VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE

2 KAPITTEL 1 OVERORDNET MÅLSETTING Utdrag fra Kommuneplan for Vadsø, langsiktig del, med visjonen På høyde med tiden : Vadsø skal framover ha en kommune preget av fellesskap og trygghet for alle som et av sine hovedmål. Dette skal søkes oppnådd i helsevirksomheten gjennom : En velfungerende helse- og sosialtjeneste - sørge for at den kommunale helse- og sosialtjeneste holder en høy faglig kvalitet og driver løpende forbedring - satse på tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialtjenesten - satse på forebygging og kvalitetssikring - medvirke til at kommunens befolkning gis gode og trygge tilbud innen psykiatri, sykehus og spesialisthelsetjenester - arbeide for at desentraliserte sykehustjenester videreutvikles - en godt utviklet service og et godt tilsyn ovenfor fødende og spedbarn - målrettet heve kvaliteten i helsetilbudet ovenfor fødende og spedbarn gjennom rådgivning, veiledning og opplæring Formålet med virksomhetsplanen Er å ha et redskap for å jobbe målrettet med sentrale utfordringer. Virksomhetsplanen omfatter ikke alle sider ved helsevirksomheten, men tar for seg de lovpålagte områdene samt områder vi vil arbeide spesielt med i Dette er i hovedsak satsningsområder som er gitt fra helsemyndighetenes side. Hovedmålene i kapittel 2 er satt opp i all hovedsak med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om helsemessig og sosial beredskap, Lov om pasientrettigheter og Lov om helsepersonell. Virksomhetsplanen skal fylle flere behov: virke til at sammenhengen mellom virksomhetens hovedmål og tilgjengelige ressurser blir synlig skissere hvilke hovedutfordringer og sentrale føringer virksomheten vil arbeide spesielt med i budsjettåret bidra til at administrative og politiske budsjettprosesser og beslutninger fattes med best mulig kunnskap om virksomhetens arbeid og egenart danne grunnlag for vurderingen av virksomhetens måloppnåelse ved løpende rapportering og ved utarbeiding av årsmelding og regnskap fungere som et styringsverktøy både for virksomheten og for den administrative og politiske ledelse Virksomhetsplanen er bygget opp etter en målstyringsmodell der det i tilknytning til alle mål er satt opp konkrete tiltak.

3 KAPITTEL 2 HOVEDMÅL, DELMÅL, RESULTATMÅL OG TILTAK 2.1 HOVEDMÅL HELSEVIRKSOMHETEN I 2005 A. Helsevirksomheten skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune. Virksomheten skal videre bidra til å fremme folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte B. Helsevirksomheten skal bidra til god sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt skape tillit til helsepersonellet og helsetjenestene C. Helsevirksomheten skal sørge for lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet, samt å ivareta respekt for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd D. Helsevirksomheten skal legge til rette for nødvendig helsehjelp også kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid

4 2.2 FAGOMRÅDER Område 1 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Administrasjon Utvikling av virksomhetens faglige målsettinger i tråd med kommunale målsettinger, samt i tråd med øvrige samfunnsmessig utvikling og etterspørsel Gjennomføring av virksomhetens overordnede personalforvaltning og personaladministrasjon Yte en best mulig faglig tjenesteproduksjon tilpasset virksomhetens vedtatte budsjett Område 1 Administrasjon tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Bidra til at fagenhetene har et høyt servicenivå på sine Hele året VL, FL mål 1.1 tjenester, samt at vi er på høyde med tiden. Sørge for utvikling innen drift av virksomheten. Tiltak 1.1 Sørge for at virksomheten evaluerer tjenesten fortløpende, Hele året VL, FL slik at korreksjon til det bedre kan gjøres fortløpende. Tiltak 1.2 Sørge for at tidsriktig utstyr er tilgjengelig for fagenhetene Hele året VL, FL Internt Tiltak 1.3 Utarbeide overordnede styringsdokumenter slik som overordnet internkontroll, virksomhetsplaner, delplaner, budsjetter m.m. for virksomheten. Innen juli 2005 for året 2006 Tiltak 1.4 Telemedisin utdanningsplattform Jf vårkatalogen til NSM januar 2005 Tiltak 1.5 Telemedisin pasientkonsultasjon Rutiner for pasientgrupper innen juli 2005 Tiltak 1.6 Implementering av plan for lindrende omsorg I påvente av budsjettvedtak. Tiltak 1.7 Implementering av Nasjonalt Helsenett herunder iverksette de mulighetene som er oppnåelige innen kommunen. Her nevnes elektroniske sykemeldinger, elektronisk reseptformidling VL, FL VL VL VL investeringsbudsjett Internt driftsbudsjett Se budsjettiltak for 2005 vedlagt styringsdokumentet prosjektmidler fra h/s departementet. Innen juli 2005 Internt investeringsbudsjett

5 Tiltak 1.8 direkte til apotek samt muligheter for å bestille timer til lege, jordmor og lab via internett/e-post. Iverksette og drive et dagsentertilbud med et rehabiliteringsaspekt som hovedmål i påvente av budsjettvedtak VL Se budsjettiltak vedlagt styringsdokumentet for I tillegg bystyrets tidligere vedtak i Tiltak 1.9 Etablere rehabiliteringsteamet og finne en driftsform som er Innen februar VL funksjonibel Bidra til at personalet får faglig utvikling, tilføres nødvendig Hele året VL Internt kursbudsjett mål 2.1 lærdom samt at overbelastning av personellet unngås Tiltak 2.1 Utarbeide kompetansehevingsplan for virksomheten og Hele året VL Internt kursbudsjett gjennomføring av denne Tiltak 2.2 Sørge for at kvalifisert personell til enhver tid jf Fortløpende VL, FL stillingshjemlene. Tiltak 2.3 Utrede muligheter for å motta 2 turnusleger til kommunen og iverksette dette hvis mulig August 2005 Break even kalkyle. Internt budsjett Tiltak 2.4 Etablere et opplæringstilbud gjennom lyd/bildestudio Hele året VL Internt budsjett Tiltak 2.5 Arbeide for å øke bemanningen ved merkantil seksjon jf budsjettinnspill 2005 Sørge for at tjenesten totalt sett ikke overskrider det vedtatte mål 3.1 budsjett. Tiltak 3.1 Nytte budsjettrapporter til en fortløpende justering av tjenesten, slik at overskridelser totalt unngås. Tiltak 3.2 Fortløpende gjennomgå innteksrutinene for virksomheten for å sikre at inntektene kommer inn til virksomheten Tiltak 3.3 Tilpasse virksomheten det tildelte budsjett slik at tildelte rammer overholdes VL Se vedlegg til styringsdokumentet for 2005, økning av stillingshjemler kr Fortløpende VL 1 gang pr. VL måned 1 gang i VL, FL kvartalet Fortløpende VL

6 Område 2 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Legetjenesten Legetjenesten skal bidra til å verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legetjenesten skal videre hjelpe syke til å gjenvinne sin helse, og de friske til å bevare sin helse. Legetjenesten skal sørge for nødvendig forebygging, undersøkelse og behandling ved sykdom skade og lyte hos alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune. Legetjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet for å yte legehjelp ved akutt oppstått skade eller sykdom Legetjenesten skal holde sine kunnskaper ved like samt holde seg faglig oppdatert Område 2 Legetjenesten tidsperspektiv ansvar Budsjett konsekvens 2005 Legetjenesten skal drives etter fastlegeordningens rammer. Fortløpende VL og KI mål 1.1 Legetjenesten skal tilby nødvendig behandling ved sykdom Fortløpende Legene mål 1.2 skade eller lyte. Legen skal henvise til spesialisthelsetjenesten eller andre Fortløpende Legene mål 1.3 instanser dersom dette er påkrevd. Legen skal tilby kontroll av sykdom når dette er påkrevd Fortløpende Legene mål 1.4 Legen skal drive forbyggende arbeid, spesielt ved åpenbar Fortløpende Legene mål 1.5 risiko for å utvikle sykdom Legetjenesten skal yte legetjenester ved sykestuen i Vadsø Fortløpende KI mål 1.6 etter kommunelege I anbefalinger Legetjenesten skal utføre tilsyn av beboerne ved sykehjem, Fortløpende KI mål 1.7 barnevernsinstitusjoner, psykiatrisk enhet og innsatte ved Vadsø kretsfengsel. Legetjenesten skal yte legetjenester til helsestasjonen for Fortløpende KI mål 1.8 Tiltak Mål 1.1- barn og ungdom Bidra til tilstrekkelig legedekning i kommunen, herunder opplæring av nyansatte leger. Sørge for nødvendig medisinsk utstyr til å drive helsearbeid. Fortløpende VL Internt budsjett

7 1.8 Sørge for kontorlokaliteter av rett kvalitet, samt sørge for at støtteapparatet er dimensjonert rett i henhold til gjeldende avtaler mål 2.1 Tiltak mål 2.2 Tiltak mål 2.3 mål 3.1 mål 3.2 mål 3.3 Tiltak resultat Mål mål 3.4 Legene som deltar i kommunal vaktordning skal sørge for å yte helsehjelp ved akutt oppstått skade eller sykdom Sørge for tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre en femdelt vakt blant legene i snitt pr. måned. Vakthavende lege er forpliktet til å holde seg i nærområdet og skal kunne nås på telefon og helseradionettet. Legen skal videre ha tilgang på nødvendig akuttmedisinsk utstyr, og ha kunnskap om bruk av dette utstyret. Sørge for å ha akuttmedisinsk utstyr av god kvalitet samt sørge for at dette blir vedlikeholdt. Dette gjelder teknisk utstyr, medisiner og alt medisinsk utstyr. Leger som ikke har vakt aktuell tid, plikter å yte helsehjelp dersom dette er påkrevd hvis de er tilgjengelige i kommunen. Legetjenesten skal holde seg oppdatert gjennom faglitteratur Og via helsenettet og internett. Legene skal i henhold til kompetansehevingsplanen hospitere i spesialisthelsetjenesten Legene skal delta på kompetansegivende undervisning og kurs i henhold til kompetansehevingsplanen Utarbeide kompetansehevingsplan, samt sørge for at relevant faglitteratur er tilgjengelig. Kvalitetssikre smittevernplanen samt plan for h/s beredskap. Alle leger skal bruke tilbudet etablert gjennom Nasjonalt helsenett Fortløpende Vakthavende leger Fortløpende VL Fortløpende Legene Fortløpende KI Fortløpende Legene Fortløpende Legene Fortløpende KI Fortløpende Innen 1/ KI, VL Fortløpende

8 Område 3 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Sykepleiertjenesten Sikre at pasientene får en forsvarlig helsefaglig oppfølging fra sykepleiertjenesten etter eget initiativ og etter legenes anvisning. Herunder yte hjelp og støtte til legene etter deres behov. Ved bemanning av legevaktstelefonen sikre at pasientene får en medisinsk faglig vurdering og nødvendig helsehjelp i akutte situasjoner Opprettholde et lokalt tilbud innen: behandling av pasienter med diabetes lysbehandling støtte til behandling av kreftpasienter Sørge for en forsvarlig fengselshelsetjeneste for de innsatte ved Vadsø kretsfengsel Område 3 Sykepleiertjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Sørge for å organisere bemanningen av skiftestua på en mest Fortløpende KH mål 1.1 mulig rasjonell måte. Foreta sårskift, samt assistere legene ved behov. Tiltak 1 Organisere timebestillinger til skiftestua, samt sørge for at Fortløpende Alle pasienter som har behov for det blir innkalt. Tiltak 2 Gjennomføre hospitering på utpekt legesenter, gjennomføre Høsten 2005 KH kurs i småkirurgi Tiltak 3 Innkjøp av nytt utstyr: 1 juli 2005 KH internt til legekontorene ved behov autoklav hvis behov mål 2.1 Bemanne legevaktstelefonen slik at pasienter får hjelp i kontortiden. Utenom kontortiden settes telefonen over til sykestuen som organiserer tjenesten videre med vakthavende lege. Fortløpende KH

9 Tiltak 1 En sykepleier bemanner legevaktstelefonen og konsulterer Daglig KH pasientene, og vurderer deretter hvorvidt øyeblikkelig hjelp skal gis. Tiltak 2 Delta på kurs legevaktskonferansen Høsten 2005 KH Gi diabetespasienter et behandlingstilbud i samarbeid med 3 halvdager pr. YML mål Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 mål Tiltak 1 Tiltak 2 mål utpekt lege Avsette inntil 30% sykepleierstilling til behandlingstilbudet. Sykepleieren har i samarbeid med ansvarlig lege ansvaret for å organisere tjenesten på en mest mulig rasjonell måte. Gjennomføre hospitering på en velfungerende diabetesmottakelse for å få faglig oppdatering og faglig utvikling Investering av diverse spesialutstyr som trengs i forbindelse med behandlingen av diabetespasienter Gi pasienter med hudsykdommer/hudproblemer et behandlingstilbud etter avtale med Helse Finnmark Bemanne lysenehten ved helsesenteret i henhold til avtalen med helse Finnmark Hospitering ved Kirkenes sykehus en gang pr, halvår for faglig oppdatering, samt telematikk undervisning og fagdag i Tromsø Innbyggere i Vadsø kommune med en forventet kort gjenværende levetid som følge av en alvorlig sykdom skal få nødvendig og tilstrekkelige tjenester til rett tid, hvor trygghet, respekt og kvalitet vektlegges. Følge opp målene som er skissert i plan for lindrende omsorg i Vadsø Kommune uke Fortløpende YML Våren 2005 YML Våren 2005 YML internt Fortløpende KH 8 ukes sommerstengt Daglig KH Avtales nærmere med sykehusene Jf plan for lindrende omsorg for Vadsø kommune KH SA Jf planen. Prosjektmidler Tiltak 1 Fortløpende SA Jf egen plan som over. Prosjektmidler Tiltak 2 Hospitering ved UNN for faglig oppdatering Etter avtale SA Prosjektmidler mål Tiltak 1 mål 4.1 Vurdere mulighetene til å gi et tilbud til astma- og blodtrykkspasienter Nedsette en arbeidsgruppe og utarbeider en ressursplan for dette Ivareta de innsattes helse og sørge for et helsetilbud tilsvarende det den innsatte ville fått utenfor fengselet 2005 KH, VL innen KH Fortløpende MVP Statlige overføringer

10 Tiltak 1 Tiltak 2 Yte tidligst mulig helsehjelp, herunder: vurdering av alvorlighetsgrad konsultasjoner oppfølgingssamtaler Observasjoner av sår, sårskift, målinger av blodtrykk, puls, temperatur, blodsukker. I henhold til MVP oppsatt plan for fengselshelsetjen esten Fortløpende MVP Tiltak 3 Medisinering av innsatte etter individuelle behov Fortløpende MVP Arbeide for at de innsatte ikke lider unødig belastning under Fortløpende MVP mål 4.2 fengselsoppholdet Tiltak 1 Sørge for legekonsultasjoner, psykologtimer, fysioterapitimer Fortløpende MVP og sykepleierkonsultasjoner etter etablerte rutiner Tiltak 2 Tilby de innsatte oppfølgingssamtaler ved behov med Ved behov MVP fagleder mål 4.3 Være behjelpelig med tilrettelegging for den innsatte i forhold til andre oppgaver enn de rent medisinske. Koordinere med Ved behov MVP andre tjenester der det ansees å komme den innsatte til gode Tiltak 1 Kontakt med innsattes fastlege, sosialkontor og Fortløpende MVP barnevernstjeneste Tiltak 2 Oppfølging og behandling etter løslatelse (Kriminalomsorg i Fortløpende MVP frihet) Tiltak 3 Motivasjonsarbeid og sosial trening Fortløpende MVP kr

11 Område 4 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Merkantiltjenesten Yte tilfredsstillende service til publikum Yte tilfredsstillende service til legetjenesten i samsvar med gjeldende fastlegeavtale Gjennomføre personelladministrative gjøremål etter gitte direktiver Gjennomføre økonomiadministrasjon etter gitte direktiver Område 4 Merkantiltjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Yte service til publikum i resepsjonstjenesten, Fortløpende NH mål 1.1 sentralbordtjenesten samt time- og reseptbestillingen. Tiltak 1 Bemanne resepsjonen, sentralbordet samt Hele året Seksjonen time/reseptbestillingen, samt utfører de oppgaver som funksjonen krever jf egen instruks for stillingen Fungere som forværelse for legeseksjonen Hele året Seksjonen mål 2.1 Tiltak 1 Støtte legetjenesten i henhold til interne rutiner Hele året Seksjonen Utføre diverse administrasjon av legeseksjonen samt bistå Hele året NH mål 3.1 virksomhetsleder med personalforvaltningen ved legeseksjonen Tiltak 1 Organisere månedsplaner og vaktlister for legeseksjonen, med Hver måned NH fortløpende dialog med virksomhetsleder Sørge for økonomisk administrasjon ved legeseksjonen Hver måned NH mål 4.1 Tiltak 1 Variable tillegg utbetales jf gjeldende satser Hver måned NH

12 Område 5 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Helsesøstertjenesten Fremme barn og unges psykiske, fysiske og sosiale helse i Vadsø kommune Helsestasjonen skal sikre at barn og unge med spesielle behov og deres familier får nødvendig hjelp og tilrettelegging for å klare sin hverdag Helsestasjonen skal sikre sine brukere et faglig forsvarlig helsestasjonstilbud med høy kvalitet område 5 Helsesøstertjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2005 mål 1.1 Innføre flere gruppekonsultasjoner jf veileder for helsestasjon og skolehelsetjenestens anbefalinger Ledende helsesøster Tiltak 1 I samarbeid med fysioterapiseksjonen utføre forebyggende 1. kvartal 2005 Ledende Privat kjøp? fysioterapitjeneste for barn. helsesøster Tiltak 2 De ca 500 flyktningene/asylsøkerne i Vadsø skal gis et tilbud utover de lovpålagte oppgavene. Dette skal skje på helsestasjonen og på asylmottaket. Det utvidete tilbudet inneholder: 2005 Flyktningehelsesøster Temagrupper for barn, unge og familier Kvinnegrupper Integrering Ernæringsveiledning Hygiene Adferdstilpasning Oppfølgingskonsultasjoner Tiltak 3 mål 2.1 Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolen gi tilbud til elevene om undervisning i samlivslære i 7-9 klasse, dette skal skje i grupper eller klasser. Det skal utvikles og nedfelles rutiner for samarbeid mellom interne og eksterne instanser for dette delmål 2. Herunder ansvarsgrupper, tverrfaglig samarbeid og bruk av individuelle planer. Samarbeid også mot psykososialt team og BUP. April 2005 Juni 2005 Helsesøster på sentrum skole og Vestre Jakobselv skole Ledende helsesøster

13 Tiltak 1 mål 3.1 Etablere faste samarbeidsmøter med jordmor, barnevern, PPT, skole, barnehage, kommunelege 1 og asylmottaket Fortsette arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll for helsesøstertjenesten 1. kvartal HJ 1. kvartal 2005 Helsestasjons personell Tiltak 1 Helsestasjonspersonellet skal kurses på områder der det trengs kompetanse Se kompetanseplan Tiltak 2 Avsette fast tid for internkontroll/kvalitetsarbeid Fortløpende Rutiner hver måned Tiltak 3 Helsepersonellet skal sammen vurdere hva innholdet i Internkontrollsystemet skal være og hvilke områder som skal omfattes av prosedyrer Kvalitetssikres hvert kvartal Helsestasjons personell Ledende helsesøster Ledende helsesøster

14 Område 6 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Jordmortjenesten Sørge for at alle gravide i kommunen får nødvendige svangerskapskontroller og veiledning av god kvalitet med respekt for den enkelte kvinnes liv, integritet og menneskeverd Legge til rette for at nødvendig helsehjelp/fødselshjelp kan tilbys under kriser og katastrofer samt ved krigstilstand Bidra til god sikkerhet og kvalitet i jordmortjenesten samt skape tillit til jordmor og jordmortjenesten mål Jordmortjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2005 Gi råd, hjelp og veiledning til gravide under svangerskapet Jordmor mål 1.1 Tiltak 1.1 Innkalle til rutinemessige svangerskapskontroller Fortløpende Jordmor Tiltak 1.2 Gi de gravide råd og veiledning på kontrollene Ved kontroll Jordmor Tiltak 1.3 Gjennomføre svangerskapskurs 1 gang hvert Jordmor halvår Bidra til at alle fødende pasienter sikres en trygg transport til Jordmor mål 2.1 sykehuset til enhver tid Tiltak 1.1 Samarbeidsmøter med ambulansene, herunder faglig Hvert kvartal VL veiledning og rådgiving Sørge for faglig utvikling innen jordmorfaget Jordmor mål 3.1 Tiltak 1.1 Hospitering ved fødeavdelinger ved sykehusene enten i 1 gang i året Jordmor Kirkenes, Hammerfest eller Tromsø Tiltak 1.2 Innkjøp av nødvendig faglitteratur og utstyr Fortløpende Jordmor Tiltak 1.3 Delta på kompetansegivende kurs/undervisning Jf kompetanse planen Jordmor

15 Område 7 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Fysioterapitjenesten Yte fysioterapitjenester av god kvalitet til befolkningen Tilby rett tjeneste til rett pasient til rett tid HMS- fagutvikling og arbeide for et godt arbeidsmiljø område 7 Fysioterapitjenesten tidsperspektiv Ansvar Budsjett Konsekvens 2004 Yte tjenester innen helsefremmende, forebyggende, 2005 Fagleder mål 1.1 habiliterende og rehabiliterende arbeide Tiltak 1 Tjenesten skal være representert i re/- habiliteringsteamet i Hele året Anette Huru Vadsø kommune Tiltak 2 Videreføre aktiv ryggskole 2 ganger i året sammens med ergoterapeuttjenesten Vår og høst 2005 Fagleder fysioterapi Tiltak 3 Videreføre eldregruppe i samarbeid med ergoterapeut Høst, vinter og Fagleder vår Tiltak 4 Gi tilbud om bevegelsesgrupper etter psykomotoriske Vår og høst fagleder prinsipper Tiltak 5 Kjøp av tjenester fra private fysioterapeuter, tilpasset Etter avtale Fagleder kommunens behov og etterspørsel. Tiltak 6 Utføre fysioterapitjenester til kommunens innbyggere og innsatte ved Vadsø kretsfengsel Hele året Fagleder Statlige overf. Til fengselstjenesten mål 2.1 Yte god kurativ tjeneste til befolkningen etter et etablert prioriteringssystem Tiltak 1 Gjennomgang av prioriteringssystemet med vekt på ny Innen juni Fagleder boform for mange eldre og funksjonshemmede Tiltak 2 Gjennomføre samarbeidsmøte med de private. Vår og høst 2005 Fagleder og virksomhetsle Tiltak 3 mål 3.1 Yte fysioterapitjenester til sykestua, samt gjennomgang av målsettingen for denne tjenesten med samarbeidspartnere for å klargjøre felles forståelse Utvikle arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet samt arbeide for god faglig utvikling samt et godt arbeidsmiljø der Fortløpende Fagleder Fortløpende Fagleder Tiltak 1 Innkjøp av bred benk Våren 2005 Fagleder Tiltak 2 Innkjøp av behandlingsutstyret Terapimaster 2005 Fagleder

16 Tiltak 3 Avholde kurs i førstehjelp 2005 Fagleder Tiltak 4 Gjennomgang av pasientarkiver som er i arkivboks Tiltak 5 Gjeninnføre Promed com som verktøy i Januar internt pasientdataregistreringen Tiltak 6 Skaffe oversikt og benytte seg av mulighetene innen lyd/bilde studio på helsesenteret.

17 Område 8 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Ergoterapitjenesten Innbyggerne i Vadsø Kommune får ergoterapitjenester av god kvalitet Ergoterapitjenesten i Vadsø kommune er faglig oppdaterte samt har et godt arbeidsmiljø Yte tjenester innen helsefremmende, forebygge, habiliterende og rehabiliterende arbeid Område 8 Ergoterapitjenesten Tidsperspektiv Ansvar Budsjett konsekvens 2005 Personalet i ergoterapitjenesten skal yte en tjeneste av god FL mål 1.1 kvalitet Tiltak 1 Gjennomgang av henvisningsrutiner Innen juni 2005 FL Tiltak 2 Innkjøp av hjelpemidler til kommunalt hjelpemiddellager for I løpet av året FL å sikre at vi kan låne ut de mest vanlige hjelpemidlene når det er behov mål 2.1 Personalet får faglig utvikling og har et tilfredsstillende arbeidsmiljø Tiltak 1 Delta på de årlige kursene som holdes i regi av Hele året FL hjelpemiddelsentralen og evt andre kurs som er nødvendige for å kunne utføre jobben tilfredsstillende Tiltak 2 Få lasteplass for hjelpemidler nær utgangen for å unngå Innen juni 2005 VL, FL unødig arbeidsbelastning hos vaktmestere ved bæring av tunge hjelpemidler, samt for å kunne oppbevare hjelpemidler forskriftsmessig Tiltak 3 Bytte av kontormøbler for å få bedre fysisk tilrettelagt Innen aug 2005 FL arbeidsplass Tiltak 4 Kurs i førstehjelp I løpet av 2005 FL, verneom bud Tiltak Vaktmester har telefon og en datamaskin, som er koplet opp Innen juni 2005 VL, FL mot hjelpemiddelregisteret, på rom i kjellere for å administrere arbeidet med hjelpemidler der i fra mål 3.1 Opprettholdelse av tjenestetilbudet som ergoterapeut yter i dag

18 Tiltak 3.1 Ergoterapeut er medlem av re-/habiliteringsteamet i Vadsø Hele året FL kommune Tiltak 3.2 Ergoterapeut holder aktiv ryggskole to ganger, vår og høst, Vår og høst FL sammen med kom.fysioterapeut Tiltak 3.3 Ergoterapeut deltar på faste møter; fagledermøte, arbeidsmøte Hele året FL fysio/ergo, kardexmøter hos de ulike gruppene i hjemmebasert omsorg, legemøter, interkommunalt samarbeidsmøter med ergoterapeuter i andre kommuner, fagmøter, møte på sykestua, samt de brukermøter ergoterapeut blir innkalt til Tiltak 3.4 Ergoterapeut gir tjenester til de brukere som blir henvist Hele året FL Tiltak 3.5 Iverksette dagsentertilbud etter nærmere spesifikasjon med fokus på rehabilitering. Jf budsjettinnspill for FL, VL Se vedlegg til styringsdokumentet for 2005

19 Område 9 Delmål 1 Delmål 2 Laboratorietjenesten Yte diverse laboratorietjenester til befolkningen Sørge for å holde dataprogrammene for helse innen virksomheten oppdatert og operative. Område 9 Laboratoriet tidsperspektiv Ansvar Laboratoriet skal sørge for å gjennomføre prøvetaking og Hele året Fagleder mål analysere prøvene i henhold til etablerte rutiner Tiltak 1 Gjennomføre prøver og analyser innen: Fortløpende Laboratoriet halssekret, strep A SD, CEÆ blodprøver, herunder hematologi, CRP, SR, HBAIC, Glukose, INR Urinprøver, herunder urinstix, urinmikroskopi, gravitest, uricult, mikroalbumin Avføringsprøver, hemofee mål 2 Overbioingeinør er ansvarlig for å holde dataprogrammene for helsevirksomheten operative i samarbeid med leverandør Tiltak 1 Ved behov for ny software, sørge for å anskaffe og installere Fortløpende SD dette i samarbeid med leverandør Tiltak 2 Ved ankomst av vikarer eller nyansatte, sørge for at de får Fortløpende SD opplæring og tilgang til datanettverket Tiltak 3 I samarbeid med trygdeetatens oppgjørskontor sørge for at nødvendig data fra virksomheten utveksles Fortløpende SD

20 KAPITTEL 3 RAMMEBETINGELSER 3.1. BUDSJETT i påvente av vedtak 3.2 BEMANNING/STILLINGSHJEMLER 3100 VIRKSOMHET FOR HELSE Navn Stillingsprosent Funksjon 120 Administrasjon Virksomhetsleder Geir Olav Næss 100 % Funksjon 232 Forebygging - skole og helsestasjontjenester Ledende helsesøster Uten navn 100 % Helsesøster Anita Hermansen 100 % Helsesøster Marwell Jormonen 100 % Helsesøster asylmottak Ellen Brevig 100 % Helsesøster psykiatri Kiss Anita Sørensen 100 % Helsesøster flyktninger Vigdis Harila 50 % Sekretær Irmgard Gallavara 80 % Funksjon 241 Diagnose, behandling og rehabilitering Kommunelege I Margrethe Vaagland 100 % Kommunelege II Tom Roger Viken 100 % Kommunelege II Ellen Cathrine Steen 100 % Kommunelege II Alexander Ermakov 100 % Kommunelege II Hartmut Vogel 100 % Kommunelege II Susann Nyqvist 20 % Turnuskandidat Rullerer 2 stk pr år 100 % Overbioingeniør Sigbjørn Dolonen 100 %

21 Bioingeniør Carl Erø 100 % Avdelingssykepleier Kari Pettersen Harila 100 % Sykepleier Yvonne Mattson Lamo 100 % Sykepleier Lill Irene Jentoft 100 % Sekretær Nelly Huru 100 % Sekretær Karina Joncy 100 % Sekretær Ragnhild Øyen 50 % Sekretær Gerd Henninen 50 % Sykepleier/Fengselshelsetjeneste Marie Varsi Pedersen 50 % Jordmor Sirkka-Maaret Pumpanen 100 % Kreftsykepleier ** Sissel Andreassen 50 % Kommunefysioterapeut Ingrid Skjerven 100 % Kommunefysioterapeut Anette Friis 100 % Fullmektig syn/hørsel Sissel Harila (vikar) 50 % Ergoterapeut Renate Pleym 100 % Ambulerende vaktmester Martin Øynes 50% Ambulerende vaktmester Tor Arne Jankila (Vikar) 50 % I tillegg leger på driftsavtale, uten fast lønn: - Susann Nyqvist, innehar full liste 1750 pasienter - Rune Hermansen, innehar redusert liste 300 pasienter - Karin Straume, jobber på Susann Nyqvist`s liste med inntill 300 pasienter - ** prosjektmidler til KAPITTEL 4 KVALITETSUTVIKLING

22 4.1 KOMPETANSEUTVIKLING I tillegg til de løpende utviklingstiltak som planlegges gjennomført på personalmøter, er det fastsatt følgende plan for kompetanseutvikling/kompetanseheving kommende budsjettår: Område Kompetanseutvikling for virksomheten Tiltak nr Hva / helsestasjon Når Hvem Kostnad 1. Helsestasjon: WIN MED, K2000, kontorverktøy 2005 Alle Fagkurs helsesøstere 2005 Alle Tiltak nr Hva / legetjenesten Når Hvem Kostnad 1. Smittevernkompetanse 2005 Smittevernlege og stedfortredende smittevernlege 2. Utarbeidelse av kompetansehevingsplan for legeseksjonen 2005 Kommunelege I 0 Tiltak nr Hva / sykepleietjenesten Når Hvem Kostnad 1. Kurs småkirurgi Høsten 2005 KH,YL,LJ Delta på legevaktskonferansen Høsten 2005 KH Kompetanseheving diabetessykepleier, hospitering 2005 YL Kompetanseheving lysbehandling, hospitering KH,YL,LJ Faglig oppdatering kreftsykepleier, hospitering ved UNN 2005 SA Utarbeidelse av kompetansehevingsplan astma- og blodtrykk 2005 KH, YL 0 Tiltak nr Hva / fengselshelsetjenesten Når Hvem Kostnad 1. Kompetanseheving rus- og psykiatriproblematikk 2005 MVP Tiltak nr Hva / merkantiltjeneste Når Hvem Kostnad 1. Delta på konferanser ved UNN i forbindelse med relevante kurs rettet mot resepsjonstjeneste/telemedisin i forhold til dette 2005 NH Tiltak nr Hva / jordmortjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på kompetansevedlikeholdskurs, hospitering 2005 OA 5000 Tiltak nr Hva / Fysioterapitjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på kompetansehevingskurs 2005 Fysioterapeuter Tiltak nr Hva / Ergoterapitjenesten Når Hvem Kostnad 1. Delta på fagseminarene som arrangeres av hjelpemiddelsentralen 2005 Ergoterapeut, vaktmester 10000

23 2. Delta på fagseminarer kompetanseheving ergoterapeuter, samt 2005 Ergoterapeut inerkommual ergoterapisamarbeid Tiltak nr Hva / Laboratoriet Når Hvem Kostnad 1. Delta på fagseminarer for kommunebioingeniører 2005 SD/CEÆ Delta på opplæringsprogrammer i rollen som superbrukere 2005 SD/CEÆ data Tiltak nr Hva / administrasjon/ledelse Når Hvem Kostnad 1. Delta på kurs/seminarer som bidrar til høynet kvalitet og effektivitet i hele virksomheten 2005 GON HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSHJULET FOR 2004 Det planlegges på sikt å utvikle et overordnet internkontrollsystem for virksomheten. Dette vil være et system som ikke vil være for komplekst, men vil være vektlagt kvalitetssikringsrutiner for driften av virksomheten. Nedenstående tabell viser internkontrollsystemet for HMS arbeidet for Internkontrollsystemet for HMS vil i all hovedsak sikre HMS arbeidet i virksomhetsplanen blir fulgt opp. Når Hva arbeidsmåte ansvarlig Fullført Januar Velge verneombud og varaverneombud for helsevirksomheten Valg av representanter. VL sender ut forslag til representanter, og mottar Nåværende verneombud samt virksomhetsleder 15. januar 2005 Januar Februar Verneombud, varaverneombud og virksomhetsleder kvalitetssikrer systemene, samt setter opp plan for arbeidet dette året. Skal dokumenteres. Gjennomføre førstehjelpsøvelse for ansatte eventuelle korrigeringer 2 arbeidsmøter a 2 timer VO og VL 31. januar 2005 Bruke eget personell til internundervisning for de ansatte. Ambulansepersonell og leger forespørres. Øvelser enten i gymsal eller kantine i forhold til antall påmeldte. Mars Brannøvelse Reell brannøvelse i samarbeid med brannvesenet og øvrige virksomheter på huset. VO og VL VO og VL 28. februar. 31. mars

24 April Vernerunder ergonomi Kartlegging alle ansattes VO, VL og fysioterapeut 30. april arbeidsplasser August/september Turdag Etablere minimumsbemanning. Utflukt med sosialt samvær Komité nedsettes. Ansvar: Kari H. Gjennomføres ultimo august/septemb er. Komiteen har opplegget klart innen 30 august August-desember Medarbeidersamtaler Møte med den enkelte ansatt VL 31. desember Oktober Vernerunder støy/lys Kartlegging av arbeidsplass. VL, VO og helsesøster 30 oktober /luft/kjemikalier/søppel/vann Fysisk gjennomgang av arealer November Statusmøte siste 12 måneder. Systemgjennomgang, VL og VO 30 november Kvalitetssikring. dokumentasjon samt HMS plan for 2006 Desember Julebord Hele virksomheten Komité Komité på plass oktober. Julebord desember. Vadsø, september 2004 Geir Olav Næss Virksomhetsleder helse

VIRKSOMHETSPLAN 2006 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN 2006 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2006 HELSEVIRKSOMHETEN VADSØ KOMMUNE 1. oppdatert versjon: 14.03.2006C:\Documents and Settings\arne.lindbach\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK3D\VP 2006.doc KAPITTEL 1 OVERORDNET

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Kommunal samfunnsmedisin

Kommunal samfunnsmedisin Kommunal samfunnsmedisin Administrasjon/ledelse Administrasjon av allmennlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling SMIL -

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Presentasjon for frislivssentralene i Nordland og Buskerud

Presentasjon for frislivssentralene i Nordland og Buskerud I BRØNNØY KOMMUNE Presentasjon for frislivssentralene i Nordland og Buskerud v/ Rita Jonassen, Frisklivskoordinator Nettverkssamling på Røst, 10. 12.juni, 2013 Geirs bestilling: Organisering Kvalitetssikring

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull 02H Desember 2004 1 INNLEDNING I løpet av siste

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss.

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Forebyggende virksomhet består i dag av 3 avdelinger : Helsestasjonen m / åpen barnehage. Avdeling psykisk helse (2

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere!

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! Vg1-konferansen Tromsø 15. januar 2014 Guri Moen Lajord, rådgiver Helse og Velferd, KS Nord-Norge Helse-Norge 520 000 personer jobber med helse

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet 1 Utfordringsbildet Vi spurte pasientene først, og de ga klare svar Bred enighet om utfordringene, som kan deles i to grupper: Generelle, gjennomgående utfordringer Spesielle utfordringer knyttet til noen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Kurs 7 Samfunnsmedisin Oddmund Suhrke, Samfunnsmedisiner Østre Agder/ (Regionsoverlege) Commonwealth-undersøkelsen Dårlig score: Ventetid på svar når man ringer

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer