AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG"

Transkript

1 AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG Mellom Tønsberg kommune v/ordføreren, org.nr ("Kommunen") og Vestfold Avfall og Ressurs AS, org.nr ("VESAR"), er i dag inngått slik avtale: 1 INNLEDNING BAKGRUNN 1.1 Kommunen eier Taranrødveien 97, gnr. 34 bnr. 18 i Tønsberg kommune ("Eiendommen"). Eiendommen er en industrieiendom på 8,8 daa. Eiendommen er regulert/reguleres med sikte på etablering av biogassanlegg. Tomten er festet og er bebygd med en frittliggende industribygning i en etasje, med integrert kontordel i to etasjer. VESAR har inngått overdragelsesavtale for bebyggelsen og tomten med Biogassubstrat Invest AS. Denne avtalen skal transporteres til Tønsberg kommune på nærmere vilkår omtalt i punkt I henhold til vedtak i VESARs generalforsamling skal VESAR i samarbeid med andre leverandører av våtorganisk avfall sørge for at det prosjekteres og oppføres et nytt biogassanlegg ("Biogassanlegget") på Eiendommen. 1.3 Partene i denne avtale er blitt enige om at VESAR skal ha ansvaret for oppføringen av Biogassanlegget. Tønsberg kommune skal finansiere oppføringen, og skal stå som eier av Biogassanlegget. 1.4 Det er planlagt stiftet et selskap, Grenland Vestfold Biogass AS ("GreVe Biogass").GreVe Biogass skal etter oppføring av Biogassanlegget leie dette av Kommunen og stå ansvarlig for driften. De rettigheter og forpliktelser som tilligger VESAR etter denne avtale, skal overføres til GreVe Biogass. 2 AVTALENS FORMÅL 2.1 Formålet med denne avtale er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med oppføring og etterfølgende leie av Biogassanlegget. 2.2 Avtalen skal nærmere fastsette de forutsetninger og rammer som ligger til grunn for oppføring av Biogassanlegget samt ansvar for finansiering, prosjektering m.m. Avtalen har også til formål å regulere leieforholdet, herunder fastsette fremtidig leie, leieforholdets varighet samt ansvar for drift og vedlikehold /21666/63812/EB 1/8

2 2.3 Dersom det er behov for det kan partene innenfor denne avtale fastsette utfyllende bestemmelser om leieforholdet når Biogassanlegget overtas. 3 IKRAFTREDELSE AV AVTALEN 3.1 Avtalen trer først i kraft når følgende forutsetninger er oppfylt: (a) GreVe Biogass er gyldig stiftet. (b) Det foreligger forpliktende vedtak fra ansvarlig fylkeskommunalt organ om at sentrale bussruter (tilsvarende et årsforbruk på minst 1,5 millioner liter diesel) i Vestfold/Grenland vil bli satt ut på anbud med krav om bruk av biogass (klimanøytralt drivstoff) som erstatning for diesel. (c) Det foreligger bindende kontrakter med landbruksprodusenter for mottak av minst 80 % av årlig produsert mengde biogjødsel fra anlegget basert på en årlig gassproduksjon på 27 Gwh pr år. (d) Det er inngått en bindende avtale med Skagerak Naturgass AS om salg av biogass med en varighet på 20 år. (e) Det foreligger bindende tilsagn fra Enova på investeringsstøtte. (f) Det foreligger en bindende aksjonæravtale mellom aksjonærene i GreVe Biogass som er gjennomgått og godkjent av Kommunen på forhånd. 3.2 Sannsynlig tidspunkt for ikrafttredelse er 1. juli Dersom Avtalen ikke er trådt i kraft innen 31. desember 2013, faller Avtalen bort, med mindre partene skriftlig er blitt enige om annet. 3.3 Når Avtalen er trådt i kraft, skal de rettigheter og forpliktelser som tilligger VESAR etter Avtalen, overføres til GreVe Biogass. 4 PROSJEKTERING OG OPPFØRING AV BIOGASSANLEGGET 4.1 VESAR har ansvar for å prosjektere og oppføre Biogassanlegget. 4.2 Partene er enige om at VESAR på vegne av kommunen skal gjennomføre byggeprosessen som en offentlig anskaffelse i henhold til lov om offentlig anskaffelser og anskaffelsesforskriften. 4.3 VESAR skal stå ansvarlig for alle byggherreforpliktesler i henhold til Byggherreforskriften. Det skal inngås særskilt avtale om dette i tilknytning til oppførelsen, jfr Byggherreforskriften Det er fastsatt følgende datoer for fremdriften: (g) Prosjektering, april desember 2013 (h) Utlysing, entrepriser kontrakter innen april/mai 2014 (i) Byggestart juni 2014 (j) Prøvedrift fra april/mai 2015 (k) Full drift fra april/mai /21666/63812/EB 2/8

3 5 OPPFØRING AV BIOGASSANLEGGET 5.1 Før oppføring av Biogassanlegget kan igangsettes, skal det innhentes anbud for alle entrepriser. Beslutning om oppføring av Biogassanlegget kan ikke tas, dersom de totale investeringskostnader (basert på anbud) inkludert kostnader til kjøp av Eiendommen, overskrider 20 % av kalkylens estimat på 135 millioner kroner. 5.2 Dersom innkomne anbud medfører at beslutning om oppføring av Biogassanlegget ikke treffes etter punkt 5.1, skal VESAR dekke alle omkostninger knyttet til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 6 BYGGELÅN 6.1 Det er partenes forutsetning at Kommunen opptar et byggelån, og stiller dette byggelånet til disposisjon for VESAR til dekning av løpende utgifter til byggeprosjektet innen den ramme som er nevnt ovenfor, frem til bygget er overlevert. Utbetalingsplan forutsettes vedtatt under prosjekteringen, og skal godkjennes av Tønsberg kommune med bakgrunn i tilbudsdokumenter og inngåtte avtaler mv. 6.2 Den totale kostnadsrammen for Kommunens finansiering inkludert kostnader til kjøp av eiendommen, er 135 millioner kroner + 20 %, totalt 162 millioner kroner. Til fradrag kommer den støtte som utbetales fra Enova, foreløpig estimert til 30 millioner kroner. 6.3 Dersom byggekostnadene ved ferdigstillelse på grunn av uforutsette forhold overskrider kostnadsrammen, skal dette finansieres av Kommunen mot tilsvarende økning av husleien. 7 EIENDOMSRETT FRADELING - FESTEFORHOLD 7.1 Kommunen har eiendomsretten til anlegget og det som naturlig tilhører dette, etter hvert som det oppføres. 7.2 Partene er enige om at det området som skal leies, skal fradeles og oppmåles som egen matrikkelenhet. VESAR bærer kostnadene ved dette. 8 KOMMUNEN VIL BESØRGE AT FESTEKONTRAKT MELLOM BIOGASSUBSTRAT INVEST AS OG KOMMUNEN BLIR SLETTET, NÅR DENNE AVTALE TRER I KRAFT. OVERTAKELSE 8.1 Leieobjektet skal overtas april/mai ("Overtakelsestidspunktet"). Overtakelsesdato fastsettes senere. 8.2 Før Overtakelsestidspunktet avholdes felles befaring med gjennomgang av Biogassanlegget. Det utferdiges deretter en protokoll for overtakelsen med angivelse av eventuelle gjenstående arbeider eller påviste mangler, samt frist for utbedring av disse. 8.3 Ved VESARS ferdigbefaring med utførende entreprenør, skal Kommunen innkalles /21666/63812/EB 3/8

4 9 LEIETIDEN 9.1 Leieforholdet påbegynnes straks Biogassanlegget er overtatt, og løper deretter i 20 år fra Overtakelsestidspunktet ("Leietiden"). 9.2 Avtalen kan ikke sies opp i Leietiden, med mindre annet fremgår uttrykkelig av Avtalen. 9.3 Avtalen opphører uten oppsigelse såfremt VESAR ikke har fornyet Avtalen iht. punkt VESAR har rett til forlengelse av leieforholdet i ytterligere i 10 år etter Leietidens utløp. Partene skal da forhandle om ny leie. Leien skal fastsettes etter de samme prinsipper som denne avtale hvoretter avskrivningen, påkostninger, restverdi og oppgraderingskostnader skal hensyntas. Krav om forlengelse må fremsettes av VESAR senest innen 18 måneder før Leietidens utløp. Krav om forlengelse må, for å være gyldig, fremsettes skriftlig. 10 LEIEN 10.1 Fram til Overtakelsestidspunktet, betales ingen leie. De kostnader som påløper før dette tidspunkt, belastes byggelånet sammen med byggelånsrenter, og skal inngå som del av grunnlaget for framtidig leie Leien begynner å løpe fra overtakelsestidspunktet, jf. punkt 8 ovenfor. Den fastsatte leie betales kvartalsvis basert på kommunens faktureringsrutiner for gebyrene. Ved forsinket betaling betales morarente i henhold til morarentelovens bestemmelser Leien for Biogassanlegget fastsettes etter selvkostberegning basert på de totale investeringskostnader inklusiv erverv av påstående bygninger ("Leiegrunnlaget"). Leien skal tilsvare kommunens finansieringsutgifter, og fastsettes med en rente beregnet etter 6-månders NIBOR + kredittyters margin. I tillegg beregnes et årlig påslag på 1,3% av gjenstående saldo til dekning av kommunens administrasjon og kostnader, samt kommunens risiko. Leien beregnes forskuddsvis, basert på renten på forfallstidspunktet. I tillegg betales avdrag basert på lineær avskrivning av investeringskostnadene over 20 år I tillegg til leie beregnet etter punkt 10.3, betales leie for tomten. Leien for tomten fastsettes til 6 % basert på en tomteverdi på 400 kr pr. kvadratmeter basert på oppmåling, jf. punkt Leien ovenfor er uten merverdiavgift. Skal det betales merverdiavgift, kommer dette i tillegg til leien Leien for Biogassanlegget skal ikke reguleres i leietiden utover rentesatsen. Leien for tomten kan reguleres hvert 10. år i henhold til markedsleie for næringstomter i tilsvarende områder. For øvrig indeksreguleres Leien for tomten hvert 5. år i henhold til endringen i Konsumprisindeksen (KPI) /21666/63812/EB 4/8

5 11 KOMMUNENS FORPLIKTELSER 11.1 Eiendommen er i dag ikke tilknyttet offentlig avløpsnett og det må etableres tett tank for toalettavløp. Tømming av tett tank vil inngå i kommunens tømmerutiner mot gebyr Overvannet kan så langt det er rent vann, ledes til bekkelukking og gråvannet til infiltrasjon i fylling. Det skal inngås særskilt avtale om dette Dersom anlegget blir tilkoblet offentlig avløpsnett skal kommunen dekke disse kostnadene i tillegg til tilknytningsavgift. Løpende kommunale avgifter skal betales av VESAR i henhold til gjeldende gebyrforskrifter Kommunen har ansvar for at anlegget har atkomst frem til tomtegrensen slik formålet krever. Kommunen har også ansvar for alt vedlikehold av veier frem til tomtegrensen. 12 VESARS FORPLIKTELSER 12.1 VESAR har ansvar for at Biogassanlegget prosjekteres og oppføres overensstemmende med formålet, og at nødvendige tillatelser for oppføring av anlegget blir gitt VESAR har ansvaret for drift av Biogassanlegget i leieperioden VESAR har ansvaret for det fulle vedlikehold av bygninger og anlegg i leieperioden. Dette ansvaret går utover husleielovens alminnelige bestemmelser om fordeling av vedlikeholdsansvaret VESAR har også ansvar for å tegne de forsikringer som er nødvendig for drift av anlegget, samt forsikring av alt utstyr og løsøre VESAR er ansvarlig for at virksomheten til enhver tid drives i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. VESAR må innhente eventuelle offentlige tillatelser og etterkomme eventuelle offentlige påbud som er nødvendige i forbindelse med sin virksomhet i lokalene. VESAR må bekoste alle eventuelle tiltak forbundet med her nevnte VESAR plikter å følge de ordensregler og sikkerhetsforskrifter, herunder instrukser for tekniske anlegg m.v., som til enhver tid gjelder for Eiendommen og området for øvrig Dersom VESAR har behov for tiltak som innebærer vesentlig ombygging, ominnredning eller annen form for forandring i Biogassanlegget, er partene enige om arbeidene gjennomføres av VESAR og kostnadene utredes av Tønsberg kommune Ombygging eller forandringer som er foretatt i henhold til punktene ovenfor etter Overtakelsestidspunktet, skal berettige en justering av Leiegrunnlaget basert på dokumenterte byggekostnader. For øvrig benyttes den rente som ligger til grunn for leien på det aktuelle tidspunkt, jf. punkt /21666/63812/EB 5/8

6 13 FREMLEIE 13.1 Fremleie er ikke tillatt uten Kommunens samtykke Ovenstående er ikke til hinder for videre fremleie idet partene er enige om at driften skal konkurranseutsettes. Forutsetningene er at driften ikke er i strid med denne avtale, og eventuell senere leieavtale. 14 TILBAKELEVERING VED LEIEFORHOLDETS OPPHØR 14.1 Biogassanlegget skal ved opphør av leieforholdet tilbakeleveres Kommunen i godt vedlikeholdt stand. Er ikke annet avtalt skal Biogassanlegget med tilbehør være ryddet, rengjort og slik at det fremstår i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. 15 MERVERDIAVGIFT 15.1 VESAR er registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de deler av Eiendommen som gjelder Leieobjektet VESAR er kjent med at den faktiske disponering av Leieobjektet er avgjørende for Kommunens fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av Leieobjektet, ved endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Kommunens skriftlige forhåndssamtykke På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter VESAR å gi en skriftlig, årlig redegjørelse over sin bruk av leieobjektet, samt ved en eventuell fremleie, også bekreftelse på at VESAR er frivillig registrert som merverdiavgiftspliktig Dersom Kommunen plikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av bruksendring, skal VESAR erstatte full ut tilbakeføringsbeløpet samt eventuell tilleggsavgift, rentekrav og øvrige kostnader i forbindelse med tilbakeføringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet skyldes manglende oversikt over VESARs bruk eller manglende bekreftelse på at VESAR i fremleietilfellet er frivillig registrert.. 16 FORSIKRING 16.1 Kommunen besørger fullverdiforsikring av Biogassanlegget. Kostnaden skal dekkes av VESAR i tillegg til Leien. Kommunen har ikke ansvar overfor VESAR for skader, kostnader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannskade, strømavbrudd, databrudd e.l., utover det som dekkes av alminnelig fullverdibygningsforsikring VESAR skal forsikre sine egne bygningsmessige innredninger, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, eventuelt driftstap og eventuelt erstatningsansvar overfor tredjemann. 17 FORCE MAJEURE BRANN EL.L /21666/63812/EB 6/8

7 17.1 Forhold som partene ikke rår over og som vanligvis anses som force majeurebegivenheter, så som for eksempel brann, ukontrollert utstrømning av vann, avbrytelse av vanntilførsel, strømtilførsel eller telekom-forbindelse eller inngrep fra offentlig myndighet, fritar Kommunen fra å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen så lenge forholdet er til hinder for bruk av Biogassanlegget Dersom Biogassanlegget blir ødelagt av brann eller annen hendelig begivenhet og dermed blir ute av stand til å dekke Avtalens formål, og dette ikke kan anses som kortvarig eller midlertidig, bortfaller Avtalen. Partene skal i så fall forhandle om ny avtale Ved bortfall eller suspensjon av Avtalen i henhold til dette punkt 17 kan ikke kreves taps- eller skadeserstatning eller annen form for kompensasjon. 18 REFORHANDLING 18.1 Dersom det inntrer forhold som vesentlig forrykker grunnlaget for denne avtale, er partene enige om å forhandle om en justering av avtalen. 19 TINGLYSING 19.1 Avtalen kan tinglyses på Eiendommen VESAR forplikter seg til å besørge den eventuelt tinglyste Avtalen slettet når Avtalen opphører. 20 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 20.1 Avtalen inneholder bestemmelser som avviker fra husleieloven, og går ved motstrid foran husleielovens fravikelige bestemmelser For øvrig er partene enige om at følgende bestemmelser i husleieloven ikke får anvendelse: 4-3 (Tilpasning til gjengs leie), 10-5 (Vederlag for forbedringer), 10-6 (Vederlag for kundekrets) og12-2 (Takstnemnd). 21 SÆRLIGE BESTEMMELSER 21.1 Dersom det innføres eiendomsskatt fra det offentlige, skal dette belastes VESAR ved at Leiegrunnlaget økes tilsvarende.. 22 MISLIGHOLD TVISTER 22.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan avtalen heves Tvister mellom partene om avtalen skal søkes løst i minnelighet. Løsning som ikke oppnås mellom partene skal avgjøres ved voldgift, med mindre en av partene krever at saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Verneting er i så fall Tønsberg tingrett /21666/63812/EB 7/8

8 23 VEDLEGG TIL AVTALEN Vedlegg 1: Kart over området [ ] * * * Denne avtale er utstedt i 2 to eksemplarer. Det er partenes forutsetning at avtalen er godkjent av Tønsberg kommunestyre og av styret i VESAR. Avtalen kan tinglyses på eiendommen. Tønsberg, februar 2013 Tønsberg kommune Vestfold Avfall og Ressurs AS /21666/63812/EB 8/8

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE KONKURRANSGRUNNLAG UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE Hurum, den 13.11.2014 1. INNLEDNING Driften av campingplassen på Rødtangen er ledig og lyses ut for perioden primo 2015 31.12.2024.

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer