Avviksbehandling Fra teori til praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avviksbehandling Fra teori til praksis"

Transkript

1 Avviksbehandling Fra teori til praksis Elisabeth Arntzen Statens helsetilsyn 23. mai

2 En god arbeidsplass - arbeidsglede Lykkes med oppgavene. Ajour med problemene. Gjøre forbedringer hele tiden. Ansatte og brukere bekrefter at det fungerer. Effektiv ressursutnyttelse. Systemledelse (IK/KS) og ledelsesfilosofi (atmosfære, omsorg, ansvarlighet)

3 Ledelse Ledelse utøves i mellommenneskelige relasjoner. (Jfr mor Theresa). mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 3

4 Forbedringsområdene Organisatorisk/service kvalitet (70-90%) Faglig kvalitet (10-30%) Ledelses kvalitet = tilrettelegging for faglig kvalitet og service kvalitet (sette i system - styringssystem) mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 4

5 Ledelse Demings ledelsesfilosofi: Mennesker er til å stole på og ønsker å gjøre en god jobb I 85% av tilfellene kan ledelsen forebygge svikt Forbedringshjulet: plan-do-check-act Peter F. Hjort God kvalitet forutsetter at sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 5

6 Når kvalitet og oppfølging er for svak, hvem peker vi på? Ledelse handler om å ta ansvar for utfordringene, etablere og følge opp et forbedringsarbeid

7 Forbedring - endring Endringsprosesser kan være krevende: If you always do what you always did you always get what you always got Enhver prosess er perfekt konstruert for å gi det resultat det faktisk gir. mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 7

8 Krav om avviksbehandling Lovgivning: Internkontrollforskriften - sosial - og helsetjenesten Internkontrollforskriften - HMS Internkontroll - personvern Internkontroll - mat Eierstyring: Internkontroll økonomiregelverket mål - og resultatstyring mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 8

9 Hva tenker dere på når dere hører ordet avvik? mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 9

10 Internkontrollforskriften 4 f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav - Avdekke kritiske områder = risikovurdering (i forkant) - Avdekke svikt = avviksbehandling (i etterkant) og vurdere risiko for gjentakelser av tilsvarende hendelser.

11 Ulike tilnærminger til avvik. Hendelsesanalyse Risikovurdere Hva skjedde? Hva kan skje? Analyse av et hendelsesforløp Analyse av en prosess Fortid Nåtid Fremtid

12 Systemsvikt Flyindustrien: Alle uhell skyldes systemfeil. Gode systemer skal eliminere menneskelige faktorer. Katastrofer En rekke uheldige omstendigheter. JCIA 2300 alvorlige pasientskader : 60% kommunikasjonssvikt mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 12

13 Hvordan bør virksomhetene arbeide forts. Ved forenklet årsaksanalyse vil man lett kunne gi enkeltindivid som utløser hendelsen skylden ved å påvise slurv, brudd på prosedyre osv. Nyere sikkerhetsforskning viser at uheldige hendelser springer ut av en organisasjon, et system og en kultur og kan derfor ikke sees isolert. Som regel er årsaken brudd på en eller flere sikkerhetsbarrierer. Kan forebygges ved å forbedre systemet gjennom god risikostyring. mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 13

14 Avdekke kritiske områder og fare for svikt Avdekke hvor svikt kan inntre oftere enn akseptabelt Avdekke hvor svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for brukere Hindre at svikt skjer

15 Avviksbehandling Det er ikke dokumentert at rapportering i store systemer gir effekt for sikkerheten i tjenesten. mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 15

16 Internkontrollforskriften 4 forts. g) prosedyrer, instrukser, rutiner osv for å forebygge, avdekke og rette opp lovkrav - Ikke bare lovbrudd, men hendelser og svikt som virksomheten ønsker å bruke til forbedring. - Generell plikt til å registrere og følge opp virksomhetens resultater.

17 1. Beskrivelse av hendelsen/problemstillingen : (fylles ut av den som oppdager avviket) 2. Vedtatt strakstiltak: (fylles ut av avdelingsleder) Flere meldinger vurderes ikke før etter 2 uker. Det går for lang tid å vurdere meldingene. Eventuelle forslag til korrigerende tiltak: Dugnad sette av 2 halve dager neste uke til å komme ajour. Eventuelle forslag til forebyggende tiltak: Dato: Sign: E. Arntzen Vedtatt korrigerende tiltak: Dugnad mandag og tirsdag Vedtatt forebyggende tiltak: Alle registrerer vurderingstiden de neste tre ukene. Samtidig arbeider vi med arbeidsflyten fra mottak melding til hvordan vi gjennomfører u.s. og kontrollerer uhjelpetiltakene. Ansvar for oppfølging innen 1.juli: SL Dato: Sign: 3. Kontroll og evaluering av gjennomførte tiltak: Vurderingstiden registrert fra 1.sept - 1.des er alle under 1 uke. Dato: Sign: mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 17

18 Avdekke hendelse / forbedringsområde Strakstiltak? Ja Begrense skade Varsle? Ja Tilbakemelding til melder Registrere Nærmeste leder Overføre annen enhet Myndighetene Nærmeste leder Beslutte Forbedringsområde Avvik Meldeplikt? Ja Brukerskade Informasjonssikkerhet Yrkesskade Infeksjon Tiltak Ikke nødvendig på nåværende tidspkt Utføre tiltak Nei Effekt? Tilbakemelding til melder Ja Lukking

19 Hvorfor avviksbehandle? mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 19

20 Hvorfor avviksbehandle forts. Åpenhet om forbedringsbehovene. Få tak i og håndtere svikt/mangler/forbedringsbehov slik at vi lærer av dem og forebygger at de skjer igjen. Løse problemene på lavest mulig nivå (trygghet). Formalisere samarbeid og utviklingsarbeid internt, mellom avdelinger og mellom flere instanser. Finne ut om tiltak har effekt og virker forebyggende. Formalisert system for oppfølging av tilsynsavvik, klagesaker, revisjonsavvik, meldepliktige hendelser osv. mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 20

21 Hvordan ønsker du å arbeide med forbedringer/avvik? mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 21

22 Hvordan arbeide med avvik? forts. 1. Klar målsetting om forbedring 2. Systemledelse være ajour med problemstillingene 3. Få med både avvik og andre forbedringsområder 4. Hva er viktigst for brukerne ved avvik/svikt 1. Be om unnskyldning der det er riktig 2. Gi faktainformasjon 3. Sørge for at det ikke skjer igjen om mulig 5. Lære av egne feil (undervurdert) 6. Lære av andres feil (overvurdert) 7. Samordning av avvik mellom tilsynsområdene mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 22

23 Hvordan arbeide med avvik? forts. 8. Forstå hvorfor feil skjer - systemfeil - personlige feil: Svikt i det tankemessige grunnlaget (uheldig vurdering, manglende kunnskap, viser seg i etterpåklokskapens navn) Svikt i utføringen (kan skje alle, gjør feil snitt, kjører utfor veien, vanskelig å unngå helt) Personlige feil personalsaker (mangler godkjenning, beruset osv) Systemfeil (dårlig tilrettelagt for å minke risiko for feil, dårlig organisering, kommunikasjon, samarbeid osv) Kalkulert risiko (eks medikament eller operasjon med kjent risiko, må informere pasienten om denne) mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 23

24 Tilsynsmyndighet Statens helsetilsyn/ Fylkesmannen Barnevernloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelloven Smittevernloven Lov om legemidler Øvrige helse- og sosiallover Lovområde for tilsyn Datatilsynet Mattilsynet HMS: Arbeidstilsynet HMS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HMS: Statens forurensningstilsyn Fylkesmannen Kommunene Lokalt el-tilsyn Komm brannvesen Statens legemiddelverk Personopplysningsloven Helseregisterloven Matloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, Permitteringsloven Brann- og ekspl.vernloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Forurensningsloven Bygningsloven Lov om tilsyn m el anlegg. Brann- og ekspl.vernloven Legemidler, forsking legemidler

25 Hva får fagfolk til å endre praksis Opplæring: 4 % Opinionsledere: 10 % Skriftlig tilbakemelding: 5 % Påvirkning fra pasienter: 21 % Huskelapper: 14 % Konferanser 1 % mandag, 3. juni 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 25

26 SKAP BEGEISTRING Et av de sterkeste virkemidlene i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet er helsepersonellets kunnskap og kompetanse og gleden ved å lykkes med jobben. Dagbladet

27 Referanser Sosial- og helsedirektoratet: Hvordan holde orden i eget hus Internkontroll i helse- og sosialtjenesten. 12/2004. Veileder til forskriften om internkontroll. Arntzen,Elisabeth (2007): En forutsigbar helsetjeneste Kvalitet og orden i eget hus. Gyldendal.

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE Januar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3

Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten IS-1997 Heftets tittel: Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 - meldeplikt til Nasjonalt

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer