Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost postmottak@notteroy.kommune."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 018/13 Spørsmål og informasjon 019/13 Vestfoldfestspillene - fremtidig organisering 020/13 Ny bildebok for Nøtterøy kommune - søknad om økonomisk støtte Orienteringer: - 2. tertial - Politiske saker til hovedutvalget høsten 2013 Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23919 Arkiv: FE- Saksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23321 Arkiv: FE-033, FA-C00 Saksbehandler: Einar Schistad, Telefon: Kulturenheten Vestfoldfestspillene - fremtidig organisering Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Basert på mottatte henvendelser fra Vestfoldfestpillene AS 17. juni 2013 og Vestfold fylkeskommune 24. juni 2013 er Nøtterøy kommune sin holdning følgende: 1. Nøtterøy kommune ønsker ikke å legge ned Vestfoldfestspillene AS. 2. Nøtterøy kommune er positiv til at Tønsberg skal være vertskapsby for et fremtidig Vestfoldfestspill. 3. Nøtterøy kommune ønsker at Vestfoldfestspillene også gjennomføres i 1. halvår Hvis Vestfoldfestspillene AS nedlegges, ønsker Nøtterøy kommune å delta i en dialog om alternative organiseringsformer av Vestfoldfestspillene. 4. Ordfører gis fullmakt i generalforsamling til å finne mulige samarbeidsløsninger.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Referat fra eiermøte pdf 2. Orientering om Fylkestingets vedtak av 20. juni 2013 vedr. Vestfold festspillene AS 3. Saksprotokoll 4. Vestfoldfestspillene - styrets strategiarbeid våren Strategidokument for Vestfoldfestspillene Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Vestfoldfestspillene har bedt eierne om tilbakemelding på forslag til ny strategi. Vestfold fylkeskommune vedtok 20. juni at de ønsker å avvikle Vestfoldfestspillene AS. Saken omhandler Nøtterøy kommune sin holdning til dette. Innledning Vestfoldfestspillene har bedt eierne gjennom brev av 17. juni om en tilbakemelding på forslag til ny strategi. Vestfold fylkeskommune vedtok 20. juni at de ønsker å avvikle Vestfoldfestspillene AS etter årets festspill. Saken omhandler Nøtterøy kommune sin holdning til dette. Faktagrunnlag Fakta om Vestfold Festpillene: Eierstruktur: Vestfold Fylkeskommune 60%, Sandefjord og Larvik 7%, og Tønsberg 6%, Horten 5%, Nøtterøy 3 %, Holmestrand, Re og Stokke 2%, Andebu, Hof, Lardal, Sande, Svelvik og Tjøme 1%. Driftstilskudd: Fylkeskommunen og kommunene yter et driftstilskudd i 2013 på i alt 2,675 mill. kr. hvorav fylkeskommunen står for 70% mens de øvrige 30% dekkes av kommunene etter innbyggertall. Nøtterøy kommune har gitt Vestfoldfestspillene et driftstilskudd i 2013 på kr ,- som går over Kulturenhetens budsjett. Videre har kommunen bistått festspillene med noen mindre tjenester, bl.a informasjon. Rettslig grunnlag Nøtterøy kommune er en av eierne i Vestfoldfestspillene AS. Vurderinger Vestfold har på landsbasis lite tilskudd innen kulturområdet fra statlige institusjoner som Kulturrådet. Vestfoldfestspillene er en av få institusjoner i Vestfold som mottar en slik støtte (2,75 mill. i 2013). Aktiviteten Vestfoldfestspillene AS tilfører Vestfold er av stor betydning og er ønskelig også i fremtiden. Det er vurdert som viktig for det lokale kulturlivet at det eksisterer profesjonelle institusjoner med tilholdssted lokalt. Nøtterøy kommune er bedt om å vurdere styret i Vestfoldfestspillenes AS sitt forslag til strategiplan. Som en konsekvens av fylkeskommunens vedtak 20. juni om deres ønske om nedleggelse av Vestfoldfestspillene AS er usikkerheten stor knyttet til videre drift. Rådmannen har forståelse for strategiens hovedfokus i forhold til behovet for konsentrasjon, geografisk tilhørighet og profiltydelighet. Videre er det forståelig at en konsentrasjon medfører at de lokalmiljøer som eventuelt skal være vertskap for et festspill også må bidra sterkere økonomisk. Det er naturlig, om Tønsberg skulle bli tilbudt en vertskapsrolle, å se på muligheten for et felles vertskap med Nøtterøy og evt andre nærliggende kommuner.

6 En justering av eierposisjon med A og B aksjer som skissert av styret er ansett som en god løsning. Det er uheldig om dagens usikkerhet skulle ødelegge for videre drift av festspillene, det er derfor viktig å raskt avklare hvordan man forholder seg til et festspill i Det er rådmannens vurdering at det er for dårlig tid til både å lage helt nye samarbeidskonstellasjoner for et vestfoldfestspill og rekke å planlegge et slikt festspill etter at en evt ny organisering er vedtatt. Konklusjon Basert på mottatte henvendelser fra Vestfoldfestpillene AS 17. juni 2013 og Vestfold fylkeskommune 24. juni 2013 er Nøtterøy kommune sin holdning følgende: 1. Nøtterøy kommune ønsker ikke å legge ned Vestfoldfestspillene AS. 2. Nøtterøy kommune er positiv til at Tønsberg skal være vertskapsby for et fremtidig Vestfoldfestspill. 3. Nøtterøy kommune ønsker at Vestfoldfestspillene også gjennomføres i 1. halvår Hvis Vestfoldfestspillene AS nedlegges, ønsker Nøtterøy kommune å delta i en dialog om alternative organiseringsformer av Vestfoldfestspillene. 5. Ordfører gis fullmakt i generalforsamling til å finne mulige samarbeidsløsninger.

7 Referat fra eiermøte i Vestfold Festspillene Re kommunehus. Til stede: Ordfører Thorvald Hillestad, Re kommune Rådmann Trond Wifstad, Re kommune Ordfører Roar Jonstang, Nøtterøy kommune Ordfører Børre Jacobsen, Horten Kommune Rådmann Lars Joakim Tveit, Stokke kommune Varaordfører Roy Standal, Stokke kommune Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune Kultursjef Siri Fristad Mathisen, Sandefjord kommune Direktør Svein Eriksen, Vestfold Festspillene Styreleder Stein Kinserdal, Vestfold Festspillene Fylkesordfører Per Eivind Johansen, Vestfold Fylkeskommune Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold Fylkeskommune Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall, Vestfold Fylkeskommune Direktør kultursektor Arild Moen, Vestfold Fylkeskommune Kulturkonsulent Stefan Brunvatne, Vestfold Fylkeskommune Rådmann Geir Viksand, Tønsberg kommune Ordfører Petter Berg, Tønsberg kommune Ordfører Alf Johan Svele, Holmestrand kommune Ordfører Bjarne Sommerstad, Andebu kommune Ordfører Rune Høiseth, Larvik kommune Ordfører Liv Grinde, Lardal kommune Ordfører Ragnar Lindås, Hof kommune Kultursjef Gert Olav Green, Hof kommune Kultursjef Jon Endre Røed Olsen, Sande kommune Ordfører John Marthiniussen, Tjøme kommune Ordfører Thorvald Hillestad ønsket velkommen og redegjorde for bakgrunnen for møtet, jfr. epost av fra ordfører Roar Jonstang og ordfører Thorvald Hillestad stilet til ordførerne i Vestfold. Ordfører Thorvald Hillestad ble valgt til møteleder og rådmann Trond Wifstad ble oppnevnt som møtereferent. Fakta om Vestfold Festpillene: Eierstruktur: Vestfold Fylkeskommune 60%, Sandefjord og Larvik 7%, og Tønsberg 6%, Horten 5%, Nøtterøy 3 %, Holmestrand, Re og Stokke 2%, Andebu, Hof, Lardal, Sande, Svelvik og Tjøme 1%. Driftstilskudd: Fylkeskommunen og kommunene yter et driftstilskudd i 2012 på i alt 2,675 mill. kr. hvorav fylkeskommunen står for 70% mens de øvrige 30% dekkes av kommunene etter innbyggertall. Sak 1: Redegjørelse om fylkestingets vedtak i møte sak 51/13: Fylkesrådmann Egil Johansen redegjorde for fylkestingets vedtak som ble vedtatt med 21 stemmer (13 AP, 5 FrP, 2 SV, SP) mot 18 stemmer (14 H, 2 Krf, 2 V). Vedtaket lyder: Vestfold fylkeskommune vil på generalforsamling fremme forslag om avvikle Vestfold Festspillene AS etter at arbeidet med festspillarrangementene for 2013 er avsluttet. Administrasjonen ser på muligheten for å videreføre statstilskudd til allerede tilsvarende eksisterende miljøer i tråd med tildelingen til Vestfold festspillene.

8 Det legges fram en meldingssak for fylkesutvalget til møtet hvor administrasjonens oppfølging av fylkestingets vedtak redegjøres for. Vedtak om avvikling krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Både avgitte stemmer og andel av aksjene. Ekstraordinær generalforsamling holdes i månedsskiftet september/oktober. Det er avholdt ett møte med repr. fra kulturrådet vedr. kulturrådets tilskudd til festspillene. Festspillene har fått tilsagn om tilskudd for perioden (h.h.v. 2,75-2,85-2,85 mill.kr.) Kulturrådet ga i møtet gitt uttrykk for at tilskuddet høyst sannsynlig opprettholdes ved en ny eierstruktur så sant vilkårene i søknaden ivaretas. Kulturrådet forventer v/en ny eierstruktur en melding med en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan for å ta endelig stilling til om tilskuddet opprettholdes. Avvikles festspillene trekkes støtten. Overtar noen andre deler av konseptet kreves det ny søknad. Det avholdes nytt møte med kulturrådet I saken til fylkesutvalget blir følgende 6 alternativer til et AS drøftet: 1. IKS med fylkeskommunen og kommunene som eiere 2. IKS med kommunene som eiere 3. Fylkeskommunalt foretak 4. Fylkeskommunal virksomhet/enhet 5. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens Stiftelse Fylkesrådmannen legger ikke opp til en ny realitetsbehandling av om organisasjonsformen med dagens aksjeselskap skal videreføres. 2. Redegjørelse om styrets forslag til strategiplan og vurderinger: Styreleder Stein Kinserdal orienterte om styrets vurderinger, bl.a.: Erfaring tilsier at; - Det trengs ca. ett år på å planlegge og å forberede et festspill - 11 dagers arrangement er i lengste laget. - Konsentrasjon gir flere spinnoff-effekter - Signaturanleggene er sårbare, spes, utendørsarenaene, både i forhold til vær og til valg av artist. Profiltydelighet nødvendig for å overleve. Gjelder både kunstnerisk innhold og geografisk konsentrasjon. Festspillene må levere noe annet enn det som arrangeres ellers i Vestfold. Arenaer må velges på bakgrunn av artistene og kunstnerisk innhold, ikke artistene på bakgrunn av arenaene. Styret ønsker en reell runde med hver av de store bykommunene for å kunne velge en hovedarrangør. Samtidig understreket han at styret ønsker en diskusjon med eierne hvordan ny profil med veloverveide sidesprang, koblet til andre sjangre og signaturanlegg kan gjennomføres for å få til et godt festspill. På møtet kom antakelig dette ønsket ikke godt nok fram. A og B aksjer og differensiert driftstilskudd er fullt mulig. Dette er sjekket opp juridisk. Styret ønsker å vektlegge kvalitet og profiltydelighet - meropplevelse for tilskuerne. Viktig å avklare raskt om Festspillene skal arrangeres i 2014.

9 3. Synspunkter fra kommunene veien videre: Ingen av representantene fra kommunene ga uttrykk for at de ønsker at Festspillene skal nedlegges. Det ble fra flere hold presisert at Fylkestinget ikke har avviklet Festspillene men har vedtatt at de ønsker å nedlegge dagens eierstruktur organisert som et AS. Det ble fra flere hold reist spørsmål om Fylkestingets flertall har overskuet konsekvensene av vedtaket i juni. Larvik ble av flere utpekt til å sitte med nøkkelen i saken. Samtidig ble det poengtert at dersom det velges en bykommune må også denne kommunen avklare om de er villige til å doble/tredoble sitt årlige driftstilskudd. Av øvrige innspill gjengis: Intensjonen hos de politiske partiene bak flertallsvedtaket i fylkestinget er sprikende. Dette eiermøtet tilkjennegir en langt mer positiv holdning til en videreføring av festspillene enn møtet Dersom alle kommunene ønsker å videreføre organisasjonsformen vil ikke forslaget fra fylkestinget bli vedtatt på generalforsamlingen. A og B aksjer gir en mulig økonomisk utfordring. Et alternativ kan være å bruke de fire bykommunene eller bare Tønsberg og Sandefjord som hovedarenaer, med hyppige sidesprang og bruk av signaturarenaer. Det er mulig å gjennomføre fylkestingets vedtak om avvikling av aksjeselskapet selv om det ikke blir en realitet før festspillene Ett vedtak gjelder til det er fattet et nytt. Det er viktig å kunne glede seg over at andre får til noe! Alle kommuner behandler sak om festspillene nå i første møterunde i høst. Dersom det ikke kommer fram nye momenter/andre forslag vil saken måtte utarbeides med bakgrunn i styrets strategiplan og fylkestingets vedtak. Flere poengterte at det var ønskelig at ordførerne fikk vide fullmakter til den ekstraordinære generalforsamlingen. Konklusjon fra eiermøtet: Det nedsettes et utvalg bestående av ordførerne i Re, Holmestrand og Lardal som bes om å utarbeide en skisse til videre drift av Vestfold Festspillene, for eksempel basert på A og B aksjer. Skissen må foreligge til fylkesutvalgets møte og slik at kommunene vurdere forslaget i sin behandling av saken i aug/sept. forut for den ekstraordinære generalforsamlingen. Revetal, den 12. august Trond Wifstad ref.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23767 Arkiv: FA-c86 Saksbehandler: Einar Schistad, Telefon: Kulturenheten Ny bildebok for Nøtterøy kommune - søknad om økonomisk støtte Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune avslår søknaden om økonomisk støtte til ny bildebok om Nøtterøy.

21 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Søknad om økonomisk støtte til ny bildebok for Nøtterøy 2. Budsjett Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Gunnar Jacobsen har søkt Nøtterøy kommune om økonomisk støtte på kr ,- i forbindelse med sine planer om å lage en bildebok om Nøtterøy. Innledning I 2002 utgav Nøtterøy kommune bildeboken Vakre Nøtterøy. Denne boken er nå utsolgt. Daværende kultursjef Gunnar Jacobsen stod bak prosjektet Vakre Nøtterøy, og han ønsker nå som privatperson å lage en ny bildebok. Boken er også tenkt med en engelsk oversettelse. Fotograf Bjørn Harstad tenkt som prosjektets faglige konsulent. Vurderinger Prosjektet med ny bildebok er separat sett et positivt tiltak. Kulturenhetens budsjett gir imidlertid ikke rom for å støtte dette prosjektet. Administrasjonen er heller ikke kjent med prosjektets omfang og totale økonomi, da omfanget på prosjektet og inntektsiden i budsjettet ikke er beskrevet. Administrasjonen stiller også spørsmålstegn ved valg av tittelen Vakre Nøtterøy II, da Nøtterøy kommune v/daværende kultursjef Gunnar Jacobsen utga Vakre Nøtterøy i Konklusjon Nøtterøy kommune avslår søknaden om økonomisk støtte til ny bildebok om Nøtterøy.

22

23

24

25

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 29.01.2014 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 201100001-31 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 MØTELEDER Fylkesordfører Johansen, Per-Eivind (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg,

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Andebu kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Andebu Herredshus, Formannskapsalen Møtetid: Kl.18.30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf.: 33

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer