Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1"

Transkript

1 Årsmøte i Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 Dagsorden for årsmøte: 1. Konstituering Åpning Navneopprop Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden Velge møteleder og møtesekretær Velge to protokollunderskrivere 2. Behandle styrets innstilling vedrørende søknader om medlemskap 3. Behandle årsmelding og styrets forslag til endringer i arbeidsplanen 4. Behandle revidert regnskap 5. Behandle innkomne saker 6. Behandle budsjett, herunder kontingent 7. Valg Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

2 2. Behandle styrets innstilling vedrørende søknader om medlemskap Det har ikke kommet inn nye søknader om medlemskap. 3. Behandle årsmelding og styrets forslag til endringer i arbeidsplanen Styret Etter vedtak på forrige årsmøte, har rådets styrer og komiteer i perioden bestått av: Leder Turid Persen Nestleder Bjørn Hansen Kasserer Anne Marie Pettersen 1. styremedlem Nils Seland 2. styremedlem Nina Andersen 3. styremedlem Merete Gravdal 1. varamedlem Inge Saltvoll 2. varamedlem Aksel Roksti Revisor Revisor Eivind Kleppan Eirin Prytz Valgkomité Valgkomité Valgkomité Aksel Roksti Mona Maalstad Eirin Prytz Sekretær Eivind Moen (frem til ) Styremøter Styret har i perioden avholdt 10 formelle møter. I tillegg har det vært avholdt arbeidsmøter i forbindelse med Ski kulturfestival. Samarbeidet internt i styret har vært meget bra i perioden. Halvårsmøte Halvårsmøte ble avholdt 19. oktober. Lag og foreninger var godt representert og i tillegg to politiske partier. Referat fra møtet finner du her Andre møter og arrangementer Ski musikkråd har i perioden deltatt i møter med Ski kulturforum, brukerråd, dialogmøter med politikere og kulturkonferanse i Ski Ski musikkråd og Ski kulturforum sto som arrangør for Ski kulturfestival lørdag 5. juni Ski musikkråd var godt representert med 5 styremedlemmer på landskonferansen for lokale musikkråd september Våre deltakere fikk mye god informasjon og landskonferansen er også en viktig møteplass hvor ideer og erfaringer utveksles rådene imellom. Programmet for konferansen finner du her brosjyre 2 endelig.pdf Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

3 Musikkrådets musikkstipend 2010 Ski musikkråd mottok 76 søknader på til sammen kr ,. 29 søkte om stipend til kjøp av instrument og 47 søkte om stipend til egenutvikling i form av kurs, skole o.l. Det ble delt ut 50 stipender på til sammen kr ,. Navn Tildelt Støtte til Navn Tildelt Støtte til Martine Aurora Eriksen Instrument Susanne Thauland 3000 Kurs Ann Gro Huseby Instrument Karen Gjetrang 3500 Kurs Markus Eriksen Instrument Ingrid Kolstad 4000 Kurs Yvette Dirven Instrument Edda Mosling Sletner 4000 Kurs Ski Musikkråd Instrument Renate Thauland 3000 Kurs Haakon Gundersen Instrument Martin Grønbakk Kolsrud 5000 Kurs Steinar Iversen 6000 Instrument Emil Sebastian Vefferstad Løvås 5000 Kurs Tonje Johansen Instrument Marianne Torvanger 3500 Kurs Julie Hilmersen 8000 Instrument Peter Andre Hegg 5000 Kurs Langhus Brass Instrument Ski Janitsjar 5000 Kurs Langhus Veldig Blandede Kor 5000 Instrument Barnas Jazzhus Kurs Anne Marthe Schei 8000 Instrument Follo Big band Kurs Tonje Almvik Instrument Hebekk skolekorps 4000 kurs Kråkstad Skolemusikkorps Instrument Spelemannslaget De frilynde 4000 Kurs Til sammen Mathias Høghjelle Sørgaard Anne Cathrine Ekeberg Astri Gjetrang Marie Knudsen Mari Kolstad Tori Mosling Sletner Solfrid Dreierstad Ida Knutsen Kristina Hallvik Daniel Thauland Camilla Picano Elin Korsmo Kasper Skog Rustad Kristi Rustberggard Martin Foslund Guro Skullerud Sondre F. Gabrielsen Jon Åge Huseby Karl Erik Huseby Trym Saugstad Gerd Karine Eriksrud Lunde Jenny Frøysa Til sammen Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

4 Økonomi På grunn av endrede betingelser for spill i Norge er spilleinntektene vesentlig redusert. Musikkrådet er etter søknad tildelt kompensasjon med kr , for 2010 fra Lotteri og stiftelsestilsynet. Kontingenten for perioden har for ordinære medlemmer vært kr. 200, og dette er uendret fra forrige periode. Ski musikkråd mottok også i denne perioden en kommunal støtte fra Ski kommune på kr ,. I tillegg mottok musikkrådet støtte fra Akershus musikkråd med kr , og kulturavdelingen i Ski kommune med kr , i forbindelse med styrets deltakelse på landskonferansen for lokale musikkråd. Resten av seminaravgiften dekket det enkelte styremedlem selv. Medlemskap Ski musikkråd har i dag følgende medlemmer: Kor 7 Korps 12 Storband 3 Andre 4 (De Frlynde, Improbasen, Mezzo vokalensemble og Styggen på låven) Assosiert medlem 2 (Kontra kulturskole og Barnas Jazzhus) Til sammen 28 Noas ark meldte seg ut som selvstendig medlem i Ski musikkråd våren 2010, da de er medlemmer gjennom Kontra kulturskoles medlemskap. Jubilanter Ski musikkråd forsøker å følge med og være tilstede på våre medlemmers jubileumsarrangement. Styret oppfordrer medlemsorganisasjonene til å informere om kommende arrangementer! Denne perioden har musikkrådet hatt gleden av å overrekke blomster til følgende jubilanter: Skikoret 25 år Langhus Brass 30 år Siggerud storband 15 år UKM 25 år i 2010 Akershus musikkråd arrangerte en flott jubileumskonsert i Ski Rådhusteater i anledning jubileet. Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

5 Utlån/utleie av instrumenter Ski musikkråd eier 4 instrumenter pr Kontra kulturskole har, gjennom en formell samarbeidsavtale med Ski musikkråd, ansvar for å organisere utlån/utleie av instrumentene samt sørge for en trygg oppbevaring av utstyr som ikke er på utlån. Videre sørger Kontra kulturskole for at instrumentene er forsikret på en tilfredsstillende måte under oppbevaring. Ski musikkråd Oversikt over eiendeler pr Instrumenter Type Modell Instr.nr. Innkjøpspris Innkjøpsdato Lagernr. Lånt ut til Fløyte Jupiter Prodigy Finstad skolekorps Fløyte Jupiter Prodigy Kontra kulturskole Tenorhorn B&S 160A på lager Tenorhorn B&S 160A på lager Andre eiendeler Sorte klappstoler 80 stk lagret i Ustvedthuset Etter ny tildeling i 2010 har styret vedtatt å gå til innkjøp av disse instrumentene i prioritert rekkefølge: marimba, klokkespill, fløyte og el piano. Så snart disse er kjøpt inn vil medlemslagene bli tilbudt å låne disse. Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

6 Arbeidsplan for Ski musikkråd 2010 Arbeidsplanen (vedtatt på årsmøtet den 12. april 2010) legger føringer for styrets arbeidsoppgaver og prioriteringer. Status pr og forslag til endringer for handlingsplan 2011 er skrevet inn under hvert mål. Mål 1: Innflytelse Øke musikkrådets innflytelse i kommunen så vel formell, reell og annen innflytelse. Aktiviteter: Gjennomføre halvårsmøter for medlemslagene Opprette link til musikkrådets hjemmeside fra ski kommunes hjemmeside Å etablere og ha kontakt med politikere og kommunal administrasjon Delta på møter i brukerråd for kulturvirksomhetene Delta aktivt i planprosesser som angår musikklivet Delta aktivt i lokale diskusjoner som angår kulturlivet, i lokalavis og andre lokale media Status: Halvårsmøte ble avholdt 19. oktober. To tidligere stipendmottakere, Martina A Andersen og Håkon Gundersen åpnet møtet med hvert sitt musikalske innslag. På agendaen sto gjennomgang av akustikkundersøkelsen for Ski kommune, musikkrådets innsats politisk, kulturfestivalen 2011 og hvordan musikkrådets medlemmer kan bidra til mer liv i sentrum. Det var god oppslutning på møtet, i overkant av 50% av medlemslagene var representert, i tillegg 2 politiske partier, Ski kulturforum samt Akershus musikkråd. Referat fra møtet finner du her: Musikkrådet rettet en formell henvendelse med anmodning om at det opprettes link til vår hjemmeside fra kommunens hjemmeside. Linken finner du under leve-i-ski, nyttige lenker: I forbindelse med musikkrådets arbeid med hensiktsmessige lokaler har vi hatt kontakt med kommunens politikere og kulturavdelingen. Vi har anmodet om å få inn to formuleringer i partienes valgprogram. 1. Xxx parti skal arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter. 2. Ved nybygg og rehabilitering av skolebygg skal behovet for skolen som lokalt kulturhus og kulturutøvernes behov vurderes tidlig i planprosessen. Musikkrådet har blitt godt mottatt av alle partier og vi er spente på hva det konkrete resultatet blir. Musikkrådet har også denne perioden vært representert i brukerråd. Erfaringene er at det som oftest er vanskelig å konkurrere mot lovpålagte oppgaver innen for eksempel skole og eldreomsorg. Ordningen er forøvrig oppe til evaluering. Musikkrådet er involvert i planprosessen for bygging av ny Siggerud skole. Dette for å ivareta det frivillige lokale musikklivet i forhold til egnede øvings- og konsertlokaler. Musikkrådet har deltatt i et møte vedrørende utbygging av Finstadtunet. Musikkrådet kan bli mer aktiv i forhold til lokalavis og andre lokale medier. Vi har hatt en sak i ØB i høst (musikklokaler). Videre har musikkrådet kommet med en uttalelse da ny driftsmodell for Kontra kulturskole skulle evalueres i juni Den kan leses her Forslag til endringer: Styret har ingen forslag til endringer under delmål 1. Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

7 Mål 2: lokaler til musikkformål Alle lokale musikklag skal ha reell tilgang til hensiktsmessige lokaler til øving og framføring, med nødvendig utstyr tilgjengelig. Gratisprinsippet skal gjelde for alle øvelokaler, framføringslokaler skal ikke være for dyre å bruke. Det lokale musikklivets tilgang til lokaler fastsettes i overordnede politiske dokumenter (kommuneplan el.lign.). Kommunen i samarbeid med musikklivet lager en helhetlig plan for lokaler til musikklivet. Aktiviteter: Gjøre avtale med Ski kommune om at lag og foreninger skal kunne bruke Rådhusteateret fritt 15 ganger i året. Foreta registrering av lokaler til øving og konserter, å prioritere musikklivets behov for utbedring av disse Gjennomgå rapport fra Akustikkprosjektet Status: Rapport fra akustikkprosjektet ble gjennomgått på halvårsmøte. Rapportene ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår Neste steg i arbeidet med lokalene blir å se nærmere på hvilke lokaler som passer til hva, og se dette i forhold til hvilke lag som bruker lokalene i dag. Dette arbeidet påbegynnes i januar Styret har ikke jobbet med å få til fri bruk av Rådhusteatret for lokale lag og foreninger. Forutsatt at dette er ønskelig fra medlemmene, vil dette bli prioritert i Forslag til endringer: Styret har ingen forslag til endringer under delmål 2. Mål 3: Rammebetingelser for de lokale musikklagene Alle lokale musikklag skal ha hensiktsmessige arbeidsbetingelser i sitt daglige virke i kommunen. Aktiviteter: Å bidra til et hensiktsmessig kommunalt system for tilskudd som er tilpasset det lokale musikklivets behov, derav sørge for at Ski Kommune gjeninnfører VO midler Å samle inn og dokumentere musikklivets betydning i kommunen, så vel økonomisk som på andre måter Å dokumentere musikklivets samlede behov for dirigenter/instruktører Sørge for en avtale med Ski kommune med gjensidige forpliktelser i forhold til kommunikasjon og leveranser og lignende. Status: Styret har jobbet politisk i forhold til budsjettforslaget fra rådmannen for Musikkrådet kom med innspill i forhold til nedskjæringer til Kontra kulturskole, verne Waldemarhøy som kulturlokale samt argumentert mot forslaget om reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger. Innspillene finner du på vår hjemmeside Musikkrådet er i dialog med kulturavdelingen om å etablere en samarbeidsavtale mellom Ski kommune v/kulturavdelingen og Ski musikkråd. Vi har fått indikasjoner på at en slik avtale vil komme opp til politisk behandling i begynnelsen av Forslag til endringer: VO midler er ikke lenger et kommunalt ansvar, så vi foreslår å fjerne setningen derav sørge for at Ski Kommune gjeninnfører VO midler. Punkt 2 og 3 har ikke Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

8 vært prioritert. Styret foreslår at arbeidet med å dokumentere musikklivets samlede behov for dirigenter/instruktører først settes i gang etter en nærmere drøfting med medlemslagene i forhold til behov/nytte. Arbeidet med å samle inn og dokumentere musikklivets betydning i kommunen er en stor oppgave. Første steg blir å definere hva man skal se nærmere på. På grunn av mange andre oppgaver foreslår styret at denne oppgaven nedprioriteres også i kommende periode. Mål 4: Konkrete tiltak Fellestiltak for musikklivet gjennomføres av eller i samarbeid med musikkrådet. Kompetansearbeid skal utvikle musikklivet slik at det samlet kan tilby tilrettelegging av et best mulig aktivitets- og opplevelsestilbud for flest mulig mennesker i kommunen. Aktiviteter: Være medarrangør til en årlig nyttårskonsert i Rådhusteateret Kartlegge musikklivets mulige behov for samarbeid Kartlegge medlemslagenes ønsker/tanker om hvilke oppgaver SMR skal gjøre som kan bidra til bedre arbeidsbetingelser for lagene Gjennomføre jeg kan ikke synge kurs høsten 2010 Sørge for deltagelse fra Ski musikkråd på landskonferanse og fylkesmøter som arrangeres av Norsk musikkråd hhv Akershus musikkråd Være medarrangør i forbindelse med den årlige Ski kulturfestival Status: Når det gjelder nyttårskonsert i Rådhusteateret har dette til nå vært en oppgave Ski kulturforum i praksis har hatt ansvaret for. Det er et ønske fra Ski musikkråd om at vi skal være mer aktive og vi vil gå i dialog med SKF vedrørende det. Musikkrådet har jobbet aktivt i forhold til å ta tak i ting vi tenker er aktuelt for medlemmene og vi er målrettet i arbeidet med å få en tettere dialog med medlemmene. Styret var godt representert på landskonferansen i høst. Hele 5 styremedlemmer deltok på en meget spennende og matnyttig konferanse. Musikkrådet deltok i arrangeringen av Ski kulturfestival 2010, spesielt i forhold til å planlegge musikkinnslagene. Forslag til endringer: Styret har ikke jobbet med å kartlegge musikklivets mulige behov for samarbeid. Styret foreslår at dette punktet fjernes fra handlingspanen nå, men at det kan komme inn igjen om medlemmene kommer med konkrete forslag. Jeg kan ikke synge -kurs har vi ikke prioritert å jobbe med. Er dette et ønske fra medlemmene? Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

9 4. Behandle revidert regnskap Ski musikkråd ÅRSREGNSKAP 2010 Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

10 Ski musikkråd ÅRSREGNSKAP 2010 BINGOINNTEKTER Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

11 5. Behandle innkomne saker Det har ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene. Fra styret er det forslag om 2 endringer i Ski musikkråds musikkstipend statutter: 1. Nåværende 2.2 Stipendiet må brukes til egenutvikling i form av kurs, skole, innkjøp av instrument innenfor det området som regnes som hovedaktivitet for laget. Endres til: 2.2 Stipendiet må brukes til egenutvikling i form av kurs, skole, innkjøp av instrument eller annet utstyr innenfor det området som regnes som hovedaktivitet for laget. 2. Under punkt 5 Kandidaten legges til et nytt underpunkt: 5.4 Styret i SMR kan søke stipend på vegne av SMR til innkjøp av instrumenter eller utstyr som kan lånes ut til medlemslagene ved behov. Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

12 6. Behandle budsjett, herunder kontingent Forslag til budsjett 2011 Ski musikkråd Inntekter Medlemskontingent 5600 Ski kommune, grunnstønad Ski kommune, aktivitetsstøtte (landskonferanse) 2000 Renteinntekter 100 Ski kommune, prosjektstøtte akustikkprosjekt AMR, støtte deltakelse landskonferanse 2000 Landskonferanse egenandel 2000 Søknad støtte prosjekt Felles 17.mai korps Refundert mva i SUM Utgifter Representasjon og administrasjonsutgifter 2700 Porto inkl. leie av postboks, telefon 2000 Gebyr bank 500 Støtte til lagenes samarbeidsprosjekt 6000 Prosjekt akustikkmålinger Landskonferanse Prosjekt Felles 17. mai korps Km.godtgjørelse 4500 SUM Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

13 Forslag til budsjett 2011 Bingoinntekter Ski musikkråd Inntekter Andel spilleinntekter Renter Kompensasjon Lotteri og stiftelsestilsynet SUM Overskudd Utgifter Stipend Annonser 0 Gebyr bank 0 Materiell, blomster 0 SUM Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

14 7. Valg Innstilling fra valgkomiteen Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer