nr 07/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 07/15-2015.02.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 07/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelse fra Klagenemnda Avgjørelse fra Oslo tingrett Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /15 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse I innsigelsessak mot int. varemerkereg. nr , MC² Mediterranean Cuisine, har brevet med hevingsavgjørelse adressert til innehaver kommet i retur. Brevet kan fås ved henvendelse til Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 07/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S.A. Equipment Limited, 10 Clifton View, East Mains Industrial Estate, GB-EH522NE BROXBURN, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Utluftingskanaler av metall; luftekanaler av metall for ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater; deler, Klasse 9 tilbehør og komponenter til alle forannevnte varer. Nautiske instrumenter og apparater, samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll (tilsyn), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; brannslukningsapparater; transportable strømfordelingsapparater; kontrollapparater; elektriske kontrollapparater; temperaturregulatorer; temperaturfølsomme kontrollapparater; temperatursensorer; elektriske kontrollapparater for vifter; signalfordelere; omkoplingsfordelere for elektrisk strøm; fordelerbokser; transportable fordelerbokser; elektriske stikkontakter; jackplugger; stikkontakter for elektriske tilkoplingsledninger; strømfordelingsapparater; transformatorer; strømforsyningsenheter; strømforsyningsapparater; strømuttak; transportable transformatorer; inntaks- og uttaksledninger; strobelys; personlige identifiseringslys; kontrollapparater til belysning; detektorer med innebygd belysning; elektriske kabler for lysanlegg; elektriske innkoplingsanordninger for belysningsapparater; startere for lysrør; kabler; elektriske kabler; strømledere; elektriske skjøtekabler; elektriske tilkoplingskabler; elektriske skjøtetromler; varmebestandige el-kabler; isolerte kabler; kabeltromler; kabeltromler med strømuttak; kanaler for elektriske kabler; hjelmer; beskyttelseshjelmer; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 11 Apparater for ventilasjon; blåsere, luftblåsere, ventilasjonsapparater, luftkondisjoneringsapparater; transportable vifter; apparater for belysning, oppvarming, kjøling og tørking; belysningsapparater og -anlegg; elektriske belysningsapparater; elektriske belysningsarmaturer; batteridreven nødbelysning; nødbelysning; transportabel belysning; transportable lysmaster; lamper; sikkerhetsbelysning; belysningstransformatorer; lysrør; belysningsenheter; lysstoffbelysning; reflektorer; halogenlamper; håndlamper; spots; arbeidslys; transportable arbeidslys; transportable lamper; strobelys; lommelykter; elektriske lommelykter; pennelykter; håndlykter; stavlykter; oppladbare lommelykter; hodelykter; sikkerhetslykter; opptiningsapparater som anvender varme; varmekapper for rør; varmeapparater; varmekabler; varmeelementer; varmelister; varmevekslere; mobile varmeapparater; rørformede varmeelementer; konsoller og stativer for belysning; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 17 Fleksible kanalsystemer av plast eller gummi; fleksible kanalsystemer (ikke av metall); fleksible kanalsystemer laget av isoleringsmateriale; rørmuffer, ikke av metall; ikke-metalliske isolerende rørmuffer; varmekapper for rør; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 40 Utleie av transportable strømfordelingsapparater og transformatorer; utleie av holdere, stativer og skap til oppladning; utleie av varmeapparater; utleie av apparater og anlegg for oppvarming av rom; utleie av midlertidige varmeapparater; utleie av ventilatorer og blåsere; utleie av luftdrevne vifter, ventilatorer og blåsere; utleie av transportable vifter; utleie av vanndrevne vifter, ventilatorer og blåsere; konsulent-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STANLEY PERFORMANCE IN ACTION Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Klebemidler, fugemasse for flislegging, klebemidler for flislegging, klebemidler for festing av bekledningsfliser, klebemidler for montering av tørrveggplater, klebemidler for laminater, klebemidler på sprayboks, klebemidler på kanister; klebemidler for gulvmaterialer, klebemidler for gulvbelegg; klebemidler for papirtapet, klebemidler for tapetsering; klebemidler for festing av tapetborder, klebemidler for tepper, klebemidler for gulvbelegg, klebemidler for speil, klebemidler for liming av glass eller liming av speil, kjemiske stoffer for liming av glass eller liming av speil; kontakt-klebemidler, lim, lim for industrielle formål, limstift for industrielle formål, limstift, superlim; epoksyharpikser, klebestoffer basert på epoksyharpiks; klebemiddel for PVC-U materiale, lim og klebemidler for bruk på plastmaterialer, lim og klebemidler og -stoffer for bruk på tekstilstoffer; lim og klebemidler for bruk på metall, lim og klebemidler for bruk på keramikk eller glass, lim og klebemidler for bruk ved snekkerarbeid eller for bruk på tre; fyllstoffer, elastiske fyllstoffer, fyllstoffer til tre, fyllstoffer av ekspansjonskum; bindemidler for bruk i formulering av kittstoffer; løsemidler; løsemidler beregnet for rensing av murstein, mørtel eller stein; fuktisoleringspreparater 4

5 registrerte varemerker nr 07/15 eller -midler (annet enn maling); kjemiske midler for herding av tre; løsemidler for herding av tre. Klasse 3 Slipemidler, slipende skuremidler, slipemidler for bearbeiding av underlag, skiver og puter for slipe- eller pusseformål, alkoholholdige løsemidler til bruk som rengjøringspreparater; løsemidler for fjerning av maling; løsemidler for fjerning av ferniss og lakk; såpe til å fjerne maling med; malingsfjerner, fernissfjerner, lakkfjerner, tapetfjerner, rengjøringspreparater til bruk på murstein, mørtel eller stein; preparater for rengjøring eller restaurering av pensler og koster. Klasse 6 Uedle metaller og deres legeringer; bygninger av metall, bygningsmaterialer av metall, bygningsdeler av metall, industrielle lagringsenheter av metall, industrielle lagerskap av metall; kliniske sterile og substerile lagringskasser og -skap av metall, lagringskasser og -skap av metall for klinisk bruk, sterile eller substerile lagringskasser og -skap av metall til klinisk bruk; varer eller komponenter laget av uedle metaller for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; rør, innvendige rørklammere, klammere for å rette inn rørender og sveiseklemmer, alle for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; beslag av metall for bygninger, dører av metall, pansrede dører av metall, sikkerhetsdører av metall, dørkarmer av metall, sikringskarmer av metall for dører eller vinduer, beslag av metall for dører, dørkarmer av metall, døråpnere av metall, dørlukkere av metall, vinduer av metall, vindusrammer av metall, vindusbeslag av metall, beslag av metall for dører eller vinduer for sikkerhetsformål, beslag av metall for bygninger for sikkerhetsformål; isenkramvarer; små jernvarer; festeanordninger av uedle metaller; vegg- og murankere laget av metall; forankringsbolter; skruer; muttere; kombinerte skrue- og mutterfesteanordninger; skruankere; kombinerte skrue- og mutterankere; festeog forankringsanordninger; kombinerte skrue- og mutterfesteinnretninger; innretninger for fastgjøring av skruer og muttere; metallnagler, skruer; festeinnretninger som omfatter en kombinasjon av metallnagler, -skruer og -muttere; bolter av metall; ankere; ankere som omfatter skrue- og mutterkombinasjoner; bolter; skrue- og boltefester; kombinerte skrue-, bolte- og mutterfester; ekspansjonsbolter; skruankere som er dokkeinstallasjoner med gjenger som benyttes i bygninger og vegger/murer; kombinerte paknings- og forankringsmuttere for skruer og andre gjenstander med gjenger; ankere, spikre, nagler og skruer, alle av uedle metaller; små jernvarer; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; ikkeelektriske kabler og tråd av uedle metaller; rør og slanger av metall; pengeskap, hvelv, låser for pengeskap eller for hvelv; hyllesystemer, stativer, skap, pulter og skrivebord (ikke møbler), paller, kassebenker for maskintilbehør; metallsprinkler; trappetrinn og gelendere for å nå høye skap; utstillingshyller av metall; stoppeklosser av metall; bjelker av metall; låser og låseanordninger (ikke elektriske) av metall, kombinasjonslåser og sett med tallskiver og ringer til kombinasjonslåser, deler og tilbehør til kombinasjonslåser, bolter og liknende sikkerhetsinnretninger; dørbeslag av metall; kister av metall; verktøykasser av metall (tomme); verktøykister av metall (tomme); kasser, kister og skap for lagring av verktøy eller av tilbehør til verktøy; beholdere av metall; trapper av metall; metallbeslag for bygging; verktøyskaft av metall; trappestoler laget av metall (ikke møbler); tilbehør, deler og ekstrautstyr tll alle de forannevnte varer; varer av uedle metaller ikke tatt opp i andre klasser; stifter for elektroverktøy. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøy); maskinkoplings- og transmisjonsdeler (unntatt for landkjøretøy); hydrauliske verktøy, elektroverktøy og tilbehør for elektroverktøy; generatorer; kompressorer; bærbare generatorer og kompressorer; driller, elektriske driller, pneumatiske driller, roterende driller, hammerdriller, slagdriller, momenttrekkere, slagnøkler, drilltrekkere, vinkeldriller, boremaskiner, bankere, hammere, elektropneumatiske hammere, pneumatiske hammere, roterende hammere, demoleringshammere, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, randomorbitslipemaskiner, orbitslipemaskiner, skiveslipemaskiner, båndslipemaskiner, poleringsmaskiner, sager, elektriske sager, pneumatiske sager, sirkelsager, stikksager, gittersager, kjedesager, kappsager, gjærsager, vippesager, bordsager, radialarmsager, båndsager, løvsager, trimsager, slipere, elektriske slipere, pneumatiske slipere, benkslipere, vinkelslipere, rettslipere, skiveslipere; jordbor, bor for jordingsstenger, pålebor, påletrekkere, hagesakser, pumper, stampere, verktøy til beskjæring av trær, batteridrevne krympe- og skjæreverktøy, svillespikerhammere, svillespikertrekkere, svillepakkermaskiner; grunnhøvler, biskuit-rubanker; høvelmaskiner; skrutrekkere, elektriske skrutrekkere, heftemaskiner, stiftemaskiner, spikermaskiner, sakser, elektriske sakser, klippemaskiner, nappere; tykkelseshøvler, blandere, røreverk, malemaskiner, pussemaskiner, frese- og dreiemaskiner, elektriske kniver, knivslipemaskiner, limpistoler, varmepistoler, varmluftpistoler, som er motordrevne eller elektrisk drevne bærbare og stasjonære verktøy; tilbehør, deler og ekstrautstyr til alle de forannevnte varer, herunder drillbits, tilbehør til driller, senkebor, drillchucks, drillchucknøkler, spennhylser, borevinkel-kontrollenheter, hammerbits, meiselhammerbits, drillhoder, sagblader, sirkelsagblader, stikksagblader, gittersagblader, hullsager, kjeder for kjedesager, kjederslipere for kjeder, kutteskiver, slipeskiver, pusseskiver, poleringsskiver, slipehjul, slipesteiner, filer, rivjern, biskuit for biskuit-rubanker, blader for høvelmaskiner, skrutrekkerbits, grunnhøvelskjær, slipeskiver, slipebånd, kuttesteiner med slipevirkning, slipesteiner, våtslipesteiner, støvposer for slipemaskiner, børster, stålbørster, kurver til rørverk, blanderkurver; føringer og avskjerminger for elektroverktøy, føringer og avskjerminger for blad- og knivslipemaskiner; elektroeller andre verktøymaskiner med lasere; justeringsmekanismer innbefattende en laser; justeringsmekanismer for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; drillstativer, pumper, alle for bruk sammen med elektroverktøy; svalehalejigger, sammendyvlingsjigger; sagbenker, sagbord; klembakker; skruestikker; kasser og esker for bruk med elektroverktøy og tilbehør til elektroverktøy; kjeder for kjedesager; støvsugere, støvavsugere, apparater innbefattende et vakuum for rengjøringseller støvavsugningsformål; støvsugere, støvavsugere, apparater innbefattende et vakuum for rengjøringseller støvavsugningsformål, som alle er deler, ekstrautstyr eller tilbehør til elektroverktøy; blåseog/eller vakuumsugemaskiner for avsuging av støv; støvavsugningsrør som er deler eller ekstrautstyr til blåse- og/eller vakuumsugemaskiner for avsuging av støv; transportører, maskiner for transport av materialer på et luftskinnesystem som brukes i fremstillings-, lagrings- og monteringsmiljøer; heiseanordninger, heiseanordninger for å løfte og senke laster til bruk i fremstillings-, distribusjons- og monteringsmiljøer; utstyr, apparater og maskiner for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledinger i oljeog gassindustrien; elektriske sveisemaskiner, maskiner for rensing av rør og rørledninger, vannstrålebaserte rensemaskiner, avkalkningsmaskiner, utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, rørleggingsmaskiner, maskiner for maling av rør, apparater for forsenkning av rør og rørledinger, apparater for bøyning av rør; automatiserte apparater for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien, automatiserte elektriske sveisemaskiner, maskiner for rensing av rør og rørledninger, automatiserte 5

6 registrerte varemerker nr 07/15 Klasse 8 vannstrålebaserte rensemaskiner; automatiserte avkalkningsmaskiner, automatiserte utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, automatiserte rørleggingsmaskiner, automatiserte maskiner for maling av rør, automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledninger, automatiserte apparater for bøyning av rør; kontrollsystemer for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; kontrollsystemer for automatiserte maskiner for rensing av rør og rørledninger, kontrollsystemer for automatiserte vannstrålebaserte rensemaskiner, kontrollsystemer for automatiserte avkalkningsmaskiner, kontrollsystemer for automatiserte utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, kontrollsystemer for automatiserte rørleggingsmaskiner, kontrollsystemer for automatiserte maskiner for maling av rør, kontrollsystemer for automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledinger, kontrollsystemer for apparater for bøyning av rør; sveiseapparater, elektriske sveiseapparater, elektriske lysbuesveiseapparater, døråpnere og dørlukkere, elektriske eller hydrauliske døråpnere eller dørlukkere, mekaniske døråpnere og mekaniske dørlukkere; deler, ekstrautstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer. Håndverktøy og tilbehør til håndverktøy; håndredskaper; syler, benkestopper, borvinder, borforlengelser; boltekuttere, driller, kanthøvler, kittpistoler, spissmeisler, ankere til krittsnor, kasse, snor og krittsnorspoler, meisler, skrutvinger, kombinasjonsskrutvinger, håndsager, løvsager, senkebor, demoleringsbommer, sammendyvlingsjigger, filer, maljeverktøy, baufiler, hammere, håndholdte driller, hånddrevne fresemaskiner med skjæreelementer, kappøkser, sekskantnøkler, trehammere, gjæringskasser, gjæringssakser, gjæringsslipere, gjæringsskrustikker, spikertrekkere, spikersett, muttertrekkere, høvler, nebbtenger, lommekniver, brekkjern, hulltenger, kittekniver, rivjern, skraller, skrallehåndtak og skrallenøkler, rivere, klinkepistoler, sager, sett med sager, skrapere, skrutrekkere, skrutrekkerbits, knivslipere, sakser, håndplatesakser, piper, pipesett, sponhøvler, håndplatesakser, fjærklemmere, vinkelhaker, stiftepistoler, rettholtere, stiftemaskiner, brukskniver, skrustikker, flervinkelsskrustikker, tapetkniver, avisoleringstenger, tresager, merkeverktøy, skrunøkler, sett med skrunøkler, brekkjern; knivslipeapparater og - instrumenter, sprayapparater med håndpumpe for pleie av plen og hage for påføring av gjødsel, ugrasmiddel eller pesticid; sprayapparater med håndpumpe for konstruksjonsanvendelser; flerbruksverktøy omfattende nebbtang og en boks/flaskeåpner; tanggripere; drivhammere; trådkuttere; tresidige filer; tresager; sakser; sagtakkede blader; håndverktøy og redskaper for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; tilbehør til håndverktøy, herunder blader for håndsager, slipeskiver, høvelblader, drillbits, hammerbits, tilbehør til driller; senkebor; drillchucks, drillchucknøkler, spennhylser; borevinkel-kontrollenheter; meisler, hammermeisler; blader; sagblader, sirkelsagblader, stikksagblader, gittersagblader; hullsager; kjedeslipere; kutteskiver, slipeskiver, poleringsskiver, pusseskiver, slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for høvelmaskiner; skrutrekkere, skrutrekkerbits; grunnhøvelskjær, slipepapir, slipeskiver, slipebånd, pussepapir; børster, stålbørster; rørverksbørster, kurver til rørverk, blanderkurver; stifter; føringer og avskjerminger for håndverktøy; verktøy eller driller/trekkere innbefattende apparater, eller et instrument eller innretning for projisering av en laserlysstråle for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller drill/trekker kan arbeide ut fra; justeringsmekanismer innbefattende en laser; verktøy eller drill/trekkere innbefattende hvilke som helst apparater, instrumenter eller innretninger som innbefatter en laser for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller en drill/trekker kan arbeide Klasse 9 ut fra, eller for montering på verktøy eller drill/trekkere for bruk ved innstilling av verktøyet eller drill/trekkeren i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål, eller innbefattende en laser for bruk til å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller drill/trekker kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy eller drill/trekkere for bruk ved innstilling av verktøyet eller drill/trekkeren i forhold til arbeidsflaten, eller som er for markerings- eller justeringsformål; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; drillstativer, svalehalejigger, sammendyvlingsjigger, sagbenker, sagbord, klembakker, skrustikker, alle for bruk med håndverktøy eller som er håndverktøy, verktøyshylstere; verktøysbelter; slipende skjæresteiner, slipesteiner, slipeskiver, våteslipesteiner; adaptere, brekkstenger, batteriklemmetenger, lagertrekkere, bøyestenger, ringnøkler, bremsefjærtenger, bremseverktøy, notmeisler, kaldmeisler, forbindelsesstangsmuffer, hanefotsnøkler, meisler med diamantspiss, styrestagsverktøy, I- håndtak, åpne stjernenøkler, leddhåndtak, girtrekkere, hengselhåndtak, ringnøkler med offset, gaffelnøkler, bolthåndtak, tannhjulsavtrekkere, røruttrekkere, rørtenger, pitmanarmtrekkere, nøkkelpiper, kjørnere, brekkjern, trekkere, hulljern, skraller, felgnøkler, rippemeisler, naglekuttere, skrapere, skrueuttrekkere, skrutrekkerpiper, skrutrekkere, pipehåndtak, pipestativer, pipenøkler, kombinasjonsnøkler, stjernedriller, boltetrekkere, momentnøkler, rørekspandere, universalledd, universalpiper, hjultrekkere, huggjern, nøkkeltenger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt måle- og signaliseringsapparater og - instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; audioapparater; videoapparater; telekommunikasjonsapparater; datamaskinvarer og dataprogramvare; datamaskinvare og dataprogramvare tilpasset bruk for lagerstyring, eller tilpasset bruk som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; elektroniske brikker for lagerstyringsformål, elektroniske brikker for identifiserings- og kontrollformål, elektroniske brikker, kort eller liknende anordninger tilpasset for bruk med apparater for radiofrekvensidentifikasjon; strekkodelesere, elektroniske brikker; lesere for radiofrekvensidentifikasjonsbrikker; oppbevaringsstativer for dataplater eller for datadisketter, eller for elektroniske brikker, eller for strekkodelesere; alarmer; sentraliserte sikkerhetsalarmer; sentraliserte sikkerhetssystemer; alarmapparater for kontroll av menneskers bevegelser; tyverialarmer (unntatt for kjøretøyer); tyverialarmer tilpasset for bruk med videoapparater; akustiske alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektroniske alarmer (unntatt for kjøretøyer); inntrengeralarmer (unntatt for kjøretøyer); låser (elektriske) med alarm; sikkerhetsalarmer (unntatt for kjøretøyer); teleradiokontrollenheter for elektroniske tyverialarmer; varslingsalarmer (unntatt for kjøretøyer); fotografiapparater; videokameraer; sikkerhetsapparater med videokamera; sikkerhetsinstallasjoner med videokamera; sikkerhetsinstrumenter med videokamera; videokameraer tilpasset overvåkningsformål; videokameraer tilpasset sikkerhetsformål; mikrofoner; elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet; sikkerhetsapparater for bygninger; sikkerhetsapparater for behandling av lydsignaler; sikkerhetsapparater for behandling av videosignaler; sikkerhetsapparater for mottak av lydsignaler; sikkerhetsapparater for mottak av videosignaler; sikkerhetskontrollapparater; sikkerhetskontrollinstrumenter; sikkerhetsanordninger for dører til bygninger; elektriske låseanordninger; sikkerhetsanordninger for vinduer i bygninger; elektriske apparater for adgangssikkerhet; apparater og 6

7 registrerte varemerker nr 07/15 instrumenter for bruk i sikkerhetskontroll; sikkerhetsapparater og -instrumenter for bruk i kontrollert adgang; elektriske eller elektroniske apparater for kontrollert adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for kontrollert adgangssikkerhet, CCTV fjernsyn; apparater og instrumenter for bruk i datasikkerhet eller for datasikkerhetsformål; sikkerhetsapparater for bygninger; apparater for inntrengerdeteksjon; apparater og instrumenter for beskyttelse mot tyveri; elektriske apparater for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektriske anordninger for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne sikkerhetsapparater (unntatt for kjøretøyer); elektroniske komponenter for sikkerhetsinstallasjoner; sikkerhetsapparater for bruk i kontor; overvåkningsapparater og -instrumenter; sikkerhetsapparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; dataprogramvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; datamaskinvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i data- eller videomeldingsformidling; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i mobiltelefoni unntatt for industrielle formål, apparater, instrumenter eller anordninger, alle i form av radiosendere eller - mottakere; apparater, instrumenter eller anordninger tilpasset for bruk i posisjons- eller bevegelsesdeteksjon, eller i form av trygghetsalarmer; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll, bonglesningsapparater; bonger, brikker og kort alle tilpasset for bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater, og bonger, brikker og kort alle tilpasset for bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk i eller med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare, alt for bruk for å gi adgang til lokaler eller anlegg eller for å gi tillatelse for bruk av utstyr, eller alt for bruk med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller for bruk med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller for bruk med kontrollenheter for nøkkeladgang; adgangskontroll- og alarmovervåkningssystemer, apparater og instrumenter for adgangskontroll og alarmovervåkning; trådløse anropssystemer, som er systemer innbefattende en eller flere datamaskiner, trådløse radiomottakere, trådløse repeatere, elektriske veggbrytere, trådløse sendere, røkvarslere, og alfanumerisk skjerm; døralarmer for å forhindre uautorisert utgang og uautorisert inngang, signaliseringsapparater for pasientovervåkningssystemer; antennemoduler, fjernkontrollenheter og modultestere som overvåker riktig virkemåte av systemkomponenter; elektriske vekt-, bevegelses- og posisjonsdetektorer for å gi en indikasjon til en sykepleier eller omsorgsperson når en pasient forlater en stol eller seng; dataprogramvare; dataprogramvare for bruk i programmerbare muntlige kommunikasjonssystemer som forbinder anropere til personale i rekkefølge inntil de får svar for bruk i helseog omsorgsfasiliteter; alarm- eller overvåkningssystemer til bruk for å forhindre uautorisert ut- og inngang; elektroniske alarmsystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand; elektroniske overvåkningssystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand; elektroniske alarmsystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand omfattende en monitor og en alarm; elektroniske bevegelsesmonitorer; personsøkingssystemer, adgangskontroll- og alarmovervåkningssystemer; datastyrte mottakere, skjermer og sendere; og personsøkingssystemer som omfatter en eller flere av et adgangskontroll- og alarmovervåkningssystem, datastyrt mottaker, skjerm og sender; undervisningsapparater og -instrumenter, undervisnings- og opplæringsmateriell i form av videobånd for å instruere medisinske fasiliteter om riktig bruk, testing og vedlikehold av et sikkerhetssystem og viktigheten av å føre fullstendig journal for systemet; dataprogramvare; dataprogramvare for lagerforvaltningsformål; lagerforvaltningsprogramvare for bruk i helse- og omsorgsbransjen; apparater og instrumenter for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; automatiserte elektriske sveiseapparater, kontrollsystemer for automatiserte elektriske lysbuesveiseapparater; kontrollsystemer for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien, kontrollsystemer for automatiserte elektriske sveisemaskiner; kontrollsystemer for automatiserte rensemaskiner for rør og rørledninger; kontrollsystemer for automatiserte vannstrålebaserte rensemaskiner; kontrollsystemer for automatiserte avkalkingsmaskiner; kontrollsystemer for automatisert utstyr for håndtering av rør og rørledninger; kontrollsystemer for automatiserte rørleggingsmaskiner; kontrollsystemer for automatiserte maskiner for maling av rør; kontrollsystemer for automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledninger, kontrollsystemer for apparater for bøyning av rør; målebånd, watere, libeller, waterpass, magnetiske søkere for nagler, lasermålesystemer, elektroniske søkere for nagler, vinkeldelere, smygvinkel, bordybdemålere, buttmålere, watere, markeringsmålere, gjæringskasser, senkelodd, blylodd, loddesnor, vinkelhaker; elektroniske låser og tilhørende programvare, programvare for elektroniske låser; elektroniske nøkler og nøkler og kontrollterminaler for elektroniske låser; elektriske tidslåser; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter og batteriladere; måleapparater og -instrumenter; elektriske og optiske anordninger for føring og avstandsmåling for bruk med elektroverktøy; lasere; lasere som kan brukes for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; lasere for måling av avstander eller for bruk til justering; laseravstandsmålere; apparater, instrumenter eller anordninger for måling, nivellering, markering eller justering, innbefattende et laserlys for å gi et referansepunkt som brukeren av et elektroverktøy eller håndverktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på elektroverktøy eller håndverktøy, for bruk til justering av elektroverktøyet, eller håndverktøyet, i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; veieapparater, trebente stativer; kikkerter; fotografiapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brilleglass, beskyttelsesbriller, øyeskjermer; forstørrelsesglass; knebeskyttere for arbeidere; telekommunikasjonsfutteraler; futteraler for telefoner og mobiltelefoner; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefonholdere; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefondeksler; holdere for elektrisk testutstyr; holdere for målebånd; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer; høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter, batteriladere, transformatorer, elektriske ladere for trådløse elektroverktøy; elektriske kabler; spenningsmålere; amperemetere; brannslukningsapparater; røkvarslere; alarmer, tommestokker, målestokker, målebånd; vinkelmålere; watere, digitale watere; klær for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende fottøy; støvler, sko og fottøy, alle for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende hansker, beskyttende forklær; 7

8 registrerte varemerker nr 07/15 personlig beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, ansiktsskjermer, vernebriller, beskyttende hodeplagg; hjelmer; musematter; og deler, ekstrautstyr og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 11 Bærbare dampsteriliseringsapparater; bærbare damprensemaskiner for møbeltrekk, dampsterilisatorer for husholdningsbruk; fjerningmaskiner (dampdrevne) for fjerning av tapet; bærbare damprengjøringsmaskiner; lys unntatt for industrielle formål, lommelykter unntatt for industrielle formål, bærbare lys og bærbare belysingssystemer, elektriske lys unntatt for industreielle formål, elektriske lommelykter unntatt for industrielle formål, elektriske lamper unntatt for industreielle formål, elektriske lanterner; buelamper unntatt for industrielle formål; brukslys, lysbøyer, lommelykter, arbeidslamper, pennelykter; flomlys, elektriske vifter, bærbare elektriske varmeapparater og luftrensere; apparater for belysning (unntatt for industrielle formål) eller for oppvarming eller for dampgenerering; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 12 Vogner tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; trillebårer; hagetraller; traller for klinisk bruk, lagringstraller for klinisk bruk, sterile eller substerile traller eller lagringstraller for klinisk bruk; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 16 Trykte publikasjoner, bøker; bøker og publikasjoner som inneholder informasjon relatert til gjør-det-selvprosjekter eller til bygningskonstruksjon eller til utbedringer og reparasjoner i hjemmet; kontorrekvisita; stiftemaskiner for husholdnings- eller kontorbruk, og stifter til bruk med disse, papirvarer, skriveredskaper, arkivmapper, -permer og -bokser (papirvarer), roterende arkivmapper, -permer og -bokser; dokumentbakker; limbånd for husholdnings- eller kontorbruk; lim for husholdnings- eller kontorbruk: limbånd for bruk i kunst- eller hobbyarbeid; lim for bruk i kunst- eller hobbyarbeid; limbånd for bruk i håndverk; innpakningsbånd, klebebånd for innpakning; klebemidler for husholdnings- eller kontorbruk; klebemidler for bruk i kunst- eller hobbyarbeid, klebemidler for bruk i håndverk, klebende maskeringstape for husholdnings- eller papirvareformål. Klasse 17 Elektrisk tape, isoleringstape, elektrisk isoleringstape, klebende maskeringstape (annet enn for husholdningseller papirvareformål); ducttape; limbånd for bruk ved reparasjon av sprekker; limbånd (unntatt husholdningseller papirvareformål); innpakningsbånd annet enn for husholdnings- eller papirvareformål; vanntett tetningsmasse; tetningsmasse for bruk i takkledning eller for bruk i takrenner; klebende tetningsmasse for bruk i takkledning; klebende tetningsmasse for bruk ved reparasjon eller montering av takrenner; harpiksbasert tetningsmasse for bruk på tak, vegger og veidekker; gummibasert tetningsmasse for takkledning; kitt, kittprodukter og kittpreparater; tetningsmasse, tetningsmasse for bygninger; teningsmasse for tetning rundt vindus- og dørkarmer, tetningsmasse for murstein, tetningsmasse for hageganger og terrasser; tetningsmasse for kjøkken og bad; flerbrukstetningsmasse og flerbrukstetningsmasse av silikon. Klasse 20 Møbler og varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre eller plast; arbeidsbenker, sagkrakk, skuffesystemer, benkeskrustikker, skrustikkebenker; stigbrett, stiger, trappestiger; kasser, verktøyskrin, verktøykasser, beholdere; ikke-metalliske festeanordninger og ikkemetalliske festeinnretninger; nagler, ikke av metall, skruer, ikke av metall; forankringsanordninger, ikke av metall; forankringsinnretninger, ikke av metall, for skruer og festeanordninger; ankere, ikke av metall, vegg-/murankere ikke av metall, ankerplater, ikke av metall; sagkrakk, sagbenker; bukker, bukkebord, ikkemetalliske bukker til understøttelse av bord; trappestoler, sparkestoler; hyllesystemer, stativer, (alle møbler); trillebord, trillebord for datamaskiner; stativer, hyller, og lagerskap; stativer, hyller og lagerskap tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; hyllesystemer ikke av metall; ikkemetalliske lagringskasser eller -beholdere; ikkemetalliske lagringskasser eller -beholdere for industriell og kommersiell bruk, samt institusjonsbruk; ikke metalliske lagringsskap og -hyllesystemer; tilbehør til medisinsk lagrings- og hyllesystemer solgt som en enhet og omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett; tilbehør til lagrings- og hyllesystemer solgt som en enhet og omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett for bruk på kontorer; tilbehør til lagrings- og hyllesystemer omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett; verktøykasser ikke av metall; sagkrakk, arbeidsflater av tre for benker, esker og oppbevaringsordnere for små deler laget hovedsakelig av plast, lagringsskap av metall og plast og deler dertil; verktøystativer; industrielle lagringsutstyr i form av skap, skuffer, verktøystativer, disker og skranker, hyller, skrivebord, bokhyller, benkeben, skrivebordsplater, plater til disker og skranker; tilbehør til skuffer, nemlig skillevegg, delere, etikettholdere, esker, bakker, stolper til skuffebunner, adapterhylsere, innlegg for skuffebunner, kartoteksystem og tilbehør til skap, nemlig sparkeplater, gulvrammer og innfelte skapbunner og konstruksjonsdeler dertil; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 37 Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester; montering, vedlikehold og reparasjon av alarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av signaliseringsapparater, montering, vedlikehold og reparasjon av bevegelsesmonitorer, montering, vedlikehold og reparasjon av personsøkingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av pasientposisjonsmonitorer, montering, vedlikehold og reparasjon av bonglesningsapparater, montering, vedlikehold og reparasjon av elektroniske adgangskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av elektroniske autorisasjonssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av trygghets- og sikkerhetsutstyr, montering, vedlikehold og reparasjon av inntrengervarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av ransvarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av industriprosesskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av brannvarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av adgangskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av videoovervåkningssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av innbruddsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sentraliserte sikkerhetsovervåkningsapparater og -instrumenter; montering, vedlikehold og reparasjon av en sentralisert sikkerhetsovervåkningstjeneste; montering, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; montering, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; montering, vedlikehold og reparasjon av datasystemer, mikroprosessorbaserte kontrollapparater, bonglesningsapparater, elektroniske adgangskontrollsystemer og elektroniske autorisasjonssystemer; tjenester relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; konsulenttjenester relaterte til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; utleie av utstyr relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i oljeog gassindustrien, vedlikehold, montering og reparasjon av dører og vinduer, montering og vedlikehold av sikkerhetssystemer, reparasjon, vedlikehold, rekondisjonering og rengjøring av bankhvelv, pengeskap, låser og alarmsystemer; installasjon av pengeskap, låser og innbrudds-, bevegelses-, avgangs- og/eller brannalarmer, datastøttetjenester; bygningskonstruksjon; reparasjon; monteringstjenester; utleie, vedlikehold og reparasjon av maskiner, verktøy og reservedeler for verktøy og elektroverktøy; verktøyreparasjonstjenester, 8

9 registrerte varemerker nr 07/15 verktøyrekondisjoneringstjenester, verktøyrensetjenester, reparasjon av maskiner eller av maskinparker, rekondisjonering av maskiner eller maskinparker, rensing av maskiner eller maskinparker; rådgivnings- eller informasjonstjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid, (uansett om det er tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller internett); fremskaffelse av en webside på internett for å tilveiebringe informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid; og leasingtjenester relatert til alle de forannevnte varer eller tjenester, og leasingtjenester relatert til salg, forsyning eller innkjøp av verktøy for bruk i bygg- eller anleggsvirksomhet; tilveiebringelse av leasingfasiliteter relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 41 Opplærings- og utdanningstjenester; opplæring og utdanning relatert til programvare; opplæring og utdanning relatert til datastyrt lagerstyring; opplæring og utdanning relatert til datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; opplæring og utdanning relatert til datastyrt utarbeidelse av lagerlister; opplæring og utdanning relatert til lagerforvaltningstjenester, opplæring og utdanning relatert til tjenester knyttet til forvaltning og etterfylling av lagre; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsalarmer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av overvåkningsutstyr, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av telekommunikasjonsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av alarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sentraliserte sikkerhetsalarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av kameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av videokameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstallasjoner med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinnretninger, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter; opplæring og utdanning i forhold til elektroniske adgangskontrollsystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av autorisasjonssystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av datasystemer; tilveiebringelse av leasingfasiliteter for alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare, rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt lagerstyring; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt utarbeidelse av lagerlister; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med lagerforvaltningstjenester, rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med forvaltning og etterfylling av lagre; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; datatjenester; utleie av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskinvare; konsulenttjenester innen området datamaskinvare; analysering av datasystemer; design av dataprogramvare; datakonsulenttjenester; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datatjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; utleie av datamaskiner for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; dataprogrammering i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av datamaskinvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester i området datamaskinvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; analysering av datasystemer i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av dataprogramvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datakonsulenttjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og -autorisasjoner; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og -autorisasjoner ved dører; overvåkningstjenester for datasystemer; tilstandsovervåkningstjenester; tilstandsovervåkning relatert til fluider; tilstandsovervåkning av maskiner; miljøovervåkningstjenester; miljømessig overvåkning av lagringsområder for avfall eller av områder for avfallsbehandling; overvåkning av aktiviteter som påvirker miljøet; overvåkning av datasystemer; overvåkning av datasystemer ved fjerntilgang; overvåkning av nettverk; design og oppdatering av programvare for datastyrt adgangskontrollsystemer, autorisasjonssystemer og/eller alarmsystemer; inspeksjon på stedet av utstyr i forbindelse med alarmapparater, signaliseringsapparater, bevegelsesmonitorer, personsøkingssystem og/eller pasientposisjonsmonitorer, arkitekturdesigntjenester; fjernovervåkning av trygghets- og sikkerhetsutstyr eller innbrudds-, rans-, industriprosesskontroll-, brann-, adgangskontroll- og videoovervåkningssystemer; datatjenester, tilveiebringelse av databaser innen området utbedringer og reparasjoner i hjemmet; ingeniørkonsulentvirksomhet relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i oljeog gassindustrien; tilveiebringelse av leasingtjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Sikkerhetstjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; sikkerhetskonsulentvirksomhet, konsulenttjenester innen området sikkerhet; overvåkning av alarmer; tilveiebringelse av informasjon relatert til betjening av inntrengeralarmer; sentraliserte overvåkningstjenester for innbrudds- og sikkerhetsalarmer; konsultasjoner om brannsikring, tjenester for beskyttelse av eiendom og individer mot brann, konsulenttjenester innen området brannsikring; design av sikkerhetssystemer; konsultasjoner angående sikkerhetssystemer og konsultasjoner angående integrering av 9

10 registrerte varemerker nr 07/15 sikkerhetssystemer; konsulentvirksomhet innen området fysiske sikkerhetstjenester som omfatter låser, pengeskap, dører, dørlukkere, alarmsystemer og andre sikkerhetssystemer for husholdninger og forretninger; låsesmedvirksomhet, åpning av låser; utleie av adgangskontrollsystemer, utleie av autorisasjonssystemer; utleie av alarmsystemer; tilveiebringelse av leasingfasiliteter relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYNKADE Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. EXACTA AS, Dyrmyrgata 4, 3611 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Bistand til bedriftsledelse; bokføring og regnskapsførsel; regnskapskontroll; økonomisk planlegging; rådgivningstjeneste for økonomi og forretningsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SABERX Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre Parkway, US- CA94555 FREMONT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Dilatasjonskatetre for perkutan transluminal angioplastikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Exacta AS, Dyrmyrgata 4, 3611 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AS Connector, Postboks 22 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; mekaniske løfteredskaper og -apparater samt løfteklamper; rengjøringsverktøy: sikkerhetsklamper. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet relatert til angitte varer i klasse 7, rørledninger og tilhørende utstyr, undervannsrørledninger, gassrørledninger, reguleringog sikkerhetstilbehør til rørledninger; rengjøringstjenester relatert til rørledninger og tilhørende utstyr; undervannsreparasjon; konsultasjonstjenester i forbindelse med undervannsteknologi. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; testing, målings- og inspeksjonstjenester vedrørende metallkonstruksjoner, industrianlegg, skip og rørledninger; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til undervannsteknologi. 10

11 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eleni&Chris IC SCANDINAVIA AS, Sigurdalleen, 8100 MISVÆR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårstylingpreparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; kosmetikk og kosmetiske preparater; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; Klasse 8 preparater for hårkrølling. Elektriske apparater for hår; elektriske hårstylingsjern; hårklippemaskiner, elektriske; rettetang, elektriske; krølltenger, elektriske; håndverktøy for hårkrølling, ikke elektriske; håndverktøy for hårkrølling, elektrisk; hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; manikyrsett elektriske; neglefiler; neglefiler, elektriske; neglepoleringsfiler; sakser. Klasse 44 Frisør- og skjønnhetssalongtjenester; rådgivningstjenester innen sminke; frisørsalonger, manikyrtjenester, skjønnhetssalonger, skjønnhetspleietjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IC SCANDINAVIA AS, Sigurdalleen, 8100 MISVÆR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårstylingpreparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; kosmetikk og kosmetiske preparater; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; Klasse 8 preparater for hårkrølling. Elektriske apparater for hår; elektriske hårstylingsjern; hårklippemaskiner, elektriske; rettetang, elektriske; krølltenger, elektriske; håndverktøy for hårkrølling, ikke elektriske; håndverktøy for hårkrølling, elektrisk; hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; manikyrsett elektriske; neglefiler; neglefiler, elektriske; neglepoleringsfiler; sakser. Klasse 44 Frisør- og skjønnhetssalongtjenester; rådgivningstjenester innen sminke; frisørsalonger, manikyrtjenester, skjønnhetssalonger, skjønnhetspleietjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scandinavian Glow IC SCANDINAVIA AS, Sigurdalleen, 8100 MISVÆR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Klasse 8 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårstylingpreparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; kosmetikk og kosmetiske preparater; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; mmaskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; preparater for hårkrølling. Elektriske apparater for hår; elektriske hårstylingsjern; hårklippemaskiner, elektriske; rettetang, elektriske; krølltenger, elektriske; håndverktøy for hårkrølling, ikke elektriske; håndverktøy for hårkrølling, elektrisk; hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; manikyrsett elektriske; neglefiler; neglefiler, elektriske; neglepoleringsfiler; sakser. Klasse 44 Frisør- og skjønnhetssalongtjenester; rådgivningstjenester innen sminke; frisørsalonger, manikyrtjenester, skjønnhetssalonger, skjønnhetspleietjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDSTJERNA AS, c/o Helge Moe Fredriksen, Etterstadkroken 5H, 0659 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistå virksomheter med konsepter og strategier i forbindelse med utvikling av kommunikasjonskampanjer; kontortjenester; arrangering av pressekonferanser; bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handelseller industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjoner av varer; design og distribusjon av infografikk; faglige konsultasjoner om forretninger; fjernsynsreklame; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); gallupundersøkelse; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kampanjeplanlegging og -gjennomføring; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; layouttjenster for rekalmeformål; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; maskinskrivning; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av motevisninger for salgsformål; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; pressekontakt, mediekontakt og -rådgivning; produksjon av nyhetsbrev; produsering av reklamefilmer; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av motevarer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sammenstilling av statisitkk; sekretærtjenester; skriving av reklametekster; sponsorsøktjenester; språkvask og korrekturlesing; systematisering av informasjon for bruk i databaser; tekstbehandlingstjenester; utarbeidelse av reklametekster; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; økonomiske beregninger. Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; coaching (veiledning); digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; dj-tjenester; dubbetjenester; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; fotografering; fotografireportasjer; instruksjon [opplæring]; kalligrafitjenester; layouttjenester, andre enn for reklameformål; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; oversettelsesvirksomhet; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; selskapsplanlegging [underholdning]; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr; utleie av videokameraer; videobåndredigering; videofilming; yrkesfaglig opplæring. Klasse 42 Emballasjedesign; grafisk formgiving; rådgivning ved design av websider. 12

13 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lean-tech LEAN-TECH LUNDEBY, Idasvei 152, 0981 OSLO, Klasse 41 Instruksjon [opplæring] Klasse 42 Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise], Prosjektstudier [tekniske] (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAVE OUR SWIRLED Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Iskrem; frosne konfektyrer; frossen yoghurt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRUITAMINS Tropicana Products, Inc., th Avenue East, US- FL34208 BRADENTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Fruktdrikker, fruktjuicer, fruktcocktailer og fruktbaserte drikker; fryste fruktdrikker, isede fruktdrikker; smoothies (ikke alkoholholdige drikker); drikker bestående hovedsakelig av fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP- TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. AIRON AGENTURER AS, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 OSLO, Klasse 9 Vekter; skrittellere [podometer]; smartarmbånd. Klasse 10 Termometre til medisinsk bruk; måleapparater for blodtrykk. Klasse 21 Kammer, elektriske. 13

14 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hamad International Airport Management and Operational Company, P.O. Box 24659, QA- DOHA, Qatar Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Ledelse og drift av flyplasser; adminsitrasjon av forretninger innen transportområdet. Klasse 39 Flytransport for passasjerer, varer og produkter; pakking og lagring av varer; arrangering av reiser; flytransport; arrangering av cruise; arrangering av turer; bestilling av seter for reising; kurértjenester; transportreservasjon; fremskaffelse av informasjon om transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DISNEY MOANA Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUTRAMIGEN PURAMINO Mead Johnson & Company, LLC, 2400 West Lloyd Expresswa, US-IN47721 EVANSVILLE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Morsmelkerstatning, næringsmidler for spedbarn, og dietetiske stoffer adaptert for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIGITALLY AS, Øgårdsveien 37 D, 1390 VOLLEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Konsultasjon og rådgivning innenfor digitale spørsmål i utvikling av nettsider, primært rådgivning til og produksjon av innholdsmarkedsføring eller content marketing. Klasse 41 Nyhetsreportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLEARFIL SE Protect KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, JP- KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Festematerialer for dentale formål; dentallim; tannmaterialer, materialer til tannplombering og til tannavtrykk, dentalvoks levert til tannleger og ikke for salg i detaljhandelsutsalg. 14

15 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gamadine Meda Pharma S.à.r.l., 43, avenue John Fitzgerald Kennedy, LU-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 5 tannpussemidler. Farmasøytiske preparater med unntak av vitaminbaserte ernæringselementer, mineraler, sporelementer og kosttilskudd; hygieniske preparater for medisinske formål for human bruk; plaster; forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler for human eller medisinsk bruk. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. rådgivningstjenester relatert til kommunikasjonsutstyr; rådgivningstjenester relatert til kommunikasjon av data; fremskaffelse av tilgang til websider på et elektronisk informasjonsnettverk; fremskaffelse av kommunikasjon mellom computere. Klasse 42 Design og utvikling av computersoftware og hardware; dataprogrammering og datasystemanalyse; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og konsultasjonstjenester relater til dataprogrammer; forskning; teknisk konsultasjon innen området telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pebble Bulbul ApS, Idraets Alle 12, DK-6710 ESBJERG V, Danmark Klasse 14 Klokker, armbåndsur, digitale klokker, analoge klokker, elektroniske klokker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIETO CHANGING PERSPECTIVES Tieto OYJ, Aku Korhosen tie 2-6, FI HELSINGFORS, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software; vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskonsultasjon relatert til administrasjon av informasjonsteknologi; forretningskonsultasjon relatert til computere og software; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; datastyrt forretningsinformasjonslagring og gjenfinning; datastyrt databehandling; dataverifikasjon og arkivforvaltning; datasøk i computerfiler for andre; datastyrt databasebehandlingstjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester relatert til adgang til internasjonale datanettverk, nemlig operasjon av nettverk for databehandling og telekommunikasjon; fremskaffe tilgang til websider; rådgivningstjenester relatert til kommunikasjon; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARNESEN ROB, Postboks 369 Skøyen, 0213 OSLO, Klasse 9 Briller; brilleglass; brilleinnfatninger; briller for sport. 15

16 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KULTURSKAPERNE AS, Sliperivegen 22, 3718 SKIEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHOLI COLLECTION AS, Åsfaret 4, 1362 HOSLE, Klasse 9 Briller, brilleglass, brilleinnfatninger. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, håndvesker, reisebager, skolevesker, strandvesker og lommebøker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, hansker, sandaler, støvler/støvletter, belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UDARAND Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. GR TRADING AS, Trolldalslia 33, 4870 FEVIK, Klasse 9 dataspillprogrammer, nedlastbare internettspill Klasse 28 Dukker, dukkeklær, dukkemøbler, dukketilbehør 16

17 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. Klasse 35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 19. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STADSPORTEN Stadsporten AS, Postboks 1074 Sentrum, 5809 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; hotelledelse; administrasjon av kundefordelsprogram; franchisevirksomhet; kontortjenester bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; drift av kjøpesentre i form av administrasjon av handelstjenester, administrasjon av prosjekter, forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter, faglige konsultasjoner om forretninger, markedsføring, organisering av handelsog reklameutstillinger, salgsfremmende tjenester [for tredjemann], utleie av salgstands, utleie av reklameplass, utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tjenester vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisering, forretningssøk, forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon vedrørende franchisetakere og lisenstakere; rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bokføring, bokholderi. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, megling og taksering av fast eiendom, leiegårder og leiligheter, forpaktning av fast eiendom, eiendomsomsetning, boligformidling (leiligheter), utleie av kontorer (fast eiendom), husleieinnkreving; finansrådgivning og rådgivning i finansielle spørsmål, forvaltning av formuer, kapitalinvesteringer, oppbygging av kapitalfond. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; catering; formidling og reservering av midlertidig losji; hoteller; hotellreservering; utleie av værelser. Inva Engineering AS, Brobekkveien 80, Bygg 5, 0581 OSLO, Klasse 37 RørleggervirksomhetKonsulentbistand ved byggingsarbeider Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOUNT AS, Blokkebærvegen 19, 5533 HAUGESUND, Klasse 35 Regnskapsførsel. Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. 17

18 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPHERIFLEX Airbus Helicopters, Aéroport International Marseille Provence, FR MARIGNANE CEDEX, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Kobling- og drivmekanismekomponenter for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; propellmekanismer for helikoptre og rotordrevne luftfartøyer; hovedrotorer og halerotorer for helikoptre og rotordrevne luftfartøyer; rotorhoder (rotor hubs) for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; lagre for rotorhoder (rotor hubs) for helikoptre og rotordrevne luftfartøyer. Klasse 12 Helikoptre og rotordrevne luftfartøy; hovedrotorer og halerotorer for helikoptre og rotordrevne luftfartøyer; rotorblader for helikoptre og rotordrevne luftfartøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDTBYEN MANAGEMENT AS, Nordre gate 11, 7011 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; markedsføringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANK MANAGEMENT AS, Kongshavnveien 28, 0193 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALTINIA PRIMER The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; hårlotion; hårshampo og hårbalsam; hårpleieprodukter; hårstylingsprodukter; tannpussemidler. 18

19 registrerte varemerker nr 07/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Lutti SAS, Z.I. de Ravennes Les Francs, Avenue Albert Calmette 262, FR BONDUES, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Søtsaker. (554) Merket er et tre-dimensjonal Lutti SAS, Z.I. de Ravennes Les Francs, Avenue Albert Calmette 262, FR BONDUES, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SesamSesam BT SIGNAAL AS, Postboks 2623 Møhlenpris, 5836 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; parkeringsplasstjenester; utleie av parkeringsplasser; plassreservering for kjøretøy; informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPANDIN Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ursobol MMSPORTS AS, Postboks 1681, 0120 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 19

20 registrerte varemerker nr 07/15 desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BSC MMSPORTS AS, Postboks 1681, 0120 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rep-Power MMSPORTS AS, Postboks 1681, 0120 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XVN Sports MMSPORTS AS, Postboks 1681, 0120 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cretalux BJØRN RYBAKKEN, Toftes gate 61 A, 0552 OSLO, Klasse 35 Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter ; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; design av markedsføringsmateriale; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; layouttjenster for rekalmeformål; markedsføring; online annonsering på datanettverk; produsering av reklamefilmer; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning vedrørende hms ; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salg av digitale informasjonsprodukter; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Klasse 42 Arkitekturkonsultasjoner; emballasjedesign; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; grafisk formgiving; industridesign; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; interiørarkitekter; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; konsulenttjenester innen dataprogramvare; motedesigntjenester; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; tegning [industridesign]; utarbeidelse av dataprogrammer. 20

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 25/07-2007.06.18 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 25/07-2007.06.18 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 25/07-2007.06.18 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 35/14-2014.08.25 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering

Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering Forhold som skal vurderes under planlegging prosjektering 1 Risikovurdering av lokalitetene og verdiene som skal sikres. Det må foretas en vurdering av virksomheten som skal sikres, med tanke på mulighetene

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

VERKTØY 890,- 21880,- 1095,- MASKINER, REDSKAP OG FOR DEN KRESNE. Kjedesag. Kapp- og gjærsag. Verktøyvogn

VERKTØY 890,- 21880,- 1095,- MASKINER, REDSKAP OG FOR DEN KRESNE. Kjedesag. Kapp- og gjærsag. Verktøyvogn MASKINER, REDSKAP OG VERKTØY FOR DEN KRESNE Verktøy, maskiner og redskap for deg som bruker dem mer enn et par ganger i året. 21880,- 890,- Kjedesag Ferax. Elektrisk kjedesag 1800 W. 400 mm sverd med smøring.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/05-2005.05.23 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 21/05-2005.05.23 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 21/05-2005.05.23 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Polar verktøykatalog n 5

Polar verktøykatalog n 5 Polar verktøykatalog n 5 POLAR er et nordisk verktøysmerke basert på to klare målsetninger. Vi vil utvikle og produsere et fullt sortiment av hånverktøy, som passer spesielt til de behov, som finnes i

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Sentraltavlen og nødstoppen er plassert sentralt og lett tilgjengelig for lærer.

Sentraltavlen og nødstoppen er plassert sentralt og lett tilgjengelig for lærer. Sikkerhet og Kunst og håndverk I forbindelse med ombygging og renovering av skolen ble det montert et sentralt låsesystem og nødstopp for alle maskiner og stikkontakter på tre- og metallrommet. Sentraltavlen

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia.

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia. V a r s l i n g For folk flest er det å oppleve trygghet en viktig del av livet. Det å være trygg på at noen hjelper deg om du faller eller har behov for assistanse, kan være avgjørende for å opprettholde

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

Det er bare å slipe Du trenger ikke bytte verktøy

Det er bare å slipe Du trenger ikke bytte verktøy Skap nytt av gammelt Slip i vei! Det er bare å slipe Du trenger ikke bytte verktøy Make it your home. Skap ditt hjem slik du ønsker det med en verdensnyhet: sliperullen PRR 250 ES fra Bosch. Forsatsene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

17/ desember Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers WESUBAVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00095 15. desember 2017 Klager: Representert ved: Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. Innklagede: Representert ved: WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers Klagenemnda

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HVOR GÅR GRENSEN MELLOM EN ELEKTRISK INSTALLASJON OG MASKIN? Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet

Detaljer

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg CLIQ Remote Kirker, museer og andre verneverdige bygg Moderne sikring av verneverdige bygg Gamle bygninger er en viktig del av vår kulturarv. Disse vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og levnet,

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

nr 10/ NO årgang 98 ISSN

nr 10/ NO årgang 98 ISSN . nr 10/08-2008.03.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR Oppbevaringsløsning VEDLIKEHOLDSRÅD Hold overflaten slitesterk og lettstelt ved å behandle den med olje, voks, lakk, maling eller beis. MILJØ Fornybart materiale (trefiber). Fornybart materiale

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tekst i merket Status Detaljstatus 2017.07.22 11:13:00 LACTACYD Søknadsnummer 19851621 Inngitt 1985.04.29 Prioritet

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Vurderingskriterier 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Overføring av elenergi Hovedområdet omfatter, overføring av elenergi på lav og høyspenningsanlegg

Detaljer

EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar. 95/467 lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris

EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar. 95/467  lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris EU- kommisjonens vedtak om prosedyre for attestering av samsvar Produkt(er) Rettsakt Link Skorstein, røykrør og særlige byggevarer 95/467 http://eur- lex.europa.eu/lexuriserv/lexuris erv.do?uri=consleg:1995d0467:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer