Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen"

Transkript

1 Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling Ibuprofen Bril 400 mg filmuhúðaðar töflur Íbúprófen Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. - Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf. - Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. - Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga ef um er að ræða hita og innan 5 daga ef um er að ræða verki. Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 1. Upplýsingar um Ibuprofen Bril og við hverju það er notað 2. Áður en byrjað er að nota Ibuprofen Bril 3. Hvernig nota á Ibuprofen Bril 4. Hugsanlegar aukaverkanir 5. Hvernig geyma á Ibuprofen Bril 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 1. Upplýsingar um Ibuprofen Bril og við hverju það er notað Ibuprofen Bril tilheyrir hópi lyfja sem nefnast bólgueyðandi gigtarlyf (sem ekki eru sterar, NSAID) sem virka þannig að þau draga úr verkjum, bólgu og hita. Ibuprofen Bril er notað til skammtímameðferðar á einkennum ef um er að ræða væga eða í meðallagi mikla verki svo sem höfuðverk (m.a. mígreni), tíðaverki (verkir meðan á blæðingum stendur), tannverk og hita eða verki vegna kvefs. 2. Áður en byrjað er að nota Ibuprofen Bril Ekki má nota Ibuprofen Bril ef um er að ræða ofnæmi fyrir íbúprófeni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). ef um er að ræða ofnæmisviðbrögð á borð við astma, nefrennsli, húðútbrot ásamt kláða eða þrota í vörum, andliti, tungu eða hálsi eftir töku lyfja sem innihalda asetýlsalisýlsýru (svo sem aspirín) eða önnur lyf við verkjum og bólgu (bólgueyðandi gigtarlyf). ef þú hefur fengið sár eða blæðingu í maga eða mjógirni (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun lyfja við verkjum og bólgu (bólgueyðandi gigtarlyf) ef þú ert með sár eða blæðingu í maga eða mjógirni (skeifugörn) eða ef þú hefur fengið slíkt tvisvar eða oftar ef þú ert með alvarlega lifrar-, nýrna- eða hjartakvilla ef þú ert með verulega vessaþurrð (vegna uppkasta, niðurgangs eða ónógrar vökvaneyslu) ef þú ert með virka blæðingu (þ.m.t. í heila) ef þú ert á síðasta þriðjungi meðgöngu. ef þú ert með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem veldur óeðlilegri blóðkornamyndun ef sjúklingur er barn yngra en 6 ára (innan við 20 kg líkamsþyngd)

2 Varnaðarorð og varúðarreglur Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Ibuprofen Bril er notað. ef þú ert með rauða úlfa (SLE, Systemic Lupus erythematosus) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma ef þú hefur erft röskun á rauðum blóðlit sem kallast blóðrauði (porfýría) ef þó ert með langvinnan bólgusjúkdóm í þörmum svo sem bólgu í ristli ásamt sárum (sáraristilbólga), bólgu sem hefur áhrif á meltingarveg (Crohns sjúkdóm), eða aðra sjúkdóma í maga eða þörmum ef þú ert með truflun á blóðkornamyndun ef þú átt við vandamál að stríða hvað varðar eðlilega verkunarhætti tengda blóðstorknun ef þú ert með ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvinnan þrota í slímhúð nefs, skúta, kokeitlum, eða langvinna teppu í öndunarvegum þar sem meiri hætta er fyrir hendi á þrengingu öndunarvega ásamt erfiðleikum við öndun (berkjuastmi) ef þú ert með blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja eða fótleggja ef þú ert með lifrar-, nýrna- eða hjartakvilla eða háan blóðþrýsting ef þú fórst nýlega í stóra skurðaðgerð ef þú ert á fyrstu sex mánuðum meðgöngu ef þú ert með barn á brjósti ef þú ert að reyna að verða þunguð Aldraðir einstaklingar Ef þú ert aldraður/öldruð er líklegra að þú finnir fyrir aukaverkunum, einkum blæðingu og rofi í meltingarveg, sem getur reynst banvænt. Sár, rof og blæðing í maga eða þörmum Ef þú hefur áður fengið sár í maga eða þörmum, einkum ef því fylgdi rof eða blæðing, skaltu vera á verði hvað varðar óvenjuleg einkenni í kvið og tilkynna lækninum tafarlaust um þau, einkum ef einkennin koma fram við upphaf meðferðar. Það er vegna þess að hættan á blæðingu eða sáramyndun í meltingarvegi er meiri í þessu tilviki, einkum hjá öldruðum sjúklingum. Ef blæðing eða sáramyndun kemur fram í meltingarvegi verður að stöðva meðferðina. Blæðing, sáramyndun eða rof í maga eða þörmum kann að koma fram án viðvörunar, jafnvel hjá sjúklingum sem hafa aldrei fengið slíka kvilla áður. Það getur einnig reynst banvænt. Hættan á sárum, rofi eða blæðingu í maga eða þörmum eykst venjulega með stærri skömmtum af íbúprófeni. Hættan eykst einnig ef tiltekin önnur lyf eru tekin á sama tíma og íbúprófen (sjá Notkun annarra lyfja samhliða Ibuprofen Bril, hér á eftir). Húðviðbrögð Hætta skal töku íbúprófens þegar vart verður við fyrstu merki um húðútbrot, meinsemdir í slímhúðum eða önnur merki um ofnæmi þar sem þetta geta verið fyrstu merki um alvarleg húðviðbrögð (skinnflagningsbólga, regnbogaroði, Stevens-Johnsons heilkenni, Lyells heilkenni), stundum með banvænum afleiðingum. Mesta hættan á þessum viðbrögðum er á fyrsta mánuði meðferðar. Áhrif á hjarta og heila Bólgueyðandi-/verkalyf eins og íbúprófen getur tengst lítillega aukinni áhættu á hjartaáfalli eða heilablóðfalli, einkum ef það er notað í stórum skömmtum. Ekki fara yfir ráðlagðan skammt eða meðferðarlengd. Þú átt að ræða meðferðina við lækni eða lyfjafræðing áður en þú hefur töku á Ibuprofen Bril ef þú: ert með hjartakvilla, þar á meðal hjartabilun, hjartaöng (brjóstverkir), eða ef þú hefur fengið hjartaáfall, farið í hjáveituaðgerð, ert með sjúkdóm í útlægum slagæðum (léleg blóðrás í fótleggjum vegna þröngra eða stíflaðra slagæða), eða hefur fengið einhvers konar heilablóðfall (þar á meðal minniháttar heilablóðfall eða skammvinnt blóðþurrðarkast).

3 ert með háan blóðþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról, fjölskyldusaga er um hjartasjúkdóma eða heilablóðföll eða ef þú ert reykingamaður. Áhrif á nýru Íbúprófen kann að valda vandamálum tengdum nýrnastarfsemi, jafnvel hjá sjúklingum sem ekki hafa fengið nýrnakvilla áður. Þetta kann að valda þrota í fótleggjum og getur jafnvel valdið hjartabilun eða háum blóðþrýstingi hjá sjúklingum í áhættuhópi. Íbúprófen getur valdið nýrnaskaða, einkum hjá sjúklingum sem eru þegar með nýrna-, hjarta- eða lifrarkvilla, eða taka þvagræsandi lyf eða ACE hemla og einnig hjá öldruðum. Bati næst þó yfirleitt ef notkun íbúprófens er hætt. Aðrar varúðarreglur Almenn getur reglubundin notkun (ýmissa tegunda) verkjastillandi lyfja leitt til langvarandi og alvarlegra nýrnakvilla. Þessi áhætta kann að aukast við líkamlegt álag í tengslum við saltaskort og vessaþurrð. Því skal forðast slíkt. Langvarandi notkun hvaða verkjastillandi lyfja sem er við höfuðverkjum getur gert þá verri. Ef vart verður við slíkt ástand eða grunur leikur á um það skal leita læknisráðs og hætta meðferð. Íbúprófen kann að dylja merki eða einkenni um sýkingu (hiti, verkir og þroti) og lengja blæðingartíma tímabundið. Íbúprófen getur dregið úr líkum á þungun. Þú skalt láta lækninn vita ef þú ætlar þér að verða þunguð eða ef þú átt erfitt með að verða þunguð. Ráðfærðu þig við lækni áður en Ibuprofen Bril er notað ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig. Börn og unglingar Ekki gefa lyfið börnum yngri en 6 ára (innan við 20 kg líkamsþyngd). Hætta er á skertri nýrnastarfsemi hjá börnum og unglingum með vessaþurrð. Notkun annarra lyfja samhliða Ibuprofen Bril Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Ibuprofen Bril kann að hafa áhrif á eða verða fyrir áhrifum annarra lyfja. Til dæmis: segavarnarlyf (þ.e. blóðþynnandi lyf/storkuvarnandi lyf, t.d. aspirín/asetýlsalisýlsýra, warfarín, tiklópídín) metótrexat, notað til þess að meðhöndla krabbamein og sjálfsnæmissjúkdóma önnur bólgueyðandi gigtarlyfs digoxín (til meðferðar við ýmsum hjartasjúkdómum) fenýtóín (notað til þess að koma í veg fyrir flogaveikiköst) litíum (notað til þess að meðhöndla þunglyndi og geðhæð) þvagræsilyf (bjúgtöflur), svo sem kalíumsparandi þvagræsilyf lyf, sem draga úr háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar eins og kaptópríl, beta-blokkar eins og atenólól, angíótensín-ii viðtakablokkar eins og lósartan) kólestýramín (notað til meðferðar við háu kólesteróli) amínóglýkósíð (lyf gegn tilteknum gerðum baktería) sérhæfðir serótónínendurupptökuhemlar (lyf gegn þunglyndi) svo sem paroxetín, sertralín, cítalópram moklóbemíð (lyf til þess að meðhöndla þunglyndissjúkdóm eða félagsfælni) ciklósporín, takrólímus (til ónæmisbælingar eftir líffæraígræðslu)

4 zídóvúdín eða ritanovír (notað til þess að meðhöndla sjúklinga með HIV) mífepristón próbenesíð eða súlfínpýrazón (til þess að meðhöndla þvagsýrugigt) kínólónsýklalyf súlfonýlúrealyf (til þess að meðhöndla sykursýki af gerð 2) barksterar (notaðir gegn sýkingum) bisfosfónöt (notuð við beinþynningu, Pagets-sjúkdómi og til þess að lækka há kalsíum gildi í blóðinu) oxpentifyllín (pentoxifyllín), notað til meðferðar við blóðrásarsjúkdómi í slagæðum fótleggja og handleggja) baklófen (vöðvaslakandi lyf) vorikónazól og flúkónazól lyf notuð til þess að meðhöndla sveppasýkingar Sum önnur lyf geta einnig haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af meðferð með Ibuprofen Bril. Þú átt því alltaf að leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þú notar Ibuprofen Bril með öðrum lyfjum. Notkun Ibuprofen Bril með mat, drykk eða áfengi Ráðlagt er að taka þetta lyf með mat til þess að forðast kvilla í meltingarfærum. Forðast ber áfengi þar sem það kann að magna aukaverkanirnar af völdum íbúprófens, einkum þær sem koma fram í maga, þörmum eða heila. Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Meðganga Ekki má taka íbúprófen á síðustu 3 mánuðum þungunar þar sem það getur valdið verulegum hjarta-, lungna- og nýrnaröskunum hjá ófæddu barni. Ef það er notað í lok meðgöngu getur það valdið blæðingarhneigð bæði hjá móður og barni og dregið úr styrk samdráttar í legi og þar með seinkað því að fæðing fari í gang. Aðeins skal nota íbúprófen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært sig við lækni og ef brýna nauðsyn ber til. Brjóstagjöf Íbúprófen kemur fram í mjög litlu magni í brjóstamjólk og venjulega þarf ekki að stöðva brjóstagjöf við styttri meðferðir. Ef lengri meðferð er ávísað skal hins vegar íhuga að venja barnið snemma af brjósti. Frjósemi Þetta lyf tilheyrir hópi bólgueyðandi gigtarlyfja sem kunna að skerða frjósemi hjá mönnum. Áhrifin eru afturkræf þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki er ráðlagt að taka íbúprófen ef þú ætlar þér að verða þunguð eða ef þú átt erfitt með að verða þunguð. Akstur og notkun véla Íbúprófen veldur almennt engum aukaverkunum hvað varðar hæfni til aksturs og notkunar véla. En þar sem aukaverkanir kunna að koma fram við stóra skammta á borð við þreytu, svefnhöfga, svima og sjóntruflanir kann hæfni til aksturs og notkunar véla hins vegar að skerðast í einstökum tilfellum. Þessi áhrif magnast við samtímis neyslu áfengis. Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

5 Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing. Ibuprofen Bril inniheldur laktósa Þetta lyf inniheldur laktósa. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol gagnvart tilteknum tegundum sykurs skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur lyfið. 3. Hvernig nota á Ibuprofen Bril Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Gleypa skal töfluna í heilu lagi með glasi af vatni. Mælt er með því að sjúklingar sem eru viðkvæmir í maga taki Ibuprofen Bril með mat. Ekki skal nota stærri skammta eða lengri meðferð en ráðlagt er (5 dagar í röð) Draga má úr aukaverkunum með því að nota minnsta árangursríka skammt í eins stuttan tíma og mögulegt er til þess að meðhöndla einkenni. Skammturinn af íbúprófeni fer eftir aldri og líkamsþyngd sjúklings. Ráðlagður skammtur er: Vægir eða í meðallagi miklir verkir og hiti Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg 1-3 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili, eftir þörfum. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 600 mg. Börn ára (30-40 kg): 200 mg 1-4 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili, eftir þörfum. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 800 mg. Ef börn frá 6 ára aldri og unglingar þurfa á lyfinu að halda lengur en 3 daga eða ef einkennin versna skal leita læknisráðs. Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira): Hálf eða 1 tafla gefin sem stakur skammtur 3 sinnum á dag. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 3 töflur (1200 mg). Tíðaverkir Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira): Hálf eða 1 tafla sem taka skal 1-3 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 3 töflur (1200mg) Mígrenihöfuðverkur Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira): 1 tafla gefin sem stakur skammtur með 4 til 6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 3 töflur (1200 mg). Ekki hefur verið sýnt fram á að stakir skammtar stærri en 400 mg veiti frekari verkjastillandi áhrif.

6 Ef ástandið hefur ekki batnað eða hefur versnað innan 3 daga með hita eða 5 daga með verki skal hafa samband við lækni. Aldraðir einstaklingar: Ef þú ert aldraður/öldruð skaltu ávallt ráðfæra þig við lækninn áður en þú notar Ibuprofen Bril þar sem líklegra er að þú finnir fyrir aukaverkunum, einkum blæðingu og rofi í meltingarveg, sem getur reynst banvænt. Læknirinn mun veita þér viðeigandi ráðleggingar. Skert nýrna- og lifrarstarfsemi Ef þú ert með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi skaltu ávallt ráðfæra þig við lækninn áður en þú notar Ibuprofen Bril. Læknirinn mun veita þér viðeigandi ráðleggingar. Ef tekinn er stærri skammtur Ibuprofen Bril en mælt er fyrir um Ef tekinn er stærri skammtur Ibuprofen Bril en mælt er fyrir um skal hafa samband við lækni, bráðadeild eða apótek. Einkenni ofskömmtunar geta verið: ógleði, uppköst og magaverkir eða niðurgangur. Suð í eyrum, höfuðverkur, sundl, svimi og blæðing frá maga eða þörmum kunna einnig að koma fram. Í alvarlegri tilfellum ofskömmtunar kann að verða vart við svefndrunga, æsing, vistarfirringu, dá, flog, krampa (einkum hjá börnum), þokusýn og augnkvilla, nýrnabilun, lifrarskaða, lágan blóðþrýsting, minnkaða öndun, bláleitan blæ á vörum, tungu og fingrum, og aukna blæðingartilhneigingu. Einnig getur orðið vart við versnun astma hjá astmasjúklingum. Ef gleymist að taka Ibuprofen Bril Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann strax og þú getur nema ef minna en fjórar klukkustundir eru þar til taka á næsta skammt. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 4. Hugsanlegar aukaverkanir Eins og við á um öll lyf getur Ibuprofen Bril valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Meiri líkur eru á aukaverkunum við stærri skammta og lengri meðferð. Lyf á borð við Ibuprofen Bril kunna að tengjast örlítið aukinni hættu á hjartaáfalli (hjartadrep) eða slagi. Vökvasöfnun (bjúgur), tilkynnt hefur verið um háan blóðþrýsting og hjartabilun í tengslum við bólgueyðandi gigtarlyf. Eftirfarandi aukaverkanir eru mikilvægar og tafarlaust þarf að bregðast við þeim ef þær koma fram. Þú skalt hætta töku Ibuprofen Bril og hitta lækninn tafarlaust ef eftirfarandi einkenni koma fram: Algengar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum svartar, tjöruleitar hægðir eða blóðug uppköst (sár í meltingarvegi ásamt blæðingu)

7 Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum einstaklingum þroti í andliti, tungu eða hálsi (barkakýli) sem getur valdið miklum vandamálum við öndun (ofsabjúgur), hraður hjartsláttur, alvarleg lækkun blóðþrýstings eða lífshættulegt lost skyndileg ofnæmisviðbrögð ásamt mæði, mási og lækkun blóðþrýstings alvarleg útbrot ásamt blöðrum á húð, einkum á fótleggjum, handleggjum, höndum og fótum, sem kann einnig að koma fram á andliti og vörum (regnbogaroði, Stevens-Johnsons heilkenni). Þetta getur orðið jafnvel enn alvarlegra, blöðrurnar verða stærri og dreifast og hugsanlegt er að hluti húðarinnar flagni af (Lyells heilkenni). Einnig getur komið fram alvarleg sýking ásamt skemmdum (drepi) í húð, undirhúðarvef og vöðva Þú skalt hætta að taka lyfið og hafa samband við lækninn eins fljótt og auðið er ef þú færð eftirfarandi aukaverkanir: Mjög algengar: kunna að koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum brjóstsviði, kviðverk, meltingarónot Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum þokusýn eða aðrir augnkvillar svo sem ljósnæmi ofnæmisviðbrögð svo sem húðútbrot, kláði, astmaköst (stundum ásamt lágum blóðþrýstingi) Mjög sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum einstaklingum sjóntap Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum einstaklingum lungu fyllast skyndilega af vatni og það veldur öndunarerfiðleikum, háum blóðþrýstingi, vökvasöfnun og þyngdaraukningu Aðrar hugsanlegar aukaverkanir með Ibuprofen Bril eru: Mjög algengar: kunna að koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum raskanir í meltingarvegi, svo sem niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur, hægðatregða Algengar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum sár í meltingarvegi, með eða án rofs bólga í þörmum og versnun bólgu í ristli (ristilbólga) og meltingarvegi (Crohns sjúkdómur), og fylgikvillar ristilpoka (rof eða fistill) örlítið blæðing úr þörmum sem kann að valda blóðleysi sár og bólga í munni höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, órói, svefnleysi og pirringur Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum bólga í slímhúð magans nýrnakvillar á borð við myndun bjúgs, bólgu í nýrum og nýrnabilun nefrennsli öndunarerfiðleikar (berkjukrampi) Mjög sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum einstaklingum þunglyndi, rugl, ofskynjanir rauðir úlfar hækkun köfnunarefnis úr þvagefni og annarra lifrarensíma í blóði, lækkun blóðrauða- og blóðkornaskilagilda, hemlun blóðkornaviðloðunar og lenging blæðingartíma, lækkun kalsíums í sermi og hækkun þvagsýru í sermi

8 Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum einstaklingum óþægilega meðvitaður hjartsláttur, hjartabilun, hjartaáfall eða hár blóðþrýstingur truflanir á blóðfrumumyndun (ásamt einkennum á borð við: hiti, hálsbólga, yfirborðssár í munni, flensulík einkenni, alvarleg þreyta, blæðing í nefi og húð) ýl eða suð í eyrum bólga í vélinda eða brisi þrenging í þörmum bráð bólga í lifur, gulur litur á húð eða augnhvítu, röskun, sköddun eða bilun í lifrarstarfsemi bólga í heilahimnu (án bakteríusýkingar) skaddaður nýrnavefur hármissir Ibuprofen Bril kann að valda fækkun hvítra blóðfrumna og dregið getur úr viðnámi gagnvart sýkingu. Ef þú færð sýkingu með einkennum á borð við hita og almennri heilsu hrakar alvarlega eða ef þú færð hita ásamt einkennum um staðbundna sýkingu eins og særindi í hálsi/koki/munni eða þvagfærakvilla skaltu fara tafarlaust til læknis. Blóðrannsókn verður gerð til þess að athuga hvort hvítum blóðfrumum hefur hugsanlega fækkað (kyrningahrap). Mikilvægt er að upplýsa lækninn um lyfið. Við meðferð með íbúprófeni hefur orðið vart við nokkur tilvik mengisbólgu (svo sem stirðleiki í hálsi, höfuðverkur, ógleði, uppköst, hiti eða vistarfirring) hjá sjúklingum sem þegar eru með sjálfsnæmisraskanir svo sem rauða úlfa eða blandaðan bandvefssjúkdóm. Tilkynning aukaverkana Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 5. Hvernig geyma á Ibuprofen Bril Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki skal nota Ibuprofen Bril eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni, öskjunni eða glasinu á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar Ibuprofen Bril inniheldur Virka innihaldsefnið er íbúprófen. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 400mg af íbúprófeni. Önnur innihaldsefni í kjarna töflunnar eru; örkristallaður sellúlósi, laktósaeinhýdrat, kroskarmellósi natríum, vatnsfrí kísilkvoða, pólývínylpóvídon, maíssterkja, natríumlárýlsúlfat og magnesíumsterat Töfluhúðin inniheldur hýdroxýprópýlsellúlósa, hýprómellósa, makrógól og títantvíoxíð.

9 Lýsing á útliti Ibuprofen Bril og pakkningastærðir Ibuprofen Bril Filmuhúðaðar 400 mg töflur eru hvítar, u.þ.b. 16,7 mm x 7,8 mm hylkislaga filmuhúðaðar töflur, sléttar öðrum megin og með einni skoru hinum megin. Töflunni má skipta í jafna skammta. Þær fást í: Þynnupakkningum með 1, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 48 og 50 töflum. Plastglösum með 12, 15, 20, 24, 30, 40, 48 og 50 töflum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. Markaðsleyfishafi og framleiðandi Markaðsleyfishafi: Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG, Bretland Framleiðandi: Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG, Bretland Bristol Laboratories Limited Laporte Way, Luton, Bedfordshire LU4 8WL Bretland Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum: Þýskaland Danmörk Spánn Írland Ísland Pólland Svíþjóð Tékkland Slóvakía Ibuprofen Axcount 400mg Filmtabletten Ibuprofen Bril 400mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Bril 400mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG Ibuprofen Bril 400mg Film-coated tablets Ibuprofen Bril 400mg Filmuhúðaðar töflur Ibuprofen Bril Ibuprofen Bril Ibuprofen Bril 400mg potahované tablety Ibuprofen Bril 400mg Filmom Obalene tablety Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2016.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn Virk efni: natríumklóríð, kalíumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, magnesíumklóríð hexahýdrat og natríumacetat

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Etalpha 0,25 míkrógrömm og 1 míkrógramm mjúk hylki. 2. INNIHALDSLÝSING Alfakalsídól 0,25 míkrógrömm og 1 míkrógramm. Hjálparefni með þekkta verkun: Sesamolía

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver tafla inniheldur 301 mg af mjólkursykurseinhýdrati.

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver tafla inniheldur 301 mg af mjólkursykurseinhýdrati. SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Mogadon 5 mg töflur. 2. INNIHALDSLÝSING Hver tafla inniheldur 5 mg af nitrazepami. Hjálparefni með þekkta verkun Mogadon inniheldur mjólkursykur (laktósa). Hver

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Paracet 60 mg endaþarmsstílar 2. INNIHALDSLÝSING Hver endaþarmsstíll inniheldur 60 mg af parasetamóli. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 3. LYFJAFORM

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUMLYFS 1. HEITI LYFS Noritren 10, 25, eða 50 mg filmuhúðaðar töflur. 2. INNIHALDSLÝSING Nortriptýlín 10, 25 eða 50 mg á formi nortriptýlín hýdróklóríðs. Hjálparefni með þekkta verkun:

Detaljer

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1 1. HEITI LYFS Docetaxel Teva Pharma 20 mg innrennslisþykkni og leysir, lausn. 2. VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR Hvert stakskammta hettuglas af Docetaxel Teva

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Rizatriptan ratiopharm 10 mg munndreifitöflur. 2. INNIHALDSLÝSING Rizatriptan ratiopharm 10 mg munndreifitafla Hver 10 mg munndreifitafla inniheldur 14,53 mg

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Zitromax 500 mg innrennslisstofn, lausn. 2. INNIHALDSLÝSING Hvert hettuglas inniheldur 500 mg azitrómýsín (sem tvíhýdrat), samsvarandi 100 mg/ml lausn eftir blöndun

Detaljer

Verkefnahefti 3. kafli

Verkefnahefti 3. kafli Verkefnahefti. kafli Skali A Verkefnablöð 0 Námsgagnastofnun. KAFLI .. Cuisinaire-kubbar hvítur appelsínugulur rauður blár ljósgrænn brúnn fjólublár svartur gulur dökkgrænn dökkgrænn svartur gulur fjólublár

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Hjálparefni með þekkta verkun: Hverjir 300 ml innihalda einnig 13,7 g af glúkósa og 114 mg af natríum.

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Hjálparefni með þekkta verkun: Hverjir 300 ml innihalda einnig 13,7 g af glúkósa og 114 mg af natríum. SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Zyvoxid 2 mg/ml innrennslislyf, lausn. 2. INNIHALDSLÝSING 1 ml inniheldur 2 mg linezolid. 300 ml innrennslispokar innihalda 600 mg linezolid. Hjálparefni með

Detaljer

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

d) Almenn einkenni t.d. þreyta e) Vinnugeta

d) Almenn einkenni t.d. þreyta e) Vinnugeta Klínískar leiðbeiningar fyrir notkun líftæknilyfja fyrir sjúklinga með iktsýki (rheumatoid arthritis/ra) og Still's sjúkdóm hjá fullorðnum (adult Still s disease). Inngangur: Iktsýki er krónískur bólgusjúkdómur

Detaljer

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt.

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...4 I. Forsendur...4 II. Hættugreining...5 III. Áhættumat...8 1. Berklar (Tuberculosis

Detaljer

Lýsing á skrá og leiðbeiningar

Lýsing á skrá og leiðbeiningar Lýsing á skrá og leiðbeiningar Illustrasjonsfoto: Colourbox Hönnun / umbrot Gøril Nordgård, SKDE Ljósmyndir Colourbox Prentun Prentsmiðja við Háskólasjúkrahúsið Norður-Noregi HF Upplag 100 Útgefið Október

Detaljer

Astmi: Andremma: Augnsýking: Barkabólga: Bólur:

Astmi: Andremma: Augnsýking: Barkabólga: Bólur: Astmi: Drekkið Aloe vera djúsinn nr. 201. Special Aloe vera gel nr. 121 Vinnur gegn bólgum (Þegar börn fá slæmt kast, má gefa ½ tsk af gelinu og láta þau taka inn.) Andremma: Byrjar oft út frá sýkingu

Detaljer

078861/EU XXIV. GP. Eingelangt am 17/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 April 2012 (OR. en)

078861/EU XXIV. GP. Eingelangt am 17/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 April 2012 (OR. en) 078861/EU XXIV. GP Eingelangt am 17/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 April 2012 (OR. en) 7734/12 Interinstitutional File: 2012/0047 (NLE) EEE 27 AELE 23 CHIMIE 23 V 215 LEGISLATIVE ACTS

Detaljer

DK SÅDAN UDSKIFTES BATTERIERNE Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke). VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.

Detaljer

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun . gr. byggingarreglugerðar, nr.112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frístundahús Í grein í byggingarreglugerð segir: Almennar hollustuháttakröfur íbúða

Detaljer

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði...

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði... EFNISYFIRLIT Aðfararorð... 3 1 Inngangur... 4 1.1 Um efni ritgerðarinnar og efnisskipan... 4 1.2 Sögulegt yfirlit... 6 2 Flokkun afbrota... 7 2.1 Tjónsbrot... 8 2.2 Samhverf brot... 9 2.3 Hættubrot...

Detaljer

BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM. UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk

BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM. UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk 1 FORMÁLI Upplýsingabæklingurinn fjallar um 10 spurningar sem foreldrar oft spyrja og sem beinast að fjöltyngdum málþroska barna. Að auki er

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...3 I. Forsendur...3 II. Hættugreining...4 1. Berklar (Mycobacterium bovis)... 4

Detaljer

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Erla Björk Þorgeirsdóttir Kristinn Einarsson Linda Georgsdóttir OS-2013/01 978-9979-68-326-1 Orkustofnun Orkugarður

Detaljer

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ Afskriftir nátnslána - minnisblað majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ 1Norður Noregi hafa námslán íbúa um langt skeið verið færð niður um vissa upphæð árlega. Námslán eru afskrifuð um 10% á

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er

Detaljer

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Almennar kröfur til íbúða Í grein í byggingarreglugerð segir: Hver einstök

Detaljer

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar Gróðureldar geta kviknað í sinu mjög þurrum gróðri rakastig og úrkomumagn skiptir því máli Gróðureldar

Detaljer

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum 3. kafli, Efnafræði II (Jóhann Sigurjónon) Efnahvörf ýru og baa við vatn og innbyrði. (Athuga: K = K a ; S = HB ; B = B ; K v = K w ) Upprifjun (8. kafli bók I, Jóhann Sigurjónon) Skilgreiningar: Brønted:

Detaljer

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Við dóma á sauðfé skal styðjast við skala þann sem lýst verður hér á eftir ásamt því að upplýsingar um þunga grips og mælingar á bakvöðva, fituþykkt á baki, lögun vöðvans

Detaljer

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS.

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Helstu markaðir fyrir norskar sjávarafurðir Heildarútflutningsverðmæti

Detaljer

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA NASDAQ OMX ICELAND HF. ÚTGEFNAR 17. desember 2013 INNGANGUR... 4 HLUTABRÉF... 5 1. TAKA HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA... 5 1.1 SKILYRÐI FYRIR TÖKU HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA...

Detaljer

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 27.09.2012 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Vöruheiti - notkun - innflytjandi/framleiðandi Vöruheiti: Q8 Mozart DP SAE 40 Vörunúmer: 7503 1013 2330 1111 Notkunarsvið: Smurolía

Detaljer

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 Svanhildur Anna Magnúsdóttir Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 -BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 3 2. Forsaga

Detaljer

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver)

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon På morsmål (islandsk)

Detaljer

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000.

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000. ÞORSTEINN SÆMUNDSSON UM SJÁVARFALLASPÁR Sjávarföllin hafa frá fyrstu tíð vakið athygli þeirra sem við strendur búa eða sjómennsku stunda. Að sæfarendur þurfi að taka tillit til flóðs og fjöru er deginum

Detaljer

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Grímur Hergeirsson Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup - Meistararitgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Viðar Már Matthíasson Lagadeild Háskóla

Detaljer

1. Inngangur. 2. Önnur móðurmál en íslenska

1. Inngangur. 2. Önnur móðurmál en íslenska 1 1. Inngangur Ýmsir geta ekki nýtt sér hefðbundna kennslu í íslensku í grunnskóla. Hluti þeirra hefur gengið undir nafninu nýbúar. Í Reglugerð um íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku

Detaljer

Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum

Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum 2 Inngangur Á undanförnum árum hefur verið mikil umræða í Noregi um siðferði á sveitarstjórnarstigi og norska sveitarfélagasambandið, KS, hefur staðið fyrir

Detaljer

Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn. Talaðu við mig!

Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn. Talaðu við mig! Leiðbeiningar um samtöl barnaverndarstarfsmanna við börn Talaðu við mig! barnaverndar arstarfsmanna við börn Innihald Formáli... 5 Réttur barna og unglinga til þátttöku... 6 Tilgangurinn með leiðbeiningunum...

Detaljer

Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH).

Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH). Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH). Blaðsíða 1 af 9 1. Auðkenning efnis eða blöndu og upplýsingar um fyrirtæki. 1.1. Auðkenni vöru Söluheiti vöru: Tilvísunarnúmer:

Detaljer

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi Þskj. 189 170. mál. Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009 2010.) 1. gr. Á eftir 23. gr. laganna kemur ný grein,

Detaljer

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. og 10. febrúar 2011. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Dagskrá ráðstefnunnar Miðvikudagur 9. febrúar: Heilbrigði og afföll í matfiskeldi. Seiðagæði. Eldisþorskur:

Detaljer

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðið er frá Notkun vöru: Hreinsiefni. Fráráðin notkun: -

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðið er frá Notkun vöru: Hreinsiefni. Fráráðin notkun: - Blaðsíða 1 af 9 Öryggisblað (MSDS) Reglug. 866/2012 og 1272/2008/EB (CLP), rg. 750/2008 (REACH). 1. Auðkenning efnis eða blöndu og upplýsingar um fyrirtæki. 1.1. Auðkenni vöru Söluheiti vöru: Tilvísunarnúmer:

Detaljer

FÖRCH Oil Leakage Check. 201 Kópavogur Þýskalandi Sími: Netfang: Veffang:

FÖRCH Oil Leakage Check. 201 Kópavogur Þýskalandi Sími: Netfang: Veffang: Bílanaust 1. útgáfa 03.12.2012 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Vöruheiti - notkun - innflytjandi/framleiðandi Vöruheiti: FÖRCH Oil Leakage Check Vörunúmer: 6730-0837 50 ml Notkunarsvið:

Detaljer

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta Sigurbjörg Rut Hoffritz Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta - BA-ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT

Detaljer

L 270/6 Amtsblatt der Europäischen Union

L 270/6 Amtsblatt der Europäischen Union L 270/6 Amtsblatt der Europäischen Union 4.10.2012 BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 106/2012 vom 15. Juni 2012 zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

Detaljer

Öryggisblað. Maurasýra, 85% HCOOH. Skin Corr. 1B;H314. Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

Öryggisblað. Maurasýra, 85% HCOOH. Skin Corr. 1B;H314. Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. Öryggisblað Endurskoðun: 01-11-2013 Kemur í stað: 11-09-2013 Útgáfa: 0101/ISL HLUTI 1: Auðkenning efnisins/blöndunnar og fyrirtækisins/félagsins 11 Vöruauðkenni Viðskiptaheiti: Maurasýra, 85% HCOOH 12

Detaljer

Vegaöryggi bifhjólafólks. Skýrsla um norræna afstöðu

Vegaöryggi bifhjólafólks. Skýrsla um norræna afstöðu Vegaöryggi bifhjólafólks Skýrsla um norræna afstöðu 2012 Norræna bifhjólaráðið, NMR Norræna bifhjólaráðið, NMR, er samráðshópur norrænna landssamtaka bifhjólafólks, sem gætir hagsmuna bifhjólafólks í umferðinni.

Detaljer

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum VMST-R/0106 Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum Valdimar Ingi Gunnarsson Apríl 2001 Veiðimálastofnun Vagnhöfða 7, 110 Reykjavík Sími: 567 6400 Fax 567 6420 Heimasíða: www.veidimal.is Netfang:

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN. 16. janúar 2009 Moskva 13. Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum

ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN. 16. janúar 2009 Moskva 13. Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN 16. janúar 2009 Moskva 13 Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum Skráð af Dómsmálaráðuneyti Rússlands hinn 16. febrúar 2009 Skráningarnúmer

Detaljer

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Veggir og hæðaskil skv. dæmunum hér á eftir teljast uppfylla kröfur um brunamótstöðu með eftirfarandi takmörkunum: a. Hámarkshæð veggja skal vera 3,0

Detaljer

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Berglind Hermannsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Friðrik Ársælsson Október 2013 Berglind Hermannsdóttir Heimildin til nafnleyndar vitna

Detaljer

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Hugvísindasvið Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Oversettelse fra norsk til islandsk Ritgerð til BA-prófs í norsku Þórunn S. Hreinsdóttir Júní 2015 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í norsku og

Detaljer

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM Haukur Hinriksson 2013 BA í lögfræði Höfundur/höfundar: Haukur Hinriksson Kennitala: 060690-3169 Leiðbeinandi: Kristín Haraldsdóttir Lagadeild

Detaljer

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema Guðlaug Björg Ingólfsdóttir Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Apríl 2009 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur...2

Detaljer

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Verknr. 8-503100 Bjarni Richter Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Áfangaskýrsla Unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar OS-2001/051 Ágúst 2001 Orkustofnun Rannsóknasvið Reykjavík:

Detaljer

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Háskólinn á Bifröst BS ritgerð - Haust 2012 Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Jóhann Sveinn Sigurleifsson Leiðbeinandi: Elísabet Guðbjörnsdóttir

Detaljer

Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum

Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum Leiðbeiningar Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum - lögboðin upplýsingagjöf um matvæli - Febrúar 2015 0 Efnisyfirlit Inngangur... 2 1. Ofnæmis og óþolsvaldar í II. viðauka reglugerðar... 3 1.1. Afurðir

Detaljer

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma.

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma. EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 2 2 Ákvörðun refsingar... 3 2.1 Um refsimörk laga... 3 2.2 Refsiþyngingarástæður... 4 2.3 70. gr. hgl.... 4 2.4 Hugtakið nauðgun í lagalegum skilningi... 6 2.4.1 Fyrirmynd og

Detaljer

PÆLINGAR UM NPA EFNI:

PÆLINGAR UM NPA EFNI: PÆLINGAR UM NPA EFNI: I. INNGANGUR... 2 II. HVERJIR EIGA AÐ FÁ NPA-SAMNING? REGLUR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU... 4 III. ÚR REGLUM Á ÖÐRUM NORÐURLÖNDUM... 7 IV. HUGLEIÐINGAR UM HVERJIR EIGI AÐ FÁ EÐA GETI NÝTT

Detaljer

FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003

FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003 FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003 Hver er réttur barns til friðhelgi einkalífs? Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálanum, er barn skilgreint, sem einstaklingur, yngri

Detaljer

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C.

LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. LAXÁ 2005 HANDBÓK FYRIR ÞÁTTTAKENDUR Í FERÐ WÖRTUNNAR AÐ LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 8. TIL 12. JÚLÍ 2005 ÚTGEFANDI: STANGVEIÐIDEILD WÖRTUNNAR B.C. REGLUR VARÐANDI LAXÁ 2005 1. Bannað að spila Matador, Lúdó og

Detaljer

Álfasala SÁÁ maí

Álfasala SÁÁ maí 1. TÖLUBLAÐ - 14. ÁRGANGUR - MAÍ 2015 Álfasala SÁÁ 6.-10. maí - Þúsund sölumenn um land allt - bls. 3 Grímur Atlason: - drakk og ég fann ró - bls.4 Ásgerður Th. Björnsdóttir: - Söfnunarfé greiðir 20% af

Detaljer

Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta

Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta 2/2000 Tímarit Tæknifélags mjólkuriðnaðarins 24. árgangur 1943 Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta Ruben Rausing, stofnandi Tetra Pak. Tetra 1952 Classic 1961 Tetra Therm Aseptic VTIS Tetra 1961 Classic

Detaljer

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál]

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál] sþ. 137. Tillaga til þingsályktunar [132. mál] um verndun ósonlagsins. Flm.: Álfheiður Ingadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni: 1. að gera

Detaljer

Bergen = Stavanger = Trondheim = Fredrikstad/Sarpsborg = Porsgrunn/Skien = Tromsö = 65.

Bergen = Stavanger = Trondheim = Fredrikstad/Sarpsborg = Porsgrunn/Skien = Tromsö = 65. Noregur og norska kerfið Nanna Þórunn Hauksdóttir Jan 2010 Bæir og fólksfjöldi fjöldi Oslo = 880.000000 Bergen = 230.000 Stavanger = 190.000 Trondheim = 160.000 Fredrikstad/Sarpsborg = 100.000 Drammen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ET HUMANISTISKE FAKULTET ------------- Eksamen i NOR1106 Norrønt, indre språkhistorie og språknormering Vår 2009 Tid: Fredag 28. mai kl. 9-13 (4 timar/timer) Stad/sted: Lesesal B,

Detaljer

Að öðru leyti er vísað til umsagnar Alþýðusambandsins um frumvarp til laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, mál 518.

Að öðru leyti er vísað til umsagnar Alþýðusambandsins um frumvarp til laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, mál 518. ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS Alþingi komudagur Í9.Í.Q.003 Nefndasvið Alþingis Austurstræti 8-10 Reykjavík, 18. febrúar 2003 Efni: Umsögn um frumvarp til laga um neytendakaup, 556. mál, EESreglur. Alþýðusamband

Detaljer

Eftirfylgni með árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu.

Eftirfylgni með árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu. Eftirfylgni með 16-21 árs ungmennum í Hordaland í Noregi sem eru ekki í skóla eða vinnu. Lára Hreinsdóttir Lokaverkefni til MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf Félagsvísindasvið Eftirfylgni með 16-21 árs

Detaljer

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004.

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR. 124. GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. SKÚLI SVEINSSON 14. maí 2012 ML í lögfræði Höfundur: Skúli Sveinsson Kennitala:

Detaljer

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum.

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum. Nr. 18 19. janúar 1973 FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum Páll Ólafsson Útdráttur Í samantekt þessari er reiknað út olíunotkun,

Detaljer

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur.

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur. REGLUGERÐ um plöntuverndarvörur. 1. gr. Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins. Eftirfarandi gerðir sem vísað er til í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast

Detaljer

Málið er höfðað með ákæru ríkissaksóknara dagsettri 8. mars 2013, á hendur:

Málið er höfðað með ákæru ríkissaksóknara dagsettri 8. mars 2013, á hendur: -Árið 2013, föstudaginn 7. júní, er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem háð er í Dómhúsinu við Lækjartorg af héraðsdómurunum Guðjóni St. Marteinssyni, sem dómsformanni, Barböru Björnsdóttur og Halldóri

Detaljer

1 Inngangur Kristín Helga Gunnarsdóttir Ríólítreglan Þýðingar og þýðingafræði... 5

1 Inngangur Kristín Helga Gunnarsdóttir Ríólítreglan Þýðingar og þýðingafræði... 5 Efnisyfirlit 1 Inngangur... 2 1.1 Kristín Helga Gunnarsdóttir... 3 1.2 Ríólítreglan... 3 2 Þýðingar og þýðingafræði... 5 2.1 Hvað eru þýðingar?... 5 2.2 Hugtakið jafngildi... 6 2.2.1 Hvað er jafngildi?...

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 4. Ráðgjafarnefnd EES ISSN 1022-9337 Nr.

Detaljer

Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur Q.ccrb

Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur Q.ccrb Reykjavík, 22. janúar 2007. Nefiidasvið Alþingis, Austurstræti 8-10, 150 Reykjavík. Alþingi Erindi nr. Þ /53/^ 31* komudagur 23. 1 Q.ccrb Efiii: Svör við umsögnum um firumvarp til laga um breyting á almennum

Detaljer

föllum tölum kynbeygingu lokaður flokkur opnir flokkar óákveðin fornöfn persónufornöfn afturbeygð fornöfn spurnarfornöfn eignarfornöfn

föllum tölum kynbeygingu lokaður flokkur opnir flokkar óákveðin fornöfn persónufornöfn afturbeygð fornöfn spurnarfornöfn eignarfornöfn 39 2.4 Fornöfn 2.4.0 Flokkar fornafna og almenn einkenni þeirra Svokölluð fornöfn skiptast í nokkra flokka sem eru býsna ólíkir innbyrðis. Íslensk fornöfn eiga það þó sameiginlegt að vera fallorð. Í því

Detaljer

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl.

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl. Leiðbeinandi vextir fyrir sparisjóðina gildir frá 1. apríl 2008 Vaxtatilkynning nr. 417 INNLÁN Vextir alls á ári 1. ALMENNIR SPARIREIKNINGAR: 1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2. MARKAÐSREIKNINGAR:

Detaljer

RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ. Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi

RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ. Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi Höfundur: Klara Baldursdóttir Briem Kennitala: 121287-2699 Leiðbeinandi: Hulda

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1.

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1. ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 29 10. árgangur 5.6.2003 2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu

Detaljer

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI Mjöll Snæsdóttir FS435-09041 2009 Fornleifastofnun Íslands 2009 Bárugötu 3 101 Reykjavík Sími: 551 1033 Fax: 551 1047 Netfang: fsi@instarch.is Heimasíða:

Detaljer

1. Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda, innflytjanda eða seljanda.

1. Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda, innflytjanda eða seljanda. Síða 1 af 5 Skeljungur hf. Öryggisblöð (MSDS) Samkvæmt reglugerð nr. 1027/2005 og tilskipunum 91/155/EEC og 67/548/EEC. 1. Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda,

Detaljer

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr.

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. BA-ritgerð í lögfræði 33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. Jóhann Þorvarðarson Leiðbeinandi: Unnur E. Sveinsdóttir Apríl 2014 BA-ritgerð í lögfræði

Detaljer

Hreyfistundir í leikskóla

Hreyfistundir í leikskóla Lokaverkefni til B.Ed. -prófs Hreyfistundir í leikskóla - hvers vegna? - hvernig? Kolbrún Lára Vilhelmsdóttir kt. 300979-5139 Kennaraháskóli Íslands Leikskólabraut Apríl 2008 Lokaverkefni til B.Ed. -prófs

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 24.10.1996 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.48/00 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

Detaljer

Islandsk bøyingsskjema

Islandsk bøyingsskjema Islandsk bøyingsskjema Skjemaet er bygd opp som parallell til Odd Einar Haugen: «Norrønt bøyingsskjema» (folk.uib.no/hnooh/materiell/boyingsskjema3-2.pdf), ettersom det på kurset «Språkhistorie og talemål»

Detaljer

FERÐIR. Í kringum jörðina á 180 dögum 180 daga heimsreisa með skemmtiferða skipi stendur jarðarbúum til boða árið SÍÐA 2

FERÐIR. Í kringum jörðina á 180 dögum 180 daga heimsreisa með skemmtiferða skipi stendur jarðarbúum til boða árið SÍÐA 2 FERÐIR Í kringum jörðina á 180 dögum 180 daga heimsreisa með skemmtiferða skipi stendur jarðarbúum til boða árið 2015. SÍÐA 2 Gengið um þjóðgarða Fjölmargar óviðjafnanlegar gönguleiðir liggja um þjóðgarða

Detaljer

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) I. KAFLI Breyting á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar.

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) I. KAFLI Breyting á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar. Í vinnslu 15. febrúar 2016 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða og nr. 74/2012 um veiðigjald (öflun sjávargróðurs

Detaljer

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA. Dekraðu við húðina í vetur. Góð ráð fyrir viðkvæma húð GERÐU ÞAÐ SJÁLF/UR HVERNIG Á AÐ HUGSA UM HÚÐINA Í KULDANUM

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA. Dekraðu við húðina í vetur. Góð ráð fyrir viðkvæma húð GERÐU ÞAÐ SJÁLF/UR HVERNIG Á AÐ HUGSA UM HÚÐINA Í KULDANUM HUGSAÐU VEL Laugardagur 5. nóvember 2016 UM HÚÐINA GERÐU ÞAÐ SJÁLF/UR Heimatilbúnir maskar og skrúbbar HVERNIG Á AÐ HUGSA UM HÚÐINA Í KULDANUM Dekraðu við húðina í vetur Góð ráð fyrir viðkvæma húð MORGUN-

Detaljer

«Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner»

«Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner» Háskóli Íslands Hugvísindasvið Norska «Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært venner» Analyse av Per Pettersons roman Jeg nekter, og oversettelse av tre kapittler fra boken. Ritgerð til BA-prófs

Detaljer

Øvingsoppgaver i norrønt

Øvingsoppgaver i norrønt Robert K. Paulsen Øvingsoppgaver i norrønt Del 2 (Leksjon 4) for Fjernord- studentene våren 2014 NOSP103- F Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen Versjonshistorie

Detaljer

Hjúkrunarfræðingur á deild FSA

Hjúkrunarfræðingur á deild FSA Háskólinn á Akureyri NIC hjúkrunarmeðferðir 94 Fylgiskjal 1 Spurningalistinn sem hér fer á eftir fjallar um flokkunarkerfi fyrir hjúkrunarmeðferð. Hjúkrunarmeðferðinni er raðað í flokka eftir efni. Þú

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Uppfært 13.01.2008). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er skortur á vel menntuðum verkfræðingum í Noregi. Síðastliðið

Detaljer

Frumvarp til laga. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1107 679. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). (Lagt fyrir Alþingi

Detaljer

Java útgáfa /2/2008

Java útgáfa /2/2008 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 2 Tilgangur og uppbygging þessara leiðbeininga... 6 Hvað þarf til að búa til forrit í Java... 6 drjava þróunarumhverfi... 8 Grunnatriði form java forrits - skrifað á skjá...

Detaljer