nr 07/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 07/15-2015.02.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 07/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelse fra Klagenemnda Avgjørelse fra Oslo tingrett Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /15 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse I innsigelsessak mot int. varemerkereg. nr , MC² Mediterranean Cuisine, har brevet med hevingsavgjørelse adressert til innehaver kommet i retur. Brevet kan fås ved henvendelse til Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 07/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S.A. Equipment Limited, 10 Clifton View, East Mains Industrial Estate, GB-EH522NE BROXBURN, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Utluftingskanaler av metall; luftekanaler av metall for ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater; deler, Klasse 9 tilbehør og komponenter til alle forannevnte varer. Nautiske instrumenter og apparater, samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll (tilsyn), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; brannslukningsapparater; transportable strømfordelingsapparater; kontrollapparater; elektriske kontrollapparater; temperaturregulatorer; temperaturfølsomme kontrollapparater; temperatursensorer; elektriske kontrollapparater for vifter; signalfordelere; omkoplingsfordelere for elektrisk strøm; fordelerbokser; transportable fordelerbokser; elektriske stikkontakter; jackplugger; stikkontakter for elektriske tilkoplingsledninger; strømfordelingsapparater; transformatorer; strømforsyningsenheter; strømforsyningsapparater; strømuttak; transportable transformatorer; inntaks- og uttaksledninger; strobelys; personlige identifiseringslys; kontrollapparater til belysning; detektorer med innebygd belysning; elektriske kabler for lysanlegg; elektriske innkoplingsanordninger for belysningsapparater; startere for lysrør; kabler; elektriske kabler; strømledere; elektriske skjøtekabler; elektriske tilkoplingskabler; elektriske skjøtetromler; varmebestandige el-kabler; isolerte kabler; kabeltromler; kabeltromler med strømuttak; kanaler for elektriske kabler; hjelmer; beskyttelseshjelmer; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 11 Apparater for ventilasjon; blåsere, luftblåsere, ventilasjonsapparater, luftkondisjoneringsapparater; transportable vifter; apparater for belysning, oppvarming, kjøling og tørking; belysningsapparater og -anlegg; elektriske belysningsapparater; elektriske belysningsarmaturer; batteridreven nødbelysning; nødbelysning; transportabel belysning; transportable lysmaster; lamper; sikkerhetsbelysning; belysningstransformatorer; lysrør; belysningsenheter; lysstoffbelysning; reflektorer; halogenlamper; håndlamper; spots; arbeidslys; transportable arbeidslys; transportable lamper; strobelys; lommelykter; elektriske lommelykter; pennelykter; håndlykter; stavlykter; oppladbare lommelykter; hodelykter; sikkerhetslykter; opptiningsapparater som anvender varme; varmekapper for rør; varmeapparater; varmekabler; varmeelementer; varmelister; varmevekslere; mobile varmeapparater; rørformede varmeelementer; konsoller og stativer for belysning; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 17 Fleksible kanalsystemer av plast eller gummi; fleksible kanalsystemer (ikke av metall); fleksible kanalsystemer laget av isoleringsmateriale; rørmuffer, ikke av metall; ikke-metalliske isolerende rørmuffer; varmekapper for rør; deler, tilbehør og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse 40 Utleie av transportable strømfordelingsapparater og transformatorer; utleie av holdere, stativer og skap til oppladning; utleie av varmeapparater; utleie av apparater og anlegg for oppvarming av rom; utleie av midlertidige varmeapparater; utleie av ventilatorer og blåsere; utleie av luftdrevne vifter, ventilatorer og blåsere; utleie av transportable vifter; utleie av vanndrevne vifter, ventilatorer og blåsere; konsulent-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STANLEY PERFORMANCE IN ACTION Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Klebemidler, fugemasse for flislegging, klebemidler for flislegging, klebemidler for festing av bekledningsfliser, klebemidler for montering av tørrveggplater, klebemidler for laminater, klebemidler på sprayboks, klebemidler på kanister; klebemidler for gulvmaterialer, klebemidler for gulvbelegg; klebemidler for papirtapet, klebemidler for tapetsering; klebemidler for festing av tapetborder, klebemidler for tepper, klebemidler for gulvbelegg, klebemidler for speil, klebemidler for liming av glass eller liming av speil, kjemiske stoffer for liming av glass eller liming av speil; kontakt-klebemidler, lim, lim for industrielle formål, limstift for industrielle formål, limstift, superlim; epoksyharpikser, klebestoffer basert på epoksyharpiks; klebemiddel for PVC-U materiale, lim og klebemidler for bruk på plastmaterialer, lim og klebemidler og -stoffer for bruk på tekstilstoffer; lim og klebemidler for bruk på metall, lim og klebemidler for bruk på keramikk eller glass, lim og klebemidler for bruk ved snekkerarbeid eller for bruk på tre; fyllstoffer, elastiske fyllstoffer, fyllstoffer til tre, fyllstoffer av ekspansjonskum; bindemidler for bruk i formulering av kittstoffer; løsemidler; løsemidler beregnet for rensing av murstein, mørtel eller stein; fuktisoleringspreparater 4

5 registrerte varemerker nr 07/15 eller -midler (annet enn maling); kjemiske midler for herding av tre; løsemidler for herding av tre. Klasse 3 Slipemidler, slipende skuremidler, slipemidler for bearbeiding av underlag, skiver og puter for slipe- eller pusseformål, alkoholholdige løsemidler til bruk som rengjøringspreparater; løsemidler for fjerning av maling; løsemidler for fjerning av ferniss og lakk; såpe til å fjerne maling med; malingsfjerner, fernissfjerner, lakkfjerner, tapetfjerner, rengjøringspreparater til bruk på murstein, mørtel eller stein; preparater for rengjøring eller restaurering av pensler og koster. Klasse 6 Uedle metaller og deres legeringer; bygninger av metall, bygningsmaterialer av metall, bygningsdeler av metall, industrielle lagringsenheter av metall, industrielle lagerskap av metall; kliniske sterile og substerile lagringskasser og -skap av metall, lagringskasser og -skap av metall for klinisk bruk, sterile eller substerile lagringskasser og -skap av metall til klinisk bruk; varer eller komponenter laget av uedle metaller for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; rør, innvendige rørklammere, klammere for å rette inn rørender og sveiseklemmer, alle for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; beslag av metall for bygninger, dører av metall, pansrede dører av metall, sikkerhetsdører av metall, dørkarmer av metall, sikringskarmer av metall for dører eller vinduer, beslag av metall for dører, dørkarmer av metall, døråpnere av metall, dørlukkere av metall, vinduer av metall, vindusrammer av metall, vindusbeslag av metall, beslag av metall for dører eller vinduer for sikkerhetsformål, beslag av metall for bygninger for sikkerhetsformål; isenkramvarer; små jernvarer; festeanordninger av uedle metaller; vegg- og murankere laget av metall; forankringsbolter; skruer; muttere; kombinerte skrue- og mutterfesteanordninger; skruankere; kombinerte skrue- og mutterankere; festeog forankringsanordninger; kombinerte skrue- og mutterfesteinnretninger; innretninger for fastgjøring av skruer og muttere; metallnagler, skruer; festeinnretninger som omfatter en kombinasjon av metallnagler, -skruer og -muttere; bolter av metall; ankere; ankere som omfatter skrue- og mutterkombinasjoner; bolter; skrue- og boltefester; kombinerte skrue-, bolte- og mutterfester; ekspansjonsbolter; skruankere som er dokkeinstallasjoner med gjenger som benyttes i bygninger og vegger/murer; kombinerte paknings- og forankringsmuttere for skruer og andre gjenstander med gjenger; ankere, spikre, nagler og skruer, alle av uedle metaller; små jernvarer; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; ikkeelektriske kabler og tråd av uedle metaller; rør og slanger av metall; pengeskap, hvelv, låser for pengeskap eller for hvelv; hyllesystemer, stativer, skap, pulter og skrivebord (ikke møbler), paller, kassebenker for maskintilbehør; metallsprinkler; trappetrinn og gelendere for å nå høye skap; utstillingshyller av metall; stoppeklosser av metall; bjelker av metall; låser og låseanordninger (ikke elektriske) av metall, kombinasjonslåser og sett med tallskiver og ringer til kombinasjonslåser, deler og tilbehør til kombinasjonslåser, bolter og liknende sikkerhetsinnretninger; dørbeslag av metall; kister av metall; verktøykasser av metall (tomme); verktøykister av metall (tomme); kasser, kister og skap for lagring av verktøy eller av tilbehør til verktøy; beholdere av metall; trapper av metall; metallbeslag for bygging; verktøyskaft av metall; trappestoler laget av metall (ikke møbler); tilbehør, deler og ekstrautstyr tll alle de forannevnte varer; varer av uedle metaller ikke tatt opp i andre klasser; stifter for elektroverktøy. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøy); maskinkoplings- og transmisjonsdeler (unntatt for landkjøretøy); hydrauliske verktøy, elektroverktøy og tilbehør for elektroverktøy; generatorer; kompressorer; bærbare generatorer og kompressorer; driller, elektriske driller, pneumatiske driller, roterende driller, hammerdriller, slagdriller, momenttrekkere, slagnøkler, drilltrekkere, vinkeldriller, boremaskiner, bankere, hammere, elektropneumatiske hammere, pneumatiske hammere, roterende hammere, demoleringshammere, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, randomorbitslipemaskiner, orbitslipemaskiner, skiveslipemaskiner, båndslipemaskiner, poleringsmaskiner, sager, elektriske sager, pneumatiske sager, sirkelsager, stikksager, gittersager, kjedesager, kappsager, gjærsager, vippesager, bordsager, radialarmsager, båndsager, løvsager, trimsager, slipere, elektriske slipere, pneumatiske slipere, benkslipere, vinkelslipere, rettslipere, skiveslipere; jordbor, bor for jordingsstenger, pålebor, påletrekkere, hagesakser, pumper, stampere, verktøy til beskjæring av trær, batteridrevne krympe- og skjæreverktøy, svillespikerhammere, svillespikertrekkere, svillepakkermaskiner; grunnhøvler, biskuit-rubanker; høvelmaskiner; skrutrekkere, elektriske skrutrekkere, heftemaskiner, stiftemaskiner, spikermaskiner, sakser, elektriske sakser, klippemaskiner, nappere; tykkelseshøvler, blandere, røreverk, malemaskiner, pussemaskiner, frese- og dreiemaskiner, elektriske kniver, knivslipemaskiner, limpistoler, varmepistoler, varmluftpistoler, som er motordrevne eller elektrisk drevne bærbare og stasjonære verktøy; tilbehør, deler og ekstrautstyr til alle de forannevnte varer, herunder drillbits, tilbehør til driller, senkebor, drillchucks, drillchucknøkler, spennhylser, borevinkel-kontrollenheter, hammerbits, meiselhammerbits, drillhoder, sagblader, sirkelsagblader, stikksagblader, gittersagblader, hullsager, kjeder for kjedesager, kjederslipere for kjeder, kutteskiver, slipeskiver, pusseskiver, poleringsskiver, slipehjul, slipesteiner, filer, rivjern, biskuit for biskuit-rubanker, blader for høvelmaskiner, skrutrekkerbits, grunnhøvelskjær, slipeskiver, slipebånd, kuttesteiner med slipevirkning, slipesteiner, våtslipesteiner, støvposer for slipemaskiner, børster, stålbørster, kurver til rørverk, blanderkurver; føringer og avskjerminger for elektroverktøy, føringer og avskjerminger for blad- og knivslipemaskiner; elektroeller andre verktøymaskiner med lasere; justeringsmekanismer innbefattende en laser; justeringsmekanismer for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; drillstativer, pumper, alle for bruk sammen med elektroverktøy; svalehalejigger, sammendyvlingsjigger; sagbenker, sagbord; klembakker; skruestikker; kasser og esker for bruk med elektroverktøy og tilbehør til elektroverktøy; kjeder for kjedesager; støvsugere, støvavsugere, apparater innbefattende et vakuum for rengjøringseller støvavsugningsformål; støvsugere, støvavsugere, apparater innbefattende et vakuum for rengjøringseller støvavsugningsformål, som alle er deler, ekstrautstyr eller tilbehør til elektroverktøy; blåseog/eller vakuumsugemaskiner for avsuging av støv; støvavsugningsrør som er deler eller ekstrautstyr til blåse- og/eller vakuumsugemaskiner for avsuging av støv; transportører, maskiner for transport av materialer på et luftskinnesystem som brukes i fremstillings-, lagrings- og monteringsmiljøer; heiseanordninger, heiseanordninger for å løfte og senke laster til bruk i fremstillings-, distribusjons- og monteringsmiljøer; utstyr, apparater og maskiner for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledinger i oljeog gassindustrien; elektriske sveisemaskiner, maskiner for rensing av rør og rørledninger, vannstrålebaserte rensemaskiner, avkalkningsmaskiner, utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, rørleggingsmaskiner, maskiner for maling av rør, apparater for forsenkning av rør og rørledinger, apparater for bøyning av rør; automatiserte apparater for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien, automatiserte elektriske sveisemaskiner, maskiner for rensing av rør og rørledninger, automatiserte 5

6 registrerte varemerker nr 07/15 Klasse 8 vannstrålebaserte rensemaskiner; automatiserte avkalkningsmaskiner, automatiserte utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, automatiserte rørleggingsmaskiner, automatiserte maskiner for maling av rør, automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledninger, automatiserte apparater for bøyning av rør; kontrollsystemer for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; kontrollsystemer for automatiserte maskiner for rensing av rør og rørledninger, kontrollsystemer for automatiserte vannstrålebaserte rensemaskiner, kontrollsystemer for automatiserte avkalkningsmaskiner, kontrollsystemer for automatiserte utstyr, apparater eller maskiner for håndtering av rør og rørledninger, kontrollsystemer for automatiserte rørleggingsmaskiner, kontrollsystemer for automatiserte maskiner for maling av rør, kontrollsystemer for automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledinger, kontrollsystemer for apparater for bøyning av rør; sveiseapparater, elektriske sveiseapparater, elektriske lysbuesveiseapparater, døråpnere og dørlukkere, elektriske eller hydrauliske døråpnere eller dørlukkere, mekaniske døråpnere og mekaniske dørlukkere; deler, ekstrautstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer. Håndverktøy og tilbehør til håndverktøy; håndredskaper; syler, benkestopper, borvinder, borforlengelser; boltekuttere, driller, kanthøvler, kittpistoler, spissmeisler, ankere til krittsnor, kasse, snor og krittsnorspoler, meisler, skrutvinger, kombinasjonsskrutvinger, håndsager, løvsager, senkebor, demoleringsbommer, sammendyvlingsjigger, filer, maljeverktøy, baufiler, hammere, håndholdte driller, hånddrevne fresemaskiner med skjæreelementer, kappøkser, sekskantnøkler, trehammere, gjæringskasser, gjæringssakser, gjæringsslipere, gjæringsskrustikker, spikertrekkere, spikersett, muttertrekkere, høvler, nebbtenger, lommekniver, brekkjern, hulltenger, kittekniver, rivjern, skraller, skrallehåndtak og skrallenøkler, rivere, klinkepistoler, sager, sett med sager, skrapere, skrutrekkere, skrutrekkerbits, knivslipere, sakser, håndplatesakser, piper, pipesett, sponhøvler, håndplatesakser, fjærklemmere, vinkelhaker, stiftepistoler, rettholtere, stiftemaskiner, brukskniver, skrustikker, flervinkelsskrustikker, tapetkniver, avisoleringstenger, tresager, merkeverktøy, skrunøkler, sett med skrunøkler, brekkjern; knivslipeapparater og - instrumenter, sprayapparater med håndpumpe for pleie av plen og hage for påføring av gjødsel, ugrasmiddel eller pesticid; sprayapparater med håndpumpe for konstruksjonsanvendelser; flerbruksverktøy omfattende nebbtang og en boks/flaskeåpner; tanggripere; drivhammere; trådkuttere; tresidige filer; tresager; sakser; sagtakkede blader; håndverktøy og redskaper for bruk i konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; tilbehør til håndverktøy, herunder blader for håndsager, slipeskiver, høvelblader, drillbits, hammerbits, tilbehør til driller; senkebor; drillchucks, drillchucknøkler, spennhylser; borevinkel-kontrollenheter; meisler, hammermeisler; blader; sagblader, sirkelsagblader, stikksagblader, gittersagblader; hullsager; kjedeslipere; kutteskiver, slipeskiver, poleringsskiver, pusseskiver, slipehjul, slipesteiner; filer, rivjern; blader for høvelmaskiner; skrutrekkere, skrutrekkerbits; grunnhøvelskjær, slipepapir, slipeskiver, slipebånd, pussepapir; børster, stålbørster; rørverksbørster, kurver til rørverk, blanderkurver; stifter; føringer og avskjerminger for håndverktøy; verktøy eller driller/trekkere innbefattende apparater, eller et instrument eller innretning for projisering av en laserlysstråle for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller drill/trekker kan arbeide ut fra; justeringsmekanismer innbefattende en laser; verktøy eller drill/trekkere innbefattende hvilke som helst apparater, instrumenter eller innretninger som innbefatter en laser for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller en drill/trekker kan arbeide Klasse 9 ut fra, eller for montering på verktøy eller drill/trekkere for bruk ved innstilling av verktøyet eller drill/trekkeren i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål, eller innbefattende en laser for bruk til å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy eller drill/trekker kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy eller drill/trekkere for bruk ved innstilling av verktøyet eller drill/trekkeren i forhold til arbeidsflaten, eller som er for markerings- eller justeringsformål; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; drillstativer, svalehalejigger, sammendyvlingsjigger, sagbenker, sagbord, klembakker, skrustikker, alle for bruk med håndverktøy eller som er håndverktøy, verktøyshylstere; verktøysbelter; slipende skjæresteiner, slipesteiner, slipeskiver, våteslipesteiner; adaptere, brekkstenger, batteriklemmetenger, lagertrekkere, bøyestenger, ringnøkler, bremsefjærtenger, bremseverktøy, notmeisler, kaldmeisler, forbindelsesstangsmuffer, hanefotsnøkler, meisler med diamantspiss, styrestagsverktøy, I- håndtak, åpne stjernenøkler, leddhåndtak, girtrekkere, hengselhåndtak, ringnøkler med offset, gaffelnøkler, bolthåndtak, tannhjulsavtrekkere, røruttrekkere, rørtenger, pitmanarmtrekkere, nøkkelpiper, kjørnere, brekkjern, trekkere, hulljern, skraller, felgnøkler, rippemeisler, naglekuttere, skrapere, skrueuttrekkere, skrutrekkerpiper, skrutrekkere, pipehåndtak, pipestativer, pipenøkler, kombinasjonsnøkler, stjernedriller, boltetrekkere, momentnøkler, rørekspandere, universalledd, universalpiper, hjultrekkere, huggjern, nøkkeltenger, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt måle- og signaliseringsapparater og - instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; audioapparater; videoapparater; telekommunikasjonsapparater; datamaskinvarer og dataprogramvare; datamaskinvare og dataprogramvare tilpasset bruk for lagerstyring, eller tilpasset bruk som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; elektroniske brikker for lagerstyringsformål, elektroniske brikker for identifiserings- og kontrollformål, elektroniske brikker, kort eller liknende anordninger tilpasset for bruk med apparater for radiofrekvensidentifikasjon; strekkodelesere, elektroniske brikker; lesere for radiofrekvensidentifikasjonsbrikker; oppbevaringsstativer for dataplater eller for datadisketter, eller for elektroniske brikker, eller for strekkodelesere; alarmer; sentraliserte sikkerhetsalarmer; sentraliserte sikkerhetssystemer; alarmapparater for kontroll av menneskers bevegelser; tyverialarmer (unntatt for kjøretøyer); tyverialarmer tilpasset for bruk med videoapparater; akustiske alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektroniske alarmer (unntatt for kjøretøyer); inntrengeralarmer (unntatt for kjøretøyer); låser (elektriske) med alarm; sikkerhetsalarmer (unntatt for kjøretøyer); teleradiokontrollenheter for elektroniske tyverialarmer; varslingsalarmer (unntatt for kjøretøyer); fotografiapparater; videokameraer; sikkerhetsapparater med videokamera; sikkerhetsinstallasjoner med videokamera; sikkerhetsinstrumenter med videokamera; videokameraer tilpasset overvåkningsformål; videokameraer tilpasset sikkerhetsformål; mikrofoner; elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet; sikkerhetsapparater for bygninger; sikkerhetsapparater for behandling av lydsignaler; sikkerhetsapparater for behandling av videosignaler; sikkerhetsapparater for mottak av lydsignaler; sikkerhetsapparater for mottak av videosignaler; sikkerhetskontrollapparater; sikkerhetskontrollinstrumenter; sikkerhetsanordninger for dører til bygninger; elektriske låseanordninger; sikkerhetsanordninger for vinduer i bygninger; elektriske apparater for adgangssikkerhet; apparater og 6

7 registrerte varemerker nr 07/15 instrumenter for bruk i sikkerhetskontroll; sikkerhetsapparater og -instrumenter for bruk i kontrollert adgang; elektriske eller elektroniske apparater for kontrollert adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for kontrollert adgangssikkerhet, CCTV fjernsyn; apparater og instrumenter for bruk i datasikkerhet eller for datasikkerhetsformål; sikkerhetsapparater for bygninger; apparater for inntrengerdeteksjon; apparater og instrumenter for beskyttelse mot tyveri; elektriske apparater for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektriske anordninger for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne sikkerhetsapparater (unntatt for kjøretøyer); elektroniske komponenter for sikkerhetsinstallasjoner; sikkerhetsapparater for bruk i kontor; overvåkningsapparater og -instrumenter; sikkerhetsapparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; dataprogramvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; datamaskinvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i data- eller videomeldingsformidling; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i mobiltelefoni unntatt for industrielle formål, apparater, instrumenter eller anordninger, alle i form av radiosendere eller - mottakere; apparater, instrumenter eller anordninger tilpasset for bruk i posisjons- eller bevegelsesdeteksjon, eller i form av trygghetsalarmer; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll, bonglesningsapparater; bonger, brikker og kort alle tilpasset for bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater, og bonger, brikker og kort alle tilpasset for bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk i eller med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare, alt for bruk for å gi adgang til lokaler eller anlegg eller for å gi tillatelse for bruk av utstyr, eller alt for bruk med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller for bruk med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller for bruk med kontrollenheter for nøkkeladgang; adgangskontroll- og alarmovervåkningssystemer, apparater og instrumenter for adgangskontroll og alarmovervåkning; trådløse anropssystemer, som er systemer innbefattende en eller flere datamaskiner, trådløse radiomottakere, trådløse repeatere, elektriske veggbrytere, trådløse sendere, røkvarslere, og alfanumerisk skjerm; døralarmer for å forhindre uautorisert utgang og uautorisert inngang, signaliseringsapparater for pasientovervåkningssystemer; antennemoduler, fjernkontrollenheter og modultestere som overvåker riktig virkemåte av systemkomponenter; elektriske vekt-, bevegelses- og posisjonsdetektorer for å gi en indikasjon til en sykepleier eller omsorgsperson når en pasient forlater en stol eller seng; dataprogramvare; dataprogramvare for bruk i programmerbare muntlige kommunikasjonssystemer som forbinder anropere til personale i rekkefølge inntil de får svar for bruk i helseog omsorgsfasiliteter; alarm- eller overvåkningssystemer til bruk for å forhindre uautorisert ut- og inngang; elektroniske alarmsystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand; elektroniske overvåkningssystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand; elektroniske alarmsystemer for innbrudd, røk, personlig sikkerhet og pasienters helsetilstand omfattende en monitor og en alarm; elektroniske bevegelsesmonitorer; personsøkingssystemer, adgangskontroll- og alarmovervåkningssystemer; datastyrte mottakere, skjermer og sendere; og personsøkingssystemer som omfatter en eller flere av et adgangskontroll- og alarmovervåkningssystem, datastyrt mottaker, skjerm og sender; undervisningsapparater og -instrumenter, undervisnings- og opplæringsmateriell i form av videobånd for å instruere medisinske fasiliteter om riktig bruk, testing og vedlikehold av et sikkerhetssystem og viktigheten av å føre fullstendig journal for systemet; dataprogramvare; dataprogramvare for lagerforvaltningsformål; lagerforvaltningsprogramvare for bruk i helse- og omsorgsbransjen; apparater og instrumenter for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; automatiserte elektriske sveiseapparater, kontrollsystemer for automatiserte elektriske lysbuesveiseapparater; kontrollsystemer for bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien, kontrollsystemer for automatiserte elektriske sveisemaskiner; kontrollsystemer for automatiserte rensemaskiner for rør og rørledninger; kontrollsystemer for automatiserte vannstrålebaserte rensemaskiner; kontrollsystemer for automatiserte avkalkingsmaskiner; kontrollsystemer for automatisert utstyr for håndtering av rør og rørledninger; kontrollsystemer for automatiserte rørleggingsmaskiner; kontrollsystemer for automatiserte maskiner for maling av rør; kontrollsystemer for automatiserte apparater for forsenkning av rør og rørledninger, kontrollsystemer for apparater for bøyning av rør; målebånd, watere, libeller, waterpass, magnetiske søkere for nagler, lasermålesystemer, elektroniske søkere for nagler, vinkeldelere, smygvinkel, bordybdemålere, buttmålere, watere, markeringsmålere, gjæringskasser, senkelodd, blylodd, loddesnor, vinkelhaker; elektroniske låser og tilhørende programvare, programvare for elektroniske låser; elektroniske nøkler og nøkler og kontrollterminaler for elektroniske låser; elektriske tidslåser; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter og batteriladere; måleapparater og -instrumenter; elektriske og optiske anordninger for føring og avstandsmåling for bruk med elektroverktøy; lasere; lasere som kan brukes for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; lasere for måling av avstander eller for bruk til justering; laseravstandsmålere; apparater, instrumenter eller anordninger for måling, nivellering, markering eller justering, innbefattende et laserlys for å gi et referansepunkt som brukeren av et elektroverktøy eller håndverktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på elektroverktøy eller håndverktøy, for bruk til justering av elektroverktøyet, eller håndverktøyet, i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; veieapparater, trebente stativer; kikkerter; fotografiapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brilleglass, beskyttelsesbriller, øyeskjermer; forstørrelsesglass; knebeskyttere for arbeidere; telekommunikasjonsfutteraler; futteraler for telefoner og mobiltelefoner; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefonholdere; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefondeksler; holdere for elektrisk testutstyr; holdere for målebånd; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer; høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter, batteriladere, transformatorer, elektriske ladere for trådløse elektroverktøy; elektriske kabler; spenningsmålere; amperemetere; brannslukningsapparater; røkvarslere; alarmer, tommestokker, målestokker, målebånd; vinkelmålere; watere, digitale watere; klær for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende fottøy; støvler, sko og fottøy, alle for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende hansker, beskyttende forklær; 7

8 registrerte varemerker nr 07/15 personlig beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, ansiktsskjermer, vernebriller, beskyttende hodeplagg; hjelmer; musematter; og deler, ekstrautstyr og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 11 Bærbare dampsteriliseringsapparater; bærbare damprensemaskiner for møbeltrekk, dampsterilisatorer for husholdningsbruk; fjerningmaskiner (dampdrevne) for fjerning av tapet; bærbare damprengjøringsmaskiner; lys unntatt for industrielle formål, lommelykter unntatt for industrielle formål, bærbare lys og bærbare belysingssystemer, elektriske lys unntatt for industreielle formål, elektriske lommelykter unntatt for industrielle formål, elektriske lamper unntatt for industreielle formål, elektriske lanterner; buelamper unntatt for industrielle formål; brukslys, lysbøyer, lommelykter, arbeidslamper, pennelykter; flomlys, elektriske vifter, bærbare elektriske varmeapparater og luftrensere; apparater for belysning (unntatt for industrielle formål) eller for oppvarming eller for dampgenerering; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 12 Vogner tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; trillebårer; hagetraller; traller for klinisk bruk, lagringstraller for klinisk bruk, sterile eller substerile traller eller lagringstraller for klinisk bruk; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 16 Trykte publikasjoner, bøker; bøker og publikasjoner som inneholder informasjon relatert til gjør-det-selvprosjekter eller til bygningskonstruksjon eller til utbedringer og reparasjoner i hjemmet; kontorrekvisita; stiftemaskiner for husholdnings- eller kontorbruk, og stifter til bruk med disse, papirvarer, skriveredskaper, arkivmapper, -permer og -bokser (papirvarer), roterende arkivmapper, -permer og -bokser; dokumentbakker; limbånd for husholdnings- eller kontorbruk; lim for husholdnings- eller kontorbruk: limbånd for bruk i kunst- eller hobbyarbeid; lim for bruk i kunst- eller hobbyarbeid; limbånd for bruk i håndverk; innpakningsbånd, klebebånd for innpakning; klebemidler for husholdnings- eller kontorbruk; klebemidler for bruk i kunst- eller hobbyarbeid, klebemidler for bruk i håndverk, klebende maskeringstape for husholdnings- eller papirvareformål. Klasse 17 Elektrisk tape, isoleringstape, elektrisk isoleringstape, klebende maskeringstape (annet enn for husholdningseller papirvareformål); ducttape; limbånd for bruk ved reparasjon av sprekker; limbånd (unntatt husholdningseller papirvareformål); innpakningsbånd annet enn for husholdnings- eller papirvareformål; vanntett tetningsmasse; tetningsmasse for bruk i takkledning eller for bruk i takrenner; klebende tetningsmasse for bruk i takkledning; klebende tetningsmasse for bruk ved reparasjon eller montering av takrenner; harpiksbasert tetningsmasse for bruk på tak, vegger og veidekker; gummibasert tetningsmasse for takkledning; kitt, kittprodukter og kittpreparater; tetningsmasse, tetningsmasse for bygninger; teningsmasse for tetning rundt vindus- og dørkarmer, tetningsmasse for murstein, tetningsmasse for hageganger og terrasser; tetningsmasse for kjøkken og bad; flerbrukstetningsmasse og flerbrukstetningsmasse av silikon. Klasse 20 Møbler og varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre eller plast; arbeidsbenker, sagkrakk, skuffesystemer, benkeskrustikker, skrustikkebenker; stigbrett, stiger, trappestiger; kasser, verktøyskrin, verktøykasser, beholdere; ikke-metalliske festeanordninger og ikkemetalliske festeinnretninger; nagler, ikke av metall, skruer, ikke av metall; forankringsanordninger, ikke av metall; forankringsinnretninger, ikke av metall, for skruer og festeanordninger; ankere, ikke av metall, vegg-/murankere ikke av metall, ankerplater, ikke av metall; sagkrakk, sagbenker; bukker, bukkebord, ikkemetalliske bukker til understøttelse av bord; trappestoler, sparkestoler; hyllesystemer, stativer, (alle møbler); trillebord, trillebord for datamaskiner; stativer, hyller, og lagerskap; stativer, hyller og lagerskap tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; hyllesystemer ikke av metall; ikkemetalliske lagringskasser eller -beholdere; ikkemetalliske lagringskasser eller -beholdere for industriell og kommersiell bruk, samt institusjonsbruk; ikke metalliske lagringsskap og -hyllesystemer; tilbehør til medisinsk lagrings- og hyllesystemer solgt som en enhet og omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett; tilbehør til lagrings- og hyllesystemer solgt som en enhet og omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett for bruk på kontorer; tilbehør til lagrings- og hyllesystemer omfattende hovedsakelig lagringsstativer, hylledelere, kurver og glidebrett; verktøykasser ikke av metall; sagkrakk, arbeidsflater av tre for benker, esker og oppbevaringsordnere for små deler laget hovedsakelig av plast, lagringsskap av metall og plast og deler dertil; verktøystativer; industrielle lagringsutstyr i form av skap, skuffer, verktøystativer, disker og skranker, hyller, skrivebord, bokhyller, benkeben, skrivebordsplater, plater til disker og skranker; tilbehør til skuffer, nemlig skillevegg, delere, etikettholdere, esker, bakker, stolper til skuffebunner, adapterhylsere, innlegg for skuffebunner, kartoteksystem og tilbehør til skap, nemlig sparkeplater, gulvrammer og innfelte skapbunner og konstruksjonsdeler dertil; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 37 Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester; montering, vedlikehold og reparasjon av alarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av signaliseringsapparater, montering, vedlikehold og reparasjon av bevegelsesmonitorer, montering, vedlikehold og reparasjon av personsøkingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av pasientposisjonsmonitorer, montering, vedlikehold og reparasjon av bonglesningsapparater, montering, vedlikehold og reparasjon av elektroniske adgangskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av elektroniske autorisasjonssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av trygghets- og sikkerhetsutstyr, montering, vedlikehold og reparasjon av inntrengervarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av ransvarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av industriprosesskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av brannvarslingssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av adgangskontrollsystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av videoovervåkningssystemer, montering, vedlikehold og reparasjon av innbruddsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sentraliserte sikkerhetsovervåkningsapparater og -instrumenter; montering, vedlikehold og reparasjon av en sentralisert sikkerhetsovervåkningstjeneste; montering, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; montering, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; montering, vedlikehold og reparasjon av datasystemer, mikroprosessorbaserte kontrollapparater, bonglesningsapparater, elektroniske adgangskontrollsystemer og elektroniske autorisasjonssystemer; tjenester relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; konsulenttjenester relaterte til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i olje- og gassindustrien; utleie av utstyr relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i oljeog gassindustrien, vedlikehold, montering og reparasjon av dører og vinduer, montering og vedlikehold av sikkerhetssystemer, reparasjon, vedlikehold, rekondisjonering og rengjøring av bankhvelv, pengeskap, låser og alarmsystemer; installasjon av pengeskap, låser og innbrudds-, bevegelses-, avgangs- og/eller brannalarmer, datastøttetjenester; bygningskonstruksjon; reparasjon; monteringstjenester; utleie, vedlikehold og reparasjon av maskiner, verktøy og reservedeler for verktøy og elektroverktøy; verktøyreparasjonstjenester, 8

9 registrerte varemerker nr 07/15 verktøyrekondisjoneringstjenester, verktøyrensetjenester, reparasjon av maskiner eller av maskinparker, rekondisjonering av maskiner eller maskinparker, rensing av maskiner eller maskinparker; rådgivnings- eller informasjonstjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid, (uansett om det er tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller internett); fremskaffelse av en webside på internett for å tilveiebringe informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid; og leasingtjenester relatert til alle de forannevnte varer eller tjenester, og leasingtjenester relatert til salg, forsyning eller innkjøp av verktøy for bruk i bygg- eller anleggsvirksomhet; tilveiebringelse av leasingfasiliteter relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 41 Opplærings- og utdanningstjenester; opplæring og utdanning relatert til programvare; opplæring og utdanning relatert til datastyrt lagerstyring; opplæring og utdanning relatert til datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; opplæring og utdanning relatert til datastyrt utarbeidelse av lagerlister; opplæring og utdanning relatert til lagerforvaltningstjenester, opplæring og utdanning relatert til tjenester knyttet til forvaltning og etterfylling av lagre; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsalarmer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av overvåkningsutstyr, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av telekommunikasjonsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av alarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sentraliserte sikkerhetsalarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av kameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av videokameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstallasjoner med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinnretninger, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter; opplæring og utdanning i forhold til elektroniske adgangskontrollsystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av autorisasjonssystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av datasystemer; tilveiebringelse av leasingfasiliteter for alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare, rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt lagerstyring; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt utarbeidelse av lagerlister; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med lagerforvaltningstjenester, rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med forvaltning og etterfylling av lagre; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; datatjenester; utleie av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskinvare; konsulenttjenester innen området datamaskinvare; analysering av datasystemer; design av dataprogramvare; datakonsulenttjenester; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datatjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; utleie av datamaskiner for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; dataprogrammering i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av datamaskinvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester i området datamaskinvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; analysering av datasystemer i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av dataprogramvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datakonsulenttjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og -autorisasjoner; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og -autorisasjoner ved dører; overvåkningstjenester for datasystemer; tilstandsovervåkningstjenester; tilstandsovervåkning relatert til fluider; tilstandsovervåkning av maskiner; miljøovervåkningstjenester; miljømessig overvåkning av lagringsområder for avfall eller av områder for avfallsbehandling; overvåkning av aktiviteter som påvirker miljøet; overvåkning av datasystemer; overvåkning av datasystemer ved fjerntilgang; overvåkning av nettverk; design og oppdatering av programvare for datastyrt adgangskontrollsystemer, autorisasjonssystemer og/eller alarmsystemer; inspeksjon på stedet av utstyr i forbindelse med alarmapparater, signaliseringsapparater, bevegelsesmonitorer, personsøkingssystem og/eller pasientposisjonsmonitorer, arkitekturdesigntjenester; fjernovervåkning av trygghets- og sikkerhetsutstyr eller innbrudds-, rans-, industriprosesskontroll-, brann-, adgangskontroll- og videoovervåkningssystemer; datatjenester, tilveiebringelse av databaser innen området utbedringer og reparasjoner i hjemmet; ingeniørkonsulentvirksomhet relatert til konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger i oljeog gassindustrien; tilveiebringelse av leasingtjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 45 Sikkerhetstjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; sikkerhetskonsulentvirksomhet, konsulenttjenester innen området sikkerhet; overvåkning av alarmer; tilveiebringelse av informasjon relatert til betjening av inntrengeralarmer; sentraliserte overvåkningstjenester for innbrudds- og sikkerhetsalarmer; konsultasjoner om brannsikring, tjenester for beskyttelse av eiendom og individer mot brann, konsulenttjenester innen området brannsikring; design av sikkerhetssystemer; konsultasjoner angående sikkerhetssystemer og konsultasjoner angående integrering av 9

10 registrerte varemerker nr 07/15 sikkerhetssystemer; konsulentvirksomhet innen området fysiske sikkerhetstjenester som omfatter låser, pengeskap, dører, dørlukkere, alarmsystemer og andre sikkerhetssystemer for husholdninger og forretninger; låsesmedvirksomhet, åpning av låser; utleie av adgangskontrollsystemer, utleie av autorisasjonssystemer; utleie av alarmsystemer; tilveiebringelse av leasingfasiliteter relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYNKADE Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. EXACTA AS, Dyrmyrgata 4, 3611 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Bistand til bedriftsledelse; bokføring og regnskapsførsel; regnskapskontroll; økonomisk planlegging; rådgivningstjeneste for økonomi og forretningsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SABERX Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre Parkway, US- CA94555 FREMONT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Dilatasjonskatetre for perkutan transluminal angioplastikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Exacta AS, Dyrmyrgata 4, 3611 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AS Connector, Postboks 22 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; mekaniske løfteredskaper og -apparater samt løfteklamper; rengjøringsverktøy: sikkerhetsklamper. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet relatert til angitte varer i klasse 7, rørledninger og tilhørende utstyr, undervannsrørledninger, gassrørledninger, reguleringog sikkerhetstilbehør til rørledninger; rengjøringstjenester relatert til rørledninger og tilhørende utstyr; undervannsreparasjon; konsultasjonstjenester i forbindelse med undervannsteknologi. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; testing, målings- og inspeksjonstjenester vedrørende metallkonstruksjoner, industrianlegg, skip og rørledninger; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til undervannsteknologi. 10