Samferdselsprosjekter. Steinar Strøm Vista Analyse/Universitetet i Torino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdselsprosjekter. Steinar Strøm Vista Analyse/Universitetet i Torino 22.04. 2013"

Transkript

1 Samferdselsprosjekter Steinar Strøm Vista Analyse/Universitetet i Torino

2 NTP Planen omfatter investeringer på 606 mrd kr over en 10-årsperiode Hvorav 98 mrd kr skal finansieres av bompenger

3 Tåler norsk økonomi en slik satsing? Ja. Forutsatt at prosjektene gir en tilstrekkelig positiv avkastning for samfunnet. Pressvirkningene i økonomien er håndterbare: Kapitalintensiv anleggsvirksomhet Tilgang på utenlandsk arbeidskraft via norske og ikke minst utenlandske entreprenører Konjunkturforholdene i Europa for tiden (og flere år fremover) kan bidra til lavere byggekostnader Handlingsregelen for bruk av oljepenger bør ikke endres

4 Vi kan gjøre to feil Investere i samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter La være å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter

5 Et stort ulønnsomt prosjekt Lærdalstunnelen, verdens lengste biltunnel, meter Her drar min kollega Victor Norman når han skal oppleve ensomheten Selv oljelandet Norge har ikke råd til slike investeringer I Italia kryr det av slike ulønnsomme, offentlig initierte, prosjekter. I Nytte-kost litteraturen kalt: «white elephants»

6 Vi slipper i alle fall en feilinvestering «I lys av de store transportutfordringene i storbyområdene de nærmeste tiårene legges det ikke opp til å bygge egne høyhastighetsbaner i Norge i kommende planperiode. Markedsgrunnlaget for høyhastighetsjernbane vurderes foreløpig til å være for lavt til å kunne forsvare de store investeringene sammenlignet med øvrige satsingsområder innen transportsektoren. Strekningene med høyhastighetstog i Europa har om lag 2 3 ganger så stort marked som det høyhastighetsutredningen har beregnet for de aktuelle strekningene i Norge. I tillegg er det usikkert i hvor stor grad høyhastighetsjernbane vil bidra til reduserte klimagassutslipp, ikke minst på grunn av relativt høye utslipp i anleggsfasen.»

7 Høyhastighetsutredningen Det britiske firmaet Atkins sto for de samfunnsøkonomiske analysene av investeringer på totalt rundt 1000 mrd Ingen av strekningene hadde en positiv nåverdi ved 2,5%, 4,5% og 5,5 % kalkulasjonsrente, altså negativ avkastning Det hjalp ikke med å inkludere såkalt «mernytte», eller å ta bort skattefinansieringskostnader, eller å la betalingsviljen for raskere transport stige over tid. På lange strekninger for persontransport er fly svaret i Norge. Atkins bruke kalkyleparametre lik de som det senere Hagen utvalget anbefalte

8 Men vi kan gjøre nye feil I NTP sies det ja til Stad skipstunnel og et prinsipielt ja til ferge fri E39 fra Kristiansand til Trondheim Stad skipstunnel har vært utredet flere ganger og uten at konklusjonen (som oftest) har vært samfunnsøkonomisk lønnsom Fergefri E39 gir mange dyre fjordpasseringer som kan gjøre prosjektene ulønnsomme Høye bompengesatser kan gi svakt traffikkgrunnlag

9 Der folk flest bur er bedre enn der ingen kunne tru at nokon kunne bu «Regjeringen prioriterer utbyggingen av InterCity-strekningene høyt. Det legges opp til en utbygging som vil gi gradvise tilbudsforbedringer for de reisende. Innen utgangen av 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar. Innen utgangen av 2026 vil dobbeltsporet bli utvidet til Sarpsborg og det vil bli bygget ut kapasitet for godstrafikken på Dovre- og Østfoldbanen. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling i Det legges opp til anleggsstart for Oslo-Ski (Follobanen) i starten av planperioden. Follobanen vil, når strekningen står ferdig, gi en betydelig forbedring av togtilbudet for reisende med lokal- og IC-tog.»

10 Intercity Dette prosjektet- eller disse tre prosjektene- har alle muligheter til å bli samfunnsøkonomisk lønnsomt Ved bruk av Hagen utvalgets anbefalinger (lav kalkulasjonsrente, stigende betalingsvilje for raskere transport, lang levetid av investeringene, transportmodell tilpasset rush-tidstrafikk, stort trafikkgrunnlag, men med konkurrerende transportvalg) indikerer samfunnsøkonomisk lønnsomhet

11 Køer Køer er et problem på visse tidspunkt spesielt på veger til og fra større byer som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim Et typisk svar på køer: Vi må bygge ut mer veier Det leder ofte til enda mer trafikk og like lange køer. Økonomers svar er: Kø-prising i rushtid.

12 Mernytte Ofte kalt ringvirkninger eller gevinster ved å lage større og sammenhengende arbeidsmarkeder. Det er pekt på disse gevinstene ved fergefritt E39. Muligens: Noen steder på strekningen. Men de eneste gevinstene som teller er at arbeidsinnsatsen øker/eller blir mer produktiv Å flytte en person fra A til B uten å bli mer produktiv eller uten økt arbeidsinnsats er ingen gevinst for samfunnet Her trengs langt mer robust empirisk forskning

13 Optimism bias I britisk nytte- kostnadsanalyser korrigerer en for overoptimistiske offentlig investeringskalkyler Prud homme (2004) viser at i svært mange offentlige infrastrukturprosjekter, med statlig finansiering, er nyttegevinster overestimert fra 30 til 50 prosent og kostnader underestimert tilsvarende. Her trengs enten privat utbygging og finansiering, eller ved statlig finansiering gode kvalitetssikringsopplegg av utredninger (KS1) og av detaljerte løsninger (KS2)

14 Bompenger kontra statlig finansiering Kostnadene ved bompenger er for det første de direkte innkrevingskostnader (som NTP tar sikte på å effektivisere) og avvisningseffekter. De siste skyldes at bompenger kan føre til at færre bruker vegen enten ved ikke å reise eller ved å flytte unna dyre bompenger eller ved å velge andre transportløsninger Statlig finansiering gir skattefinansieringskostnader som skyldes at skatter kan påvirke individers og bedrifters adferd

15 En avveining trengs I hovedsak er skattefinansieringskostnadene lave, så mye tyder på en utstrakt statlig finansiering i stedet for bompenger, spesielt på strekninger hvor avvisningseffekten av bompenger/brukerbetalinger er store. Høye bompenger på en ellers samfunnsøkonomisk lønnsom vegstrekning kan gi så lav trafikk at prosjektet blir ulønnsomt

16 Prosjektgjennomføring Jo raskere gjennomføring, gitt kvaliteten i utbyggingen, desto bedre. Trafikkanten og samfunnet får tidligere nyttegevinster som er en samfunnsøkonomisk gevinst Sammenhengende, helhetlig og rask gjennomføring gjør at en unngår stopp og start i anleggsarbeidet. Stopp og start øker kostnadene for utbygger og for samfunnet Inter-city bør bygges ut i en smell. Sammenhengende og helhetlig utbygging setter store krav til kontrakter mellom stat og utbygger

17 Finansieringsformer for sammenhengende utbygging av store prosjekter Offentlig privat samarbeid (OPS) NTP: Finansiering av særskilt prioriterte prosjekter; framdriften i prosjektene skal bestemme bevilginger over statsbudsjettet; det kan inngås kontrakter utover budsjettåret opptil kostnadsrammer for de prosjekter som legges fram for Stortinget (forutsigbar finansiering) prosjektene skal ledes av en egen prosjektorganisasjon i vedkommende transportetat

18 Uansett finansieringsform Prosjekter må lyses ut på anbud i Europa Vinner av anbudet bør få ansvar for utbygging, vedlikehold og drift av infrastrukturen i en nærmere angitt periode (25 år). Avhengig av finansieringsformen vil da utbygger ha mer eller mindre gode insentiver til å bygge slik at fremtidige vedlikeholdskostnader tas hensyn til. Helhetlig prosjektfinansiering vil gi langsiktige bindinger i statsbudsjettene. Denne bindingen av budsjetter er prisen en må betale for å oppnå en mer sammenhengende, helhetlig og effektiv prosjektgjennomføring.

19 OPS Startet i UK under Thatcher regjeringen på 1980 tallet Ble oppfattet som privatisering av ellers offentlig utførte tjenester Og som forsøk på å unngå offentlig prioritering og skjule, eller utsette, offentlige budsjettunderskudd Sadka(2006) sier at dette ikke lenger er poenget med OPS:...they (PPP=OPS) have developed into genuine partnerships, aimed at properly pricing scarce public resources and efficiently sharing and managing risks» Det er heller ingen grunn til å la OPS skjule offentlige budsjettunderskudd. OPS kontraktenes budsjettkonsekvenser bør klart fremgå av statsbudsjettene, som det jo gjør i Norge.

20 Fordeler med OPS Erfaringene fra E-18 kan tyde på OPS sine långivere (banker) er tøffere til å stå i mot overskridelser enn det staten tradisjonelt har vært. En bank godtar ikke endringsmeldinger og økte kostnadsrammer. Entreprenørens tilbud kan synes å være mer forpliktende enn det man får til når staten er kontraktspartner.

21 OPS fordeler fortsatt En utbygger/driftsoperatør vet bedre enn en offentlig bestiller hvilken innsats og kvalitet som legges inn i prosjektet. Innsats og kvalitet er vanskelig å måle OPS egner seg derfor best hvor en lett kan måle de ytelser en ferdig infrastruktur kan gi, som f.eks. flyt i trafikken på en veg gjennom prosjektets levetid

22 OPS fordeler fortsatt OPS kontraktene egner seg for prosjekter hvor en lett kan få til at utbygger også har ansvar for drift og vedlikehold, som f.eks. vegstrekninger Det må avtales etter hvor mange år det offentlige skal overta infrastrukturen, f.eks. 25 år Erfaringer ser ut til å indikere rask gjennomføring av prosjekter til avtalt tid. Kostnadsbesparelser i forhold til mer tradisjonelle utbyggingsløsninger ser ikke ut til å være av betydning

23 OPS fordeler fortsatt Fordeling av risiko: Den som kan påvirke et risikoelement bør også bære risikoen Det offentlige kan påvirke makroøkonomiske utfall som priser, inntekter, vekst, trafikkvolum Utbygger/driftsoperatør kan påvirke forhold til knyttet til bygging og vedlikehold som f.eks. virkninger av grunnforhold. Det må gjøres klare avtaler på forhånd om «hvis det og det skjer, hva så»

24 Et risiko eksempel På OPS prosjektet E-18 Grimstad bommet den tyske entreprenøren på bl.a. fjellkvaliteten. Overskridelsen på vel 1 mrd kr måtte entreprenøren dekke. Den norske staten fikk gevinsten i form av levert veg til avtalt pris og kvalitet

25 Ulemper ved OPS Privat lånefinansiering bidrar til økte kostnader ved investeringsprosjekter siden slik finansiering nødvendigvis er dyrere enn statens egen finansieringskostnad Dette er trolig regjeringens viktige innvending mot OPS OPS-leverandøren gis monopol på drift og vedlikehold i kontraktsperioden, f.eks. 25 år Endrede krav til prosjektet i kontraktsperioden, og som ikke er forutsett og avtalt ved kontraktsinngåelse, kan sette staten i en dårlig forhandlingssituasjon og kan gi økte kostnader

26 Ulemper ved OPS fortsatt OPS kontrakter er langsiktige og komplekse, noe som kan gi høye transaksjonskostnader I OPS kontrakter er vedlikehold fastsatt for kontraktsperioden. Det gir lite rom for staten i aktivitetsstyring ved å fremskynde eller utsette vedlikehold.

27 NTP: Finansiering av særskilt prioriterte prosjekter Mange av forhold som er knyttet til OPS vil også gjelde her: fordeling av risiko mellom stat og utbygger/driftsoperatør, komplekse kontrakter, Dessuten ved regjeringens opplegg: en statlig betaling gjennom kontraktsperioden setter krav til kontraktsutforming for å unngå økte kostnader/lav kvalitet

28 Finansieringskostnader Fordi regjeringens opplegg er løpende statlige betalinger til entreprenør, blir finansieringskostnadene lavere enn ved privat lånefinansiering

29 Konklusjon OPS bør brukes der denne kontraksformen er egnet Regjeringens opplegg med finansiering av særskilte prosjekter bør brukes der dette er egnet OPS for veger? Regjeringens opplegg for særskilte prosjekter forbeholdt jernbane?

30 Referanser Remy Prud homme (2004) «Infrastructure and Development», Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington Efraim Sadka(2006): «Public-Private Partnership: A Public Economics Perspective», IMF Working Paper 06/07

Raskere og smartere samferdselsutbygging

Raskere og smartere samferdselsutbygging Raskere og smartere samferdselsutbygging Innspill til modeller for finansiering og gjennomføring av samferdselsprosjekter Raskere og smartere samferdselsutbygging Innspill til modeller for finansiering

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

18.11.2003. Kalkulasjonsrenten av Steinar Strøm, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Hvorfor trenger vi en kalkulasjonsrente

18.11.2003. Kalkulasjonsrenten av Steinar Strøm, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Hvorfor trenger vi en kalkulasjonsrente Kalkulasjonsrenten av Steinar Strøm, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 18.11.2003 Hvorfor trenger vi en kalkulasjonsrente Årsaken til at vi trenger å benytte en kalkulasjonsrente i offfentlige

Detaljer

Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm

Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm Utarbeidet for Oslo Economics Report number 2012-7 Project number 2012-299-1010 Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog,

Detaljer

Alternativ finansiering av transportinfrastruktur

Alternativ finansiering av transportinfrastruktur RAPPORT 1 SveinBråthen,KåreP.Hagen,ArildHervik,OddI.Larsen,KarlR. Pedersen,JensRekdal,EivindTveterogWeiZhang Alternativfinansieringav transportinfrastruktur Noenutvalgteproblemstillinger Rapport1210 ISSN:08060789

Detaljer

Utredning om bredbånd 1 av Steinar Strøm og Jon Vislie August 2009

Utredning om bredbånd 1 av Steinar Strøm og Jon Vislie August 2009 Utredning om bredbånd 1 av Steinar Strøm og Jon Vislie August 2009 1. Bakgrunn og oppdragsbeskrivelse...2 2. Prinsippdiskusjon rundt fire spørsmål...3 1. Vil markedet gi det samfunnsøkonomiske beste utfallet,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Arbeidsdokument 50592 Oslo 9. mai 2014 3794 Harald Minken Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Innhold 1 Transportsystemet i Norge... 2 2 Prosjektvalg... 2 3 Bypakker... 4 4 Vegnormaler

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren Rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren ECON-rapport nr. 93/01, Prosjekt nr. 35880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645- 494-1 EBO/HLI/kea, ACB, 18. januar 2002 Offentlig

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Kapitaltilgang og økonomisk utvikling 1 Innhold 1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX124438.10 ISBN 978-82-8232-228-7 ISSN 0803-5113

Detaljer

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet Næringslivets anbefalinger Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling Innovasjon Oktober 2007 Opplag: 1.500 Design: Kaland Marketing

Detaljer

Veipolitisk program. Juli 2015

Veipolitisk program. Juli 2015 Veipolitisk program Juli 2015 Sammendrag Bakgrunn. Norge er et utfordrende land både når det gjelder å få etablert et tidsmessig og landsdekkende hovedveinett og få vedlikeholdt dette nettet. Både geografi,

Detaljer

Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014

Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014 åp Deloitte Financial Advisory OPS business case for Møreaksen Juli 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Prosjektbeskrivelse... 2 3. Introduksjon til OPS... 4 4. Organisering og finansiering

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19]

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19] RAPPORT [2012/19] Finansiering, effektivitet og styring Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur Ingeborg Rasmussen, Tyra Ekhaugen, Tor Homleid og Steinar Strøm ! Dokumentdetaljer..

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer