DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK"

Transkript

1 Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ Tlf: /11 10/5907(32) PLN DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Etter delegert fullmakt (sak 10/4348) fatter byplansjefen på vegne av Hamar kommune slikt VEDTAK : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens legges detaljreguleringsplan for Martodden, område B8, på offentlig ettersyn. Planen skal behandles sammen med byggesøknad, som sendes ut til nabovarsling/høring sammen med forslag til reguleringsplan. Høringsfristen er 6 uker fra offentliggjøring. Uttalelser til planforslaget og søknad om tiltak, sendes kommunen innen 7. desember. Dokumentene er tilgjengelig på internett og merknader til planforslaget og nabovarsel sendes skriftlig til eller til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar. Dokumentene kan også ses i Servicekontoret i Hamar kommune, eller i Hamar bibliotek, avd. Hamar (Torghjørnet) og Vang. VEDLEGG ligger på internett: For reguleringsforslaget: - Delegert vedtak, saksframstilling - Planbeskrivelse (revidert ) - Reguleringsplan ( ) - Reguleringsbestemmelser (revidert ) For nabovarselet: - Nabovarsel - Situasjonskart (revidert ) - Utomhusplan (revidert ) - Fasader hus A ( ) Besøksadresse: Hamar Rådhus, Vangsvegen 51 Telefon: E-post: Bankgiro: Postadresse Postboks 4063, 2306 Hamar Telefax: Web: Foretaksnr:

2 - Fasader hus B (revidert ) - Fasader hus C ( ) - Fasader hus D ( ) - Fasader hus E ( ) - Fasader hus F ( ) - Fasader hus G ( ) - Fasader sett fra vest hus D, C og B ( ) - Fasader sett fra sør hus A og B (revidert ( ) - Solstudier ( ) - Volumstudie 3D modell - Illustrasjoner ( ) - Modellfoto ( ) - Prosjektbeskrivelse ( ) FAKTA: Forslagsstiller/tiltakshaver HRTB Arkitekter MNAL AS fremmer planforslaget og søker om tiltaket på vegne av Martodden Utbygging KS. Planens innhold Forslaget til detaljreguleringsplan for Martodden, område B8, skal legge til rette for boligbygging i form av småhus (rekkehus) rundt et tun. Området er avgrenset av Strandvegen i sør, planlagt friområde for lek og turveg i vest, gang- og sykkelveg i nord og private eiendommer mot øst. Figur 1 Utsnitt reguleringsplan

3 Forholdet til overordnede planer Området som reguleres er omfattet av reguleringsplanen for Martodden, vedtatt I denne planen legges det til rette for omforming av større områder på Martodden til boligformål, samt gjennomføring av ny infrastruktur. I planbeskrivelsen refereres til kommuneplanen for Hamar , arealdel. Ny kommuneplan ble vedtatt 19. oktober 2011 for perioden og var ikke trådt i kraft da planarbeidet ble gjennomført. Detaljreguleringen berøres også av Kommunedelplan for kulturminner, vedtatt og Kommunedelplan for veg og transport, vedtatt Plangrense for B8 ligger inntil hensynssone for bevaring på boligeiendom på område B7. Planlagt hovedrute for sykkel er planlagt gjennomført langs områdets nordside og Strandvegen fungerer som samleveg langs områdets sørside, i tråd med veg- og transportplanen. Planprosessen Varsel om oppstart ble offentliggjort , for delområdene B5, B6 og B8. Hamar kommune og forslagsstiller har kommunisert jevnlig i arbeidet med detaljreguleringsplanen for Martodden, og det er vurdert flere løsninger underveis. Planleggingen har tatt for seg alle 3 delområdene sett under ett, men det fremmes nå detaljregulering for B8. De andre delområdene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fortløpende. Forslagsstiller har i samarbeid med Hamar kommune avholdt åpent møte sommeren 2011 ved Storhamar videregående skole (like ved planområdet) for å informere om planarbeidet og invitere til innspill. Nabovarsling Denne høringen inneholder også tegninger for nabovarsling av tiltak (byggesøknad). Plan- og bygningsloven åpner for at utbygger kan få behandlet reguleringsplan og søknad om tiltak samtidig. Kommunen er da ansvarlig for å sende ut nabovarselet sammen med forslaget til reguleringsplan. Søknad om tiltak (byggesøknaden) skal behandles med de samme tidsfrister som reguleringsarbeidet, og kan vedtas samtidig. Naboer får tilgang på dokumenter for reguleringsarbeidet på internett, eller ved henvendelse til servicekontoret i Hamar kommune. Tegninger skal vise hvordan de blir berørt av tiltaket som er planlagt. Merknader eller naboprotester kan sendes sammen med uttalelse til forslaget til reguleringsplan. Se adresse i vedlagt følgebrev. VURDERING: Forholdet til overordnet plan Detaljreguleringen av B8 følger opp intensjonene i reguleringsplanen for Martodden. Det er i arbeidet med planen gjort noen endringer i forhold til bestemmelsene i overordnet plan for å fremme bedre arkitektoniske løsninger og for skape bedre overganger mellom private og offentlige soner. Hamar kommune har bedt om at gesimshøyden ble justert fra 6 til 7,5 meter. Flate tak med parapeter, nye isolasjonskrav, tilpasning til terreng og ønsket om rom med god takhøyde krever mer enn 6 meter for å gi plass til 2 etasjer. Det er også åpnet for at deler av bebyggelsen kan ha en tredje etasje, men denne etasjen skal framstå som oppbygg på tak og markeringer av hjørner. Det blir ikke tillatt å heve hele bebyggelsen en hel etasje.

4 Øvre grense for samlet BRA er økt fra 3500 m² i overordnet plan til 3700 m² i detaljreguleringen. Noe av årsaken til dette er endring i metode for beregning av parkeringsplasser uten tak. Beregningen vil da være mer i overensstemmelse med «Veileder for grad av utnytting» (T-1459) der også parkeringsplasser uten tak skal medregnes i grad av utnytting. I overordnet plan skulle disse ikke inngå i beregningen. BRA for eksisterende hus innenfor området skal inngå i denne beregningen. Bomiljø og uteområder Planforslaget skal legge til rette for et miljø inne i tunet med mye grønt, definerte overganger mellom private og felles arealer, gløtt ut i friarealer og mot Mjøsa og med plass for lek. Biler som skal fram til boligene må ferdes på de gåendes premisser. Det er også lagt vekt på at flest mulig av boligene skal ha minst en side vendt mot bilfritt område. Universell utforming skal være ivaretatt, og det er gjennom bestemmelser lagt vekt på at dette skal dokumenteres i ved levering av søknad om tiltak. Det samme gjelder andre kvalitetskrav for opparbeiding av utomhusområdene. Det er også lagt inn et krav i bestemmelsene for å skape variasjon i uttrykk mellom bygningene, med fokus på inngangspartiene som lett skal kunne skilles fra hverandre visuelt Dette er også et aspekt ved universell utforming, som skal sikre lett orientering for barn, synshemmede og gjester i tunet. Det er stilt krav i bestemmelsene om en andel tilgjengelige boliger innenfor området B8 på minimum 20%. I den overordnede planen er det stilt et generelt krav om minimum 50% med universell utforming. Det er vurdert i forbindelse med dette planarbeidet som i en periode har omfattet 3 delområder (B5, B6 og B8) at småhusbebyggelsen kan ha en lavere andel ettersom andelen blir nærmere 100% i planlagt blokkbebyggelse i området B5. Dette vil også sammenfalle bedre med nye krav om universell utforming i TEK10. Det vil også stemme bedre med typologien til de planlagte husene innenfor B8, med rekkehus over 2 til 3 nivåer. Det er i planforslaget gitt tillatelse til å fravike kravet i overordnet plan om 2 meters vegetasjonsbelter mot naboeiendom fra parkeringsanlegg. Det vil i denne planen kun være snakk om mindre parkeringsplasser, som delvis vil være overbygd. Dette vil også kunne dempe høydeforskjellen som planlegges. Andre restarealer og overganger skal beplantes, og det skal skilles tydelig visuelt mellom kjørearealer og parkeringsarealer, slik at disse ikke framstår som store trafikkområder. Energi og transport Ny gang- og sykkelveg nord for B8 vil betjene området innenfra og vil være del av hovedruter for sykkel gjennom Hamar. Det vil i tillegg være gangavstand til turområder ved Mjøsa, idrettsanleggene på Storhamar, bydelsenteret Storhamar og kjøpesenteret Maxi. Området vil også være godt betjent av bussruter i nærområdet. Det ligger derfor godt til rette for å kunne bo uten å være avhengig av biltransport. Fjernvarme etableres i henhold til kommunens generelle krav. Innspill til planarbeidet Det har ikke kommet innspill til planarbeidet som påvirker reguleringen av området B8 eller som ikke er ivaretatt i reguleringsplanen for Martodden eller i detaljreguleringsforslaget. Noen av innspillene vil være mer aktuelle ved reguleringen av områdene B5 og B6 som også var del av oppstartsvarselet.

5 KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Det planlagte området vil ha et indre tun med god oversikt og lett tilgang til alle boligene. Dette vil være en trygg ramme for de minste barna. Tunet ligger også inntil gang- og sykkelveg og friområde for lek som knyttes sammen med andre boligområder og bystrukturen. Dette vil være til fordel for barn- og unge som vil kunne bevege seg trygt i et større område som ikke har gjennomgangstrafikk og med sammenhengende grønne kvaliteter. Det etableres også barnehage i tilknytning til denne grønnstrukturen. Kari Nilssen Byplansjef Geir Cock Arkitekt Kopi til: Tor Harald Tusvik Byggesak

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Hamar Vest Invest AS. Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi. Utgave: 2 Dato: 2015-06 - 03

Hamar Vest Invest AS. Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi. Utgave: 2 Dato: 2015-06 - 03 Planbeskrivelse d etaljregulering for Hamar OL - amfi Utgave: 2 Dato: 2015-06 - 03 Planbeskrivelse detaljregulering for Hamar OL-amfi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/3243 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN - OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 257/08 HAMAR FORMANNSKAP 20.08.2008

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014 1766 Telefon: 77 79 02 05 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/282 14/42212 K2 - L12 Gunn Alice Lersveen DokumentNR:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 Ringveien 10. SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10. -boligprosjekt" Forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253

Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Arkivsaksnr.: 13/1253-24 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KLEMMAPARKEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre.

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune 1.0 Planområdets avgrensning Planen grenser mot eksisterende boliger og Kirkeveien i nord, mot våningshuset på Sander Østre

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kolstadgata 1, Tøyen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor,

Detaljer