Temaplan for landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temaplan for landbruk"

Transkript

1 Temaplan for landbruk Prosjektskildring: Differensiering av landbruksareala i Meland kommune. Foto: Tore Inge Bratteteig Utsikt over Dale Revidert framlegg mai 2005

2 Prosjekt arealdifferensiering 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED PROSJEKTET. 2 2 KVA PROSJEKTET GÅR UT PÅ: 2 3 LITT OM KOMMUNEN Landskap: Berggrunn: Klima Vegetasjon: 5 4 PLANSTATUS 5 5 OVERORDNA FØRINGAR FOR AREALBRUK I MELAND KOMMUNE: 6 6 FRAMGANGSMÅTE OG KRITERIAR Hjelpemidlar Arbeidsmetode 6 7 AREALVURDERING Kriteriar for A- område og B- område : Jordbruk Kulturlandskapsverdi Skog 12 Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 1

3 Prosjekt arealdifferensiering Differensiering av landbruksareala i Meland 1 Bakgrunn og formål med prosjektet. Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga, inviterte kommunane i Hordaland til å ta del i eit prosjekt Differensiering av landbruksareala i Hordaland Meland kommune sa seg interessert i å delta i prosjektet. På bakgrunn av innkomne påmeldingar valde fylkesmannen ut 10 prøvekommunar i fylket til å delta i prosjektet. Meland kommune var ein av desse kommunane. 2 Kva prosjektet går ut på: Prosjektet har til føremål å kartleggje og differensiere landbruksareala i med sikte på å avklare kvar dei beste landbruksareala er lokalisert med omsyn til framtidig forvaltning. Likeins vil ein kartleggje areal som har fått redusert verdi som landbruksareal gjennom delvis utbygging, eller som av andre grunnar er mindre viktige for landbruksnæringa. Det kan vere jordbruks-, skogbruks- eller utmarksområde med svak produksjonsevne, marginale areal, eller areal som på ulike måtar er innbygd eller nedbygd. Areala er klassifisert og kartfesta i to kategoriar, A - område og B - område. Klassifiseringa er gjort på grunnlag av definerte og etterprøvande kriteriar og landbruksfagleg skjønn. Delegasjonsreglementet: I frå 2004 fekk kommunane delegert mynde til å avgjere alle saker etter jordlova, konsesjonslova og skoglova. Fylkesmannen vil etter dette ha eit spesielt tilsyn med jordlovshandsaminga i A- områda. Prosjektrevisjon Komité for kommunalteknikk miljø og landbruk handsama arealdifferensieringsprosjektet den og gjorde fylgjande samrøystes vedtak: Kommunestyret godkjenner framlegg til Differensiering av landbruksareala i Meland kommune 2003 med vedlegg. Planen skal vere ein temaplan som er knytt til kommuneplanen som vedlegg. Seinare på året kalla rådmannen inn til eit møte der ordførar, rådmann ass.rådmann, landbruksdirektør, landbrukssjef og skogbrukssjef var til stades. På dette møtet vart det frå ordførar utrykt ynskje om ein ny gjennomgang av kartdelen i planen med sikte på å få noko reduksjon i A- områda i planen. Dette vart også støtta av landbruksdirektøren. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 2

4 Prosjekt arealdifferensiering Administrasjonen har på denne bakgrunn gjennomført ei ny vurdering av planen. Denne nye gjennomgangen har medført ei justering av A- og B- områda i planen. Ein har også på kartet skilt A område - jordbruk og A område - Kulturlandskap. Dette for å illustrere betre poenget med at det ofte er det flotte kulturlandskapet heller enn sjølve jordbruksarealet som har medført at det er mykje A- område i. Utkastet til planen har vorte presentert fot fylkeslandbruksstyret, på landskonferanse for jordvern i Sandnes og i videoen Areal Lokalt gull som er sendt ut til alle kommunar i landet. Mesteparten av innhenta grunnlagstilfanget til dei enkelte bygdene vart henta inn i perioden 2001 til Sidan den gongen har ein hatt ein gjennomgang av kartgrunnlaget for jordbruksarealet som har medført endring i jordbruksarealet. Kommunen har fått ein auke på ca 1500 daa innmarksbeite. Desse nye tala og endringar som har skjedd vedkomande drift på dei enkelte bruk er ikkje fanga opp i den reviderte planen. Dette må skje ved revisjon av planen som bør gjennomførast samtidig som kommuneplanen sin arealdel vert revidert. Planen vert no fremja i revidert utgåve, mai 2005 for ny politisk handsaming. Kva oppnår ein: Sams nytte for landbruksforvaltninga i og hjå fylkesmannen. Enklare sakshandsaming i saker etter jordlov, skoglov, m.m. Meir pårekneleg utfall av arealsaker både for forvaltning og publikum. Kommunen får eit godt grunnlagsdokument i arbeidet med revisjon av kommuneplanen Kommunen får eit godt grunnlag til ei meir differensiert handsaming av arealsaker m.m. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 3

5 Prosjekt arealdifferensiering 3 Litt om Meland er ein øykommune i Nordhordland med eit samla flateinnhald på 90 km 2. Med sjøareal er flateinnhaldet 96 km 2. Kommunen er omgjeven av Mangersfjorden og Radfjorden i nord og nordaust. Hjeltefjorden og Herdlafjorden ligg i vest og sørvest, og Salhusfjorden ligg i søraust.. Meland grensar til nabokommunane, Askøy, Radøy, Lindås og Bergen. Kommunen består av tre øyar: Hovudøya Holsenøy, med tettstaden Frekhaug: 87,87 km 2 Flatøy m/ Håøya: 2,02 km 2. Øpsøy: 0,95 km Landskap: Terrenget er kupert og oppdelt i dalar med vatn, for det meste i lengderetning søraust nordvest. Det meste av arealet ligg under 200 meter over havet. Dei høgste toppane er Eldsfjellet (324 m.o.h.), Gaustadfjellet og Brakstadfjellet (begge 317 m.o.h.) Storavatnet med Rylandsvassdraget er dominerande vasskjelde og har eit nedslagsfelt som dekker 25 km 2 av sitt areal. Vatna og tjørnene i vassdraget utgjer til saman omlag 4,2 km 2. I tillegg er det mange mindre vatn og vassdrag. 3.2 Berggrunn: Geologisk høyrer Meland til Bergensbogane og det er desse som dannar grunnlaget for hovudlandskapstrekka i nordvestleg søraustleg retning. Dette viser at det ikkje berre er i fjellformasjonane, dalane og vassdraga i Meland, men i heile området der denne geologien er dominerande. Innan er det skilt mellom 5 bergartstypar som alle høyrer til anortosittgruppa. Eit breitt belte med anortositt går over nordaustre del av Flatøy og frå Skarpenes Gaustad, vestover på aust og nordsida av Storavatnet og over Eldsfjellet. Dette er ein bergart som inneheld mykje aluminium, og som difor forvitrar seint, og jorda i dette beltet er difor den skrinnaste i. Nord for Eldsfjellet går bergarten over i anortositt gabbro som medfører frodigare landskap. Sør for anortosittbeltet går det eit belte med høgt innslag av amfibolitt i ei breidde på meter frå Flatøy, over Litlebergen, Gripsgård, Åsebø og Io. Her er den beste skogsjorda i. Sør for dette beltet kjem eit belte med innslag av granitt før ein lengst sørvest får ei stripe med innslag av gneis langs Herdlafjorden mellom Mjåtveit og Eikeland. Den marine grensa har gått høgare enn no, og lausavleiringar avsett i sjøvatn finn ein på Fløksand, Io, Husebø, Sætre og Skjellanger. Dette høyrer til dei betre jordbruksareala i. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 4

6 Prosjekt arealdifferensiering 3.3 Klima Meland har eit fuktig klima som er typisk for ytre strøk i vår landsdel. Sumrane er relativ kjølige og vintrane milde. Snøen ligg som regel ikkje lenge. Årsnedbøren varierer frå ca millimeter nord på Holsenøy til ca millimeter, søraust i. Deler av, som har ope landskap, er utsett for vind. 3.4 Vegetasjon: Vegetasjonen i Meland er også påverka av menneskelege verksemd i lang tid. For meir enn 4000 år sidan byrja våre forfedre å påverka den naturlege vegetasjonen. Den mest karakteristiske landskapstypen er lyngheilandskapet nord i. Landskapet har helde ein syklisk likevekt på grunn av brann og beiting, med røsslyngdominerte heier som det mest utvikla stadiet. Hovudtreslaga i Meland er dunbjørk, vanleg furu og vanleg gran/sitkagran. Skogreisinga kom skikkeleg i gang tidleg på 50 talet, og fram til i dag er det tilplanta ca daa med gran og sitkagran. Beiting av husdyr i utmarka har vorte mykje redusert i dei siste 40 åra. Det har medført at dei naturlege treslaga bjørk og furu har auka mest i areal. For kvar daa gran som har vorte planta har den naturlege forynginga vore 2 daa furuskog og 3 daa bjørkeskog. I finn ein også på dei beste bonitetane mindre bestand av edellauvskog, som ofte er artsrike og difor har høg regional/lokal verdi. 4 Planstatus Kommunen har ansvar for å ta vare på landbruket sine interesser i eit heilskapleg perspektiv. Området er så nær knytt opp mot sine samla mål og prioriteringar at ein har valt å gjera landbruksplanen med mål og tiltak til ein integrert del av kommuneplanen sin langsiktige del. Arealdifferensieringsprosjektet har status som temaplan for landbruket, og er eit vedlegg til kommuneplanen for Verken kartet eller registreringane er juridisk bindande, men vil vera retningsgivande for handsaming av arealsaker m.m. Kommunen oppretta ei administrativ gruppe til å arbeide med prosjektet. Med i gruppa har vore Sveinung Toft, Laila Bjørge, Kjetil Christensen og Tore Inge Bratteteig. I tillegg har Komité for kommunalavdeling, miljø og landbruk oppnemnd Helge Bauge. Meland bondelag har oppnemnd formann Dagfinn Skare til å delta i gruppa. Rune Næss har digitalisert kartdelen. Politisk handsaming Kommunestyret gjer vedtak etter tilråding frå Komité for kommunalteknikk, miljø og landbruk og planutvalet. Det vert gjeve melding til Fylkeslandbruksstyret om vedtaket.. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 5

7 Prosjekt arealdifferensiering 5 Overordna føringar for arealbruk i Meland kommune: Landbruksdepartementet: St.prop. nr. 8! ) - Landbruk i utvikling. St. melding nr. 19 ( ) Om norsk landbruk og mat produksjon St. melding nr. 17 ( ) Verdiskaping og miljø -muligheter i skogsektoren. Miljøverndepartementet: St. melding nr. 29 ( ) - Regional planlegging og arealpolitikk. St. melding nr. 39 ( ) - Friluftsliv Fylkesmannen i Hordaland Strategisk landbruksplan for Hordaland Langsiktig forvaltning av landbruksareala i Hordaland Strategiplan for skogbruket i Hordaland Meland kommune: Kommuneplan planperiode Arealbruk og føresegner Kommuneplan planperiode Arealbruk og føresegner. Oversiktsplan for skogbruk Skogbruk - Hovudplan for veg Miljø og ressursplan Naturtypekartlegging i Meland 2003 Lovgrunnlaget: Lov om jord (jordlova, Lov om skogbruk og skogvern (skogbrukslova) - Plan og bygningslova. 6 Framgangsmåte og kriteriar 6.1 Hjelpemidlar Ein har teke utgangspunkt i eksisterande materiale: Kartgrunnlaget er landbruksregister, DEK (eigedomsgrenser) og DMK (markslagsgrenser) og ortofoto. Oversiktsplan for skogbruk i Meland (kartdel) Matrikkel over frådelingar i Kommuneplan Arealdel. Kommuneplan Arealdel. Prosjektnotat frå Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga Søknader om produksjonstilskot, lister over mjølkekvoter Database Filemaker no 6: STILK(Særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap) 6.2 Arbeidsmetode Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 6

8 Prosjekt arealdifferensiering Ein har først gjennomført registreringar og ei skildring av kvar bygd. Fylgjande vart registrert: Tal bruk i bygda. Arealoversyn i daa og % Jordbruksareal fordelt på fulldyrka og overflatedyrka/innmarksbeite. og skog/utmarksareal Skogsvegar i meter enkel traktorveg heilårs traktorveg bilveg Landbruksdrift: (husdyr,planteproduksjon, veksthus, sagbruk, juletrær m.m.) Gard som eigaren driv Gard som er bortleigd. Alder på aktive brukarar Under 35 år 35 år - 60 år over 60 år Teigstorleik 0-5 daa, liten 6-15 daa og, middels over 15 daa, stor Type produksjon fordelt på: Mjølkekyr (mjølkekvote) Ammekyr Storfe Sau Anna Kulturlandskapsverdi - høg - middels - låg: Landskaps/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Frådelingar - reguleringsplanar Tal frådelingar " " Tal reguleringsplanar Pressområde Ja/nei Arealvurdering Jordbruk A eller B - område Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 7

9 Prosjekt arealdifferensiering Kulturlandskap A eller B - område Skogbruk A eller B område Sjå prosjektskildring for definisjon av dei ulike kategoriane. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 8

10 Prosjekt arealdifferensiering 7 Arealvurdering 7.1 Kriteriar for A- område og B- område : Jordbruksarealet Produksjonsverdi (potensiale) Kulturlandskapsverdi Produksjonsverdi og kulturlandskapsverdi er vurdert kvar for seg. Det vil seia at sjølv om eit areal har låg produksjonsverdi for jordbruket, kan det ha høg kulturlandskapsverdi og på grunn av dette hamna i A-område. Skogen Produksjonsverdi Tilgjenge for maskinelt utstyr. Registreringane på areal m.m. frå kvar bygd, synfaring i kvar bygd, DMK kart og kartdelen til oversiktsplan for skog (der areala har vorte vurdert tidlegare) har vorte nytta som grunnlag for skilje areala i A og B område i kvar bygd. Skogen er vurdert på sjølvstendig grunnlag. I ei bygd kan skogen hamna i kategori A som eit godt skogsområde, medan jordbruksarealet kan ha liten verdi og hamna i kategori B. Forklaring på kva som ligg i kriteriane A og B område følgjer nedanfor. 7.2 Jordbruk Arrondering, driftstilhøve og jordbruksareal er noko av det me har vurdert i høve til jordbruksarealet. Hovudvekta har me likevel lagt på om arealet er ein del av eit samanhengande jordbruksareal eller ikkje. Kva som vert rekna som samanhengande areal vil variera i regionen og i. Me har lagt til grunn at store samanhengande jordbruksareal er større enn 50 daa, middels frå daa og lite samanhengande areal er mindre enn 30 daa. Dette i høve til kva som er representativt i vår kommune. Produksjonsverdien kjem til uttrykk gjennom arrondering, topografi, bonitet (produksjonsevne) tilgjenge og tilstand. Arrondering er eit uttrykk for teigstorleik og form, og seier noko om kor godt eigna arealet er for effektiv maskindrift. Ein teig er eit naturleg avgrensa jordbruksareal som ikkje er oppdelt av fysiske inngrep som vegar, bygningar, elvar og liknande. Ofte samanfattar ein dei ulike omgrepa og talar om lettdrivne areal som er teigar med jamn og fin fasong, høveleg storleik, god tilkomst og låg hellingsgrad, og tungdrivne areal som gjerne er små, oppstykka, bratte, dårleg arronderte m.m. Arrondering, topografi og bonitet er naturgjevne føresetnader som det er vanskeleg å endra medan tilgjenge og tilstand er tilhøve som den enkelte brukar kan gjera noko med. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 9

11 Prosjekt arealdifferensiering Det er ikkje teke omsyn til bruksstorleik då denne kan endrast over tid. Likeså er det ikkje teke omsyn til tilstanden jorda er i t.d. om det er trong for grøfting, ugraskamp og liknande Det er jordbruksarealet sitt potensialet som er lagt til grunn, innbefatta i dette er arrondering, topografi og bonitet. Jordart og mange andre faktorar er viktig for produksjonsevne til jorda, det er av omsyn til ressursbruken ikkje vurdert i dette prosjektet. Ein måte å dela inn dei ulike areala sin produksjonsevne på er å sjå på korleis dei er fordelt på markslag. I vår kommune er det i terrenget vanskeleg å skilja mellom ulike markslag som fulldyrka- og overflatedyrka jord, og drifta av desse er stort sett lik. Innmarksbeite er vorte ein viktig del av driftsopplegget på mange bruk, mellom anna på grunn av statlege pålegg om at mjølkekyr skal ut på beite. Det er dessutan ein rimeleg måte å produsera fòr på og beitedyr er framifrå kulturlandskapsarbeidarar. Det er ikkje skilt mellom fulldyrka og overflatedyrka jord og innmarksbeite i arealdifferensieringsprosjektet, og alt jordbruksarealet er like viktig. Det er ofte kort avstand mellom bygdene, og ein stor del av jordbruksareala er leigejord. Dei bruka som legg ned drifta leiger ofte vekk jorda til naboar eller andre i området. I ei bygd utan aktive brukarar kan likevel alt jordbruksarealet vera drive. Det er difor teke omsyn til at leigejord kan vera viktig for å oppretthalde økonomisk drivbare einingar. Det kan òg vera bruk som kan koma i sjølvstendig drift i framtida. Jordbruksmiljø er eit uttrykk for kor mange gardar som er i drift og kor stor jordbruksaktivitet det er i bygda. Visst ei bygd har mindre gode naturgjevne tilhøve, men mange aktive, unge gardbrukarar vil det trekka opp. Eit mindre aktivt miljø kan ikkje trekka arealet ned. A område jordbruk Store til middels store samanhengande areal God til middels god arrondering Lette til middels lette driftstilhøve Eit aktivt til middels aktivt jordbruksmiljø B områda jordbruk Små oppdelte areal Mindre god arrondering Vanskeleg driftstilhøve Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 10

12 Prosjekt arealdifferensiering 7.3 Kulturlandskapsverdi Kulturlandskapsverdier er vurdert ut frå desse kriteria: Landskap/opplevingsverdi Intakte landskapsformer, større samanhengande område, definerte landskapsrom, variert vegetasjon, intakte randsoner, bekkedrag, m.m. Kulturmark/biologisk mangfald Variert vegetasjon, skjøtta kulturmark, (Stilksøknader) - spesielle biotopar og sjeldne kulturmarkstypar. Bygningsmiljø/kulturmiljø Velhaldne gardstun, verneverdige bygningar, spesielle og verneverdige naustmiljø, steingardar, bakkemurar, skjeneflorar, potetkjellarar, vegfar, eldre driftsbygningar. Høg kulturlandskapsverdi A-område Kulturlandskap med høg verdi har mange av dei kvalitetane/ elementa som er nemnt nedafor. Større samanhengande område. Middels kulturlandskapsverdi A-område: Kulturlandskap med middels verdi kan ha kvalitetar/ element av høg verdi, men manglar gjerne det mangfaldet som ein finn i området med høg verdi. Låg kulturlandskapsverdi B-område: Kulturlandskapet har få element og er gjerne forringa med frådelingar og tekniske inngrep, og har få element. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 11

13 Prosjekt arealdifferensiering 7.4 Skog Det er teke utgangspunkt i Oversiktsplan for skogbruk i Meland A - områda skog: Økonomisk drivverdige skogområde, der det kan drivast eit rasjonelt og lønsamt skogbruk. Dette er område der det alt eksisterer eit skogvegnett, eller ein vurderer det lønnsamt å drive skogbruk ved å byggje eit skogsvegnett. B - områda skog: Område med middels og svak bonitet, der driftstilhøva og tilkomsten er middels- dårleg. Anna areal: Impediment er lagt i B- område. Dette er område som kan ha høg verdi som naturområde, område for vilt/friluftsliv eller andre verdiar. Kommunalavdeling for natur, næring og teniske tenester 12

14 Bygd/område Gardsnummer Flatøy Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 256 2,2 31 Skog/utmark ,1 Sum ,3 Tal bruk 13 Jordbruksarealet er omkransa av frådelte tomtar, vegar m.m.ein stor del av Flatøy er regulert område. Jordbruksarealet på nordsida av fylkesvegen har fin kvalitet, og mykje av dette arealet er bygd opp med tilkøyrde massar. Ein del fint beitelandlandskap. Mange frådelingar har redusert jordbruksareala, og stykka dei opp. Mykje nytta friluftsområde på vestsida av Håøya. Steinalderfunn på austsida av Flatøy. Lite att av den opprinnelege tunstrukturen.restaurert sjøbu og beiterydding med STILK- midlar. Fine landskapskvalitetar innimellom. 1 juletreplantasje. Dårleg bonitet i utmarka vest for fylkesvegen. Ein heil del granplantingar på austsida av Håøya. Vanskeleg tilgjenge på grunn av kraftline og mangel på veg. 1 Overflatedyrka/Innmarksbeite 225 Skogsvegar Enkel traktorveg 0 Heilårs traktorveg 0 Bilveg 0 Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under 35 0 Bortleigd 5 3, % Ikkje drift 5 5,7 over % Sum 13 11,6 Sum % Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Middel teigstorleik 12 Sum

15 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 11 3, ,7 Ammekyr 1 4,5 *Merknad: Storfe 41 5,0 Juletreplantasje Sau 142 6,9 Sum ,1 Anna * 1 5,6 Landskap/opplevingsverdi Kulturmark/biologisk mangfald Bygningsmiljø/kulturmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x Arealvurdering B x

16 Bygd/område Gardsnummer Leirvik/Beitingen Tal bruk 3 Hovuddelen av landskapsarealet er lagt ut til golf og naturpark. Jordbruksarealet er lite og oppstykka. 1 bruk i aktiv drift, ikkje spesielle kulturlandskapskvalitetar. 2 regulerte bustadfelt. Ein del sitkagran i område. 4 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Overflatedyrka/Innmarksbeite Jordbruksareal 63 0, Skog/utmark 417 0,6 Areal til golfbane kjem i tillegg 929 daa Sum 480 1,2 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 1 0, Ikkje drift over Sum 2 1,5 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum 12

17 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 44 2,1 Sum 44 2,1 Anna * 1 5,6 Mjølkekvote i liter *Merknad: Golfbane Landskap/opplevingsverdi Kulturmark/biologisk mangfald Bygningsmiljø/kulturmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B x x x Skogareal som grensar til Fløksand er sett i kategori A.

18 Bygd/område Gardsnummer Fløksand Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 178 1,5 113 Skog/utmark ,9 Sum ,4 Tal bruk 6 Områda lengst vest har store samanhangande jordbruksareal, med god arondering. Ein nyombygd driftsbygning. Ope landskapsrom, med Leirvika som sentralt landskaps-element. Opparbeid friluftsområde med parkering. Havstrand. Områda lenger aust er oppsplitta av mange frådelingar. Jordbruksarealet som er att er inneklemd av vegar og hus. Ein stor juletreplantasje. Ein del fine gamle bygningar som er godt ivareteken. Edellauvskog ned mot sjøen. Ein stilk søknad på beiterydding. Ein del samanhangande skogsområde nord for fylkesvegen. Ellers ligg skogområde som høyrer til Fløksand-gardane i Oneset. Store samanhangande område med furuskog og sitkaplantingar. Det er bygd 1 skogsbilveg inn i dette område + ein del traktorvegar. 5 Arealoversyn: Overflatedyrka/Innmarksbeite 65 Skogsvegar Enkel traktorveg 2000 Heilårs traktorveg Bilveg 860 Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 1 0, Ikkje drift 3 3,4 over Sum 6 5,9 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Middel teigstorleik 5 Sum

19 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 8 2, ,8 Ammekyr Storfe 20 2,4 *Merknad: Juletreplantasje Sau Sum 28 Anna * 1 5,6 Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/opplevingsverdi x x Kulturmark/biologisk mangfald x Bygningsmiljø/kulturmiljø x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x Arealvurdering B x Arealet lengst vest er sett i A

20 Bygd/område Gardsnummer Brakstad 6-7 Tal bruk 15 Ein open dal med store samanhangane jordbruksareal og eit fint kulturlandskap. Jordbrukarealet har god arrondering og er lettdrive, mykje myrjord. Ein del fine beiteområde i liene på sørsida. Mange fine steingardar, intakt tunstruktur, men ein del uheldige frådelingar skjemmer. Eit bruk økologiske drive. Flott kulturlandskap vestover mot Bjørndalen. Brakstadfjellet er eit populært turmål. Stilkmidlar til beiterydding. 2 gardssagbruk. Store samanhangande skogområde med gran og furu. 5 skogsvegar Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Overflatedyrka/Innmarksbeite Jordbruksareal 510 4, Skog/utmark ,9 To bruk har hovudbruk i anna bygd Sum ,2 Skogsvegar Enkel traktorveg 3100m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 6 5,6 under Bortleigd 6 3, Ikkje drift 3 3,4 over Sum 15 12,7 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

21 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 36 11, ,2 Ammekyr 2 9,1 *Merknad: Storfe 62 7,5 Sau 27 1,3 Sum ,8 Anna * Landskap/opplevingsverdi Kulturmark/biologisk mangfald Bygningsmiljø/kulturmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten x x x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x x Arealvurdering B Skogen opp mot Brakstadfjellet er sett i kategori B, p.g.a vanskelege terrengtilhøve

22 Bygd/område Gardsnummer Valde Tal bruk 4 Ein del større og lettdrivne teigar på sørsida av fylkesvegen. Arealet på nordsida av vegen har små jordbruksteigar og er kupert. Bra beitelandskap i lisidene. Fint kulturlandskap, inntakte landskapsformer. Bekken og vatnet er viktig landskapselement. Det er eit spesielt flott område med bakkemurar like ved Brakstadvatnet, som har høg kulturlandskapsverdi. Ikkje noko spesielt når det gjeld bygningar. Skilta stiar til nabobygder og Brakstadfjellet. Ein del samanhangande gran og sitkaplantingar. Høg bonitet. 2 skogsvegar. 8 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 128 1,1 69 Skog/utmark 499 0,8 Sum 627 1,8 Overflatedyrka/Innmarksbeite 59 Skogsvegar Enkel traktorveg 170 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 3 1, Ikkje drift over Sum 4 2,8 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Middel teigstorleik 8 Sum

23 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Ammekyr Storfe 18 2,2 Sau 105 5,1 Sum 123 7,3 Anna * Mjølkekvote i liter *Merknad: Landskap/opplevingsverdi Kulturmark/biologisk mangfald Bygningsmiljø/kulturmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten x x x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B Ein del av jordbruksarealet nord for vegen er sett i kategori B.

24 Bygd/område Gardsnummer Hjertås Tal bruk 8 Mesteparten av jordbruksarealet er små teigar, og det er kupert og tungdrevne. Ein del spesielt flott kulturlandskap, der både bygningar og kulturminne er teken godt vare på, men nokre uheldige frådelingar har redusert kulturlandskapsverdien. På sørsida av riksvegen er det eit bruk med høg kulturlandskapsverd, der både bygningar, landskap og kulturminne er teke vel vare på. 1 stilk-søknad på restaurering av torvhus og beiterydding. Edllauvskog ned mot fjorden.ein del samanhangande granplantingar på nordsida av fylkesvegen. Bra bonitet. 9 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 184 1,5 80 Skog/utmark ,6 Sum ,1 Overflatedyrka/Innmarksbeite 104 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 4 2, Ikkje drift 3 3,4 over 60 0 Sum 8 6,8 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Middel teigstorleik 5 Sum

25 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 12 0,6 Sum 12 0,6 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Merkander Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

26 Bygd/område Gardsnummer Holme 10 Tal bruk 5 Små jordbruksressursar. Lite areal i drift. Mykje kulturminne, murar.m.m. Elva er sentralt landskapselement. Intakt naustmiljø. Gamal handelstad Området er regulert til kulturminnevern. Holmestova,sjøhus. Det er gitt tilskot til skjøtsel og inngjerding av areal sør for fylkesvegen, biologisk mangfald midlar. Det er ellers ein del edelauvskog i området. Noko fin lauvskog nord for fylkesvegen. Det vart teke is til meieriet på Holme frå myrane nord frå fylkesvegen. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 116 1,0 76 Skog/utmark 494 0,8 Meland kommune - Sum 610 1,7 73 daa utmark Overflatedyrka/ Innmarksbeite 40 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift under 35 0 Bortleigd 2 1, Ikkje drift 3 3,4 over 60 0 Sum 5 4,7 Sum 0 0 Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

27 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau Sum 0 Anna * *Merknad: Inge bruk er sjølvstendig drive, men noko leigejord Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø x Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Edelauvskogområde har høg verdi i høve til biologisk mangfald. Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x Arealvurdering B x

28 Bygd/område Gardsnummer Tveit 11 og 12 Tal bruk 11 Åpent landskap. Ein del fine flate bøar som er samanhangande, lettdrivne areal, men det er òg mange små jordbruksteigar, kupert og oppdelt av haugar og vegar og frådelingar. Fint kulturlandskap med variert bø og beitemark Ein del fine steingardar. Ein del bra granplantingar på høg bonitet. 1 skogsveg. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 463 3,9 277 Skog/utmark 931 1,4 Sum ,3 Overflatedyrka/Innmarksbeite 186 Skogsvegar Enkel traktorveg 710 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 4 3,7 under Bortleigd 7 4, Ikkje drift over Sum 11 8,0 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

29 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 15 5, ,2 Ammekyr 1 4,5 *Merknad: Storfe 24 2,9 oppdrett av smådyr Sau 66 3,2 Sum ,6 Anna * 1 5,6 Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x x Arealvurdering B

30 Bygd/område Gardsnummer Røyset 13 Tal bruk 4 "Fjellgard" Bratt og tungdrive slåtteareal, men gode beiteområde. Jordbruksarealet er samanhengande. Ein ny driftsbygning. Mange restar etter kulturminne, mykje bakkemurar og mange steinhus. Flott hagemark bestokka med eikeskog. Bygda har høg kulturlandskapsverdi både p.g.a intakte landskapsformer og mange kulturminne. 1 stilk-søknad til beiterydding og restaurering av steinhus. Ein del yngre granplantingar. Middels bonitet. Trong for skogsveg. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 114 1,0 28 Skog/utmark 537 0,8 Sum 651 1,8 Overflatedyrka/Innmarksbeite 85 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg 0 0 Bilveg 0 Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 4 3,7 under Bortleigd 0 0, Ikkje drift 0 0,0 over Sum 4 3,7 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

31 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 12 4, ,2 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 40 4,9 Sau 100 4,9 Sum ,7 Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B God kvalitet på beite

32 Bygd/område Gardsnummer Erstad 14 Tal bruk 7 Mykje samanhengande lettdrive jordbruksareal, men noko areal er brattlendt. Fint og ope kulturlandskap. Ikkje noko spesielt med bygningane. Stilk-søknad til restaurering av løe. Eit stort samanhangande sitkafelt. Store hjorteskader i granfelt hkl. 3. Er uthogd. 3 traktorvegar. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 338 2,8 135 Skog/utmark 737 1,1 Sum ,0 Overflatedyrka/Innmarksbeite 203 Skogsvegar Enkel traktorveg 395 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under ,3 Bortleigd 4 2, ,7 Ikkje drift over Sum 7 5,2 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Middel teigstorleik 12 Sum

33 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe 3 0,4 Sau 64 3,1 Sum 67 3,5 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

34 Bygd/område Gardsnummer Hopland Tal bruk 7 Bygda har mykje samanhengande jordbruksareal. Myrane i botnen av dalen er dyrka, ein del jordbruksareal på platå, men mykje brattlendt. Flotte samanhengande beiteområde i lisidene og på sjølve åsen. Det er gjeve STILK midlar til beiterydding. Ein del turstiar i området. Terassejordbruk, gamle steinmurar, steinløer m.m. Gamalt vegfar Holme-Meland kyrkje. Intakt tunstruktur på ein del av bruka. Området har høg kulturlandskapsverdi. Det er bygd to landbruksvegar til beitene øverst på Hopland. Ein del samanhengande skogareal tilplanta med gran på sørsida av fylkesvegen. 15 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 292 2,5 91 Skog/utmark ,8 inkl. 6/1 Sum ,2 Overflatedyrka/Innmarksbeite 201 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under Bortleigd 3 1, Ikkje drift 1 1,1 over Sum 7 5,8 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

35 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 17 5, ,6 Ammekyr 3 13,6 *Merknad: Storfe 36 4,4 Sau 104 5,1 Sum ,7 Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten x x x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A x x x Arealvurdering B

36 Bygd/område Gardsnummer Meland 16 Tal bruk 5 Bra samanhangande jordbruksareal. Teigane er relativt flate og har brukbar størrelse. Fine beiter i lisidene. Fint ope kulturlandskap. Inntakte landskapsformer. Ein del gamle steinmurar, gamal kyrkjegard. Reguleringsplan for kyrkje og kyrkjegard. Ein del gran og sitkaplantingar. Høg bonitet. Ein del vanskeleg terreng. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 222 1,9 154 Skog/utmark 953 1,5 Sum ,3 Overflatedyrka/Innmarksbeite 68 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 3 1, Ikkje drift over 60 0 Sum 5 3,7 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

37 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 14 4, ,3 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 18 2,2 Sau 54 2,6 Sum 86 9,4 Anna * Landskap/oppleving x Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

38 Bygd/område Gardsnummer Bjørnestad 17 Tal bruk 3 Fine samanhangande jordbruksareal. Noko brattlendt. Dårleg arondering. Areala er i hovudsak godt drivne.. Det er ganske inntakte landskapsformer. Ikkje noko spesielt når det gjeld bygningar. Ein del steingardar og bakkemurar, noko hagemark. Mykje granplantingar. Noko bratt og ulent terreng. 2 skogvegar. Tursti til nabobygder og Krossfjellet. Reguleringplan for kyrkjegard. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 130 1,1 68 Skog/utmark 731 1,1 Sum 861 2,2 Overflatedyrka/Innmarksbeite 62 Skogsvegar Enkel traktorveg 1640 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 1 0, Ikkje drift over 60 0 Sum 3 2,5 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

39 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 6 2, ,1 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 0,0 Sau 13 0,6 Sum 19 2,6 Anna * Landskap/oppleving x Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 1 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

40 Bygd/område Gardsnummer Øvre Sagstad Tal bruk 10 Noko av det beste jordbruksareala i. Moreneavsetningar.Lettdreve jord. Noko brattlendt. Relative store samanhangande jordbruksområde. Fine beite. Verdfullt kulturlandskap. Intakt tunstruktur. Ein ny driftsbygning og ein er under oppføring. Også bra driftsbygningar elles. 2 Stilk søknader. Beiterydding, stiar og bakkemurar. Restaurering av eit gamalt steinhus. Den gamle kyrkjevegen går igjennom bygda. Viktig friluftsområde som nærområde til Frekhaug.. Fleire registrerte gravhaugar. Merka sti til Krossfjellet. Skogen: Mykje plantingar av sikta og gran. Høg bonitet. Terrenget er bratt. Bygd 3 skogsvegar og ein velteplass. 18 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 460 3,9 205 Skog/utmark 852 1,3 Sum ,2 Overflatedyrka/Innmarksbeite 255 Skogsvegar Enkel traktorveg 740 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 5 4,6 under Bortleigd 5 3, Ikkje drift 0,0 over Sum 10 7,7 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

41 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 32 10, ,5 Ammekyr 6 27,3 *Merknad: Storfe 82 10,0 Sau 18 0,9 Sum ,7 Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

42 Bygd/område Gardsnummer Nedre Sagstad Tal bruk 7 Jordbruksarealet er kupert og har mange små teigar. Ikkje nokon store samanhangande areal. Mykje fint beitelandskap, og noko hagemark. Eit fint og intakt kulturlandskap. Små haugar, bakkemurar. Eit av det finaste område med bakkemurar i. Relativt få landskapsingrep. 1 Stilk-søknad til resturering av gamal kyrkjeveg. Skogen: Eit større samanhangande område med granplantingar. Høg bonitet. Ein traktorveg 19 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 222 1,9 107 Skog/utmark 798 1,2 Sum ,1 Overflatedyrka/Innmarksbeite 115 Skogsvegar Enkel traktorveg 1140 Heilårs traktorveg Bilveg 0,7 daa Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 4 3,7 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 1 1,1 over 60 0 Sum 7 6,1 Sum Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum

43 Type produksjon Tal dyr Produksjon Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 6 2, ,0 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 30 3,6 eggproduksjon Sau 0,0 Sum 36 5,6 Anna * 1 Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

44 Bygd/område Gardsnummer Dale Tal bruk 12 Definert landskapsrom med Dalevatnet i botn og lisidene rundt på Øvre Dale. Jordbruksarealet ligg i dalbotnen. Mykje samanhangande jordbruksareal, men teigane er små og ein del jordbruksareal er brattlendt. Fine beiteområder i lisidene. Relativ bra tunstruktur og ikkje så mange inngrep i landskapet. 2 STILK søknader. Ein på beiterydding og ein for restaurering av håkjellar. Ein del fine bakkemurar. Dalen nedover mot Dalstø har ikkje så store samanhangane jordbruksareal. Småkupert. Fint naustmiljø på Dalstø. Fint kulturlandskap. Småskalalandskap. På Dale er det 1 sagbruk i aktivt drift, ein juletreplantasje som har vore i drift i fleire år.gartneri og vedutsal. Blåbæer. Det er planta mykje gran som står på høg bonitet. Alle hogstklassar. Bygd ein skogsbilveg og og ein del traktorvegar som som også er heilårsvegar. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 441 3,7 164 Skog/utmark ,7 Sum ,4 Overflatedyrka/Innmarksbeite 277 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg 1100 m 2480 m Bilveg 250 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 4 3,7 under Bortleigd 8 4, Ikkje drift 0,0 over Sum 12 8,6 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik Teigstorleik

45 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 0 0,0 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 32 3,9 Garteneri Sau 40 2,0 Juletreplantasje Sum 74 6,5 Blåbær Anna * 4 22,2 Sagbruk Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

46 Bygd/område Gardsnummer Mjåtveit Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 233 2,0 135 Skog/utmark 769 1,2 Sum ,2 Tal bruk 10 Småkupert jordbrukslandskap, til dels tungdreve, men fine beiteareal. Bra kvalitet på nydyrkingsareal. Mykje steingardar, steinløer og andre steinhus som er godt teken vare på. Mjåtveitelva er eit sentralt landskapselement. Variert lauvskog mot elva, området er mykje nytta til friluftsføremål. Måneskinsbrua er her sentral. Mykje påskeliljer. Dreiv i eldre dagar med salg på torget i byen. Ein del beitepåvirka lauvskog med stort mangfald av treslag. Intakte landskapsformer. Tunstrukturen er bra bevart. To Stilk- søknad på beiterydding og restaurering av torvhus,stall,m.m. Godkjend jordtipp.noko nydyrking. Fint intakt naustmiljø. Ein del vedhogst i området. Ein del granplantingar. Fylkesvegen dannar grense mellom A og B-område når det gjeldt kulturlandskap og jordbrukslandskap. Skogen omlag 2/3 i A. Mjåtveitstø er eit bruk der det historiske kulturlandskapet og bygningane er godt i varetake. 22 Arealoversyn: Overflatedyrka/ Innmarksbeite 98 Skogsvegar Enkel traktorveg 120 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 4 2, Ikkje drift 4 4,6 over 60 0 Sum 10 8,9 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik Teigstorleik

47 Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 14 4, ,3 Storfe 14 1,7 Sau 115 5,6 Sum ,9 Anna * Produksjon Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog

48 Bygd/område Gardsnummer Frekhaug 23 Tal bruk 2 Senteret i, det meste av landbruksarealet er regulert til utbyggingsføremål. Det av jordbruksarealet som er att er leigejord, små teigar med begrensa landbruksverdi. Tidlegare var dette eit fint kulturlandskap med små jordbruksteigar, haugar og hamrar. Dette landskapet er nå prega av attgroing. Liten jordbruksverdi i dag med smale teigar som det er vanskeleg å driva. Ikkje noko spesielt med bygningane. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 81 0,7 60 Skog/utmark 273 0,4 Overflatedyrka/Innmarksbeite 21 Sum 354 1,1 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 0,0 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0,0 over Sum 2 1,2 Sum 0 0 Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5 Teigstorleik

49 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr 0 Ammekyr Storfe 0 Sau 0 Anna * 0 Mjølkekvote i liter 0 *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

50 Bygd/område Gardsnummer Langeland Tal bruk 9 I frå fylkesvegen og nordvestover strekkjer deg seg eit samanhengande landbruksareal som går til Sagstadskulen, men heldt vidare fram innover Dalen mot Dalevatnet. Noko av jordbruksarealet er grunnlendt. Ein del frådelingar, men relativt inntakt tunstruktur. Fint kulturlandskap ned mot Mjåtveitelva, med mykje tørrmurar. Området er svært mykje brukt til friluftsliv og viktig nærområde til Frekhaug. Skogsareala har høg bonitet og det er eit samanhangande skogområde. Bra terreng og bonitet ned for vegen, men teigane er oppstykka. 24 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 232 2,0 159 Overflatedyrka/Innmarksbeite 73 Skog/utmark 764 1,2 Sum 996 3,1 Bonitetsfordeling daa Lauvskog Furu Gran/Sikta Høg bonitet 910 m 380 m Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar Landbruksdrift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 7 4, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 9 6,2 Sum Liten 0-5 daa Jordbruksdrift Teigstorleik Dårleg 0-5 daa Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Stor over 15 daa

51 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 20 6, ,7 Ammekyr 0,0 Storfe 11 1,3 Sau 0,0 Sum 31 7,9 Anna * 2 11,1 *Merknad: Juletreplantasje Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Spesielt landskap langs Mjåtveitelva, variert lauvskog bl.a svartor Tal frådelingar Sum Reguleringsplan Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog A Arealvurdering B

52 Bygd/område Gardsnummer Fosse Tal bruk 19 Åpent lanskapsrom med form som ein U - dal. Godt jordsmonn og ein del samanhengande jordbruksareal. Frodige lisider. Nokre av bruka er brattlendte. Ein del vassjuk mark i dalbotnen. Nokre intakte gardstun. 3 gamle navar smier i bygda. Gode beiteområder, fint kulturlandskap. Intakte lanskapsformer og kulturminne, men attgroinga er komen langt mange stader. Noko beitehagemark, og almeskog. 2 Stilk - søknader. Gamle gravhaugar er registrert, og kyrkjeveg til Meland. Mykje granplantingar i forskjellige hogstklassar. Manglar skogsvegar. Merka sti til Krossfjellet. Mange frådelingar på Øvre Fosse har redusert verdien på landbruksarealet, likeeins arealet ned mot Fossesjøen, difor ein del jordbruksareal i B. 25 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 575 4,8 293 Skog/utmark ,0 Sum ,8 Overflatedyrka/Innmarksbeite 282 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 4 3,7 under 35 0 Bortleigd 5 5, Ikkje drift 9 5,6 over Sum 18 15,0 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik Landbruksdrift Teigstorleik 10

53 Type produksjon Tal dyr kommune n Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 17 5, ,8 Ammekyr Storfe 38 4,6 Sau 32 1,6 Sum 87 11,8 Anna * Produksjon Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Ja Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

54 Bygd/område Gardsnummer Litlebergen 26 Tal bruk 7 Lite og dårleg jordbruksareal. Låg verdi på jordbruket. På nedsida av vegen er det mykje inngrep i form av bygningar. Dette er ikkje tilfelle på oppsida av vegen. Ingen stilk søknader i bygda. Verdfullt kulturminne knytt til Lillebergen som gamal handelstad. I tillegg det maritime, ein del fine naust og bryggjeannlegg. Skogen på oppsida av vegen er granskog. Store samanhangande område med høg bonitet. Ny skogsveg i hkl 6 er nettopp bygd. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 73 0,6 33 Skog/utmark 632 1,0 Sum 705 1,6 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 40 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg 550 m Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 0 0,0 under 35 0 Bortleigd 3 1, Ikkje drift 4 4,6 over Sum 7 6,4 Sum 0 0 Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5 Teigstorleik

55 Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Storfe Sau Sum 0 Anna * Produksjon Mjølkekvote i liter Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten x x x Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Ja Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

56 Bygd/område Gardsnummer Moldekleiv 27 Tal bruk 10 Her har det vore eit fint kulturlandskap med små jordbruksteigar, haugar og hamrar. Dette landskapet er nå prega av attgroing. Liten jordbruksverdi i dag med smale og oppdelte teigar som det er vanskeleg å driva. Ikkje noko spesielt med bygningane. Det er berre eit bruk som vert drive sjølvstendig. To område lagt ut til utbygging, og mange enkelt frådelingar. Skogsareala har høg bonitet men spesielt opp frå vegen er terrenget bratt, men det er samanhangande skogområde.. Bra terreng og bonitet ned for vegen, men teigane er oppstykka. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 155 1,3 65 Skog/utmark 781 1,2 Sum 936 2,5 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 90 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 5 3, Ikkje drift 4 4,6 over 60 0 Sum 10 8,6 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5 Teigstorleik

57 Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Storfe Sau 19 0,9 Sum 19 0,9 Anna * Produksjon Mjølkekvote i liter Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Ja Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

58 Bygd/område Gardsnummer Grasdal Tal bruk 5 Grasdal er eit smalt, langstrakt dalføre. Jordbruksarealet ligg i dalboten. Småskala landskap med små teigar. Mykje attgroing i beitelandskapet. Svak drift på ein del av areala. Tunstrukturen er relativt intakt. Grasdalsvatnet er eit fint landskapselement. Ein del steinbygningar, smie, potekjellar, steinløer, m.m. Det er ytt Stilkmidlar til restaurering og beiterydding. Grasdal har mykje lauvskog(bjørk) og ein del ganplantingar. Boniteten er høg. Det er bygd tre traktorvegar. Det er og nettop bygd ein bilveg fram til hyttefelt som også vil løyse ut ein del skogområder. Grasdalstjørna er eit flott landskapselement. 28 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 75 0,6 35 Skog/utmark 768 1,2 Sum 843 1,8 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 40 Skogsvegar Enkel traktorveg 1130 m Heilårs traktorveg Bilveg 40 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 3 1, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 4 2,8 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Teigstorleik

59 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Storfe Sau 23 1,1 Sum 23 1,1 Mjølkekvote i liter Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

60 Bygd/område Gardsnummer Hestnes 29 Tal bruk 3 Det er middels til dårleg jordbruksareal, små areal med nokre flate bøar. Nesten ikkje inngrep i landskapet, men landskapet er prega av attgroing. Svak drift på bruka. Ein Stilksøknad på beiterydding og restaurering av steingard, dette bruket er i ferd med å ta opp att drifta med villsau og hest. Nokre bra tun med fine bygningar. Stort område med lauvskog på høg bonitet bl.a svartor. Dei nordlegaste områda er furuskog på dårleg bonitet. Arm av Storavatnet, sentralt landskapselement. Ein del fine område for friluftsliv. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 90 0,8 50 Skog/utmark ,7 Sum ,4 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 40 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 3 2,2 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 9 Teigstorleik

61 Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Storfe Sau Sum 0 Anna * Produksjon Mjølkekvote i liter Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Merkander Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Den nordlegaste delen av skogen i B.

62 Bygd/område Gardsnummer Hestdal Tal bruk 3 Hestdal er ei fin jordbruksbygd. Definert landskapsrom. Det er ein langstrakt lang smal dal der det er dyrka nede i botn og beiteområde opp gjennom lisidene. Det er ikkje dei beste jordresusarane men areala er i god hevd og det er ein del større samanhengande areal. Det er nokon fine bygningsmiljø, steingardar. Fint kulturlandskap. Lite inngrep. Bekken som renn gjennom dalbotnen er eit sentralt landskapselement.ein Stilk søknad på beiterydding. Det er store samanhangande skogområde med ein del planteskog av gran. Bygd 1 skogsveg. 30 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 127 1,1 50 Skog/utmark 828 1,3 Sum 955 2,4 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 77 Skogsvegar Enkel traktorveg 260 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 0, Ikkje drift 1 1,1 over 60 0 Sum 3 3,0 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 12 Teigstorleik

63 Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 11 3, ,8 Ammekyr Storfe 31 3,8 Sau Sum 43 7,4 Anna * Produksjon Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Større samanhengande jordbruksareal

64 Bygd/område Gardsnummer Håtuft 31 Tal bruk 6 Dei jordbruksareala som er drivne er bra, men eit av bruka er prega av attgroing. Ein del samanhengande jordbruksareal. Mange fine kvalitetar på kulturlandskapet. Lite inngrep i landskapet. Lengste steingarden i, det er bygd ein del steinterasser. Stilk søknad på brakeløe,skjeneflor og beiterydding. Intakt tunstruktur og kulturmiljø, bl.a brakjeløe, smie, steinløe, potekjellarar m.m. Mykje av bygningane er i bra stand, men flere bygg treng restaurering. Skog med høg bonitet, samanhangande område. Både furu, lauv og granskog.tre skogsvegar i området. Nokon store eiketre i området. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 166 1,4 54 Skog/utmark 882 1,4 Sum ,8 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 112 Skogsvegar Enkel traktorveg 1670 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 3 1, Ikkje drift 1 1,0 over Sum 6 4,7 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 9 Teigstorleik

65 Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 11 3, ,8 Ammekyr Storfe 28 3,4 Sau Sum 46 7,0 Anna * Produksjon Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

66 Bygd/område Gardsnummer Myrtveit Tal bruk 3 Myrtveit er eit ope landskapsrom med Myrtveitjørna og Brakstadfjellet som sentrale landskapselement. Nokolunde samanhangande jordbruksareal i dalbotnen, men terenget er småkupert, teigane er små og tungdrevne. Gode beiteområde i liene ikring. Men og ein del attgroing. Det er ytt STILK - midlar til beiterydding. Intakt landskap, få inngrep. Bra tunstruktur, og eit bruk har kulturmiljø som er intakt og godt ivareteke. Ferdselvegar mot nabobygdene og Brakstadfjellet er vorte rydda og merka med StIlk midlar. Furuskog og lauv er hovudtreslaga i bygda. Lite granplantingar. Det er bygd ein traktorveg. 32 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 121 1,0 65 Skog/utmark 951 1,5 Sum ,5 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 56 Skogsvegar Enkel traktorveg 1330 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 1 0, Ikkje drift 0,0 over Sum 3 2,5 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Teigstorleik

67 Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 5 1, ,0 Ammekyr Storfe 9 1,1 Sau 70 3,4 Sum 84 6,2 Anna * Produksjon Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Noko av skogen i B på grunn av bratt Kulturlandskap terreng. Skog

68 Bygd/område Gardsnummer Bjørndalen - Sjurdalen Tal bruk 4 Bjørndalsvatnet og Bjørndalstjønna, med beitelandskapet jordbrukslandskapet utgjer utgjer eit verdfult eit verdfult landskapsområde med landskapsområde mange kvalitetar. med mange Det er rydda kvalitetar. og skilta Det gamle er rydda ferdselsvegar og skilta gamle til Myrtveit ferdselsvegar og til til Brakstadfjellet/ Myrtveit og til Brakstadfjellet/ Valde/Holmeknappen. Valde/Holmeknappen. Jordbruksarealet Jordbruksarealet har små teigar har mange små med teigar vanskeleg mange arrondering. med vanskeleg I Sjurdalen arrondering. ligg jordbruksarealet I Sjurdalen ligg jordbruksarealet på begge sider av på vegen begge innover sider av dalen. vegen Det er ein innover større dalen. samanhengande Det er ein større teig, samanhengande men og mange små teig, teigar. men og Store mange samanhangande små teigar. Store skogområde samanhangande med skogområde høg bonitet. med Bestokka høg bonitet. hovudsak Bestokka med furu hovudsak men og med ein del furu område men og med ein gran del i område hkl. 2 til med 5. Gode gran driftstilhøve. i hkl. 2 til 5. Gode I området driftstilhøve. er det bygd I området 5 enkle er traktorvegar det bygd 5 enkle og ein traktorvegar bilveg i klasse og ein bilveg 3. I bygda i klasse er det 3. 1 I bygda gardsag er det 1 gardsag Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 112 0,9 67 Skog/utmark ,0 Sum ,9 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 45 Skogsvegar Enkel traktorveg 1000 Heilårs traktorveg Bilveg 860 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under 35 0 Bortleigd 1 0, Ikkje drift 0 0,0 over Sum 4 3,4 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5 Teigstorleik

69 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 5 1, ,0 Storfe 10 1,2 Sau 52 2,5 Sum 67 5,4 Anna * 1 5,6 1 gardsag Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Bygda er sett i A på grunn av stor kulturlandskapsverdi og skogsverdi.

70 Bygd/område Gardsnummer Gripsgård 35 Tal bruk 2 Små jordressursar, men gode beiteressursar. Ein del attgroing. Få inngrep i landskapet gjev eit fint og intakt kulturlandskap som er småkupert med bakkemurar og steingardar. Biologisk mangfald registreringar på det nordlegaste bruket. Ein del artar som karaktiserar dei gamle slåtteengene. Bruket vart drive på gamle måten langt fram på 90-talet. Har fått midlar til restaurering av gamal vassdriven sag. Kvernhus er restaurert. Store samanhangande furuskogområde. Fuglebiotopar. Området har vorte registrert for biologisk mangfald. 1 skogsveg i området. Storavatnet er sentalt landskapselement. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 107 0,9 20 Skog/utmark 882 1,4 Sum 989 2,3 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 87 Skogsvegar Enkel traktorveg 800 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 0 0,0 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0 0,0 over Sum 2 1,2 Sum 0 0 Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 11 Teigstorleik

71 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr 0 0 Storfe 0 0 Sau 0 0 Sum 0 0 Mjølkekvote i liter Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten P.g.a attgroing Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Bygda er sett i A på grunn av stor kulturlandskapsverdi og skogsverdi

72 Bygd/område Gardsnummer Odland Tal bruk 6 Middels til dårleg jordbruksareal. Små areal som er tungdreve, men fint beitelandskap oppover i liene. Særegent landskapsrom med høge fjell som rammer inn bygda mot fjorden. Ein del hagemark med bakkemurar, og bra lauvskog oppover liene. Flott kulturlandskap i den sørligaste delen av bygda, ein stilk søknad på restaurering av skjeneflor. Det er ellers fine gamle bygningar og tun i bygda, m.a naust og smie i god stand. Eit av bruka har intakt og velhalde bygningar og kulturmiljø. Skogen har liten betydning i bygda utanom ein del vedskog. Flotte område for friluftsliv. I dei nordligaste områda er det mange hytter. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 141 1,2 54 Skog/utmark ,5 Sum ,7 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 87 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 4 2, Ikkje drift 0 0 over Sum 6 4,3 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Teigstorleik

73 Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr 0 Storfe 0 Sau 47 2,3 Sum 47 2,3 Anna * 0 Produksjon Mjølkekvote i liter Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Gardsbruk m/ intakt tun og kulturlandskap Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Pressområde Nei press for hyttebygging Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Små jordressursar, men bygda er sett i A på

74 Bygd/område Gardsnummer Rifsgård 38 Tal bruk 3 Jordressursane er middels til dårleg, med ein del samanhengande areal. Nokon fine opne områder, men noko kupert. Få inngrep i kulturlandskapet. Tre STILK søknader på beiterydding og ein på restaurering av smie og steingard. Interessant historisk område ned mot den gamle damskipskaien med gammalt meieri m.m. Skogområda har høg bonitet, det er planta mykje gran og områda er samanhangande. Noko av terrenget i områda vest for fylkesvegen har vanskelege driftstilhøve. Ein del edellauvskog i austsida av fylkesvegen. Ein del av lauvskogen er avstandsregulert. I vestlege delane av bygda er det fjell/impediment. Mange frådelingar til hytter i strandsona. Sti til Gaustadfjellet. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 192 1,6 68 Skog/utmark ,2 Sum ,9 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 124 Skogsvegar Enkel traktorveg 670 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under 35 0 Bortleigd 0, Ikkje drift 0,0 over Sum 3 2,8 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 11 Teigstorleik

75 Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 18 5, ,9 Ammekyr 0,0 Storfe 22 2,7 Sau 0,0 Sum 40 8,6 Anna * Produksjon Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

76 Bygd/område Gardsnummer Gaustad 39 Tal bruk 5 Dette er ei fin jordbruksbygd med veldrivne gardar, sjølv om mykje av slåttearealet består av små teigar med dårleg arrondering. Fine og samanhangande beiteområde. Landskapet er ganske intakt: Lite frådelingar. Kulturlandskapet: Mange fine bygningar, steinmurar i løer og andre små hus. Det er fleire STILK søknader i bygda på beiterydding og restaurering av hus. Fine plantefelt nord for fylkesvegen, men ikkje spesielt bra skogsområde på grunn av bratt tilgjenge. Sør for vegen er skogareala myrlendt og oppstykka av frådelingar, slik at skogverdien er begrensa. Store område passar for friluftsliv, merka sti til Gaustadtoppen. Eit god fuglebiotop ved Skogsvatn og evja. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 143 1,2 26 Skog/utmark ,0 Sum ,2 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 117 Skogsvegar Enkel traktorveg 1335 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under Bortleigd 1 0, Ikkje drift 1 1,1 over Sum 5 4,5 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Teigstorleik

77 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 0,0 Ammekyr 3 13,6 Storfe 4 0,5 1 bruk har hovudbruket i anna Sau 190 9,3 bygd Sum ,0 Anna * 1 5,6 Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B B Bygda er sett i A p.g.a kulturlandskapet

78 Bygd/område Gardsnummer Espetvedt 40 Tal bruk 4 Dette er ein dal der det er dyrka i dalbotn og litt oppover sidene. Middels til mindre gode jordbrukstilhøve. Små teigar og dårleg arrondering. Lite inngrep i landskapet. Fint kulturlandskap, småkupert, restar av steingardar og gamle hus. Ein Stilk søknadsom går på beiterydding og restaurering av ein skjeneflor. Spesielt bygningsmiljø på den gamle dampskips kaien på Furuskjegget. Trong for restaurering av lemstove, lagerbygg og naust. 1 stilk søknad på naust. Utmarka vert mykje nytta til beite for sau og storfe. Dårleg bonitet for skog. Anortositt. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 137 1,2 31 Skog/utmark ,7 Sum ,9 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 106 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 1 0, Ikkje drift 1 0,9 over Sum 4 3,7 Sum Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 8 Teigstorleik

79 Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr 0,0 Ammekyr 6 27,3 Storfe 10 1,2 Sau 90 4,4 Sum ,2 Anna * Produksjon Mjølkekvote i liter Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 0 Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

80 Bygd/område Gardsnummer Skarpenes 41 Tal bruk 3 Dårleg jordbruksareal, små teigar og dårleg arrondering. Ikkje noko spesielt med kulturlandskapet. Mykje frådelingar, stort hyttefelt. Landskapet er mykje prega av attgroing. Ikkje noko spesielt med bygningsmiljøet. Dårleg område for skog. Mykje dårleg bonitet. Kan vere fine friluftsområde ved sjøen. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 95 0,8 0 Skog/utmark 355 0,5 Sum 450 1,3 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 95 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0,0 over Sum 3 2,2 Sum Teigstorleik Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 14

81 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr 0,0 Ammekyr 0,0 Storfe 3 0,4 Sau 16 0,8 Sum 21 6,9 Mjølkekvote i liter Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar 1 Ja/nei Nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

82 Bygd/område Eikeland Gardsnummer 42 Tal bruk 9 Ein del samanhangande jordbruksareal, men ein del er ute av drift og resten vert ekstensivt drive. Det er ellers ein del frodigt areal på Eikeland. Ein del gamle hus og som er bra teken vare på. Stilksøknad til beiterydding, stiar, bakkemurar og restaurering av naust. Eikelandsvatnet er ein fin naturressurs. Skogen betyr lite på Eikeland. Mykje grunnlent mark og svak bonitet. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 113 1,0 55 Skog/utmark ,8 Sum ,7 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 58 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 1 0, Ikkje drift 6 6,9 over 60 0 Sum 9 9,4 Sum Teigstorleik Liten 0-5 daa Middels 6-15 daa Stor over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5

83 Produksjon Type produksjon Tal dyr Mjølkekyr Ammekyr Ammekyr Storfe Sau 17 0,8 Sum 17 0,8 Anna * 1 5,6 Mjølkekvote i liter *Merknad: kommun en Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde JA Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

84 Bygd/område Gardsnummer Ryland 43 Tal bruk 8 Åpent landskap. Eit samanhangane jordbruksområde, litt ymse kvalitet, grunnlent og kupert enkelte stader. Ikkje noko spesielt med tunstruktur og kulturlandskap. Grensar mot areal som er under regulering til byggeområde. Rylandsvatnet er eit fint landskapselement. Utmarksareal ned mot Eikelandsvatnet har dårleg kvalitet. Mykje skogplantingar, gran og sitka. Ein skogsveg. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 195 1,6 115 Skog/utmark ,3 Sum ,9 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 80 Skogsvegar Enkel traktorveg 430 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under 35 0 Bortleigd 6 3, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 8 5,6 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 7 Status

85 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau Sum 0 Anna * 1 5,6 *Merknad: Veksthus Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Pressområde Ja/nei Nei Regulering pågår Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Status

86 Bygd/område Gardsnummer Skintveit 44 Tal bruk 3 Mindre godt jordbruksareal, små teigar, grunnlendt, dårleg arrondering. Det er ikkje så mange av bruka som er i drift. Mykje flott kulturlandskap, beitehagemark m/bakkemurar. Enkelte gamle løer. Ein del lauvskog i tilknyting til innmarka. Utmarka bestokka i hovudsak med furuskog. Bygd kombinert skogsbilveg/gardsveg og traktorveg igjennom skogen. Rylandsvatnet er eit flott landskapselement. Flott turtereng. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 49 0,4 20 Skog/utmark ,7 Sum ,1 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 29 Skogsvegar Enkel traktorveg 1400 m Heilårs traktorveg Bilveg 380 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0,0 over Sum 3 2,2 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 3 Status

87 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 39 1,9 Sum 39 1,9 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Mesteparten av skogen er i A Status

88 Bygd/område Gardsnummer Vikebø 45 Tal bruk 7 Jordbruksarealet har små teigar, oppstykka areal av haugar og hamrar samt frådelingar. Ikkje dei beste områda for jordbruk. Ein del fine beiteområde som er mykje prega av attgroing. Ein del fint kulturlandskap med inntakte landskapsformer og murar steingardar, og noko hagemark som tek til å gro att. Særprega naustmiljø og kaianlegg. Større almeskog ved Åsebøvegen er registrert i naturtypekartlegging. Store samanhangande lauv- og furuskogområde som det nettopp har vore utskifting på. Det er bygd ein skogsveg inn i skogsområdet. Viktige friluftsområde i Lunden. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 125 1,1 16 Skog/utmark 760 1,2 Sum 885 2,2 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 109 Skogsvegar Enkel traktorveg 1800 m Heilårs traktorveg Bilveg 0,3 daa Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 2 1, Ikkje drift 4 4,6 over Sum 7 6,8 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 7 Status

89 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe 5 0,6 Sau Sum 5 0,6 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Ja Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Status

90 Bygd/område Gardsnummer Åsebø 46 Tal bruk 5 Jordbruksarealet har relativt små teigar og ganske kupert, men ein del samanhangande areal. Flott kulturlandskap med intakt tunstruktur og få inngrep i landskapet. Ein del bra skog på Åsebø. Furu og gran. Høg bonitet. Bygd ein skogsveg. Eit fint almebestand i byrjinga på Åsebøvegen. Åsebøåsen og Storavatnet sentrale landskapselement. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 116 1,0 38 Skog/utmark 843 1,3 Sum 959 2,3 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 78 Skogsvegar Enkel traktorveg 710 m Heilårs traktorveg Bilveg 50 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under Bortleigd 3 1, Ikkje drift 1 1,1 over Sum 5 3,9 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Status

91 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 52 2,5 Sum 52 2,5 Anna * 1 5,6 *Merknad: Vektshus Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Status

92 Bygd/område Gardsnummer Rossland 47 Tal bruk 14 Det er ikkje så mange av bruka som er i drift. Mykje dårleg jordbruksareal har små og grunnlendte teigar med dårleg arrondering. Enkelte område har ei fint kulturlandskap, mellom beitehagelandskap sør om fylkesveg. Enkelte gamle løer. Både jordbruks- og kulturlandskapsverdien er redusert som følgje av mange frådelingar. Skogsmarka har mykje dårleg bonitet. Ein del lauvskog i tilknyting til innmarka og ein del granplantingar. Ingen skogsveg. Merka tursti til Eldsfjellet, som er eit sentralt landskapselement. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 182 1,5 84 Skog/utmark ,3 Sum ,8 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 98 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 6 3, Ikkje drift 5 5,7 over Sum 13 11,3 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 3 Status

93 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe 14 1,7 Sau 3 0,1 Sum 17 1,8 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Ja Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Status

94 Bygd/område Gardsnummer Skurtveit 48 Tal bruk 7 Ikkje dei beste naturgitte føresetnader for jordbruksdrift, på grunn av små og kuperte teigar med dårleg arrondering, men det gjort mykje jordforbetringar og areala er godt drivne. Eit flott kulturlandskap er oppdyrka inn mellom bergnabbar. Nokre gamle våningshus som er intakte. Mot fylkesvegen er areala oppstykka av frådelingar som har redusert jord- og kulturlandskapsverdien. Skogsmarka har dårleg bonitet. Berggrunnen er eklogitt som er omdanna frå anortositt. Eldsfjellet er sentralt landskapselement. Området er mykje nytta til friluftsliv mellom anna stiar til Eldfjellet og vestover mot Sætre/Husebø. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 171 1,4 81 Skog/utmark ,3 Sum ,7 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 90 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 4 2, Ikkje drift 1 1,1 over 60 0 Sum 7 5,5 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Status

95 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 19 6, ,6 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 48 5,8 Sau 0,0 Sum 67 12,1 Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Areal sørom vegen sett i B. Status

96 Bygd/område Gardsnummer 49 Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 220 1,9 133 Skog/utmark ,3 Sum ,2 Tal bruk 17 Frodigt og godt jordbruksareal. Ein del flate og større samanhangande teigar, men ein del teigar er ikkje i drift og det medfører attgroing. Beitområde på nordsida av vegen er eit flott kulturlandskap og eit godt beite. Enkelte lommer med fint kulturlandskap. Stilkmidlar til beiterydding, og til potekjellar, garflor, fleire naust. Det har tidligare vore eit aktivit veksthusmiljø, men i dag er det berre to som driv med dette. Godt klima for grønnsaker. Mykje skjemande spor etter gamle veksthus som stå til nedfals. I sørdelen av bygda er kulturlandskapet oppsplitta av frådelingar, lite samanhangande areal. Friluftsområde med ca 700 daa tilplanta sitkagran og andre større samanhangande skogområde med høg bonitet. 1skogsveg. Området vestover er flott for friluftsliv, særleg båtliv. Marina v/ Io brua. Io Arealoversyn: Overflatedyrka/ Innmarksbeite 87 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg 300 m 150 m Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under 35 0 Bortleigd 8 4, Ikkje drift 5 5,7 over Sum 16 13,5 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 6 Status

97 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 165 8,0 Sum 165 8,0 Anna * 2 11,1 Mjølkekvote i liter *Merknad: Veksthus Friluftsområde/skog Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Flott naustmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Ja Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealet lengst sør er sett i B pga oppstykka av frådeligar Status

98 Bygd/område Øpso Gardsnummer 50 Tal bruk 4 Øpsen er ei øy. Det har ikkje vore jordbruksdrift her på mange årtier, men i dei seinare år er det starta eit spanande prosjekt med å utvikla Ypsøy kystgard. Drifta i dag er utegangarsau og bier i kombinasjon med kulturbasert opplevingar, fiske m.m. Flott kulturlandskap med mange kvalitetar mellom anna naustmiljø, kystlynghei som no vert skjøtta med brenning/beiting m.m. Mykje eldre frådelte hyttetomtar midt på øya, men ellers få inngrep i landskapet. Det er planta ein del sitka på søre delen av øya. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 23 0,2 23 Skog/utmark 447 0,7 Sum 470 0,9 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 0 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 2 1, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 3 2,2 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 8 Status

99 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 23 1,1 Sum 23 1,1 Anna * Mjølkekvote i liter *Merknad: villsau-debiogodkjent som økologisk drift Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Kystlynghei Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Status

100 Bygd/område Gardsnummer Landsvik 51 Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 270 2,3 102 Skog/utmark ,2 Sum ,5 Tal bruk 14 Fint åpent landskap. I den nordlege delen av bygda er det noko samanhangande jordbruksareal, men ellers er teigane er små og oppsplitta. Noko fine beite, men mykje areal er ikkje halden i hevd og er delvis lagt brakk/attgrodd. Litt er no i ferd med å koma i drift att. Ytt Stilk midlar til beiterydding, gjerding for utegangarsau, restaurering av potekjellar og smie. Fin beitehagemark i aust med innslag av edellauvskog. Fine steinhus,steingardar og nokre restaurerte småhus. Fine naustmiljø. Kulturlandskapsverdien er redusert som følgje av mange frådelingar til hytter. Ein del av utmarka er grøfta og tilplanta med sitka. Ellers er utmarka lyngmark som tek til å gro att med lauvskog. Arealoversyn: Overflatedyrka/ Innmarksbeite 168 Skogsvegar Enkel traktorveg 1600 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under 35 0 Bortleigd 7 4, Ikkje drift 4 4,6 over Sum 14 11,7 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 5 Status

101 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 59 2,9 Sum 59 2,9 Anna * *Merknad: ein villsauprodusent Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Beiteskog, naustmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Areala er delt både på jord-, skog og kulturlandskap Status

102 Bygd/område Gardsnummer Kårbø 52 Tal bruk 10 Mange gamle hus med inntakt byggeskikk/tunstruktur, og det er gjordt få endringar i landskapet. Jordbruksarealet som ligg i eit dalføre mellom fylkesvegen og sjøen er kupert og lite samanhengande. Nokre bruk er ikkje i drift, men på fleire bruk er drifta teke opp att dei siste åra m.a økologisk fruktdyrking, sau og hest. På venstre sida av vegen ned mot kaien er det tendensar til beitehageskog Verdfullt naustmilø på Kårbøkaien, notbu. Det ligg eit stort hyttefelt nordvest på Kårbø. Ein del bra skog. Kårbøtjørna sentralt landskapselement. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 131 1,1 28 Skog/utmark ,7 Sum ,8 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 103 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under Bortleigd 3 1, Ikkje drift 3 3,4 over 60 0 Sum 9 8,1 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 7 Status

103 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 5 0,2 Sum 5 0,2 Anna * 2 11,1 *Merknad: hest,frukt, ved. Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Naustmiljø og tunstruktur Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Status

104 Bygd/område Gardsnummer Bratshaug 53 Tal bruk 5 Ein del samanhengande jordbruksareal, beitemark nordom vegen er ikkje i drift. Noko av areala kunne med fordel vore meir intensivt dreve og ein del av myrane treng grøfting. Fine element med steingardar og bygningar som det er teke vare på. Byggeskikken er ikkje spesielt godt ivareteken på Bratshaug, men det er ikkje gjort store inngrep i kulturlandskapet. Stilk-midlar til beiterydding. Fine naturkvaliteter rundt Bratshaugtjørna. Det er planta mykje skog på Bratshaug og det er bygd skogsvegar her. Det ligg eit hyttefelt i bygda. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 219 1,8 76 Skog/utmark 730 1,1 Sum 949 3,0 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 143 Skogsvegar Enkel traktorveg 990 m Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 1 0,9 under 35 0 Bortleigd 4 2, Ikkje drift 0,0 over 60 0 Sum 5 3,4 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 13 Status

105 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau 32 1,6 Sum 32 1,6 Anna * *Merknad: Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Areal på austsida av Husebøvågen er oppsplitta av frådelingar m.m. Status

106 Bygd/område Gardsnummer Husebø 54 Tal bruk 13 Åpent og flott kulturlandskap med inntakt tunstruktur, og eit særleg fint og godt bevart naustmiljø i Husebøvågen. Stort beiteområde ved hovudvegen, men med ein del vassjuk mark og lyssiv. Jordbruksarealet er samanhengande, men noko kupert. Det er to relativt nye driftsbygningar på Husebø og eit aktivt jordbruksmiljø. Kulturlandskapet er verdifullt det er gjordt lite inngrep i landskapet..det er ein del steinhus/torvhus i utmarka og det er ein del av dei gamle ferdselsårane som er inntakte.ytt stilk-midlar til restaurering av fleire naust og notbu. Eit lite byggefelt.. Ein del bra plantingar av skog på Husebø. Lyngheia gror også her igjen spesielt med brakje. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 482 4,1 184 Skog/utmark ,4 Sum ,5 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 298 Skogsvegar Enkel traktorveg 560m Heilårs traktorveg 606 m Bilveg 180 m Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 3 2,8 under Bortleigd 9 5, Ikkje drift 1 1,1 over 60 0 Sum 13 9,5 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 11 Status

107 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 22 7, ,0 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 40 4,9 Vedproduksjon Sau 65 3,2 Sum ,3 Anna * 1 5,6 Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Naustmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Arealvurdering A B Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Status

108 Bygd/område Gardsnummer Skjellanger Tal bruk 13 Skjellanger er den nordlegaste bygda i. Åpent landskap, men kupert. Oppdyrka inn mellom knausar og koller, mange små teigar. Tunstrukturen er mykje intakt. Det er gjerda inn eit større beiteområde på ca daa som det er ytt STILK midlar til, og restaurering av to gamle driftsbygningar. Det er bygd ny driftsbygning til sau. Ein del kystlynghei. Strandeng som er ein skjelden kulturmarkstype finn ein sør for nausta på nordspissen. Her er det eit fint og intakt naustmiljø. Det er også rydda og merka tursti som det er ytt STILK- midlar til. Ein del sitkaplantingar som enno er i hkl. 2 og 3. Også noko buskfuru og vanleg furu. Her ikkje bygd skogsvegar. 55 Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 276 2,3 201 Skog/utmark ,8 Sum ,1 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 75 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 5 4,6 under Bortleigd 6 3, Ikkje drift 1 1,1 over Sum 12 9,5 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 7 Status

109 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter kommune n Mjølkekyr 9 3, ,6 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 10 1,2 Forsvaret sitt jordbruksareal Sau 133 6,5 er bortleigd Sum ,7 Anna * 2 11,1 Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Kystlynghei Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Kystlynghei Status

110 Bygd/område Gardsnummer Radøy 56 Tal bruk 7 Dette er utmarksteigar som vert eigd av bønder frå Radøy. Det manglar veg fram til teigane. Arealoversyn: Markslag daa daa kommun en Jordbruksareal 0,0 Skog/utmark 741 1,1 Sum 741 1,1 Fulldyrka Overflatedyrka/ Innmarksbeite 0 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal kommun en Alder på aktive brukarar % Eige drift under 35 Bortleigd Ikkje drift over 60 Sum 0 Sum 0 Dårleg 0-5 daa Middel teigstorleik Teigstorleik Middels God over 15 daa Sum 0

111 Type produksjon Tal dyr Produksjon kommun en Mjølkekvote i liter Mjølkekyr Ammekyr Storfe Sau Sum 0 Anna * *Merknad: Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B Berre utmarksteigar

112 Bygd/område Gardsnummer Sætre 57 Tal bruk 8 Noko samanhengande jordbruksareal, men arealet er kupert og oppstykka av dalar og små koller. Kulturlandskapet ligg fint til ned mot Sætrevika, det er relativt intakt tunstruktur og få inngrep i landskapet nord og nordvest for vågen. Det er lite skog på Sætre, utmarka er i hovudsak lynghei under attgroing. Det er bygd ein del moloar, og ein stor fabrikkbygning i Sætrevika. På Sætre er det eit stort hytteområde og ein del av områda er fint til friluftsliv. Sti til Husebøvatnet. Arealoversyn: Markslag daa daa Fulldyrka Jordbruksareal 204 1,7 101 Skog/utmark ,1 Sum ,8 Overflatedyrka/ Innmarksbeite 103 Skogsvegar Enkel traktorveg Heilårs traktorveg Bilveg Landbruksdrift Gardsbruk Tal Alder på aktive brukarar % Eige drift 2 1,9 under Bortleigd 5 3, Ikkje drift 1 1,1 over Sum 8 6,1 Sum Dårleg 0-5 daa Teigstorleik Middels 6-15 daa God over 15 daa Sum Middel teigstorleik 14

113 Type produksjon Produksjon Tal dyr Mjølkekvote i liter Mjølkekyr 4 1, ,0 Ammekyr 0,0 *Merknad: Storfe 1 0,1 Sau 35 1,7 Sum 40 3,1 Anna * Landskap/oppleving Kulturmark/biologisk mangfald Kulturminne/bygningsmiljø Kulturlandskapsverdi Høg Middels Liten Tal frådelingar Sum Reguleringsplanar Ja/nei Pressområde Nei Jordbruksarealet Kulturlandskap Skog Arealvurdering A B

114 Kva er arealdifferensiering? Arealdifferensiering er kartlegging av landbruksareala i. På den måten finn ein dei best eigna områda for produksjon av mat, skogsvirke og ivareta kulturlandskap. Kva status har prosjektet? Prosjektet har status som temaplan for landbruket og er eit vedlegg til kommuneplanen for Kartet er ikkje juridisk bindane, men vil vera retningsgjevande for handsaming av plan- og byggesaker. Arealdifferensiering Vedlegg til kommuneplan Meland Kommune A område, middels- til gode landbruksareal Nord A kulturlandskap, område med middels/høg kulturlandskapsverdi B-område, mindre gode landbruksareal, låg kulturlandskapsverdi og bebygde areal Regulerte områder Vedtak Kommunestyre Vedtak Planutvalet 066/ / vedtak komite KML 044/ vedtak komite KML 040/ vedtak komite KML 030/ Dato : M = :55000 Saksansvarleg Tore-Inge Bratteteig Natur, Næring og tekniske tenester

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN LEIKANGER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2008 2016 - KOMMUNEDELPLAN LEIKANGER - VEDLEGG 2 KJERNEOMRÅDE LANDBRUK Jordbrukssjef Jens Øyrehagen, 2008 Innhald Innhald... 1 Kjerneområde landbruk... 2 Kriterium for utveljing

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 Radøy Kommune Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar. Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap. Torkel Hofseth Fylkesskogmeister

Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar. Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap. Torkel Hofseth Fylkesskogmeister Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap Torkel Hofseth Fylkesskogmeister Til saman 16,1 millionar i ekstra støtte over Landbruksdepartementets

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar,

Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, Rullering av tiltaksstrategiar for SMIL ordninga for Stord og Fitjar, 21.01.16 SMIL: Særskilte miljøtiltak i jordbruket Dette er ein fleirårig tiltaksstrategi for Stord og Fitjar som skal gje grunnlag

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

Skildring av planoppdraget

Skildring av planoppdraget Detaljplan for Brakåsen og Klypetjønn, Suldal kommune Skildring av planoppdraget Bakgrunn for oppdraget Tettstaden Suldalsosen har ca 650 innbyggjarar (heile Vinjar skulekrins har ca 950). Her er to daglegvarebutikkar,

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Lærdal kommune landbrukskontoret januar 2007 Innhald: 1. Innleiing bakgrunn og formål side 2 2. Organisering og gjennomføring side 2 3. Landbruket

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune 2.2 Planstatus Hovudplanen er ikkje juridisk bindande, den bestemmer ikkje kva tiltak som skal/ikkje

Detaljer

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune TEMAPLAN Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune Skogforvaltninga i Luster mars 2013 HOVUDPLAN SKOGSVEGAR I LUSTER KOMMUNE I 2010 vart det teke initiativ frå Fylkesmannen si landbruksavdeling - skog

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Frå enden av bilvegen og parkeringsplassen går traktorveg oppover mot Gotdalsstøylen. Fossegrova i bakgrunnen.

Frå enden av bilvegen og parkeringsplassen går traktorveg oppover mot Gotdalsstøylen. Fossegrova i bakgrunnen. ÅLHUS GOTDALEN. LANDSKAP Tilkomstsona Bilveg (ca 1,5 km) langs vassdraget. Området er dominert av store granfelt i liene med glenner av beitemark langs vegen og elva. I øvste del av tilkomstsona er fossen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Nordplan side 2 Haugen og Dalen bygdeutviklingslag Registreringsrapport Innhald: side 1 Hjalma 3 2 Planar som rører området 3 2.1 Kommuneplanens arealdel 3 2.2 Reguleringsplanen for verftet 3 2.3 Fiskeplass

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE 2013-2016 Postadresse:

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista.

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista. Fra: eve@fmva.no [mailto:eve@fmva.no] Sendt: 7. juni 2012 09:03 Til: bjorn.larsen@nina.no; Rikstad Anton Kopi: pkl@fmva.no; Pål Alfred Larsen; ksg@fmva.no; Ørnulf Haraldstad; ehe@fmva.no; atkr@fmva.no;

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Vedteke i POU-møte 18.5.2016 sak 03/18 Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon"

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri

Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar Øyri Bjørnar Øyri 6896 FRESVIK Vår ref. Dykkar ref. Arkivsak Sakshandsamar Direktenr. Vedtaksdato 126/16 16/452-4 Veronika Seim Bech 90910709 24.05.2016 Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150 / 1 - Bjørnar

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer