Melding - Vestfold Festspillene AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding - Vestfold Festspillene AS"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget /13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok at: «Vestfold fylkeskommune vil på generalforsamling fremme forslag om å avvikle aksjeselskapet Vestfold Festspillene AS etter at arbeidet med festspillarrangementene for 2013 er avsluttet». I tillegg ble administrasjonen bedt om å se på muligheter for å videreføre statstilskudd til allerede tilsvarende eksisterende miljøer i tråd med tildelingen til Vestfold Festspillene. I denne meldingen belyser fylkesrådmannen juridiske og praktiske konsekvenser en avvikling av Vestfold Festspillene AS vil innebære, en gjennomgang av vilkår og muligheter for en videreføring av statstilskuddet ved endret organisasjonsform, samt organisatoriske alternativer for en videreføring av Vestfoldfestspillene. Saken er en foreløpig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på fylkestingets vedtak. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med en sak etter at varslet ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Festspillene AS er avholdt og spørsmålet om oppløsning av aksjeselskapet er avklart. Fylkesrådmannens innstilling Meldingen tas til orientering Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen kulturdirektør Vedlegg: E-post fra Norsk kulturråd av Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 Innledning: Bakgrunnen for saken er følgende vedtak fattet i fylkestinget i sak nr. 51/13. Vestfold fylkeskommune vil på generalforsamling fremme forslag om avvikle Vestfold Festspillene AS etter at arbeidet med festspillarrangementene for 2013 er avsluttet. Administrasjonen ser på muligheten for å videreføre statstilskudd til allerede tilsvarende eksisterende miljøer i tråd med tildelingen til Vestfold festspillene. Saken er en foreløpig tilbakemelding fra fylkesrådmannen om oppfølging av vedtaket som forelegges fylkesutvalget til orientering og eventuell drøftelse. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med en ny sak med konkrete anbefalinger dersom det i en ekstraordinær generalforsamling senere i høst blir besluttet at selskapet Vestfold Festspillene AS skal avvikles. Saksutredning: 1. Vedtak om avvikling av selskapet Vestfold Festspillene AS Avvikling av selskapet Vestfold Festspillene AS Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt. Dette innebærer at selskapet er rettslig og økonomisk adskilt fra fylkeskommunen. I aksjelovens kapittel 5 omtales bl.a. generalforsamlingens myndighet. En hovedregel er at aksjeeiernes eiermyndighet i selskapet må utøves kollektivt gjennom generalforsamlingen. Vedtektene i selskapet er bindende for alle selskapets organer og regulerer selskapets rettsforhold. I tillegg foreligger en aksjonæravtale som samordner arbeidet mellom Vestfold fylkeskommune og deltakende kommuner om felles drift av Vestfold Festspillene AS. Selskapets vedtekter regulerer selv spørsmålet om oppløsning i 12: «Beslutning om oppløsning av Vestfold Festspillene A/S treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Disponible midler i selskapet skal, etter at kreditorene har fått det de har krav på, tilfalle kulturformål i Vestfold fylke. Den nærmere fordeling av midlene fastsettes av generalforsamlingen i samråd med fylkeskulturstyret.» Vedtektenes 12 er i samsvar med likelydende bestemmelser i aksjeloven Aksjekapitalen i Vestfold Festspillene AS er fordelt på 4404 aksjer, hvorav fylkeskommunen eier 60 % og de deltakende kommuner 40. Én aksje tilsvarer én stemme. En beslutning om å oppløse Vestfold Festspillene AS krever dermed minst to tredels flertall av avgitte stemmer i den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette innebærer at når det stilles krav om minst to tredjedelers flertall for beslutning om oppløsning er Vestfold fylkeskommune avhengig av at også andre aksjonærer støtter en beslutning om oppløsning. Øvrige kommuners eierandel er fra 1 % til 7 %. 2

3 Ekstraordinær generalforsamling Fylkesordfører og fylkesrådmann informerte i brev av til aksjonærer i Vestfold Festspillene AS om at Vestfold fylkeskommune etter sommeren skriftlig vil be styret i Vestfold Festspillene AS om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i månedsskiftet september/oktober, hvor Fylkestingets vedtak om å avvikle Vestfold festspillene AS fremmes som en egen sak. Brev til styret hvor det bes om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling ble sendt Fylkesrådmannen er kjent med at ordførere i Nøtterøy og Re kommuner har innkalt til eiermøte i Vestfold Festspillene AS 12. august. Beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyret Dersom generalforsamlingen beslutter å oppløse Vestfold Festspillene AS skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre jf. aksjelovens Avviklingsstyret trer i stedet for selskapets styre. Valg av avviklingsstyre skal skje på ubestemt tid og med tre måneders oppsigelsesfrist. Virksomheten i Vestfold Festspillene AS fortsetter under avviklingsstyret så lenge det er hensiktsmessig. Det kan være behov for å avslutte løpende kontrakter og tjenesteytelser og de økonomiske mellomværende gjøres opp. Vestfold Festspillene AS har fire ansatte med 3,5 årsverk og ansettelsesforholdene må håndteres etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Valg av avviklingsstyre følger reglene i aksjeloven kapittel 6 om selskapets ledelse. Det gjelder for valg til et avviklingsstyre som til andre styreverv at det kan være behov for å vurdere nøye hvilke personer som foreslås. Det kan i en fase hvor virksomheten skal oppløses være behov for å sikre kvalifikasjoner bl.a. innen økonomi og juss. Hensynet til bl.a ansatte i virksomheten tilsier et godt fundert avviklingsstyre. Vedtektenes 12 har også vedtektsfestet at etter at kreditorer har fått det disse har krav på, tilfaller øvrige disponible midler i selskapet «kulturformål i Vestfold fylke. Den nærmere fordelingen av midlene fastsettes av generalforsamlingen i samråd med fylkeskulturstyret». 2. Vedtak om å se på muligheter for videreføring av statstilskudd. Treårig støtte gitt fra Norsk kulturråd Vestfoldfestspillene er i brev av bevilget treårig støtte fra Norsk kulturråd, gjeldende for årene Summen er på kroner for 2013, og kroner for 2014 og En forutsetning for denne støtten er at det lokale tilskuddet utgjør 40 % eller mer av samlet tilskudd. (I dag utgjør det lokale tilskuddet 49,3 % av samlet tilskudd.) Vilkår for fortsatt støtte fra Norsk kulturråd Fylkesrådmannen med administrasjon avholdt møte med kunst- og kulturdirektør og leder for musikkseksjonen i Norsk kulturråd for å klargjøre vilkår for videreføring av tilskudd til arrangementet Vestfoldfestspillene. Kulturrådet ble konkret forelagt den mulige situasjonen at aksjeselskapet Vestfold Festspillene AS oppløses, men at Vestfoldfestspillene søkes videreført med annen organisasjonsform. Representantene for Norsk kulturråd ble bedt om en skriftlig uttalelse om vilkårene for videre tilskuddsstøtte. I en e-post av skriver Norsk kulturråd: «I tilsagnsbrev datert , forplikter Norsk kulturråd seg til å gi Vestfoldfestspillene støtte for årene 2013, 2014 og 2015, så framt vilkår for tilskuddet er oppfylt. (...) Dersom Vestfoldfestspillene videreføres i ny eierstruktur, for eksempel ved at fylkeskommunen viderefører festspillene iht. søknaden, vil Kulturrådet høyst sannsynlig kunne opprettholde tilsagnet. Ettersom aktiviteter, budsjett og tidsplan er godt beskrevet i søknaden som var utgangspunkt for vårt treårige tilsagn, vil Norsk kulturråd ha et godt grunnlag for å foreta en 3

4 vurdering av eventuelle endringer. Mer konkret om hvilke konsekvenser endringer vil få, kan ikke Kulturrådet uttale seg om før vi mottar en tilbakemelding om hvilken form Vestfoldfestspillene vil videreføres i. En slik melding skal inneholde oppdatert prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.» Kulturrådets representanter pekte under møtet på kunstnerisk kvalitet, soliditet, gjennomføringsevne, profil og omfang som de sentrale momentene ved opprettholdelse av tilskudd. Kulturrådet skriver videre i e-posten av : «Dersom festivalen avvikles vil Norsk kulturråd trekke tilbake støtten for 2014 og Hvis nye aktører ønsker å videreføre tiltak eller deler av tiltak som i dag er planlagt innenfor rammene av Vestfoldfestspillenes opprinnelige treårsperiode, må det sendes inn ny søknad som legges fram for fagutvalget.» Vår oppfatning er at dette innebærer at dersom andre arrangører i Vestfold overtar deler av dagens Vestfoldfestspill, eller ansvaret for festspillene som helhet overlates til en annen arrangør enn dagens, vil Norsk kulturråds støtte trekkes tilbake og ny søknad måtte sendes inn. Ved opphør av statlig støtte er vår vurdering at det på kort sikt er lite sannsynlig at noen eksisterende arrangører i Vestfold vil kunne etablere et tilbud som vil utløse et tilskudd av samme størrelse som Vestfoldfestspillene får i dag. Eksisterende eller framtidige festivalarrangører og/eller musikkmiljøer i fylket som måtte ønske støtte fra Norsk kulturråd vil måtte søke om denne på eget grunnlag, i konkurranse med arrangører og musikkmiljøer i hele landet. Vestfoldfestspillene 2014 og 2015 På bakgrunn av ovenstående er Vestfoldfestspillene i 2014 og 2015 sikret statlig tilskudd, gitt at lokalt tilskudd ikke reduseres til under 40 % av samlet tilskudd, og at festspillenes profil og innhold ikke vesentlig endres. Etter Fylkesrådmannens vurdering er det med tanke på den praktiske forberedelsen til og gjennomføringen av arrangementet 2014 imidlertid viktig at spørsmålet om organisasjonsform snarlig avklares. Fylkesrådmannen er kjent med at det er berammet et møte mellom Norsk kulturråd og Vestfold Festspillene AS 20. august. 3. Alternative organisasjonsformer. Det er naturlig allerede nå å få en oversikt over de aktuelle organisasjonsmessige alternativene for en videreføring av arrangementet Vestfoldfestspillene. Ved en eventuell oppløsning av aksjeselskapet Vestfold Festspillene AS foreligger i hovedsak seks alternative organisasjonsformer. Nedleggelse av arrangementet anses som et syvende alternativ. Organisasjonsformen aksjeselskap er ikke vurdert som et alternativ. Fylkestingets vedtak er forstått slik at dette ikke er et alternativ som ønskes videreført: Alternativene er: 1) Vestfoldfestspillene organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) 2) Vestfoldfestspillene organiseres som et fylkeskommunalt foretak 4

5 3) Vestfoldfestspillene organiseres som en del av fylkeskommunens virksomhet 4) Vestfoldfestspillene organiseres som et interkommunalt samarbeid hvor Vestfold fylkeskommune inngår 5) Vestfoldfestspillene organiseres som en kommunal virksomhet eller et interkommunalt samarbeid hvor Vestfold fylkeskommune ikke inngår 6) Vestfoldfestspillene organiseres som en stiftelse 7) Vestfoldfestspillene nedlegges Nedenfor følger en kort redegjørelse for de enkelte selskapsformer: 1) Interkommunalt selskap (IKS) Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet som oppnevnes av eierne. Representantskapet velger selskapets styre. Styret har ansvar for selskapets virksomhet. Et aksjeselskap og et IKS har mange likheter, blant annet ved at et IKS på lik linje som et aksjeselskap er en egen juridisk enhet. Styreansvaret er rettslig sett normalt ganske likt det som påhviler et styre i et aksjeselskap. Dette innebærer for styret blant annet en plikt til å sørge for en drift i selskapet som er økonomisk forsvarlig. I praksis vil samme utfordringer kunne oppstå i et IKS som i et aksjeselskap. Den pågående uenigheten mellom fylkeskommunens forutsetninger som aksjonær i Vestfold Festspillene AS vil også i et IKS kunne komme i konflikt med styrets strategi og holdninger. Styrets medlemmer kan godt hentes fra ansatte i fylkeskommunen og kommunen, men rent formelt påligger det likevel den ansatte en plikt til å skille mellom rollen som styremedlem og rollen som ansatt. 2) Fylkeskommunalt foretak Et fylkeskommunalt foretak opprettes etter kommuneloven kapittel 11. Et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er en utskilt og ganske frittstående del av kommunens eller fylkeskommunens forvaltning, men det er ikke et eget rettssubjekt. Organisasjonsformen kan derfor bare nyttes for virksomheter som en fylkeskommune eier fullt ut. Foretak som har andre offentlige eller private eiere i tillegg til fylkeskommunen, kan ikke organiseres som kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Reglene om (kommunale og) fylkeskommunale foretak er utformet med sikte på å være et redskap for organisering av mer forretningspreget virksomhet Kommunalt eller fylkeskommunalt foretak opprettes ved beslutning av kommunestyret eller fylkestinget. Foretaket ledes av et styre som er direkte utpekt av Fylkestinget og har dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt Fylkestinget. Foretaket er underlagt fylkeskommunens budsjettmyndighet. Foretaksformen kan velges om Fylkestinget ønsker gi Vestfoldfestspillene en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i en linjemodell (alt 3.) 3) Fylkeskommunal virksomhet Vestfoldfestspillene vil i sin helhet kunne legges inn i Vestfold fylkeskommunes linjeorganisasjon under fylkesrådmannen. Vestfold fylkeskommune vil få det fulle ansvaret for alle sider ved arrangementet. Videre drift og budsjett for Vestfoldfestspillene må politisk forankres og innarbeides i økonomiplan/budsjett. Som eneeier vil fylkeskommunen enten yte det lokale tilskuddet alene eller inngå en kortere eller lengre samarbeidsavtale med den eller de kommunene festspillarrangementet legges til. 5

6 I dag utgjør Vestfold fylkeskommunes tilskudd 35 % av det samlede tilskuddet. Ved bortfall av dagens kommunale tilskudd utgjør Vestfold fylkeskommunes tilskudd 41 %. 4) Interkommunalt samarbeid hvor Vestfold fylkeskommune inngår Et interkommunalt samarbeid/styre opprettes etter kommunelovens 27. I et interkommunalt samarbeid kan to eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner eller én eller flere kommuner og én eller flere fylkeskommuner inngå i et samarbeid for å løse felles oppgave. Ved et samarbeid etter kommuneloven 27 må man opprette et eget styre. Til et slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Det interkommunale samarbeidet er å regne som et eget rettssubjekt dersom det overføres tilstrekkelig myndighet. Kommunelovens 27 annet ledd angir minstekrav til vedtekter for et interkommunalt styre. Det enkelte kommunestyre/fylkesting kan ikke instruere styret, men må styre gjennom sine representanter. En kommune/fylkeskommune kan dermed bare trekke tilbake myndighetsoverføringen til styret ved å gå ut av samarbeidet. Om samarbeidet skal ha en egen administrasjon er opp til deltakerkommunene å bestemme. Ved denne organisasjonsformen vil Vestfold fylkeskommune drive Vestfoldfestspillene sammen med én eller flere kommuner i sameierskap. Modellen forutsetter at én eller flere kommuner er villig til dette. Ved en slik modell kan det være naturlig at den eller de kommunene som inngår i eierskapet, øker sitt økonomiske bidrag utover dagens. 5) Kommunal virksomhet eller interkommunalt samarbeid hvor Vestfold fylkeskommune ikke inngår To eller flere kommuner kan uten at Vestfold fylkeskommune inngår i samarbeidet på eget initiativ opprette et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vestfoldfestspillene vil eies og arrangeres av én eller flere kommuner. Dette alternativet forutsetter at Fylkestinget trekker seg helt ut av Vestfoldfestspillene og at én eller flere kommuner er villig til en videreføring. Fylkestinget kan for eksempel vedta å yte et årlig tilskudd eller etter søknad. 6) Stiftelse Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser (stiftelsesloven av 2001), og opprettere står fritt til å fastsette formålet med stiftelsen. Stiftelsen er et eget rettssubjekt, men har til forskjell fra andre selskaper (AS/IKS) ingen eiere. Verken oppretter eller andre kan utøve styring over stiftelsens virksomhet. Eiere kan imidlertid få innflytelse ved å etablere «rådssamling» med oppgaver og myndighet som beskrevet i stiftelsesloven 36: «Vedtektene kan også fastsette at stiftelsen skal ha et saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet». Ved ønske om eierstyring og styring av økonomiske interesser i verdier som er knyttet til virksomheten er stiftelse lite egnet. I tillegg står ikke eiere fritt til å løse opp stiftelsen, men oppløsning kan først skje etter søknad til stiftelsestilsynet på de vilkår stiftelsesloven fastsetter. I flere saker for Fylkestinget er det uttrykt at man ønsker å avvikle stiftelsesformen for fylkeskommunes del. En stiftelse anses ikke å være en aktuell organisasjonsform for videreføring av Vestfoldfestspillene. 7) Nedleggelse Ved en nedleggelse av selve arrangementet Vestfoldfestspillene, foreligger tre hovedalternativer: 1) Det fylkeskommunale tilskuddet som i dag bevilges Vestfoldfestspillene, øremerkes et helt nytt kulturelt arrangement, med mål om at dette vil utløse statlig tilskudd. 2) Det fylkeskommunale tilskuddet som i dag bevilges Vestfoldfestspillene, brukes til å stimulere eksisterende musikkmiljøer, med mål om at deres aktivitet vil utløse statlig tilskudd. 6

7 3) Tilskuddet opphører uten at midlene brukes til ny kulturell innsats. Som redegjort for tidligere i saken vil nedleggelse av arrangementet Vestfoldfestspillene medføre at tilskuddet fra Norsk kulturråd opphører. Eventuelt nye arrangementer og/eller aktivitet i eksisterende musikkmiljøer må søke om støtte på eget grunnlag. Fylkesrådmannens bemerkninger: Foreliggende sak er en foreløpig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på fylkestingets vedtak Dersom generalforsamlingen fatter vedtak om å avvikle selskapet Vestfold Festspillene AS vil fylkesrådmannen så snart som mulig etter dette legge en sak fram for Fylkesutvalget og Fylkestinget med konkrete anbefalinger i tilknytning til valg av ny organisasjonsform. Arbeidet med vurdering/anbefaling vil måtte skje i samarbeid med et evt. avviklingsstyre og kommunene i Vestfold. I saken vil det videre være naturlig å redegjøre for og vurdere de kulturpolitiske konsekvensene for vestfoldsamfunnet av videreføring eller ved en nedleggelse av arrangementet Vestfoldfestspillene. Det kan være hensiktsmessig at fylkesrådmannen tilsvarende legger frem en sak også dersom generalforsamlingen ikke fatter vedtak om å oppløse selskapet Vestfold Festspillene AS. Fylkesrådmannen vil holde fylkesutvalget løpende orientert om videre utvikling i saken. 7

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer