Trondheim. Melding oppstart detaljregulering Strandveien 75 / Lade allé 2 m.m., Trondheim. Oversiktskart med aktuell planavgrensing,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim. Melding oppstart detaljregulering Strandveien 75 / Lade allé 2 m.m., Trondheim. Oversiktskart med aktuell planavgrensing, 30.05.14."

Transkript

1 Melding oppstart detaljregulering Strandveien 75 / Lade allé 2 m.m., Trondheim Oversiktskart med aktuell planavgrensing, Ladehammeren Trondheim Aktuelt planområde

2 Trondheim, PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OPPSTART PLANARBEID. DETALJREGULERING AV STRANDVEIEN 75 (GNR. 414, BNR. 358 m. fl.) og LADE ALLÉ 3 (GNR. 414, BNR. 316) I TRONDHEIM KOMMUNE. Bakgrunn. Eiere av Strandveien 75 og Lade Allé 3 ønsker å tilrettelegge for økt utnyttelsen av eiendommene ved å tilrettelegge for boligformål m.m. Solem Arkitektur AS er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan over eiendommene. Eksisterende bygninger i Strandveien 75 forutsettes revet. Oppstartmøte ble holdt med byplankontoret i Trondheim kommune ,og senere ble planene drøftet i et arbeidsmøte Beliggenhet og dagens arealbruk. Planområdet ligger i bydel Østbyen, rett øst for havna/ladehammerkaia. Strandveien 75 (gnr. 414, bnr. 358) er ca 4,3 daa, mens Lade allé 3 er ca 7,5 daa (gnr. 414, bnr. 366). Strandveien 75 er bebygd (2 bygninger) og benyttes til næringsvirksomhet. Dagens bygningsmasse har et fotavtrykk på til sammen ca m². Bygningsmassen har 1-2 etasjer med byggehøyde som varierer fra ca 5 meter til ca 7,5 meter over terrengnivå. Strandveien 75 er relativt flat og ligger på kote +4,5/+5.0. Øst for Strandveien 75 ligger Lade allé 3 som i dag i hovedsak benyttes til parkeringsområde. Vegstrukturen sør for planområdet er ikke strammet opp og sammen med lagring av konteinere og transportelement, gir spesielt arealene inn mot Strandveien tidvis et kaotisk bilde. I forbindelse med områdeplan for Lillebyområdet ble det regulert vegtrasé fra Strandveien langs Ladebekken. Nord for planområdet ligger Ladehammeren med et større boligområde hvor det i hovedsak er villabebyggelse. Planområdet ligger innenfor Lade skolekrets og Lilleby skolekrets. Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller verdifull vegetasjon knyttet til planområdet. Kommuneplanens fastsettelse av korridoren langs Lade allé som framtidig grøntstruktur baserer seg i hovedsak på bruken av området som turveg og hovednett sykkel mellom annen større områder med grøntstruktur. Østre del av Lade allé er i tillegg adkomstveg for beboerne langs vegen og beboerne i Jarlheimbakken. Det planlagte utbyggingsområdet brukes ikke av barn og unge til aktivitet. Bygningen som ligger nærmest Strandveien er kommunens temakart Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelse registrert med antikvarisk verdifull bebyggelse. Det er tidligere avholdt møte med byantikvaren som meddelte at han ikke ville ha innvendinger dersom bygninger på eiendommen ble foreslått revet i forbindelse med forslag til reguleringsplan. Kollektivtilbudet regnes som godt, med forholdsvis kort avstand til flere kollektivholdeplasser i Strandveien og i Jarleveien. Bussrute 4 med trasé i Jarleveien ca 200 meter fra planområdet, har hyppige avganger og passerer 4-6 ganger i timen stort sett gjennom hele dagen. Bussrute 3 har trasé langs Strandveien og holdeplass kort avstand fra planområdet. Bussen Side 1

3 passerer her 2-4 ganger i timen. Nærmeste jernbaneholdeplass ligger ca 500 meter fra utbyggingsområdet. Planområdet er i dag ikke spesielt utsatt for støy fra trafikk eller annen nærliggende virksomhet. Langs Strandveien er trafikkmengden ca ÅDT (kilde Vegkart Statens vegvesen 2011), mens det i forbindelse med utbygging av Lilleby forventes en trafikkmengde fra 2000 til ÅDT langs den nye vegen i Ladebekken, avhengig av grad av parkeringsrestriksjoner i Lillebyutbyggingen (kilde Rambøll, KU-Lilleby). I følge ngu.no består grunnen i østre del av planområdet i hovedsak av løsmasser med tykt dekke med årsak i hav- og fjoravsetninger. Nærmere sjøen er det elveavsetning og fyllmasser. Grunnundersøkelser gjennomført av Rambøll As høsten 2010 på eiendommene viser at grunnen består av leire over fjell. Fjellet faller mot sør-sørvest, delvis svært bratt. Det er påvist kvikk og sensitiv leire. I følge askeladden.no (database for kulturminner) er det ikke registrert kulturminner innen det aktuelle planområdet. I Aktsomhetskart forurenset grunn, som er utarbeidet av Miljøenheten i Trondheim kommune, er eiendommene markert som byjord, dvs. masser tilhørende tilstandsklasse 2 ( god ) i henhold til det nye klassifiseringssystemet. Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel, vedtatt , er eiendommene vist som sentrumsformål. Lade allé er vist som framtidig grøntstruktur. Arealet vest for Strandveien er vist som havneområde og industriområde. ROS-analyse. Ved utarbeidelse av komplett planforslag vil det bli gjennomført en ROS-analyse i samsvar med pbl Det forventes at forhold knyttet til grunnvann/framtidig havnivå, geotekniske forhold, miljøtekniske forhold (forurensing i grunnen), støy og trafikksikkerhet vil måtte avklares nærmere med hensyn til avbøtende tiltak. Planprogram. Siden aktuell utnyttelse er i samsvar med overordnet planer forventes er det ikke krav om utarbeidelse av eget planprogram, jfr pbl 4-1. Planlagt tiltak vil ikke ha et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under de krav som forutsetter konsekvensutredning, jamfør forskrift av Beskrivelse av ønsket utbygging. Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra industri til bolig- og næringsformål. Kommuneplanens arealdel har krav om tetthet på 10 boliger pr dekar i områder som utnyttes til sentrumsformål. Endelig utnyttelse av tomtene er ikke avklart, men antas å bli over 20 boliger pr dekar. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet og det er vurdert ny utbygging på samlet ca m² BRA, av dette vil parkeringskjeller og boder omfatte ca m². Ny bebyggelse planlegges oppført som karrébebyggelse i 4-6 etasjer i tillegg til to underetasjer og vil ha et innvendig gårdsrom og en stram byggelinje mot ytre arealformål. Eksisterende bygninger på gnr. 414, bnr. 358 forutsettes revet. Byplankontoret har meddelt at sokkeletasjen må reguleres til kombinert formål slik at den kan romme forretning, kontor og / eller næringsformål. Detaljplanen er en av flere nye boligreguleringer innenfor industriområdet mellom Strandveien og Jarleveien, og området har ingen offentlige grøntarealer i umiddelbar nærhet. Byplankontoret har meddelt at det er ønskelig at deler av planområdet reguleres til offentlig park. Arealet kan medregnes som del av felles uteareal for boligene. Side 2

4 Annen regulering i området. Det er igangsatt regulering av Lade allé 9 (planident r ) rett øst for Lade allé 3. Kommunedelplan Nyhavna forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av sommeren / høsten Grensen for kommunedelplanen går i Strandveien. Planområdet: Planområdet er ca. 17,0 daa, av dette utgjør Strandveien 75 og Lade allé 3 ca 11,1 daa. Planområdet omfatter i tillegg til Strandveien 75 og Lade allé 3 også arealer i kryssene som dannes av følgende veger: Strandveien, Ladehammerkaia, Ormens Langes vei, Ladehammerveien og Lade allé. Byplankontoret har i oppstartsmøte bedt om at dette arealet tas med i reguleringsplanen da det er behov for en avklaring av kryssløsningen. Med i planområdet er også den del av gnr. 439, bnr. 87 som ligger mellom framtidig vegtrasé i Ladebekken og Strandveien 75. Deler av eiendommene i Lade allé 4 til 12 er også med i planavgrensingen da dette arealet omfattes av to reguleringsplaner: Bebyggelsen og nordre del av eiendommene omfattes av plan med benevnelse R0400 En smal stripe inn mot vegarealet i Lade allé omfattes av plan med benevnelse R055A Arealet tenkes regulert til boligformål tilsvarende dagen bruk av arealet. Det foretas derfor ingen endring av gjeldende arealstatus, men en ryddigere struktur på kommunens reguleringsplaner. Trafikk og annen Infrastruktur Adkomst fra eiendommen vil skje til ny forlengelse av Ladebekken fra Strandveien. Denne forlengelsen er ikke opparbeidet ennå. Strandveien 75 og Lade allé 3 ligger innenfor området for konsesjon fjernvarme. Ladebekken kulvert går sentralt gjennom området. Den er plasstøpt med innvendig bredde 2300 mm og høyde 2150 mm. Den må sikres i planen med byggegrenser minimum 5,5 m til hver side av senterlinjen. Det er også en tilkobling til kulverten fra Lade Allé som må sikres, eventuelt må denne omlegges. Det vil bli laget en overordnet VA-plan for området. Det forventes etablert mobilt avfallssug for restavfall for de nye boligene. For papiravfall og plast blir det nedgravde containere som plasseres sentralt og lett tilgjengelig. Vedlegg: Oversiktskart, datert Foreløpig planavgrensing, datert Side 3

5 Detaljregulering av Strandveien 75 og Lade allé 3. Foreløpig planavgrensing i forbindelse med varsel oppstart planarbeid.

6 Byplankontoret Solem Arkitektur AS v/willy Wøllo Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke Vår ref. 13/51087 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Detaljregulering av Strandveien 75 og Lade allé 3 Detaljregulering av Lade Alle 9 Felles tilbakemelding fra arbeidsmøte Bakgrunn Det vises til innsendt dokumentasjon og til møte med kommunen Tilbakemeldingen i dette brevet gjelder både reguleringsplan for Lade allé 3 og Strandveien 75, og reguleringsplan for Lade allé 9. Hensikten med planarbeidene Planforslagene vil gi en byomforming av et industripreget område til boliger i en bysituasjon. Det må legges stor vekt på hvordan tiltakene forholder seg til omkringliggende bebyggelse og struktur, eksisterende og mulig framtidig. Veilederen for byform og arkitektur skal legges til grunn for planleggingen. Omformingen vil gi høyere tetthet og et brudd med tilliggende karakter, og må tilføre nye kvaliteter til bydelen. Det må legges vekt på kvalitet og variasjon på uteområder med mange bruksmuligheter. Tilbakemelding for det videre arbeidet med planene Tetthet Kommuneplanens arealdel har krav om tetthet på minimum 10 boliger per dekar i områder merket som sentrumsformål. Foreslått utnyttelse av tomtene fremstår som veldig høy, og boligantallet må reduseres i det videre arbeidet med planen. Utforming/høyder/formål Forslagene innsendt og vist i møtet viser en sokkeletasje med parkering og boenheter, med lameller i kvartalstruktur over. Typologien vil gi bykarakter, men sokkeletasjen må bearbeides. Sokkeletasjen må reguleres til kombinert formål slik at den kan romme forretning, kontor og/eller næringsformål. Byplankontoret vil vurdere å stille minimumskrav til næringsareal på bakkeplan 43532/14 Postadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse:

7 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 13/51087 Vår dato Side 2 mot Ladebekken. Fasadelinja mot Ladebekken på bakkeplan bør bearbeides slik at gaterommet oppleves som et byrom og tilgjengeligheten inn til uteoppholdsarealene bedres. Kvartalet mot Strandveien og Nyhavna bør lukkes med bebyggelse over 1. etasje/sokkeletasje for å definere byrommet. Høyden på bebyggelsen varierer, det er positivt. Bebyggelse på inntil fire etasjer mot Lade allé kan kan være akseptabelt så lenge fasadelengdene begrenses til ca 30 meter slik vist i skisser til møtet, og mellomrommene mellom byggene mot Lade allé er på åtte meter og bredere. Transparens nord-sør i mellom bebyggelsen må sikres i planforslagene. Svalgangsløsninger må begrenses i bebyggelsen. For en slik lamellbebyggelse mener byplankontoret at seks etasjer mot Ladebekken er absolutt maks, men at bebyggelsen bør generelt ligge på 5 etasjer beregnet fra Ladebekken (inkludert evnt. sokkeletasje) av hensyn til omkringliggende bebyggelse og terreng. Trafikk Ladebekken vil bli en trafikkert gjennomkjøringsgate til den nye bydelen på Lilleby, og trenger tosidig fortau og kjøreveg med de dimensjoner som er vedtatt i plan R , vedtatt Total regulert gatebredde må opprettholdes på 17,5 meter. Det kan åpnes for midlertidige løsninger fram til lagerbygget rives, der areal for annen veggrunn ikke kreves etablert foran lageret. Vegen skal ha fortau på begge sider også i midlertidig situasjon. Det åpnes også for at Ladebekken tas med i planområdet og flyttes nordover, slik at man unngår behov for å rive lagerbygget; dette må da samkjøres med igangsatt planarbeid for Lade allé 9. Omlegging av vegarealet utenom lagerbygget må gis en tilstrekkelig kurve og reduserer byggeområdet for Lade allé 9. Trafikk- og støyberegning for Ladebekken anbefales gjennomført på et tidlig stadium slik at avbøtende tiltak innarbeides i planforslaget. Bredde på samferdselsanlegg langs Lade allé er på dette tidspunkt uavklart, og det må derfor reguleres 6 m kjøreveg og 8 m o_avg langs sørsiden av Lade allé for å sette av plass til mulig fremtidig busstrasé, sykkelveg og fortau, samtidig som en trerekke må videreføres/opparbeides sør for samferdselsanlegget. Lade allé har status som en del av hovedsykkelnettverket, og det må avklares i løpet av planprosessen hvordan samferdselsanleggene evt. skal opparbeides før brukstillatelse for å synliggjøre dette. Planarbeidet for Strandveien 75 og Lade allé 3 inkluderer Lade allé fra Jarlheimbakken til Strandveien, mens detaljplan for Lade allé 9 inkluderer Lade allé fra Jarlheimbakken til Jarlevegen. Høyder og vegsnitt må samkjøres. Parkering Parkering er skissert i en sammenhengende delvis nedsenket 1.etasje. Den store boligtettheten gjør at det nødvendige parkeringsarealet blir stort og man får et innvendig gårdsrom som er opphevet gjennom hele prosjektet. Dette fordrer bruk av trapper for å få kontakt med uterommene/krysse boligområdet og betraktes som en uheldig konsekvens for kontakten med bydelen for øvrig. Det bør vurderes om større deler av parkeringen kan legges dypere under bakken, eller om man kan redusere antallet parkeringsplasser slik at man får mer uterom på gateplan /14

8 TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret Vår referanse 13/51087 Vår dato Side 3 Uterom De foreslåtte bygningshøydene gjør at skyggevirkningen blir stor på de innvendige gårdsrommene. Uterom skal ha gode solforhold, og iht. uteromsveileder bør derfor minst 50 % av felles uterom ha sol på nøkkeltidspunktene klokken 15:00, og kl 18:00, Uteromsregnskap og sol- og skyggediagram må vise at dette kravet tilfredsstilles innenfor hvert kvartal. Byggeområdene ligger innenfor indre sone, har parkering under bakken og er ikke påvirket av skygge fra utenforliggende bebyggelse eller terreng, slik at alt ligger til rette for at uteromskravet kan oppfylles både på størrelse og kvalitet. Uteromsveilederen til kommuneplanens arealdel anbefaler at det etableres kvartalslekeplass når felles uterom er større enn 1000 m 2. En kvartalslekeplass bør være på ca 800 m 2, jf uteromsveileder. Offentlig grøntareal Detaljplanene innfører boliger i et eksisterende industriområde mellom Strandveien og Jarleveien, og området har derfor ingen offentlige grøntarealer i umiddelbar nærhet. Byplankontoret mener at areal mellom Lade allé 3 og Lade allé 9 bør avsettes til offentlig park og gang- og sykkelveg, da arealet ligger inntil en viktig gangforbindelse mellom Lade allé og Ladebekken. Dette vil knytte den nye bybebyggelsen til den eksisterende boligstrukturen. Dette arealet må opparbeides etter utomhusplan godkjent av Trondheim kommune. Grøntarealet bør ha dimensjoner 40 x 60 m for å sikre tilstrekkelig solinnfall fra sørvest. Bebyggelse vest for grøntarealet må ikke gi store skyggevirkninger på grøntarealet. Medvirkning og samarbeid Det oppfordres til videre samarbeid mellom forslagsstillerne i de to detaljplanene for å oppnå en helhetlig god løsning for byutvikling. Det anbefales at det avholdes informasjonsmøte for naboer tidlig i prosessen, gjerne felles for begge planene. Detaljplanene kan også slås sammen til en felles plan. Det er utført barnetråkk i området. Registreringene viser at Lade allé brukes som skolevei, samt at industribebyggelsen sør for tomten oppleves som skummel og stygg. Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. Metode for medvirkning i disse planene vurderes i samråd med byplankontoret og barnas representant. Reguleringsplanene skal også redegjøre for virkningene for folkehelse i planområdene og influensområde. Med hilsen TRONDHEIM KOMMUNE Hilde Bøkestad byplansjef Bjarte Hugdal Lykke Saksbehandler Strandveien 75 og Lade allé 3 Anne Torres Mollan Saksbehandler Lade allé 9 Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Kopi: Per Knudsen Arkitektkontor AS, postmottak 43532/14

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planforslaget er komplett innsendt 27.05.15 av Asplan Viak AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Nidelven Utvikling AS.

Planforslaget er komplett innsendt 27.05.15 av Asplan Viak AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Nidelven Utvikling AS. Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallsteingård Dato: 2015-05- 27 Skrevet av: Leif Arne Skei Planbeskrivelse DETALJREGULERING AV HALLSTEINGÅRD Planforslaget er komplett

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 512.1 Hovinveien 45, Hasle Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato

Detaljer