Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH)."

Transkript

1 Öryggisblað (MSDS) Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH). Blaðsíða 1 af 9 1. Auðkenning efnis eða blöndu og upplýsingar um fyrirtæki Auðkenni vöru Söluheiti vöru: Tilvísunarnúmer: - Samheiti efnis: - Gerð vöru: Blanda, vökvi. Reach skráningarnr: Viðeigandi og tilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðið er frá Notkun vöru: Eldsneyti fyrir sprengihreyfla með neistakveikju. Fráráðin notkun: Upplýsingar um fyrirtækið sem lætur gera öryggisblaðið Fyrirtæki: SKELJUNGUR hf. Borgartúni Reykjavík Sími Tengiliður fyrirtækis: Útgáfudagsetning: Útgáfa: 1,0 Gerð öryggisblaðs: EFNAVERND ehf. Reykjavík Neyðarsímanúmer: Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla: sími 112 Eiturefnamiðstöð Landspítala - háskólasjúkrahúss, Reykjavík: sími Hættugreining Flokkun efnisins eða blöndunnar Flokkun skv. reglugerð nr.750/2008 með síðari breytingum (REACH) Fx, Xn, Xi, N H / Flokkun skv. reglugerð nr. 415/2014 með síðari breytingum (CLP) Eldfimir vökvar fl. 1 Eiturhrif vegna ásvelgingar fl. 1 Húðerting fl. 2 Sértæk eiturhrif á marklíffæri váhrif í eitt skipti fl. 3 Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur fl. 1B Krabbameinsvaldandi áhrif fl. 1B Eiturhrif á æxlun fl. 2 Langvinn eiturhrif á vatn fl. 2 H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411 Helstu hættur Eðlisræn hætta: Heilsufarshætta: Afar eldfimur vökvi og gufa. Getur valdið erfðagöllum. Getur valdið krabbameini.

2 Öryggisblað: 2 Umhverfishætta: Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. Hætta er á lungnabjúg eða efnalungnabólgu ef efnið kemst í öndunarvegi við inntöku eða uppköst, getur verið banvænt. Ertir húð. Getur valdið sljóleika eða svima. Eitrað vatnalífverum og getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni Umbúðamerkingar Umbúðamerkingar skv. reglugerð 415/2014 með síðari breytingum (CLP) Hættumerki: Viðvörunarorð: Hætta Innihaldsefni: - Hættusetningar (H): H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411 Afar eldfimur vökvi og gufa. Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg. Veldur húðertingu. Getur valdið sljóleika eða svima. Getur valdið erfðagöllum. Getur valdið krabbameini. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Varnaðarsetningar (P) Almennar: - Forvarnir: P201 Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun. P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikjuvöldum - Reykingar bannaðar. P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. Viðbrögð: P301 + P310 EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. Geymsla: P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Umbúðir skulu vera vel luktar. Förgun: P501 Fargið innihaldi/íláti með öruggum hætti og í samræmi við innlendar og alþjóðlegar reglur. Viðbótarupplýsingar: - Takmarkanir á notkun: Aðrar hættur Aðrar hættur: - Texti allra hættusetninga, sjá kafla Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni. CAS-nr. EB-nr. Efnaheiti Magn, % Flokkun, CLP/REACH bensín Eldf. vökvar 1 H224 Eit. v. ásvelg. 1 H304 SEM-VES 3 H336 Stökkbr. 1B H340

3 Öryggisblað: 3 Stökkbr. 1B H340 Krabb. 1B H350 Eit. á æxlun 2 H361 Langv. eit. á vatn 2 H411 Fx, Xn, Xi, N H / metoxý-2-metýlprópan 0-15 Eldf. vökvar 2 H225 F, Xi H tólúen 11 Eldf. vökvar 2 H225 Eit. v. ásvelg. 1 H304 SEM-VES 3 H336 Eit á æxlun 2 H361d SEM-EV 2 H373 F, Xn, Xi H / benzen 0-5 Eldf. vökvar 2 H225 Eit. v. ásvelg. 1 H304 Augnert. 2 H319 Stökkbr. 1 H340 Krabb. 1A H350 SEM-EV 1 H372 F, T, Xi H11-36/ /23/24/ n-hexan > 3 Eldf. vökvar 2 H225 Eit. v. ásvelg. 1 H304 SEM-VES 3 H336 Eit. á æxlun 2 H361f SEM-EV 2 H373 Langv. eit. á vatn 2 H411 F, Xn, Xi, N H /20-51/ Varnaðarmerkingar, sjá kafla 2. Texti allra hættusetninga, sjá kafla Skyndihjálp Lýsing á skyndihjálparaðgerðum Almennt: Hafið öryggisblaðið eða umbúðamerkingar meðferðis ef leitað er til læknis eða slysadeildar. Brunasár: Skolið með vatni þar til verkir hætta. Fjarlægið klæðnað sem er ekki fastur við húðina. Leitið læknis eða flytjið slasaða á sjúkrahús. Haldið skolun áfram meðan á flutningi stendur ef hægt er. Við innöndun: Snerting við húð: Snerting við augu: Tryggið hreint loft. Leitið læknis ef óþægindi eru viðvarandi. Fjarlægið föt sem mengast hafa af efninu og þvoið húðina vel með nægu vatni og sápu. Leitið læknis ef óþægindi eru viðvarandi. Skolið vel með nægu vatni eða augnskolunarlausn með augað vel opið þar til erting hættir. Leitið læknis ef erting er viðvarandi.

4 Öryggisblað: 4 Inntaka: Skolið munn og háls vel með vatni og gefið síðan 1 til 2 glös af vatni að drekka í smáum skömmtum. Framkallið EKKI uppköst. Ef uppköst verða, skal halda höfðinu lágt til að forðast að efnið berist í lungun. Hafið strax samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin Áhrif, einkenni: Getur valdið erfðagöllum. Getur valdið krabbameini. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. Hætta er á lungnabjúg eða efnalungnabólgu ef efnið kemst í öndunarvegi við inntöku eða uppköst, getur verið banvænt. Ertir húð. Getur valdið sljóleika eða svima. Sjá kafla Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk: Gefið súrefni ef slasaði á erfitt með öndun. Haldið hita á sjúklingi. Epinefrín og önnur adrenhermandi lyf geta valdið hjartsláttartruflunum hjá einstaklingum sem hafa verið útsettir fyrir háum styrk kolvatnsefnisleysa (t.d. í lokuðu rými eða með misnotkun). Meta skal hvort nota megi önnur lyf sem valda síður hjartsláttartruflun. Ef adrenhermandi lyf eru gefin þarf að fylgjast með hjartslætti. Hjúkrunarfólk þarf að vita hvaða efni á í hlut og gæta að öryggi sínu. 5. Viðbrögð við eldsvoða Slökkviefni/búnaður Heppileg slökkviefni: Duft, froða, kolsýra, vatnsúði. Óæskilegur búnaður: Notið ekki vatnsbunu þar sem hætta er á að það auki útbreiðslu eldsins Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar Sérstakar hættur: 5.3. Ráðleggingar fyrir slökkviliðsmenn Hlífðarbúnaður: Sérstakar aðferðir: Gufa efnisins getur myndað eldfima/sprengifima blöndu með andrúmslofti. Við upphitun eða bruna myndast yfirþrýstingur í lokuðum umbúðum og þær geta sprungið. Við bruna geta myndast hættulegar gufur s.s. kolmónoxíð. Notið fullan hlífðarbúnað og ferskloftstæki fyrir efnabruna. Haldið lokuðum umbúðum með efninu á hættusvæðinu köldum með vatnsúða og fjarlægið þær ef hægt er á áhættu. Forðist innöndun á brunagasi og gufum. 6. Ráðstafanir vegna efnaleka Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir Öryggisráðstafanir: Hlífðarbúnaður: 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins Haldið óviðkomandi frá, verið vindmegin við mengaða svæðið og haldið fjarlægð. Loftræstið svæðið. Notið hlífðarhanska við hreinsunarstörf. Fjarlægið allt sem valdið getur íkveikju og reykið ekki. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni. Notið aðeins neista- og sprengivarin áhöld og tæki. Mælt er með hlífðargalla skv. EN eða sambærilegum. Varúðarráðstafanir: Stöðvið lekann ef hægt er að gera það á öruggan hátt. Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn í umhverfinu eða jarðveg. Ef efnið berst út í umhverfið þarf að láta viðkomandi yfirvöld vita.

5 Öryggisblað: Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar Efnaleki: 6.4. Tilvísanir í aðra kafla Tilvísanir: Notið sand, jarðveg eða önnur óvirk ísogsefni til að hefta og hreinsa upp efnið og látið í viðeigandi og merkt ílát til endurvinnslu eða förgunar. Sjá kafla 13 fyrir upplýsingar um förgun. 7. Meðhöndlun og geymsla Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun Meðhöndlun: Tryggið fullnægjandi loftræstingu, t.d. með frásogi frá notkunarstað. Haldið frá opnum eldi, hita- og neistagjöfum, reykingar bannaðar. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni. Notið aðeins neista- og sprengivarin áhöld og tæki. Neytið ekki matar eða drykkjar eða reykið meðan á notkun stendur. Geymið ekki neysluvörur á vinnusvæði. Geymið vinnufatnað sér þannig að hann komist ekki í snertingu við önnur föt. Greiður aðgangur þarf að vera að vatni og augnskolunaráhöldum við vinnusvæði. Þvoið hendur fyrir hlé og eftir vinnu Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna hvers konar ósamrýmanleika Geymsla: Ósamrýmanleiki: 7.3. Sértæk endanleg notkun Sértæk notkun: - Geymist í upprunalegum umbúðum vel lokuðum á vel loftræstum öruggum stað þar sem börn ná ekki til. Geymið ekki með matvælum eða öðrum neysluvörum, fóðri eða lyfjum. Sterkir oxunarmiðlar, sterkir afoxunarmiðlar. 8. Váhrifavarnir/persónuhlífar Mengunarmörk Mengunarmörk skv. reglugerð 390/2009 ((MG) = meðalgildi fyrir 8 klst., (ÞG) = þakgildi): 8.2. Váhrifavarnir Olíuþoka, (olíuúði): (MG) 1 mg/m 3 tólúen: (MG) 25 ppm 94 mg/m 3 (ÞG) 50 ppm 198 mg/m 3 benzen: (MG) 0,5 ppm 1,6 mg/m 3 n-hexan: (MG) 20 ppm 72 mg/m 3 Tæknilegar aðgerðir: Tryggið fullnægjandi loftræstingu, t.d. með frásogi frá notkunarstað. Greiður aðgangur þarf að vera að vatni og augnskolunaráhöldum. Persónuhlífar; Öndunartæki: Fyrir augu: Fyrir hendur: Fyrir húð: Ekki nauðsynleg ef loftræsting er fullnægjandi eða þar sem unnið er með efnið í stuttan tíma (< 2 klst.). Notið öndunargrímu með síu af gerð A/AX ef loftræsting er ófullnægjandi og við vinnu með efnið í lengri tíma (> 2 klst.). Öndunartæki þurfa að uppfylla kröfur EN136/140/145. Hlífðargleraugu skv. EN 166 ef hætta er á slettum. Hlífðarhanskar úr nítrílgúmmíi með gegndræpitíma > 8 klst. Hanskar þurfa að uppfylla kröfur EN 374. Hlífðargalli. Hreinlæti við vinnu: Neytið ekki matar eða drykkjar eða reykið meðan á notkun stendur. Þvoið hendur með vatni og sápu fyrir hlé og eftir notkun efnisins. Geymið

6 Öryggisblað: 6 vinnufatnað sér þannig að hann komist ekki í snertingu við önnur föt. Umhverfið: Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn í umhverfinu eða jarðveg. 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika Ástand: Vökvi Útlit: Litlaus Lykt: Bensínlykt Sýrustig (ph): - Suðumark: 31,30-191,60 C Bræðslumark: 60 C Blossamark: < 40 C Sprengimörk: Ekki sprengifimt Eldnærandi: - Sjálfíkveikja: C Íkveikimörk: 1,4-7,6% Gufuþrýstingur: kpa við 37,8 C Gufuþéttni: - Rokgjörn lífræn efni: - Eðlisþyngd: 0,62-0,88 við 15 C Seigja: < 1 mm 2 /s við 37,8 C Leysni: - Deilistuðull: Aðrar upplýsingar Annað: Stöðugleiki og hvarfgirni Hvarfgirni Hvarfgirni: Óhvarfgjarnt Efnafræðilegur stöðugleiki Stöðugleiki: Möguleg hættuleg efnahvörf Hættuleg efnahvörf: Engin þekkt Skilyrði sem þarf að varast Skilyrði: Ósamrýmanleg efni Efnið er stöðugt við rétta meðhöndlun og geymslu. Hiti og annað sem valdið getur íkveikju. Forðist uppsöfnun gufu. Efni sem skal varast: Sterkir oxunarmiðlar, sterkir afoxunarmiðlar Hættuleg niðurbrotsefni Hættuleg myndefni: Efnið brotnar niður við háan hita og við bruna með myndun á eitruðum gastegundum s.s. kolefnisoxíðum. 11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif Helstu áhrifaleiðir: Innöndun, húð, inntaka.

7 Öryggisblað: 7 Áhrif við innöndun: Áhrif á augu: Áhrif á húð: Áhrif við inntöku: Getur valdið ertingu í öndunarvegi. Getur valdið sljóleika og svima. Hár styrkur getur valdið höfuðverk og rugli. Getur valdið ertingu. Ertandi, roði. Óþægindi í meltingarvegi. Hætta er á efnalungnabólgu sem getur verið banvæn ef efnið kemst í öndunarvegi við inntöku eða uppköst. Bráð eiturhrif: LC50 (innöndun, rottur): > 5610 (OECD 403) LD50 (húð, kanínur): > 2000 mg/kg (OECD 402) LD50 (inntaka, rottur): > 5000 mg/kg (OECD 401) Langvinn áhrif: Getur valdið erfðagöllum. Getur valdið krabbameini. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. Endurtekin eða langvarandi innöndun lífrænna leysiefna getur leitt til varanlegra skemmda á miðtaugakerfi. 12. Vistfræðilegar upplýsingar Eiturhrif Eiturhrif: Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni Þrávirkni og niðurbrjótanleiki EC50 (liðdýr, Daphnia magna): 4,5 mg/l/48 klst. IC50 (þörungar, Selenastrum capricornutum): 3,1 mg/l/72 klst. LC50 (fiskur, Pimephales promelas): 8,2 mg/l/96 klst. Þrávirkni/niðurbrot: Bensín er auðlífbrjótanlegt. Innihaldsefni eru í vörunni sem brotna ekki greiðlega niður lífrænt Uppsöfnun í lífverum Uppsöfnun í lífverum: Upplýsingar liggja ekki fyrir Hreyfanleiki í jarðvegi og vatni Hreifanleiki: Mat á PBT/vPvB*- eiginleikum PBT/vPvB efni: Önnur skaðleg áhrif Aðrar upplýsingar: - Efnið er talið hafa lítinn hreyfanleika í jarðvegi og seti. Varan er ekki flokkuð sem PBT/vPvB efni. * PBT: þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð vpvb: mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli. 13. Förgun Aðferðir við meðhöndlun úrgangs Meðhöndlun úrgangs: Spilliefni. Fargið úrgangi og leifum á öruggan hátt og í samræmi við innlendar og alþjóðlegar kröfur. Úrgangsflokkun: Endanotandi ákvarðar flokkun en eftirfarandi flokkun getur átt við: bensín íseyg efni, síunarefni (þ.m.t. olíusíur sem ekki eru tilgreindar með öðrum hætti), þurrkur, og hlífðarfatnaður sem eru menguð með hættulegum efnum.

8 Öryggisblað: 8 Förgun umbúða: Fargið umbúðum á sambærilegan hátt og vörunni sjálfri. Endurnýtið eða endurvinnið ef hægt er. Forðist að mengun berist í niðurföll, vötn, vatnsfarvegi, grunnvatn eða jarðveg. Fargið úrgangi í samræmi við innlendar og alþjóðlegar reglur. 14. Upplýsingar um flutninga. Flutningur á landi: ADR-flokkur: 3 Flokkunarkóði: - SÞ-númer: 1203 Pökkunarflokkur: II Hættunúmer: 33 Magntakmörkun: - Varúðarmerki: - Gangakóði: D/E Nafn efnis: Gasoline Flutningur á sjó: IMDG flokkur: 3 Pökkunarflokkur: II SÞ-númer: 1203 EmS: - Varúðarmerki: - Sjávarmengandi: Já Nafn efnis: Gasoline Flutningur í lofti: IATA flokkur: 3 Pökkunarflokkur: II SÞ-númer: 1203 Magntakmörkun: - Varúðarmerki: - Nafn efnis: Gasoline Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/'78 og IBC-kóðanum: Upplýsingar varðandi regluverk Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis EB reglugerðir: Aðrar reglugerðir: - Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP). Reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH). Takmarkanir á notkun: Gæta þarf sérstakrar varúðar varðandi vinnu fólks yngri en 18 ára með efnið. Takmarkanir geta verið á notkun ungmenna á efninu, sem fara þarf eftir Efnaöryggismat Efnaöryggisskýrsla: Skýrsla hefur verið gerð fyrir bensín. 16. Aðrar upplýsingar. Dagsetning útgáfu: Útgáfa númer: 1,0 Breyttir liðir: - Öryggisblað gert fyrir: SKELJUNGUR hf. Borgartúni Reykjavík Sími Gerð öryggisblaðs: EFNAVERND ehf. Reykjavík Texti allra hættusetninga í kafla 2 og 3:

9 Öryggisblað: 9 H224 Afar eldfimur vökvi og gufa. H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg. H315 Veldur húðertingu. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima. H340 Getur valdið erfðagöllum. H350 Getur valdið krabbameini. H361 Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. H361d Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. H361f Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. H372 Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif. H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif. H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. H11 Mjög eldfimt. H12 Afar eldfimt. H36/38 Ertir augu og húð. H38 Ertir húð. H45 Getur valdið krabbameini. H46 Getur valdið arfgengum skaða. H48/20 Hættulegt; hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun við langvarandi notkun. H48/23/24/25 Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku við langvarandi notkun. H51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. H62 Getur hugsanlega dregið úr frjósemi. H63 Getur hugsanlega skaðað barn í móðurkviði. H65 Hættulegt; getur valdið lungnaskaða við inntöku. H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima. Aðrar upplýsingar: Öryggisblöðin innihalda mikilvægar upplýsingar um örugga geymslu, meðhöndlun og notkun vörunnar. Allir sem vinna með hana ættu að kynna sér efni þeirra. Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á fyrirliggjandi vitneskju um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi þegar öryggisblöðin eru gerð en fela ekki í sér ábyrgð á eiginleikum vörunnar eða afleiddum afleiðingum af notkun hennar. Notkun vörunnar er á ábyrgð notenda þar sem hún er utan áhrifasviðs framleiðanda. Þetta öryggisblað er unnið eftir MSDS frá Statoil ASA, N-4035 Stavanger, Norge, dags