Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene"

Transkript

1 Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Horten kommune KST 020/13 Vedtak: oppdatert pr Kommunestyret ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og det omfattende arbeid som er lagt ned i VESAR for å løse oppgaven. 2 Horten kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogassprosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre fremdrift i generalforsamlingen. 3 Horten kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler Re kommune KST 039/13 Vedtak: Kommunestyret ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og det omfattende arbeid som er lagt ned i VESAR for å løse oppgaven. Re kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass-prosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre fremdrift i førstkommende generalforsamlingen Lardal kommune KST 008/13 Vedtak: 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og det omfattende arbeid som er lagt ned i VESAR for å løse oppgaven. 2 Lardal kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass- prosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre fremdrift i generalforsamlingen. 3 Lardal kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler

2 Stokke kommune KST 32/2013 Vedtak: 1. Stokke kommune ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og Grenland og det omfattende arbeidet som er lagt ned i VESAR for å løse oppgaven. 2. Stokke kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler 3. Stokke kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogassprosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre fremdrift i generalforsamlingen. Hof kommune KST 022/13 Vedtak: 1. Kommunestyret ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og det omfattende arbeid som er lagt ned i VESAR for å løse oppgaven. 2. Hof kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogassprosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre fremdrift i generalforsamlingen. 3. Hof kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler Holmestrand kommune B-027/13 Vedtak: Holmestrand kommune vil i generalforsamlingen i Vesar gi sin tilslutning til forslaget fra Vesars styre om å sikre lokal gjenvinning av våtorganisk avfall for Vestfold og Grenland. Sandefjord kommune FSK 10/1080 Vedtak: 1. Ordføreren gis fullmakt til å representere Sandefjord kommune i ekstraordinær generalforsamling 4. juni Ved behandling av sak om etablering av anlegg for produksjon av biogass i Vestfold gir Sandefjord kommune sin tilslutning til forslaget fra Vesar AS styre datert med de forutsetninger som styret har angitt og med følgende tilleggsvilkår: a. Styret sørger for at vedtaket gjennomføres slik at det ikke vil kunne bli fremmet økonomisk krav mot kommunene som eiere i Vesar AS med bakgrunn i kostnader som skal holdes utenfor selvkostgrunnlaget.

3 b. Det utarbeides reviderte vedtekter for Vesar AS i kombinasjon med en aksjonæravtale som er tilpasset Vesar AS fremtidige rolle og som bl.a. sikrer at det er samsvar mellom eierkommunenes og Vesar AS leveranseforpliktelser samt de forutsetninger som fremgår av pkt. a. 3. Sandefjord Kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskrivning av infrastruktur, utbetaler Tjøme kommune KST 029/13 Vedtak: 1. Tjøme kommune vil i generalforsamlingen i Vesar gi sin tilslutning til forslaget fra Vesars styre om å sikre lokal gjenvinning av våtorganisk avfall for Vestfold og Grenland. 2. Tjøme kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av Biogas prosjektet. F-skapet legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets fremdrift i generalforsamlingen. 3. Tjøme kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler 4. Ordfører gis fullmakt i representantskapet for Tønsberg Renseanlegg IKS til at selskapet slutter seg til prosjektet. Tønsberg kommune BY-055/13 Vedtak: Tønsberg kommune vil i generalforsamlingen i Vesar gi sin tilslutning til forslaget fra Vesars styre om å sikre lokal gjenvinning av våtorganisk avfall for Vestfold og Grenland. BY-056/13 Vedtak: Tønsberg kommune vil i representantskapet i Tønsberg renseanlegg IKS gi sin tilslutning til at Tønsberg renseanlegg IKS inngår som eier i Grenland Vestfold Biogass AS, og deltar forpliktende i utviklingen av Biogassanlegget. Skien kommune BY 0076/13 Vedtak: Skien kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS. Før GreVe Biogass AS kan stiftes, må noen forutsetninger være oppfylt. Status er slik: Minst 80 % av aksjonærene må tiltre stiftelsesdokumentet og aksjonæravtalen. Status: Behandles av kommunene i løpet av april/mai/juni og generalforsamling i Vesar i begynnelsen av juni. Det må foreligge forpliktende vedtak fra aksjonærenes side om at den samlede tonnasje av matavfall og kloakkslam vil bli levert til selskapet i den tid leieavtalen gjelder. Status: Behandles av kommunene i løpet av april/mai/juni og generalforsamling i Vesar i begynnelsen av juni. Politisk vedtak i Tønsberg hvor Tønsberg kommune stiller tomt og finansiering til rådighet for prosjektet. Status: Vedtatt av Tønsberg bystyre.

4 Det må foreligge forpliktende vedtak fra ansvarlig fylkeskommunalt organ om at sentrale bussruter i Vestfold og Grenland vil bli satt ut på anbud med krav om bruk av biogass til erstatning for diesel. Status: Positivt vedtak i hovedutvalg for samferdsel , Telemark Fylkeskommune. Det vil bli innledet samtaler med Vestviken Kollektivtransport. Det må foreligge bindende kontrakter med landbruket om avsetning av 80 % av produsert biogjødsel. Status: Nødvendige avtaler er inngått. Etter etablering av GreVe Biogass AS, kan bygging av biogassanlegg påbegynnes når slike betingelser er oppfylt: - Det foreligger bindende tilsagn fra Enova om investeringsstøtte. - Samtlige kontrakter Vesar har inngått i etableringsfasen, er overført til bestillerselskapet. - Investeringskostnadene (basert på anbud) inkludert kostnader knyttet til kjøp av eiendommen, ikke overstiger kalkylens totale estimat på 135 millioner kr i 2012 kr + 20 %. Kjøp av aksjer, kr, belastes Dette finansieres ved budsjettendring fra driftsbudsjett ansvar 6124, til investeringsbudsjettet. Skien kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til behandling av utsortert matavfall/våtorganisk avfall fra husholdningene i Skien, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland kommunenes styrerepresentasjon. Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. Andebu kommune KST 021/13 Vedtak: 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for å etablere våtorganisk gjenvinning i Vestfold og det omfattende arbeid som er lagt ned i VESAR AS for å løse oppgaven. 2 Andebu kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogassprosjektet. Kommunestyret legger styrets ansvar til grunn, og gir ordfører fullmakt til å vurdere prosjektets videre framdrift i førstkommende generalforsamling. 3 Andebu kommune finner det rimelig at selskapet, etter avskriving av infrastruktur, utbetaler Larvik kommune FSK 048/13 Vedtak: 1. Ordføreren gis fullmakt til å representere Larvik kommune i ekstraordinær generalforsamling 4. juni Ved behandling av sak om etablering av anlegg for produksjon av biogass i Vestfold gir Larvik kommune sin tilslutning til forslaget fra Vesar AS styre datert med de forutsetninger som styret har angitt og med følgende tilleggsvilkår:

5 a. Styret sørger for at vedtaket gjennomføres slik at det ikke vil kunne bli fremmet økonomisk krav mot kommunene som eiere i Vesar AS med bakgrunn i kostnader som skal holdes utenfor selvkostgrunnlaget. b. Det utarbeides reviderte vedtekter for Vesar AS i kombinasjon med en aksjonæravtale som er tilpasset Vesar AS fremtidige rolle og som bl.a. sikrer at det er samsvar mellom eierkommunenes og Vesar AS leveranseforpliktelser samt de forutsetninger som fremgår av pkt. a. c. Larvik kommune finner det rimelig at selskapet etter avskrivning av infrastruktur utbetaler d. Larvik kommune forutsetter at prosjektet vil kunne håndtere alle typer organisk avfall fra landbruket og næringsmiddelindustrien. Nøtterøy kommune KST 029/13 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune gir sin prinsipielle støtte til videreføring av biogass-prosjektet. 2. Ordfører gis fullmakt til i generalforsamlingen å slutte seg til at Vesar kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. 3. Ordfører gis fullmakt til i representantskapet å slutte seg til at Tønsberg renseanlegg kan delta i Grenland Vestfold Biogass AS som aksjonær. Siljan kommune Utvalg for samfunn sak 13/ Vedtak: Siljan kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS. Kjøp av aksjer totalt kr ,- belastes med 50 % på funksjon 3500 Avløpsrensing og 50 % funksjon 3570 Avfallsbehandling. Driftsbudsjettet vil bli redusert med kr ,- og investeringsregnskapet styrkes med samme sum. Siljan kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til behandling av utsortert matavfall/våtorganisk avfall og avløpsslam fra husholdningene i Siljan, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland kommunenes styrerepresentasjon. Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. Kommunestyret

6 Porsgrunn kommune Utv. plan og kommunalteknikk orientering om biogass Kommunestyret Kragerø kommune Hovedutvalg for samfunn 26/13 Vedktak: 1. Kragerø kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS. 2. Kjøp av aksjer, kr for matavfall og ,- for kloakkslam, belastes VARF-budsjett: og Dette finansieres ved budsjettendring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjettet. 3. Kragerø kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til behandling av utsortert matavfall fra husholdningene og kloakkslam i Kragerø, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. 4. Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Kragerø kommune eller annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland kommunenes styrerepresentasjon. 5. Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. Hovedutvalg for samfunn /13 Kommunestyret Bamble kommune FSK 41/ Rådmannens innstilling: 1. Bamble kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS. 2. Bamble kommune kjøper aksjer for kr ,- for matavfall og kr , for kloakkslam som belastes respektive investeringsbudsjetter. 3. Bamble kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til behandling av utsortert matavfall/våtorganisk avfall fra husholdningene i Bamble, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. 4. Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland kommunenes styrerepresentasjon. 5. Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. Formannskapet /13 Kommunestyret

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer