VIRKSOMHETSPLAN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab Hovedområder i 2014 Helsefremming, forebygging og tidlig innsats «Aktiv skole» «Rett hjelp tidlig» «Leve HELE LIVET» Samhandling, kvalitet og kompetanse Pasient-/brukerinvolvering Kommunikasjon Helhetlig habilitering- og rehabiliterings Behandlingsflyt som gir best mulig Evaluering av egne Styringsverktøy

2 Målsettinger for områdene helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats «Aktiv skole» Vi har etablert «Aktiv skole» som et fast til barneskoler i Stavanger kommune «Rett hjelp tidlig» «Leve HELE LIVET» Vi deltar med fysio- og ergoterapifaglig kompetanse i «Rett hjelp tidlig» i barnehagene i Stavanger kommune Vi bidrar aktivt til satsingen «Leve HELE LIVET» ved at våre helsefremmende og forebyggende er inkludert og en kjent del av kommunens samlede Målsettinger for områdene samhandling, kvalitet og kompetanse Pasient-/ brukerinvolvering Kommunikasjon Vi ivaretar involvering ved at våre pasienter/brukere aktivt er med og påvirker tjenesteet Vi kommuniserer effektivt og tydelig internt og eksternt. Helhetlig habiliteringog rehabiliterings Behandlingsflyt som gir best mulig Evaluering av egne Utviklingsarbeid Vi bidrar til et helhetlig habilitering- og rehabiliterings i Stavanger kommune Vi gir riktig til de som henvender seg til oss, og til rett tid når effekten av våre størst Vi har en strukturert og kontinuerlig evaluering av egne som sikrer effektive og Vi bruker styringsverktøy for å dokumentere tjenestebehov, kapasitet og kompetansebehov Dokumentasjonen brukes aktivt for å videreutvikle tjenesten

3 HANDLINGSPLANER 2014 Delmål og tiltak til ene konkretiseres i handlingsplaner for hver avdeling. Handlingsplan Avdeling Barn og Unge Helsefremming, forebygging og tidlig innsats Aktiv skole Etablere aktiv skole som et fast til skoler i Stavanger kommune Rulle ut på 10 nye skoler i samarbeid med UiS Aktiv skolepakken, tips og veiledning i gymtimer og fysisk aktivitet i løpet av skoledagen Gruppen ved leder Per Helge Rett hjelp tidlig Tjenesten deltar med fysio- og ergoterapifaglig kompetanse i «Rett hjelp tidlig» Følge utrullingsplan fra høst Ha en plan for hvem fra avdelingen som skal være med på gjennomføringen. Følge fastsatt opplegg Opprette fast gruppe av terapeuter for gjennomføring, 5 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter. Gruppen ved Sekine og Tone I perioden gjennomføre opplegg vår og høst. Samhandling, kvalitet og kompetanse Pasient- /brukerinvolvering Få oversikt over hvordan vi samarbeider og involverer foreldre og pårørende. Klinisk audit foreldrekontakt, del 2 Fagmøte foreldresamarbeid Følge oppsatt plan Sekine (FK)

4 Kommunikasjon Kommunisere tydelig og effektivt internt og ekstern Helhetlig habiliterings Bidra til et helhetlig habiliterings i Stavanger kommune Gjennomføre klinisk audit foreldrekontakt, del 2 Fremme internt samarbeid mellom fysioterapeuter og ergoterapeuter ut mot brukere. Fremme samhandling med våre eksterne samarbeidspartnere. Følge oppsatt plan Faglig samarbeid om aktuelle tema og kollegaveiledningsgrupper Samhandlingsmøter mellom 1. og 2. linje Ansvarsgruppemøter Felles tverrfaglige Oppstart høst FK Høst Behandlingsflyt Gi riktig til de som henvender seg til oss, og til rett tid. Intern flyt av henviste saker (rett tjeneste til rett bruker til rett tid) Fagdag med Johannes Kolnes - etterarbeid Kollegaveiledningsgrupper Fagdag forventningsavklaringer, mål og tiltak Tema på samhandlingsmøte Innsatsteam + FK FK + April Juni Evaluering av egne Kontinuerlig evaluere egne for å sikre effektive og Utviklingsarbeid Bli mer bevisste i hvordan vi kan hente fram brukernes ressurser gjennom samtale og kartlegging. Oppstart innsatsteam Ferdigstille klinisk audit på rapportskriving/ dokumentasjon. Fullføre evaluering av grupper og i drift. Gjennomføre gruppesamtale i en gitt gruppe for å bidra til økt innsikt og involvering i egen situasjon. Konkretisere innhold i et, prøve ut og evaluere. Utarbeide rapportsjekkliste med bakgrunn i eksisterende maler og erfaringer fra klinisk audit Gjennomføre evalueringer av som ikke er evaluert i løpet av 2013 Gjøre erfaringer og starte et mer systematisk arbeid i Oppstart februar Randi + Bitte FK FK (AM) Systematisk arbeid ift mål og forventningsavklaringer Fagdag FK, Medio juni 14

5 Handlingsplan Avdeling Voksne og Eldre Helsefremming, forebygging og tidlig innsats «Leve HELE LIVET» Vi bidrar effektivt til satsingen «Leve HELE LIVET» ved at våre helsefremmende og forebyggende er inkludert og en kjent del av kommunens samlede Bidra til å heve dagsentrenes kompetanse om fysisk aktivitet og fallforebygging Godt samarbeid med nøkkelpersoner i Leve Hele Livet, særlig med tanke på gruppe i kommunen Ta opp igjen prosjektet «aktiv på dagsenter», for alle dagsenter. Følge opp enkelte dagsenter i etterkant for bedre implementering av aktivitet i det daglige arbeidet Opprette kontakt med nøkkelpersoner som jobber med det totale gruppeet + Samhandling, kvalitet og kompetanse Pasient- /brukerinvolvering Vi ivaretar involvering ved at våre brukere aktivt er med og påvirker tjenesteet Se handlingsplan for stab Kommunikasjon Vi kommuniserer tydelig og effektivt internt og ekstern Bevisst bruk av kommunikasjon og språk eksternt og internt Spørreskjema internt Samarbeidsmøter eksternt med HSK Samarbeidsmøte eksternt med rehab

6 Helhetlig rehabiliterings Vi bidrar til et helhetlig rehabiliterings i Stavanger kommune Følge opp overførte rehab-pasienter Gode overføringer mellom rehab og terapeuter ute Finne rett prioritering Overføringsmøter Samarbeidsmøter rehab. Og FE FK Terapeuter «Aktiv på dagsenter» Jobbe for mer aktivitet og trening i dagsenter + gruppen som skal drive prosjektet Behandlingsflyt Vi gir riktig til de som henvender seg til oss, og til rett tid med tanke på når effekten av våre størst Intern flyt av henviste saker (rett tjeneste til rett bruker til rett tid) Bedre utnyttelse av kapasitet hos terapeut på korttidsavd. (KT) Vurderingsteamprosjekt Faste terapeuter på KT sykehjem, faste dager og tider FK + FK Evaluering av egne Vi har en strukturert og kontinuerlig evaluering av egne som sikrer effektive og Riktig prioritering blant mottatte saker Alle vi har skal evalueres Kollegaveiledning og fagmøter blir viet temaet Evalueringer av tjeneste og gruppe FK FK Utviklingsarbeid Dokumentasjon fra styringsverktøy brukes aktivt for å videreutvikle Være tilgjengelig på nettsider med trenings «Aktiv på dagsenter» Vurderingsteam prosjekt Treningsvideo som kan legges på nettsiden til F/E (må utredes nærmere om det er mulig og lov) Se lenger oppe i planen + FK

7 Handlingsplan Stab Helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats Staben har oversikt over avdelingenes arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak, og kommuniserer dette internt og eksternt Bidrar til kvalitetssikring og fremdrift i prosessene i avdelingene Veilede og sikre fremdrift Søke midler Innhente litteratur Analyse av data Evaluere KU + Samhandling, kvalitet og kompetanse Pasient- /brukerinvolvering Vi ivaretar involvering ved at våre brukere aktivt er med og påvirker tjenesteet Kommunikasjon Vi kommuniserer tydelig og effektivt internt og eksternt Staben har gode systemer for tilbakemelding fra brukere (løpende og ved avslutning av saker) Brukergrupper er involvert i utviklingsarbeid på tjenestenivå Staben er informert og oppdatert på grupper/møter etc som pågår på huset Utrede hvilke system som fungerer (fokusgrupper, internett, papirformat, facebook, skjermløsning i resepsjonen etc) Utarbeide metoder for brukerinvolvering på systemnivå Grupper og møter registreres alltid i Outlook kalender, med møterom. Gruppeoversikt oppdateres ved endringer og 2 ggr pr år Intern opplæring for merkantile i Outlook kalender Oppdatere rutiner for tlf og e-post mottak KU + + Ledergruppen KU Alle FK + Januar og august VL Merkantile

8 Kommunikasjonslinjene er klare internt i staben, og mellom staben og avdelingene Virksomhetens visjon og målsetting er oppdatert Ansvar for møteledelse og referat systematiseres Alle møter har sakslister i forkant Utprøving av Yammer Revidere retningslinjer for fraværsmeldinger Revidere visjon og målsetting KU Møteleder Lederteam Merkantile Lederteam Helhetlig Re- og Habiliterings Vi bidrar til et helhetlig ReHabiliterings i Stavanger kommune Vi har oppdatert informasjon til publikum og samarbeidspartnere, og har flere kommunikasjonskan aler i bruk Oppdatere nettsidene Oversikt over, og revidere eksisterende informasjonsmateriell Ferdigstille nytt informasjonsmateriell Vurdere muligheter for bruk av sosiale medier som kommunikasjonsportaler Utarbeide og distribuere årsmelding for F/E-tjen. + KU KU KU Lederteam Lederteam Høst/vinter 2014 Fysio- og ergoterapitjenesten er en integrert del i kommunens. Staben tilrettelegger for samarbeidsstrukture r eksternt Dialogsamling Leve HELE LIVET Kompetanseheving felles kartleggingsverktøy F/E er involvert i satsingen «Helhetlig pasientforløp» Ha fast møter med oppvekst- og levekårsstab VL + VL Behandlingsflyt Vi gir riktig til de som henvender seg til oss, og til rett tid med tanke på når effekten av våre størst Prosessene i behandlingsflytarbei det i virksomheten er tilrettelagt, kvalitetssikret og samkjørte Kartlegging av kvalitetsindikatorer for tjenesteet Knytte arbeid med pasient/brukerflyt sammen med dokumentasjon fra styringsverktøy. Bidra til evaluering og dokumentasjon, og ta i bruk resultatene i utviklingsarbeidet. Lederteam/ ASSS KU + KU +

9 Evaluering av egne Vi har en strukturert og kontinuerlig evaluering av egne som sikrer effektive og Utviklingsarbeid Dokumentasjon fra styringsverktøy brukes aktivt for å videreutvikle Se hovedmål Veilede gjennomføring i klinisk audit i avdelingene Delta i evaluering av eksisterende Samlet gjennomgang av alle evalueringer og vurdere ene opp mot virksomhetens rammer og mål for det helhetlige Vårt kompetansearbeid er i tråd med plan for strategisk kompetansestyring Har oversikt over relevante data tjenesteet. Aktiv bruk av Plan for strategisk kompetansestyring Kartlegge type henvendelser som virksomheten mottar i perioden Hente ut epidemiologiske data Kompetansekartlegging Hente ut relevante CosDoc-data Lederteam og KU + Høst 2014 Merkantile og KU KU + + KU Ressursperson CosDoc +KU (+ FK) Relevante data blir brukt i utviklingsarbeidet Fagutvikling og kvalitetsarbeid (kompetanseheving, prosjektarbeid, fagmøter og fagdager osv) bygger på funn fra st.dataene Forkortelser: VL FK KU Virksomhetsleder Avdelingsleder Fagkoordinator(e) Kvalitetsutvikler Fagutvikler (e)