PORSGRUNN KOMMUNE INNHOLD KLAGEBEHANDLING. Arkivsak: 09/2728 PlanID: 768 Sakstitel: Reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE INNHOLD KLAGEBEHANDLING. Arkivsak: 09/2728 PlanID: 768 Sakstitel: Reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 09/2728 PlanID: 768 Sakstitel: Reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25 Reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25 Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger med vedtak Planbeskrivelsen er det som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse jf. Plan og bygningsloven 4-2 Godkjent av bystyret i sak 56/10 INNHOLD Samlet Saksframstilling med vedtak om godkjenning i Bystyret i møte i sak 56/10 og i Utvalg for plan og kommunalteknikk i sak 29/10 Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved 1.gangsbehandling i møte i sak 84/09 Saksframlegg for 1.gangsbehandling (arkiv: L12 09/2728-3) KLAGEBEHANDLING Det har ikke kommet inn klage(r) i saken

2 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 09/2728 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGLØTTVEGEN 23 OG 25. Saksbehandler: Siv Wiersdalen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/10 Utvalg for plan og kommunalteknikk /10 Bystyret FORSLAG TIL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, godkjennes privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert forutsatt følgende endringer: 1. Nettstasjonen tegnes inn i plankartet markert med formål for Bebyggelse og anlegg energianlegg med følgende reguleringsbestemmelse: 3.3 Energianlegg Område E1 er på plankartet regulert til trafostasjon 2. Reguleringsbestemmelsenes kap 1.5 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 1.5 Energiforsyning Energiforsyningen i bygg skal følge krav i gjeldende teknisk forskrift. Innenfor B1-B4 skal det tilrettelegges for vannbårent varmesystem. 3. Reguleringsbestemmelsenes kap 1.6 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 1.6 Grønnstruktur All grønnstruktur (turveg/kyststi og friområde) skal være opparbeidet i henhold til landskapsplan før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 4. Reguleringsbestemmelsenes kap 5.1 får følgende ordlyd: 5.1 Grønnstruktur Turveg (T) skal opparbeides som gangforbindelse og kyststi. Kyststien skal være offentlig. Bergknausene skal, så langt det er praktisk mulig ivaretas uten fysiske inngrep ved opparbeidelse av kyststi. Behandling/Avstemming i Utvalg for plan og kommunalteknikk den sak 29/10 Administrasjonen fremmet følgende forslag: Forslag til nytt punkt 5. Tillegg til 3.1. Foruten forskriftsmessig rekkverk tillates ingen faste eller midlertidige konstruksjoner eller anlegg over maksimal gesimshøyde. Rekkverk skal være transparente. Forslag til vedtak med tilleggsforslag fra administrasjonen ble enst. vedtatt.

3 VEDTAK: Side 2 av 12 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, godkjennes privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert forutsatt følgende endringer: 1. Nettstasjonen tegnes inn i plankartet markert med formål for Bebyggelse og anlegg energianlegg med følgende reguleringsbestemmelse: 5.1 Energianlegg Område E1 er på plankartet regulert til trafostasjon 2. Reguleringsbestemmelsenes kap 1.5 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 5.1 Energiforsyning Energiforsyningen i bygg skal følge krav i gjeldende teknisk forskrift. Innenfor B1-B4 skal det tilrettelegges for vannbårent varmesystem. 3. Reguleringsbestemmelsenes kap 1.6 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 5.1 Grønnstruktur All grønnstruktur (turveg/kyststi og friområde) skal være opparbeidet i henhold til landskapsplan før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 4. Reguleringsbestemmelsenes kap 5.1 får følgende ordlyd: 5.1 Grønnstruktur Turveg (T) skal opparbeides som gangforbindelse og kyststi. Kyststien skal være offentlig. Bergknausene skal, så langt det er praktisk mulig ivaretas uten fysiske inngrep ved opparbeidelse av kyststi. 5. Tillegg til 3.1. Foruten forskriftsmessig rekkverk tillates ingen faste eller midlertidige konstruksjoner eller anlegg over maksimal gesimshøyde. Rekkverk skal være transparente. Behandling/Avstemming i Bystyret den sak 56/10 Forslag til vedtak ble enst. vedtatt. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, godkjennes privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert forutsatt følgende endringer: 1. Nettstasjonen tegnes inn i plankartet markert med formål for Bebyggelse og anlegg energianlegg med følgende reguleringsbestemmelse: 5.2 Energianlegg Område E1 er på plankartet regulert til trafostasjon 2. Reguleringsbestemmelsenes kap 1.5 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 5.2 Energiforsyning Energiforsyningen i bygg skal følge krav i gjeldende teknisk forskrift. Innenfor B1-B4 skal det tilrettelegges for vannbårent varmesystem.

4 Side 3 av Reguleringsbestemmelsenes kap 1.6 (Rekkefølgebestemmelser) får følgende ordlyd: 5.2 Grønnstruktur All grønnstruktur (turveg/kyststi og friområde) skal være opparbeidet i henhold til landskapsplan før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 4. Reguleringsbestemmelsenes kap 5.1 får følgende ordlyd: 5.2 Grønnstruktur Turveg (T) skal opparbeides som gangforbindelse og kyststi. Kyststien skal være offentlig. Bergknausene skal, så langt det er praktisk mulig ivaretas uten fysiske inngrep ved opparbeidelse av kyststi. 5. Tillegg til 3.1. Foruten forskriftsmessig rekkverk tillates ingen faste eller midlertidige konstruksjoner eller anlegg over maksimal gesimshøyde. Rekkverk skal være transparente.

5 Vedlegg utenfor sakskartet: 1. Dokumentliste (fullstendig journal), 2. Forslag til plankart, datert Forslag til bestemmelser, datert Illustrasjoner datert Sol-skygge-diagram, datert Illustrasjoner fra Dyrbeck og Simonsen, datert mars Saksdokumenter ved 1. gangs behandling (PKT-sak 84/09, møte den ) Utrykte vedlegg: Dokumenter i henhold til dokumentliste (fullstendig journal) Side 4 av 12 Saksutredning: 0. VIKTIGE PUNKT I SAKEN Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Heistad brygge AS. Planarbeidet startet med en orienteringssak for utvalget den Forhåndskonferanse for planarbeidet ble avholdt Planarbeidet ble forhåndsvarslet Frist for uttalelse var Høsten 2008 valgte Fjordgløtt Eiendom AS (Oasen fritid) å trekke seg fra planarbeidet. På bakgrunn av dette ble det lagt frem en orienteringssak for utvalget den Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvikling av til sammen 54 leiligheter fordelt på fire bygninger med tilhørende funksjoner. Det legges også til rette for etablering av kyststi. Planforslaget ble 1. gangs behandlet i møte i utvalg for Plan og kommunalteknikk den sak 84/09 Planen ble anbefalt lagt ut til offentlig ettersyn forutsatt to punkter: o 3 private adkomstveger til Fjordgløttvegen, deriblant adkomsten til reguleringsområdet, slås sammen til en felles adkomst i planutkastet. o Område B4 får maks gesimshøyde på kote 15,5 I møte mellom Porsgrunn kommune, tiltakshaver, grunneier til eiendommen Oasen Fritid og Heistadtangen sameie den , ble det enighet om å regulere en felles adkomst for Fjordgløttvegen 23 og 25 og eiendommen til Oasen Fritid. Adkomsten til Heistadtangen beholder dagens situasjon. Planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn i perioden til Det kom inn 9 uttalelser til planforslaget. Disse er kommentert i saksfremlegget. Punkter som særlig er kommentert er forhold til byggehøyder, sol/skygge, utsiktsforhold, estetikk, biologisk mangfold og landskapsbilde. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, anbefales det at reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr med tilhørende bestemmelser datert godkjennes forutsatt følgende endringer: - Nettstasjonen tegnes inn i plankartet markert med formål for Bebyggelse og anlegg energianlegg med tilhørende reguleringsbestemmelse: - Reguleringsbestemmelsenes kap 1.5. Energiforsyning får endret ordlyd. - Reguleringsbestemmelsenes kap 1.6. Grønnstruktur får endret ordlyd. - Reguleringsbestemmelsenes kap 5.1. Grønnstruktur får endret ordlyd.

6 Side 5 av TIDLIGERE BEHANDLING OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25 ble 1.gangsbehandlet av utvalg for planog kommunalteknikk (PKT) den sak 84/09. Planforslaget ble enstemmig vedtatt med et tilleggsforslag som ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Vedtaket ble følgende: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, legges privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges til offentlig ettersyn må følgende endring i plankartet tegnes inn: o Adkomst til eiendommene Fjordgløttvegen 23 og 23 (gbnr 68/133, gbnr 68/241 og 68/216) skal være felles med adkomsten til Fjordgløttvegen 27 (gbnr 68/4) og adkomsten (gbnr 68/217) til Heistadtangen. Den felles adkomsten skal munne ut i Fjordgløttvegen på samme sted som dagens adkomst til Fjordgløttvegen 27. o Område B4 maks gesimshøyde på 15,5 kote. Den ble det avholdt møte mellom Porsgrunn kommune, tiltakshaver, grunneier til eiendommen Oasen Fritid og Heistadtangen sameie. I møte ble det enighet om å regulere en felles adkomst for Fjordgløttvegen 23 og 25 og eiendommen til Oasen Fritid. Adkomsten til Heistadtangen beholder dagens situasjon. Løsningen med felles adkomst til Oasen Eiendom og til Fjordgløttvegen 23 og 25 ble lagt til offentlig ettersyn. 2. INNKOMNE MERKNADER MED ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER Planforslaget var til offentlig ettersyn i perioden til Det kom inn 9 uttalelser til planforslaget i løpet av ettersynperioden. Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale momenter i uttalelsene. Administrasjonens kommentarer er plassert direkte etter hver uttalelse mens samlet vurdering og konklusjon kan sees mot slutten av saksfremlegget. Fylkesmannen i Telemark, uttalelse datert 16.mars 2010: Biologisk mangfold: Fylkesmannen opplyser om at de mer eller mindre snaue kalksteinfjella nær sjøen i planområdet kan være levested for enkelte trua og sårbare arter. Det anmodes om å revidere reguleringsbestemmelsenes kap slik at disse bergknausene så langt det er praktisk mulig ivaretas uten fysiske inngrep. Landskap: Fylkesmannen vurderer den foreslåtte byggehøyden på maks kt. 18,5 og kt. 15,5 (dvs. 5etg og 4 etg) til å bli svært dominerende i dette landskapet. Utbyggingen kan se ut til å stenge både utsikt og solforhold fra enkelte vinkler. Det bør utarbeides illustrasjoner/fotomontasje på hva dette vil bety for nær/fjernvirkning spesielt fra sjøen, men også i forhold til koller og grøntdrag som inngår i planområdet. Det oppfordres til at høyden på boligene vurderes på nytt. Forurenset sjøbunn: Fylkesmannen minner om at all aktivitet som kan medføre fare for spredning av forurensning vil være søknadspliktig etter forurensningsloven. Aktiviteter som etablering av brygge og utfylling av sand til sandstrand er aktiviteter som kan medføre oppvirvling av forurenset sjøbunn og som derfor vil utløse søknadsplikt og undersøkelser av forurensningsgrad. Administrasjonens kommentarer: Biologisk mangfold: Reguleringsbestemmelsenes kap 5.1 foreslås med følgende ordlyd: Turveg (T) skal opparbeides som gangforbindelse og kyststi. Kyststien skal være offentlig. Bergknausene skal, så langt det er praktisk mulig ivaretas uten fysiske inngrep ved opparbeidelse av kyststi. Landskap, sol/skygge og utsikt: Det er utarbeidet 3D-illustrasjoner og sol-skyggediagram der bebyggelse med byggehøyder i henhold til høringsutkastet er lagt inn. 3D-illustrasjonene ligger

7 Side 6 av 12 vedlagt sammen med sol-skygge-illustrasjoner og en illustrasjon som viser byggehøyder til nabobebyggelse (Fjordgløttvegen 21). Illustrasjonene viser at det foreslåtte prosjektet har en god terrengtilpasning både med tanke på byggehøyder, bebyggelsens retning og bebyggelsens nedtrapping. Bebyggelsen nærmest sjøen, områdene B1 og B2, er lagt i to lameller parallelt med en markert skråning i nord-syd-retning. Bebyggelsen trapper ned mot stranda fra 4etg til 2etg. Maks kotehøyde til den nye bebyggelsen er kt. 14,5. Som vist på vedlagte illustrasjoner, vil dette harmonere med byggehøydene på eksisterende nabobebyggelse Fjordgløttvegen 21 der hovedhuset på eiendommen har en mønehøyde på kt.14,5 og gesimshøyde kt.10,5. Eksisterende byggehøyder til Fjordgløttvegen 21 vises på følgende illustrasjon: Illustrasjonen nedenfor viser fjernvirkningen sett fra sjøen. På illustrasjonen vises det faktum at bebyggelsen på område B3 med maks høyde kt.18,5 har tilsvarende høyde som terrenget på åsen bakenfor reguleringsområdet. (eksisterende kotehøyder kan for øvrig også sees av grunnkartet). Det viser at den nye bebyggelsen ikke vil gi noen vesentlige endringer i åsens silhuettvirkning/ fjerntvirkning sett fra sjøen. Bebyggelsen på denne åsen ligger på minst kt. 20. Dvs 1,5m over maks byggehøyde for ny bebyggelse nedenfor. Administrasjonen kan ikke se at det nye byggetiltaket vil være til noe hinder for utsikt og solforhold for denne bebyggelsen. Illustrasjon: Foreslått byggetiltak sett fra sjøen.

8 Side 7 av 12 Illustrasjoner: Sol/skyggeforhold den 20. mars (vårjevndøgn) kl og kl Bebyggelsen rett nord for reguleringsområdet; Fjordgløttvegen 31 og 33 ligger på kt. 5 og 6. Sol og skyggediagrammet ovenfor, viser at den foreslåtte utbyggingen ligger i en romslig avstand fra eksisterende bebyggelse slik at det ikke vil falle noen skygge fra den foreslåtte utbyggingen på de eksisterende eiendommene i nord og øst. Når det gjelder utsiktsforhold, vil den foreslåtte bebyggelsen skjerme for utsikten i lik grad som Norrønahallen og bygget til Oasen Fritid i dag skjermer for utsikten. For å åpne opp for en utsikt (som denne bebyggelsen altså ikke har i dag) må den nye bebyggelsen både i regulert område og eventuell fremtidig bebyggelse ved Oasen Fritid ha maks kotehøyde på ca kt. 7. dvs kun 1 etg bebyggelse. Administrasjonen mener at en så lav byggehøyde ikke er tilrådelig med hensyn til bærekraftig arealbruk innenfor bybåndet og eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Fjordgløttvegen 21 (gbnr 68/128) har i dag en panorama-fjordutsikt fra store deler av sin eiendom. Eiendommen til Fjordgløttvegen 21 ligger oppå åsryggen parallelt med det foreslåtte utbyggingsvolumet mot vest. I dag har Fjordgløttvegen 21 tre opparbeidede uteoppholdsplasser; ved sin garasje, ved sin veranda/terrasse og ved sitt uteområde helt syd på eiendommen. Utsikten fra garasjen og verandaen vil bli noe redusert mot øst, mens utsikten fra området i syd ikke vil få endret sine utsiktsforhold fra dagens situasjon. På generelt grunnlag er ikke endring av utsikt på naboens eiendom noen vektende årsak til å hindre en utbygging. Det er heller sol-skyggeforhold som vanligvis er avgjørende når det gjelder vurderinger av byggehøyder. I denne saken viser det seg at Fjordgløttvegen 21 vil ikke få endret sine sol-skygge forhold i vesentlig grad da nybyggene ligger øst for Fjordgløttvegen 21. Totalt sett viser det foreslåtte reguleringsplanforslaget en god terrengtilpasning både av hensyn til utbyggingens form og høyder. Utbyggingen vil ikke bryte med sol-skygge-forholdene til eksisterende bebyggelse. Forurenset sjøbunn: Uttalelsen tas til orientering Telemark fylkeskommune, uttalelse datert 10.mars 2010: Automatisk freda kulturminner: Ingen ytterligere merknader utover det som ble uttalt ved oppstart om regulering. Opplyser om at Norsk Maritimt Museum (tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) har gitt en uttalelse til saken. Nyere tids kulturminner: Det er ikke kjente nyere tids kulturminner av regional eller nasjonal verdi i eller i nærheten av planområdet. Andre vurderinger: Det bør vurderes å legge inn flere rekkefølgekrav for å sikre at fellestiltak gjennomføres i ønsket tid og rekkefølge. For eksempel lekeplasser. Reguleringsbestemmelsenes

9 Side 8 av 12 pkt1.5 (krav om utredning av alternative energiløsninger) bør skjerpes. Minner om at det kan settes krav til felles sykkelparkering. Administrasjonens kommentarer: Automatisk freda kulturminner og nyere tids kulturminner: Uttalen tas til orientering. Andre vurderinger: Rekkefølgekravet foreslås utvidet slik at all grønnstruktur skal være opparbeidet i henhold til landskapsplan før det gis brukstillatelse/ferdigattest. Sykkelparkering skal vises i landskapsplanen. Det gis ingen særskilt bestemmelse om at sykkelparkeringen skal være felles. Gjeldende bestemmelser til kommuneplanens arealdel krever at det ved større bygg, mer enn 500m² BRA, skal legges til rette for vannbåret varmesystem for å sikre bruk av alternative energikilder. Teknisk forskrift gir også krav til energiforsyning. Reguleringsbestemmelsenes pkt 1.5 (krav om utredning av alternative energiløsninger) går ut og foreslås erstattet med følgende: 1.5 Energiforsyning Energiforsyningen i bygg skal følge krav i gjeldende teknisk forskrift. Innenfor B1-B4 skal det tilrettelegges for vannbårent varmesystem. Statens vegvesen, uttalelse datert 18.februar 2010: Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. Administrasjonens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. Skagerak Energi, uttalelse datert 24.februar 2010: Trase for lavspentkabler og plassering av fordelingskap må være avklart før utbyggingen starter. Nettstasjonen bør inntegnes i planen. Opplyser om at en flytting av eksisterende anlegg må bekostes av utbygger. Bravida geomatikk vil påvise eksisterende kabler ved graving nær kablene. Det bør avklares om prosjektet vil omfatte ny vegbelysning og at bestemmelser om evt vegbelysning tas med i reguleringsbestemmelsene. Skagerak Energi ønsker å bli kontaktet før utbygging. Administrasjonens kommentarer: Nettstasjonen har en beliggenhet i nordøstre hjørne av B3. Det anbefales at nettstasjonen tegnes inn i plankartet markert med formål for Bebyggelse og anlegg energianlegg med følgende bestemmelse: 3.3 Energianlegg Område E1 er på plankartet regulert til trafostasjon Det er lagt inn krav i bestemmelsene om at det skal redegjøres for belysning i landskapsplanen. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, uttalelse datert 09.mars 2010: Fellesforumet mener byggehøydene bryter radikalt med den småhusbebyggelsen som preger Heistad. Fellesforumet opplyser at de har fått henvendelser fra naboer som er bekymret for å miste sol og delvis utsikt fra sine eiendommer og uteplasser. En utbygging i bydelen må i størst mulig grad være på de øvrige beboernes premisser. Bebyggelsen på Heistadtangen har i dag byggehøyder opp til 3 etasjer, noe som bør være retningsgivende for ny bebyggelse i området. For øvrig ser planene greie ut. Det ses fram til at Dovrehallen rives og at det blir tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten.

10 Side 9 av 12 Administrasjonens kommentarer: Tilbakemeldingen tas til orientering. Angående byggehøyder, sol/skygge og utsikt henvises det til kommentarene gitt til uttalelsen fra Fylkesmannen i Telemark. Heistad Motorbåtforening v/ Stein Elseth, uttalelse datert 14.mars 2010: Viser til tidligere uttalelser ved oppstart av reguleringsarbeidene ( og ). Heistad Motorbåtforening opprettholder sine synspunkter og vil særlig understreke betydningen av å sikre innseilingen til havna. Det gjøres oppmerksom på at deler av arealer som er avsatt til friområde i reguleringsplanen er på båtforeningens eiendom. Arealene er i dag etablert med havneaktivitet. Administrasjonens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. Heistadtangen Sameie v/ Svein I.Meyer, uttalelse datert 09.mars 2010: Takker for god informasjon og for at Heistadtangen sameie fikk gjennomslag for at adkomstvegen forblir uendret. Sameiet er positive til utbyggingen, særlig med tanke på at strandsonen blir tilgjengelig for allmennheten. Sameiet mener at byggehøyden på opp til 5etg blir for ruvende både mot Fjordgløttvegen og eksisterende bebyggelse. Ber om at det settes opp vikepliktskilt ved utkjøringa fra parkeringsplassen til Heistad badestrand mot Fjordgløttvegen. Opplyser om dårlig sikt fra Fjordgløttvegen ned mot avkjøringa fra parkeringsplassen til Heistad badestrand og at sikten hindres av parkerte biler og om vinteren av høye snøkanter. Det opplyses videre om at det vinterstid er vanskelig å passere møtende biler i den nedre delen av Fjordgløttvegen. En utbygging vil medføre en økning av dette problemet. Det etterspørres en utbedring med for eksempel forskyvning av eksisterende fortau noen meter ut mot det nye utbyggingsfeltet. Administrasjonens kommentarer: Angående byggehøyder, sol/skygge og utsikt henvises det til kommentarene gitt til uttalelsen fra Fylkesmannen i Telemark. Innspillene angående skilting og siktforhold ved avkjøringen til parkeringsplassen til Heistad badestrand tas til orientering. Kommunen er i gang med et arbeid for å korte ned på parkeringstiden til p-plassen til Heistad badestrand. I dag er det flere hytteturister/båtturister som benytter p-plassen til helgeparkering. Dette skaper unødig p-problemer for dagbesøk til badestranda. Kommunen har høsten 2009 utført trafikktellinger i nedre del av Fjordgløttvegen. Tellingene viser at trafikkvolumet har en minskende tendens de siste årene sammenliknet med tellinger fra 1996, 2000 og Nedgangen i ÅDT ligger på omkring 200. Årsaken til nedgangen vet man ikke. Økningen i ÅDT på grunn av foreslåtte utbygging forventes å være omkring 100. I tilknytning til tellingene er det utført fartsmålinger som viser at flertallet kjører høyere enn tillatt (30 km/t). Med bakgrunn forventet trafikkøkning og tillatte hastighet på Fjordgløttvegen, er det ikke behov for en utvidelse av vegens bredde. Skolevegen er tilstrekkelig trygg med opparbeidet fortau og undergang under jernbanen. Kjell W. Green, uttalelse datert 16.mars 2010: Er opptatt av at det maritime og sørlandske miljøet skal bevares. Nye bygg bør føye seg inn i den stilen som allerede er på Heistadtangen med hvite bygg, rød taksten og smårutete vinduer.

11 Side 10 av 12 Nye bygg bør ikke bli for ruvende i terrenget eller stjele sol fra allerede eksisterende boliger. De nye byggene bør være maks 3-4etasjer. Administrasjonens kommentarer: Administrasjonen ser det som positivt at ny bebyggelse i dette området følger en stil som er tidstypisk for det som bygges i dag. Den eksisterende bebyggelsen på Heistadtangen er relativt ny og er bygget i en stil som etterlikner en typisk sørlandsidyll. Uttrykket til bebyggelsen på Heistadtangen har ingen formell verneverdi som krever spesielle hensyn til at omkringliggende bebyggelse skal ha tilsvarende uttrykk. Den foreslåtte bebyggelsen tilpasser seg eksisterende terreng og bygningsmiljø på en grei måte. Flere kommentarer angående byggehøyder, sol/skygge og utsikt er gitt til uttalelsen fra Fylkesmannen i Telemark. Birte Dyrbeck og Douglas Simonsen/Advokat Stormyr, datert 15.mars 2010: Generelt oppleves foreslåtte utbygging som et betydelig avvik fra områdets arkitektur med store, prangende, massive volumer på et relativt lite areal. Avstand fra sjø: Det kommenteres at området mellom leilighetene og sjøen er lite ivaretatt for allmennheten. Området ligger ca 10m fra vannet. Det uttales at det er naturlig å øke avstanden fra sjø ved å redusere byggeområdene B1 og B2 slik at det blir mer tilgjengelig areal foran bygningene ved sjøen. Tap av utsikt fra Fjordgløttvegen 21: Fjordgløttvegen 21 har sjøutsikt mot øst og syd-øst.. Dyrbeck og Simonsen har lagt ved 2 illustrasjoner som viser hvordan den nye bebyggelsen vil fortone seg sett fra deres uteplasser ved garasjen og verandaen: Illustrasjoner: Utsikt fra Fjordgløttvegen 21 sett fra uteoppholdsplasser ved garasjen og verandaen Dyrbeck og Simonsen foreslår at de 5 nederste leilighetene mot vannet i bygning B1 fjernes fra prosjektet. Det vil begrense deres tap av utsikt og samtidig gi et større areal mot vannet.

12 Annen kommentar: Det forventes at maks gesimshøyde settes lik maks mønehøyde. Side 11 av 12 Øvrige bemerkninger: Det bes om innsikt i hvor innsug/utluft er tenkt plassert. Det bemerkes også at tegningene som er forelagt til offentlig ettersyn ikke synes å være tegnet i riktig målestokk. Det ser ut som om prosjektet virker mer dempet mht den plass det kommer til å ta i nærmiljøet. Det vises til at Plan og bygningslovens 32 som vil bli vurdert i forhold til eventuelle tap som utbyggingsplanene vil ha på eiendommen Fjordgløttvegen 21. Administrasjonens kommentarer: Allmennhetens interesser anses å være tilstrekkelig hensyntatt i foreliggende reguleringsplanforslag. Det er lagt til rette for opparbeidelse av strandarealer med strandslette stor nok til å kunne ivareta allmennhetens behov. Det nye strandområdet vil være et supplement til den eksisterende offentlige badestranda og friarealet, Heistadstranda, som ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er lagt inn nok areal til at en universelt utformet kyststi kan ledes gjennom området. Avstanden mellom strandkanten er 10m på det smaleste i sydkanten av område B2. I forkant av B1, som det uttrykkes ønske om å flytte ytterligere fra strandkanten, ligger det i dag en sjøbod. Denne sjøboden forutsettes fjernet. Avstanden mellom ny bebyggelse på B1 og strandkanten blir da 20m. I forkant av bebyggelsen på B1 ligger det en liten kolle. Denne kollen skal bevares i sin helhet. Administrasjonen kan ikke se at en innskrenking av byggeområde B1 i stor grad vil øke tilgjengeligheten for allmennheten. Bebyggelsen i planforslaget ligger tilpasset terrenget i en rimelig grad der kollen Angående arkitektur, byggehøyder, sol/skygge og utsikt henvises det til kommentarene gitt til uttalelsen fra Fylkesmannen i Telemark og Kjell W. Green. Øvrige bemerkninger: Plassering av innsug/utluft vil bli vist i byggesaksbehandling. Tilgrensende naboer til byggeprosjektet vil i den forbindelse få tilsendt nabovarsel med de nødvendige tegninger av nybygg. Illustrasjonsegningene som forelå under høringsperioden, var i følge forslagsstiller korrekte mhp målestokk/skala. Det er i etterkant utarbeidet nye illustrasjoner etter en 3D-modell som er bygget opp med grunnlag i kommunens grunnkart med korrekte terrenghøyder og høyder på eksisterende bebyggelse. Foreslåtte utbygging er lagt oppå denne 3D-modellen. De vedlagte illustrasjonene og sol/skygge-diagrammer viser den foreslåtte utbyggingen i riktig skala i forhold til eksisterende bebyggelse og terreng. Det er også vist en illustrasjon sett fra Dyrbeck og Simonen sin veranda. En sammlikning med illustrasjoner fremlagt av Dyrbeck og Simonsen fra samme ståsted, viser at utsikten deres vil bli noe redusert, men ikke i så stor grad som skissert i høringsuttalelsen. Plan og bygningslovens 32 (paragrafens innhold er videreført til den nye Plan- og bygningsloven som gjelder fra 1. juli 2009 men da med endret nr) ønskes vurdert i forhold til eventuelle tap som utbyggingsplanene vil ha på eiendommen Fjordgløttvegen 21. Naboer er i sin fulle rett til å kreve erstatning. Lovens 32 punkt 1 sier at dersom en reguleringsplan eller bebyggelsesplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn Punkt 2 i loven sier at når en eiendom bebygges ihht reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn andre eiendommer i området og verdien av disse som følge av dette er betydelig forringet, kan deres eiere ved skjønn tilkjennes erstatning av den førstnevnte eiendom. Administrasjonen kan ikke se at et tap av deler av utsikt er en særlig grunn som medfører rett på erstatning. Fjordgløttvegen vil fortsatt ha sin fulle verdi til utbygging slik den fremstår i dag. 3. ADMINISTRASJONENS KONKLUSJON

13 Side 12 av 12 Administrasjonens forslag til tilføyelser i reguleringsplanens kart og bestemmelser fra 1.gangsbehandlingen endres i tråd med våre kommentarer i saksframlegget, og suppleres som beskrevet over. På bakgrunn av dette anbefales at Reguleringsplan for Fjordgløttvegen 23 og 25, plankart og bestemmelser datert , legges fram for sluttbehandling. Endringene innlemmes i plandokumentene etter bystyrebehandlingen, før reguleringsplanen annonseres som vedtatt. Administrasjonens forslag til vedtak framgår av sakens første side. Porsgrunn, den Egil Johansen rådmann Morten Næss kommunalsjef

14 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for plan og kommunalteknikk Møtedato: Sak: 84/09 Arkivsak: 09/2728 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR FJORGLØTTVEGEN 23 OG 25 1.GANGS BEHANDLING Behandling: Fremlagt på møtet: - Uttalelse datert fra Rådet for funksjonshemmede. V v/åge Frisak fremmet følgende tilleggsforslag: Område B4 maks gesimshøyde på 15,5 kote. Administrasjonens forslag ble enst. vedtatt. V`s tilleggsforslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer, avgitt av H. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, legges privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges til offentlig ettersyn må følgende endring i plankartet tegnes inn: Adkomst til eiendommene Fjordgløttvegen 23 og 23 (gbnr 68/133, gbnr 68/241 og 68/216) skal være felles med adkomsten til Fjordgløttvegen 27 (gbnr 68/4) og adkomsten (gbnr 68/217) til Heistadtangen. Den felles adkomsten skal munne ut i Fjordgløttvegen på samme sted som dagens adkomst til Fjordgløttvegen 27. Område B4 maks gesimshøyde på 15,5 kote. 09/ Arkiv L12 Side 1 av 1

15 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: L12 09/ Utvalg for plan og kommunalteknikk Saksbehandler: Siv Wiersdalen REGULERINGSPLAN FOR FJORDGLØTTVEGEN 23 OG 25 1.GANGS BEHANDLING Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, og med henvisning til saksframlegget, legges privat forslag til reguleringsplan for Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr datert med tilhørende bestemmelser datert til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges til offentlig ettersyn må følgende endring i plankartet tegnes inn: Adkomst til eiendommene Fjordgløttvegen 23 og 23 (gbnr 68/133, gbnr 68/241 og 68/216) skal være felles med adkomsten til Fjordgløttvegen 27 (gbnr 68/4) og adkomsten (gbnr 68/217) til Heistadtangen. Den felles adkomsten skal munne ut i Fjordgløttvegen på samme sted som dagens adkomst til Fjordgløttvegen 27. Porsgrunn, den Egil Johansen rådmann Morten Næss kommunalsjef 1

16 Vedlegg utenfor sakskartet: 1. Dokumentliste (fullstendig journal), 2. Forslag til plankart, datert Forslag til bestemmelser, datert Utrykte vedlegg: Dokumenter i henhold til dokumentliste (fullstendig journal) Saksutredning: 0. Viktige punkt i saken Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Heistad brygge AS. Planarbeidet startet med en orienteringssak for utvalget den Forhåndskonferanse for planarbeidet ble avholdt Planarbeidet ble forhåndsvarslet Frist for uttalelse var Høsten 2008 valgte Fjordgløtt Eiendom AS (Oasen fritid) å trekke seg fra planarbeidet. På bakgrunn av dette ble det lagt frem en orienteringssak for utvalget den Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvikling av til sammen 54 leiligheter fordelt på fire bygninger med tilhørende funksjoner. Det legges også til rette for etablering av kyststi. Planforslaget anbefales til på offentlig ettersyn forutsatt at 3 private adkomstveger til Fjordgløttvegen, deriblant adkomsten til reguleringsområdet, slås sammen til en felles adkomst i planutkastet. 1. Bakgrunn Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Heistad brygge AS. Spir arkitekter AS, Pb. 398, 3101 Tønsberg. Planforslaget og skisseprosjektet er utarbeidet i samarbeid med sivilarkitekt mnal Inge Lødner. Planarbeidet startet med en orienteringssak for utvalget den Det ble anbefalt en felles plan for området. Forhåndskonferanse for planarbeidet ble avholdt Planarbeidet ble forhåndsvarslet Frist for uttalelse var Høsten 2008 valgte Fjordgløtt Eiendom AS (Oasen fritid) å trekke seg fra samarbeidet. Dette ble begrunnet med at de signalene administrasjonen hadde gitt ikke vil gi økonomi i prosjektet. På bakgrunn av dette ble det lagt frem en orienteringssak for utvalget den Utvalget ga sin tilslutning til å dele planforslaget i to. Bebyggelsen er fordelt på fire bygninger med til sammen 54 leiligheter. Bygningene er orientert omkring et felles tun som åpner seg mot fjorden, og høyden trapper seg ned fra 4-5 etasjer i bakkant til 2 mot vannet. Utformingen tilpasser seg derved landskapet og sikrer gode sol- og utsiktsforhold, så vel for de nye leilighetene som omgivelsene forøvrig. Bygningenes plassering gir gode skjermede uteområder, og nedtrappingen mot vannet bidrar til å gi prosjektet et beskjedent uttrykk fra fjorden. For prosjektet har det vært et overordnet mål å sikre ferdsel og allmenn tilgjengelighet langs sjøen. En utbygging med leiligheter som foreslått gir langt flere mennesker direkte tilgang til disse verdifulle strandområdene, enn det en utbygging i tradisjonell stil med private hager og brygger ville ha gitt. I forhold til dagens situasjon vil en utbygging som foreslått være positiv for friluftslivet ved at et nytt strandområde med kyststiforbindelse sikres for allmennheten og opparbeides. Forhåndskonferanse ble gjennomført Følgende momenter ble trukket frem: Eksponering mot sjøareal, estetikk og utforming. 2

17 Strandsone, tilgjengelighet for allmennheten. Fellesløsninger for adkomst og parkering. Trafikkbelastning i Fjordgløttveien, skoleveg. Kryssing av jernbane. Miljø, bærekraft og forurensing i grunnen. Universell utforming. Det ble gitt en orientering for plan og kommunalteknikk den Utvalget anbefalte at hele området for fremtidig boligbebyggelse skulle samordnes i felles plan i tråd med avgrensingen i kommuneplanens arealdel. Administrasjonen orienterte den utvalget for plan og kommunalteknikk om planarbeidet. Til møtet hadde administrasjonen utarbeidet et notat ( ). Bakgrunn var at Fjordgløttveien 27 (Oasen fritid) hadde trukket seg fra planarbeidet. PKT utvalget stilte seg positive til at planarbeidet kunne fortsette uten at det omfattet Fjordgløttveien 27. I tillegg til momenter nevnt i notat ( ) ga utvalget følgende signaler: Avstand til sjøarealer og allmennhetens interesser må sikres. Høyder mot eksisterende boligområde på Heistadtangen bør reduseres. Ny bebyggelse må utformes slik at eksisterende bebyggelse i Fjordgløttveien sikres utsikt. 2. Planstatus 2.1. Kommunedelplanen for Heistad, Brattås og Skjelsvik ( ) Kommunedelplanen for Heistad, Brattås og Skjelsvik ( ) ble vedtatt av bystyret Planområdet er vist som planlagt byggeområde for boliger. Oasen fritid er vist som eksisterende næringsområde. Planområdet (område nr. 3 Heistadtangen i kommunedelplanen) er blant annet omtalt i vedlegget til kommunedelplanen (vurdering av planlagte byggeområder på Heistad). I notatet fremgår det blant annet under beskrivelsen av ulemper at området ligger nær jernbanen og at det ikke er etablert planfri kryssing. Under fordeler blir nærheten til sjø, skole, eksisterende infrastruktur og forretninger vektlagt. Området blir beskrevet som et attraktivt boområde. Det er ikke registrert verdier knyttet til biologisk mangfold eller landskapsverdier. Deler av området er registrert med stor verdi for tur og rekreasjon. Det blir vist til treningssenter, badeplass og strandvolleybane for medlemmene av treningssenteret Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret Planområdet er sammen med det tilgrensende området med Oasen fritid avsatt som fremtidig byggeområde for boliger.

18 2.3. Tilgrensende reguleringsplaner Planområdet er uregulert. Området øst for Oasen fritid omfattes av reguleringsplan for Heistadtangen (gbnr. 68/155) vedtatt (område A). I bestemmelsene er det forutsatt en kombinasjon av små eneboliger, rekkehus og leiligheter i en tett og variert bebyggelse. Det er gitt detaljerte bestemmelser om utforming og blant annet takvinkel (36 º). Nord for veien (Heistadtangen) er reguleringsplanen erstattet av bebyggelsesplaner. Område C ligger nærmest Fjordgløttveien (bebyggelsesplan vedtatt ) og område B (bebyggelsesplan vedtatt ). Området nordvest for Fjordgløttveien omfattes av en eldre plan, regulerings- og bebyggelsesplan for Kikut (vedtatt ). 3. Eiendommene Planforslaget omfatter følgende eiendommer: Gbnr. Eier/fester 68/133 Heistad Motorbåtforening 68/216 Fjordgløtt Invest AS 68/241 Heistad brygga AS 4. Skisseprosjekt Bebyggelsen er fordelt på fire bygninger med til sammen 54 leiligheter. Bygningene er orientert omkring et tun som åpner seg mot fjorden, og høyden trapper seg ned fra 4-5 etasjer i bakkant til 2 mot vannet. Utformingen tilpasser seg derved landskapet og sikrer gode sol- og utsiktsforhold, så vel for de nye leilighetene som omgivelsene forøvrig. Bygningenes plassering gir gode skjermede uteområder, og nedtrappingen mot vannet bidrar til å gi prosjektet et beskjedent uttrykk fra fjorden. I bakkant vil det høyereliggende terrenget ivareta landskapets profil. Det gamle naustet på eiendommen er foreslått fjernet for ytterligere å åpne for allmenn tilgjengelighet langs sjøen. Stranden har gangadkomst fra småbåthavnen i vest og utbygger vil opparbeide en gangsti på egen eiendom langs grensen mot Oasen Fritid AS. Ved en fremtidig videreutvikling av naboeiendommen i øst, ligger det til rette for at gangforbindelsen kan fortsette langs vannet til boligområdet på Heistadtangen. Reguleringsområdet har felles adkomst fra Fjordgløttveien, og hovedtyngden av parkering er lagt i to garasjekjellere under bebyggelsen. De to garasjene har til sammen 60 plasser med lett tilgjengelig nedkjøring. På terrengnivå er det foreslått 20 korttids gjesteplasser, og disse er fordelt på mindre enheter. Totalt er det vist en parkeringsdekning på 1,5 plass for hver boenhet inkludert garasje. Sportsboder er plassert i tilknytning til garasjeanlegget, og universell tilgjengelighet er sikret med heisforbindelse mellom garasje og boligetasjene. Boenhetene varierer i størrelse fra 75 til 135 m2 BRA, og er fordelt på 3 og 4 roms leiligheter. Hovedtyngden er lagt på 3 - roms leiligheter på 75 til 90 m2, og det vil gi flere mulighet til å skaffe seg bolig med en attraktiv beliggenhet og strandlinje i et populært område. Denne leilighetsstørrelsen svarer godt på behovet til både eldre og yngre som ønsker seg en lettstelt bolig. I prosjektet er det lagt stor vekt på gi alle leiligheter effektive planløsninger med gode lys- og utsiktsforhold. Derfor er alle leiligheter gjennomgående med vinduer i to og tre retninger, og romslig balkong eller terrasse mot syd og eller vest. Boligprosjektet vil få et moderne uttrykk med lette fasader og store vindusflater. Bygningskroppene er dekomponert i mindre volumer som vil redusere den visuelle målestokken, og forslaget viser en enkel materialbruk. En ramme av murverk definerer prosjektet mot omgivelsene, og inn mot fellesområdene er det valgt mer berøringsvennlige trepaneler. De slanke takflatene har gode utstikk og vil forsterke det lette uttrykket. Bygningene får en tidløs eleganse med identitet og arkitektoniske kvaliteter.

19 Samlet bruksareal for de fire bygningene (boligdelen) er ca m2 (BRA). I tillegg kommer bruksareal for balkonger osv. i henhold til veileder for grad av utnytting. I reguleringsbestemmelsene er det tatt høyde for at dette tillegget utgjør ca. 10 %. Samlet bruksareal for parkeringskjellere/boder (delvis nedgravd) er ca m2 BRA. Jfr. reguleringsbestemmelse 1.1 er minimumshøyde for gulv 1. etasje er cote + 2,4 meter. På det vedlagte skisseprosjektet er 1. etasje gulv lagt på cote + 2,5 meter for byggeområde B1 og B2 og + cote 3,0 meter for byggeområde B3 og B4. Jfr. bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kapittel 1.3 er det krav om minimum 30 m2 uteoppholdsarealer pr. boenhet. 54 leiligheter gir et krav på 1620 m2. Regulert friområde (privat) og regulert turveg (offentlig) er på til sammen 2270 m2. I tillegg kommer fellesområder innenfor de avsatte byggeområdene for boliger. Videre har hver boenhet terrasser/balkonger som varierer i størrelse fra 11 m2 for de minste til 60 m2 for de største takterrassene. I forhold til dagens situasjon vil en utbygging som foreslått være positiv for friluftslivet ved at et nytt strandområde og kyststiforbindelse sikres og opparbeides. En utbygging med leiligheter gir langt flere mennesker direkte tilgang til disse verdifulle strandområdene, enn det en utbygging i tradisjonell stil med private hager og brygger ville ha gitt. 5. Plankart Planområdet er på totalt ca m2. Planens avgrensning følger eiendomsgrensene, i tillegg omfatter planen noe kommunalt veiareal ved avkjørselen. På plankartet er det vist en avtrapping av byggehøydene fra 5 etasjer i bakkant (maks. gesimshøyde cote + 18,5) til 2 etasjer mot sjøen (maks. gesimshøyde + cote 8,5). Byggegrenser fremgår av plankartet, med minimum 4 meter mot nabo i øst. Atkomst, sentral parkeringsplass og leke/uteoppholdsarealene etableres som fellesområder. Langs sjøen er det regulert til offentlig friområde (turveg). 6. Vurdering i henhold til sjekkliste for planlegging Sjekkliste for planlegging i henhold til Grenlandsstandarden er fylt ut og vedlagt ( ). Nedenfor er det tatt en gjennomgang i henhold til de aktuelle temaene: Overordnet plan: Slik det er redegjort for i kapittel 2.1 er formålet i tråd med Kommunedelplanen for Heistad, Brattås og Skjelsvik ( ) og Kommuneplanens arealdel Landskap/fjernvirkning: Planforslaget er illustrert med perspektivskisse og snitt. Naturgrunnlag: Grunnforhold er utredet i egen temautredning. Innpassing i terrenget er ivaretatt ved at bebyggelsen trapper seg ned fra 4 5 etasjer i bakkant til 2 etasjer mot vannet. I bakkant vil det høyereliggende terrenget ivareta landskapets profil. Bygningene er orientert omkring et tun som åpner seg mot fjorden, utformingen sikrer gode sol- og utsiktsforhold. I dag er det delvis et markert vegetasjonsbeltet mot naboene og i bakkant mot Fjordgløttveien. Slik det fremgår av illustrasjonsplanen er dette foreslått videreført og forsterket. Lokaliseringsfaktorer: Lokaliseringsfaktorer er vurdert i kommunedelplanen. Slik det fremgår av vedlegget til kommunedelplanen er fordelene med området nærheten til sjø, skole, eksisterende infrastruktur og forretninger. Avstanden fra prosjektet til Heistad lokalsenter med offentlig og privat service og busstilbud er ca. 500 meter. Vanligvis blir normal gangavstand satt til maksimalt 1000 meter, og god tilgjenglighet til kollektiv satt til 500 meter (tilsvarende 5 minutter) Senterstruktur/fortetting: Momentene nevnt over (lokaliseringsfaktorer) er relevant. Utviklingen av Heistad som bydelssenter bygger opp under de føringene som er gitt i de overordnede planene med utviklingen av båndbyen Grenland.

20 Grønnstruktur: En utbygging i henhold til planforslaget vil åpne opp et strandareal for allmennheten og legger til rette for videreføring av kyststien. Estetikk: Se over (naturgrunnlag). Utbyggingsrekkefølge: Etablering av offentlig grønnstruktur (turveg/kyststi) er sikret i reguleringsbestemmelsene. Utbyggingsavtale: Behov for utbyggingsavtale vurderes senere. Naturverdier: Jfr. kommunedelplanen er det ikke registrert verdier knyttet til biologisk mangfold eller landskapsverdier. Strandsone/friluftsinteresser: Planforslaget imøtekommer innskjerpingen av byggeforbudet i 100 metersbeltet ved at det er regulert til offentlig friområde/kyststi langs sjøen. Området er i dag privat og ikke tilgjengelig for allmennheten. Forurensning: Det er gjort en beregning av utendørs lydnivå for planlagt bebyggelse. Enøk: Jfr. bestemmelse 1.5 er det forutsatt at før det gis rammetillatelse må det foreligge en energiutredning som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning. Naturbasert sårbarhet: Det er gjennomført grunnundersøkelser. Minimumshøyde for gulv 1. etasje (boliger) er satt til cote + 2,4 meter. Forholdet til radon er omtalt i reguleringsbestemmelsene 2.1. Infrastruktur: Det er gjort en trafikal vurdering av tiltaket. Gjennomførte trafikktellinger kan tyde på at trafikken er synkende. Det konkluderes med at dagens planovergang vil fungere greit. Leke- og oppholdsarealer: Forslaget tilfredsstiller kommunens krav til uteoppholdsareal. Det er kort vei til kommunale friområder og badeplasser. Tilgjengelighet: Alle etasjer kan nåes med heis fra parkeringskjeller og bakkenivå. Leilighetene vil kunne tilrettelegges med livsløpsstandard. Fra det indre gårdsrommet er det slik illustrasjonsplanen viser, foreslått tilrettelagt med rampe ned til strandområdet og kyststien. Både bebyggelse og uteområder vil kunne tilrettelegges for alle. Landskapsplan: Det er utarbeidet en enkel illustrasjonsplan (vedlagt planforslaget). Detaljert opparbeidelse og utforming vil fremgå av utomhusplanen som må foreligge før det gis byggetillatelse. Trafikkforhold: Se notat utarbeidet av Asplan Viak AS ( ). Trafikkplan/vegutforming: Privat atkomstvei. Trafikksikkerhet: Se notat utarbeidet av Asplan Viak AS ( ). 7. Temautredninger 7.1. Trafikk Asplan Viak As har utarbeidet en trafikkvurdering. Notat datert Videre har Porsgrunn kommune gjennomført trafikktellinger. Dagens ÅDT i Fjordgløttveien (vest for veiskillet Fjordgløttveien og Heistadtangen) er 678. ÅDT er på denne strekningen beregnet å stige til 933 i 2020.

21 Fjordgløttveien fungerer i dag som samlevei og atkomsvei mellom Breviksveien og Heistadtangen med boligområder, treningssenter, badeplass og båthavner. Fjordgløttveien krysser Breviksbanen på planovergang med bommer. Gjennomførte trafikktellinger kan tyde på at trafikken er synkende. Redusert aktivitet for næringsvirksomheten kan være en mulig årsak. Treningssenteret er antatt å være den virksomheten som genererer mest trafikk. Nyskapt trafikk som følge av tiltaket er beregnet til ca. 150 kjøretøy/døgn (tilsvarende 20 %). Skoleveien i området er skiltet med 30 km/t. Det er fortau fra egen avkjørsel og frem til skolen. Med henvising til at trafikken har vært større tidligere, og at det er egen undergang for gang og sykkeltrafikk ved kryssing av jernbanen, konkluderes det med at dagens planovergang vil fungere greit. Utbyggingen vurderes å være uproblematisk med tanke på trafikkbelastning og trafikksikkerhet Grunnundersøkelser Multiconsult AS har gjennomført grunnundersøkelser, rapport datert (nr ). Det er varierende dybder til fjell i tomteområdet, med dels fjell i dagen og inntil ca. 10 meter finsand/silt over fjell. Alternative måter å fundamentere de ulike bygningsdelene på er vurdert i rapporten Støy Multiconsult AS har beregnet utendørs lydnivå for planlagt bebyggelse i Fjordgløttveien på Heistad. Notat RIA 01 ( ). Beregningene viser at nye boliger vil ligge i hvit sone i henhold til grenseverdiene for vegtrafikk gitt i T Utearealer ligger i hovedsak i hvit sone. Enkelte deler av utendørs oppholdsarealer på bakkeplan nord for bygninger mot nord ligger i gul sone. Det er imidlertid Tilstrekkelig med arealer i hvit sone sør for disse bygninger som kan benyttes til utendørs oppholdsarealer. Det er derfor ikke behov for avbøtende tiltak for å tilfredsstille grenseverdiene i henhold til T Krav til innendørs lydnivå vil kunne tilfredsstilles uten avbøtende tiltak Vannforsyning Asplan Viak har foretatt en kapasitetsberegning av vannforsyningen. Notat datert Det er utført beregninger av vannmengder og trykk fra uttak på 100/110 mm vannledning ved Heistadtangen. Beregninger i nettmodellen tyder på at uttak av brannvann opp mot 30 l/s ikke har store negative konsekvenser for forsyningen av nærområdet rundt, utover at disse får noe redusert trykk under selve uttaket.

22 7.5. Illustrasjonsplan

23 7.6. Perspektivskisse

24 7.7. Snitt 8. Uttalelser til varsel om planarbeid Planarbeidet ble forhåndsvarslet med frist for uttalelse Av varselet fremgår at formålet med reguleringen er å legge til rette for bruk av området til boligformål (leiligheter), i tråd med formålet på kommuneplanens arealdel. For sjøområdene vil det bli sett på mulighetene for etablering av bryggeanlegg for småbåter.

25 Hovedpunkter i innspillene er følgende: Tilgjengelighet til strandsonen. Forurenset sjøbunn undersøkelsesplikt. Bygghøyder maks. 3 etasjer. Utforming av ny bebyggelse og tilpasninger til eksisterende bebyggelse. Lokalisering av kyststi innenfor eget reguleringsområde. Innsyn, tap av utsikt og sol. Byggeavstand til sjøareal. Universell utforming. Oppsummering og kommentarer til uttalelsene til forhåndsvarslet: Heistad Båtforening ( og ) Planområdet grenser til Heistad Motorbåtforenings småbåthavn og arealet i sjøen ligger ved innseilingen til båtforeningens havn. Videre utvikling av sjøområdet er av stor interesse for foreningen, og det er ønske om å delta i prosessen og medvirke til gode løsninger. Det bes om en nærmere beskrivelse av prosjektet som kan gi bedre grunnlag for en uttalelse. Båtforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede og presisere foreningens interesser i havna og de tilstøtende sjøarealer. Foreløpige innspill til planarbeidet er: Innseilingen til havna må ivaretas og mulig utvidelse av havnas kapasitet må vurderes nærmere. Kommentar: Det har vært avholdt flere møter med båtforeningen. Begge parter er positive til å vurdere et samarbeid med tanke på nytt bryggeanlegg. Planforslaget er imidlertid nå i første omgang avgrenset slik at båtforeningens anlegg ikke berøres. Når planforslaget har kommet noe lenger, eventuelt etter vedtak, vil regulering av småbåtanlegget bli vurdert på nytt. Kari og Svein Meyer ( ) Uttaler seg som eiere av Heistadtangen 50. Som naboer ønsker de ikke å påføres ulemper ved regulering, og det må derfor settes grenser for høyde på bygninger slik at de ikke skyggelegger eller gir innsyn på uteplassen. Skjerming mot støy og innsyn må forebygges på den eksisterende brygga ved å sette opp et minimum 1,8 m høyt tette gjerde. Kyststien må legges i sin helhet innenfor planområdet og ikke slik at den kommer i konflikt med innkjøringen til garasje og biloppstillingsplass. Verdsetter sørlandspreget i området og ønsker at utformingen på ny bebyggelse bør være i samsvar med reguleringsplanen for Heistadtangen med tanke på materialvalg, høyder, takvinkler og lignende. Kommentar: Jfr. orienteringssak for utvalget den er nå planforslaget delt i to og eiendommen Oasen fritid tatt ut. Momentene knyttet til skygge, innsyn, kyststi osv. er dermed ikke lenger relevant. Det etablerte sørlandspreget øst for planområdet ønskes ikke videreført, og det vil bli lagt opp til en moderne stil. Det etablerte utbyggingsmønsteret for Heistadtangen gir for øvrig svært dårlig tilgjengelighet for allmennheten langs sjøen. Fylkesmannen i Telemark ( ) Planforslaget vil berøre forurenset sjøbunn og dermed vil tiltak være søknadspliktig etter forurensningsloven. Mudring er etter 22 forbudt, men tillatelse kan gis av Fylkesmannen etter søknad. Sjøbunnen i området må i så fall kartlegges for å gi et grunnlag for en slik vurdering. RPRO gjelder for planlegging i området. Ved fortetting og utfylling av arealer må grønnstruktur og forbindelser til ytre friområder, strand og sjø bevares. Allmennheten har begrenset tilgang til Eidangerfjorden. Det forutsettes at det legges til rette for allmennhetens bruk langs sjøen. Det vises videre til kommuneplanens bestemmelse punkt 1.1 hvor 100m byggegrense mot sjøen i RPRO områder påpekes og at offentlig tilgjengelighet langs vannet skal vektlegges.

Saksframlegg REGULERINGSPLAN FOR FJORDGLØTTVEGEN 23 OG 25 1.GANGS BEHANDLING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg REGULERINGSPLAN FOR FJORDGLØTTVEGEN 23 OG 25 1.GANGS BEHANDLING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: L12 09/2728-3 Utvalg for plan og kommunalteknikk Saksbehandler: Siv Wiersdalen REGULERINGSPLAN FOR FJORDGLØTTVEGEN 23 OG 25 1.GANGS BEHANDLING Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling Porsgrunn kommune Byutvikling Arkivsak-dok. 16/08136-13 Saksbehandler Fridrik Ivar Bergsteinsson Saksgang Møtedato Utvalg for miljø og byutvikling 28.03.2017 Gbnr. 68/241, Fjordgløttvegen 23 - Boligprosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer