Biskopen i Os. Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskopen i Os. Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England."

Transkript

1 Nr. 4 - juni årgang Biskopen i Os Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Konfirmant 2011 Er du konfirmant til neste år? Sjå utvalet av grupper du kan bli med i s. 04 Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England. s. 05 Vil du dra på leir? Her får du ein oversikt over sommarleir for barn i alle aldrar s. 09

2 LEIAR Kyrkjebladet for Os kjem ut 8 gonger i året, og vert sendt til alle heimar i Os. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanbygds. Redaksjon: Geir Sakseid, Gerhard Hansen og Birgitte Vaksdal, redaktør. Adresse: Os Kyrkjeblad, Boks 209, 5202 Os Besøksadresse: Øyro 49 Bladkontingent: 200,- pr.år/250,- for utanbygds. Bankgiro nr Boks 209, 5202 Os. E.post: Utgjevar: Os sokneråd Ansvarleg redaktør: Kyrkjeverja Layout og produksjon av bladet: MacBox AS - Trykk: Grafisk Team Opplag: 7100 stk Forsidefoto: Birgitte Vaksdal Er Gud heime? Spørsmålet i overskrifta kan tolkast på fleire måtar. Eg vil gjerne at du skal spørja deg sjølv: Korleis kjem trua på Gud til uttrykk heime hos deg? Er Gud heime - i din familie? Kyrkja blir ofte kalla Guds hus. Det er godt at det står ei kyrkje i bygda - eit heilagt rom der me kan søka inn i Guds nærleik. Men det er ein annan stad som er minst like viktig for at trua på Gud skal veksa og utvikla seg, både for born og for vaksne: Det er din eigen heim. Heimen - ei lita kyrkje Kyrkja er meir enn kyrkjehuset. Kyrkja er eit levande fellesskap som lever og rører seg heile veka. Me treng gudstenesta og det store fellesskapet om søndagen, men me treng også å leva ut trua vår i kvardagen. Forsking viser at borna får dei viktigaste impulsane til tru frå foreldra sine. Når begge foreldra lærer borna sine å be, vil ein mykje større del av borna bli praktiserande kristne, enn om berre ein av foreldra er involvert i opplæringa. Martin Luther har sagt at foreldra er apostlar, biskopar og prestar for borna sine, for det er foreldra som gjer dei kjende med evangeliet. I andre land er folk ofte flinke til å gi plass for trua i heimen. Muslimske born ber saman med foreldra heime. Hinduar har ofte eit husaltar heime, slik at alle kan sjå at her bur det hinduar. Kva slags synlege uttrykk for trua vår kan me som er kristne ha heime? Mange som har vore på tur til Syden har med seg heim ikonar med religiøse motiv. Kan me bruka slike bilde som meir enn pynt? Kva med å laga ein krok i stova som viser kven me trur på? Alle borna i Os som blir døypte, får også med heim eit lite bilde med teksten til ei kveldsbøn. Kva med å henga dette opp over senga? For mange er det kjøkenbordet som er det viktigaste husaltaret. Her kan ein be bordbøn til måltida. Her kan ein snakka saman om dei viktigaste tinga som skjer i familien. Kanskje går det også an å lesa saman ein andakt eller eit avsnitt frå Bibelen, og be om Guds velsigning. Vanskeleg i praksis? Det er ikkje lett å få dette til i praksis. Det er så mange ting som konkurrerar om merksemda vår. Om morgonen er det kanskje fullt kaos for at alle skal komma seg tidsnok ut. Om ettermiddagen skal me kjøyr til og frå diverse treningar og fritidsaktivitetar. I stova dominerer oftast TV-en, eller me sit med kvar vår PC eller dataspel. Å setja av kvalitetstid saman med borna krev at me gjer medvitne val. Det krev også at me ikkje gir opp med ein gong når me ikkje får det heilt til. Her treng me det store fellesskapet. Saman kan me inspirera kvarandre, setja mot i kvarandre og gi kvarandre idear. Kyrkja og ulike organisasjonar har også mange ressursar som foreldre kan bruka heime når dei skal dela trua med borna. IKO-forlaget (www. iko.no) tilbyr til dømes Dåpsklubben Tripp Trapp, der foreldre og fadrar kan kjøpa bøker og musikk til borna. IKO har også ei eiga side for foreldre, med råd og tips til korleis dei kan gjera trua synleg heime. Er Gud heime? Eg trur Gud ønskjer både at me finn han heime når me søkjer hjelp hos han, og at han kan vera til stades heime hos oss. Lukke til! Geir Sakseid KApellan

3 OS Kyrkjeblad Nr aktuelt Dåp i Nore Neset Endringar i staben Barnesekretær Kari Torsvik sluttar i løpet av juni. Ho har arbeidt ved kyrkjekontoret i sju år og skal ha mykje av æra for det blømande barnearbeidet. Ikkje minst har ho brukt både hjarta og songstemma på babysong, konsertar,lovsong på 5 aren og kor for dei større borna. VI ynskjer Kari lukke til vidare og takkar for innsatsen. Ungdomsarbeidar Knut-Inge Johnsen kom til oss for to år sidan og har blitt ein sjølvsagt del av ungdomsmiljøet i kyrkjelyden vår. Det er mange som vil sakne han når han no tek eit års permisjon for å arbeide som fotolærar ved Fana folkehøgskule. At han kan sine saker på det området er det likevel ingen tvil om og vi veit at det er mange ungdomar som vil få eit flott år der på grunn av Knut-Inge. I samband med at desse to sluttar er det lyst ut to stillingar. Ei 50 prosent fast stilling som ungdomsarbeidar og eit 100 prosent årsvikariat som barne- og ungdomsarbeidar. Tilsetjing vil skje i næraste framtid. På musikkfronten skjer det også endringar. Organist Linda Haugland har sagt opp frå hausten av. Linda har delteke over heile fjøla med sin musikalitet. Både på gudstenester, eldretreff og babysong. Etter nesten tre år er Linda klar for nye utfordringar og vi ynskjer henne lukke til vidare. Også i hennar stilling ventar vi å kunne tilsetje nokon i løpet av kort tid. Kantorvikar Aasmund Brekke skal til hausten attende i si ordinære stilling i Fjell kyrkjelyd. Heldigvis er Aasmund osing så vi har god von om at han som frivillig vil prege kyrkjelyden med sin kreativitet og speleglede. Så er det med stor glede vi ynskjer kantor Tore Hegdahl attende frå hausten etter at han har fordjupa seg i studier det siste året. Diakon Bjørg Sørfonden Bye er for tida sjukmeld, venteleg til over sommaren. Frivilligkoordinator og mediearbeidar Anne Marie Aarøen Vangnes er attende frå morspermisjon frå mai månad. Frå august går ho ned i 60 prosent. Birgitte Vaksdal vil ha ansvaret for kyrkjebladet ut august. Sekretær Monica Refsdahl held fram i eit 80 prosent vikariat til sommaren Os kyrkjekontor Linda Haugland Knut-Inge Johnsen Os sokneråd Aasmund Brekke Kari Torsvik

4 4 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Vert du med i golfgruppa får du ta grøntkortkurs. Ung Er du glad i ballspel og idrett kan KRIK kanskje vere noko for deg. Konfirmant 2011 Opplevinga av årets konfirmantopplegg har vore særdeles positiv. Av den grunn vil vi fortsetja å ha dette tilbodet til komande konfirmantar. Tekst: Arne Stautland Det vert nok gjort litt endringar på fleire område, men du vil og dette året få tilbod om fleire forskjellige konfirmantgrupper. Dette er utvalet konfirmantane kan velja: Barnearbeid her kan du få vera leiar og førebilete for born i kyrkjelyden saman med vaksne. Her er alternativ som kor, klubb og speidar. Båt- og Sjøliv båtførarprøva er noko vi prøver å få til her, men også fisking og mykje meir. Golf Gjennom denne gruppa får du bli med på grøntkortkurs på Bjørnefjorden golfklubb Join Us band Join Us ten sing Klubben på Os Dette er Os kyrkjelyd sin ungdomsklubb i Kyrkjetunet. To grupper om naudsynt. KRIK Os idrettsgruppe KRIK Nore Neset idrettsgruppe KRIK explore friluftslivgruppe Kunst måling, teikning m.m Musikal i høve 10-årsjubileet til Nore Neset kyrkje. Musikalen Josef skal setjast opp. Ungdomsklubb på Søfteland klubben har samling på Søfteland bedehus. Oppmelding til konfirmasjon skjer i år som i fjor via internett. Linken finn du på nettsida til Os kyrkje, og er open i perioden 7. juni til 1. juli. Det er mogleg å melde seg opp og etter fristen, men då stiller du bakerst i køen. Kristendomsundervisninga vil i stor grad skje i gruppene ved at gruppeleiar eller nokon frå kyrkja er med. Det blir minimum to timar undervisning kvar månad. Dette i tillegg til gudstenester, fasteaksjon, andakter m.m. Konfirmanten skal ved årets slutt ha hatt minimum 45 timar med kristendomsundervisning. Lurer du på noko vedrørande konfirmasjonstida i Os er det mogleg å ta kontakt med oss her på kontoret. Eller du kan høyre med årets konfirmantar om kva erfaringar dei har hatt. Det er og sett av tid til eit foreldremøte med informasjon onsdag 16. juni kl i Os kyrkje. Explore på kajakktur.

5 OS Kyrkjeblad Nr Misjon Å ta eit val Familien Hallesby Evjedal fortel på bloggen sin korleis det gjekk då dramagruppa Xpressions skulle halde deira fyrste store oppsetjing. Tekst og foto: Ingvild Hallesby og Roar Evjedal. «Choices» var tittelen på gruppa si fyrste opptreden utanfor gudstenestesetting. Sidan vi starta opp etter juleferien i januar, har denne framføringa vore fokuset for øvingane. Alt som er gjort av dans, drama og song har handla om val i forhold til skule, yrkesval, kjærleik og tru. Det har handla om at vala vi tek får konsekvensar. Det har handla om å bli akseptert for den ein er. Det har handla om at vi skal vere forsiktige med kva vi ynskjer. Det er ikkje sikkert ting blir så mykje betre om vi får alle ynskjer oppfylt. Og ikkje minst har det handla om at uansett kva slags val vi tek, så ynskjer Gud å vere tilstades i liva våre. Fyrste dansenummer var til songen «Lord give me a sign». Breakdansing av Ollie, Sam og Joel. Til tider har frustrasjonsnivået vore høgt. Greier vi verkeleg å lære alle trinna i hip hop-dansen? Finn vi gode replikkar til dramaet, som strengt tatt berre er basert på eit «screenplay», som igjen er basert på ei idémyldring med dramagruppa. Og får vi songen «Lean on me» til å høyrest bra ut, og ikkje som om den er framført av ein saueflokk? dramastykket «If I was not upon the stage» og til avslutningsnummeret, eit pantomimestykke med DC Talks «In the light» som medfølgjande musikk. Dette vart berre nokre av mange høgdepunkt for denne kvelden. Svaret er eit rungande ja! Dei siste vekene før framføringa 7. mai falt ting på plass. Gruppa følte at dette har vi kontroll på. Ei generalprøve for eit spesielt invitert publikum bekrefta det. Då kvelden kom, var det likevel ei spent gruppe som gjorde seg klar for å gjere «Choices» for 100 betalande publikummarar. Men alt satt som det skulle frå gjengen marsjerte inn, syngande til Queen sin «We will rock you», via Zoe, Katie og Anna sin nydelege dans til Tim Hughes «Everything», Ingvild Hallesby og Roar Evjedal er tilsette som misjonærar i teneste i Carlisle, England. Dei bur i den vesle industribyen Barrow-in-Furness der dei er engasjerte i etablering av nye ungdomskyrkjelydar saman med lokale samarbeidspartnarar. Følg familien på bloggen deira: Ingvild Hallesby, Roar Evjedal og Marie (1).

6 6 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Biskop Halvor på besøk: Kom for å heie oss fram Henrik (4) i Nøtteliten barnehage fekk æra av å helse på og slå av ein liten prat med biskop Halvor Nordhaug. Tekst: Birgitte Vaksdal Foto: Birgitte Vaksdal og Gerhard Hansen Torsdag 22. april er ein heilt spesiell dag for borna i Nøtteliten barnehage på Søfteland. Dei har førebudd seg godt, nesten som om Kongen skal kome på besøk. Utanfor barnehagen er det pynta med flagg. Borna er samla i eit rom og venter spent på gjesten. Vi veit kven biskopen er, ikkje sant? Han er sjef for prestane i heile bergensområdet, forklarer pedagogisk leiar Liv Wallem Aspaker til borna. Song med Like etter kjem biskopen inn, smilande og ikledd lilla skjorte med ein stor kross rundt halsen. Med songar som «Du er du og du duger», «Blomster små» og «Guds kjærlighet er rundt meg», stemmer biskopen i saman med ungane. Røyrslene er han óg med på. De er flinke til å synge, roser biskopen etterpå. Halvor Nordhaug fortel at han har tre søner som alle har gått i barnehage. Ein av dei var særs glad i å klatre i trær. Ein dag datt han ned. Han fekk hol i hovudet og måtte til lege, men vart frisk igjen. Hugs å klatre ned att og ikkje hopp med hovudet først, seier biskopen til barna. Helste på biskopen Etter samlingsstunda har biskopen eit lite møte med leiinga før det er tid for omvisning. Hei, kva heiter du? Henrik (4) ser opp frå legobygginga og gir biskopen eit varmt handtrykk. Eg heiter Henrik, seier han og tek samstundes runden på kva resten av borna rundt bordet heiter. Dei små helser på biskopen og viser fram leiker og ting dei har laga. Besøket er dessverre litt kort, for programmet er tett. Deretter går turen til Søfteland skule for biskopen og følgjet hans. Ærlege svar 10. klasse på Søfteland skule får møte biskopen til spørjetime i auditoriet på skulen. Elevane Katrine Marie Håvik og Gaute Djupevåg har samla inn spørsmål på vegne av dei tre parallellklassane. Kvifor må biskopen reise rundt? spør dei først. Eg besøker kyrkjelydar for å oppmuntre og heie dei fram, svarer Nordhaug. Biskopen fortel at han har bitre minne frå Os. På ei tid då det gjekk dårleg med Fredrikstad fotballklubb, klubben i heimbyen hans, var det opptrykkskamp på Kuventræ mellom FFK og Os. Triveleg bygd Fredrikstad tapte. Sidan den gong har eg hatt eit vanskeleg forhold til Os. Men no når eg er her, så ser eg at det er ei hyggeleg bygd, seier den fotballinteresserte biskopen til elevane. Han får spørsmål om alt frå inntekt, homofili, sex før ekteskapet, brot på dei ti bod, om å leve i sølibat og kva biskopen meiner er negativt med kristendommen. Han svarer rett fram på alle spørsmåla, utan å nøle. Kva skjer etter døden, vil elevane vite vidare. Eg trur vi får leve med Gud, vi som er teikna med krossmerket, svarer han. Vindfanget Neste stopp på programmet er Vindfanget oppfølgingssenter på Osøyro. Her får biskopen og følgjet hans møte både tilsette og brukarar ved senteret. Her kan ein få plass i ei mellomfase etter rusmisbruk eller soning i fengsel. Det blir servert varm lunsj og kaffi. Biskopen er imponert over det flotte nye bygget ved Oselva. Det vert også tid til omvisning i sykkelverkstaden utanfor. Det er godt at kyrkja har stader der folk kan kome og kjenne at dei blir tatt imot med respekt, og der ein kjenner at det er godt å vere. Vi i kyrkja kan vere med og be for, og gje støtte til verksemda, seier biskopen under lunsjen. Etter visitten på senteret går turen vidare til Kongshaug musikkgymnas. Brukarane på Vindfanget sit igjen med gode minner frå besøket Dei set stor pris på at biskopen og følgjet tok seg tid til å besøke oss. Han virka oppriktig interessert i livet deira og det dei jobbar med, seier daglig leier Gunnvor Hernes Leonsen. Visitasforedrag Som avslutning på visitasen, preika Halvor Nordhaug under gudstenesta søndag 25. april. Etter sjølve gudstenesta leste han opp sitt visitasforedrag. Det er ei tilbakemelding til kyrkjelyden om hans inntrykk etter besøket i Os. Biskopen hadde mykje godt å seie om Os Visitasforedraget kan du laste ned på heimesidene til Os kyrkje: kyrkjelyd, men peika samtidig på fleire utfordringar. Han meiner mellom anna at vi treng å styrke givartenesta og å få ei betre form på ungdomsgudstenestene. Kyrkjelyden fekk høve til å stille spørsmål om visitasforedraget under kyrkjekaffien etter gudstenesta. Fleire peika på at han ikkje hadde nemnt arbeidet for dei eldre. Eg valde å kommentere ting der det er mogleg å gje utfordringar, og ting som er gjenstand for diskusjon. Eg har registrert at eldrearbeidet ikkje er gjenstand for særleg mykje diskusjon, men heller takksemd, svara biskopen.

7 OS Kyrkjeblad Nr Biskopen set seg ned i lang med Hans Christian (frå venstre), Frithjof og Roy, og spør korleis dei har det på Vindfanget. Henrik (4) sit og byggjer lego når biskopen kjem og helser på han. Halvor Nordhaug forsyner seg med kake under kyrkjekaffien. Borna i Nøtteliten barnehage, 10. klassingane på Søfteland skule og brukarane på Vindfanget Oppfølgings senter var blant dei heldige som blei vitja av biskop Halvor Nordhaug. Eg ynskjer å vere ungdommens biskop fordi dei unge er framtida, seier biskopen til 10. klassingane på Søfteland skule. Biskopen var med på både sang og røyrsler i Nøtteliten barnehage. Varaordførar Marie Bruarøy takkar biskopen for ei spennande gudsteneste og veke under kyrkjekaffien. Ho oppfordrar samtidig kyrkja til å bli flinkare til å ta kontakt med kommunen. Biskop Halvor Nordhaug les opp visitasforedraget sitt under gudstenesta i Os kyrkje søndag 25. april.

8 8 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Nytt frå verda 5'aren hausten 'aren har vore ein vital del av Os kyrkjelyd i tre år no med gudstenester første og tredje søndag i månaden. Det er Einar Ekerhovd, som har leia arbeidet frå starten. No leverer han stafettpinnen vidare til resten av styringsgruppa og prestane i kyrkjelyden. Til hausten vert det tre 5' ar-gudstenester, 5. september, 3. oktober og 21. november. Faste element vil framleis vere nyare lovsong, forkynning, nattverd og barne samling. Soknerådet arbeider med å utarbeida ein gudstenesteplan som ser alle gudstenestetilbod i Os kyrkjelyd i ein samanhang. 5'aren inngår som ei gudsteneste spesielt tilrettelagt for barnefamiliar. Men også mange godt vaksne kjenner seg heime i denne forma for gudsteneste og er velkomne. Vi ynskjer at alle skal finna sin plass i kyrkjelyden vår og delta i fellesskapet Os kyrkjelyd Gjevartenesta Biskopen utfordra kyrkjelyden til å styrke gjevartenesta. Han sa mellom anna følgjande: «Det er eit større potensial i Os. Os kyrkjelyd er rik. Tenk på kor mange pengar kyrkjelyden har gjennom sine medlemar, 85 prosent av nesten (16 684). Då er i underkant av kroner i året i gjevarteneste alt for svakt. Prestane må forkynna det fram og soknerådet må legga til rette». Seks nye gjevarar har meldt seg no i vår; i tillegg er det ein del som har fått justert opp sitt månadlege trekk på avtalegiro. Men det er framleis plass til fleire. Ta snarleg kontakt med kyrkjekontoret og få hjelp til fast gjevarteneste. Gjevarteneste til eigen kyrkjelyd er ei god teneste Jan Febr Mars April Som du ser av søylane over, manglar vi nærare 5000 for kvar månad i gåver for å nå det mål soknerådet har sett, nemleg i Nyfiken? Er du nøgd med kyrkjebladet? Set du pris på å få nytt om smått og stort i kyrkjelyden heim i postkassa di? Du kan vise det ved å betale bladkontingenten for Du la kanskje ikkje merke til giroblanketten som kom i februarnummeret? Budsjett Innkommet så langt i år Fotvil ikkje - det er framleis tid til å betale kr. 200 til konto nr Så er du med og sikrar at vi kan lage eit like godt og enno betre blad i Os sokneråd

9 OS Kyrkjeblad Nr Oversikt over kva vi har fått inn i offer sidan 28. mars Blå Kors: kr 5254, Misjonsprosjektet: kr , Amathea: kr 1234, Barnearbeid i eigen kyrkjelyd: kr 4900, Bymisjonen: kr 4950,50 Vil du dra på leir? Sommaren er ei fin tid for å dra på leir og bli kjent med nye. Her finn du ei oversikt over leirstader som arrangerer leirar i sommar Menighetsfakultetet: kr , og Konfirmantarbeid i kyrkjelyden: kr , Norsk Misjonsselskap: kr. 3559, Kyrkjetunet: kr. 3316, Kristent Interkulturelt Arbeid: kr. 6618, og Misjonshøgskulen: kr. 8077,- NMS Leirdatoar juni: Sommeraktivitetsleir for klasse på Alværa juni: Sommerleir for klasse på Alværa august: Tenmisjonfestivalen (TMF) for dei som er ferdig med 8. klasse til 19 år på Åpta i Farsund. Påmelding på telefon eller på e-post: Wallemtunet på Kvamskogen (Søndagsskolen) juni: år 29. juni 2. juli: 9-12 år juli: 7-10 år Påmelding på telefon eller på e-post: Skotnes på Askøy (KFUK/ KFUM) 28. juni juli : «Kula og Myggen leir» for alle barn frå klasse Påmelding på telefon / eller sjå heimesida Brandøy på Bjoa (Indremisjonssamskipnaden) Sjå heimesida for oversikt og påmelding: Helgatun i Myrkdalen (Indremisjonssamskipnaden) jui: Sommarleir klasse. For meir informasjon, ring: juli: Ten-sommarleir, 8. klasse og oppover. Tlf: juli: Familieleir. Tlf: august: Weekend for åringar. For meir informasjon, ring: Sætervika Ungdomssenter, Norsk Luthersk Misjonssamband juni Sommarleir 9-12 år juni Sommarleir år juni Sommarleir 7-10 år 27. juni - 1. juli Sommarleir år Informasjon og påmelding:

10 10 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Guds kjærleik 1. Guds kjærleik er som stranda og som graset Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi fridom fekk å bu der, gå og koma, å seia ja til Gud og seia nei. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. 2. Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve, ein fridom vi kan gjera noko av, der ingen tomleik finst, men rom for draumar, ei jord der tre og blomar kan slå rot. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. 3. Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! I di forlating fridom finst og von. Den rekk så vide som din kjærleik vandrar, til folk av kvar ein rase og nasjon. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Kvifor har du valt akkurat den salmen? Eg har mista tre nære familiemedlemer då dei alle var unge, ei søster, ein bror, ei tante og ein svoger. I alle gravferdene song vi denne salmen. Når vi syng denne salmen i familien er han samlande, sjølv i ein trist situasjon, og han set døden i perspektiv. Han minner meg spesielt om dei vi har mista, men viser til at livet går vidare sjølv om nokon døyr. Kjærleiken til oss frå desse menneska som vi har mista er med å prege våre liv vidare. Salmen viser til håp og at det fortsett er moglegheiter for draumar om fridom for alle menneske. Han er med å setje døden inn i eit perspektiv som viser at den er ein del av skaparverket. Salmen viser også til at naturen må bli bevart. Den fyrste gongen vi brukte denne salmen var då tanta mi på 48 år døydde. Ho hadde vore gjennom ein lang sjukdomsperiode og valde denne salmen for gravferda si. Då svogeren min, søstera mi og broren min døydde, var eg med Salmestafetten Salmestafetten med Torhild Frønsdahl og valde salmane saman med dei andre pårørande. Eg synest det er fint at salmen var med vidare i dei gravferdene. Bruker du salmen andre stader enn i kyrkja? Nei, ikkje utan at eg kan nynna han for meg sjølv. Kva er ein god salme for deg? Eg set mest pris på salmar som alle kan synge, salmar som er kjende. Eg synest det kan vere vanskeleg med nye salmar, sjølv om tekstane er gode. Det er kanskje fordi eg er opptatt av at kyrkja er for alle og at det derfor er viktig at ein kjenner seg heime i kyrkja. Eg legg godt merke til kva salmar som vert nytta i konfirmasjonar, bryllaup, gravferder og ikkje minst i dåp, når det er mange menneske i kyrkja. Mange salmar kan vekke gode minner når vi syng dei. Det kan vere minner frå skulen, frå kor og frå andre situasjonar der ein syng. Tid til overs? I kyrkjelyden er det no plass til frivillige medarbeidarar. Velkomen til Ungdomsklubben i Kyrkjetunet. Du treng ikkje stille kvar fredagskveld frå kl. 20 og utover, men du må vere til å lite på og vere der når du har lovt det. Kven er du? Du er ein trygg vaksen som trivst i selskap med unge menneske og toler litt støy og ungdomeleg entusiasme. Ledig frå hausten. Prøveperiode på eit år med moglegheit for forlenging. Løn; vafler og saft og gode venskap. Ta kontakt med ungdomsarbeidar Knut-Inge Johnsen på eller tlf / Glad i å synge? Vi har også nokre moglegheiter for deg som har songglede og hjarte for born. Vi treng hjelpeleiarar i Gla'sangerne som øver i Nore Neset kyrkje annankvar måndag kl Aldersgruppa er 2-5 år. Den same aldersgruppa øver i Kyrkjetunet annankvar måndag til same tidspunkt, men der heiter dei Småsongarane. Her er det også trong for medhjelparar. Og dersom du spelar piano, så er kanskje 7 and Up staden for deg? Same tid og stad, men alderen her er som namnet seier 7 år og oppover. Eller kva med å bli hjelpeleiarar hos Os Barnekor? Born i alderen 5-7 år treng nokre vaksne til å hjelpe til. Uansett kor du vel å bli med, lovar vi at det er ein herleg gjeng. Du får både rørt deg og bli rørt. Ledig frå hausten. Prøveperiode på eit år med moglegheit for forlenging. Løn; frukt, gratis konsertar og gode venskap. Ta kontakt med barnesekretær Kari Torsvik på eller tlf klasse-klubben Her treng vi gode medarbeidarar. Møtest annankvar onsdag på Kyrkjetunet kl Akkurat som på Ungdomsklubben treng du ikkje møte kvar gong, men stille dei gongane det blir avtalt. Heile huset aular av aktive born og uansett kva du kan så er det heilt sikkert bruk for evnene dine. Bill. mrk. du med tid og hjarta for born. Os kyrkjekontor

11 NYTT OS Kyrkjeblad Nr Nytt frå soknerådet: Anne Magnus fortel Soknerådet hadde møte 5.mai med bispevisitasen på sakslista. Etter eit fem dagar langt vellykka besøk av biskop Halvor Nordhaug, var det no tid for soknerådet å sjå på biskopen sine utfordringar og tilbakemeldingar til soknet. Øyvind Vedvik innleia kvelden med ord frå Johannesevangeliet om at i min fars hus er det mange rom. Dette var ein god innfallsvinkel til debatten om visitasforedraget til biskopen, der biskopen framheva det rike og mangfaldige kyrkjelydsarbeidet i Os. Dette må vi ta vare på og sjå verdien av våre ulike, og flotte bredde i, aktivitetane våre. Konkrete betraktningar Trass ei lita veke i Os, hadde Nordhaug fått med seg mykje av kyrkjelydslivet her, både våre ressursar og utfordringar. Han har levert ærlege og konkrete betraktningar om kva utfordringar vi har i arbeidet vårt og kjem tilbake til soknerådsmøte i juni for å vegleie oss på våre vegval vidare. Soknerådet kjenner seg igjen i dei tilbakemeldingane biskopen har gitt oss. Utfordringar som ungdomsgudsteneste der konfirmantar kan kjenne seg heime, våre ulike gudstenester generelt, både femmaren og ellevaren, og praksisen vår ved gudstenester og dåp, må løftast til diskusjon. Våre ulike gudstenesteformer gjev rom for ulike innspel og uttrykk. Dette mangfaldet vil vi ta vare på, slik at vi kan romme ulike uttrykk for tru og meiningar inn i vår kyrkjelyd. Høgmessa Biskopen påpeika at høgmessa er vår hovudgudsteneste og at alle andre gudsteneste er flotte supplement, men ikkje eit alternativ. Korleis kan vi bidra til at høgmessa og blir ein stad for ungdomen? Kan vi få inn element frå dei ulike andre gudstenesteformene i høgmessa vår? Korleis får vi til eit barnefokus på høgmessa? Spørsmåla var mange og gudstenesteutvalet får ballen vidare til drøfting og tilbakemelding til soknerådet. Vidare må vår praksis i ungdomsarbeidet fastsetjast i retningslinjer og ved vegleiing. Dette er eit arbeid som er godt i gang og som blir tatt hand om av tilsette og ungdomsutvalet. Faste givarar Utfordringane frå biskopen er gitt oss med utgangspunkt i visjonen for Bjørgvin Bispedømmeråd: «Saman vil vi ære den treeinige Gud ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd». Her vart det tydelig for soknerådet at dersom vi skal byggje kyrkjelyd, må det bety at vi må verve kvarandre til å bli faste givarar. Vi må utfordre oss sjølv som kyrkjelyd til å få til ein meir føreseieleg givarteneste. Offernemnda og økonomiutvalet får denne utfordringa vidare, men må utvidast med fleire medlemer for å få løfta denne saka. Grøn kyrkjelyd Grøn kyrkjelyd er ei sak diakoniutvalet arbeider med og gir soknerådet tilbakemeldingar på etter kvart. Det vart også tid til andre saker og eventuelt på møtet. Det var ønskjeleg å finne ein avløysing for Lars Hernes som Bibelkontakt for Bibelselskapet, men det vart vedtatt at denne kontakten nå blir lagt inn under undervisningsutvalet. Soknerådet takker Lars Hernes for hans store engasjement som kontaktansvarleg. Når det gjeld planer om utbygging av Kyrkjetunet, er det gjort kontakt med arkitekt Agnar Lunde og Bergen Kirkelige Fellesråd for å få viktige innspel om utbygginga. Diskusjonen etter biskopen sine tilbakemeldingar er satt i gang, og eit engasjert sokneråd ser fram til vidare drøftingar med biskopen tilstades neste gong.

12 12 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Alværastemnet Søndag 13. juni vert det familiestemne på Alværa Misjonssenter i Lavik i Sogn. Vel møtt til stemnet som varer frå klokka til ca. klokka klokka : Gudsteneste ved Andreas Ester presten i Lavik. Offer til Alværa 12.30: Middag høve til å kjøpe middag 14.00: Uteaktivitetar for heile familien ved NMS U 15:00: Familiesamling ved Leirstadsleiar Seth Chancy frå Stavanger og Guddal familiekor Musikk i kyrkja: Avlysing av konsert Konserten som er kunngjort 13. juni kl 20:00 med Tone Lise Moberg vert diverre avlyst. Etter samlinga vert det kaffi og kaker med eitt åresal. Senior-Koinonia Startar haustsemesteret torsdag 9. september. Møt opp klokka 11:30-14:00 i Eldstova i Kyrkjetunet Eldretreff Startar opp tysdag 7. september. Tid og stad er som vanleg klokka 12:00 til 14:00o Kløvertun. Velkomen!

13 OS Kyrkjeblad Nr OS Kyrkjeblad Nr REISENE BESTILLER VI HOS OS REISEBYRÅ AS Boks 274, 5203 Os Tlf.: Fax: e-post: Sage og fjerne trær, mur og belegningsstein Tlf.: Mobil: Ordner alt i hagen for deg! ALT I: MALING - TAPETSERING - RENGJØRING - GULVLEGGING - FLISEARBEID Aut. installatør og kompetansebedrift / fagkunnskap gir trygghet Døgntelefon Jorunn Moberg Anne Grethe D. Haugland Ope etter avtale Landboden, Os. Vi utfører Botnevik alt det praktiske, eller KVALITET! Kvalitet! legg til rette for pårørande som ønskjer å gjera noko sjølve. Botnevik Samdrift DA Alt Vi fikser innen graving graving og og transport transport Ring Olav på Ring Olav på Eller Bård A. på Eller Bård A. på Verktøy, maskiner og redskap for HUS OG HAGE PM Sælen&Co AS Tlf Vi tar på oss alt arbeid innan: VVS - Nybygg - Rehabilitering Varmepumper - leverer og installerer Høytrykkspyling av rør TV-inspeksjon av rør og kablar Lekkasjesøk Rehabilitering av avløpsledning utan oppgraving Utleige av minigravar Sjå vår utstilling! Utstillingen vår i Jordmorsvingen 2 har ope onsdag og fredag Tlf /Fax: Postboks Os E-post:

14 14 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Døypte / Vigde / DØYDE Døypte 28. mars Sverre Bjerkvig f Mariell Bøe f Vilde Tønnessen Brandt f Erik Torsnes Drotningshaug f Kristian Otneim f Anneli Østgulen Rondestveit f Andrea Gjevre Røttingen f Jonas Svarthumle f Jørgen Vetaas f april Elise Åkvik Ingebrigtsen f april Mathea Kvåle Hovland f Alexandra Hufthammer f Elias Nicolai Indrevær Paus f Lilli Røren f Elise Tveit Sælen f Kullikki Sarglepp f Thale Søreide Solberg f april Markus Fagna-Fossåskaret f Annette Søfteland Landsvik f Pontus Mathisen f Samuel Mobergslien f Mira Pedersen f Elias Rekkum Røttingen f Amalie Bøe Røttingen f mai Sunniva Clark-Lekven f Adrian Tveit Håvardstun f Maximilian Mo Monsen f Emil Lyssand Nilsen f Maya Vinje Nydal f Linnea Lyngbø Råheim f Thomas Heggland Sælen f mai Adrian Leonard Ramsdal Bøe f Louise Myre Dale f Sivert-André Halhjem f Kasper Teigen Moldskred f Theodor Strand Ragnhildstveit f mai Ingrid Isrenn Andreassen f Tian Hagevik f Herman Gjerde Onstad f Haakon Gjerde Onstad f mai Adrian Bugge Amundsen f Kamilla Bruarøy f Dani Canizares f Elisabeth Røttingen Natvik f Vigde 30. april Os kyrkje Vigdis Øvreeide og Agnar Frydenlund 15. mai Os kyrkje Madeleine Reiertsen og Espen Karstad Sigrun Mosaker og Eivind Carlson 22. mai Os kyrkje May Eva Sandvik og Rolf Magne Tveit Elin Johnsen og Halvor Hanevik Christine Skjoldal og Frode Ormehaug 29. mai Os kyrkje Synniva Steinbakk og Lars Christian Nyvold Kvitvang. Wibeke Lund og Kristen Hunnes Døde Martha Natvik f d Gunnar Nesbjørg f d Alf Sælen f d Gunn Torill Sagstuen f d Ingeborg Mathilde Bøe f d Kirsten Johanne Kårbø f d Sverre Bøthun f d Ellinor Røneid f d Lars Andreas Haugland f d Fusa gravmonument Øyvind helland Oppretting og sikring Oppussing Tilføyelse Knut Skogstad f d Marie Kristine Jøssang f d Hjørdis Lekven f d Gunvor Haugland f d Marta Larsson f d Einar Hagen f d Ingrid Bertine Strønen f d Kåre Nissestad f d Arne Haugland f d Kirsten Marie Liavåg f d Bjarne Lunde f d Helga Hatvik f d Kari Johanna Sundøy f d Tlf.: Fax: Mob: Innhogne bokstavar Påsette bronse og gullbokstavar.

15 Velkomne til gudsteneste OS Kyrkjeblad Nr Gudstenester i Os kyrkje Sundag Namne- og adresseliste: Gudstenester i Nore Neset kyrkje Sundag sundag etter pinse - Luk 19: 1-10 Kl. 11: Familiegudsteneste. Dåp. Prest: Margethe Holmboe Askeland. Sundag sundag etter pinse - Mark 2: Kl. 11: Gudsteneste med dåp.. Prest: Margethe Holmboe Askeland. Sundag sundag etter pinse - Luk 12: Kl. 11: Presentasjonsgudsteneste. Dåp. Prest: Anne-Marie Sandve. Selskapsmenyer Konfirmasjon Tapas Koldtbord Industrivegen Os Tlf: Mob: Sundag sundag etter pinse - Joh 8: sundag etter pinse - Matt 16: Sundag sundag etter pinse - Matt 16: Sundag sundag etter påske - Jes 49: sundag etter pinse - Matt 7:21-29 Sundag sundag etter pinse - Luk 12: Sundag sundag etter pinse - Joh 6: sundag etter pinse - Sal 32: sundag etter pinse - Matt 12: sundag etter pinse - Matt 5: Gudstenester i Lysekloster kapell Søndag søndag etter pinse - Matt 11: Kl. 11: Gudsteneste med dåp. Prest: Margrethe Holmboe Askeland.. Os sokneråd: Postboks Os Leiar: Lill-Karin Wallem, Brothaugen 55, 5200 Os. Tlf Os kyrkje: Tlf Kyrkjetunet i Os: Tlf (tel. automat) Kyrkjekontoret i Os: Postboks 209, 5202 Os. Tlf Fax E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Opplysning heile døgnet om vakthavande prest: tlf Tilsette: Prost i Midhordland: Margrethe Holmboe Askeland, Sokneprestkontoret: tlf Mob: , Sokneprest i Os: Anne-Marie Sandve, tlf Mob: E-post: KAPELLAN i OS: Geir Sakseid, Tlf , mob, Kyrkjeverje/Dagleg leiar: Gerhard Hansen, tlf , mob: sekretærar: Elin Oldervoll Moberg Tlf E-post: Monica Refsdahl E-post: Diakon: Bjørg Sørfonden Bye Tlf E-post: ungdomsarbeidar: Knut-Inge Johnsen, tlf , mob: Kyrkjelydspedagog: Arne Stautland, tlf , mob: Barnesekretær: Kari Torsvik, Mob: Kantor/ORGANIST: Aasmund Brekke E-post: Mob: Linda Haugland: E-post: Tore Hegdahl: permisjon til 4/7-10 REDAKTØR: Birgitte Vaksdal E-post: Mob: Anne Marie Vangsnes: Permisjon til aug Drift av kyrkjer/kyrkjegardar: Reidar Berge (mob ), Trygve Helgesen og Arne Fossåskaret

16 Avs: Os Kyrkjelyd Postboks Os Fullt trøkk Fredag og laurdag 7. og 8. mai hadde barnekora i Os besøk av barneevangelist Jarle Waldemar. Fredagen var vigd til inspirasjon og øving. Både band og solistar stilte - dei yngste berre fire år gamle og veldig søte. Etterpå var det seminar for alle barneleiarane i kyrkjelyden, med det positive temaet «korleis sjå moglegheiter». Waldemar, for han heiter faktisk det til etternamn, har skrive boka «196 ideer til barnearbeid» og alle fekk eit eksemplar av denne. Veldig inspirerande for oss som var der. 100 barn Laurdag klokka 10 braka det laus i gymsalen på Os barneskule med heile 100 barnekorborn frå to og eit halvt til tolv år. Dei fyrste timane var det fullt fokus på dei minste. Vi øvde på songane vi skulle synge og øvde inn nokre nye også. Og så lærte vi nye, morosame reglar, leikar og songleikar. Lunsjen bestod av heimelaga pizzabollar og pizzahorn som barneutvalet og leiarane hadde bakt. Og dei var gode, for rubbel og bit gjekk unna før dagen var omme. Etter lunsj var det tid for øving med kor, solistar og band. Sjølvsagt hadde vi mange pausar slik at borna fekk kose seg med aktivitetar både inne i gymsalen og ute på skuleplassen. Litt frukt og drikke fekk vi lurt innimellom også. Etter ein lang øvingsdag reiste alle heim og åt middag og slappa av før det endeleg var tid for konsert. (Ja, dersom dei ikkje drog på tivoli då...) Stor innleving Publikum som kom til konserten vart helsa velkomen i døra. Ikkje av vaksne slik det er vanlegvis, men av born frå barnekora våre. Dei gjorde ein flott jobb! Borna framførte songane med stor innleving og solistane gjorde ein fin innsats framfor ein nær fullsett gymsal. Jarle trylla, leia kor, solistar, heldt ei kreativ preike og fekk heile forsamlinga med på kjende barnesongar som til dømes «Om jeg er liten eller stor». Frivilleg innsats frå barneutvalet, korleiarar, musikarar og lydmann Arthur Håkon Bjørnevik, gjorde det mogleg for oss å gjennomføre opplegget. Takk til Os barneskule for lånet av gymsalen. Barneutvalet/ Anne Marie Aarøen Vangsnes 100 born halde konsert i lag med Jarle Waldemar i Os barneskule. Solistane gjorde ein flott innsats under konserten.

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 3. desember. Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Kyrkja har bursdag. God Pinse! Konfirmantbilete. Kandidatar -Soknerådsvalet

Kyrkja har bursdag. God Pinse! Konfirmantbilete. Kandidatar -Soknerådsvalet NR. 3 Juni 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Konfirmantbilete Kandidatar -Soknerådsvalet Side 6 Side 8 Kyrkja har bursdag - 50 dagar etter påske

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Bankgiro: 3720 30 15063 Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Den viktige ungdomstida

Den viktige ungdomstida ØY Nummer 1 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden Februar 2015 Den viktige ungdomstida 10 Refuel 3 Jesusveien av prost Erling Kopperud Populær kristen ungdomsklubb i Øygarden. 5 Avgjerande og bevisste val i livet

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Tett på døden og sorga

Tett på døden og sorga ØY NYTT Nummer 5 Kyrkjeblad for Øygarden Oktober 2014 40. årgang Tett på døden og sorga 10 12 Ny salmebok er kjøpt inn I november kan du delta på gudsteneste og salmekveld der me syng frå NORSK SALMEBOK

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1 n Framsida:

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd Kyrkjebladet Kontakt 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008 God sommar! Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no

Detaljer

Helgedagen. Kyrkjelydsblad for Time. Nr. 3 - JUNI 2013 45. årg. Fokus på trusopplæringa. Nytt misjonsprosjekt. Møt Sverre Gabrielsen

Helgedagen. Kyrkjelydsblad for Time. Nr. 3 - JUNI 2013 45. årg. Fokus på trusopplæringa. Nytt misjonsprosjekt. Møt Sverre Gabrielsen Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - JUNI 2013 45. årg. Fokus på trusopplæringa Side 4 Nytt misjonsprosjekt Side 8 Møt Sverre Gabrielsen Side 11 Sommar i kyrkjene på Jæren Side 12 3 Bryne - Time

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr 3 2011 Jula 2011 Årgang 41

Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr 3 2011 Jula 2011 Årgang 41 Kyrkjelydsbladet for Balestrand Nr 3 2011 Jula 2011 Årgang 41 INNHALD Juleandakt av biskop Halvor s.3 Møte med kyrkjelydspedagogen s.4 Min julesalme s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.6 Jakta på julekrybba s.10

Detaljer