handle must be kept in stop-position until the engine is completely stopped. Motoren stoppes ved hjelp av stoppknappen (2) i kontrollpult (1). Stoppknappen gir stoppimpuls til regulatoren. Ved svikt i det elektriske systemet stoppes motoren med stopphendelen (5) på reguleringsakselen. Se Regulering av innsprøytningspumpene. Stopphendelen må holdes i stopp posisjon inntil motoren stopper. Air starting system Page 3:3 KM-O 1198 Startsystem 3:3

211 Draw. no. 420/95 Start air distributor with drive KR-6, -8 and KR 1078

212 5103 START AIR DISTRIBUTOR WITH DRIVE (KR-6, -8 and -9) Draw. no. 420/95 STARTRELE MED DRIFT (KR-6, -8 og -9) Tegn. nr. 420/95 See also Air starting system KR-6, -8 and Starting air release valve 2. Screw 3. Washer 4. Housing 5. Gasket 6. Coupling part *) 7. Cross disc 8. Coupling part 9. Spring 10. Camshaft 11. Screw 12. Shaft *) 13. Distance sleeve 14. Circlip 15. Roller bearing 16. Sleeve 17. Circlip Screw 20. Gasket 21. Distributor valve 22. Washer 23. Sealing ring 24. Taper roller bearing 25. Castle nut 26. Cotter pin 27. Gasket 28. Plug 29. Cover 30. Stud 31. Nut 32. Sealing ring 33. O-ring 34. Plug 35. Pipe fitting 36. Gasket 37. Plug 38. Sheet metal 39. Valve housing 40. Plug Se også Startsystem KR-6, -8 og Luftpåslipningsventil 2. Skrue 3. Underlagsskive 4. Hus 5. Pakning 6. Koplingsdel *) 7. Korsskive 8. Koplingsdel 9. Fjær 10. Kamaksel 11. Skrue 12. Aksel *) 13. Avstandshylse 14. Sikringsring 15. Rullelager 16. Hylse 17. Sikringsring Skrue 20. Pakning 21. Startsleid 22. Skive 23. Tetningsring 24. Konisk rullelager 25. Kronemutter 26. Splint 27. Pakning 28. Plugg 29. Deksel 30. Pinneskrue 31. Mutter 32. Tetningsring 33. O-ring 34. Lufteplugg 35. Forskruning 36. Pakning 37. Forskruning 38. Sprengblikk 39. Holder 40. Skrue Start air distributor with drive Page 1:4 KR 1198 Startrele med drift Side 1:4

213 Gasket 42. Spring washer *) Item 6 and 12 are delivered as one unit. D = Bore in starting air distributor for cyl.1 S = Slot in distributor valve. L = Direction of rotation, distributor valve. (Counter clockwise rotation of engine). R = Direction of rotation, distributor valve. (Clockwise rotation of engine). The starting air distributor is supplying each cylinder with starting air in correct order. The starting air distributor is located on the cylinder block, and is driven by the camshaft. The starting air enters the distributor at T, goes through a bore in the housing (29), to the starting air release valve (l). At the same time air flows from K to the guide valve mounted at the flywheel end of the cylinder block. When the starting air guide valve is activated, the servo signal is sent back to the starting air distributor at J and the starting air release valve (1) opens for the main starting air. The bore G is guiding the starting air to the rotating distributor valve (21). The distributor valve has a slot S, that distributes the air to the start valves on the cylinder heads. The starting air outlets on the housing (4) are marked for corresponding cylinder numbers. The bore H, from the sleeve (l6) to the outer part of the housing (4), serves as venting of the starting air system. When the engine is started, the distributor valve (21) will be forced against the housing (4), while it normally will be kept clear the facing by the spring (9). When the guide valve is reposed, the starting air release valve piston will close for the start air supply. 41. Pakning 42. Fjærskive *) Pos 6 og 12 leveres kun som én del. D = Boring i startrele for syl.nr.1. S = Spalte i startsleid. L = Dreieretning for sleid ved venstregående motor. R = Dreieretning for sleid ved høyregående motor. Startreléet fordeler startluften til de enkelte sylindre i riktig rekkefølge. Startreléet er plassert i motorblokkens pumpeende og blir drevet fra kamakselen. Startluften kommer inn på startreléet ved T og ledes gjennom en boring i dekselet (29) til luftpåslipningsventilen (1). Samtidig blir luft ledet ut ved K til styreluftventilen som er montert ved regulatoren. Når styreluftventilen betjenes ledes luften tilbake til startreléet ved J og videre til luftpåslipningsventilen (1) som dermed åpner for startluften. Boringen G leder startluften til den roterende startsleiden (21). Startsleiden har en avlang spalte S som fordeler luften til startventilene på sylinderdekselene. Utløpsboringene i huset (4) er merket med tilhørende sylindernummere. Boringen H som fører fra hylsen (16) og til yttersiden av huset (4) tjener til avlufting av startluft-rørene. Ved start av motoren vil startsleiden (21) bli presset mot huset (4), mens den under gang vil bli holdt fra fjeset på huset av fjæren (9). Når betjeningen av styreluftventilen oppheves, vil luftpåslipningsventilens (1) stempel returnere og stenge for startluften. Start air distributor with drive Page 2:4 KR 1198 Startrele med drift Side 2:4

214 5103 As the piston goes back into position it will uncover a bore that releases the excessive air pressure at C. The starting air distributor is equipped with a relief valve consisting of the valve housing (39), the sheet metal (38) and the plug (37). The relief valve is screwed into the cover (29) at E or F replacing one of the plugs (40). Leakage in a starting air valve might produce excessive pressure in the start air distributor causing the sheet metal (38) to burst. The leakage must then be repaired and the sheet metal replaced. Make sure the sheet metal is positioned as shown on the drawing. The clearance M between the rotating distributor valve and the housing is checked by removing the plug (28) and measure the axial movement of the shaft (12). It is convenient to remove the chain cover in order to have access to both camshaft ends. The clearance is adjusted by the washer (22) which can be delivered in steps of 0.1 mm. See Clearances. When replacing the gasket (20) the clearance must be rechecked. The distributor valve (21) is fastened to the tapered part of the shaft by friction. The sleeve (16) on the shaft (12) has ring grooves in order to prevent any leakage of exhaust gas through the start air valve to the camshaft housing. The sealing ring (23) protects the bearing against condensed water in the starting air. The shaft (12) is driven by the camshaft (10) through the cross disc (7). The coupling part (6) is pressfitted to the shaft (12). The clearance A between the cross disc (7) and the coupling part (8) is adjusted to 1,5-2 mm by the gasket (5), supplied in thicknesses of 0.5 and 1.0 mm. The roller bearing (15) is lubricated by oil mist from the camshaft housing. The roller bearing (24) is lubricated with grease through the plug hole (28). Samtidig åpner den for en boring, som drenerer trykket i startluftrørene ut ved C. Motoren er utstyrt med en overtrykksbeskytter på startreléet. Den består av holderen (39), sprengblikket (38) og pluggen (37). Overtrykksbeskytteren er montert på dekselet (29) i en av boringene E eller F, som ellers er lukket av plugger (40). Lekkasje i en startventil på et sylinderdeksel kan resultere i for høyt trykk i startreléet og at sprengblikket (38) blir sprengt. Feilen må utbedres og nytt sprengblikk monteres. Det er viktig at sprengblikket monteres som vist på tegning. Klaringen M mellom startsleid og hus kontrolleres ved å skru ut pluggen (28) og måle akselens (12) aksielle bevegelse. Det er hensiktsmessig at dekselet over kjedehjulet er fjernet slik at man får tilkomst fra begge ender av kamakselen. Klaringen justeres med skiven (22) som leveres i trinn på 0,1 mm. Se Klaringer, kap. 1. Skiftes pakningen (20) må klaringen kontrolleres på nytt. Startsleiden (21) er presset på den koniske del av akselen (12) og står kun på friksjon. Hylsen (16) på akselen (12) har utvendige riller som hindrer en eventuell gasslekkasje fra startventilene til kamakselrommet. Tetningsringen (23) beskytter lageret mot kondensvann fra startluften. Akselen (12) blir drevet av kamakselen (10) over korsskiven (7). Koblingsdelen (6) er krympet til akselen. Klaringen A mellom korsskiven (7) og koblingsdelen (8) justeres til 1,5-2 mm med pakningen (5), som leveres i tykkelser på 0,5 og 1,0 mm. Rullelageret (15) smøres av oljedamp fra kamakselrommet, mens lageret (24) smøres med kulelagerfett gjennom pluggen (28). Start air distributor with drive Page 3:4 KR 1198 Startrele med drift Side 3:4

215 5103 Dismantling For removal of the cross disc (7), disconnect the pipe fittings from the cover (29) and remove the nuts (3l) and the housing (29). Remove the camshaft cover next to the start air distributor. The shaft (12) with the distributor valve (21) is pulled out approx. 35 mm and the cross disc (7) and the spring (9) are removed. For replacing the roller bearing (15), disconnect all pipe fittings and remove the start air distributor. The cotter pin (26) and the castle nut (25) are removed and the start air valve is tapped off the shaft. Remove the circlip (17) and the sleeve (16) and pull off the inner roller bearing ring. Remove the circlip (14) and press the outer roller bearing ring out of the distributor housing. Assembling Remember to tighten the castle nut (25) according to Table of tightening specifications When assembling the distributor valve (21) make sure to place it in correct position to the camshaft. Adjusting the distributor valve. (See Fig. I - II and III ). The cylinder no.1 piston should be in TDC position of the compression stroke. Turn the distributor valve (21) on the shaft (12) in the direction of rotation until the slot S is uncovering 4 to 5 mm of the bore D for start air to cylinder no.1. Before adjustment is made, any play in the coupling must be taken up by turning the distributor shaft (12) towards direction of rotation in order to keep the coupling parts in contact with the cross disc. The start air distributor must be disconnected before removing the camshaft (10). Demontering Ved demontering av korsskiven (7) løses rørtilslutningene til dekselet (29), muttrene (31) skrues av og dekslet fjernes. Kamakselluken nærmest startreleet løses ned. Akselen (12) med startsleiden (2l) trekkes ut ca. 35 mm, korsskiven (7) og fjæren (9) demonteres fra akselkoplingen gjennom lukeåpningen. Ved utskifting av rullelageret (15) må hele startreleet demonteres fra motor etter at alle startluftrør-tilslutninger er løst ned. Mutteren (25) med splinten (26) fjernes og startsleiden slås av akselen. Sikringsringen (17) og hylsen (16) fjernes og rullelagerets innerring trekkes av akselen. Sikringsringen (14) fjernes og rullelagerets ytterring med ruller presses ut av releet. Montering Husk å trekke til kronmutteren (25) i samsvar med Tabell over tilsettingsdata Ved montering må en påse at startsleiden (21) står i riktig forhold til kamakselen. Innstilling av startsleid. (Se fig. I, II og III ). Stempelet i syl.nr.1 tørnes i TDC for kompresjonsslaget. Startsleiden (21) dreies på akselen (12) i motorens dreieretning inntil spalten S i sleiden avdekker ca. 4-5 mm av boringen D for startluft til syl.nr.1. Eventuell slakk må før innstilling opptaes ved å vri akselen (12) i startereleet mot kamakselens dreieretning. Ved demontering av kamakselen (10) må en først trekke ut akselen (12) og korsskiven (7) som beskrevet ovenfor. Start air distributor with drive Page 4:4 KR 1198 Startrele med drift Side 4:4

216 Draw. no. 756/63 Governor drive 5202 KV/KRM 0293

217 5202 GOVERNOR DRIVE Draw. no. 756/63 1. Pipe fitting 2. Screw 3. Spring washer 4. Cover 5. Gasket 6. Ball bearing 7. Housing 8. Gasket 9. Locking wire 10. Screw 11. Gear wheel, flexible driven 12. Castle nut 13. Split pin 14. Gear wheel 15. Key 16. Ball bearing 17. Spacer 18. Shaft 19. Bevel gear 20. Bevel gear 21. Circlip 22. Ball bearing 23. O-ring 24. Gasket 25. Screw 26. Spring washer 27. End cover 28. Spacer 29. O-ring 30. Pin 31. Follower 32. Plate 33. Camshaft Bearing housing 36. Spring disc 37. Spacer 38. Circlip Circlip 41. Gasket 42. Screw 43. Spring washer 44. Spring washer 45. Screw DRIFT AV REGULATOR Tegn. nr. 756/63 1. Nippel 2. Skrue 3. Fjærskive 4. Luke 5. Pakning 6. Kulelager 7. Hus 8. Pakning 9. Låsestreng 10. Skrue 11. Tannhjul, elastisk drevet 12. Kronemutter 13. Splint 14. Tannhjul 15. Kile 16. Kulelager 17. Avstandshylse 18. Aksel 19. Tannhjul, konisk 20. Tannhjul, konisk 21. Sikringsring 22. Kulelager 23. O-ring 24. Pakning 25. Skrue 26. Fjærskive 27. Endestykke 28. Distansehylse 29. O-ring 30. Pinn 31. Medbringer 32. Plate 33. Kamaksel Lagerhus 36. Tallerkenfjær 37. Avstandshylse 38. Sikringsring Sikringsring 41. Pakning 42. Skrue 43. Fjærskive 44. Fjærskive 45. Skrue Governor drive Page 1:3 KV/KRM 1198 Drift av regulator 1:3

218 Nut 47. Tapered guide pin 48. Screw 49. Locking wire 50. Washer 51. Screw Depending on engine application and operating condition, various types of governors can be employed. See separate instruction manual for details of the governor. The governor drive assembly is located at the flywheel end of the engine, and the governor is driven from the gear wheel (11) on cam-shaft, through the gear wheel (14) on the shaft (18). At the other end of this shaft is a bevel gear (20), which is in mesh with bevel gear (19) on governor drive shaft. The governor drive is lubricated from the main lube oil system. The lube oil enters at L, and passes through the ball bearings(6) to the bottom of the housing, which serves as an oil sump for lubrication of bevel gears(19) and (20), and the ball bearings(16) and (22). Excessive oil returns in drilled passages to the engine oil sump in order to prevent overflow in the housing. Installing of the governor drive assembly starts by fitting the upper bearing (6) with circlips (38), into the bearing housing (35). Then the lower bearing (6) is put on the bevel gear (19) together with spacer (37) and the spring disc (36). This unit is fitted into the bearing housing (35) and locked with the circlip (40). Now the bearing housing can be installed in the housing (7). After that the accessories for the shaft (18) are mounted on this one, the bevel gear (20) has to be heated to approx. 140 C prior to mounting on the shaft. The end cover (27) is put on the shaft and locked with the circlip (21). Finally the shaft is installed in the housing (7). The bevel gears (19) and (20) must mesh exactly. Necessary adjustment is made by varying the thickness of the gasket (24). 46. Mutter 47. Styrepinn, konisk 48. Skrue 49. Låsestreng 50. Underlagskive 51. Skrue Avhengig av motorens applikasjoner og driftsforhold, det kan bli brukt flere typer regulator. For detaljer om regulator, se separat instruksjon. Regulatordriften er arrangert på motoren i svinghjulsenden og drives fra kamakselen over tannhjulene (11) og (14). På akselen (18) står tannhjulene (14) og (20) som driver tannhjulet (19). Regulatorens drivaksel har fortanning og står i inngrep med tilsvarende fortanning i tannhjulet (19). Regulatordriften blir smurt fra hoved-smøreoljesystemet. Smøreoljen ledes inn ved L. For å hindre overfylling av huset for regulatordriften er tilførselen begrenset ved at oljen må passere gjennom kulelagrene(6) for å komme ned i bunnen av huset. Her dannes en oljesump som smører tannhjulene(19) og (20), samt kulelagrene(16) og (22). Overflødig olje blir ført tilbake til motorens oljesump gjennom borrede passasjer. Ved montering av regulatordriften starter en med å montere det øverste lageret (6) og låseringene (38) inn i lagerhuset (35). Deretter settes det nedre lager (6) inn på tannhjulet (19) sammen med avstandshylsen (37) og tallerkenfjærer (36). Dette settes så inn i lagerhuset (35) og låses med sikringsringen (40). Lagerhuset kan nå monteres i huset (7). Tilbehøret til akselen (18) monteres på denne. Tannhjulet (20) må varmes til ca. 140 C ved montering på akselen. Endestykket (27) settes inn på akselen og låses med sikringsringen (21), og akselen settes på plass i huset (7). Tanninngrepet, mellom tannhjulene (19) og (20), skal være overett. Nødvendig justering foretaes ved å forandre tykkelsen på pakningen (24). Governor drive Page 2:3 KV/KRM 1198 Drift av regulator 2:3

219 5202 With the screw (48) in position the tooth clearance should be as stated in Clearances. If the gear wheel clearance is not satisfactory, the screw (48) is removed. Then the bearing housing (35) is turned until the screw hole in this one is no longer corresponding to the hole in the housing (7).New adjustment of the tooth clearance is made, and the bearing housing is locked with the screw (51). A new hole is drilled and threaded in the bearing housing for the screw (48), and the drillings are carefully removed from the hole. Finally the screws (48) and (51) with the washers (50) are fitted and interlocked with the locking wire (49). The gear wheel (11) is first to be mounted without the o-rings (29) to inspect that the wheel is movable. Clearance between the gear wheels (11) and (14) should be as stated in Clearances. CAUTION When mounting the governor, make sure that the drive shaft enters easily the splines in bevel gear (19). Do never apply force! Med skruen (48) på plass skal tannklaringen være som angitt under Klaringer. Dersom tannklaringen ikke er tilfredstillende fjernes skruen (48) og lagerhuset (35) dreies rundt til skruehullet vender vekk fra sin opprinnelige plassering. Klaringen innstilles på nytt og lagerhuset låses på plass v.h.a. skruen (51). Nytt hull bores og gjenges for skruen (48) og alle delene rengjøres omhyggelig for bore-spon. Skruen (51) skal til slutt monteres med skivene (50) og låses med strengen (49) til skruen (48). Tannhjul (11) bør først monteres uten o-ringer (29) for å inspisere at hjulet er bevegelig. Klaring mellom tannhjulene (11) og (14) skal være som angitt under Klaringer. FORSIKTIGHET Ved montering av regulatoren må en påse at drivakselen glir lett ned i sporene i tannhjulet (19). Bruk ikke makt! Governor drive Page 3:3 KV/KRM 1198 Drift av regulator 3:3

220 Draw. no. 566/24 Governing the fuel injectionpumps 5301 KR 1282

221 5301 GOVERNING THE FUEL INJECTION PUMPS Draw. no. 566/24 1. Control shaft 2. Linkage 3. Bolt 4. Self-locking nut 5. Washer 6. Lever 7. Clamp 8. Screw 9. Spring 10. Screw 11. Arm 12. Screw 13. Self-locking nut 14. Pointer 15. Bracket 16. Scale 17. Screw 18. Nut 19. Screw 20. Nut 21. Screw 22. Spring washer 23. Overspeed trip 24. Tapered pin 25. Screw 26. Spring washer 27. Bearing bracket 28. Ball bearing 29. Ball 30. Handle 31. Self-locking nut 32. Coupling part 33. Torsional spring 34. Pin 35. Coupling part 36. Circlip 37. Ball bearing 38. Distance sleeve 39. Setring 40. Setscrew 41. Bearing bracket 42. Screw 43. Spring washer 44. Pin REGULERING AV INNSPRØYTNINGS- PUMPER Tegn. nr. 566/24 1. Reguleringsaksel 2. Lenk 3. Bolt 4. Selvlåsende mutterr 5. Skive 6. Arm 7. Klemstykke 8. Skrue 9. Fjær 10. Skrue 11. Arm 12. Skrue 13. Selvlåsende mutter 14. Viser 15. Brakett 16. Skala 17. Skrue 18. Mutter 19. Skrue 20. Mutter 21. Skrue 22. Fjærskive 23. Rusningsstopp mekanisme 24. Konisk styrepinn 25. Skrue 26. Fjærskive 27. Lagerbrakett 28. Kulelager 29. Kule 30. Hendel 31. Selvlåsende mutter 32. Koblingsdel 33. Fjær 34. Pinn 35. Koblingsdel 36. Låsering 37. Kulelager 38. Avstandshylse 39. Settring 40. Gjengestift 41. Lagerbrakett 42. Screw 43. Fjærskive 44. Pinn Governing the fuel injection pumps Page 1:4 KR 0901 Regulering av innsprøytnings-pumper Side 1:4

222 Lever 46. Screw 47. Spring washer 48. Screw 49. Self-locking nut 50. Linkage 51. Lever 52. Screw 53. Spring washer 54. Pin 55. Pivot See separate instruction manual for the governor. The governor is equipped with a dial indicator that shows the governor working position. (The dial is located on the adjustment knob above the oil gauge and is marked OUTPUT ). The scale is marked from 0 to % of the shaft movement should be utilized between idle and full load, i.e. 2 marks at idle and 8 marks at full load. The movement of the terminal shaft of the governor is transmitted to the control shaft (1) over the lever (51), the linkage (50), the lever (45), the coupling (32 and 35) and the spring (33). The coupling parts (35) and (32) make contact when the governor is turning the control shaft towards STOP. The coupling part (35) also serves as release arm for the overspeed trip. When the control shaft is turned in the direction of increased fuel, the torque is transmitted across the torsional spring (33). The motion of the control shaft is transmitted to the fuel injection pumps by the levers (6) and the linkages (2). The control lever (6) is spring-loaded and mounted on the pivots (55). Influenced by a certain force, which is considerably larger than the normal control force, the lever will swing on one of the pivots. If the control rack for one of the injection pumps is stuck because of dirt or solidified heavy fuel oil etc., the control shaft (1) can still adjust the other 45. Arm 46. Skrue 47. Fjærskive 48. Skrue 49. Selvlåsende mutter 50. Lenk 51. Arm 52. Skrue 53. Fjærskive 54. Pinn 55. Svingetapp Se egen instruksjonsbok for regulatoren. Regulatoren har skala og viser som angir regulatorens arbeidsstilling. (Skalaen er plassert på justeringsknappen over oljenivåglasset og er merket OUTPUT ). Skalaen er gradert fra Mellom tomgang og fullast skal regulatorens arbeidsområde utnyttes ca. 60% d.v.s. 2 streker ved tomgang og 8 streker ved fullast. Reguleringsbevegelsen fra regulatoren overføres til reguleringakselen (1) over armen (51), og lenken (50), armen(45) og klokoblingsdelene (32 og 35) og fjæren (33). Koblingsdelene (35) og (32) ligger mot hverandre når regulatoren vrir regulatorakselen mot STOPP. Koblingsdelen (35) fungerer også som overføringsarm for rusningsstopp. Vris regulatorakselen mot økende pådrag overføres vrimomentet over den forspente fjæren (33). Fra reguleringsakselen overføres regulatorbevegelsen til innsprøytningspumpenes reguleringsstenger over reguleringsarmene (6) og lenkene (2). Reguleringsarmen (6) er fjærbelastet og opplagret på tappene (55). Armen vil ved en viss kraftpåvirkning, som er vesentlig større enn normal reguleringskraft, svinge om en av tappene (55). Dersom reguleringstangen for en innsprøytningspumpe har hengt seg opp pga. skitt eller størknet tungolje etc., kan reguleringsakselen (1) fortsatt regulere de øvrige pumpene mot STOPP eller Governing the fuel injection pumps Page 2:4 KR 0901 Regulering av innsprøytnings-pumper Side 2:4

223 5301 pumps towards stop or increased admission. The control lever (6) for the stuck pump is then out of function, as it has swung on one of the pivots (55). Adjustment Note: The linkage (2) should be replaced if worn. Do not adjust the fuel admission in order to compensate for none uniform exhaust temperatures. If the coupling (32 and 35) has been dismantled, make sure that the lubrication hole in the coupling part (32) is pointing upwards when assembling. All linkages between the governor terminal shaft and the fuel injection pumps are adjusted and locked in position by screw/nut joints. Some of these are also locked with pins. When adjusting or working on the fuel injection pumps, the control shaft and the governor, the following procedure should be applied: 1. The release spindle on the overspeed trip is put in operating position. See Overspeed trip. 2. The governor is put in 0-position. 3. The pointer (14) should read approximately 0 marks with the lever (45) attached to the governor terminal shaft. Any deviation may indicate that the lever (51) is not in correct position on the governor terminal shaft. 4. The racks on the injection pumps should read 0 ± 0.5 marks fuel admission. 5. The control shaft is adjusted so that the pointer (14), reads 100 per cent fuel admission. See Testbed Results for no. of marks corresponding to 100% fuel admission. The governor output scale should now read 8-9 marks. øket Pådrag. Reguleringsarmen (6), for den låste pumpen, vil være ute av funksjon, da den er svingbart opplagret på en av tappene (55). Justering Merk:Er det oppstått Slakk i lenkene (2) bør disse skiftes. Justering av pådrag for å kompensere for ujevne avgasstemperaturer må ikke forekomme. Har koblingen (32) og (35) vært demontert, må en ved montering påse at smørehullet i koblingsdelen (32) vender opp. Forbindelsen mellom regulatorakselen og innsprøytningspumpene er justert og låst v.h.a. skrue/mutter forbindelser. Noen av disse er i tillegg låst med låsepinner. Ved arbeid og justering av innsprøytningspumpene, reguleringsakselen og regulatoren, må følgende fremgangsmåte nyttes: 1. Utløsermekanismens spindel på rusningsstopparrangementet, settes i driftsstilling Se Rusningsstopparrangement. 2. Regulatoren settes i 0-stilling. 3. Med armen (45) festet til reguleringsakselen skal viseren (14) nå vise ca. 0 streker. Avvikelser kan tyde på at armen (51) er satt feil inn på regulatorakselens fortanning. 4. Pumpepådragene skal nå stilles til 0 ± 0,5 streker for samtlige pumper. 5. Reguleringsakselen stilles slik at viseren (14) viser 100% pådrag. Se Prøveresultater for antall streker ved 100% pådrag. Regulatorens output skal skal nå vise 8-9 streker. 6. Armen (11) med viseren (14) fungerer som Governing the fuel injection pumps Page 3:4 KR 0901 Regulering av innsprøytnings-pumper Side 3:4

224 The arm (11), with the pointer (14), serves also as a fuel admission limiter for the pump racks. The limit is set by the adjusting screw (19) to: 100% admission for main propulsion engines. 110% admission for generator engines. 7. Check that the arm on the coupling part (35) for the overspeed trip now can move freely in the groove of the spindle for the release mechanism. The clearance M should be 1-2 mm. Start of Engine See Air starting system. If the engine should overspeed, the overspeed trip mechanism will shut down the fuel admission. See Overspeed Trip. Stop of Engine See Air starting system. In emergencies, the engine can be stopped by the handle (30). mekanisk begrensning for pumpepådraget. Begrensningen skal justeres med skruen (19) til: 100% pådrag for fremdriftsmotorer. 110% pådrag for generatormotorer. 7. Kontroller at armen på koblingsdelen (35) for rusningsstopp ved disse pådrag kan beveges fritt i sporet i spindelen for utløsermekanismen. Klaringen M skal da være 1-2 mm. Start av motor Se Startsystem. Dersom motoren skulle ruse ut, vil rusningsstopparrangementet tre i funksjon og slå brennstoffpådraget av. Se Rusningsstopparrangement. Stopp av motor Se Startsystem. Dersom nødstopp er nødvendig kan dette gjøres manuelt ved hjelp av hendelen (30). Governing the fuel injection pumps Page 4:4 KR 0901 Regulering av innsprøytnings-pumper Side 4:4

225 Draw. no. 756/86 Overspeed trip 5501 KR 1294

226 5501 OVERSPEED TRIP Draw. no. 756/86 1. Weight 2. Bolt 3. Self-locking nut 4. Washer 5. Bolt 6. Self-locking nut 7. Washer 8. Nut 9. Adjusting screw 10. Screw Counter nut 12. Locking wire 13. Release arm 14. Pin 15. Cylinder 16. Spring 17. Spindle 18. Handle 19. Coupling part 20. Release spindle 21. Spindle housing 22. Spring retainer 23. Pin 24. Spring 25. Spring housing 26. Control shaft 27. Screw 28. Spring washer 29. Bolt 30. Lock washer 31. Bracket 32. Bushing 33. Spring retainer 34. Spindle 35. Spring 36. Spring retainer 37. Bolt 38. Self-locking nut 39. Washer 40. Bolt 41. Bearing bushing 42. Circlip 43. Self-locking nut 44. Micro switch 45. Plug RUSNINGSSTOPPARRANGEMENT Tegn. nr. 756/86 1. Slyngvekt 2. Bolt 3. Selvlåsende mutter 4. Underlagsskive 5. Bolt 6. Selvlåsende mutter 7. Underlagsskive 8. Mutter 9. Justeringsskrue 10. Skrue 11. Kontramutter 12. Låsestreng 13. Utløserarm 14. Styrepinn 15. Sylinder 16. Fjær 17. Spindel 18. Hendel 19. Koblingsdel 20. Utløserspindel 21. Spindelhus 22. Fjærbrikke 23. Splint 24. Fjær 25. Fjærholder 26. Reguleringsaksel 27. Skrue 28. Fjærskive 29. Bolt 30. Sikringsskive m/tunge 31. Brakett 32. Styring 33. Fjærtallerken 34. Spindel 35. Fjær 36. Styretapp 37. Bolt 38. Selvlåsende mutter 39. Underlagskive 40. Bolt 41. Lagerforing 42. Sikringsring 43. Selvlåsende mutter 44. Mikrobryter 45. Plugg Overspeed trip Page 1:5 KR-O 1100 Rusningsstopparrangement Side 1:5

227 Gasket 47. Bushing Testing of overspeed trip arrangement shall only be done according to specified service intervals, after major engine overhauls or on request from representative of classification society. When testing the overspeed trips, it is important to be ready to manually shut down the fuel supply to the injection pumps by using the handle (756/86-18) on the control shaft (756/86-26) if the overspeed trips are not working. The control handle for fuel admission should not be used for controlling the fuel supply in any other way than as an emergency stop device during overspeed testing. If it is used for manipulating the fuel supply to make the engine overspeed, it could make the admission system too rigid when the overspeed trip is triggered. The shock may then damage the coupling on the control shaft! According to classification requirements, the overspeed trip must be brought into function when engine speed increases to: 20 % above normal rpm for main propulsion engine NOT driving shaft generators. 15 % above normal rpm for generator engines and main propulsion engines driving shaft generators. See also specified overspeed rpm in Testbed results. The overspeed trip is arranged at the flywheel end of the engine. It consists of a springloaded weight (1) which is attached to the flange of the camshaft chain wheel. If the engine speed exceeds the set limit, the weight will hit the screw (10) on the release arm (13). The latter will pull down the spindle (17), release the springloaded spindle (20) which in turn strikes the coupling part (19) on the fuel control 46. Pakning 47. Foring Prøving av rusnings-stoppanordninger skal kun utføres i henhold til oppgitte serviceintervaller, etter større overhalingsarbeider eller på anmodning fra representant for klassifikasjonsselskap. Ved testing av rusningsstopp-funksjonene er det viktig å være forberedt på å kutte brennstoff-forsyningen til brennstoffpumpene manuelt ved å bruke hendelen (756/86-18) på reguleringsakselen (756/86-26) hvis rusningsstopp-funksjonene ikke virker. Kontrollhendelen på reguleringsakselen skal ikke brukes for å kontrollere brennstoffforsyningen på noen annen måte enn som nødstopp under testing av rusningsstopp. Hvis den blir brukt for å manipulere brennstoffforsyningen for å få motoren til å gå i rusning, vil dette denne gjøre pådragssystemet for stivt når rusningsstopp-begrensningen slår inn, noe som kan medføre skade på koblingen på kontrollakselen. Ifølge klassifikasjonskrav skal rusningsstopparrangementet tre i funksjon når motorturtallet øker: 20 % over normalt for fremdriftsmotorer som ikke driver aksel-generator. 15 %over normalt for hjelpemotorer og fremdriftsmotorer som driver akselgenerator. Se forøvrig spesifisert turtall for rusningsstopp i Prøveresultater. Rusningsstopparrangementet er plassert i motorens svinghjulsende. Det består av fjærbelastet slyngvekt (1) som er festet i kjedehjulsflensen på kamakselen. Dersom motorturtallet blir for høyt, vil slyngvekten støte mot skruen (10) i utløserarmen (13). Denne vil trekke spindelen (17) ned og frigjøre den fjærbelastede spindelen (20). I sin bevegelse vil spindelen (20) ta med seg koblingsdelen (19), Overspeed trip Page 2:5 KR-O 1100 Rusningsstopparrangement Side 2:5

228 5501 shaft (26), thus shutting down the fuel supply to STOP. See Governing the fuel injection pumps. The spindle (20) will also during its movement activate a micro switch (44) on the spindle housing (21) and give an alarm impulse. When the cause of overspeed has been determined and the fault corrected, the spindle (20) is pressed back, and thereby locked in operating position, by the spring loaded spindle (17). Emergency stop handle (18) must not be used for resetting of spindle (20) on overspeed trip (as this may lead to overspeed if the engine has not fully stopped). The setpoint for the overspeed governor, i.e. the engine speed at which the overspeed trip is brought into function, is adjusted by increasing/ decreasing the spring load of the spring (35) by turning the adjusting screw (9), which is locked by the nut (8). As a guidance for any adjustment it can be mentioned that 60 deg. (1 hexagon) of the adjusting screw (9) correspond to a change in setpoint of approx. 30 rpm. Generally, the overspeed trip arrangement requires very little maintenance. See also Table of routine maintenance. Item No.38 in this table advises Control of overspeed arrangement, and this control has to be done as mentioned on following side. Check of release mechanism The engine is run unloaded up to normal speed. The pipe plug (45) is screwn off and a screw driver is put through the plug hole and below the cam on the arm (13). The screw driver is tipped downwards forcing the arm (13) upwards, and releasing the tensioned spring (24). The control shaft then pulls the fuel oil pumps to STOP, and the engine shall stop. If any of the control rod on the fuel oil pumps stick for the reason of dirt, lack of lubrication etc., the cause have to be found and the fault resom er festet til reguleringsakselen (26) og derved slå brennstoffpådraget mot STOPP. Se Regulering av innsprøytningspumpene. Spindelen (20) vil under bevegelsen også utløse en mikrobryter (44) som er montert på spindelhuset (21), og derved gi impuls til alarm. Når årsaken til rusing er funnet og feilen utbedret, trykkes spindelen (20) inn og blir derved låst i driftsstilling av den fjærbelastede spindelen (17). Nødstopphendel (18) må ikke nyttes for resetting av spindel (20) for rusningstopp (da dette kan føre til utrusning hvis motoren ikke er helt stoppet). Settpunktet for rusningsregulatoren, d.v.s. det motorturtall hvor slyngvekten (1) i rusningsregulatoren aktiviserer utløsermekanismen, justeres ved å øke/ minske fjærkraften på fjæren (35) ved hjelp av justeringsskruen (9) som låses med mutteren (8). Til hjelp ved eventuell justering kan nevnes at 60 graders dreining (1 sekskant) av justeringsskruen (9) tilsvarer en forandring i settpunktet på ca. 30 omdr./min. Rusningsstopparrangementet trenger generelt lite vedlikehold. Se Tabell over rutinearbeider. Pos. nr. 38 i nevnte tabell angir Kontroll av rusningsanordninger, og kontrollen utføres som angitt neste side. Kontroll av utløsermekanisme Motoren kjøres ubelastet opp til normalt turtall. Rørpluggen (45) skrues ut og et skrujern føres gjennom plugghullet og under kammen på armen (13). Skrujernet vippes nedover slik at armen (13) presses oppover og utløser den forspente fjæren (24). Reguleringsakselen vil nå trekke innsprøytningspumpene mot Stopp, og motoren skal stoppe. Dersom noen av reguleringsarmene for innsprøytnings-pumpene henger pga. smuss, manglende smøreing etc., må feilen utbedres. Overspeed trip Page 3:5 KR-O 1100 Rusningsstopparrangement Side 3:5

229 5501 paired. On finishing the test the pipe plug (45) and gasket (46) are mounted. Check of setpoint Regarding specified speed, see Testbed results. Testing the mechanical overspeed trip set point (see instructions 5501 and 5502): Note: When checking the setpoint, great caution has to be exercised. 1. Disconnect the electro-pneumatic overspeed trip air cylinder. This may be done by disconnecting the electric signal to the solenoid valve or the control air to the air cylinder. 2. The engine is first run unloaded up to normal speed. 3. Increase the speed manually by using a wrench on the actuator arm. Do not use the control handle! Increase the fuel admission carefully to specified speed. 4. When reaching the set point for the electropneumatic overspeed trip, the plc will send a stop signal to the actuator. To prevent this from stopping the engine, the actuator arm must be controlled manually. 5. If the mechanical overspeed trip does not function at the correct speed, the speed should be reduced to normal, and then the engine should be stopped. 6. Adjust the overspeed set point before starting the engine again. The cover above camshaft chain wheel is removed and the adjusting screw (9) is adjusted 1 hexagon towards lower setpoint. (Less tensioning of spring (35) ). At the same time the clearance K = 2 ± 0,5 mm should be adjusted. Cover above the chain wheel is mounted. The engine is started again, and engine speed is increased carefully towards specified speed for releasing of overspeed trip. Repeat until correct setpoint is found. Remember to re-connect the electro-pneumatic overspeed trip immediately after completing the test! Ved avsluttet prøve monteres rørpluggen (45) og pakningen (46). Kontroll av settpunkt Vedr. oppgitt turtall, se Prøveresultater. Testing av mekanisk rusningsstopp settpunkt (ref. instruksjoner 5501 og 5502): Merk: Ved testing av settpunktet for overspeed må det utvises stor forsiktighet. 1. Koble ut luftsylinderen for den elektropneumatiske rusningsstopp-mekanismen. Dette kan gjøres ved å fjerne det elektriske signalet til magnetventilen eller styreluften til luftsylinderen. 2. Motoren kjøres uten last opp til normal rpm. 3. Øk rpm manuelt ved å bruke en skiftenøkkel på aktuatorarmen. Ikke bruk kontrollhendelen på vuggeakslingen! Øk brennstoffpådraget forsiktig til spesifisert hastighet. 4. Når man når settpunktet for den elektropneumatiske rusningsstopp-funksjonen vil PLSen sende et stopp-signal til aktuatoren. For å hindre at dette stopper motoren må aktuatorarmen holdes tilbake manuelt. 5. Hvis den mekaniske rusningsstoppfunksjonen ikke slår ut ved den spesifiserte hastigheten, må hastigheten reduseres til normal og motoren så stoppes. 6. Juster mekanismens settpunkt før motoren startes igjen. Deksel over kamakselkjedehjul løses ned og justeringsskruen (9) justeres deretter 1 sekskant mot lavere settpunkt. (Mindre forspenning av fjær (35)). Samtidig kontrolleres at klaringen K = 2 ± 05 mm. Deksel over kjedehjul monteres. Motoren startes på nytt og motorturtallet økes forsiktig opp mot oppgitt turtall for utløsning av rusningsstopparrangement. Dette gjentas inntil man finner korrekt settpunkt. Husk å koble på den elektro-pneumatiske rusningsstopp-funksjonen umiddelbart etter at testen er gjennomført! Overspeed trip Page 4:5 KR-O 1100 Rusningsstopparrangement Side 4:5

230 5501 If the overspeed trip releases sooner than the theoretical set-point, the adjusting screw (9) has to be adjusted accordingly towards a higher tensioning of the spring (35). Dersom rusningstopp utløses tidligere enn det teoretiske settpunkt, må justeringsskruen (9) stilles mot en større forspenning av fjæren (35). Overspeed trip Page 5:5 KR-O 1100 Rusningsstopparrangement Side 5:5

231 Draw. no. 566/55 Electro-pneumatic overspeed trip and fuel limiting at start of engine 5502 K 1081

232 5502 ELECTRO-PNEUMATIC OVERSPEED TRIP Draw. no. 566/55 A= Electro-pneumatic diagram B= Arr. for overspeed trip 3. Solenoid valve 4. Supply air 6-10 bar 5. Junction box 7. Connection supply air 8. Air cylinder 9. Nut 10. Cap nut 11. Bracket 12. Screw 13. Spring washer 14. Arm 15. Fuel control shaft 16. Tapered rifle pin 17. Screw 18. Spring washer In addition to the mechanical overspeed trip located at the engine s flywheel end, some K-engines are equipped with electro-pneumatically controlled air cylinders for overspeed trip. The cylinder (8) is single-acting with spring-return. The overspeed trip is mounted at the engine s flywheel end. The cylinder is supplied with service-air of pressure 6-10 bar (4). Engines governed by Diesel Start-Stop Automatic In case of overspeed The diesel start-stop automatic will give an impulse of 24V (DC), duration 3 min. This impulse is initiated by a pickup at the engine s flywheel and a tacho-relay. Engines governed by PLC In case of overspeed the PLC give the stop impulse, controlled by a pickup at the engine s flywheel. The impulse activates the solenoid valve (3), and service air is supplied to cylinder (8). The cylinder (8) has a stroke that moves the arm (14) from position (I) to (II). ELEKTROPNEUMATISK RUSNINGSSTOPP Tegn. nr. 566/55 A = Systemskisse B = Arr. for rusningsstopp 3. Magnetventil 4. Arbeidsluft 6-10 bar 5. Koblingsboks på motor 7. Forskruning - tilkobling arbeidsluft 8. Luftsylinder 9. Mutter 10. Hettemutter 11. Brakett 12. Skrue 13. Fjærskive 14. Arm 15. Reguleringsaksel 16. Konisk riflepinne 17. Skrue 18. Fjærskive I tillegg til det mekaniske rusningsstopparrangement som er plassert i motorens svinghjulsende, er K-motorer utstyrt med luftsylinderarrangement for elektro-pneumatisk styrt rusningsstopp. Luftsylinderen (8) er enkeltvirkende og har fjærretur. Den er montert på toppen av motorblokken i motorens svinghjulsende. Sylinderen tilføres arbeidsluft på 6-10 bar (4). Motorer med dieselautomatikk Ved rusning av motor skal dieselautomatikken gi en impuls 24V DC med varighet minimum 3 min. Denne impulsen styres av en pickup ved motorens svinghjul og et tachorele med vekselkontakt som veksler når rusningsturtallet er nådd. Motorer med PLS Når rusningsturtallet er nådd sender PLS stoppimpuls, styrt av en pickup ved motorens svinghjul. Impulsen aktiviserer magnetventilen (3) og trykkluft tilføres sylinderen (8). Denne sylinderen har en slaglengde som beveger armen (14) fra stilling I til II. Electro-pneumatic overspeed trip Page 1:2 K-MDO 0402 Elektropneumatisk rusningsstopp Side 1:2

233 5502 Position (II) corresponds to approx. zero lines on the fuel injection pumps control racks, and is adjusted by means of the nut (10). When the engine has stopped, the system has to be reset in such a way that the solenoid valve (3) shuts of air to the cylinder (8) and opens for air evacuation through its outlet gate. Testing the electro-pneumatic overspeed trip Note: When checking the setpoint, great caution has to be exercised. 1. The engine is first run unloaded up to normal speed. 2. Increase the speed manually by using a wrench on the actuator arm. Do not use the control handle! Increase the fuel admission carefully to specified speed. 3. If the electro-pneumatic overspeed trip mechanism does not function at the correct speed, the speed should be reduced to normal and then the engine should be stopped. 4. The fault will have to be rectified before starting the engine again. Stilling II tilsvarer ca. 0 streker på brennstoffpumpenes reguleringsstenger og reguleres ved hjelp av hettemutteren (10). Etter stopp av motor må systemet resettes slik at magnetventilen (3) stenger luft til sylinderen (8) og samtidig åpner for evakuering gjennom sin utløps-port. Testing av elektro-pneumatisk rusningsstoppfunksjon Merk: Ved testing av settpunktet for rusningsstopp må det utvises stor forsiktighet. 1. Motoren kjøres uten last opp til normal rpm. 2. Øk rpm manuelt ved å bruke en skiftenøkkel på aktuatorarmen. Ikke bruk kontrollhendelen på vuggeakslingen! Øk brennstoffpådraget forsiktig til spesifisert hastighet. 3. Hvis den elektro-pneumatiske rusningsstoppmekanismen ikke slår ut ved den spesifiserte hastigheten, skal rpm reduseres til normal fart og motoren må stoppes. 4. Feilen må finnes og utbedres før man starter motoren igjen. Electro-pneumatic overspeed trip Page 2:2 K-MDO 0402 Elektropneumatisk rusningsstopp Side 2:2

234 6000 CHAPTER 6 KAPITTEL 6 Engine panel Manometer panel Pneum. control of 2-stage charge air cooler. For heavy fuel operated engines only Motorpanel Manometerpanel Pneumatisk styring av 2-trinns ladeluftkjøler. Gjelder bare ved tungoljedrift Page 1:1 KM-O 1196 Side 1:1

235 Draw. no. 756/14 Engine panel 6202 K-O/B-O 1191

236 6202 ENGINE PANEL Draw. no. 756/14 1. Instrument plate 2. Tachometer, RPM 3. Indicator, Exhausttemp 4. Hourcounter *) 5. Engine-sign. **) 6. Indicating light / Switch *) 7. Indicating light / Switch *) 8. Indicating light / Switch *) 9. Indicating light / Switch *) 10. Indicating light / Switch *) 11. Indicating light / Switch *) 12. Indicating light / Switch *) 13. Indicating light / Switch *) 23. Sign. **) 24. Sign. **) 25. Rivet **) *) Could be a plug **) Not standard MOTORPANEL Tegn. nr. 756/14 1. Instrumentplate 2. Indikator, turteller RPM 3. Indikator, Avgasstemp. 4. Timeteller *) 5. Motorskilt **) 6. Signallampe / Bryter *) 7. Signallampe / Bryter *) 8. Signallampe / Bryter *) 9. Signallampe / Bryter *) 10. Signallampe / Bryter *) 11. Signallampe / Bryter *) 12. Signallampe / Bryter *) 13. Signallampe / Bryter *) 23. Skilt **) 24. Skilt **) 25. Pop nagle **) *) Eventuelt blind plugg **) Ikke standard Engine panel Page 1:1 K-O/B-O 0393 Motorpanel Side 1:1

237 Draw. no. 566/84 Manometer panel 6203 K/B-O 0393

238 6203 MANOMETER PANEL Draw. no. 566/84 1. Frontpanel 2. Manometer, Lubr. oil before filter, 0-10 bar 3. Manometer, Lubr. oil after filter, 0-10 bar 4. Manometer, Lubr. oil rockerarms, 0-2,5 bar 5. Manometer,Nozzle Cooling Oil 0-4 bar or Manometer, Fuel oil 0-10 bar 6. Manometer, Charge air, 0-4 bar 7. Manometer, Cooling Water H.T. 0-6 bar 8. Manometer, Cooling Water L.T. 0-6 bar 9. Manometer, Lubr. Oil Priming, 0-4 bar 10. Sign, Lubr. oil before filter 11. Sign, Lubr. oil after filter 12. Sign, Lubr. oil rockerarms 13. Sign, Nozzle Cooling or Fuel oil 14. Sign, Charge air 15. Sign, Cooling Water H.T. 16. Sign, Cooling Water L.T. 17. Sign, Lubr. Oil Priming 18. Rivet MANOMETERPANEL Tegn. nr. 566/84 1. Frontplate 2. Manometer, Smøreoljetrykk før filter, 0-10 bar 3. Manometer, Smøreoljetrykk etter filter, 0-10 bar 4. Manometer, Smøreolje vippearm, 0-2,5 bar 5. Manometer, Dysekjøleolje 0-4 bar eller Manometer, Brennolje 0-10 bar 6. Manometer, Ladeluft, 0-4 bar 7. Manometer, Kjølevann H.T. 0-6 bar 8. Manometer, Kjølevann L.T. 0-6 bar 9. Manometer, Smøreoljetrykk forpumping, 0-4 bar 10. Skilt, Smøreoljetrykk før filter 11. Skilt, Smøreoljetrykk etter filter 12. Skilt, Smøreolje vippearm 13. Skilt, Dysekjøleolje eller Brennolje 14. Skilt, Ladeluft 15. Skilt, Kjølevann H.T. 16. Skilt, Kjølevann L.T. 17. Skilt, Smøreolje forpumping 18. Pop nagle Manometer panel Page 1:1 K/B-O 0398 Manometerpanel Side 1:1

239 Draw. no. 622/67 Pneum. control of 2-stage charge air cooler Heavy fuel operation 6204 K 0290

240 6204 PNEUM. CONTROL OF 2-STAGE CHARGE AIR COOLER, HEAVY FUEL OPERATION Draw. no. 662/67 1. Main terminal box on engine 2. Pressure switch 3. Pipe, control air to actuator 4. Solenoid valve 5. Air actuator 6. Pipe, low temp. cooling w. inlet 7. 3-way valve 8. Valve 9. Charge air cooler, stage 2 (2 off - for V-engines) 10. Lubr. oil cooler Since cylinder compression pressure and temperature decrease when the engine load is reduced, heavy fuels develop an increasing ignition delay which may result in poor combustion and formation of residue. To counteract this effect, Ulstein Bergen heavy fuel engines are equipped with two stage charge air coolers, pre-heating the charge air at low engine load. (2 off charge air coolers for V-engines) A two-stage charge air cooler has one high temperature section (stage 1) and one low temperature section, (stage 2). Stage one is connected into the engine s jacket water circuit, whereas stage two is cooled by sea water or low temperature fresh water. At high engine load, both cooler stages are in operation, at low engine load the cooling water of the low temperature stage (stage 2) is bypassed by means of a 3-way valve (7), which is equipped with an air actuator (5) and a solenoid valve (4). Control air is supplied from the pneumatic control equipment on engine. Under full load condition the max. charge air temperature can be set by adjusting the waterflow by valve (8). The charge air pressure is led from the charge air manifold to a pressure switch (2) which controls the solenoid valve (4). Control air is supplied through the solenoid valve to the air actuator. PNEUMATISK STYRING AV 2-TRINNS LADELUFTKJØLER FOR TUNGOLJEDRIFT Tegn. nr. 662/67 1. Hoved-styreskap 2. Trykkbryter 3. Kontrolluft tilførsel 4. Magnetventil 5. Aktuator 6. Rør, innløp lavtemp. kjølevann 7. 3-veis ventil 8. Ventil 9. Ladeluftkjøler, trinn 2 (2 stk for V-motorer) 10. Smøreoljekjøler På grunn av at sylindrenes kompresjonstrykk og temperatur avtar med reduksjon i belastningen vil man, særlig ved tungoljedrift, få en tenningsforsinkelse som øker med avtagende motorbelastning. Dette resulterer i dårlig forbrenning og dannelse av rester/avleiringer. For å motvirke dette er Ulstein Bergen tungoljemotorer utstyrt med 2-trinns ladeluftkjølere for forvarming av ladeluften ved lave motor-belastninger. (2 stk ladeluftkjølere for V-motorer) En 2-trinns ladeluftkjøler består av en høy-temperaturseksjon (trinn 1) og en lavtemperaturseksjon (trinn 2). Trinn 1 blir kjølt/oppvarmet kontinuerlig av motorens kappevann, mens trinn 2 blir kjølt av sjøvann eller lavtemperert ferskvann. Ved høy motorbelastning er begge kjølertrinn i drift. Ved lav belastning ledes lavtemperatursidens kjølevann (trinn 2) utenom ladeluftkjøleren (9) ved hjelp av en 3-veisventil (7), som er utstyrt med en drivmekanisme/aktuator (5), og en magnetventil (4). Styreluft blir tilført fra det pneumatiske utstyret på motoren. Ladelufttemperaturen ved full last kan justeres ved å regulere vannmengden med ventil (8). Ladelufttrykket føres fra luftreceiver til en trykkbryter (2) som styrer magnetventilen (4). Kontrolluft ledes gjennom magnetventilen til ak- Pneum. control of 2-stage charge air cooler, heavy fuel operation Page 1:2 K/B-HFO 0290 Pneumatisk styring av 2-trinns ladeluftkjøler for tungoljedrift Side 1:2

241 6204 tuatoren. Ved svikt i tilførsel av luft eller elektrisk strøm åpnes for full kjøling. Adjustment: 1. Supply air pressure should be 6-9 bar. 2. The pressure switch (2) to be adjusted to 0,45 bar falling pressure. 3. The 3-way valve is to change at following charge air pressure: Note: 0,45 bar falling pressure (the cooling water will bypass the charge air cooler) 0,55 bar increasing pressure (the cooling water will circulate through the charge air cooler). Justering: 1. Nødvendig trykk på kontrolluft, 6-9 bar. 2. Trykkbryteren (2) justeres til 0,45 bar synkende trykk veis ventilen skal veksle ved følgende ladelufttrykk: Merk: 0,45 bar synkende trykk (kjølevannet blir ledet utenom ladeluftkjøleren). 0,55 bar stigende trykk (kjølevannet sirkulerer gjennom ladeluftkjøleren). Pneum. control of 2-stage charge air cooler, heavy fuel operation Page 2:2 K/B-HFO 0290 Pneumatisk styring av 2-trinns ladeluftkjøler for tungoljedrift Side 2:2

242 7000 CHAPTER 7 Diagram, min. charge air temp Charge air receiver and end covers (Turboch. at the eng. s flywheel end) Charge air receiver and end covers (Turboch. at the eng. s pump end) Turbocharger and charge air cooler (Arr. at the engine s flywheel end) Turbocharger and charge air cooler (Arr. at the engine s pump drive end) Water washing of compressor (turbocharger) Water washing of turbine, turboch. (H.F.O. eng. only) Fuel oil system (diesel fuel operation) Fuel oil grades Fuel oil filter (diesel oil) Fuel injection pump Fuel injection pump drive mech Injection valve (uncooled) Service procedure of injection valve Packaging of fuel inj. nozzles High press. fuel pipe leakage alarm Exhaust manifold KAPITTEL 7 Diagram, min. ladelufttemp Ladeluftreceiver og endedeksler (Turbolader i motorens svinghjulsende)7102 Ladeluftreceiver og endedeksler (Turbolader i motorens pumpeende) Turbolader og ladeluftkjøler (Arr. i motorens svinghjulsende) Turbolader og ladeluftkjøler (Arr. i motorens pumpeende) Vannvasking av kompressor (turbolader) Vannvasking av turbin, turbolader (Gjelder kun for tungoljemotor) Brennstoffsystem (dieseloljedrift) Brennstoffkvaliteter Brennstoff-filter, dieselolje Innsprøytningspumpe Drift av innsprøytningspumpe Innsprøytningsventil, ukjølt Overhaling av innsprøytningsventil Pakking av br.stoff innspr.dyser Alarm for lekkasje fra høytrykksrør Avgassamler Nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump. See chap. 8. Dysekjølepumpe og vippearmsmøreoljepumpe. - Se kap. 8. Page 1:2 KR-O 1196 Side 1:2

243 7000 ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR HEAVY FUEL OIL: Fuel oil system, HFO, in general Fuel oil system, arr. in engine room Fuel oil system, arr. on engine Injection valve (cooled) High pressure fuel pipe with heating Nozzle cooling system (in general) Nozzle cooling system (arr. on engine) Fuel inj. pump clean. system (HFO) TILLEGGINSTRUKSJONER FOR TUNGOLJEDRIFT: Brennstoffsystem, tungolje generelt Brennstoffsystem, arr. utenfor motor Brennstoffsystem, HFO, arr. på motor Innsprøytningsventil, kjølt Høytrykksrør med oppvarming Dysekjølesystem, generelt Dysekjølesystem (Arr. på motor) Rengj.syst. innspr. pumpe (HFO) Change over valve, see Section 2 Sjalteventil, se Seksjon 2 Page 2:2 KR-O 1196 Side 2:2

244 Draw. no. 662/82 Diagram for minimum charge air temperature 7101 K/B/E 0495

245 7101 MINIMUM CHARGE AIR TEMPERATURE Draw. no. 662/82 1. Ambient temperature 2. Humidity of ambient air 3. Water Content (g/kg air) 4. Charge Air Pressure (bar - gauge) 5. Minimum charge air temperature after cooler Example 1. Ambient temperature: 43 C Humidity of air: 90% Charge air pressure: 1.0 bar I.e. min. charge air temp.: 58 C Example 2. Ambient temperature: 22 C Humidity of air: 60% Charge air pressure: 1.0 bar I.e. min. charge air temp.: 23.5 C MINIMUM LADELUFTTEMPERATUR Tegn. nr. 662/82 1. Omgivelsestemperatur 2. Relativ luftfuktighet 3. Vanninnhold (g/kg luft) 4. Ladelufttrykk (bar - gauge) 5. Minimum ladelufttemperatur etter kjøler Eksempel 1. Omgivelsestemp.: 43 C Luftfuktighet: 90% Ladelufttrykk: 1.0 bar Dvs. min. ladelufttemp.: 58 C Eksempel 2. Omgivelsestemp. 22 C Luftfuktighet: 60% Ladelufttrykk: 1.0 bar Dvs. min. ladelufttemp.: 23.5 C Minimum charge air temperature Page 1:1 K/B/E 0495 Minimum ladelufttemperatur 1:1

246 Draw. no. 756/42 Charge air receiver and end covers 7103 KR 0592

247 7103 CHARGE AIR RECEIVER AND END COVERS Draw. no. 756/42 (Turbocharger at the engine pump end) 1. Support, engine pump end, KR-3 2. Screw 3. Spring disc 4. Nut 5. Gasket, KR-3 6. Charge air receiver, KR-3 7. Support, engine pump end, KR-5,-6,-8 & Gasket 9. Screw 10. Spring washer 11. O-ring 12. Screw 13. Washer 14. Screw 15. Screw 16. Screw 17. Spring washer 18. Charge air receiver - section for 3 cylinders, flywheel end. 19. Charge air receiver - section for 3 cylinders 20. Charge air receiver - section for 2 cylinders 21. Support, engine flywheel end The screws (12) should only be slightly tightened (20-30 Nm) (2-3 kpm), allowing thermal expansion of the charge air receiver at temperature variations. LADELUFTRECEIVER OG ENDEDEKSLER Tegn. nr. 756/42 (Turbolader i motorens pumpeende) 1. Endestøtte (i pumpeende) KR-3 2. Skrue 3. Tallerkenfjær 4. Mutter 5. Pakning, KR-3 6. Ladeluftreceiver, KR-3 7. Endestøtte (i pumpeende) KR-5, -6, -8 og Pakning 9. Skrue 10. Fjærskive 11. O-ring 12. Skrue 13. Underlagskive 14. Skrue 15. Skrue 16. Skrue 17. Fjærskive 18. Receiverseksjon for 3 sylindre, svinghjulende. 19. Receiverseksjon for 3 sylindre. 20. Receiverseksjon for 2 sylindre. 21. Endedeksel, svinghjulsende Skruene (12) skal tiltrekkes med kun Nm (2-3 kpm) for å tillate termiske utvidelser av receiveren ved varierende temperaturer. Charge air receiver and end covers Page 1:1 KR 1198 Ladeluftreceiver og endedeksler Side 1:1

248 Draw. no. 566/81 Turbocharger and charge air cooler 7105 KR 0893

249 7105 TURBOCHARGER AND CHARGE AIR COOLER Draw. no. 566/81 (Arranged at the engine s pump drive end) 1. Gasket 2. Gasket 3. Screw 4. Spring disc 5. Nut 6. Spring disc 7. Screw 8. Air bend 9. Hose clamp 10. Rubber sleeve 11. Connecting piece 12. O-ring 13. Screw 14. Nut 15. Spring disc 16. Air bend 17. Drain plug 18. Screw 19. Nut 20. Screw 21. Spring washer 22. Support, charge air receiver 23. Screw 24. Spring washer 25. Screw 26. Spring disc Gasket 29. Air bend Turbocharger bracket 34. Screw 35. Spring washer 36. Screw 37. Spring washer 38. Self-locking nut Expansion piece TURBOLADER OG LADELUFTKJØLER Tegn. nr. 566/81 (Arr. i motorens pumpeende) 1. Pakning 2. Pakning 3. Skrue 4. Tallerkenfjær 5. Mutter 6. Tallerkenfjær 7. Skrue 8. Luftbend 9. Slangeklemme 10. Mansjett 11. Overgangsstykke 12. O-ring 13. Skrue 14. Mutter 15. Tallerkenfjær 16. Luftbend 17. Dreneringsplugg 18. Skrue 19. Mutter 20. Skrue 21. Fjærskive 22. Endestøtte, luftreceiver 23. Skrue 24. Fjærskive 25. Skrue 26. Tallerkenfjær Pakning 29. Luftbend Turboladerbrakett 34. Skrue 35. Fjærskive 36. Skrue 37. Fjærskive 38. Selvlåsende mutter Ekspansjonsstykke Turbocharger and charge air cooler Page 1:2 KR 1198 Turbolader og ladeluftkjøler Side 1:2

250 7105 About operation and maintenance of turbocharger and cooler, see separate instruction manual. See also Charge air receiver and end covers and Water washing of compressor, turbocharger. Engines with 3 cyl., respectively 5- and 6 cyl., and 8- and 9 cyl. have different sizes of turbochargers and charge air coolers. The turbocharger and charge air cooler arrangement is in principle the same for the three groups of engines. For ordering of spare parts, this drawing is used as reference for all engine sizes. See Ordering of spare parts. Vedrørende drift og vedlikehold av turbolader og kjøler, se separat instruksjonsbok. Se også Ladeluft receiver og endedeksler og Vannvasking av kompressor, turbolader. Motorer med henholdsvis 3 syl., 5 og 6 syl. eller 8- og 9 syl. er utstyrt med forskjellige størrelser av turboladere og ladeluftkjølere. Turbolader og ladeluftkjøler er i prinsippet arrangert likt for de 3 grupper av motorstørrelser. Ved bestilling av reservedeler kan en bruke denne tegningen som referanse til alle motorstørrelser. Se Bestilling av reservedeler. Turbocharger and charge air cooler Page 2:2 KR 1198 Turbolader og ladeluftkjøler Side 2:2

251 Draw. no. 492/05 Water washing of compressor, turbocharger Turbocharger at the engine pump end 7106 KR 1078

252 7106 WATER WASHING OF COMPRESSOR, TUR- BOCHARGER Draw. no. 492/05 (Turbocharger at the engine pump end) Draw. no. 492/44 (Turbocharger at the engine flywheel end) 1. Water tank 2. Connecting piece 3. Bracket (492/05 only) 4. Screw (492/05 only) 5. Screw 6. Nut 7. Spring washer 8. Elbow banjo coupling 9. Pipe, water tank - charge air bend 10. Pipe, water tank - compressor end, turbocharger 11. Male stud pipe coupling See also separate service manual for turbocharger, chapter concerning cleaning of the compressor during operation. The washing must only be carried out at full load on engine. When the correct amount of water is filled into the water tank (1), the cleaning can be done by pressing the knob on top of the water tank. Air for injecting the water is taken from the charge air system. See Routine Maintenance for intervals between cleaning. CAUTION Employ clean water only when washing. Use of diesel oil, thin lub.oil or other solvents might cause danger of explosion. VANNVASKING AV KOMPRESSOR, TURBOLADER Tegn. nr. 492/05 (Turbolader i motorens pumpeende) Tegn. nr. 492/44 (Turbolader i motorens svinghjulsende) 1. Vannbeholder 2. Koblingsstykke 3. Brakett (gjelder tegning 492/05) 4. Skrue (gjelder tegning 492/05) 5. Skrue 6. Mutter 7. Fjærskive 8. Bindehodeforskruning 9. Rør, luftbend vannbeholder 10. Rør, vannbeholder - kompressorside turbolader 11. Rettforskruning Se også separat instruksjonsbok for turbolader, vedrørende rengjøring av kompressorsiden under drift. Vannvasking skal bare utføres ved full belastning av motor. Etter at vannbeholderen (1) er fylt til riktig vannmengde, foretaes vasking ved å trykke ned knappen på vannbeholderens lokk. Luft for innsprøytning av vann taes fra ladeluftsystemet. Vedrørende vaskeintervaller, se Tabell over rutinearbeider. FORSIKTIGHET Ved vasking må kun rent vann anvendes. Bruk av dieselolje, tynn smøreolje eller andre løsningsmidler medfører eksplosjonsfare. Water washing of compressor, turbocharger Page 1:1 KR 1198 Vannvasking av kompressor, turbolader Side 1:1

253 Draw. no. 492/90 Fuel oil system 7201 KRM 1078

254 7201 FUEL OIL SYSTEM (DIESEL FUEL OPERATION) Draw. no. 492/90 1. Regulating valve 2. Fuel injection pump 3. Fuel injection valve 4. High pressure pipe 5. Priming pump 6. Safety valve 7. Shutoff valve 8. Fuel oil filter 9. Fuel oil supply pipe 10. Collector pipe (for excessive fuel oil) 11. Hydropneumatic accumulator I = Facing the engine camshaft side II = Facing the engine pump end The fuel oil system, schematically shown in the drawing, consists of the priming pump (5), the dual fuel oil filter (8), the fuel injection pumps (2), the fuel injection valves (3) and hydropneumatic accumulators (11), which are pressure pulsation dampers. The dual filter includes two filter elements. By means of the handle on the filter housing one filter element can be disconnected for cleaning while the other one is in service. See Table of routine maintenance and Fuel oil filter. In order to prevent high pressure build up in the system due to clogged filter etc., a safety valve (6) is placed in the line between the priming pump s pressure and suction side. If the safety valve for some reason has been dismantled, make sure it is correctly installed with respect to the direction of flow. The safety valve opening pressure is given in Technical Data. In order to obtain steady temperature in the fuel injection pumps, the excessive portion of the supplied fuel oil passes through the pumps and returns to the tank through the collector pipe (10). BRENNSTOFFSYSTEM (FOR DIESELOLJEDRIFT) Tegn. nr. 492/90 1. Trykkreguleringsventil 2. Innsprøytningspumpe 3. Innsprøytningspumpe 4. Høytrykksrør 5. Forpumpe 6. Sikkerhetsventil 7. Stengeventil 8. Brennstoff-filter 9. Brennstoff-tilførselsrør 10. Samlerør (for overskuddsolje) 11. Hydropneumatisk akkumulator I = Motoren sett fra kamakselsiden II = Motoren sett mot pumpeende Brennstoffsystemet består av en forpumpe (5), et dobbelt brennstoff-filter (8), innsprøytningspumpene (2), innsprøytningsventilene (3) og hydropneumatiske akkumulatorer (11), som demper trykkpulsasjoner. Det doble filteret inneholder 2 stk. filter-innsatser. Ved hjelp av en kikk på filterhuset kan ett filter kobles fra for rengjøring mens det andre er inn koblet. Se Tabell over Rutinearbeider og Brennstofffilter. For å avlaste brennstoffsystemet ved høye trykk, f.eks. ved tette filtre, er en sikkerhetsventil (6) tilsluttet forpumpens trykk- og sugeside. Etter en eventuell demontering av sikkerhetsventilen må en påse at den monteres riktig med hensyn til strømningsretning. Sikkerhetsventilens åpningstrykk er oppgitt i Tekniske Data. For å oppnå stabil temperatur i innsprøytningspumpene har disse gjennomløp for en del av den tilførte brennstoff, og denne overskuddsoljen ledes tilbake til tank gjennom samlerøret (10). Fuel oil system (diesel fuel operation) Page 1:2 KRM 0900 Brennstoffsystem (for dieseloljedrift) 1:2

255 7201 If the priming pump (5) for some reason is out of function, the fuel oil can be directed through the shutoff valve (7), provided that the daytank is located at a level sufficiently high to gravity feed the system. Normally the valve should be kept closed. The pressure regulating valve (1) provides steady pressure in the system. WARNING Observe that hot fuel oil is a fire hazard in case of a leaking pipe. All fuel oil pipes on the engine are therefore completely enclosed, - and these covers must always be in place before the engine is started. Dersom forpumpen (5) er skadet kan brennstoffet ledes gjennom ventilen (7). Dette forutsetter imidlertid at dagtanken er plassert som foreskrevet av Rolls-Royce, for å gi tilstrekkelig trykkhøyde. Ventilen skal være stengt ved normal drift. Trykkreguleringsventilen (1) sørger for jevnt brennstofftrykk i systemet. ADVARSEL Vær oppmerksom på at varm brennolje utgjør en stor brannfare i tilfelle av lekkasje på et rør. Alle brennoljerør på motoren er derfor fullstendig innkapslet, - og disse dekslene må alltid være på plass før motoren startes. Fuel oil system (diesel fuel operation) Page 2:2 KRM 0900 Brennstoffsystem (for dieseloljedrift) 2:2

256 7202 FUEL OIL GRADES BRENNSTOFFKVALITETER Marine Diesel oil can be used as fuel oil for the engine, provided that the oil is fairly homogeneous, i.e. that it does not contain any large amount of heavy residues, especially with respect to cranking and very bituminous residues. It is often difficult to judge the quality of the oil from the supplied analysis data. The specific gravity will depend on the origin of the oil, and also on the mixing ratio between residual oil and distillate. An East Indian fuel oil of a certain grade may therefore have a higher specific gravity than the corresponding Iranian oil. The oil viscosity is of importance for the injection pressure, but generally, it is not significant for the quality of the fuel. If a fuel oil that is not a pure distillate is used, i.e. most grades of Marine Diesel Oil and some grades of Light Marine Diesel Oil, it is absolutely necessary to separate the oil, especially a heavy fuel oil. Engines equipped only for diesel oil operation, can run on the fuels specified in ISO 8217, DMX, DMA, DMB or DMC. (See table next page). Engines for running on heavy fuel oil must be equipped accordingly. Also it is essential that the oil is separated, filtered and heated to the correct temperature. Limits for viscosity, contaminations etc. are given in separate section on heavy fuel oil operation, In case the result with a fuel oil is not satisfactory, i.e. causing smoke and high exhaust temperatures, large deposits of carbon in the engine etc., it is advisable to send a detailed report to Rolls-Royce with complete oil analysis data. Also it should be stated where the oil was bunkered together with place of origin (f.ex. Latin-America, Persian Gulf etc.). Til brennstoff for motoren kan benyttes en Marine Diesel Oil, forutsatt at oljen er noenlunde homogen, d.v.s. at den ikke inneholder større mengder av tunge rester, da særlig crackede og sterkt asfaltholdige rester. Av analysedata som vanligvis oppgis, kan det være vanskelig å bedømme oljens kvalitet. Den spesifikke vekt vil avhenge av oljens opprinnelse, og også av blandingsforholdet mellom restolje (heavy fuel) og destillat. Således har f.eks. et Østindisk brennstoff av en bestemt kvalitet en høyere spesifikk vekt enn en tilsvarende iransk olje. Viskositeten har betydning for innsprøytningstrykkene, men har ellers mindre betydning for bedømmelse av kvaliteten. Når det brukes brennstoff som ikke er rene destillater, d.v.s. de fleste kvaliteter av Marine Diesel Oil og en del kvaliteter av Light Diesel Oil, er det helt nødvendig å separere oljen. Dette gjelder i særdeleshet for tungoljer. For motorer som er utstyrt bare for dieseloljedrift, kan anvendes brennstoffer som er oppført i ISO 8217, DMX, DMA, DMB eller DMC. (Se tabellen på neste side). Motorer som skal gå på tungolje må være utstyrt for dette, og det er en forutsetning at oljen får en ordentlig forbehandling med hensyn til rensing og forvarming. Grenseverdier for viskositet, forurensninger etc. er gitt under eget avsnitt om tungoljedrift, I tilfeller hvor man har hatt mindre gode resultater som kan tenkes å tilskrive brennstoffet, f.eks. røyk, høye temperaturer, større avsetninger av koks, bek etc., er det tilrådelig å oversende Rolls- Royce utførlige rapporter, samt så gode oljeanalysedata som mulig, herunder også hvor oljen er bunkret og fra hvilket oljedistrikt den kommer (f.eks. Mellom-Amerika, Persiske Bukt, etc) Fuel oil grades Page 1:3 K/B/E-O 1099 Brennstoffkvaliteter 1:3

257 7202 MARINE DIESEL OIL (Extract of ISO 8217: 1996.) MARINE DIESEL OLJE (Utdrag fra ISO 8217: 1996.) Requirements Dim. Limit Category ISO-F Gas oil MDO DMX DMA DMB DMC Density at 15 C kg/m 3 max. 1) Kinematic viscosity at 40 C cst 2) min max Flash point C min Pour point (upper) 3) Winter quality C max Summer quality C max Cloud point C max ) Carbon residue (Micro method, 10% (V/V) destillation bottoms) %(m/m) max Carbon residue (Micro method) %(m/m) max Ash %(m/m) max Sediment %(m/m) max Total existent sediment %(m/m) max Water %(V/V) max Cetane number - min Sulfur %(m/m) max Vanadium mg/kg max Aluminium plus silicon mg/kg max Fuel oil grades Page 2:3 K/B/E-O :3

258 In some geographical areas there may be a maximum limit cst = 1 mm 2 /s 3. Purchasers should ensure that this pour point is suitable for the equipment on board, especially if the vessel is operating in both the Northern and Southern hemispheres. 4. This fuel is suitable for use at ambient temperatures down to -15 C without heating the fuel. 1. I noen geografiske områder kan det finnes en maksimumsgrense cst = 1 mm 2 /s 3. Innkjøpere bør forsikre seg om at flytepunktet er passende for utstyret ombord, spesielt hvis fartøyet opererer både på den sydlige og den nordlige halvkule. 4. Denne kvaliteten er passende til bruk i omgivelsestemperaturer ned mot -15 C uten forvarming av brennstoffet. Fuel oil grades Page 3:3 K/B/E-O :3

259 Draw. no. 866/62 Fuel oil filter, diesel oil Engine type K/BR 7205 K/B 1098

260 7205 FUEL OIL FILTER, DIESEL OIL Draw. no. 866/62 - engine type K/BR Draw. no. 866/63 - engine type BV 1. Filter housing 2. Opening guard 3. Vent plug 4. Seal 5. Air vent screw 6. O-ring 7. Seal 8. Cap 9. Nipple 10. Filter element 11. O-ring 12. Stud 13. Nut 14. Spring washer 15. Plug 16. Seal 17. Centre tube 18. O-ring 19. Bush 20. Spring 21. O-ring 22. O-ring 23. Plug 24. Seal 25. Drain plug 26. Handle 27. Three-way cock 28. Setscrew 29. O-ring 30. O-ring 31. Holding plate 32. Screw 33. Spring washer Engines running on diesel oil are equipped with a double fuel oil filter. The filter housing has a built-in three-way cock (27). This enables one half of the filter to be disconnected such that the filter element(s) (10) can be removed for replacement while the engine is in operation. The filter housing is emptied by unscrewing the plug (25). Normally, only one filter half should be in service. BRENNSTOFF-FILTER, DIESELOLJE Tegn. nr. 866/62 - motor type K/BR Tegn. nr. 866/63 - motor type BV 1. Filterhus 2. Åpningsbeskyttelse 3. Lufteplugg 4. Tetning 5. Lufteskrue 6. O-ring 7. Tetning 8. Deksel 9. Nippel 10. Filterinnsats 11. O-ring 12. Pinneskrue 13. Mutter 14. Fjærskive 15. Plugg 16. Tetning 17. Senterrør 18. O-ring 19. Hylse 20. Fjær 21. O-ring 22. O-ring 23. Plugg 24. Tetning 25. Dreneringsplugg 26. Hendel 27. Tre-veis kikkventil 28. Settskrue 29. O-ring 30. O-ring 31. Holdeplate 32. Skrue 33. Fjærskive Motorer som drives med dieselolje er utstyrt med et dobbelt brennstoff-filter. Filterhuset har innebygget tre-veis kikkventil (27). Ved hjelp av kikkventilen kan en filterhalvdel koples ut, slik at innsatsen(e) (10) kan taes ut og skiftes under drift. Filteret tømmes ved å skru ut pluggen (25). Normalt skal bare en filterinnsats være innkoplet. Fuel oil filter, diesel oil Page 1:3 K/B-O 0199 Brennstoff-filter, dieselolje Side 1:3

261 7205 The filter housing must be cleaned properly. All oil sediment is washed out with diesel oil and the filter housing is blown clean with compressed air. After fitting of the new filter element(s), the filter housing has to be filled with diesel oil and vented. This is done by turning the vent screw (5) one revolution until pure oil flows out of the drain pipe connected to the nipple (9). Further venting is done by loosening the plug (3) until the oil is free of air. Assure that pipe couplings and plugs are tightened and that there is no leakage from the filter housing. Dismantling 1. By means of the three-way valve (27) close one half of the filter out of use. 2. Open the air vent screw (5) on the cap to get the pressure out of the filter half. 3. Unscrew the drain plug (25) under the filter housing (1), and let the diesel oil flow out. 4. Unscrew the fastening nuts and lift the filter cap off. 5. Lift off the filter element(s) (10) from the housing by turning it(them) with the handle of the filter element. 6. Clean the filter housing and the cap. Assembling 1. Check the O-rings (11, 18) in the cap and in the spring guide at the bottom of the housing. Replace them with new ones if needed. 2. Install replacement filter element(s) (10). 3. Assemble the filter in the opposite order of dismantling. 4. Fill the filter housing by turning the threeway valv (27) a little to let the diesel oil flow Filterhuset må renses grundig. Alt slam i filterhuset spyles ut med dieselolje og huset blåses rent med trykkluft. Etter montering av de(n) nye filterinnsatsen(e), må filterhuset fylles med dieselolje og avluftes. Dette utføres ved å løse lufteskruen (5) ca. en omdreining, inntil ren olje renner ut drenrøret, som er tilsluttet nippelen (9). Ytterligere avlufting skjer ved å løse pluggen (3) til oljen er fri for luftblærer. Kontroller at alle forskruninger og plugger er trukket til, og at filteret er fri for lekkasje. Demontering 1. Steng av for en filterhalvdel ved hjelp av treveis ventilen (27). 2. Åpne lufteskruen (5) på filterdekselet for å få ut trykket i filterhalvdelen. 3. Skru ut dreneringspluggen (25) under filterhuset (1), og la dieseloljen strømme ut. 4. Skru ut alle mutrene og løft av filterhusdekselet. 5. Løft ut filterelementen(e) (10) fra huset ved å dreie det(dem) med hendelen på filterelementet. 6. Rengjør filterhuset og dekselet. Montering 1. Kontroller O-ringene (11, 18) i dekselet og i fjærstyringen på bunnen av huset. Sett inn nye O-ringer hvis nødvendig. 2. Installer nytt(nye) filterelement(er) (10). 3. Montér filteret i motsatt rekkefølge av demontering. 4. Fyll filterhuset ved å dreie tre-veis ventilen (27) litt for å la dieseloljen strømme sakte inn Fuel oil filter, diesel oil Page 2:3 K/B-O 0199 Brennstoff-filter, dieselolje Side 2:3

262 7205 slowly into the housing. 5. Close the air vent screw (5) and open the three-way valve (27) completely. 6. Check the filter for possible leaks. i huset. 5. Steng lufteskruen (5) og åpne tre-veis ventilen (27) fullstendig. 6. Kontroller filteret for eventuelle lekkasjer. Fuel oil filter, diesel oil Page 3:3 K/B-O 0199 Brennstoff-filter, dieselolje Side 3:3

263 Draw. no. 756/64 Fuel oil injection pump or K 0293

264 7206 FUEL OIL INJECTION PUMP Draw. no. 756/64 (Woodward/Bryce, , ) 2. Pump housing 5. Element assembly 9. O-ring 10. Screw, barrel locating 11. Washer 12. Spill plug 13. Washer 14. Control rod 20. Pointer 21. Screw, pointer 24. Shims, pointer 26. Control sleeve 28. Wire, locking 29. Spring plate, upper 30. Circlip, upper 31. Spring, plunger 32. Spring plate, lower 33. Tappet 34. Circlip, lower 35. P.U.D.V. assembly 47. Retaining nut, tightening torque Nm (87-89 kpm) 53. Nameplate 54. Pin, nameplate 58. Blanking plug 59. O-ring 60. O-ring 61. Washer, O-ring 63. Blanking plug The engine is equipped with separate injection pumps. The injection pumps are located next to each cylinder head, and are interconnected by a control shaft and links. See Governing of the fuel injection pumps. The control rod (14) has form of a toothed rack, the teeth engaging with corresponding teeth cut in the control sleeve (26). The lower part of the control sleeve has a slot for guiding the arm on the plunger (5). Any axial motion of the rack is con- BRENNSTOFF INNSPRØYTNINGSPUMPE Tegn. nr. 756/64 (Woodward/Bryce, , ) 2. Pumpehus 5. Pumpeelement 9. O-ring 10. Skrue, sylinder lokalisering 11. Underlagsskive 12. Plugg 13. Underlagsskive 14. Tannstang 20. Viser 21. Skrue, viser 24. Mellomlegg, viser 26. Reguleringshylse 28. Sikringsstreng 29. Fjærholder, øvre 30. Sikringsring, øvre 31. Fjær, plunger 32. Fjærholder, nedre 33. Støterkopp 34. Sikringsring, nedre 35. Toppstykke 47. Kapselmutter, tilsettingsmoment Nm (87-89 kpm) 53. Merkeplate 54. Nagle 58. Plugg 59. O-ring 60. O-ring 61. Skive, O-ring 63. Plugg Motorene er utstyrt med enkeltstående innsprøytningspumper. Innsprøytningspumpene er montert ved hvert sylinderdeksel og er innbyrdes forbundet med en reguleringsaksel og lenkearmer. Se Regulering av innsprøytningspumpe. Reguleringsstangen (14) har fortanning som står i inngrep med tilsvarende fortanning på reguleringshylsen (26). En knast på plungeren (5) er styrt i en spalte i nedre del av reguleringshylsen. Enhver aksiell bevegelse av reguleringsstangen vil over- Fuel oil injection pump Page 1:4 K-O 0293 Brennstoff innsprøytningspumpe Side 1:4

265 7206 verted into rotational motion of the control sleeve and the plunger (5). The rotational motion of the plunger (5) relative to the supply hole in the plunger cylinder, causes variation in the plunger stroke and the fuel delivery. This is illustrated in the following figures.. føres til roterende bevegelse av reguleringshylsen og plungeren (5). Ved den roterende bevegelsen av plungeren (5) i forhold til tilførselshullet i plungerhylsen, reguleres det effektive pumpeslaget og dermed leveringsmengden av brennstoff. Dette er vist i skissen som følger. Fig.A shows the upper part of the plunger. Fig. B - D show the plunger stroke from lower to top position when no fuel delivery, and Fig. E - H when delivering fuel. E = lower position, F = fuel delivery starts, G = end of fuel delivery, H = top position. This pump is equipped with a constant-pressure relief valve assembly (35). It consists of a twopiece housing, held together with locking pins. Inside, there are two ball-type non-return valves, one opening for the flow to the nozzle; the other opening for return-flow to the pump. Their opening pressures are carefully set, and together they assure that the residual pressure in the high pressure system between injections remain constant independent of speed and load. In case of leakage or wear, the relief valve assembly should be replaced as one unit. The tightness of the ball valves can be checked as follows: With the injection pump installed on the engine, the high-pressure pipe is dismantled, the discharge union on top of the injection pump is dried for spilled fule. The fuel oil priming pump is started or the fuel supply system is pressurized. Fig. A viser plungerens øvre del. fig. B - D viser plungerens bevegelse fra bunn til toppslag uten levering og fig. E - H ved levering. E = bunnslag, F = leveringen begynner, G = leveringen stopper, H = toppslag. Pumpen er utstyrt med avlastingsventil (35) av liketrykk - typen. Denne består av et todelt ventilhus holdt sammen av låsepinner. Inne i dette er det to tilbakeslagventiler av kuletypen som åpner hver sin vei, en stor som slipper fram olje i retning dysen, og en mindre som slipper returolje tilbake til pumpen. Åpningstrykkene til disse ventilene er nøye justert slik at de i fellesskap sørger for et mest mulig konstant hviletrykk i høytrykkssystemet mellom innsprøytningene, uavhengig av last og turtall. I tilfelle slitasje eller lekkasjer, skal avlastingsventilen skiftes ut som enhet. Avlastingsventilenheten kan tetthetsprøves på følgende måte: Med innsprøytningspumpen på plass på motoren demonteres høytrykksrøret og event. spilt brennolje tørkes av toppforskruningen. Brennolje-matepumpen eller tilførselssystemet trykksettes på annen måte (maks 5 bar) og Fuel oil injection pump Page 2:4 K-O 0293 Brennstoff innsprøytningspumpe Side 2:4

266 7206 When priming pressure (max. 5 bar) builds up inside the injection pump, the control rod is set to stop position. If, after a while, fuel starts to come out of the discharge union this indicates leaking ball valv(es) in the relief valve assembly, and it should be replaced as one unit. In case of faults on an injection pump, it should be replaced by a new or overhauled pump. When overhauling, or working on the pump, absolute accuracy and cleanliness are required. Only clean, soft rags must be used, never use cotton waste. Plunger or plunger cylinder must never be changed separately. The polished surfaces of these parts should never be touched by hand. All seal rings should be replaced if dismantling the pump. The fuel supply pointer (20) is carefully adjusted by means of shims. This shims must not be replaced. When assembling the pump, observe the following: 1. The washer (61) must be soaked in test oil for 15 mins. prior to assembly. The rough side of the leather must be installed adjacent to the o- ring (60). 2. The O-ring (9) is to be placed in a slot in pump housing (2). 3. The plunger cylinder (5) is locked in correct position by the screw (10) that is guided in a machined slot in the plunger cylinder. 4. The control rod (14) and the control sleeve (26) are both marked for correct alignment. 5. Assure that the surfaces between the plunger cylinder (5) and the valve assembly (35) are in contact all around. The retaining nut (47) should be fully tightened when checking. See pos. no. index. The retaining nut threads should be inserted with Molycote. tannstangen stilles på 0 (stopp). Dersom det etter en stund kommer brennolje ut av toppen på innspr.pumpen, tyder dette på at tilbakeslagventilene i avlastingsventilen er lekk, og hele enheten må skiftes. Ved eventuelle feil ved en innspr.pumpe, bør denne skiftes og en ny eller overhalt pumpe monteres. Under overhaling av pumpen må det vises den største nøyaktighet og renslighet. Det må bare nyttes rene myke filler, aldri pussegarn. Plunger eller plungersylinder må aldri skiftes hver for seg. De slipte flatene på disse delene bør ikke berøres med fingrene. Alle tetningsringer skal skiftes dersom pumpen er demontert. Viseren (20) for indikering av pådrag er nøye tilpasset ved hjelp av justeringsskiver. Disse skivene må ikke skiftes ut. Under sammensetting av pumpens deler bør en merke seg følgende: 1. Skive (61) må ligge i bløt 15 minutter i olje før montering. Den ru siden på læret monteres mot o-ring (60). 2. O-ringen (9) skal ligge i et spor i pumpehuset (2). 3. Plungersylinderen (5) låses i riktig posisjon av skruen (10), som styrer i et avlangt spor i plungerhylsen. 4. Reguleringsstangen (14) og regulerignshylsen (26) har overettmerker for riktig tanninngrep. 5. Kontroller at tetningsflaten mellom plungersylinderen (5) og avlastingsventilen (35) har kontakt hele veien rundt. Kapselmutteren (47) skal monteres med fullt tilsettingsmoment ved kontrollen. Se pos. nr. oversikt. Kapsel-mutterens gjenger skal være innsatt med Molykote pasta. Fuel oil injection pump Page 3:4 K-O 0293 Brennstoff innsprøytningspumpe Side 3:4

267 Because of the large tightening torque of the retaining nut (47) it is necessary to employ a torque converter. A torque converter for 1:4 convertion will give a torque four times the reading on the torque wrench. Air hammer should never be applied on the injection pumps. However, we recommend to leave the overhaul of the injection pumps to specialists. 6. Pga. tilsettingsmomentets størrelse er det nødvendig å bruke gearnøkkel ved tilsetting av kapselmutteren (47). Gearnøkkel med utveksling 1:4 vil forsterke momentnøkkelens avleste verdi fire ganger. Muttertrekker-maskin (lufthammer) må ikke nyttes i forbindelse med innsprøytnignspumpene. Vi anbefaler imidlertid å la spesialfirma foreta overhalingen av innsprøytningspumpene. Fuel oil injection pump Page 4:4 K-O 0293 Brennstoff innsprøytningspumpe Side 4:4

268 Draw. no. 756/67 Fuel oil injection pump drive mechanism 7207 KR 0393

269 7207 FUEL OIL INJECTION PUMP DRIVE MECHANISM Draw. no. 756/67 (Woodward/Bryce) 1. Plug 2. Injection pump 3. Stud 4. Nut 5. Spring washer 6. Flange 7. Push rod follower 8. Gasket 9. Spring 10. Push rod 11. Cam follower 12. Circlip (shaft - cam roller) 13. Cam roller 14. Spacer 15. Spacer 16. Guide housing, push rod follower 17. Screw 18. Screw 19. Lock washer 20. Guide key 21. Shaft, cam roller 22. Bushing 23. Injection cam 24. Key 25. Bearing cap 26. Camshaft Special tools Crowfoot spanner for mounting/demounting the pump. DR 135/47. The injection pumps (2) are mounted on the push rod follower guide housing (16) by the studs (3) and the nuts (4). The studs (3) are threaded into the top of the cylinder block. The screws (17) keep the guide housing in position when the injection pump is removed. Any fuel oil leakage along the pump plunger is drained from the guide housing through a collecting pipe and to the waste oil tank. The injection cam (23) is shrinked on to the camshaft and positioned by the key (24). DRIFT AV INNSPRØYTNINGSPUMPER Tegn. nr. 756/67 (Woodward/Bryce) 1. Plugg 2. Innsprøytningspumpe 3. Pinneskrue 4. Mutter 5. Fjærskive 6. Flens 7. Støter 8. Pakning 9. Fjær 10. Støterstang 11. Støterelement 12. Sikringsring (aksel - støterrull) 13. Støterrull 14. Mellomlegg 15. Mellomlegg for justering 16. Mellomstykke 17. Skrue 18. Skrue 19. Sikringsskive m/tunge 20. Styrekile 21. Aksel, støterrull 22. Foring 23. Innsprøytningskam 24. Kile 25. Lagerdeksel 26. Kamaksel Spesialverktøy Nøkkel for montering/demontering av pumpe DR 135/47. Innsprøytningspumpene (2) er montert til mellomstykkene (16) med skruene (3) og muttrene (4). Pinneskruene (3) er gjenget i motorblokkens toppflate. Skruene (17) holder mellomstykket på plass når innsprøytningspumpen løses. Eventuell brennstofflekkasje langs pumpeplungeren dreneres fra mellomstykket til et samlerør, og videre til spilloljetank. Innsprøytningskammen (23) er påkrympet kamakselen og posisjonert med kilen (24). Fuel oil injection pump drive mechanism Page 1:4 KR 0904 Drift av innsprøytningspumper Side 1:4

270 7207 By means of the spacer (15) it is possible to adjust the preinjection angle and to compensate for wear in the pump drive. See the following instructions on angle and Check of wear in the pump drive. When dismantling the injection pumps, the spacers (14) and (15) may easily stick to the pump or get out of their seat in the push rod follower (7). The spacers must never be interchanged! If any part in the pump drive is replaced, the pre-injection angle has to be checked. See Check of wear in the pump drive. If a cam follower (ll) is to be replaced, all push rods operating on cam followers housed in the same bracket must be removed. (Two for inletand exhaust valves and one for the fuel injection pump). Then remove the bearing cap (25), the screws (18) and the guide key (20). The bracket screws are removed and the bracket can be taken out of the camshaft housing. Pre-injection angle The flywheel is marked TDC for the piston at top dead centre for each cylinder. A pointer is screwed on to the cylinder block and serves as reference for the TDC marking. The pre injection angle, which is the point when the pump delivery starts (given in degrees before TDC), is adjusted by the manufacturer and stated in Manufacture Data, chapter 0. Checking the pre-injection angle The pre-injection angle is to be checked if the max. combustion pressure deviates more than stated in Technical Data, chapter 0, or the injection pump/pumpelement has been replaced. The plugs (1) are removed and the injection pump fuel index set between 10 and 20. Ved hjelp av mellomlegget (15) er det mulig å justere forinnsprøytningsvinkelen, samt å utligne for slitasje i pumpedriften. Se avsnittene Forinnsprøytningsvinkel og Kontroll av slitasje i innsprøytningspumpedriften. Ved demontering av innsprøytningspumpene har mellomleggene (14) og (15) lett for å følge med ut, eller komme ut av leiet i støteren (7). Mellomleggene må ikke bytte plass! Dersom deler av innsprøytningspumpedriften blir skiftet, må forinnsprøytningsvinkelen kontrolleres. Se avsnitt nedenfor om Kontroll av slitasje i innsprøytningspumpedriften. Dersom et støterelement skal demonteres, må en først fjerne støtstengene som står i kontakt med støterelementene i samme brakett. (2 stk. for luftog avgassventiler, 1 stk. for innsprøytningspumpe). Deretter fjernes lagerdekslet (25), skruene (18), samt styrekilen (20). Festeskruene i lagerbraketten fjernes, og braketten svinges så fram og ut av kamakselrommet. Forinnsprøytningsvinkel Svinghjulet er merket TDC, for stempel i øvre dødpunkt for hver sylinder. En markeringspil er montert ved svinghjulet og er referansepunkt for TDC markeringene. Forinnsprøytningsvinkelen, som er det punkt (angitt i veivgrader før TDC) hvor pumpens levering begynner, er innstilt ved prøvekjøring på fabrikk og oppgitt i Fabrikasjonsdata, kap. 0. Kontroll av forinnsprøytningsvinkel Kontroll av forinnsprøytningsvinkelen foretaes dersom maks. forbrenningstrykk avviker mer enn oppgitt i Tekniske data, kap. 0, eller ved utskifting av innsprøytningspumpe/-pumpeelement. Pluggene (1) taes ut og innsprøytningspumpen pådrag stilles på streker. Fuel oil injection pump drive mechanism Page 2:4 KR 0904 Drift av innsprøytningspumper Side 2:4

271 7207 The flywheel is turned in the direction of rotation until the actual piston is approx. 30 before TDC in the compression stroke. Light from a flashlight is directed into the hole for the plug (1). The flywheel is turned slowly towards TDC as the light is observed through the hole for the other plug (1) by a mirror. Stop turning when the light disappears. This position is the point for start of pump delivery and the corresponding pre-injection angle can be read on the flywheel. If the flywheel is turned too far, it has to be turned back 10 before a new check can be done. Adjustment of the pre-injection angle The pre-injection angle is adjusted by using spacers (15) of varies thickness. The spacers are delivered in 0.2 mm steps by Rolls-Royce. Adjustment guide: Increasing the spacer thickness by 0.25 mm will increase the pre-injection angle by 1 which will increase the max. combustion pressure by approx. 3 bar. The distance A must be according to Manufacture Data, chapter 0, measured when the cam roller (13) is on the base circle of the cam. See fig. I. If the distance A is much different from values given in Manufacture Data, the camshaft timing must be checked. For control and adjustment of camshaft timing, see Camshaft, chapter 4. If it is necessary to change the spacer thickness after replacement of injection pump/ pumpelement, the new distance A must be noted under Manufacture Data, chapter 0, as reference for later use. After each check of the pre-injection angle the max. firing pressure must be checked according to Technical Data, chapter 0. Svinghjulet tørnes i motorens dreieretning inntil stempelet for den aktuelle sylinder befinner seg ca. 30 før TDC i sitt kompresjonsslag. Med en lommelykt lyses det inn i hullet for pluggen (1), og svinghjulet tørnes sakte mot TDC samtidig som lyset observeres gjennom hullet for plugg (1) på motsatt side av pumpen ved hjelp av et speil. Tørningen stoppes i det øyeblikk lyset forsvinner. Denne posisjon er pumpens leveringsbegynnelse, og tilhørende forinnsprøytningsvinkel kan nå avleses på svinghjulet. Dersom en har tørnet svinghjulet for langt må det tørnes ca. 10 tilbake før ny kontroll foretaes. Justering av forinnsprøytningsvinkel Forinnsprøytningsvinkelen justeres ved å endre tykkelsen på mellomlegget (15), som leveres i trinn på 0,2 mm av Rolls-Royce. Som sammenligningsgrunnlag kan nevnes at 0,25 mm økning av mellomleggtykkelsen gir 1 økning av forinnsprøytningsvinkelen, som igjen gir ca. 3 bar økning i maks. forbrenningstrykk. A målet må imidlertid alltid ligge innenfor verdi oppgitt i Fabrikasjonsdata kap. 0, målt med støterrullen (13) på kammens grunnsirkel. Se fig. I. Ligger A målet meget utenfor disse verdier, må kamakselinnstillingen kontrolleres. For kontroll og justering av kamakselinnstilling se Kamaksel, kap. 4. Dersom utskifting av innsprøytningspumpe eller pumpeelement gjør det nødvendig å endre mellomleggstykkelsen, må det nye A målet ligge innenfor verdi oppgitt i Tekniske data, og dens nye verdi må anføres i Tekniske Data som referanse for senere kontroll. Etter enhver justering av forinnsprøyt-ningsvinkelen må maksimalt forbrenningstrykk kontrolleres i henhold til Tekniske Data! Fuel oil injection pump drive mechanism Page 3:4 KR 0904 Drift av innsprøytningspumper Side 3:4

272 7207 Check of wear in the pump drive This check should be made regularly. See Table of routine maintenance, chapter 1. The injection pump (2) is removed. The cam roller (13) is placed on the base circle on the cam and the distance A between top of the flange (6) and the spacer (14) is measured by a dial gauge. See Fig. I. If the distance A differs more than 0.1 mm from the value stated in Manufacture Data, chapter 0, the spacer (15) has to be replaced for correct thickness. See above section concerning Adjustment of the pre-injection angle. Air in the fuel oil system If the injection valve has been removed for inspection or air has entered the system it blows through during start of engine. Kontroll av slitasje i innsprøytningspumpedriften Kontroll av slitasje i innsprøytningspumpe-driften bør utføres regelmessig. Se Tabell over rutinearbeider, kap. 1. For kontroll fjernes innsprøytningspumpen (2), støterrullen (13) plasseres på kammens grunnsirkel, og avstanden A mellom toppen på flensen (6) og mellomlegget (14) måles ved hjelp av måleur. Se fig. I. Dersom avstanden A avviker mer enn 0,1 mm fra verdi oppgitt i Fabrikasjonsdata, kap. 0, må justering foretaes ved å bytte mellomlegget (15) til riktig tykkelse. Se også avsnitt om Justering av forinnsprøytningsvinkel ovenfor. Luft i brennstoffsystemet Dersom innsprøytningsventilen har vært demontert for ettersyn, eller det er kommet luft i systemet blir luften blåst ut ved start av motor. Fuel oil injection pump drive mechanism Page 4:4 KR 0904 Drift av innsprøytningspumper Side 4:4

273 Draw. no. 566/44 Injection valve uncooled, for diesel fuel engines L Orange 7208 K 0684

274 7208 INJECTION VALVE UNCOOLED FOR DIESEL FUEL ENGINES Draw. no. 566/44 (L Orange) 1. Gasket 2. Nozzle holder 3. Nozzle with needle Nozzle nut (tightening torque 120 Nm) 6. Spindle Spring 9. Adjusting screw 10. Nut 11. O-ring 12. Gasket 13. Inlet connector (tightening torque 100 Nm) 14. O-ring 15. Sleeve The fuel injection valves are of L Orange manufacture, with interchangeable nozzles. The valves are placed in the centre of the cylinder heads and are fastened by means of a clamp. See Cylinder head, chapter 2. The valves should be overhauled at short intervals, depending largely on the quality of the fuel oil and the load of the engine. See Table of routine maintenance, chapter 1. Testing of the fuel injection nozzles The best test for a fuel injection nozzle is the operation in the engine. The nozzles should not be removed for testing without a suspicion of malfunctioning. If there are indications that a nozzle is not working properly (usually by deviating exhaust temperatures), try to change fuel injection valves between two of the cylinders on the engine. If the problem follows the nozzle, it should be replaced with a new one. INNSPRØYTNINGSVENTIL, UKJØLT FOR DIESELOLJEDRIFT Tegn. nr. 566/44 (L Orange) 1. Kobberpakning 2. Dyseholder 3. Dyseelement (dyse med nål) Dysemutter (tils.mom. 120 Nm) 6. Spindel Fjær 9. Justeringsskrue 10. Mutter 11. O-ring 12. Pakning 13. Trykkstuss (tilsettingsmoment 100 Nm) 14. O-ring 15. Hylse Innsprøytningsventilene er av L Orange fabrikat med utskiftbare dyser. Innsprøytningsventilene er plassert i senter av sylinderdekslene og holdes på plass ved hjelp av en ters. Se Sylinderdeksel, kap. 2. Innsprøytningsventilene bør overhales med jevne mellomrom, avhengig av oljekvaliteten og belastningen på motoren. Se Tabell over rutinearbeider, kap. 1. Testing av brennstoff innsprøytningsdyser Den beste testen av en innsprøytningsdyse er i drift på motoren. Dysene bør ikke demonteres for testing uten sterk mistanke om feil. Dersom der er indikasjoner på at en dyse ikke arbeider tilfredsstillende (vanligvis ved avvikende eksostemperaturer), forsøk å bytte om innsprøytningsventilen med en ventil fra en annen sylinder. Hvis problemet følger dysen, må den erstattes med en ny innsprøytningsdyse. Injection valve uncooled for diesel fuel engines Page 1:2 K-O 0803 Innsprøytningsventil, ukjølt for dieseloljedrift Side 1:2

275 7208 Regarding service of injection valve, see separate instruction. Service procedure of injection valve, chapter 7. After overhaul or replacement the opening pressure has to be adjusted until correct opening pressure is obtained d). See Service procedure of injection valve, chapter 2. When mounting the valve in the cylinder head, the sealing surfaces must be cleaned. The copper gasket (1) ought to be replaced. It is most important to use correct thickness of gasket (1), to ensure that the nozzles protude the correct distance into the combustion chamber. Check that there is no old gasket left on the seat in the cylinder head. Vedrørende overhaling av innsprøytningsventil, se separat instruksjon. Overhaling av innsprøytningsventil, kap. 7. Etter overhaling eller ved utskiftning må ventilene stilles og trykkprøves til rett åpningstrykk, d). Se Overhaling av innsprøytningsventil, kap. 2. Før montering av ventilene må tetningsflatene være rengjort. Kobberpakningen (1) bør skiftes. Det er meget viktig at det for hver ventil brukes riktig tykkelse av pakning (1), slik at dysespissen kommer i riktig posisjon. Kontroller at det ikke ligger gammel pakning på setet i dekslet. Injection valve uncooled for diesel fuel engines Page 2:2 K-O 0803 Innsprøytningsventil, ukjølt for dieseloljedrift Side 2:2

276 Draw. no. 313/96 Service procedure of injection valve 7210 K-O 0101

277 7210 SERVICE PROCEDURE OF INJECTION VALVE Draw. no. 313/96 1. Bench plate *) 2. Adjusting screw 3. Spring 4. Spindle 5. Nozzle nut 6. Nozzle 7. Copper or brass pipe drift *) Pressure test pump *) 10. Nozzle needle removing tool DR 383/ Holder for cleaning wire *) 12. Brush *) 13. Scraper for seating *) 14. Cleaning wire *) 15. Scraper for fuel chamber ( A ) *) 16. Nozzle holder *) Not standard tool Fig. B: L Orange injection valve Fig. C: Bryce injection valve See also Injection valve. Dismantling Clean the injection valve and remove carbon deposits from the nozzle, taking care not to damage the nozzle tip or end face. Place the injection valve in a vice or bench plate (1). Relieve the spring- pressure by unscrewing the screw (2). Remove spring and spindle assembly (3 and 4). Unscrew the nozzle nut (5) and take care to avoid dropping the needle valve. Remove the nozzle (6) from the holder (16). It may be necessary to push the nozzle out of the nozzle nut by means of a copper or brass pipe drift (7). The nozzle must not be driven out by striking the nozzle end face or tip. OVERHALING AV INNSPRØYTNINGSVENTIL Tegn. nr. 313/96 1. Jigg plate *) 2. Justeringsskrue 3. Fjær 4. Spindel 5. Dysemutter 6. Innsprøytningsdyse 7. Kobber- eller messingrør *) Trykkprøvingspumpe *) 10. Verktøy for utpressing av dysenål DR 383/ Holder for rensenål *) 12. Børste *) 13. Skrape for seteflate *) 14. Rensenåler *) 15. Skrape for oljerommet A *) 16. Dyseholder *) Ikke standard verktøy Fig. B: L Orange injection valve Fig. C: Bryce injection valve Se også Innsprøytningsventil. Demontering Før innsprøytningsventilen demonteres rengjøres den i brennstoff eller lignende. Børst vekk sotbelegg, men unngå å lage riper på dysespissen. Ved demontering eller montering, er det hensiktsmessig å sette innsprøytnings-ventilen i en jiggplate (1), men en skrustikke kan også brukes. Avlast fjær-trykket med skruen (2) og ta ut fjæren (3) samt spindelen (4). Skru av dysemutteren (5) og pass på at ikke nåleventilen faller ned. Fjern dysen (6) fra holderen (16). Det kan være nødvendig å slå dysen (6) ut av dysemutteren. Til dette bør det nyttes et kobber- eller messingrør (7) som anlegg. Dysen må ikke drives ut ved å slå direkte på dysespissen. Service procedure of injection valve Page 1:4 K/L-O 0304 Overhaling av innsprøytningsventil Side 1:4

278 7210 Inspection - Overhaul Note that nozzles and needles are mated in pairs and must not be interchanged. It is preferable to work with one nozzle assembly at the time. The sealing faces between the nozzle holder and nozzle must be perfectly clean and smooth. If the nozzle holder is worn at the interface with the nozzle, it should be replaced or reconditioned. If the nozzle needle is stuck because of lacquer deposits inside the nozzle, it may be pressed out by means of the needle removing tool (10) and the test pump (9). The nozzle needle s stem and valve face should be lightly brushed with a brass wire brush (12) and then wiped clean by means of a soft cloth. The polished surfaces must not be touched by hand. Clean the fuel supply passages by pushing a steel wire probe down into the fuel chamber. Take care not to damage the seat for the nozzle needle. Any lacquer deposits which may be present in the fuel chamber ( A ) can be removed by the special fuel chamber scraper (15). A seat cleaning tool (13) is used for cleaning the seat for the nozzle needle. Nozzle spray holes should be cleaned by the special probing tool (11) and cleaning wire (14). When ordering cleaning wires, the type of nozzle or the size of hole should be quoted. With the needle removed, the nozzle is flushed by means of the testpump (9) and the needle removing tool (10). If the nozzle spray holes are worn (increased dia.), the nozzle with needle should be replaced. Worn nozzle holes are often the result of running the engine on too low charge air- and cooling water temperatures. The needle and the nozzle are wetted with clean fuel oil before fitting. The needle must slide easily in the nozzle. Other parts are examined for damages, cleaned with fuel oil and then fitted. Kontroll - Overhaling Innsprøytningsdyse og dysenål hører parvis sammen og må ikke ombyttes eller skiftes hver for seg. Det er derfor fordelaktig bare å arbeide med en dyse med nål om gangen. Anleggsflaten for dysen på dyseholderen kontrolleres. Er denne slitt i anlegget for dysen, må dyseholderen skiftes eller overhales på spesialverksted. Sitter dysenålen fast pga. lakkdannelse, kan den trykkes ut ved hjelp av verktøyet (10) sammen med trykkprøvingspumpen (9). Dysenålens stamme og ventilflate børstes lett med messingbørsten (12), og pusses deretter ren ved hjelp av en myk fille. De polerte flatene må aldri berøres med fingrene. Brennstofftilførselshullene i dyseholderen rengjøres ved hjelp av en passende ståltråd, men unngå å skade setet for dysenålen. Avleiringer i oljerommet A fjernes lettest med verktøyet (15). Verktøyet (13) nyttes til rengjøring av setet for dysenålen, og rensenålene (14) sammen med holderen (11) til rengjøring av dysehullene. Ved bestilling av rensenåler må dysetype eller tilhørende mål på dysehulldiameter oppgies. Med nålen fjernet gjennomspyles dysen ved hjelp av verktøyet (10) og trykkprøvingspumpen (9). Dersom enkelte dysehull er tæret (økt hulldiameter) bør dyse med nål skiftes. Dette kan spesielt skje under drift ved lave ladeluft- eller kjølevanns-temperaturer. Dyse-nålen og dyse fuktes i ren brennolje før nålen settes i dysen. Dysenålen skal gli lett og utvungent i dysen. Når øvrige deler er sjekket for skader, rengjøres de i rent brennstoff eller lignende før montering. Service procedure of injection valve Page 2:4 K/L-O 0304 Overhaling av innsprøytningsventil Side 2:4

279 7210 Assembly Ensure that all components are free from wear and damage. Wash all parts in clean light fuel oil as they are assembled. Assembly follows the reverse sequence of dismantling operations. Ensure that there is no nozzle spring pressure tending to press the nozzle apart from the holder before the nozzle nut has been tightened. To prevent the nozzle from seizing within the nozzle nut (5), it is very important that the latter is coated with Copaslip paste (alt. Molycote ) on the inside, particularly on the thrust shoulder which clamps the nozzle. Functional test By means of the test pump (9), fuel oil is pumped through the injection valve. Continue pumping and adjust the nozzle opening pressure till the correct value is obtained. See Technical Data chapter 0. Take care to direct the nozzle away from the skin during testing routines as the highpressure spray can penetrate the skin. Discharge the nozzle and wipe dry. Rise pressure to approx. 10 bar below opening pressure and remain for 10 seconds. After this period any leakage on the nozzle body must not be sufficient to form a continuous film on the finger tip. At the nozzle opening pressure and with the gauge cock closed, the pump lever should be operated at a slow rate - approximately 6 pumping strokes per 10 seconds. Under these conditions the nozzle should generally discharge with a sharp and crisp hissing action. (It should be noted that a few types of nozzles do not hiss under all hand test conditions, but will operate satisfactorily when applied on the engine). It is always advisable to check nozzle performance against that of a new assembly which should be retained for reference or emergency. Check also that the nozzle is atomizing properly from all nozzle holes. Montering Vær sikker på at alle komponenter er fri for slitasje og skader. Vask alle deler i rein brennstoffolje ved montering. Monteringen skjer i motsatt rekkefølge av demonteringen. Husk at fjæren ikke skal spennes før dysen er satt fast til holderen. For å forhindre at dysen brenner seg fast i dysemutteren (5) er det meget viktig at denne settes inn med Kopaslip -pasta (eventuelt Molycote ) på innsiden, spesielt på den skulderen som klemmer dysen fast. Innstilling av åpningstrykk. Funksjonsprøve Ved hjelp av trykkprøvingspumpen (9) pumpes brennstoff gjennom innsprøytningsventilen samtidig som åpningstrykket stilles til angitt verdi. Se Tekniske Data kap. 0. Ved testing skal innsprøytningsventilen vendes vekk fra operatøren da brennstoff-dusjens høye trykk kan trenge gjennom huden. Innsprøytningsventilen avtørkes og trykket pumpes opp til ca. 10 bar under åpningstrykket. La trykket bli stående i ca. 10 sekunder. En eventuell lekkasje skal nå ikke være så stor at den avgir en sammenhengende oljefilm på fingeren når denne strykes over dysespissen. Med manometerkranen stengt og med pumpehastighet tilsvarende ca. 6-8 slag pr. 10 sek., vil dysen avgi brennstoff med en hvesende lyd. (Ikke alle dyser er bygget slik at de hveser ved alle testforhold, men dette trenger ikke bety at det er noe feil med dysen.). For sammenligning er det fordelaktig å nytte en ny dyse av samme utførelse. Kontroller også at forstøvningen fra de enkelte hull er mest mulig lik. Service procedure of injection valve Page 3:4 K/L-O 0304 Overhaling av innsprøytningsventil Side 3:4

280 7210 Installation Before replacing the injection valve in the cylinder head, the metal seating on the cylinder head, the gasket and the nozzle nut must be perfectly clean to ensure a leak-proof seal. It is advisable to fit a new gasket under the nozzle nut. It is important that each injection valve is mounted with the correct thickness of gasket to ensure that the nozzle pretrudes the correct distance into the combustion chamber. Check to ensure that no used gasket is left on the seating in the cylinder head. Montering av innsprøytningsventil Ved montering av innsprøytningsventilen i sylinderdekselet må tetningsflatene, pakningen og dysemutteren gjøres skikkelig reine for å forhindre lekkasje. Pakningen under dysemutteren bør skiftes før montering. Det er meget viktig at det for hver ventil brukes riktig pakningstykkelse, slik at dysespissen kommer i riktig posisjon. Kontroller at det ikke ligger gammel pakning på setet i dekselet. Service procedure of injection valve Page 4:4 K/L-O 0304 Overhaling av innsprøytningsventil Side 4:4

281 7211 PACKAGING OF FUEL INJECTION NOZZLES PAKKING AV BRENNSTOFF INNSPRØYTNINGSDYSER It is recommended that the vacuum sealed nozzles be retained in their boxes until required for use. Clearly, storage conditions vary throughout the world but, ideally, they should be clean and dry. After two years storage nozzles should be checked for evidence of surface deterioration and needle freedom. This can be done without breaking the vacuum sealed bag and should be repeated every six months thereafter. In the event that the nozzle needs attention, remove it from the vacuum pack, withdraw the needle and thoroughly wash in clean Rustilo 633 oil. Refit the needle to its original body and reseal in a polythene bag. Return to its box and recheck every six months. Repeat the above as required. Det anbefales at de vakumpakkete dysene blir værende i pakken til de skal brukes. Lagringsforholdene kan variere over hele verden, men ideelt sett skal de lagres rent og tørt. Etter to års lagring bør dysene sjekkes for overflatefeil/skader og om nålen sitter korrekt. Dette kan bli gjort uten å bryte vakumforseglingen, og bør gjentaes hver 6. mnd. I de tilfellene dysen trenger tilsyn, så ta den ut av vakumpakken, trekk tilbake nålen og vask grundig i ren Rustilo 633 olje. Sett nålen tilbake i korrekt posisjon og pakk dysen inn i en polythenemballasje. Legg dysen i pakken og sjekk hver 6. mnd. Repeter denne prosedyren etter behov. Packaging of fuel injection nozzles Page 1:1 K/B/E-O 0993 Pakking av brennstoff innsprytningsdyser 1:1

282 /23 HIGH PRESSURE FUEL PIPE LEAKAGE ALARM Draw. no. 756/23 1. Fuel oil H.P. pipe 2. Fuel oil injection valve 3. Fuel oil H.P. pump 4. Relief valve 5. Separating chamber, (Running on HFO only) 6. Test cock w/flange 7. Pressure switch (Set point 0.5 bar) 8. Fuel Pipe to drain tank (Overflow tank) The fueloil high-pressure pipe is shielded with an outside pipe which collects fuel from possible leakage. Fuel leakage is led from the outside pipe to a pressure switch (7) as shown below. 756/23 ALARM FOR LEKKAJSE FRA HØYTRYKKSRØR FOR BRENNSTOFF Tegn. nr. 756/23 1. Brennstoff høytrykksrør 2. Brennstoff innsprøytningsventil 3. Brennstoff høytrykkspumpe 4. Tilbakeslagsventil 5. Separasjonskammer (Bare ved tungoljedrift) 6. Prøvekrane m/flens 7. Trykkbryter (Settpunkt 0.5 bar) 8. Rør til brennstoff drentank Høytrykksrøret er skjermet med et ytre rør for å samle opp brennstoff ved en eventuell lekkasje. Brennstoffet fra det ytre røret ledes til en trykkbryter (7) som gir alarm. High pressure fuel pipe leakage alarm Page 1:1 R/L/K/B/E-O 0999 Alarm for lekkajse fra hytrykksrr for brennstoff 1:1

283 Draw. no. 756/48 Exhaust manifold Turbocharger at engine s pump drive end 7301 KR 0792

284 7301 EXHAUST MANIFOLD Draw. no. 756/48 (Turbocharger at engine s pump drive end) Draw. no. 756/77 (Turbocharger at engine s flywheel end) 1. Expansion joint (L 95 mm) 2. Gasket 3. Screw 4. Nut 5. Spring washer 6. Gasket KR-3, turbocharger side 7. Flange 8. Screw 9. Screw 10. Screw 11. Gasket KR-5, turbocharger side 12. Expansion joint (L 126 mm) 13. Expansion joint on turbocharger, KR Gasket, KR-6, turbocharger side 15. Expansion joint on turbocharger, KR Gasket, KR-8, turbocharger side 17. Expansion joint on turbocharger, KR Gasket, KR-9, turbocharger side 19. Screw 20. Gasket (cylinder head) 21. Screw 22. Spring washer 23. Bracket 24. Screw 25. Locking wire 26. Washer Generator engines (type KRG) have normally the turbocharger at the engine s pump drive end. In certain application the KRG-engine may have the turbocharger located at the engine s flywheel end. Main propulsion engines (type KRM) are normally arranged with the turbocharger at the engine s flywheel end, and in special application at engine s pump drive end. AVGASSAMLER Tegn. nr. 756/48 (Turbolader i motorens pumpeende) Tegn. nr. 756/77 (Turbolader i motorens svinghjulsende) 1. Ekspansjonsstykke (L 95 mm) 2. Pakning 3. Skrue 4. Mutter 5. Fjærskive 6. Pakning KR-3, turboladerside 7. Overgangsflens 8. Skrue 9. Skrue 10. Skrue 11. Pakning KR-5, turboladerside 12. Ekspansjonsstykke (L 126 mm) 13. Ekspansjonsstykke mot turbolader, KR Pakning, KR-6, turboladerside 15. Ekspansjonsstykke mot turbolader, KR Pakning, KR-8, turboladerside 17. Ekspansjonsstykke mot turbolader, KR Pakning, KR-9, turboladerside 19. Skrue 20. Pakning (mot syl.deksel) 21. Skrue 22. Fjærskive 23. Brakett 24. Skrue 25. Låsestreng 26. Underlagsskive Standardutførelsen av generatormotor (type KRG) er utstyrt med turbolader i motorens pumpeende. KRG-motoren kan også utstyret med turboladeren i motorens svinghjulsende. Standardutførelsen av fremdriftsmotor (type KRM) er utstyrt med turbolader i svinghjulsenden, men kan også utstyres med turbolader i motorens pumpeende. Exhaust manifold Page 1:2 KR 1198 Avgassamler Side 1:2

285 cyl. engines are supplied with exhaust manifold of the Pulse-Converter type. To absorb the heat expansion, the exhaust manifolds are fitted with expansion joints. These joints are designed with expansion bellows flanged at both ends. When mounting a new expansion joint, make sure that it is mounted correctly according to the exhaust gas flow direction. Replace used gaskets and tighten the screws evenly. Detail I shows a cross section of an expansion joint. The exhaust pipe from each cylinder head is supported at the flange by the brackets (23). Thus the exhaust manifold will be kept in position on the engine when the cylinder heads are removed. The exhaust manifolds and expansion joints are insulated and screened to prevent risk of fire in case of spill of flammable fluids. The insulation and screen must always be in place when the engine is running. To prevent corrosion of screw joints in contact with the exhaust manifold s, a protective composition ( Copaslip ) should be applied to the threads. 8-syl. motorer leveres med avgassamler av Pulse Converter typen. For å oppta lengdeutvidelsen av avgassrørene, pga. temperaturvariasjoner, er det i rørarrangementet montert ekspansjonsstykker. Disse har ekspansjonsbelger som er flenset til avgassrørene. Ved montering av nytt ekspansjonsstykke må en påse at dette monteres riktig i henhold til gassens gjennomstrømningsretning. Tilhørende pakninger skiftes og skruene trekkes jevnt til. Detalj I viser snitt gjennom et ekspansjonsstykke. Avgassrørene er opplagret på braketter (23) festet til motorblokken. Sylinderdekslene kan derfor demonteres uten ekstra avstøtting av avgassrørene. Avgassrørene og ekspansjonsbelgene er isolert og avskjermet pga. brannfare ved søl av brennbare væsker. Isolasjon og avskjerming skal derfor alltid være montert når motoren er i drift. For å hindre korrosjon (fastbrenning) av skrueforbindelsene, som er i kontakt med avgassrørene, anbefales det at gjengene blir smurt med et egnet beskyttelsesmiddel, f.eks. Copaslip. Exhaust manifold Page 2:2 KR 1198 Avgassamler Side 2:2

286 8000 CHAPTER 8 Pump drive Main lubr. oil system Lubr. oil priming pump Lubr. oil pump for main lubr. oil system, KR-5, -6, -8 and Lubr. oil filter for main lubr. oil system8206 Centrifugal filter for lubr. oil Termostatic valve for main lubr. oil system - see separate instr. Oil cooler, main lubr. oil system - see separate instr. Relief valve, main lubr. oil system Valve gear lubr. oil system Strainer for valve gear lubr. oil system Filter and relief valve for valve gear lubr. oil system Fuel oil priming pump-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump (Tandem pump)...*) 8307 Drive assembly for fuel oil priming pump-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump...*) 8308 Valve gear lubr. oil pump (single pump)...*) 8309 Valve gear lubr. oil pump, drive assembly...*) 8310 Cooling water systems HT cooling water pump with drive Idler gear, cooling water pump drive LT cooling water pump with drive Thermostatic valve, cooling water system - see separate instruction. *) Depending on the system, the pump can be a tandem or a single one. KAPITTEL 8 Drift av pumper Hovedsmøreoljesystem Smøreoljeforpumpe Smøreoljepumpe for hovedsmøreoljesystem, KR-5, -6, -8 and Smøreoljefilter, hovedsmøreoljesystem 8206 Sentrifugalfilter for smøreolje Termostatventil for hovedsmøreoljesystem - se egen instruksjon. Kjøler for hovedsmøreoljesystem - se egen instruksjon. Reguleringsventil for hovedsmøreoljesyst.8209 Vippearmsmøreoljesystem Grovfilter for vippearmsmøreoljesyst Filter og reguleringsventil for vippearmsmøreoljesystem Brennstoff-forpumpe/dysekjøleoljepumpe og vippearmsmøreoljepumpe (tandem pumpe)...*) 8307 Drift av brennstoff-forpumpe/dysekjøleoljepumpe og vippearmsmøreoljepumpe...*) 8308 Vippearm smøreoljepumpe (enkel pumpe)...*) 8309 Drift av vippearmsmøreoljepumpe...*) 8310 Kjølevannsystemer HT kjølevannspumpe med drift Mellomhjul for drift av kjølevannspumpe8504 LT kjølevannspumpe med drift Termostatventil for kjølevannsystem - se egen instruksjon. *) Pumpen kan være tandem eller enkel, avhengig av hvilke system som velges. Page 1:1 KR-O 1002 Side 1:1

287 Draw. no. 866/02 Pump drive 8101 KR 0497

288 8101 PUMP DRIVE Draw. no. 866/01 - engine type KRG-O Draw. no. 866/02 - engine type KRG-G, KRM-O 1. Hub, idler gear 2. Gasket 3. Cover, pump drive 4. Gasket 5. Idler gear 6. Flexible gear wheel 7. Gear wheel hub 8. Rotating mass 9. Distance ring 10. Nut 11. Housing, pump drive 12. Gasket 13. Spring washer 14. Screw 15. Lubr.oil pipe, cooling water pump drive 16. Lubr.oil pipe, idler gear lubrication 17. Tapered guide pin 18. Nut 19. Pipe, lubr.oil nozzle for gear train 20. Screw 21. Spring washer 22. Lubr.oil nozzle, gear train 23. Gasket 24. Screw gear lubrication 25. Spring washer 26. Tapered guide pin 27. Gasket Screw 30. Valve gear lubr.oil filter 31. Cover 32. Gasket 33. Dip rod - valve gear lubr. oil tank. 34. Tandem pump. (Not used on gas engine.) 35. Cover 36. Gasket 37. Cover 38. Plug 39. Lubr.oil pump, main lubr. oil system 40. Gasket 41. Gasket 42. Cooling water pump 43. Pipe, lubr.oil nozzle for gear train DRIFT AV PUMPER Tegn. nr. 866/01 - motor type KRG-O Tegn. nr. 866/02 - motor type KRG-G, KRM-O 1. Lagerskjold 2. Pakning 3. Deksel, pumpedrift 4. Pakning 5. Mellomhjul, drift av vannpumpe 6. Elastisk tannhjul 7. Mellomstykke 8. Svingmasse 9. Mellomring 10. Mutter 11. Hus, pumpedrift 12. Pakning 13. Fjærskive 14. Skrue 15. Oljerør, smøring vannpumpedrift 16. Oljerør, mellomhjul 17. Konisk styrepinne 18. Mutter 19. Oljerør, smøredyse for tannhjulsdrift 20. Skrue 21. Fjærskive 22. Smøredyse for tannhjulsdrift 23. Pakning 24. Skrue 25. Fjærskive 26. Konisk styrepinne 27. Pakning Skrue 30. Filterhus, vippearmsmøreolje 31. Deksel 32. Pakning 33. Peilepinne - tank for vippearmsmøreolje 34. Tandempumpe. (Brukes ikke på gassmotor.) 35. Deksel 36. Pakning 37. Deksel 38. Plugg 39. Smøreoljepumpe, hovedsmøreoljesystem 40. Pakning 41. Pakning 42. Kjølevannspumpe 43. Oljerør, smøredyse for tannhjulsdrift Pump drive Page 1:3 KR 1198 Drift av pumper Side 1:3

289 Screw 45. Lock washer 46. Screw 47. Spring washer 48. Lubr.oil pipe, idler gear lubrication (866/02 KRM only) Located at the engine's pump drive end is a gear train for drive of a lubr.oil pump (39), one tandem pump (34) for fuel oil priming and valve gear lubrication, and possibly one or two cooling water pumps (42). By heavy fuel oil operation the engine driven priming pump (34) is used to circulate nozzle cooling oil. The pumps (39) and (34) are driven from the flexible gear wheel (6) on crankshaft, while the cooling water pump is driven through an idler gear (5) mounted on the hub (1). The gear train is lubricated by the nozzle (22) and nozzle at end of pipe (43). The bearings for the water pump and the idler gear are supplied with lubr.oil from the same pipe as the nozzles. The lubr.oil pump is bolted to the cover (3) and positioned by the tapered guide pins (17), which are fitted after gear wheel adjustment is made. If the lubr.oil pump is to be removed, all pipe connections have to be disconnected and the guide pins pulled out. When the screws (20) are removed, the pump can be pulled out after the drive gear is clear of the cover. When installing a new lubr.oil pump or a new gear wheel, the tooth clearance has to be readjusted, and new boleros for the guide pins must be drilled and read. See Clearances, chapter 1601 and 8204 Lubr.oil pump for main lubr.oil system. The tandem pump (34) is bolted to the cover (3) and positioned by the tapered guide pins (17). The removing and installing procedure is as for the lubr.oil pump. Make sure that the oil pocket on the bearing housing is directed upwards. See Fuel oil priming/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr.oil pump drive assembly Skrue 45. Sikringskive m/tunge 46. Skrue 47. Fjærskive 48. Oljerør, smøring mellomhjul (Kun 866/02 - KRM) I motorens pumpeende er det arrangert drift av en smøreoljepumpe (39), en tandempumpe (34) for brennstoff og vippearmsmøreolje, og etter behov to, en eller ingen kjølevannspumpe (42). Ved tungoljedrift benyttes brennstoffpumpen for dysekjøleolje. Smøre-oljepumpen og tandempumpen blir drevet direkte fra det elastiske tannhjulet (6) på veivakselen, mens kjølevannspumpen drives over mellomhjulet (5), som er opplagret på lagerskjoldet (1). Smøring av tannhjulsdriften besørges av dysen (22) og dysen ved røret (43). Vannpumpens og mellomhjulets opplagringer blir tilført smøreolje fra rørene for smøredyser. Smøreoljepumpen er festet til dekselet (3) med skruene (20) og er posisjonsbestemt av styrepinnene (17), som er boret inn i dekselet etter at tann-klaringen er innstilt. Dersom smøreoljepumpen skal demonteres fra motoren, løses først rørforbindelsene, og styrepinnene trekkes ut. Etter at festeskruene er fjernet, skyves pumpen til drevet går klar av dekslet, og pumpen kan trekkes ut. Ved montering av ny smøreoljepumpe eller nytt tannhjul, må tannklaringen innstilles på nytt og det må bores og brotsjes nye hull for styrepinnene. Se Klaringer, kap. 1601og 8204 Smøreoljepumpe for hovedsmøreoljesystem. Tandempumpen (34) er festet til dekselet (3) med skruene (29) og er posisjonsbestemt av styrepinnene (17), som er boret inn i dekselet etter at tannklaringen er innstilt. Tandempumpen demonteres og monteres lik smøreoljepumpen. En må ved montering påse at oljelommen på tandempumpens lagerhus vender opp. Se Drift av Pump drive Page 2:3 KR 1198 Drift av pumper Side 2:3

290 8101 Gas engines have no tandem pump (34). The cover (35) is replaced by a blind flange. The cooling water pump (42) is bolted to the cover (3) with the screws (20). For removal of the cooling water pump, all pipe connections are to be disconnected before pulling the pump out of its guide in the cover (3). See Cooling water pump with drive. If only one or no cooling water pump is fitted, the mounting hole(s) for the pump(s) together with hole(s) for idler gear (5) are all covered by blind flanges. The hub (1) for the idler gear (5) is attached to the cover (3) with the screws (20). The hub is positioned by the guide pins (17), which are fitted after gear wheel adjustments are made. See Clearances, chapter 1. If the idler gear hub is to be removed, the lubr.oil pipes have to be disconnected and the guide pins pulled out. Remove the screws and slide the hub until the gear wheel can be pulled out of the cover opening. See Idler gear, cooling water pump drive. When installing a new cooling water pump or a new idler gear, the tooth clearance has to be readjusted and new boleros for the guide pins must be drilled and remade. The tooth clearance between the gear wheel (6) and the idler gear (5) is checked through the hole for the plug (38). The drawing shows the crankshaft equipped with rotating mass (8), distance ring (9), crankshaft gear wheel hub (7) and the flexible gear wheel (6). See Crankshaft. brennstoffpumpen/dysekjøle- og vippearmsmørepumpe For gass motor blir hull for tandempumpen dekket av blindflens. Kjølevannspumpen (42) er festet til dekselet (3) med skruene (20). Ved demontering av kjølevannspumpen løses først rørforbindelsene og pumpen trekkes ut av sin styring i dekselet (3). Se Kjølevannspumpe med drift. Dersom en eller ingen kjølevannspumper er montert, blir montasjehull for pumpe(r) og mellomhjul dekket av blindflenser. Lagerskjoldet (1), med opplagring for mellomhjulet (5) er festet til dekselet (3) med skruene (20). Lagerskjoldet er posisjonert til dekslet med styrepinnene (17) etter at klaringer mellom drevet for vannpumpen, mellomhjulet og tannhjulet på veivakselen er innstilt. Se Klaringer, kap. 1. Dersom lagerskjoldet med mellomhjulet skal demonteres fra motor, løses først smørerørene, og styrepinnene terses ut. Etter at festeskruene er fjernet, skyves lagerskjoldet inntil mellomhjulet kan trekkes ut gjennom hullet i dekselet. Se Mellomhjul for drift av kjølevannspumpe. Ved montering av nytt tannhjul for drift av vannpumpe eller nytt mellomhjul, må tannklaring innstilles på nytt og det må bores og brotsjes nye hull for styrepinner. Tannklaring mellom tannhjulet (6) på veivakselen og mellomhjulet (5) innstilles gjennom hullet for pluggen (38). Tegningen viser veivakselens forre del påmontert svingmasse (8), mellomring (9), mellomstykke (7) og elastisk tannhjul (6). Se Veivaksel Pump drive Page 3:3 KR 1198 Drift av pumper Side 3:3

291

292 8201 MAIN LUBR.OIL SYSTEM Draw. no. 492/89 1. Drilled passage in connecting rod 2. Big end bearing 3. Drilled passage in cylinder block 4. Main distributor pipe 5. Main bearing 6. Camshaft bracket Governor 9. Shuroff valve 10. Pressure control valve (KRM-6, -8 and -9) 11. Lubr. oil nozzle for camshaft chain / gear wheel 12. Cooling water pump 13. Drilled passage in cylinder block for lubricating oil to main bearing and camshaft drive 14. Sea water pump 15. Lubr. oil pump, valve gear 16. Lubr. oil nozzle, pump drive 17. Dip rod 18. Lubr. oil filter 19. Main lubr. oil pump 20. Strainer, pump suction The engine has two separate lub.oil systems, a main lubr.oil system and one system for lubrication of valve gear. The engine is normally arranged with a wet sump system, i.e. the engine s oilsump serves as a system reservoir. The dip rod (17), located on the camshaft side of the engine, is then used for checking of the oil level. (The dip rod should never be used for measuring of lubr.oil consumption due to inaccuracy). Alternatively the engine may be arranged with a dry sump system, i.e. a separate tank serves as lubr. oil reservoir. The pump (19) sucks oil from the sump and delivers it through possible thermostatic valve, oil cooler and filter (18) to the main distributor pipe (4). HOVEDSMØREOLJESYSTEM Tegn. nr. 492/89 1. Boring i veivstake fremføring av olje til stempel 2. Veivlager 3. Boring i motorblokk, fremføring av oljer til rammelager 4. Hovedfordelerrør 5. Rammelager 6. Kamakselbrakett Regulator 9. Stengeventil (Uttak til manometer) 10. Oljetrykkreguleringsventil (KRM-6, -8 og -9) 11. Smøredyse for kamakselkjede / tannhjul 12. Kjølevannspumpe 13. Tverrboring i motorblokk, fremføring av smøreolje til rammelager og kamakseldrift 14. Sjøvannspumpe 15. Pumpe for smøreolje til vippearmer 16. Smøredyse for tannhjul 17. Peilestav 18. Smøreoljefilter 19. Smøreoljepumpe 20. Grovsil på sugerør i bunnpanne Motoren har to separate smøreoljesystemer, ett hovedsmøresystem og ett vipparmsmøresystem. Motoren kan være arrangert for våtsumpsystem, d.v.s. med smøreolje-reservoar i motorfundament. Oljenivået kan da avleses på peilestav (17) som er plassert på motorens kamakselside. (Peilestaven bør ikke nyttes til måling av smøreolje forbruk da resultat vil bli unøyaktig). Alternativt kan motoren være arrangert med tørrsumpsystem, og smøreolje reservoaret er da plassert i en tank utenfor motor. Pumpen (19) suger olje fra sumpen og pumper den gjennom eventuell termostatventil oljekjøler og filter (18) til hovedfordelerrøret (4). Main lubr.oil system Page 1:2 KRM 1198 Hovedsmøreoljesystem 1:2

293 8201 Drilled passages in the cylinder block carry oil to main- and camshaft bearings. A pressure control valve (10) is fitted to the end of the distributor pipe, at the engine s flywheel end on 6-, 8- and 9cyl. engines. Through drilled passages in the crankshaft oil is delivered to the big end bearing, and further to the gudgeon pin bearing and the oilcooled piston. From the main distributor pipe a branch pipe carries oil to the governor drive, and to the lubr. oil nozzle for lubrification of the camshaft chain. The nozzles (16) are for lubrification of the pump drive. The oil pressure control valve (10) provides constant oil pressure in the system. See Technical Data. Excessive oil from this valve is returned to the oil sump. Herfra fordeles oljen til rammelagerene gjemnnom boringer i motorblokkens spant. I enden av fordelerrøret, mot motorens svinghjulsende, er det på 6-, 8- og 9 syl. motorer montert en oljetrykkreguleringsventil (10). Gjennom boringer i veivakselen føres oljen videre til veivlagerene, gjennom veivstakene til krysslagrene og kjølekammeret i stempeltpoppene. Fra hovedfordelerrøret fører også rør frem til regulatordriften og til smøredysene for smøring av kamakselkjeden. Dysene (16) smører tannhjulene for pumpedriften. Oljetrykkreguleringsventilen (10) sørger for konstant oljetrykk i systemet. Se Tekniske Data. Overflodsolje fra ventilen føres tilbake til våtsump. Main lubr.oil system Page 2:2 KRM 1198 Hovedsmøreoljesystem 2:2

294 Draw. no. 420/66 Lubr. oil priming pump Delta type 599A 8203 K 1078

295 8203 LUBR. OIL PRIMING PUMP Delta type 599 A Draw. no. 420/66 1. End Cover 2. Bushing 3. Fibre joint 4. Housing 5. Gear wheel w/shaft 6. Front cover 7. Tapered pin 8. Screw 9. Screw 10. Gear wheel 11. Sealing ring 12. Circlip 13. Mounting bracket 14. Flexible coupling 15. Screw 16. Electric motor 17. Plunger 18. Spring 19. Lock nut 20. Cap nut 21. Adjusting screw SMØREOLJEFORPUMPE Delta type 599 A Tegn. nr. 420/66 1. Endedeksel 2. Lagerforing 3. Fibertetning 4. Hus 5. Tannhjul m/aksel 6. Frontdeksel 7. Konisk pinn 8. Skrue 9. Skrue 10. Tannhjul m/tapper 11. Tetnignsring 12. Sikringsring 13. Monteringsbrakett 14. Fleksibel kobling 15. Skrue 16. Elektrisk motor 17. Stempel 18. Fjær 19. Låsemutter 20. Kapselmutter 21. Justeringsskrue Lubr. oil priming pump Page 1:1 K 1078 Smøreoljeforpumpe 1:1

296 Draw. no. 492/11 Lubr.oil pump for main lubr.oil system KR-5, -6, -8 and KR 0995

297 8204 LUBR. OIL PUMP For main lubr. oil system KR-5, -6, -8 and -9 Draw. no. 492/11 1. Nut 2. Stud 3. Instruction plate 4. Screw 5. Washer 6. Pump cover 7. Gasket 8. Spring retainer cap 9. Valve spring 10. Safety valve 11. Plug 12. Nut 13. Tapered pin 14. Pump housing 15. Distance ring 16. Gear wheel 17. Gear wheel, driving 18. Circlip 19. Roller bearing 20. Gear wheel, driven 21. Roller bearing 22. Locking adhesive (Loctite) The lubr.oil pump is fitted to the front end cover on the engine, and is driven from the crankshaft gear wheel. See Pump drive. The lubr.oil pump is a gear pump, and the two gears (17) and (20) are supported in the roller bearings (19) and (21). Relief grooves are milled in the pump housing (14) and the cover (6) in order to relieve excessive pressure in the tooth space between the meshing teeth. The contact surfaces between the pump housing and the cover are adjusted and packed with liquid gasket. Solid gasket is applied if an axial clearance F is required for adjustment. The pump has a safety valve (10) built into the cover. The opening pressure is given in Technical Data, chapter 0. At excessive oil pressure, the valve opens and permits oil to escape back to the suction side of the pump. The safety SMØREOLJEPUMPE For hoved-smøreoljesystem KR-5, - 6,- 8 og - 9 Tegn. nr. 492/11 1. Mutter 2. Pinneskrue 3. Skilt (monteringsanvisning) 4. Skrue 5. Underlagsskive 6. Deksel 7. Kopperpakning 8. Fjærholderhette 9. Ventilfjær 10. Sikkerhetsventil 11. Plugg 12. Mutter 13. Konisk styrepinne m/gjenger 14. Pumpehus 15. Avstandsring 16. Tannhjull 17. Tannhjul, drivende 18. Sikringsring 19. Rullelager 20. Tannhjul, drevet 21. Rullelager 22. Sikringspasta (Loctite) Smøreoljepumpen er montert på dekslet i motorens pumpeende og får sin drift fra tannhjulet på veivakselen. Se Drift av pumper. Pumpen er en tannhjulspumpe, og de to tannhjulene (17) og (20) er opplagret i rullelagrene (19) og (21). I inngrep er tannhjulene (17) og (20) avlastet for oljetrykk ved hjelp av utfresing (avlastningslommer) i huset (14) og dekselet (6). Anleggsflatene mellom pumpehus og deksel er tilpasset ved montering og pakket med flytende pakning. Fast pakning er brukt hvis dette er påkrevet ved justering av aksialklaringen F mellom tannhjul og deksel (se nedenfor). Pumpen har innebygget sikkerhetsventil (10) i dekselet (6). Ventilens åpningstrykk er angitt i Tekniske Data, kap. 0. Ved åpen ventil slipper oljen tilbake til pumpens sugeside. Sikkerhetsventilens plassering på dekselet er avhengig av moto- Lubr. oil pump Page 1:2 KR 1198 Smøreoljepumpe Side 1:2

298 8204 valve is located in the cover according to direction of rotation of the engine. An instruction plate (3) is attached to the pump cover. If the engine is rotating clockwise, - facing the flywheel end, the safety valve should be placed in location H. The gear wheel (16) is skrinkfitted to the pump gear shaft (17) and is to be removed only if one or both gears are or to be replaced. For separation of the two gears because of wear, the worn part has to be damaged. When fitting a new gear wheel (16), it must be heated to approx. 250 C. Pump clearances: Axial clearance F (spur gearing): Min mm - max mm Axial clearance F (helical gearing): Min mm - max mm rens dreieretning. På dekselet er det festet et skilt (3) med monteringsanvisning for sikkerhetsventilens plassering. Er motorens dreieretning med urviseren, - motoren sett fra svinghjulsenden-, skal sikkerhetsventilen monteres i dekselet ved H. Tannhjulet (16) er påkrympet akseltappen på tannhjulet (17) og skal kun løses dersom et av disse tannhjulene skal utskiftes. Ved en eventuell demontering pga. slitasje må derfor krympforbindelsen ødelegges ved f.eks. å bore en serie hull i den defekte del. Ved påkrymping av nytt tannhjul (16) må det varmes opp til ca. 250 C. Klaringer i pumpe: Aksialklaring F (rett fortanning): Min. 0,05 mm - maks. 0,10 mm Aksialklaring F (skrå fortanning): Min. 0,08 mm - maks. 0,15 mm Lubr. oil pump Page 2:2 KR 1198 Smøreoljepumpe Side 2:2

299 Draw. no. 866/57 Lubr. oil filter for main lubr. oil system 8206 KR-O 0598

300 8206 LUBR. OIL FILTER FOR MAIN LUBR. OIL SYSTEM Draw. no. 866/57 1. Filter element 2. Safety element (strainer) 3. Filter housing 4. Filter cap 5. Spindle of three-way valve 6. Cap of valve housing 7. Bypass valve 8. Valve seat 9. Plug 10. Flange 11. Flange 12. Adaptor ring 13. Seat plug 14. Assembly screw 15. Bottom cap 16. Spring 17. Spring 18. Bypass valve spring 19. Bleeding screw 20. Controlled flow drain plug 21. Pin bolt 22. Cap screw 23. Nut 24. Washer 25. Washer 26. Spring pin 27. Rivet 28. Aluminium seal 29. Plug screw 30. Aluminium seal 31. Aluminium seal 32. O-ring 33. O-ring 34. O-ring 35. O-ring 36. Type (name) plate 37. Opening guard 38. Pin bolt 39. Retaining ring 40. Helicoil-threadr 41. Pin bolt 42. Nut 43. Washer 44. Plate SMØREOLJEFILTER FOR HOVEDSMØREOLJESYSTEM Tegn. nr. 866/57 1. Filterelement 2. Sikkerhets element (sil) 3. Filterhus 4. Filterdeksel 5. Spindel i treveis ventil 6. Ventilhus toppdeksel 7. Bypass-ventil 8. Ventilsete 9. Plugg 10. Flens 11. Flens 12. Mellomring 13. Seteplugg 14. Monteringsskrue 15. Bunndeksel 16. Fjær 17. Fjær 18. Bypass-ventilfjær 19. Lufteskrue 20. Stillbar dreneringsplugg 21. Bolt 22. Sylinderhodeskrue 23. Mutter 24. Underlagskive 25. Underlagskive 26. Spennhylse 27. Nagle 28. Aluminiumstetning 29. Skrueplugg 30. Aluminiumstetning 31. Aluminiumstetning 32. O-ring 33. O-ring 34. O-ring 35. O-ring 36. Type (fabrikat)-skilt 37. Åpningsbeskyttelse 38. Bolt 39. Låsering 40. Helicoil-gjenger 41. Bolt 42. Mutter 43. Underlagsskive 44. Skive Lubr. oil filter for main lubr. oil system Page 1:3 KR 0598 Smøreoljefilter for hovedsmøreoljesystem Side 1:3

301 8206 One filter housing can be disconnected at the time by means of the three-way valve (5). At normal operating condition both filters shall be in service. The oil enters the filter unit at IN, flows through the filter-elements (1), through the strainers (2) and comes out at OUT. If the viscosity of the oil is high because of cold engine, or the filter-elements are extremely dirty, the pressure loss through the filter unit will increase above normal. The bypass valves (7) will open at 2,0 bar diff. pressure and send part of the oil unfiltered through the filter unit. The filter elements must be changed before the pressure drop at normal oil temperature increases to the opening pressure for the bypass valves. Before the filter is put into service, it must be drained through the plug (20). Dismantling 1. By means of the three-way valve (5) close one part of the filter out of use. 2. Open the bleeding screw (19) on the cap to get the pressure out of the filter half. 3. Unscrew the drain plug (20) under the filter housing (3), and let the oil come off. 4. Unscrew the fastning nuts and remove the filter cap. 5. Lift off the inner safety elements (2), and clean them with sutiable detergent. 6. Lift off the outer filter elements (1) with adapter rings (12). Assembling 1. Clean the filter housing (3) and install new filter elements (1) together with original adapter ringer (12). 2. Install the inner safety elements (2). 3. Clean the cap and replace the O-ring (35) or Ved hjelp av treveisventilen (5) kan en koble ut en filterenhet av gangen. Normalt skal begge filterne være innkoblet. Oljen ledes inn på filteret ved INN, gjennom filterinnsatsene (1), silene (2) og ut ved UT. Dersom oljens viskositet er høy ved kald motor, eller filterinnsatsene er tette, vil trykkfallet over filteret blir større enn normalt. Bypassventilene (7) vil åpne ved 2,0 bar diff. trykk og lede en del av oljen ufiltret gjennom filterhuset. Filterinnsatsene må skiftes ut før trykkfallet over filteret, ved normal oljetempratur, overskrider åpningstrykket for bypassventilene. Filterdelen tappes først tom for olje og slam ved hjelp av pluggen (20). Demontering 1. Steng av for er filterhalvdel ved hjelp av treveis-ventil (5). 2. Åpne luftskruen (19) på filterhusdekselet for å få ut trykket. 3. Skru ut dreneringspluggen (20) under filterhuset (3), og la oljen strømme ut. 4. Skru ut alle mutrene og fjern filterhusdekselet. 5. Løft ut de indre sikkerhetselementene (2), og vask dem i et passende rengjøringsmiddel. 6. Løft ut de ytre filterelementene (1) med mellomringer (12). Montering 1. Vask filterhuset (3) og installer nye filterelement (1) sammen med original mellomringer (12). 2. Installer de indre sikkerhetselementene (2). 3. Vask filterhusdekselet og monter ny O-ring Lubr. oil filter for main lubr. oil system Page 2:3 KR 0598 Smøreoljefilter for hovedsmøreoljesystem Side 2:3

302 8206 the other O-rings if needed. 4. Mount the cap and tighten the nuts. 5. With open bleeder (19) add oil to the filter housing by opening the three-way valve (5) gently. 6. Close the bleeding screw (19) when oil is coming out. (35) eller andre O-ringer hvis nødvendig. 4. Monter filterhusdekselet og trekk til alle mutrene. 5. Med åpnen lufting (19) fyll opp filterhuset med olje ved å åpne treveisventilen (5) forsiktig. 6. Steng luftskruen (19) når oljen kommer ut. Lubr. oil filter for main lubr. oil system Page 3:3 KR 0598 Smøreoljefilter for hovedsmøreoljesystem Side 3:3

303 Draw. no. 866/72 Centrifugal filter for lubr. oil 8207 KR 1000

304 8207 CENTRIFUGAL FILTER FOR LUBR. OIL Draw. no. 866/72 1. Body assembly (item 12 included) 2. Rotor assembly (items 3, 4, 5, 6, 7, 14 & 15 included) 3. Nozzle 4. Bearing tube assembly 5. Stand tube 6. Circlip 7. Pin 8. Paper insert 9. Cover assembly (items 10, 11 & 13 included) 10. Cover sub-assembly (cover alone) 11. Band clamp 12. Cut off valve kit *) 13. Cover nut fixing kit *) 14. Rotor cover nut 15. Seals kit *) *) Cut off valve kit: Plug, washer, spring, shuttle. *) Cover nut fixing kit: Cover nut, O-ring, circlip, pin. *) Seals kit: Cut off valve washer, centrifuge body O-ring, rotor body O-ring, cover nut O-ring, centrifuge base gasket. Observe that separate parts are not available if they are included in the kits items 12, 13 and 15. The papers inserts, item 8, are only supplied in packets of minimum 25 pieces. Inspection of centrifugal filter The condition of the centrifugal should be checked regularly while the engine is in operation. This can be done by registering the development of vibrations, by holding a hand on the filter cover. Increasing vibrations indicate that the filter must be cleaned at once to avoid breakdown. Due varying operating conditions, suitable cleaning intervals for the centrifugal filter will have to be found by experience for each separate engine. SENTRIFUGALFILTER FOR SMØREOLJE Tegn. nr. 866/72 1. Hus underdel komplett (pos.nr. 12 inkludert) 2. Rotor komplett (pos.nr. 3, 4, 5, 6, 7, 14 og 15 inkludert) 3. Dyse 4. Lagerrør komplett 5. Standrør 6. Sikringsring 7. Pinne 8. Papirinnsats 9. Deksel komplett (pos.nr. 10, 11 og 13 inkludert) 10. Deksel delmontering (deksel alene) 11. Klampebånd 12. Bypassventil, kompl. sett *) 13. Dekselmutter fastspenningssett *) 14. Rotordekselmutter 15. Tetninger, kompl. sett *) *) Bypassventil, kompl. sett: Plugg, skive, fjær, skyttel. *) Dekselmutter fastspenningssett: Dekselmutter, O-ring, sikringsring, pinne. *) Tetninger, kompl. sett: Bypassventil tetningsskive, sentrifugehus O- ring, rotorhus O-ring, dekselmutter O-ring, sentrifuge sokkel pakning. Merk at separate deler kan ikke leveres dersom disse inngår i settene, pos. nr. 12, 13 og 15. Papirinsatsene, pos. nr. 8, kan kun leveres i pakker på minimum 25 stykker. Inspeksjon av sentrifugalfilter Tilstanden på sentrifugalfilteret bør kontrolleres regelmessig når motoren går. Dette kan gjøres ved å registrere utviklingen av vibrasjoner, ved å holde en hånd på filterdekselet. Økende vibrasjoner indikerer at filteret må rengjøres straks for å unngå havari. På grunn av varierende driftsbetingelser, må passende rengjøringsintervaller for sentrifugalfilteret finnes ved erfaring for hver enkelt motor. Centrifugal filter for lubr. oil Page 1:3 KR 0304 Sentrifugalfilter for smøreolje Side 1:3

305 8207 Dismantling 1. Stop the flow of oil to the centrifuge by either stopping the engine or closing the centrifuge isolating valve. Ensure the centrifuge has come to a complete stop before proceeding. 2. Remove the band clamp (11), unscrew the cover nut and remove the centrifuge cover assembly (9). 3. Allow the oil to drain out of the rotor assembly (2). This may be assisted by raising the rotor on the spindle. Withdraw the rotor assembly (2) vertically upwards from the spindle. The rotor should be removed and replaced on the spindle with care in order to ensure that the rotor bearings are not damaged. 4. Unscrew the rotor cover nut and carefully dismantle the rotor. 5. Remove sludge deposits from both halves of the rotor using a spatula. 6. Remove the standtube (5) from the bottom section of the rotor. Ensure that all rotor components (including the two nozzles (3) located in the rotor body), are thoroughly cleaned and free from debris before reassembly. 7. Replace the standtube (5) rotating it to ensure that it is properly located in the recess in the rotor base. 8. Examine the rotor body O-ring for damage and renew if necessary, part of seals kit (15). Assembling 1. Fit a new paper insert (8) into the rotor body. 2. Replace the top half of the rotor onto the bottom half of the rotor ensuring that the location dowels in the base align with the holes in the cover. Tighten the rotor cover nut Demontering 1. Stopp oljestrømmen til sentrifugen ved å stoppe motoren, eller ved hjelp av stengeventilen for sentrifugen. Forviss deg om at sentrifugen har stoppet helt før du går videre. 2. Ta av klampebåndet (11), og skru av dekselmutteren og fjern dekselet (9). 3. La oljen dreneres fra rotoren (2). Dette kan påskyndes ved å trekke rotoren oppover på spindelen. Trekk til slutt rotoren (2) helt opp og av spindelen. Rotoren bør tas av og settes tilbake på spindelen med stor forsiktighet for å sikre at rotorlagrene ikke blir skadet. 4. Skru av rotordekselmutteren og demonter rotoren forsiktig. 5. Fjern slamavleiringer fra begge rotorhalvdeler med en sparkel. 6. Fjern standrøret (5) fra nedre rotorhalvdel. Forviss deg om at alle rotordeler (inkludert de to dysene (3) i nedre halvdel) er grundig rengjort og fri for rusk før ny montering. 7. Sett på plass standrøret (5) og rotér det for å sikre at det kommer riktig på plass i sporet i bunnen av rotoren. 8. Undersøk om rotorhus O-ring har skade og skift den ut hvis nødvendig, - inngår i tetningssett (15). Montering 1. Sett inn ny papirinnsats (8) i øvre rotorhalvdel. 2. Sett øvre rotorhalvdel tilbake på nedre halvdel, og forviss deg om at styrepinnene i nedre halvdel entrer i hullene i øvre halvdel. Trekk til rotordekselmutteren med Centrifugal filter for lubr. oil Page 2:3 KR 0304 Sentrifugalfilter for smøreolje Side 2:3

306 8207 carefully. 3. Replace the rotor on the spindle and check that the rotor spins freely. 4. Examine the centrifuge body O-ring for damage and renew if necessary, part of seals kit (15). 5. Replace the centrifuge cover and fasten the centrifuge cover nut hand tight. 6. Replace the band clamp (11) and tighten hand tight. The band clamp must be securely fitted during operation of the centrifuge. 7. With the centrifuge running, check all joints for leaks. forsiktighet. 3. Plassér rotoren på spindelen og kontrollér at den roterer fritt. 4. Undersøk om sentrifugehusets O-ring har skade og skift den ut hvis nødvendig, - inngår i tetningssett (15). 5. Sett sentrifugens deksel på plass og trekk til dekselmutteren for hånd. 6. Sett på plass klampebåndet (11) og trekk til for hånd. Klampebåndet må være forvarlig montert og sikret under drift av sentrifugen. 7. Mens sentrifugen er i drift, kontrollér alle sammenføyninger for lekkasje. Centrifugal filter for lubr. oil Page 3:3 KR 0304 Sentrifugalfilter for smøreolje Side 3:3

307 Draw. no. 492/17 Relif valve Main lubr. oil system 8209 KR 1078

308 8209 RELIEF VALVE MAIN LUBR. OIL SYSTEM Draw. no. 492/17 1. Valve housing, KR-6, -8 and Valve housing, KR-3, and Valve piston 4. Spring 5. Adjusting screw 6. Gasket 7. Counternut 8. Cap nut On 6-, 8-, and 9-cyl. engines is the relief valve mounted to the cylinder block at the flywheel end of the engine, and connected to the main distributor pipe. On 3- and 5-cyl. engines is the relief valve connected to the main distributor pipe at the engine pump end. Its function is to keep the lubr. oil at a constant, prescribed pressure at all speeds. The valve piston (3) is in balance by the oil pressure on one side and the spring force on the other. The excessive oil supply will pass through the bore holes in the valve piston and return to the oil sump. The spring force is adjusted by the adjusting screw (5). For adjustment of the engine lubr.oil pressure, see Technical data, chap.0. After adjustment is made, remember to tighten up the counternut (7) and cap nut (8). OLJEREGULERINGSVENTIL HOVEDSMØRESYSTEM Tegn. nr. 492/17 1. Ventilhus, KR-6, -8 og Ventilhus, KR-3 og Ventilstempel 4. Fjær 5. Stillskrue 6. Pakning 7. Kontramutter 8. Kapselmutter På 6-, 8- og 9-syl. motorer er oljereguleringsventilen montert på motorblokken og er tilsluttet smøreolje-hovedfordelerrøret i motorens svinghjulsende. På 3- og 5-syl. motorer er den tilsluttet smøreoljehovedfordelerrøret i motorens pumpeende. Oljereguleringsventilens funksjon er å regulere smøreoljetrykket til et jevnt, foreskrevet trykk til smørepunktene på motoren ved alle turtall. Smøreoljetrykket virker på undersiden av ventilstempelet (3). Ventilstempelet balanseres av smøreoljetrykket på den ene siden og fjærtrykket på den andre siden. For meget tilført smøreolje vil passere gjennom boringene i ventilstempelet og strømme tilbake til oljesumpen. Fjærtrykket reguleres med stillskruen (5). For regulering av smøreoljetrykket på motoren, se Tekniske Data, kap. 0. Etter reguleringen må man huske på å trekke til kontramutteren (7) og kapselmutteren (8). Relief valve Main lubr. oil system Page 1:1 KR 1198 Oljereguleringsventil Hovedsmøresystem Side 1:1

309

310 8301 VALVE GEAR LUBR. OIL SYSTEM Draw. no. 492/54 1. Filter with relief valve 2. Lubr. oil pump 3. Pipe for filling 4. Lubr. oil tank (in engine foundation) 5. Strainer 6. Pipe to pressure gauge 7. Dip rod 8. Cover 9. Gasket 10. Screw 11. Distributor pipe 12. Drain fitting 13. Drain valve VIPPEARMSMØREOLJE-SYSTEM Tegn. nr. 492/54 1. Filter med oljereguleringsventil 2. Smøreoljepumpe 3. Påfyllingsrør 4. Oljetank (i motorfundamentet). 5. Grovfilter 6. Rør til manometer 7. Peilepinn 8. Deksel 9. Pakning 10. Skrue 11. Fordelerrør 12. Dren-nippel 13. Drenventil Red = Green = K = Lubr.oil delivery Lubr.oil drain Drain gallery in cylinder block Rødt = Grønt = K = Smøreoljelevering Smøreoljedrenering Drenkanal i sylinderblokk The valve gear is lubricated from a separate lubr.oil system consisting of a lubr. oil tank (4) built into the engine foundation, a lubr. oil pump (2) and a filter (1) with oil control valve fitted to the engine pump end cover. A strainer (5) is built into the suction pipe. The pump sucks oil from the tank through the strainer (5) and delivers it to the filter (1). From the filter the oil is delivered to the distributor pipe (11) and through branch pipes to the rocker arm brackets on each cylinder head. See Cylinder head. Through drilled passages in the bracket, the rocker arm shafts and the rocker arms, the oil is directed to the respective places to be lubricated. From the end of the distributor pipe, a pipe is leading to a pressure gauge on the instrument panel. The filter has a built in relief valve to maintain constant pressure in the system. See Technical Data. The excessive oil from the filter is returned to the tank. Vippearmene smøres fra et separat smøreoljesystem bestående av en oljetank (4) innbygget i motorfundamentet, en smøreoljepumpe (2), et grovfilter (5) og et filter med oljereguleringsventil (1) montert på motorens pumpedeksel. Pumpen suger olje fra tanken gjennom grovfilteret (5) og leverer den videre til filteret (1). Fra filteret ledes oljen til fordelerrøret (11) langs motor og gjennom grenrør til vippearmbrakettene på hvert sylinderdeksel. Se Sylinderdeksel. Gjennom boringer i brakettene, vippearm-akslene og vippearmene ledes oljen frem til de respektive smøresteder. Fra enden av fordelerrøret ledes oljen fram til et manometer på instrumentpanelet eller i kontrollpult. Filteret (1) har innebygget oljereguleringsventil som sørger for konstant trykk i systemet. Se Tekniske Data. Overflodsoljen fra filteret føres tilbake til tank. Valve gear lubr. oil system Page 1:2 KR-O 1079 Vippearmsmøreolje-system Side 1:2

311 8301 The filter (1) must be cleaned regularly by turning the handle a few turn. For cleaning of the filter housing see Filter and relief valve for valve gear lubr. oil system and Routine maintenance. The strainer (5) must be cleaned regularly, see Strainer for the valve gear lubr. oil system, and Routine maintenance. From the cylinder heads the oil return through the drain fittings (12) and drilled passages to the drain gallery K in the cylinder block, and then through a pipe leading back to the tank. The lubr. oil level in the tank is checked by means of the dip rod (7), and the pipe (3) is used for filling up. In order to clean the tank, (4) the oil is drained through the drain valve (l3) before the cover (8) is removed. If the lubr. oil for some reason is diluted with fuel oil the lubr. oil volume in the tank will increase and the lubricating properties of the oil will be reduced. Therefore, the oil ought to be checked regularly. Filteret må med jevne mellomrom renses ved å vri håndtaket på filterinnsatsene noen omdreininger. For rensing av filterhuset se Filter og oljereguleringsventil for vippearm-smøreoljesystem, og Tabell over rutinearbeider, kap. 1. Grovfilteret (5) må renses med jevne mellomrom. Se Grovfilter for vippearmsmøre-oljesystem, og Tabell over rutinearbeider, kap. 1. Returoljen fra sylinderdekslene renner gjennom dren-nipplene (12) og boringer til drenkanalen K i sylinderblokken. Fra enden av drenkanalen føres oljen i rør tilbake til tank. Oljenivået i tanken kontrolleres ved hjelp av peilepinnen (7), og påfylling skjer gjennom påfyllingsrøret (3). For rengjøring av tanken tappes oljen gjennom drenventilen (13) og dekselet (8) fjernes. Dersom oljen blir blandet med brennstoff, f.eks. ved brennstofflekkasje i sylinderdeksel eller tandempumpe, øker mengden av olje på tanken. Dette reduserer oljens smøreegenskaper. Det bør derfor regelmessig taes prøver av oljen. Valve gear lubr. oil system Page 2:2 KR-O 1079 Vippearmsmøreolje-system Side 2:2

312 Draw. no. 492/55 Strainer for valve gear Lubr. oil system 8303 K 1079

313 8303 STRAINER FOR VALVE GEAR - LUBR. OIL SYSTEM Draw. no. 492/55 1. Drain plug 2. O-ring 3. Strainer element 4. Strainer housing 5. Reduction nipple 6. Plug The strainer is located at the engine s free end. It is fitted in the suction pipe between rocker arm lubr.oil tank and the oil pump. The purpose of the strainer is to collect sludge and coarse particles in the lubr.oil to prevent damage to the pump. The strainer can be cleaned while the engine is running. After unscrewing the drain plug (1), the strainer element (3) can be pulled out and cleaned, and sludge in the strainer housing (4) can be removed. (Alarm for low lubr.oil pressure will be released during this operation). When strainer element and drain plug are reinstalled, the lubr.oil pressure should be watched until the reading is normal and the low pressure alarm is off. After large maintenance overhauls that involve cleaning or dismantling of suction pipe or pump, strainer housing and the suction pipe must be filled with oil by removing the plug (6). See Routine maintenance, chapter 1. GROVFILTER FOR VIPPEARM - SMØREOLJESYSTEM Tegn. nr. 492/55 1. Avtappingsplugg 2. O-ring 3. Sil 4. Filterhus 5. Reduksjonsnippel 6. Plugg Filteret er montert i motorens pumpeende på sugerøret mellom vippearmsmøreoljetank og vippearm- smøreoljepumpe. Hensikten med filteret er å samle opp slam og grove partikler i oljen som kan skade pumpen. Filteret kan renses mens motoren er i drift. Ved å løse avtappingspluggen (1) kan grovsilen (3) taes ut og renses, og slam som har samlet seg i filterhuset (4) kan fjernes. (Alarm, for lavt smøreoljetrykk, utløses under denne operasjonen). Etter at filter og plugg er montert, må en kontrollere at oljetrykket for vippearmsystemet stiger til normalt nivå og at alarmen opphører. Etter større vedlikeholdsarbeider, hvor sugerør og pumpe har vært rengjort eller demontert, er det nødvendig å fylle olje i filterhuset og sugeledningen til pumpen ved å fjerne nippelen (6). Se Tabell over rutinearbeider, kapittel 1. Strainer for valve gear - lubr. oil system Page 1:1 K/L 1079 Grovfilter for vippearm - smøreoljesystem 1:1

314 Draw. no. 492/77 Filter and relief valve for valve gear lubr. oil system 8304 K 1079

315 8304 FILTER AND RELIEF VALVE FOR VALVE GEAR LUBR.OIL SYSTEM Draw. no. 492/77 1. Valve 2. Counternut 3. Cap nut 4. Adjusting screw 5. Cock 6. Sealing ring 7. Gasket 8. Blank flange 9. Filter housing 10. Plug 11. Gasket 12. Setscrew 13. Spring washer 14. Handle 15. Gasket 16. Filter element 17. Gasket 18. Spring The filter and relief valve for the valve gear lubr.oil system is located at the pump end cover of the engine. Pressurized oil from the pump enters at I and is directed by the cock (5) and drilled passages in the filter housing (9) through the filter element (16) to channel II and further to the distribution pipe for valve gear lubrication.when the mark F on the cock (5) correspond to the mark on the filter housing, the oil is directed through the filter. By turning the cock such that the mark D correspond to the mark on the filter housing, the oil bypasses the filter and the filter element can be withdrawn for inspection and cleaning. The filter element should be cleaned regularly by turning the handle (14) a few revolutions. Impurities are removed from the filter through the blank flange (8). The knives are to point downwards when replacing the filter elements. Corresponding marks are stamped on the filter housing and flange. FILTER MED OLJE- REGULERINGSVENTIL FOR VIPPEARMSMØREOLJE-SYSTEM Tegn. nr. 492/77 1. Ventil 2. Kontramutter 3. Kapselmutter 4. Justeringsskrue 5. Kikk 6. Tetningsring 7. Pakning 8. Blindflens 9. Filterhus 10. Plugg 11. Pakning 12. Settskrue 13. Fjærskive 14. Håndtak 15. Pakning 16. Filterinnsats 17. Pakning 18. Fjær Filter med reguleringsventil er montert i motorens pumpeende. Olje fra toppsmøreoljepumpen kommer inn ved I og ledes av kikken (5), gjennom boringer i filterhuset (9), filterinnsatsen (16) til kanal II, og videre til fordelerrøret for toppsmøringen. Når merket F på kikken (5) står overett med merket på filterhuset ledes oljen gjennom filteret. Ved å vri kikken slik at merket D står overett med merket på filterhuset ledes oljen utenom filteret og filterinnsatsen kan taes ut for inspeksjon og rengjøring. Filterinnsatsen renses regelmessig ved å vri et par tørn på håndtaket (14). Gjennom blindflensen (8) kan slam og koks fra filteret taes ut. Ved montering av filterinnsatsen skal knivene vende nedover. Overettmerket er innslått i filterhus og monteringsflens. Filter and relief valve for valve gear lubr.oil system Page 1:2 K/L 1198 Filter med olje- reguleringsventil for vippearmsmøreolje-system 1:2

316 8304 The relief valve is adjusted to open at a pressure given in Technical Data. The valve is adjusted by the adjusting screw (4) and locked by the counternut (2). The cap nut (3) is screwed on to prevent oil leakage along the adjusting screw. Oil that bypasses the valve comes out at III and is directed back to the tank. Oljereguleringsventilens åpningstrykk justeres i henhold til Tekniske Data. Ventilen justeres med skruen (4) og låses med kontramutteren (2). Kapselmutteren (3) skrues til for å hindre oljelekkasje langs justeringskruen. Oljen som passerer oljereguleringsventilen kommer ut ved III og ledes derfra tilbake til tanken. Filter and relief valve for valve gear lubr.oil system Page 2:2 K/L 1198 Filter med olje- reguleringsventil for vippearmsmøreolje-system 2:2

317 Draw. no. 866/05 Fuel oil priming -/nozzle cooling oil pump and valve gear lubrication oil 8307 K/B-O 0497

318 8307 FUEL OIL PRIMING-/NOZZLE COOLING OIL PUMP AND VALVE GEAR LUBR. OIL PUMP Draw. no. 866/05 1. Fitted feather key 2. Locking ring 3. Sealing ring 4. Cover, driving side 5. Cylindrical pin 6. Driving shaft with gear wheel 7. Pump housing 8. Distance piece 9. Driving shaft with gear wheel 10. Pump housing 11. O-ring 12. Cover 13. Washer 14. Stud 15. Nut 16. Gear wheel, driven 17. Coupling sleeve 18. Driven shaft with gear wheel 19. Bearing bush The pump is used for: Fuel oil priming pump and nozzle cooling oil pump on B-engines, Marine Diesel Oil operated. Fuel oil priming pump and valve gear lubr. oil pump on K-engines, Marine Diesel Oil operated. Nozzle oil pump and valve gear lubr. oil pump on K-engines, heavy fuel operated. The fuel oil priming pump is fitted next to the engine on Marine Diesel Oil operated engine. On Heavy Fuel operated engine the Nozzle cooling oil pump is next to the engine. In case of leakage through the bore B, the pumps have to be dismantled and the leakage repaired. See also Fuel oil priming-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr.oil pump drive assembly. BRENNSTOFF-FORPUMPE, DYSEKJØLE- OLJEPUMPE OG VIPPEARM- SMØREOLJEPUMPE Tegn. nr. 866/05 1. Passkile 2. Låsering 3. Tetningsring 4. Deksel, drivside 5. Sylindrisk pinne 6. Drivaksel med tannhjul 7. Pumpehus 8. Mellomstykke 9. Drivaksel med tannhjul 10. Pumpehus 11. O-ring 12. Deksel 13. Skive 14. Pinneskrue 15. Mutter 16. Tannhjul, drevet 17. Koplingshylse 18. Tannhjul, drevet 19. Lagerforing Pumpen brukes til: Brennstoff-forpumpe og dysekjøleoljepumpe på B-motor ved dieseldrift. Brennstoff-forpumpe og vippearmsmøreoljepumpe på K-motor ved dieseldrift. Dysekjøleoljepumpe og vippearmsmøreoljepumpe på K-motor ved tungoljedrift. Brennstoff-forpumpen er montert nærmest motoren ved dieseldrift. Ved tungoljedrift er dysekjøleoljepumpen montert nærmest motoren. Ved lekkasje ut boringen B, må pumpene demonteres, og lekkasje må lokaliseres og utbedres. Se også Drift av brennstoff-forpumpe, dysekjøleoljepumpe og vippearmsmøreoljepumpe. Fuel oil priming-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump Page 1:1 K/B-O 0397 Brennstoff-forpumpe, dysekjøle-oljepumpe og vippearm-smøreoljepumpe Side 1:1

319 Draw. no. 866/07 Fuel oil priming-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubrication oil pump drive assembly 8308 K/B/E-O 0497

320 8308 DRIVE ASSEMBLY FOR FUEL OIL PRIMING PUMP-/NOZZLE COOLING OIL PUMP AND VALVE GEAR LUBR. OIL PUMP Draw. no. 866/07 1. Pump 2. Coupling part 3. Distance piece 4. Cross disc 5. Coupling part 6. Key 7. Screw 8. Spring washer 9. Cover 10. Ball bearing 11. Circlip 12. Gear wheel 13. Clamp ring (K-engine only) 14. Lock washer 15. Screw 16. Gasket 17. Self-locking nut 18. Circlip 19. Sealing ring 20. Distance sleeve 21. Screw 22. Shaft 23. Crankshaft gear wheel 24. Key 25. Screw 26. Spring washer 27. Screw See also Fuel oil priming pump (7204) or Fuel oil priming-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump (8307). The tandem pump is mounted to the engine s pump drive end, and is driven from the crankshaft gear wheel (23) through the gear wheel (12) and the coupling (2, 4 and 5). The split coupling part (2 and 5) is clamped to the shafts by the screws (21) and (27). To prevent oil leakage from the pump into the engine, the space between the sealing ring (19) and the pump is drained through the opening A. DRIFT AV BRENNSTOFF-FORPUMPE, DYSEKJØLEOLJEPUMPE OG VIPPEARMSMØREOLJEPUMPE Tegn. nr. 866/07 1. Pumpe 2. Koplingsdel 3. Mellomstykke 4. Korsskive 5. Koplingsdel 6. Passkile 7. Skrue 8. Fjærskive 9. Deksel 10. Kulelager 11. Låsering 12. Tannhjul 13. Klemskive (gjelder kun for K-motor) 14. Låseskive 15. Skrue 16. Pakning 17. Selvlåsende mutter 18. Låsering 19. Tetningsring 20. Avstandshylse 21. Skrue 22. Aksel 23. Tannhjul på veivaksel 24. Passkile 25. Skrue 26. Fjærskive 27. Skrue Se også Brennstoff-forpumpe (7204) eller Brennstoff-forpumpe, dysekjøleoljepumpe og vippearm-smøreoljepumpe (8307). Pumpen er montert i motorens pumpeende, og blir drevet av tannhjulet (23) på veivakselen, via tannhjulet (12) og klokoblingene (2, 4 og 5). Koblingsdelene (2 og 5) er splittet og klemt til akslingene ved hjelp av skruene (21) og (27). For å hindre eventuell lekkasje fra pumpen å komme inn i motor, er rommet mellom tetningsringen (19) og pumpen drenert gjennom boringen A. Drive assembly for fuel oil priming pump-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump Page 1:2 K/B/E-O 1198 Drift av brennstoff-forpumpe, dysekjleoljepumpe og vippearmsmreoljepumpe 1:2

321 8308 If a leakage is observed, the pump can be removed so that the location of the leakage can be determined. When dismantling the tandem pump for service or replacement, the screws (25) are removed and the pump is pulled out. Dersom det lekker ut A, kan en løse ned pumpen for å finne ut om lekkasjen kommer fra pumpen eller fra motoren og forbi tetningsringen. Ved demontering av pumpen for ettersyn eller utskifting, fjernes skruene (25), og pumpen trekkes ut av inngrep i klokoplingen. Drive assembly for fuel oil priming pump-/nozzle cooling oil pump and valve gear lubr. oil pump Page 2:2 K/B/E-O 1198 Drift av brennstoff-forpumpe, dysekjleoljepumpe og vippearmsmreoljepumpe 2:2

322 8501 COOLING WATER SYSTEMS High temp./low temp. Fresh water system Sea water system The engine has two cooling water systems. The high temp. fresh water system is cooling the engine (water jacket), the turbocharger and possibly first stage of the charge air cooler. The low-temp. water system is cooling the charge air, lub.oil and high-temp. fresh water. The low-temp. system is usually a fresh water system, but a sea water system is an option. High temp. fresh water system (jacket water system) The high temp. fresh water is circulated by an electrically driven or engine driven pump. If the engine has a 2-stage charge air cooler, the cooling water flows through the charge air cooler's first stage. If it has a one-stage charge air cooler, the cooling water is supplied directly to the distribution pipe. From the distribution pipe, cooling water is supplied to each cylinder liner, and through branch pipes to the turbo charger. (For engines with a TPS or TPL turbo charger, the cooling water does not cool the chargers). From the liners, the cooling water are led to the cylinder heads. A collector pipe collects the water from each cylinder head and the turbocharger, and delivers it to a thermostatic valve. The thermostatic valve will lead a variable amount of water through the hightemp. water cooler, thus regulating the water temperature. (If it is not a jacket water high-temp. system, the temperature will be regulated by mixing in variable quantities of low-temp. cooling water). Then the water flows to the pump s suction side. On the fresh water pump's suction side there is a pipe connection to the expansion tank. Air in the system is continuously vented from the collector pipe on top of the engine to the expansion tank. KJØLEVANNSYSTEMER Høy temp./lavtemp. Ferskvannsystem Sjøvannsystem Motoren har to kjølevannsystemer. Høytemp. ferskvannsystemet kjøler sylinderforinger og sylinderdeksler, turbolader og evt. første trinn på ladeluftkjøleren. Lavtemp. kjølevannsystemet kjøler ladeluft, smøreolje og høy temp. ferskvann. Lavtemp.systemet er vanligvis et ferskvannsystem, men som opsjon kan sjøvannsystem leveres. Høytemp. ferskvannsystem (kappevannssystem) Høytemp. ferskvannet sirkuleres av en elektrisk drevet eller motordrevet pumpe. Hvis motoren har 2-trinns ladeluftkjøler går kjølevannet først gjennom kjølerens første trinn. Hvis den har en etttrinns ladeluftkjøler leveres vannet direkte til fordelerrøret. Fra fordelerrøret går kjølevann til den enkelte sylinderforing, samt via grenrør til turbolader. (For motorer med TPS eller TPL turboladere kjøles ikke laderne av kjølevannet). Fra foringene blir vannet ledet til sylinderdekslene. Fra turbolader og sylinderdeksler går vannet til et samlerør og derfra til termostatventil. Avhengig av temperaturen på høytemp.vannet leder termostatventilen mer eller mindre av høytemp.vannet til ferskvannskjøler. (Hvis det ikke er et lukket system vil temperaturen reguleres ved at det spes inn lav-temp. kjølevann). Deretter ledes vannet til pumpens sugeside. Det er en rørforbindelse fra pumpens sugeside til ekspansjons-tank. Fra samlerør på topp av motor avluftes systemet kontinuerlig til ekspansjonstank. Cooling water systems Page 1:5 K/B/E/L 0804 Kjølevannsystemer 1:5

323 8501 Low temp. fresh water system The low-temp. fresh water is circulated by an electrically driven or engine driven pump - and is normally led in series through the charge air-, lubr. oil-and fresh water coolers. (The water flows in parallel through the two charge air coolers on a V-engine). If the engine has a 2-stage charge air cooler, the low-temp. water is used for cooling the 2nd stage, which is by-passed at low engine load. The heat transfer from the high-temp. system to the low-temp. system may be done by mixing up low-temp. water with high-temp. water by means of thermostatic valves, in that way reducing the number of required heat-exchangers. For easier to control the pressure conditions in the two systems, however, it can be favourable to transfer the heat through heat-exchangers. It may also be favourable not to mix water from the two systems, for example in case of lubr.oil leakage. The low-temperature water heat is transferred to the sea water by means of large coolers (central cooler), which can operate with relatively small temperature differences. The low-temperature fresh water can be kept at 37 ºC with 32 ºC sea water temperature. The amount of water is adjusted by flow control valve or orifice to the correct pressure difference. The sea water system The sea water is circulated by an electrically driven or engine driven pump - and is normally led in series through charge air-, lub.oil and fresh water cooler. (The seawater flows in parallel through the two charge air coolers on a V-engine). If the engine has a two-stage charge air cooler, the sea water is used for cooling of the second stage, which is usually bypassed at low load. It is important to clean tube plates and inlets for sea water on all tube coolers at 2-3 months intervals. Lavtemp. ferskvannsystem Lavtemp. ferskvannet sirkuleres av en elektrisk drevet eller motordrevet pumpe - og ledes vanligvis i serie gjennom ladeluftkjøler, smøreoljekjøler og ferskvannskjøler. (Vannet strømmer parallelt igjennom de to ladeluftkjølerene på en V- motor) Hvis motoren har 2-trinns ladeluftkjøler brukes lavtemp. ferskvann til kjøling av det andre trinnet. Dette trinnet blir by-passed ved lavlast kjøring. Overføring av varme fra høytemp.system til lavtemp. ferskvannsystem kan gjøres ved innspeing av lavtemp.vann i høytemp.-systemet ved hjelp av termostatventil. Ferskvannskjøler er da overflødig. Men det kan være fordelaktig å overføre varmen gjennom en ferskvannskjøler, da man unngår sammenblanding og dermed overføring av evt. forurensning mellom systemene. Det oppnåes også bedre kontroll med trykkforholdene. Varmen i lavtemp.vannet overføres til sjøvannet i store kjølere (sentralkjøler) som arbeider med liten temperaturdifferanse. Ved 32ºC sjøvannstemp. holdes lavtemp. ferskvann på ca. 37 ºC. Vannmengden innstilles ved kontrollventil eller blende til korrekt trykk differanse. Sjøvannsystem Sjøvannet sirkuleres av en elektrisk drevet eller motordrevet pumpe - og ledes vanligvis i serie gjennom ladeluftkjøler, oljekjøler og ferskvannskjøler. (Sjøvannet strømmer parallelt igjennom de to ladeluftkjølerene på en V-motor). Hvis motoren har 2-trinns ladeluftkjøler brukes sjøvann til kjøling av annet trinn. Dette trinnet blir vanligvis by-passed ved lavlastkjøring. Det er viktig å rengjøre rørplater på sjøvanns innløpsside på alle rørkjølere med 2 til 3 måneders mellomrom. Cooling water systems Page 2:5 K/B/E/L 0804 Kjølevannsystemer 2:5

324 8501 Dirt on tube plates and at tube inlets will increase sea water velocity because of reduced flow area. There can also be local increase of sea water velocity and unfavourable flow conditions around dirt that partly covers tube inlets. This is in our experience the main cause of corrosion in tube inlets, especially for long coolers. The tubes should be brushed through frequently. The coolers will have to be cleaned thoroughly if engine temperatures at full load are rising above the limits given in Technical Data, chapter 0. It is always advisable to clean all coolers and piping systems just before or just after a new ship leaves the shipyard. The amount of water is adjusted by restriction to the correct pressure difference. Sea water should always be pumped through the coolers, also when the engine is not running. If the sea water pump for some reason has to be stopped for more than a few days, all sea water must be drained from the system. Smuss på rørplatene og ved rørinnløpene vil redusere tverrsnittene og gi lokal økning i strømningshastighet og ugunstige strømningsforhold. Dette er etter vår mening hovedårsak til korrosjon i rørinnløpsenden, spesielt for lange kjølere. Rørene bør børstes gjennom relativt ofte. Kjølerne må rengjøres grundig hvis temperaturene på full last overstiger de grenser som er angitt i Tekniske data kapittel 0. Det er meget viktig at kjølere og rørsystemer rengjøres like før eller like etter at skipet forlater skipsverftet. Vannmengde innstilles ved strupning til riktig trykkdifferanse. Sjøvannsystemet skal alltid være i drift, også når motoren står stille. Hvis sjøvannspumpen må stoppes for mer enn noen få dager, må alt sjøvannet tømmes ut av systemet. Cooling water systems Page 3:5 K/B/E/L 0804 Kjølevannsystemer 3:5

325 8501 Cooling water quality To prevent corrosion, sediments and surface growth in the cooling system, the cooling water quality is very important. It is important to use inhibitors in the jacket water system both for fresh (hard) water and for distilled water. The water quality must satisfy the following requirements: Kjølevannskvalitet For å motvirke korrosjon, avleiringer og beleggdannelse i kjølesystemet er kvaliteten av kjølevannet meget viktig. Det er viktig å bruke tilsetninger i kjølevannsystemet både for ferskvann og destillert vann. Vannkvaliteten må tilfredstille følgende krav: COOLING WATER QUALITY / KJØLEVANNSKVALITET No. Item Unit / Fresh Water Supply water / A B,C Sea Water/ 1. ph at 25 C / 6 til 8,5 8,3 to ,3 to 10,0 - µ 2. Conductance at 25 C /cm Chemical oxygen demand (COD) ppm (1) * (2) 4. M alkalinity as CaCO 3 ppm Total hardness as CaCO 3 ppm Chloride ion (CI-) ppm Sulfate ion (SO 2-4 ) ppm Ammonium ion (NH 4 +) ppm ,05 9. Sulfide ion (S 2- ) ppm , Hydrogen sulfide (H 2 S) ppm Iron (Fe) ppm Silica (SiO 2 ) ppm Total residue on evaporation (Total solid.) ppm Total residue on ignition ppm * * * Dissolved oxygen ppm * * * Nitrite (inhibitor) as NO 2 ppm Notes:/ A Jacket cooling water and closed circulating water system for radiators. It is very important to use inhibitors in the cooling system. See Cooling water treatment. B Open recirculating cooling water in the cooling tower or the pond. (Raw water system). C Straight through cooling water. (Raw water system). (1) ppm = mg/liter (2) Asterisk (*) in place of a value indicates an analysis item that must be considered in relation to all other items in water analysis. Cooling water systems Page 4:5 K/B/E/L 0804 Kjølevannsystemer 4:5

326 8501 When supplement substances are used, the service instructions have to be followed very exactly with respect to the water quality, supplement volume treatment and storage. CAUTION If starting the treatment of cooling water, or after overhauls that might have contaminated the cooling water system, empty and flush the cooling system thoroughly before commencing treatment to remove as much old rust as possible. If the system is exceptionally rusty it is advisable to repeat this procedure after the first week or two of treatment. Cooling water quality for the sea water system In order to prevent excessive fouling in the heat exchangers, algae growth inhibitors should be introduced through the sea chest. Antifreeze and cooling water treatment Når man benytter tilsetningsstoffer må man følge bruksanvisningen meget nøye med hensyn til vannkvalitet, tilsetningsmengde, behandling og lagring. FORSIKTIGHET Hvis behandling av kjølevannet skal påbegynnes, eller hvis det har blitt gjennomført arbeid som kan ha skitnet til/ forurenset kjølevannssystemet, tøm og spyl kjølevannsystem grundig før behandling av vannet for å fjerne så mye rust som mulig i systemet. Er systemet ekstra rustent bør prosedyren gjentaes en til to uker etter første behandlingen. Kjølevannskvalitet for sjøvannsystem For å hindre sterk forurensning i varmevekslerne bør tilsetningsstoffer som motvirker algegroing føres inn i systemet gjennom sjøkassen. Kjølevannsbehandling ANTIFREEZE AND COOLING WATER TREATMENT: PRODUCT SELECTION GUIDE / KJØLEVANNSBEHANDLING: PRODUKTVALG GUIDE/ PRODUCT/ PRODUKT NALFLEET NALFLEET C NALCOOL 2000 MAXIGARD DIESELGUARD NB ROCOR NB LIQUID DEARBORN 1160 MARISOL CW HAVOLINE - ANTIFREEZE XLC HAVOLINE - INHIBITOR XLI GLACELF SUPRA - ANTIFREEZE COOLELF SUPRA - COOLANT TOTAL WT SUPRA - INHIBITOR This list is given as a guide, and Rolls-Royce can not accept responsibility for problems that may be caused by the inhibitors. If using brands equivalent to those listed here, the relevant manufacturer should be consulted about affinity between the products. MANUFACTURER / PRODUSENT NALFLEET (NALFLOC LIMITED) NALFLEET (NALFLOC LIMITED) NALFLEET (NALFLOC LIMITED) DREW AMEROID UNITOR ASA UNITOR ASA UNITOR / DEARBORN MARITECH TEXACO TEXACO TOTAL TOTAL TOTAL Listen er gitt som en veiledning og Rolls-Royce kan ikke akseptere noe ansvar for problemer som kan være forårsaket av tilsetningsstoffer. Hvis det brukes andre, tilsvarende stoffer til dem som er listet opp her, må den aktuelle produsent konsulteres angående likhet og blandbarhet av produktene. Cooling water systems Page 5:5 K/B/E/L 0804 Kjølevannsystemer 5:5

327 Draw. no. 940/03 HT cooling water pump with drive 8503 KR 1002

328 8503 HT COOLING WATER PUMP WITH DRIVE Draw. no. 940/03 1. Locking elements 2. Screw 3. Locking wire 4. Clamp 5. Gear wheel 6. Distance ring 7. Bearing housing 8. Double row angular ball bearing 9. Oil seal ring 10. Slinger 11. Seal plate 12. O-ring 13. Impeller 14. Volute pump housing 15. Impeller washer 16. Impeller nut 17. Drain plug 18. Screw 19. Spring washer 20. Mechanical seal assembly 21. Shaft 22. Deep groove ball bearing 23. Circlip 24. Special tool, extractor for impeller Special tool: Extractor (24), is used to pull off the impeller (13). See also instr Special tools. The extractor consists of: Plate Extractor screw Extractor cap 4 M8 studs with nuts + washers Function The high temperature (HT) cooling water centrifugal pump is mounted on the cover at the pump end of the engine. The pump is driven from the crankshaft gear wheel through an idler gear. See Pump Drive. The shaft (21) is guided axially by a deep groove ball bearing (22) and a double row angular ball HT KJØLEVANNSPUMPE MED DRIFT Tegn. nr. 940/03 1. Låseelementer 2. Skrue 3. Låsestreng 4. Klemme 5. Tannhjul 6. Avstandsring 7. Lagerhus 8. Dobbelt vinkel kulelager 9. Tetningsring mot olje 10. Avkasterring 11. Tetningsplate 12. O-ring 13. Skovlhjul 14. Spiral pumpehus 15. Skive, skovlhjul 16. Mutter, skovlhjul 17. Avtappingsplugg 18. Skrue 19. Fjærskive 20. Mekanisk sammensatt tetning 21. Aksel 22. Sporkulelager 23. Låsering 24. Spesialverktøy, ters for skovlhjul Spesialverktøy: Ters (24), brukes til å trekke av skovlhjulet (13). Se også instr Spesialverktøy. Tersen består av: Plate Terseskrue Tersehylse 4 M8 bolter m/muttere + skiver Funksjon Høytemperatur (HT) sentrifugalpumpe for kjølevann er montert på dekslet i motorens pumpeende og blir drevet fra tannhjulet på veivakselen over et mellomhjul. Se Drift av pumper. Akselen (21) med skovlhjul styres aksielt av et enkelt kulelager (22) og et dobbelt kulelager (8) HT cooling water pump with drive Page 1:3 KR 1002 HT kjølevannspumpe med drift Side 1:3

329 8503 bearing (8). Both bearings are lubricated by oil which is supplied through hole A. The oil seal ring (9) seals the lubricating oil in the bearing housing and the mechanical seal (20) seals the water in the pump housing. Leaking seals can be detected by the observation of either oil or water through a hole in the bearing housing (7). Experience has shown that it is difficult to obtain a satisfactory seal from the mechanical seal (20) if only one part is replaced. It is therefore recommended that both parts of the seal are replaced if the seal leaks. Dismantling When all pipe connections are disconnected from the pump, it can be removed from the engine. Loosen and remove the screws and washers (18, 19) and remove the pump housing (14). Loosen and remove the impeller nut (16) and washer (15). Please note the impeller nut thread is handed i.e. left hand thread for a pump which rotates clockwise looking on suction and vice versa. Special Tool (24) are used to pull the impeller (13) off the shaft (21). Remove the seal (20), O-ring (12), seal plate (11) and slinger (10). To remove gear wheel, loosen screws (2) in several stages and disassemble the connection. If the locking elements (1) should jam, loosen wheel by means of light tapping with a hammer. Use of pulling devices will cause damage. To dismantle the bearing housing assembly, remove circlip (23) and tap out the shaft (21) from the bearing housing (7). Press the bearings (8, 22) off the shaft. Remove the oil seal (9) from the bearing housing. Assembly Press the bearings (8, 22) onto the shaft and the oil seal (9) into the bearing housing (7). Fit the shaft and bearing assembly into the bearing housing (7) and fit the circlip (23). Fit the slinger (10) onto the shaft (21) and the seal plate (11) onto the bearing Begge lagerene smøres av olje som tilføres gjennom rør til boringen A. Tetningsringen (9) tetter for smøreolje fra lagerhuset, og glideringstetningen (20) tetter mot vann fra pumpehuset. Lekkasje oppdages ved at smøreolje eller vann sees ved at smøreolje eller vann kommer ut fra et hull i lagerhuset (7). Erfaringsmessig er det vanskelig å få tilfredstillende tetning dersom bare den ene delen av tetningen (20) byttes. Vi anbefaler derfor at begge tetningsdelene byttes dersom det er tegn til lekkasje. Demontering Når alle rørforbindelser er løst, kan pumpen demonteres fra motoren. Skru ut skruene (18) med skivene (19) og demonter pumpehuset (14). Mutter (16) for skovlhjul og skive (15) demonteres. Mutteren (16) er venstregjenget når pumpen er høyregående, sett fra sugesiden (dvs. når pumpen står på venstre motor) og motsatt når pumpen er venstregående. Spesialverktøyet (24) brukes til å trekke skovlhjulet (13) av akslingen (21). Ta av tetningen (20), O-ringen (12), tetningsplaten (11) og avkasterringen (10). Når tannhjulet skal demonteres, løses skruene (2) vekselvis litt på hver. Dersom låseelementet (1) skulle kile seg, løses tannhjulet ved hjelp av lett banking. Dersom det brukes uttrekksverktøy, kan det oppstå skade. Lagerhuset (7) demonteres ved å fjerne låseringen (23) og banke ut akslingen (21) fra lagerhuset (7). Skyv lagerene (8, 22) av akslingen. Deretter kan tetningsringen (9) fjernes fra lagerhuset. Montering Skyv lagerene (8, 22) inn på akslingen og tetningsringen (9) inn i lagerhuset (7). Før akslingen med lagerene inn i lagerhuset (7) og monter låseringen (23). Monter avkasterringen (10) inn på akslingen (21) og tetningsplaten (11) inntil lagerhuset (7). HT cooling water pump with drive Page 2:3 KR 1002 HT kjølevannspumpe med drift Side 2:3

330 8503 housing (7). Fit mechanical seal assembly (20) onto the seal plate (11) and shaft (21) as follows. Thoroughly clean the shaft and all surfaces of the seal cavity. With the ceramic seal fitted into the rubber outer ring, lubricate (using the liquid to be pumped) the outer diameter of the rubber ring and push into the seal plate (11). Lubricate the shaft and the inside diameter of the seal rotating assembly. Push the assembly onto the shaft (21) with the carbon ring towards the ceramic face. Slide the assembly along the shaft until the faces meet. Thoroughly clean and degrease the impeller base and shaft end. Apply Loctite 243 to the shaft and impeller nut threads (21, 16) but not to the shaft or impeller taper. Fix the impeller (13) to the shaft (21) and fit the impeller washer (15) and nut (16). Tighten the nut (16) as specified in Table of tightening specifications (1702). Place the O-ring (12) around the seal plate (11) and bolt the pump housing (14) to the bearing housing (7) with screws (18, 19). When mounting the gear wheel, all contact surfaces, threads and screw head bearing surfaces must be clean and slightly oiled. Do not use Molybdenum Disulphide (Molycote). Tighten screws (2) lightly and align gear vheel. Tighten screws evenly in several stages, and secure with locking wire (3). See Table for tightening specifications (1702). CAUTION It is very important that the locking elements (26) for the jacket water pump drive gear are fitted correctly. See detail on drawing 866/27. Monter tetningen (20) som følger: Rengjør akslingen og hele tetningens overflate nøye. Med keramikktetning og ytre ring sammenmontert, smøres ytre ring (med væsken som pumpes) før tetningen trykkes inn til anlegg mot tetningsplaten (11). Akslingen og innerdiameter av den roterende del av tetningen smøres. Tetningen føres inn på akslingen. Carbon-ringen skal vende mot keramikk-tetningen og føres inn til anlegg. Avfett og tørk skovlhjulets anleggsflate og aksling. Gjenger på aksling (21) og mutter (16) smøres med Loctite 243. (Den koniske del av aksel og tannhjul skal ikke smøres med Loctite). Skovlhjul (13) og skive (15) settes inn på akslingen. Mutteren (16) tilsettes, se Tabell over tilsettingsdata (1702). Sett O-ringen (12) på tetningsplaten (11) og monter pumpehuset (14) med skruene (18, 19). Ved montering av tannhjulet må alle anleggsflater (gjenger og skruehoder) rengjøres og smøres med et tynt lag olje, (ikke Molycote). Skruene (2) skrues forsiktig til og tannhjulet justeres. Trekk skruene til likt i flere trinn, og sikre med låsestreng (3). Se Tabell over tilsetningsdata (1702). FORSIKTIGHET Det er meget viktig at låse-elementene (26) for kappevannpumpens drivhjul er korrekt montert. Se detalj på tegning 866/27. HT cooling water pump with drive Page 3:3 KR 1002 HT kjølevannspumpe med drift Side 3:3

331 Draw. no. 492/14 Idler gear, cooling water pump drive 8504 KR 1078

332 8504 IDLER GEAR, COOLING WATER PUMP DRIVE Draw. no. 492/14 1. Cover w/gear hub 2. Gear wheel 3. Circlip 4. Roller bearing 5. Bearing washer 6. Shim 7. Screw 8. Locking wire Bearing adjustment: Tighten up the screws (7) until the rotation of the gear wheel (2) is slightly restricted. Unscrew until the gear wheel rotates freely but without any axial motion. Measure the distance A through the borehole in the bearing washer (5). Remove the bearing washer and measure its thickness B. The shim thickness should be t = A - B The bearing washer and shim are installed. The screws (7) are tightened to 75 Nm (7.5 kpm) and secured by the locking wire (8). Assure that the gear wheel rotates freely. MELLOMHJUL FOR DRIFT AV KJØLEVANNSPUMPE Tegn. nr. 492/14 1. Deksel m/lagertapp 2. Tannhjul 3. Sikringsring 4. Rullelager 5. Stoppskive 6. Mellomlegg 7. Skrue 8. Låsestreng Innstilling av lagerklaring: Skruene (7) tilsettes slik at tannhjulet (2) roterer tregt. Deretter løses skruene til tannhjulet løper fritt, men uten at det oppstår slakk i lagrene (4). Målet A måles gjennom hullet i stoppskiven (5). Stoppskiven demonteres og tykkelsen B måles. Mellomleggets (6) tykkelse skal da være t = A - B Stoppskive og mellomlegg monteres. Skruene (7) tilsettes med 75 Nm (7.5 kpm) og sikres med låsestreng (8). Kontroller at tannhjulet løper fritt. Idler gear, cooling water pump drive Page 1:1 KR 1198 Mellomhjul for drift av kjølevannspumpe Side 1:1

333 Draw. no. 940/29 LT cooling water pump with drive 8507 KR 1002

334 8507 LT COOLING WATER PUMP WITH DRIVE Draw. no. 940/29 1. Locking elements 2. Screw 3. Locking wire 4. Clamp 5. Gear wheel 6. Distance ring 7. Bearing housing 8. Double row angular ball bearing 9. Oil seal ring 10. Slinger 11. Seal plate 12. O-ring 13. Impeller 14. Volute pump housing 15. Impeller washer 16. Impeller nut 17. Drain plug 18. Screw 19. Spring washer 20. Mechanical seal assembly 21. Shaft 22. Deep groove ball bearing 23. Circlip 24. Special tool, extractor for impeller Special tool: Extractor (24), is used to pull off the impeller (13). See also Special tools (1401). The extractor consists of: Plate Extractor screw Extractor cap 4 M8 studs with nuts + washers Function The low temperature (LT) cooling water centrifugal pump is mounted on the cover at the pump end of the engine. The pump is driven from the crankshaft gear wheel through an idler gear. See Pump Drive. The shaft (21) is guided axially by a deep groove ball bearing (22) and a double row angular ball LT KJØLEVANNSPUMPE MED DRIFT Tegn. nr. 940/29 1. Låseelementer 2. Skrue 3. Låsestreng 4. Klemme 5. Tannhjul 6. Avstandsring 7. Lagerhus 8. Dobbelt vinkel kulelager 9. Tetningsring mot olje 10. Avkasterring 11. Tetningsplate 12. O-ring 13. Skovlhjul 14. Spiral pumpehus 15. Skive, skovlhjul 16. Mutter, skovlhjul 17. Avtappingsplugg 18. Skrue 19. Fjærskive 20. Mekanisk sammensatt tetning 21. Aksel 22. Sporkulelager 23. Låsering 24. Spesialverktøy, ters for skovlhjul Spesialverktøy: Ters (24), brukes til å trekke av skovlhjulet (13). Se også Spesialverktøy (1401). Tersen består av: Plate Terseskrue Tersehylse 4 M8 bolter m/muttere + skiver Funksjon Lavtemperatur (LT) sentrifugalpumpe for kjølevann er montert på dekslet i motorens pumpeende og blir drevet fra tannhjulet på veivakselen over et mellomhjul. Se Drift av pumper. Akselen (21) med skovlhjul styres aksielt av et enkelt kulelager (22) og et dobbelt kulelager (8) LT cooling water pump with drive Page 1:3 KR 1002 LT kjølevannspumpe med drift Side 1:3

335 8507 bearing (8). Both bearings are lubricated by oil which is supplied through hole A. The oil seal ring (9) seals the lubricating oil in the bearing housing and the mechanical seal (20) seals the water in the pump housing. Leaking seals can be detected by the observation of either oil or water through a hole in the bearing housing (7). Experience has shown that it is difficult to obtain a satisfactory seal from the mechanical seal (20) if only one part is replaced. It is therefore recommended that both parts of the seal are replaced if the seal leaks. Dismantling When all pipe connections are disconnected from the pump, it can be removed from the engine. Loosen and remove the screws and washers (18, 19) and remove the pump housing (14). Loosen and remove the impeller nut (16) and washer (15). Please note the impeller nut thread is handed i.e. left hand thread for a pump which rotates clockwise looking on suction and vice versa. Special Tool (24) are used to pull the impeller (13) off the shaft (21). Remove the seal (20), O-ring (12), seal plate (11) and slinger (10). To remove gear wheel, loosen screws (2) in several stages and disassemble the connection. If the locking elements (1) should jam, loosen wheel by means of light tapping with a hammer. Use of pulling devices will cause damage. To dismantle the bearing housing assembly, remove circlip (23) and tap out the shaft (21) from the bearing housing (7). Press the bearings (8, 22) off the shaft. Remove the oil seal (9) from the bearing housing. Assembly Press the bearings (8, 22) onto the shaft and the oil seal (9) into the bearing housing (7). Fit the shaft and bearing assembly into the bearing housing (7) and fit the circlip (23). Fit the slinger (10) onto the shaft (21) and the seal plate (11) onto the bearing Begge lagerene smøres av olje som tilføres gjennom rør til boringen A. Tetningsringen (9) tetter for smøreolje fra lagerhuset, og glideringstetningen (20) tetter mot vann fra pumpehuset. Lekkasje oppdages ved at smøreolje eller vann sees ved at smøreolje eller vann kommer ut fra et hull i lagerhuset (7). Erfaringsmessig er det vanskelig å få tilfredstillende tetning dersom bare den ene delen av tetningen (20) byttes. Vi anbefaler derfor at begge tetningsdelene byttes dersom det er tegn til lekkasje. Demontering Når alle rørforbindelser er løst, kan pumpen demonteres fra motoren. Skru ut skruene (18) med skivene (19) og demonter pumpehuset (14). Mutter (16) for skovlhjul og skive (15) demonteres. Mutteren (16) er venstregjenget når pumpen er høyregående, sett fra sugesiden (dvs. når pumpen står på venstre motor) og motsatt når pumpen er venstregående. Spesialverktøyet (24) brukes til å trekke skovlhjulet (13) av akslingen (21). Ta av tetningen (20), O-ringen (12), tetningsplaten (11) og avkasterringen (10). Når tannhjulet skal demonteres, løses skruene (2) vekselvis litt på hver. Dersom låseelementet (1) skulle kile seg, løses tannhjulet ved hjelp av lett banking. Dersom det brukes uttrekksverktøy, kan det oppstå skade. Lagerhuset (7) demonteres ved å fjerne låseringen (23) og banke ut akslingen (21) fra lagerhuset (7). Skyv lagerene (8, 22) av akslingen. Deretter kan tetningsringen (9) fjernes fra lagerhuset. Montering Skyv lagerene (8, 22) inn på akslingen og tetningsringen (9) inn i lagerhuset (7). Før akslingen med lagerene inn i lagerhuset (7) og monter låseringen (23). Monter avkasterringen (10) inn på akslingen (21) og tetningsplaten (11) inntil lagerhuset (7). Monter tetningen (20) som følger: LT cooling water pump with drive Page 2:3 KR 1002 LT kjølevannspumpe med drift Side 2:3

336 8507 housing (7). Fit mechanical seal assembly (20) onto the seal plate (11) and shaft (21) as follows: Thoroughly clean the shaft and all surfaces of the seal cavity. With the ceramic seal fitted into the rubber outer ring, lubricate (using the liquid to be pumped) the outer diameter of the rubber ring and push into the seal plate (11). Lubricate the shaft and the inside diameter of the seal rotating assembly. Push the assembly onto the shaft (21) with the carbon ring towards the ceramic face. Slide the assembly along the shaft until the faces meet. Thoroughly clean and degrease the impeller base and shaft end. Apply Loctite 243 to the shaft and impeller nut threads (21, 16) but not to the shaft or impeller taper. Fix the impeller (13) to the shaft (21) and fit the impeller washer (15) and nut (16). Tighten the nut (16) as specified in Table of tightening specifications (1702). Place the O-ring (12) around the seal plate (11) and bolt the pump housing (14) to the bearing housing (7) with screws (18, 19). When mounting the gear wheel, all contact surfaces, threads and screw head bearing surfaces must be clean and slightly oiled. Do not use Molybdenum Disulphide (Molycote). Tighten screws (2) lightly and align gear vheel. Tighten screws evenly in several stages, and secure with locking wire (3). See Table for tightening specifications (1702). Rengjør akslingen og hele tetningens overflate nøye. Med keramikktetning og ytre ring sammenmontert, smøres ytre ring (med væsken som pumpes) før tetningen trykkes inn til anlegg mot tetningsplaten (11). Akslingen og innerdiameter av den roterende del av tetningen smøres. Tetningen føres inn på akslingen. Carbon-ringen skal vende mot keramikk-tetningen og føres inn til anlegg. Avfett og tørk skovlhjulets anleggsflate og aksling. Gjenger på aksling (21) og mutter (16) smøres med Loctite 243. (Den koniske del av aksel og tannhjul skal ikke smøres med Loctite). Skovlhjul (13) og skive (15) settes inn på akslingen. Mutteren (16) tilsettes, se Tabell over tilsettingsdata (1702). Sett O-ringen (12) på tetningsplaten (11) og monter pumpehuset (14) med skruene (18, 19). Ved montering av tannhjulet må alle anleggsflater (gjenger og skruehoder) rengjøres og smøres med et tynt lag olje, (ikke Molycote). Skruene (2) skrues forsiktig til og tannhjulet justeres. Trekk skruene til likt i flere trinn, og sikre med låsestreng (3). Se Tabell over tilsetningsdata (1702). LT cooling water pump with drive Page 3:3 KR 1002 LT kjølevannspumpe med drift Side 3:3

337 9000 CHAPTER 9 KAPITTEL 9 Alignment of rigidly suspended engines Fitting instruction for Walterscheid pipe couplings Bergen Engines standard for locking wire Use of LOCTITE sealing and locking adhesives Use of hand operated hydraulic pump (Pump ) Air operated hydraulic G-pump (M-6800) (optional delivery) Injection nozzle tester (Drw. 940/08) (optional) Montering for fast opplagrede motorer Montering av rørkoblinger Bergen Motor standard for låsestreng LOCTITE tetnings- og låsemiddel Bruk av hydraulisk håndpumpe (728619) Luftdrevet hydraulisk G-pumpe (M-6800) (ikke standard medlevert) Dysetester for innsprøytningsdyser Page 1:1 KM/BM/EM-O 0202 Side 1:1

338 9101 ALIGNMENT OF RIGIDLY SUSPENDED ENGINES MONTERING FOR FAST OPPLAGREDE MOTORER The engine s reliability and the lifetime of the bearings are highly dependent of that the adjustment of engine, coupling, and gear remains correct under all conditions of operation. It is therefore of greatest importance to obtain maximum foundation stiffness in order to minimize the relative movement between the engine and gear due to the wave s and cargo s influence of the ship deformation. Further must the thermal deformations due to operation be taken into consideration. To what extent depends of different factors, as the height of the foundation, the temperature of tanks in the foundation, etc. However, it is not possible here to explain all the different operating conditions that might arise. It should therefore be clear that only highly qualified personnel can perform a correct alignment. Rolls-Royce provides an engine fitter that on request will take care of necessary control of the alignment. The propulsion-system and the gear must be aligned and safely secured according to manufacturer s specifications before the alignment of engine takes place. Before fitting the engine, make sure that the crank casing is cleared off the frame and foundation. The engine can be lined up horizontally and vertically by the foundation adjusting screws. Since engine plants are delivered with a variety of flexible couplings, there is no standard procedure for alignment. Please see separate instruction for flexible coupling. The inspector will evaluate and decide acceptable axial- and radial movements for each case of flexible couplings. Motorens pålitelighet og lagrenes levetid er i høy grad avhengig av at opprettingen av motor, kopling og gear forblir riktig under alle driftsforhold. I den forbindelse er det vesentlig at fundamentet for motor og gear er så stivt at innbyrdes variasjoner pga. skipets deformasjoner, under påvirkning av bølger og last, blir ubetydelige. Videre må det taes hensyn til de termiske deformasjoner som kan oppstå i fundamentet under drift. I hvilken utstrekning dette skjer avhenger av forskjellige faktorer, som høyden av fundamentene, temperatur av eventuelle tanker bygget inn i fundamentene osv. Det er umulig her å gi svar på alle de forhold som kan oppstå. Det bør derfor være tydelig at en korrekt oppretting bare kan utføres av dyktige fagfolk på området. Rolls-Royce stiller montør til rådighet, som på henvendelse kan foreta den nødvendige kontroll av opprettingen. Før man begynner opprettingen av motor må propellakselsystem og gear være opprettet, og boltet forsvarlig, etter leverandørens forskrifter. Før motoren settes på plass, må man forsikre seg om at motorens bunntro går klar av spant og fundamentvanger. Ved hjelp av stillskruene kan motorene rettes opp både i horisontal- og vertikal planet. Da anleggene leveres med forskjellige typer elastiske koplinger mellom motor og gear, kan det her ikke gies en generell monteringsinstruks for opprettingen. Se separat instruks for fleksibel kopling. Tillatte aksial- og radialkast med elastiske koplinger vurderes og bestemmes i hvert enkelt tilfelle av besiktigelsesmannen. Alignment of rigidly suspended engines Page 1:3 KM/BM/LM/EM-O 0886 Montering for fast opplagrede motorer 1:3

339 9101 Because of the weight of the flywheel and the flexible coupling the indication of the crankshaft will read a higher value than predicted for a new engine. See Crankshaft deflection, chapt. 3. When the crankshaft is indicated, the shims can be fitted. These are machined to suitable height before adjusted by colouring and filing. For easier to determine the thickness of the shims and to assure the best contact against the foundation briquettes, the shims should be machined and have an inclination outward not exceeding 1:100. The shims should be carefully tapped into position. The foundation bolts are fitted in every second hole in the bed frame flange. They should be well tightened and secured by counter nuts. Approved type of chockfast can be utilized provided that the work is performed according to the inspector s requirements and guidance. During the warming-up period, the engine will expand longitudinally. Consequently the engine flywheel end is kept in place by utilizing close fitting bolts in the two bolt holes (one on each side) adjacent to the flywheel end. The bolt holes in the bed frame flange, the shims and the foundation are reamed simultaneously. Remember that the shims must have drilled holes, not punched holes. When the foundation bolts are well secured, the crankshaft indication is repeated. If the crankshaft indication is within all allowance, the coupling flanges can be fitted. When the flange are supplied ready for assemblance, with reamed holes and bolts, they must be fitted according to the corresponding marks. The nuts are to be secured. The close fitting bolts should be easily tapped into position with a hammer, not forced. The engine is held in position in transverse direction by keys. For this reason there is chocks welded to the bed frame in the forward end of Indikeringsutslagene for akterste veiv vil pga. svinghjulsvekten og eventuelt elastisk kopling vise større verdi enn tillatt for ny motor. Se Indikering av veivaksel, kap. 3. Etter at veivakselen er indikert kan mellomleggene tilpasses. Disse maskineres til passende høyde før tilpassing med farge og filing. For lettere å bestemme tykkelsen av mellomleggene og for å sikre godt anlegg mot fundamentbrikkene må disse være maskinert og skrånes utover. Skråningen bør ikke overstige 1:100. mellomleggene skal bare pikkes på plass. Hvert annet hull i motorvangen brukes for de ordinære fundamentboltene. Disse slås godt til og forsynes med kontramutter. Godkjent type chockfast kan brukes når arbeidet utføres etter besiktigelsesmannens krav og tilsyn. Under oppvarming til normal arbeidstemperatur vil motoren utvide seg i lengderetningen. Av den grunn må motoren holdes på plass i svinghjulsenden. I de to akterste boltehullene, ett på hver side av motoren, brukes derfor brotsjebolter. Boltehullene i motorvangen, mellomleggene og fundamentet brotsjes samtidig. Husk at her må være mellomlegg med boret hull, ikke utkjernet hull. Når fundamentboltene er godt fastspendt, indikeres veivakselen på ny. Hvis utslagene på måleuret fremdeles er innenfor den tillatte grensen kan tilslutningsflensene monteres sammen. I de tilfeller hvor flensene er levert ferdig brotsjet med bolter, må man være oppmerksom på overettmerker ved montering. Mutteren sikres. Brotsjeboltene skal slåes lett inn med hammer, ikke drives inn. Motoren skal sentreres sideveis med kiler. Til dette formålet må det påsveises en brikke på hver side av motorfundamentet i forkant av Alignment of rigidly suspended engines Page 2:3 KM/BM/LM/EM-O 0886 Montering for fast opplagrede motorer 2:3

340 9101 the engine. The chocks are welded to the foundation after the alignment. The engine is then locked in transvers direction, but can expand in the longitudinal direction. motor, kiler tilpasses mellomrommet mellom motorvanger og brikker. Kilene sveises fast til fundamentvange når opprettingen er ferdig. Motoren er da låst sideveis, men har mulighet å gå i lengeretningen. Alignment of rigidly suspended engines Page 3:3 KM/BM/LM/EM-O 0886 Montering for fast opplagrede motorer 3:3

341 Draw. no. 662/72 Fitting instructions for Walterscheid pipe couplings 9201 K/B/E 0490

342 9201 FITTING INSTRUCTIONS FOR (WALTERSCHEID) PIPE COUPLINGS Draw. no. 662/72 1. Body 2. Profile ring 3. Nut 4. Pipe Steel pipes We recommend the use of seamless precision steel piping of DIN 2391/C, material St. 35, NBK (phosphatized). Preparation for assembly Cut the pipe accurate in right angle and remove burrs. Lightly lubricated threads, cone and profile ring (2) make the assembly easier. The straight end on a pipe bend must be at least twice the height of the nut h. Assembly Slide the nut (3) and the profile ring (2) on to the pipe (4). Make sure that the profile ring is fitted in right position. Butt the pipe end against the abutment in the body (1) and tighten the nut (3) by hand. Tighten further about 1/2 turn such that the profile ring makes contact with the pipe. Finally tighten the nut (3) 1-1 1/4 turn such that the concentric ribs penetrate into the pipe surface. Important: Hold fitting body (1) firmly by means of a spanner. Checking It is recommended to disconnect the assembled coupling and check the following: 1. The pipe end must protrude through the profile ring (2). MONTERINGSANVISNING FOR RØRKOPLINGER (WALTERSCHEID) Tegn. nr. 662/72 1. Koplingskropp 2. Klemring 3. Mutter 4. Rør Rør Vi anbefaler sømløse, presisjon stålrør av DIN 2391/C, materiale St.35 (fosfatisert). Monteringsforberedelse Kapp røret nøyaktig rettvinklet og fjern grader og spon. For å lette monteringen bør gjenger, kon og klemringer (2) oljes. Den rette rørenden skal etter bøyning være min. 2 x h (h = mutterhøyde). Montering Før mutteren (3) og klemringen (2) inn på røret (4). Se til at klemringen er vendt rett. Sett rørenden til anslag mot koplingskroppen (1) og dra mutteren (3) til for hånd. Deretter tilsettes mutteren ca. 1/2 omdreining for at klemringen skal få kontakt mot røret. Mutteren (3) trekkes nå til 1-1 1/4 omdreining, slik at de konsentriske ribbene trenger inn i røroverflaten. Viktig: Hold imot med nøkkel på koplingskroppen (1). Kontroll Det anbefales å løse opp igjen ferdig montert koplinger og kontrollere følgende: 1. Rørenden skal stikke utenfor klemringen (2). Fitting instructions for (Walterscheid) pipe couplings Page 1:2 K/B/E 0490 Monteringsanvisning for rørkoplinger (Walterscheid) 1:2

343 The profile ring may be able to rotate on the pipe, but not to be moved axially. 3. The pipe must fit into the coupling without any strain, so that bends and distortions can be avoided. Reassembly of coupling When reassembling couplings, the nut (3) is tightened until sealing is obtained. 2. Klemringen kan være dreibar, men kan ikke forskyves aksielt på røret. 3. Røret skal gå spenningsfritt inn i koplingen, slik at det ikke oppstår bend eller skjevheter. Tidligere monterte koplinger Ved montering av koplinger som tidligere har vært montert tilsettes mutteren (3), inntil tetning oppnåes. Fitting instructions for (Walterscheid) pipe couplings Page 2:2 K/B/E 0490 Monteringsanvisning for rørkoplinger (Walterscheid) 2:2

344 9301 BERGEN ENGINES STANDARD FOR LOCKING WIRE BERGEN MOTORER STANDARD FOR LÅSESTRENG d = Hole for locking wire A = Chamfer B = AF (across flats) Locking wire with a diameter of 1.25 mm according to this standard has the following designation: Locking wire Ø 1.25 mm, stainless steel, annealed and polished. Art. No d = Frihull A = Fasing B = NV (nøkkelvidde) Betegnelse for låsestreng etter denne standard med f.eks. Ø 1.25 mm er: Låsestreng Ø 1.25 mm, rustfri, glødet og polert. Art.nr For screws with AF mm Wire diameter mm B kp/mm 2 min Hole d mm Chamfer mm x Part No. For skruer med NV mm Tråd Ø mm B kp/mm 2 min Frihull Ø d mm Fasing mm x Art. nr. < 30 1,25 ± 0, x > 30 1,75 ± 0, ,5 2 x Material corresponds to: SIS 2332 BS En 58 A DIN Stof no Material tilsvarer: SIS 2332 BS En 58 A DIN Stoffnr Bergen Engines standard for locking wire Page 1:1 K/B/E 0190 Bergen Motorer standard for låsestreng 1:1

345 9401 USE OF LOCTITE SEALING- AND LOCKING ADHESIVES BRUK AV LOCTITE TETNINGS- OG LÅSEMIDDEL LOCTITE is a single component polyester resin which is self-hardening, i.e. the adhesives harden automatically when deprived of oxygen, for example when confined between close-fitting metal parts. In our production LOCTITE is used in some sealing and locking applications. LOCTITE is mainly used as a sealing adhesive when fitting manometers, valves, pipe couplings, screws etc. In screw fastening applications, especially inside the engine, LOCTITE is used for locking purposes where dismantling normally not is required, or where LOCTITE provides a greater advantage than other locking elements. LOCTITE is never used in addition to other locking elements. When reassembling parts locked by LOCTITE, follow closely LOCTITE instructions for cleaning and assembling. LOCTITE is used in agreement with the Classification Societies requirements. LOCTITE er enkomponentsplaststoff som er selvherdende, d.v.s. produktene herder, når de blir stengt inne mellom to metallflater og oksygenet i luften ikke slipper til. I vår produksjon brukes LOCTITE som tetnings- og låsemiddel ved montering av enkelte komponenter. LOCTITE er hovedsaklig innført som tetningsmiddel ved montering av manometre, kraner, nipler, skruer etc. I enkelte skrueforbindelser, særlig inne i motoren, er LOCTITE benyttet som låsemiddel. Det gjelder hvor demontering normalt er unødvendig, eller hvor LOCTITE har fordeler fremfor andre låsemidler. LOCTITE skal ikke brukes sammen med andre låsemidler. Ved montering av komponenter, som tidligere har vært montert med LOCTITE, må LOCTITE instrukser for rengjøring og montering følges nøye. Vår bruk av LOCTITE er i forståelse med klassifikasjonsselskapene. Use of loctite sealing- and locking adhesives Page 1:1 K/B/L/E 1078 Bruk av loctite tetnings- og låsemiddel 1:1

346 Draw. no. 940/10 Hydraulic G-pump M K/B/E 0102

347 9503 AIR OPERATED HYDRAULIC G-PUMP (M-6800) (OPTIONAL DELIVERY) Draw. no. 940/ Oil pressure release valve 123. High pressure hose w/couplings 131. Air pressure regulator 144. Air stop valve 152. Manometer 0-10 bar air pres Manometer bar oil pres. The hydraulic pump is air operated, but can also be used as an ordinary hand pump. LUFTDREVET HYDRAULISK G-PUMPE (M-6800) (IKKE STANDARD MEDLEVERT) Tegn. nr. 940/ Oljetrykk påslippingsventil 123. Høytrykksslange m/koplinger 131. Lufttrykksregulator 144. Luft stengeventil 152. Manometer 0-10 bar lufttrykk 154. Manometer bar oljetrykk Den hydrauliske pumpen drives av luft, men kan også brukes som en vanlig håndpumpe. Technical data: Weight: approx. 15 kg Max. oil pressure rating (2 minutes): 1400 bar Max. continuous working pressure (automatic): 1050 bar Max. air drive pressure: 8 bar Output flow against 0 bar: 0,5 litre/min. Tekniske data: Vekt: Maks. oljetrykk-ytelse (2 min.): Maks. kontinuerlig arbeidstrykk (automatisk): Maks. luftdriftstrykk: Levert oljestrøm mot 0 bar: ca. 15 kg 1400 bar 1050 bar 8 bar 0,5 liter/min. Instructions for use of the hydraulic pump 1. Fill oiltank with approx. 4 l. pure hydraulic oil through pos. no Connect air hose to pos Max. air pressure 8 bar or 115 PSI. 3. Circulate oil in pump unit by opening air stop valve pos. 144 and oil release valve pos Preset desired oil pressure with air pressure regulator pos. 131 according to corresponding scale on air manometer pos Always preset this lower than the actual needed pressure. 5. Connect high pressure hose from hydraulic tool to pos. 114, then close oil release valve pos If bleeding is necessary, circulate oil through hydraulic tool and back to oil tank via transparent plastic hose connected to pos. 120 on pump unit. 7. Close bleeding screw and the pressure will rise. Watch oil pressure manometer pos. 154 and make final adjustments with air pressure regulator pos. 131 to obtain the desired oil Instruksjoner for bruk av den hydrauliske pumpen 1. Fyll oljetanken med ca. 4 liter ren hydraulikkolje gjennom pos. nr Tilslutt luftslange til pos. nr Maks. lufttrykk tillatt er 8 bar eller 115 PSI. 3. Sirkuler oljen i pumpe-enheten ved å åpne luft stengeventilen (144) og oljetrykk påslippingsventil (101). 4. Forhåndsinnstill ønsket oljetrykk med lufttrykksregulator (131) i samsvar med korresponderende skala på luftmanometeret (152). Forhåndsinnstill alltid på noe lavere enn det aktuelle trykk som trenges. 5. Tilslutt høytrykksslangen fra det hydrauliske verktøyet til pos. nr. 114, og steng deretter oljetrykk påslippingsventilen (101). 6. Hvis lufting er nødvendig, sirkuler olje gjennom hydraulisk verktøy og tilbake til oljetank via gjennomsiktig plastslange tilsluttet pos. nr. 120 på pumpe-enheten. 7. Steng lufteskruen og trykket vil stige. Les av oljetrykkmanometer (154) og foreta endelig justering med lufttrykksregulator (131) for å oppnå det ønskede oljetrykk. Air operated hydraulic G-pump (M-6800) (optional delivery) Page 1:2 K/B/E 0304 Luftdrevet hydraulisk G-pumpe (M-6800) (ikke standard medlevert) 1:2

348 9503 pressure. The G-pump will now automatically keep the pressure even with a minor leakage in the hydraulic system. 8. If not sufficient air pressure is available to obtain the desired oil pressure, use the hand lever pos. 159 in addition. 9. The safety valve pos. 160 si adjusted in accordance with the release pressure shown on the label attached to the back side of G- pump. 10. Pos. 112, is a high pressure outlet for eventual extra manometer or extra high pressure hose. Thread in bore M16 x 1,5 with a 5 mm and 60 seat. WARNING Protecting glasses should be used in order to prevent injuries in case of high pressure pipe failure etc. G-pumpen vil nå automatisk holde trykket selv ved en mindre lekkasje i det hydrauliske systemet. 8. Dersom tilstrekkelig lufttrykk ikke er tilgjengelig for å oppnå det ønskede oljetrykk, - bruk håndspaken (159) i tillegg. 9. Sikkerhetsventilen (160) er justert i samsvar med påslippingstrykket vist på merkelapp festet til baksiden av G-pumpen. 10. Pos. nr. 112 er en høytrykks utgang for ekstra manometer eller ekstra høytrykksslange. Gjenger i boring er M16 x 1,5 med en 5 mm diam. og 60 fasing. ADVARSEL På grunn av høyt oljetrykk bør operatøren bruke beskyttelsesbriller for å unngå skader i tilfelle slangebrudd eller lignende. Air operated hydraulic G-pump (M-6800) (optional delivery) Page 2:2 K/B/E 0304 Luftdrevet hydraulisk G-pumpe (M-6800) (ikke standard medlevert) 2:2

349 9505 DYSETESTER FOR INJECTION NOZZLE TESTER INNSPRØYTNINGSDYSER Draw. 940/08 a. b. c. d. e. f. g. Bracket for injection valve Injection valve connection, included in bracket Area for optional equipment (Draw. 940/09) High pressure pipe Injection valve High pressure pipe connection, welded to pump Basis test stand for injection valve a. b. c. d. e. f. Brakett for å holde innsprøytningsventil Tilkobling til innstrøytningsventil, inngår i brakett Plass for tilleggsutstyr (Tegn. 940/09) Høytrykksrør Innsprøytningsventil Tilkobling, høytrykksrør, sveist til pumpe g. Basis dysetester for innsprøytningsventil Basis test stand, general Test stand (Draw. 940/08) is used to test opening pressure and see that all nozzles holes are open. Also see Service procedure of injection valve (7210). Basis dysetester, generelt Basis dysetester (Tegn. 940/08) brukes til å kontrollere åpningstrykket og se at alle dysehullene er åpne. Se også Overhaling av innsprøytningsventil (7210). A main requirement when handling injection valves is utmost cleanliness at and around the test stand. The use of fibrous and fuzzy material (cotton waste or the like) for cleaning should be avoided. Use diesel oil, as well as brushes and compressed air. The spray container is adjustable and will catch the fuel ejected by an injection valve safely when held in its upper lock, but will release the swivel Ved behandling av innsprøytningsventiler må det være en hovedregel at det er helt rent ved dysetesteren. Rengjøringsfiller som loer (bomull, tvist o.l.) må ikke brukes på dyser. Bruk dieselolje, børste og trykkluft. Oppsamlingsbeholderen er justerbar og må settes i øvre stilling for å fange opp brennstoffet fra dys- Injection nozzle tester Page 1:4 K/B/E-O 0202 Dysetester for innspr ytningsdyser Side 1:4

Service manual. I n s t r u k s j o n s b o k. Engine type: Bergen BVM Engine no.:

Service manual. I n s t r u k s j o n s b o k. Engine type: Bergen BVM Engine no.: Service manual I n s t r u k s j o n s b o k Engine type: Bergen BVM Engine no.: 9290-91 Rolls-Royce Marine AS P.O Box 924 Sentrum, N-5808 Bergen, Norway Tel: + 47 5553 6000 Fax: + 47 5519 0405 August

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Service manual. P.O Box 924 Sentrum, N-5808 Bergen, Norway Tel: Fax: May 2001 English/Norsk

Service manual. P.O Box 924 Sentrum, N-5808 Bergen, Norway Tel: Fax: May 2001 English/Norsk Service manual,qvwuxnvmrqvern (QJLQHW\SH%HUJHQ.50 (QJLQHQR 5ROOV5R\FH0DULQH$6 P.O Box 924 Sentrum, N-5808 Bergen, Norway Tel: + 47 5553 6000 Fax: + 47 5519 0405 May 2001 English/Norsk ,1752'8&7,21 )2525'

Detaljer

REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION

REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION 2011-2014 FORD EXPLORER PARTS LIST Qty Part Description Qty Part Description 1 Bull Bar 2 12mm x 35mm Bolt Plates 1 Passenger/Right Mounting Bracket 2 12mm Nut Plate 1 Driver/Left Mounting Bracket 2 12mm

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene.

Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene. d Montering av popup spredere Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene. Link til monteringsfilm på youtube: http://youtu.be/bjamctz_kx4 Hver spreder har montert på en "svinkobling", det vil si

Detaljer

6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR. 21. July 2000 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6

6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR. 21. July 2000 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6 ,16758.6-216%2. 6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR 21. July 2000 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6 P.O Box 924, N-5808 Bergen, Norway Tel: + 47 5553 6000 Fax: + 47 5519 0405. Tlx.:42735

Detaljer

DANGER. Carbon Monoxide. Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES. Carbon Monoxide

DANGER. Carbon Monoxide. Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES. Carbon Monoxide DANGER Carbon Monoxide Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES. Carbon Monoxide Generator exhaust contains high levels of carbon monoxide (CO), a poisonous gas you cannot see or smell. If you

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR. 15. November 1999 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6

6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR. 15. November 1999 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6 ,16758.6-216%2. 6HUYLFH0DQXDO 8/67(,1%(5*(1 'LHVHO(QJLQH 7\SH.502 (QJLQHQR 15. November 1999 English/Norsk 8/67(,1%(5*(1$6 P.O Box 924, N-5808 Bergen, Norway Tel: + 47 5553 6000 Fax: + 47 5519 0405. Tlx.:42735

Detaljer

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum )

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130 Wheelbase ( Aluminum ) INSTALLATION GUIDE 1505-FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum ) QUICK START GUIDE Phase 1 - Assembly q 1.1 Setup... q 1.2 Cargo Rack Assembly... 3-4 5-6 Phase 2 - Installation q

Detaljer

Slope-Intercept Formula

Slope-Intercept Formula LESSON 7 Slope Intercept Formula LESSON 7 Slope-Intercept Formula Here are two new words that describe lines slope and intercept. The slope is given by m (a mountain has slope and starts with m), and intercept

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum )

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130 Wheelbase ( Aluminum ) INSTALLATION GUIDE 1505-FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum ) QUICK START GUIDE Phase 1 - Assembly q 1.1 Setup... q 1.2 Cargo Rack Assembly... 3-4 5-6 Phase 2 - Installation q

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

OMT Technical Information. Versions OMT. Versions

OMT Technical Information. Versions OMT. Versions Versions Versions Mounting flange Shaft Port size European version US version Drain connection Check valve Low pressure release High pressure release Main type designation Standard Wheel Brake-wheel G

Detaljer

Start Here USB *CC * *CC * USB USB

Start Here USB *CC * *CC * USB USB 1 USB Start Here USB 11 USB WARNING: To ensure that the software is installed correctly, do not connect the USB cable until step 11. 11 USB 2 a. b. Lower both the paper tray and the print cartridge door.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

KAMPANJE AZG : Skifte bolter reimhjul

KAMPANJE AZG : Skifte bolter reimhjul KAMPANJE AZG-4 20141009: Skifte bolter reimhjul Berørte modeller: Swift AZG type 3 (produsert i Ungarn) fra 2013 og nyere. (Type 3: Biler med automatisk kjørelys og navigasjon). Kampanjen omfatter totalt

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

HMS ved montering, vedlikehold og bruk av hydrauliske anlegg (HSE at Installation, Maintenance and Use of Hydraulic Equipment)

HMS ved montering, vedlikehold og bruk av hydrauliske anlegg (HSE at Installation, Maintenance and Use of Hydraulic Equipment) HMS ved montering, vedlikehold og bruk av hydrauliske anlegg (HSE at Installation, Maintenance and Use of Hydraulic Equipment) Revision: A3 Page: 2 of 5 ADVARSEL! Operatøren må lese og forstå HMS kapittelet

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Midnight BBQ Light USER MANUAL

Midnight BBQ Light USER MANUAL Midnight BBQ Light USER MANUAL Instructions The Midnight BBQ Light uses 4 x LR44 / AG13 batteries, included in the package. Unscrew the bottom cover and insert the included batteries and align the battery

Detaljer

ALUMINUM TWIN STACK PORTABLE AIR COMPRESSOR OL50135AL OPERATOR S MANUAL

ALUMINUM TWIN STACK PORTABLE AIR COMPRESSOR OL50135AL OPERATOR S MANUAL OL50135AL OPERATOR S MANUAL ALUMINUM TWIN STACK PORTABLE AIR COMPRESSOR! WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Operator s Manual before using this product. IN619302AV

Detaljer

Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren.

Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren. Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren. Rev. 01-2012 Utarbeidet av Jabiru Scandinavia as. Ved Helge Njærheim Tel: +47 92867087 Service skjemaet er ment som et supplement til Jabirus orginale vedlikeholds

Detaljer

Duke Energy Seminar September 3 5, 2008 Concord, NC

Duke Energy Seminar September 3 5, 2008 Concord, NC Duke Energy Seminar September 3 5, 2008 Concord, NC Ron Richard Senior Consultant RE Consulting -1- Ball Mills -2- Limestone Fineness Some of the FGD vendors have stated that one of the biggest causes

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

HONSEL process monitoring

HONSEL process monitoring 6 DMSD has stood for process monitoring in fastening technology for more than 25 years. HONSEL re- rivet processing back in 990. DMSD 2G has been continuously improved and optimised since this time. All

Detaljer

KAMPANJE AZG : Skifte bakre bremsecalipere

KAMPANJE AZG : Skifte bakre bremsecalipere KAMPANJE AZG-5 06058: Skifte bakre bremsecalipere Berørte modeller: Swift AZG produsert i Ungarn fra 0.09.04 til..05. Totalt 656 biler Eierne kontaktes pr. brev fra Teknisk avdeling. NB! Ikke alle bilene

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs with Moisture Protection

RF Power Capacitors Class kV Discs with Moisture Protection RF Power Capacitors Class 0-20kV Discs with Moisture Protection T H E C E R A M I C E X P E R T S RF Power Capacitors Class 0-20kV Discs with Moisture Protection The CeramTec Group is a world leader in

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

PSi Apollo. Technical Presentation

PSi Apollo. Technical Presentation PSi Apollo Spreader Control & Mapping System Technical Presentation Part 1 System Architecture PSi Apollo System Architecture PSi Customer label On/Off switch Integral SD card reader/writer MENU key Typical

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation Exercise 1: DC Operation When you have completed this exercise, you will be able to measure dc operating voltages and currents by using a typical transistor phase splitter circuit. You will verify your

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

NEOREST Hybrid (Toilet bowl) NEOREST Hybrid. Installation manual. Safety Cautions Precaution before installation. Included parts.

NEOREST Hybrid (Toilet bowl) NEOREST Hybrid. Installation manual. Safety Cautions Precaution before installation. Included parts. Installation manual NEOREST Hybrid (Toilet bowl) NEOREST Hybrid Safety Cautions Precaution before installation Included parts Part diagram Installation procedure EN Install the product properly according

Detaljer

RF Power Capacitors Class1. 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1. 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs T H E C E R A M C E X P E R T S RF Power Capacitors Class 5kV Discs The CeramTec Group is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite

Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite Art.nr. 05-900-573-00. Page 1 of 9 Norsk Monteringsanvisning taksokkel Denne monteringsmanualen

Detaljer

HOMELITE 26cc MIGHTYLITE STRING TRIMMER MODEL NOS. UT21506, UT21546, UT21907, UT21947 REPAIR SHEET

HOMELITE 26cc MIGHTYLITE STRING TRIMMER MODEL NOS. UT21506, UT21546, UT21907, UT21947 REPAIR SHEET HOMELITE 26cc MIGHTYLITE STRING TRIMMER MODEL NOS. UT21506, UT2156, UT2190, UT219 REPAIR SHEET HOMELITE 26cc MIGHTYLITE STRING TRIMMER MODEL NUMBERS UT21506 AND UT2190 1 25 26 2 5 6 28 12 22 16 9 2 3 8

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Product Manual Produkthåndbok

Product Manual Produkthåndbok BEAM Product Manual Produkthåndbok BEAM Technical Specifications Tekniske Spesifikasjoner Description Product number Mode Voltage Current Vehicle interface Cable length Encapsulation Operating temperature

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

RF Power Capacitors Class , 20 & 30 mm Barrel Transmitting Types

RF Power Capacitors Class , 20 & 30 mm Barrel Transmitting Types RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30 mm Barrel Transmitting Types T H E C E R A M I C E X P E R T S RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30 mm Barrel Transmitting Types The CeramTec Group is a world leader

Detaljer

FYSMEK1110 Eksamensverksted 23. Mai :15-18:00 Oppgave 1 (maks. 45 minutt)

FYSMEK1110 Eksamensverksted 23. Mai :15-18:00 Oppgave 1 (maks. 45 minutt) FYSMEK1110 Eksamensverksted 23. Mai 2018 14:15-18:00 Oppgave 1 (maks. 45 minutt) Page 1 of 9 Svar, eksempler, diskusjon og gode råd fra studenter (30 min) Hva får dere poeng for? Gode råd fra forelesere

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

7KLV YHKLFOH LV GHVLJQHG DQG PDQXIDFWXUHG IRU RII URDG XVH RQO\ V YHKLFOH LV GHVLJQHG DQG PDQXIDFWXUHG IRU RII URDG XVH RQO

7KLV YHKLFOH LV GHVLJQHG DQG PDQXIDFWXUHG IRU RII URDG XVH RQO\ V YHKLFOH LV GHVLJQHG DQG PDQXIDFWXUHG IRU RII URDG XVH RQO TrailMaster Go-Kart 5 0 X R S 2. DRIVING GEAR COMP 3. SIDE COVER COMP 4. RIGHT COVER COMP 5. FAN / WIND GUIDE COVER 6. ELECTRIC START SYSTEM 0. DRIVING WHEEL COMP. MAGEMETOR 2. DRIVEN WHEEL COMP 3. CRANK

Detaljer

SKY TEAM CORPORATION LTD CARNIVAL COMMERCIAL BLDG. 18 JAVA ROAD NORTH POINT HONGKONG TEL: FAX:

SKY TEAM CORPORATION LTD CARNIVAL COMMERCIAL BLDG. 18 JAVA ROAD NORTH POINT HONGKONG TEL: FAX: SKY TEAM CORPORATION LTD. 0 CARNIVAL COMMERCIAL BLDG. JAVA ROAD NORTH POINT HONGKONG TEL:00 0 FAX:00 0 EMAIL:SKYTEAM_HK@HOTMAIL.COM HTTP://WWW.SKYTEAM.NET.CN WWW.SKYTEAM.CN FOREWORD Please make reference

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103802 rev. 25.01.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Edge Of Dock Leveler. Size: Widths 66, 72, 78, 84. Lengths 15, 17 Lips. Capacities: 20,000 25,000 30,000 35,000 NEVERLIFT NL

Edge Of Dock Leveler. Size: Widths 66, 72, 78, 84. Lengths 15, 17 Lips. Capacities: 20,000 25,000 30,000 35,000 NEVERLIFT NL Edge Of Dock Leveler Size: Widths 66, 72, 78, 84 Lengths 15, 17 Lips Capacities: 20,000 25,000 30,000 35,000 NEVERLIFT NL-7220-15 Who Uses EOD Levelers LTL trucking Companies with dedicated Truck Fleets

Detaljer

Oppgave. føden)? i tråd med

Oppgave. føden)? i tråd med Oppgaver Sigurd Skogestad, Eksamen septek 16. des. 2013 Oppgave 2. Destillasjon En destillasjonskolonne har 7 teoretiske trinn (koker + 3 ideelle plater under føden + 2 ideellee plater over føden + partielll

Detaljer

Complete tank expertise

Complete tank expertise Complete tank expertise See your opportunities unfold Damcos VRC systems deliver safety and reliability in a com act cost effective desi n Widespread solutions; in-depth competence understanding of the

Detaljer

2. DRIVING GEAR COMP 3. SIDE COVER COMP 4. RIGHT COVER COMP 5. FAN / WIND GUIDE COVER 6. ELECTRIC START SYSTEM

2. DRIVING GEAR COMP 3. SIDE COVER COMP 4. RIGHT COVER COMP 5. FAN / WIND GUIDE COVER 6. ELECTRIC START SYSTEM TrailMaster Go-Kart 5 0 X R X 2. DRIVING GEAR COMP 3. SIDE COVER COMP 4. RIGHT COVER COMP 5. FAN / WIND GUIDE COVER 6. ELECTRIC START SYSTEM 0. DRIVING WHEEL COMP. MAGEMETOR 2. DRIVEN WHEEL COMP 3. CRANK

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Data Sheet for Joysticks

Data Sheet for Joysticks Available with Potentiometers or Hall sensors Several handle options Small size at low installation depth The 812 series is available with several different handle options. These small joysticks are recommended

Detaljer

LIFT PROGRAMME SLIDING GUIDES 10/2015

LIFT PROGRAMME SLIDING GUIDES 10/2015 2 SLIDING GUIDES 1! B C D E F @ G H I J K L M N J O O I P M J Q N R S M T U V E W @ " #!! " $ % & ' < = > >? @ A A ' 9 : ; ; 4 4 0 3 1 0 /. - ) * +,, ) * +,, 8 8 7 6 5 ) * +,, ( ( ( ( X ( ( 5 Guide holders

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Data Sheet for Joysticks

Data Sheet for Joysticks Available with Potentiometers or Hall sensors Several handle options Small size at low installation depth The 812 series is available with several different handle options. These small joysticks are recommended

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

#89853 Command Center

#89853 Command Center 1 #89853 Command Center Portable AV Center Assembly Instructions #89853 Command Center Portable AV Center Part rawing escription Qty Part rawing escription Qty Hardware List A Socket Screw M6X9mm 16 A

Detaljer

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding 5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding Genetics Fill in the Brown colour Blank Options Hair texture A field of biology that studies heredity, or the passing of traits from parents to

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

GIMOTA AG. Assembly Instructions Dataconnectors DIN F. Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14

GIMOTA AG. Assembly Instructions Dataconnectors DIN F. Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14 GIMOTA AG Assembly Instructions Dataconnectors DIN F 2019 Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14 3 1 Assembly Instructions TRAC DIN-F 1.1 Preparation Standard Part sets Parts sets are supplied corresponding

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

AVS MAGMA SOLENOID VALVES

AVS MAGMA SOLENOID VALVES 8 AVS Ing. J.C. Römer GmbH Reismühle 3 3D-98 Grafenau E-Mail: info@avs-roemer.com MAGMA the valve principle from AVS-Römer Medium separated MEDIUM SEPARATED Lever actuated seat valve with separating membrane

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

GIMOTA AG. Assembly Instructions Dataconnectors D-SUB. Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14 3

GIMOTA AG. Assembly Instructions Dataconnectors D-SUB. Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14 3 GIMOTA AG Assembly Instructions Dataconnectors D-SUB 2015 Datenstecker Katalog Gimota AG 04/14 3 1 Assembly Instructions D-SUB TRAC / TRAC H 1.1 Preparation Standard Part sets Standard part sets conclude

Detaljer

Eksamen KVT2002 Elenergi og automatiseringssystem/systemer. Programområde: Kulde- og varmepumpeteknikk. Nynorsk/Bokmål

Eksamen KVT2002 Elenergi og automatiseringssystem/systemer. Programområde: Kulde- og varmepumpeteknikk. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2016 KVT2002 Elenergi og automatiseringssystem/systemer Programområde: Kulde- og varmepumpeteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

MICROHALER HMH-03/05 MICRO HAULER HMH-03/05

MICROHALER HMH-03/05 MICRO HAULER HMH-03/05 MICROHALER HMH-03/05 MICRO HAULER HMH-03/05 MICROHALER HMH-09 MICRO HAULER HMH-09 MICROHALER HMH-03/05 er en kompakt automatisk garnhaler tilpasset moderne garnfiske under ekstreme forhold. Garnhaleren

Detaljer