VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE

2 KAPITTEL 1 OVERORDNET MÅLSETTING Utdrag fra Kommuneplan for Vadsø, langsiktig del, med visjonen På høyde med tiden : Vadsø skal framover ha en kommune preget av fellesskap og trygghet for alle som et av sine hovedmål. Dette skal søkes oppnådd i helsevirksomheten gjennom : En velfungerende helse- og sosialtjeneste - sørge for at den kommunale helse- og sosialtjeneste holder en høy faglig kvalitet og driver løpende forbedring - satse på tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialtjenesten - satse på forebygging og kvalitetssikring - medvirke til at kommunens befolkning gis gode og trygge tilbud innen psykiatri, sykehus og spesialisthelsetjenester - arbeide for at desentraliserte sykehustjenester videreutvikles - en godt utviklet service og et godt tilsyn ovenfor fødende og spedbarn - målrettet heve kvaliteten i helsetilbudet ovenfor fødende og spedbarn gjennom rådgivning, veiledning og opplæring Formålet med virksomhetsplanen Er å ha et redskap for å jobbe målrettet med sentrale utfordringer. Virksomhetsplanen omfatter ikke alle sider ved helsevirksomheten, men tar for seg de lovpålagte områdene samt områder vi vil arbeide spesielt med i Dette er i hovedsak satsningsområder som er gitt fra helsemyndighetenes side. Hovedmålene i kapittel 2 er satt opp i all hovedsak med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om helsemessig og sosial beredskap, Lov om pasientrettigheter og Lov om helsepersonell. Virksomhetsplanen skal fylle flere behov: virke til at sammenhengen mellom virksomhetens hovedmål og tilgjengelige ressurser blir synlig skissere hvilke hovedutfordringer og sentrale føringer virksomheten vil arbeide spesielt med i budsjettåret bidra til at administrative og politiske budsjettprosesser og beslutninger fattes med best mulig kunnskap om virksomhetens arbeid og egenart danne grunnlag for vurderingen av virksomhetens måloppnåelse ved løpende rapportering og ved utarbeiding av årsmelding og regnskap fungere som et styringsverktøy både for virksomheten og for den administrative og politiske ledelse Virksomhetsplanen er bygget opp etter en målstyringsmodell der det i tilknytning til alle mål er satt opp konkrete tiltak.

3 KAPITTEL 2 HOVEDMÅL, DELMÅL, RESULTATMÅL OG TILTAK 2.1 HOVEDMÅL HELSEVIRKSOMHETEN I 2005 A. Helsevirksomheten skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune. Virksomheten skal videre bidra til å fremme folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte B. Helsevirksomheten skal bidra til god sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt skape tillit til helsepersonellet og helsetjenestene C. Helsevirksomheten skal sørge for lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet, samt å ivareta respekt for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd D. Helsevirksomheten skal legge til rette for nødvendig helsehjelp også kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid

4 2.2 FAGOMRÅDER Område 1 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Administrasjon Utvikling av virksomhetens faglige målsettinger i tråd med kommunale målsettinger, samt i tråd med øvrige samfunnsmessig utvikling og etterspørsel Gjennomføring av virksomhetens overordnede personalforvaltning og personaladministrasjon Yte en best mulig faglig tjenesteproduksjon tilpasset virksomhetens vedtatte budsjett Område 1 Administrasjon tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Bidra til at fagenhetene har et høyt servicenivå på sine Hele året VL, FL mål 1.1 tjenester, samt at vi er på høyde med tiden. Sørge for utvikling innen drift av virksomheten. Tiltak 1.1 Sørge for at virksomheten evaluerer tjenesten fortløpende, Hele året VL, FL slik at korreksjon til det bedre kan gjøres fortløpende. Tiltak 1.2 Sørge for at tidsriktig utstyr er tilgjengelig for fagenhetene Hele året VL, FL Internt Tiltak 1.3 Utarbeide overordnede styringsdokumenter slik som overordnet internkontroll, virksomhetsplaner, delplaner, budsjetter m.m. for virksomheten. Innen juli 2005 for året 2006 Tiltak 1.4 Telemedisin utdanningsplattform Jf vårkatalogen til NSM januar 2005 Tiltak 1.5 Telemedisin pasientkonsultasjon Rutiner for pasientgrupper innen juli 2005 Tiltak 1.6 Implementering av plan for lindrende omsorg I påvente av budsjettvedtak. Tiltak 1.7 Implementering av Nasjonalt Helsenett herunder iverksette de mulighetene som er oppnåelige innen kommunen. Her nevnes elektroniske sykemeldinger, elektronisk reseptformidling VL, FL VL VL VL investeringsbudsjett Internt driftsbudsjett Se budsjettiltak for 2005 vedlagt styringsdokumentet prosjektmidler fra h/s departementet. Innen juli 2005 Internt investeringsbudsjett

5 Tiltak 1.8 direkte til apotek samt muligheter for å bestille timer til lege, jordmor og lab via internett/e-post. Iverksette og drive et dagsentertilbud med et rehabiliteringsaspekt som hovedmål i påvente av budsjettvedtak VL Se budsjettiltak vedlagt styringsdokumentet for I tillegg bystyrets tidligere vedtak i Tiltak 1.9 Etablere rehabiliteringsteamet og finne en driftsform som er Innen februar VL funksjonibel Bidra til at personalet får faglig utvikling, tilføres nødvendig Hele året VL Internt kursbudsjett mål 2.1 lærdom samt at overbelastning av personellet unngås Tiltak 2.1 Utarbeide kompetansehevingsplan for virksomheten og Hele året VL Internt kursbudsjett gjennomføring av denne Tiltak 2.2 Sørge for at kvalifisert personell til enhver tid jf Fortløpende VL, FL stillingshjemlene. Tiltak 2.3 Utrede muligheter for å motta 2 turnusleger til kommunen og iverksette dette hvis mulig August 2005 Break even kalkyle. Internt budsjett Tiltak 2.4 Etablere et opplæringstilbud gjennom lyd/bildestudio Hele året VL Internt budsjett Tiltak 2.5 Arbeide for å øke bemanningen ved merkantil seksjon jf budsjettinnspill 2005 Sørge for at tjenesten totalt sett ikke overskrider det vedtatte mål 3.1 budsjett. Tiltak 3.1 Nytte budsjettrapporter til en fortløpende justering av tjenesten, slik at overskridelser totalt unngås. Tiltak 3.2 Fortløpende gjennomgå innteksrutinene for virksomheten for å sikre at inntektene kommer inn til virksomheten Tiltak 3.3 Tilpasse virksomheten det tildelte budsjett slik at tildelte rammer overholdes VL Se vedlegg til styringsdokumentet for 2005, økning av stillingshjemler kr Fortløpende VL 1 gang pr. VL måned 1 gang i VL, FL kvartalet Fortløpende VL

6 Område 2 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Legetjenesten Legetjenesten skal bidra til å verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legetjenesten skal videre hjelpe syke til å gjenvinne sin helse, og de friske til å bevare sin helse. Legetjenesten skal sørge for nødvendig forebygging, undersøkelse og behandling ved sykdom skade og lyte hos alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune. Legetjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet for å yte legehjelp ved akutt oppstått skade eller sykdom Legetjenesten skal holde sine kunnskaper ved like samt holde seg faglig oppdatert Område 2 Legetjenesten tidsperspektiv ansvar Budsjett konsekvens 2005 Legetjenesten skal drives etter fastlegeordningens rammer. Fortløpende VL og KI mål 1.1 Legetjenesten skal tilby nødvendig behandling ved sykdom Fortløpende Legene mål 1.2 skade eller lyte. Legen skal henvise til spesialisthelsetjenesten eller andre Fortløpende Legene mål 1.3 instanser dersom dette er påkrevd. Legen skal tilby kontroll av sykdom når dette er påkrevd Fortløpende Legene mål 1.4 Legen skal drive forbyggende arbeid, spesielt ved åpenbar Fortløpende Legene mål 1.5 risiko for å utvikle sykdom Legetjenesten skal yte legetjenester ved sykestuen i Vadsø Fortløpende KI mål 1.6 etter kommunelege I anbefalinger Legetjenesten skal utføre tilsyn av beboerne ved sykehjem, Fortløpende KI mål 1.7 barnevernsinstitusjoner, psykiatrisk enhet og innsatte ved Vadsø kretsfengsel. Legetjenesten skal yte legetjenester til helsestasjonen for Fortløpende KI mål 1.8 Tiltak Mål 1.1- barn og ungdom Bidra til tilstrekkelig legedekning i kommunen, herunder opplæring av nyansatte leger. Sørge for nødvendig medisinsk utstyr til å drive helsearbeid. Fortløpende VL Internt budsjett

7 1.8 Sørge for kontorlokaliteter av rett kvalitet, samt sørge for at støtteapparatet er dimensjonert rett i henhold til gjeldende avtaler mål 2.1 Tiltak mål 2.2 Tiltak mål 2.3 mål 3.1 mål 3.2 mål 3.3 Tiltak resultat Mål mål 3.4 Legene som deltar i kommunal vaktordning skal sørge for å yte helsehjelp ved akutt oppstått skade eller sykdom Sørge for tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre en femdelt vakt blant legene i snitt pr. måned. Vakthavende lege er forpliktet til å holde seg i nærområdet og skal kunne nås på telefon og helseradionettet. Legen skal videre ha tilgang på nødvendig akuttmedisinsk utstyr, og ha kunnskap om bruk av dette utstyret. Sørge for å ha akuttmedisinsk utstyr av god kvalitet samt sørge for at dette blir vedlikeholdt. Dette gjelder teknisk utstyr, medisiner og alt medisinsk utstyr. Leger som ikke har vakt aktuell tid, plikter å yte helsehjelp dersom dette er påkrevd hvis de er tilgjengelige i kommunen. Legetjenesten skal holde seg oppdatert gjennom faglitteratur Og via helsenettet og internett. Legene skal i henhold til kompetansehevingsplanen hospitere i spesialisthelsetjenesten Legene skal delta på kompetansegivende undervisning og kurs i henhold til kompetansehevingsplanen Utarbeide kompetansehevingsplan, samt sørge for at relevant faglitteratur er tilgjengelig. Kvalitetssikre smittevernplanen samt plan for h/s beredskap. Alle leger skal bruke tilbudet etablert gjennom Nasjonalt helsenett Fortløpende Vakthavende leger Fortløpende VL Fortløpende Legene Fortløpende KI Fortløpende Legene Fortløpende Legene Fortløpende KI Fortløpende Innen 1/ KI, VL Fortløpende

8 Område 3 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Sykepleiertjenesten Sikre at pasientene får en forsvarlig helsefaglig oppfølging fra sykepleiertjenesten etter eget initiativ og etter legenes anvisning. Herunder yte hjelp og støtte til legene etter deres behov. Ved bemanning av legevaktstelefonen sikre at pasientene får en medisinsk faglig vurdering og nødvendig helsehjelp i akutte situasjoner Opprettholde et lokalt tilbud innen: behandling av pasienter med diabetes lysbehandling støtte til behandling av kreftpasienter Sørge for en forsvarlig fengselshelsetjeneste for de innsatte ved Vadsø kretsfengsel Område 3 Sykepleiertjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Sørge for å organisere bemanningen av skiftestua på en mest Fortløpende KH mål 1.1 mulig rasjonell måte. Foreta sårskift, samt assistere legene ved behov. Tiltak 1 Organisere timebestillinger til skiftestua, samt sørge for at Fortløpende Alle pasienter som har behov for det blir innkalt. Tiltak 2 Gjennomføre hospitering på utpekt legesenter, gjennomføre Høsten 2005 KH kurs i småkirurgi Tiltak 3 Innkjøp av nytt utstyr: 1 juli 2005 KH internt til legekontorene ved behov autoklav hvis behov mål 2.1 Bemanne legevaktstelefonen slik at pasienter får hjelp i kontortiden. Utenom kontortiden settes telefonen over til sykestuen som organiserer tjenesten videre med vakthavende lege. Fortløpende KH

9 Tiltak 1 En sykepleier bemanner legevaktstelefonen og konsulterer Daglig KH pasientene, og vurderer deretter hvorvidt øyeblikkelig hjelp skal gis. Tiltak 2 Delta på kurs legevaktskonferansen Høsten 2005 KH Gi diabetespasienter et behandlingstilbud i samarbeid med 3 halvdager pr. YML mål Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 mål Tiltak 1 Tiltak 2 mål utpekt lege Avsette inntil 30% sykepleierstilling til behandlingstilbudet. Sykepleieren har i samarbeid med ansvarlig lege ansvaret for å organisere tjenesten på en mest mulig rasjonell måte. Gjennomføre hospitering på en velfungerende diabetesmottakelse for å få faglig oppdatering og faglig utvikling Investering av diverse spesialutstyr som trengs i forbindelse med behandlingen av diabetespasienter Gi pasienter med hudsykdommer/hudproblemer et behandlingstilbud etter avtale med Helse Finnmark Bemanne lysenehten ved helsesenteret i henhold til avtalen med helse Finnmark Hospitering ved Kirkenes sykehus en gang pr, halvår for faglig oppdatering, samt telematikk undervisning og fagdag i Tromsø Innbyggere i Vadsø kommune med en forventet kort gjenværende levetid som følge av en alvorlig sykdom skal få nødvendig og tilstrekkelige tjenester til rett tid, hvor trygghet, respekt og kvalitet vektlegges. Følge opp målene som er skissert i plan for lindrende omsorg i Vadsø Kommune uke Fortløpende YML Våren 2005 YML Våren 2005 YML internt Fortløpende KH 8 ukes sommerstengt Daglig KH Avtales nærmere med sykehusene Jf plan for lindrende omsorg for Vadsø kommune KH SA Jf planen. Prosjektmidler Tiltak 1 Fortløpende SA Jf egen plan som over. Prosjektmidler Tiltak 2 Hospitering ved UNN for faglig oppdatering Etter avtale SA Prosjektmidler mål Tiltak 1 mål 4.1 Vurdere mulighetene til å gi et tilbud til astma- og blodtrykkspasienter Nedsette en arbeidsgruppe og utarbeider en ressursplan for dette Ivareta de innsattes helse og sørge for et helsetilbud tilsvarende det den innsatte ville fått utenfor fengselet 2005 KH, VL innen KH Fortløpende MVP Statlige overføringer

10 Tiltak 1 Tiltak 2 Yte tidligst mulig helsehjelp, herunder: vurdering av alvorlighetsgrad konsultasjoner oppfølgingssamtaler Observasjoner av sår, sårskift, målinger av blodtrykk, puls, temperatur, blodsukker. I henhold til MVP oppsatt plan for fengselshelsetjen esten Fortløpende MVP Tiltak 3 Medisinering av innsatte etter individuelle behov Fortløpende MVP Arbeide for at de innsatte ikke lider unødig belastning under Fortløpende MVP mål 4.2 fengselsoppholdet Tiltak 1 Sørge for legekonsultasjoner, psykologtimer, fysioterapitimer Fortløpende MVP og sykepleierkonsultasjoner etter etablerte rutiner Tiltak 2 Tilby de innsatte oppfølgingssamtaler ved behov med Ved behov MVP fagleder mål 4.3 Være behjelpelig med tilrettelegging for den innsatte i forhold til andre oppgaver enn de rent medisinske. Koordinere med Ved behov MVP andre tjenester der det ansees å komme den innsatte til gode Tiltak 1 Kontakt med innsattes fastlege, sosialkontor og Fortløpende MVP barnevernstjeneste Tiltak 2 Oppfølging og behandling etter løslatelse (Kriminalomsorg i Fortløpende MVP frihet) Tiltak 3 Motivasjonsarbeid og sosial trening Fortløpende MVP kr

11 Område 4 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Merkantiltjenesten Yte tilfredsstillende service til publikum Yte tilfredsstillende service til legetjenesten i samsvar med gjeldende fastlegeavtale Gjennomføre personelladministrative gjøremål etter gitte direktiver Gjennomføre økonomiadministrasjon etter gitte direktiver Område 4 Merkantiltjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Yte service til publikum i resepsjonstjenesten, Fortløpende NH mål 1.1 sentralbordtjenesten samt time- og reseptbestillingen. Tiltak 1 Bemanne resepsjonen, sentralbordet samt Hele året Seksjonen time/reseptbestillingen, samt utfører de oppgaver som funksjonen krever jf egen instruks for stillingen Fungere som forværelse for legeseksjonen Hele året Seksjonen mål 2.1 Tiltak 1 Støtte legetjenesten i henhold til interne rutiner Hele året Seksjonen Utføre diverse administrasjon av legeseksjonen samt bistå Hele året NH mål 3.1 virksomhetsleder med personalforvaltningen ved legeseksjonen Tiltak 1 Organisere månedsplaner og vaktlister for legeseksjonen, med Hver måned NH fortløpende dialog med virksomhetsleder Sørge for økonomisk administrasjon ved legeseksjonen Hver måned NH mål 4.1 Tiltak 1 Variable tillegg utbetales jf gjeldende satser Hver måned NH

12 Område 5 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Helsesøstertjenesten Fremme barn og unges psykiske, fysiske og sosiale helse i Vadsø kommune Helsestasjonen skal sikre at barn og unge med spesielle behov og deres familier får nødvendig hjelp og tilrettelegging for å klare sin hverdag Helsestasjonen skal sikre sine brukere et faglig forsvarlig helsestasjonstilbud med høy kvalitet område 5 Helsesøstertjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2005 mål 1.1 Innføre flere gruppekonsultasjoner jf veileder for helsestasjon og skolehelsetjenestens anbefalinger Ledende helsesøster Tiltak 1 I samarbeid med fysioterapiseksjonen utføre forebyggende 1. kvartal 2005 Ledende Privat kjøp? fysioterapitjeneste for barn. helsesøster Tiltak 2 De ca 500 flyktningene/asylsøkerne i Vadsø skal gis et tilbud utover de lovpålagte oppgavene. Dette skal skje på helsestasjonen og på asylmottaket. Det utvidete tilbudet inneholder: 2005 Flyktningehelsesøster Temagrupper for barn, unge og familier Kvinnegrupper Integrering Ernæringsveiledning Hygiene Adferdstilpasning Oppfølgingskonsultasjoner Tiltak 3 mål 2.1 Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolen gi tilbud til elevene om undervisning i samlivslære i 7-9 klasse, dette skal skje i grupper eller klasser. Det skal utvikles og nedfelles rutiner for samarbeid mellom interne og eksterne instanser for dette delmål 2. Herunder ansvarsgrupper, tverrfaglig samarbeid og bruk av individuelle planer. Samarbeid også mot psykososialt team og BUP. April 2005 Juni 2005 Helsesøster på sentrum skole og Vestre Jakobselv skole Ledende helsesøster

13 Tiltak 1 mål 3.1 Etablere faste samarbeidsmøter med jordmor, barnevern, PPT, skole, barnehage, kommunelege 1 og asylmottaket Fortsette arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll for helsesøstertjenesten 1. kvartal HJ 1. kvartal 2005 Helsestasjons personell Tiltak 1 Helsestasjonspersonellet skal kurses på områder der det trengs kompetanse Se kompetanseplan Tiltak 2 Avsette fast tid for internkontroll/kvalitetsarbeid Fortløpende Rutiner hver måned Tiltak 3 Helsepersonellet skal sammen vurdere hva innholdet i Internkontrollsystemet skal være og hvilke områder som skal omfattes av prosedyrer Kvalitetssikres hvert kvartal Helsestasjons personell Ledende helsesøster Ledende helsesøster

14 Område 6 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Jordmortjenesten Sørge for at alle gravide i kommunen får nødvendige svangerskapskontroller og veiledning av god kvalitet med respekt for den enkelte kvinnes liv, integritet og menneskeverd Legge til rette for at nødvendig helsehjelp/fødselshjelp kan tilbys under kriser og katastrofer samt ved krigstilstand Bidra til god sikkerhet og kvalitet i jordmortjenesten samt skape tillit til jordmor og jordmortjenesten mål Jordmortjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2005 Gi råd, hjelp og veiledning til gravide under svangerskapet Jordmor mål 1.1 Tiltak 1.1 Innkalle til rutinemessige svangerskapskontroller Fortløpende Jordmor Tiltak 1.2 Gi de gravide råd og veiledning på kontrollene Ved kontroll Jordmor Tiltak 1.3 Gjennomføre svangerskapskurs 1 gang hvert Jordmor halvår Bidra til at alle fødende pasienter sikres en trygg transport til Jordmor mål 2.1 sykehuset til enhver tid Tiltak 1.1 Samarbeidsmøter med ambulansene, herunder faglig Hvert kvartal VL veiledning og rådgiving Sørge for faglig utvikling innen jordmorfaget Jordmor mål 3.1 Tiltak 1.1 Hospitering ved fødeavdelinger ved sykehusene enten i 1 gang i året Jordmor Kirkenes, Hammerfest eller Tromsø Tiltak 1.2 Innkjøp av nødvendig faglitteratur og utstyr Fortløpende Jordmor Tiltak 1.3 Delta på kompetansegivende kurs/undervisning Jf kompetanse planen Jordmor

15 Område 7 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Fysioterapitjenesten Yte fysioterapitjenester av god kvalitet til befolkningen Tilby rett tjeneste til rett pasient til rett tid HMS- fagutvikling og arbeide for et godt arbeidsmiljø område 7 Fysioterapitjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2004 Yte tjenester innen helsefremmende, forebyggende, 2005 Fagleder mål 1.1 habiliterende og rehabiliterende arbeide Tiltak 1 Tjenesten skal være representert i re/- habiliteringsteamet i Hele året Anette Huru Vadsø kommune Tiltak 2 Videreføre aktiv ryggskole 2 ganger i året sammens med ergoterapeuttjenesten Vår og høst 2005 Fagleder fysioterapi Tiltak 3 Videreføre eldregruppe i samarbeid med ergoterapeut Høst, vinter og Fagleder vår Tiltak 4 Gi tilbud om bevegelsesgrupper etter psykomotoriske Vår og høst fagleder prinsipper Tiltak 5 Kjøp av tjenester fra private fysioterapeuter, tilpasset Etter avtale Fagleder kommunens behov og etterspørsel. Tiltak 6 Utføre fysioterapitjenester til kommunens innbyggere og innsatte ved Vadsø kretsfengsel Hele året Fagleder Statlige overf. Til fengselstjenesten mål 2.1 Yte god kurativ tjeneste til befolkningen etter et etablert prioriteringssystem Tiltak 1 Gjennomgang av prioriteringssystemet med vekt på ny Innen juni Fagleder boform for mange eldre og funksjonshemmede Tiltak 2 Gjennomføre samarbeidsmøte med de private. Vår og høst 2005 Fagleder og virksomhetsle Tiltak 3 mål 3.1 Yte fysioterapitjenester til sykestua, samt gjennomgang av målsettingen for denne tjenesten med samarbeidspartnere for å klargjøre felles forståelse Utvikle arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet samt arbeide for god faglig utvikling samt et godt arbeidsmiljø der Fortløpende Fagleder Fortløpende Fagleder Tiltak 1 Innkjøp av bred benk Våren 2005 Fagleder Tiltak 2 Innkjøp av behandlingsutstyret Terapimaster 2005 Fagleder

16 Tiltak 3 Avholde kurs i førstehjelp 2005 Fagleder Tiltak 4 Gjennomgang av pasientarkiver som er i arkivboks Tiltak 5 Gjeninnføre Promed com som verktøy i Januar internt pasientdataregistreringen Tiltak 6 Skaffe oversikt og benytte seg av mulighetene innen lyd/bilde studio på helsesenteret.

17 Område 8 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Ergoterapitjenesten Innbyggerne i Vadsø Kommune får ergoterapitjenester av god kvalitet Ergoterapitjenesten i Vadsø kommune er faglig oppdaterte samt har et godt arbeidsmiljø Yte tjenester innen helsefremmende, forebygge, habiliterende og rehabiliterende arbeid Område 8 Ergoterapitjenesten Tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Personalet i ergoterapitjenesten skal yte en tjeneste av god FL mål 1.1 kvalitet Tiltak 1 Gjennomgang av henvisningsrutiner Innen juni 2005 FL Tiltak 2 Innkjøp av hjelpemidler til kommunalt hjelpemiddellager for I løpet av året FL å sikre at vi kan låne ut de mest vanlige hjelpemidlene når det er behov mål 2.1 Personalet får faglig utvikling og har et tilfredsstillende arbeidsmiljø Tiltak 1 Delta på de årlige kursene som holdes i regi av Hele året FL hjelpemiddelsentralen og evt andre kurs som er nødvendige for å kunne utføre jobben tilfredsstillende Tiltak 2 Få lasteplass for hjelpemidler nær utgangen for å unngå Innen juni 2005 VL, FL unødig arbeidsbelastning hos vaktmestere ved bæring av tunge hjelpemidler, samt for å kunne oppbevare hjelpemidler forskriftsmessig Tiltak 3 Bytte av kontormøbler for å få bedre fysisk tilrettelagt Innen aug 2005 FL arbeidsplass Tiltak 4 Kurs i førstehjelp I løpet av 2005 FL, verneom bud Tiltak Vaktmester har telefon og en datamaskin, som er koplet opp Innen juni 2005 VL, FL mot hjelpemiddelregisteret, på rom i kjellere for å administrere arbeidet med hjelpemidler der i fra mål 3.1 Opprettholdelse av tjenestetilbudet som ergoterapeut yter i dag

18 Tiltak 3.1 Ergoterapeut er medlem av re-/habiliteringsteamet i Vadsø Hele året FL kommune Tiltak 3.2 Ergoterapeut holder aktiv ryggskole to ganger, vår og høst, Vår og høst FL sammen med kom.fysioterapeut Tiltak 3.3 Ergoterapeut deltar på faste møter; fagledermøte, arbeidsmøte Hele året FL fysio/ergo, kardexmøter hos de ulike gruppene i hjemmebasert omsorg, legemøter, interkommunalt samarbeidsmøter med ergoterapeuter i andre kommuner, fagmøter, møte på sykestua, samt de brukermøter ergoterapeut blir innkalt til Tiltak 3.4 Ergoterapeut gir tjenester til de brukere som blir henvist Hele året FL Tiltak 3.5 Iverksette dagsentertilbud etter nærmere spesifikasjon med fokus på rehabilitering. Jf budsjettinnspill for FL, VL Se vedlegg til styringsdokumentet for 2005

19 Område 9 Delmål 1 Delmål 2 Laboratorietjenesten Yte diverse laboratorietjenester til befolkningen Sørge for å holde dataprogrammene for helse innen virksomheten oppdatert og operative. Område 9 Laboratoriet tidsperspektiv Ansvar Laboratoriet skal sørge for å gjennomføre prøvetaking og Hele året Fagleder mål analysere prøvene i henhold til etablerte rutiner Tiltak 1 Gjennomføre prøver og analyser innen: Fortløpende Laboratoriet halssekret, strep A SD, CEÆ blodprøver, herunder hematologi, CRP, SR, HBAIC, Glukose, INR Urinprøver, herunder urinstix, urinmikroskopi, gravitest, uricult, mikroalbumin Avføringsprøver, hemofee mål 2 Overbioingeinør er ansvarlig for å holde dataprogrammene for helsevirksomheten operative i samarbeid med leverandør Tiltak 1 Ved behov for ny software, sørge for å anskaffe og installere Fortløpende SD dette i samarbeid med leverandør Tiltak 2 Ved ankomst av vikarer eller nyansatte, sørge for at de får Fortløpende SD opplæring og tilgang til datanettverket Tiltak 3 I samarbeid med trygdeetatens oppgjørskontor sørge for at nødvendig data fra virksomheten utveksles Fortløpende SD

20 KAPITTEL 3 RAMMEBETINGELSER 3.1. BUDSJETT i påvente av vedtak 3.2 BEMANNING/STILLINGSHJEMLER 3100 VIRKSOMHET FOR HELSE Navn Stillingsprosent Funksjon 120 Administrasjon Virksomhetsleder Geir Olav Næss 100 % Funksjon 232 Forebygging - skole og helsestasjontjenester Ledende helsesøster Uten navn 100 % Helsesøster Anita Hermansen 100 % Helsesøster Marwell Jormonen 100 % Helsesøster asylmottak Ellen Brevig 100 % Helsesøster psykiatri Kiss Anita Sørensen 100 % Helsesøster flyktninger Vigdis Harila 50 % Sekretær Irmgard Gallavara 80 % Funksjon 241 Diagnose, behandling og rehabilitering Kommunelege I Margrethe Vaagland 100 % Kommunelege II Tom Roger Viken 100 % Kommunelege II Ellen Cathrine Steen 100 % Kommunelege II Alexander Ermakov 100 % Kommunelege II Hartmut Vogel 100 % Kommunelege II Susann Nyqvist 20 % Turnuskandidat Rullerer 2 stk pr år 100 % Overbioingeniør Sigbjørn Dolonen 100 %

21 Bioingeniør Carl Erø 100 % Avdelingssykepleier Kari Pettersen Harila 100 % Sykepleier Yvonne Mattson Lamo 100 % Sykepleier Lill Irene Jentoft 100 % Sekretær Nelly Huru 100 % Sekretær Karina Joncy 100 % Sekretær Ragnhild Øyen 50 % Sekretær Gerd Henninen 50 % Sykepleier/Fengselshelsetjeneste Marie Varsi Pedersen 50 % Jordmor Sirkka-Maaret Pumpanen 100 % Kreftsykepleier ** Sissel Andreassen 50 % Kommunefysioterapeut Ingrid Skjerven 100 % Kommunefysioterapeut Anette Friis 100 % Fullmektig syn/hørsel Sissel Harila (vikar) 50 % Ergoterapeut Renate Pleym 100 % Ambulerende vaktmester Martin Øynes 50% Ambulerende vaktmester Tor Arne Jankila (Vikar) 50 % I tillegg leger på driftsavtale, uten fast lønn: - Susann Nyqvist, innehar full liste 1750 pasienter - Rune Hermansen, innehar redusert liste 300 pasienter - Karin Straume, jobber på Susann Nyqvist`s liste med inntill 300 pasienter - ** prosjektmidler til KAPITTEL 4 KVALITETSUTVIKLING

22 4.1 KOMPETANSEUTVIKLING I tillegg til de løpende utviklingstiltak som planlegges gjennomført på personalmøter, er det fastsatt følgende plan for kompetanseutvikling/kompetanseheving kommende budsjettår: Område Kompetanseutvikling for virksomheten Tiltak nr Hva / helsestasjon Når Hvem Kostnad 1. Helsestasjon: WIN MED, K2000, kontorverktøy 2005 Alle Fagkurs helsesøstere 2005 Alle Tiltak nr Hva / legetjenesten Når Hvem Kostnad 1. Smittevernkompetanse 2005 Smittevernlege og stedfortredende smittevernlege 2. Utarbeidelse av kompetansehevingsplan for legeseksjonen 2005 Kommunelege I 0 Tiltak nr Hva / sykepleietjenesten Når Hvem Kostnad 1. Kurs småkirurgi Høsten 2005 KH,YL,LJ Delta på legevaktskonferansen Høsten 2005 KH Kompetanseheving diabetessykepleier, hospitering 2005 YL Kompetanseheving lysbehandling, hospitering KH,YL,LJ Faglig oppdatering kreftsykepleier, hospitering ved UNN 2005 SA Utarbeidelse av kompetansehevingsplan astma- og blodtrykk 2005 KH, YL 0 Tiltak nr Hva / fengselshelsetjenesten Når Hvem Kostnad 1. Kompetanseheving rus- og psykiatriproblematikk 2005 MVP Tiltak nr Hva / merkantiltjeneste Når Hvem Kostnad 1. Delta på konferanser ved UNN i forbindelse med relevante kurs rettet mot resepsjonstjeneste/telemedisin i forhold til dette 2005 NH Tiltak nr Hva / jordmortjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på kompetansevedlikeholdskurs, hospitering 2005 OA 5000 Tiltak nr Hva / Fysioterapitjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på kompetansehevingskurs 2005 Fysioterapeuter Tiltak nr Hva / Ergoterapitjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på fagseminarene som arrangeres av hjelpemiddelsentralen 2005 Ergoterapeut, vaktmester 10000

23 2. Delta på fagseminarer kompetanseheving ergoterapeuter, samt 2005 Ergoterapeut inerkommual ergoterapisamarbeid Tiltak nr Hva / Laboratoriet Når Hvem Kostnad 1. Delta på fagseminarer for kommunebioingeniører 2005 SD/CEÆ Delta på opplæringsprogrammer i rollen som superbrukere 2005 SD/CEÆ data Tiltak nr Hva / administrasjon/ledelse Når Hvem Kostnad 1. Delta på kurs/seminarer som bidrar til høynet kvalitet og effektivitet i hele virksomheten 2005 GON HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSHJULET FOR 2004 Det planlegges på sikt å utvikle et overordnet internkontrollsystem for virksomheten. Dette vil være et system som ikke vil være for komplekst, men vil være vektlagt kvalitetssikringsrutiner for driften av virksomheten. Nedenstående tabell viser internkontrollsystemet for HMS arbeidet for Internkontrollsystemet for HMS vil i all hovedsak sikre HMS arbeidet i virksomhetsplanen blir fulgt opp. Når Hva arbeidsmåte ansvarlig Fullført Januar Velge verneombud og varaverneombud for helsevirksomheten Valg av representanter. VL sender ut forslag til representanter, og mottar Nåværende verneombud samt virksomhetsleder 15. januar 2005 Januar Februar Verneombud, varaverneombud og virksomhetsleder kvalitetssikrer systemene, samt setter opp plan for arbeidet dette året. Skal dokumenteres. Gjennomføre førstehjelpsøvelse for ansatte eventuelle korrigeringer 2 arbeidsmøter a 2 timer VO og VL 31. januar 2005 Bruke eget personell til internundervisning for de ansatte. Ambulansepersonell og leger forespørres. Øvelser enten i gymsal eller kantine i forhold til antall påmeldte. Mars Brannøvelse Reell brannøvelse i samarbeid med brannvesenet og øvrige virksomheter på huset. VO og VL VO og VL 28. februar. 31. mars

24 April Vernerunder ergonomi Kartlegging alle ansattes VO, VL og fysioterapeut 30. april arbeidsplasser August/september Turdag Etablere minimumsbemanning. Utflukt med sosialt samvær Komité nedsettes. Ansvar: Kari H. Gjennomføres ultimo august/septemb er. Komiteen har opplegget klart innen 30 august August-desember Medarbeidersamtaler Møte med den enkelte ansatt VL 31. desember Oktober Vernerunder støy/lys Kartlegging av arbeidsplass. VL, VO og helsesøster 30 oktober /luft/kjemikalier/søppel/vann Fysisk gjennomgang av arealer November Statusmøte siste 12 måneder. Systemgjennomgang, VL og VO 30 november Kvalitetssikring. dokumentasjon samt HMS plan for 2006 Desember Julebord Hele virksomheten Komité Komité på plass oktober. Julebord desember. Vadsø, september 2004 Geir Olav Næss Virksomhetsleder helse

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

2013 Målselv kommune. Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV

2013 Målselv kommune. Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV 2013 Målselv kommune Familieenheten LEGETJENESTEN I MÅLSELV Evaluering av legetjenesten i Målselv. Utfordringer, tiltak og anbefalinger sett i et framtidsperspektiv. Rapport 22.oktober 2013 Sammendrag

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg for helse- og omsorg Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forord Helsedirektoratet fikk i brev datert 14.05.09 med endringer i brev 4.11.2009 i oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet å utrede

Detaljer

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet...

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... INNHOLDSLISTE 1.0 Innledning... 3 2.0 Lovgrunnlag... 4 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... 4 4.0 Kartlegging av dagens situasjon... 5 5.0 Rehabilitering/ habilitering...

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 20.03.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer