Sakforsel i sivile saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakforsel i sivile saker"

Transkript

1 Knut Boye Sakforsel i sivile saker 3. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Forord til 3. utg n Forkortelser og terminologi 29 Oppdraget 31 KAPITTEL 1 Innledning Definisjon og avgrensning Etiske grenser Sakforsel og annen advokatvirksomhet Sakforsel som fag Grunnlag Videreutdannelse Trening Spesialisering Egen stil Tilpasning til saken Andre f erdigheter Retorikk Advokatens ansvar for fremdrift og form Formai À «virine» À vinne tidlig À vinne motparten, retten og klienten Troverdighet Sakforsel - prosedyreteknikk 43 KAPITTEL 2 Klienten og oppdraget Hvem er klienten? Klientvalg og konfliktsituasjoner Generelt om oppdraget 46

3 2.4 Klientens orientering om oppdraget Det forste metet Motets ramme Motets forste fase Motets anneri fase Lytting og kroppssprog generelt Kommunikasjon generelt Utsporring av klienten Pàdrivningssporsmàl Direkte sporsmàl Motets tredje fase Konfrontasjon Konklusjon Klientens betaling Innledning Orientering Faktureringshyppighet Forskudd Forholdet til idomte saksomkostninger Rettshjelp Reglene om fri rettshjelp/fritt rettsràd Reglene om rettshjelpsforsikring Advokatens opplysningsplikt Tilleggssalaer? Klientens soliditet Annet Subsumsjonsfasen Ràdgivning Tidspunkt Utgangspunkt Alternativer Klientens vurderingsevne Konfliktvurderingen Forstàelse Oppdragbekreftelse 69

4 Innhold KAPITTEL 3 Hàndtering av tvistemulighet Avtaleutforming - inngàelse Frister Soksmàlsfrister Fremdriftsfrister Partsforhold Kompetanse Innledning Er advokaten skikket? Forholdet til egne avtaler Retten til à frasi seg oppdrag Tilretteleggelse av tvistemulighet Ràdgivning mht. a gi seg, eller unngà eller redusere tvist mv Noen ganger er det best à gi seg Verdien av innrommelser selv om deler av kravet bestrides Verdien av beklagelser selv om ansvar eller tap bestrides Formen pà beklagelser Ràdgivning mht. handling Ràdgivning mht. dokumentasjon Hvem skal skrive? Lojalitetskrav Innsamling og sikring av bevis mv Varsling av kravet til den annen part 80 KAPITTEL 4 Forhandlinger 4.1 Innledning Betydning Opplserìng i forhandlingsteknikk Kurs og laereboker Denne boks omfang Egne evner? Oppleering i felten Analyse Etikk og god advokatskikk i forhandlinger 85 8i

5 Spesielle elementer Forhandlinger om tvistesporsmàl Kakedelingssituasjonen Kreativitet Tidsaspektet Klientens rolle Formai Tilspissing Lojalitet Formai Hovedformàl Avklaring av saken Grunnlag for pàberopelse av egen forliksvilje De andre alternativer Forberedelse Omfang Vurderìng Kartlegging av alternativer Formai Skissering av utgangspunkt Planlegging av en tenkt forhandlingssituasjon Detaljplanlegging Planlagt fleksibilitet Verdien av planen Timing og taktikk Tilgang til opplysninger Forhandlingsmàte Form Advokatens rolle Aktivitet Informasjon Instruksen Profesjonalitet Forhandlingsteknikk og -taktikk Lytt! Notering Forliksgrunnlaget Fleksibilitet 100

6 Innhold Dellesninger Pàberopelse Fremdrift Rettsmegling og alternative konfliktlosningsmekanismer Megling generelt Innledning, behovet for megling Meglingsmekanismen Meglingsresultatet Avtale om (utenrettslig) megling Rettsmegling Innledning Forslag fra retten om rettsmegling Forlopet av rettsmegling Advokatens rolle under megling Forlik ved rettsmegling Andre alternative konfliktlosningsmekanismer Provesoksmàl (mini trial) Konfliktràd Klage Ili Voldgift Ili Forenklet rettergang Ili Frafallelse av ankeadgang Ili KAPITTEL 5 Forlik Innledning Generelle betraktninger Tidspunkt Hensyn Vurdering av forlik Er forlik det beste? Prinsippsaker Advokatens rolle Klientens medvirkning Forlikets avfattelse Forlikets utforming Forlikets omfang Advokatens ansvar 115

7 Forlikets form Ubetinget forlik Betingede forlik Rettsforliksvirkningen Tidspunkt for forlik Forlik i retten Innledning Betenkeligheter Rettens engasjement Dommertilkjennegivender Strategiske vurderingselementer Taktiske vurderingselementer Holdning Timing Rettens medvirkning Egentlige rettsforlik Betingede rettsforlik Omkostningene 123 Saksforberedelsen 125 KAPITTEL 6 Forberedelse til soksmàl Innledning Fremskaffelse av bevis Innledning Klienten som kilde Formai Partskonstellasjonen Vurdering Innledning Tidspunkt Form Formai Innhold Vurderingstemaer Bevisrisikoen Dert juridiske risiko 131

8 Innhold Dommerrisikoen Skjonnsrisikoen Oppfyllelsesrisikoen Omkostningsrisikoen Tilleggsrisiki Alternativet Andre momenter Andre forutsetninger Pressekontakt Notater Betydning Noteringsteknikk Innhold Organisasjon Momenter Avsluttende vurdering Saksoktes advokat 135 KAPITTEL 7 Stevning Forliksklage og forenklet rettergang Forliksklage Adgang Domskompetanse Pàlegg om tilsvar Moteplikt - uteblivelse Forliksmegling Dom i forliksràdet Henvisning til retten Oppfriskning eller anke Forenklet rettergang Saksoker eller saksokt Domstol og part Valg av domstol «Valg» av part Fiere saksokere Stevningens formai og innhold Lovens krav 140

9 Presentasjon av saken Hukommelsesstotte Grunnlag for forlik «Prosedyre» i stevningen Utgangspunkt for renter Disposisjon Forholdet til den annen parts anforsler Tvilsomme og subsidiaere anforsler Presentasjon Innledning Forstesiden Oppsett for ovrig Presentasjon av bevis Innledning Skriftlige bevis Bevisets form Bevisets omfang Provokasjoner Vitnebeviset Helheten Pàstandens utforming Gebyr Underskrift, innsendelse 148 KAPITTEL 8 Tilsvar Innledning Tilsvarsfristen Prosessuelle innsigelser Tilsvarets form Tilsvarets innhold Ekstraordinaere tiltak fra saksokte Innledning Frifinnelse eller fastsettelsesdom Motsoksmàl Regressoksmàl mv Saksaktes pàstand 152

10 Innhold 15 KAPITTEL 9 Forholdet til retten, motparten og partene Forholdet til retten Opptreden og tiltale i retten Alvor Identifikasjon Forholdet til motparten Tiltaleform Konflikter med motparten Forholdet til partene under hovedforhandlingen Klienten og vitner Tiltaleform Selvprosederende parter 156 KAPITTEL 10 Ytterligere saksforberedelse Formai Vitnekontakt Vitneliste Samtale med vitne forut for hovedforhandling Varsel om berammelser Bevisopptak/Fjernavhor/Tolk Orientering til klienten Andre vurderingsmomenter Domsmenn? Fagkyndige domsmenn, sakkyndige Àstedsbefarìng og granskning Deling eller forening av saker Deling Forening Foregrepet tvangskraft Utarbeidelse av hjelpemidler Kronologisk oversikt Kronologisk liste Utdrag Oppsummerende prosesskrift Andre hjelpedokumenter 165

11 Forberedelse av innledningsforedraget Innledning Innledningsforedragets form Disposisjon eller manus Om manus Om «retorikk» Innledningsforedragets disposisjon Henvisninger Fysisk utforming Innhold Oversikt til retten Forberedelse til saksoktes innledningsforedrag Forbered dokumentene Innledning Innarbeidelse av markeringer Disposisjon til sporsmàlsskrift Forberedelse av prosedyre Graden av forberedelse Disponering i elementer Interesse Oversikt til retten Utarbeidelse av juridisk utdrag Innledning Formai Innhold Presentasjon Generell forberedelse Siste mote Vurdér saken igjen «Best nàr det gjelder» 178 KAPITTEL 11 Bevis Innledning Bevissikring Bevistyper Innledning Sserlig om skriftlige bevis 181

12 Innhold Utenrettslige erklaeringer Granskning av tingbevis/àstedsbefaring Parter og vitner Innledning Forberedelse av vitneavhor i retten Pàvirknìngsfaren Alternativet Forberedende samtaler med vitner «Utilgjengelige» vitner Den annen part Vitner med spesiell tilknytning Vitner med taushetsplikt mv Forberedelse av vitnesituasjonen Vitnesikring Bevisopptak Innledning Advokatens rolle Protokollatet Bruk Sakkyndige Egne sakkyndige Motpartens sakkyndige Rettens sakkyndige Sakkyndige domsmenn Bevisforsel Innledning Edisjonsretten Nàr inntrer edisjonsretten? Hva omfatter edisjonsretten? Hvordan brukes edisjonsretten? Edisjonsretten tapes Provokasjoner Innledning Formai Begrensninger Materiell edisjonsplikt Protest Awisning av bevis som ikke kommer saken ved 196

13 Manglende spesifikasjon Ulovlig ervervede bevis, bevis underlagt taushetsplikt o.l Àstedsbefaring, granskning mv Vitner Vitner om vitner - «hearsay» Prosessuell preklusjon Virkning av provokasjon Pàlegg fra retten Egen edisjonsplikt Innledning Utgangspunkt Neermere vurdering Taktiske vurderinger Klientens avgjorelse, ansvar Rettsstoff ì motpartens favor Bevisavskjaering Bevisvirkning Bevisbyrde Innrommelser Bevisgradering Skriftlige bevis Tingbevìs/Àstedsbefaring Parts- og vitneforklaringer Annen bevisklassifisering Direkte/indirekte bevis Beste bevis Videre utvikling av bevisteori? 205 Hovedforhandlingen 207 KAPITTEL 12 Generelt Innledning Hovedforhandlingen som skuespill Det pedagogiske aspekt Innledning Pedagogiske hjelpemidler Overhead projektor mv. 211

14 Innhold Kart, modeller mv Hjelpedokumenter Formai Momenter som ma huskes under hele hovedforhandlingen Dommerne Adferd i retten Plassering Tidsplan Adgang til à folge forhandlingene Partsfullmakt Parten til stede? Mens motparten snakker Innledning Notering Àrvàkenhet Reaksjoner Kommunikasjon med klienten Henvendelser og avbrytelser fra advokaten Henvendelser og avbrytelser fra motparten Henvendelser og avbrytelser fra retten Sporsmàl fra retten 218 KAPITTEL 13 Innledningsforedragene Betydning Generelt om fremforingen Muntlige foredrag Tempo Systematikk Avklaringer av anforsler Forholdet mellom pàstand, anforsel og omstendigheter Overganger Kommunikasjon med dommeren Merking Saksokers innledningsforedrag Formai og ramme Disposisjon 226

15 Innledningsforedragets enkelte bestanddeler Den klassiske laere Praksis Generelt Ad i) - Innledning Ad ii) - Oversikt/disposisjon Ad iii) - Gjennomgàelse av anforsler og bevis Bruk av disposisjon/oversikt Systematikk Bakgrunnsstoff Faktum Forhold mellom faktum og anforsler Sakens juridiske side Motpartens anforsler Henvìsninger til skriftlige bevis Bebudelse av vitner mv Gjentagelser Taktiske hensyn Ad iv) - Oppsummering Ad v) - Pàstand Motsoksmàl i saksokers innledningsforedrag Tvistemàlsutvalgets forslag Saksoktes innledningsforedrag Mots0ksmàl 235 KAPITTEL 14 Avhor av parter og vitner Innledning Generelt Formai Resultat Partsavhor Vitneavhor Avhorsmetode Tempo Notering Protokollasjon Vitnepsykologì 243

16 Innhold Vitneprov Hovedavhor (avhor av egen part og egne vitner) Innledning Hovedavhorets forskjellige faser Oppbygging av den avhorte Neddempning av forventningene Utesking av beviset fra avhorte Antesipering av motpartens krysseksaminering «Feilsvar» Styring Krysseksaminering Formai Forberedelse til krysseksaminering Utgangspunkt Hvorfor sporre? Andre angrep bedre? Unngà sementering Hovedmàlsetning Anskueliggjoring av manglende troverdighet Kryssavhor for egne bevis Regler for krysseksaminering Virkningen av à unngà vitnet «Putting thè case to thè witness» Krysseksamineringsteknikker Konfrontasjon Avhorte som forklarer seg uriktig Sondering Insinuering Undergraving Oppfolgning av avledningsmanovre Sporsmàlsmàte Hovedmàlsetning Adferd Gjenavhor Generelt om avhorsmetode Innledning Strategi og taktikk Logisk oppbygging 260

17 Temaenes rekkefolge Legg et grunnlag Sorg for nodutgang Spor for a fa vite Vitnemàlets dramatiske hoydepunkt Nàr skal man gi seg? Angrep eller retrett? Det fatale sporsmàl Tiltaleform Unoter under avhor Sporsmàl fra parten Sporsmàl Àpne og lukkede sporsmàl Sporsmàlsstillinger Uheldige sporsmàl Ledende sporsmàl Vitnesvar Avbrytelser Advokatens avbrytelser Uriktige avbrytelser Motpartens avbrytelser Rettens avbrytelser Vitnemàlets betydning Granskning og àstedsbefaring 271 KAPITTEL 15 Prosedyre Formai Innledningen Disposisjon Troverdighet Gjennomgàelsen av bevisene Hàndtering av uheldige bevis Kommunikasjonsformen Hovedanforselen Subsidiaere anforsler Hjelpemidler Partenes selvbilde 280

18 Innhold Redegjorelse for jussen Dommeren kjoper ikke argumentet Avslutningen Pàstand Saksoktes prosedyre 284 KAPITTEL 16 Replikk og duplikk m.v Formai Bruk Siste uttalelse fra parten Innlevering av saksomkostningsoppgave 286 Annet 287 KAPITTEL 17 Saksomkostninger og salaer Innledning Nivàet Forholdet til klienten for og under hovedforhandlingen Krav om saksomkostninger i retten Fremgangsmàten Omkostningsoppgavens innhold Klientens egne omkostninger Fremleggelse av saksomkostningsoppgaven Saksomkostningsoppgaven og motparten Omkostningsoppgave som awiker fra salaerkravet Salaerkrav til klienten Forholdet til rettens tilkjente omkostninger Sikring av saksomkostninger Benefiserte saker Omkostningsavgjorelsen og kjaeremàl Omkostningskravet og anke Merverdiavgift 298 KAPITTEL 18 Voldgift Innledning Hjemmel 300

19 Krav om skriftlighet Voldgiftsinstitusjoner Voldgift i utlandet Voldgiftsavtalens innhold Fordeler og ulemper ved voldgift Fordeler Ulemper Vurdering Valg av voldgiftsrettens medlemmer Valg av voldgiftsrettens medlemmer Valg av voldgiftsrettens formann/enevoldgiftsdommer Naermere om valg av den dommer(e) Sakforsel i voldgift 306 KAPITTEL 19 Kjaeremàl Innledning Kjóeremàlsfristen Kjeeremàlets utforming Kjaeremàlstilsvar Pàstandens utforming Saksomkostninger Videre saksbehandling Videre kjaeremàl 310 KAPITTEL 20 Anke m.v Nederlaget Advokatens vurdering Beslutning om anke Utforming av anken Generelt Ankens innledning Ankens innhold Tilslutningsanke Forenede saker/flere parter Ankefristen mv Tvistelovutkastes forslag 319 3ii

20 Innhold Anketilsvaret Generelt Anketilsvarets innhold Motanke Ankeforberedelsen Innledning fristen Utarbeidelse av dokumentutdrag Hovedforhandling i ankeinstansen Generelt innledningsforedragene Tvistemàlsloven 378, annet ledd Pàstanden Saksomkostninger Innledning Dersom saksomkostninger ikke ble tilkjent Dersom saksomkostninger ble tilkjent Kravets storrelse Finalen Retting og tilleggsdom 325 Litteratur 326 Norsk 327 Europeisk 328 Anglo-Amerikansk 328 Biografier og omtale av rettssaker 329 Megling 329 Forhandlinger 330 Retorikk, fremforing mv. 330 Vedlegg 1 Oslo tingretts retningslinjer for behandling av sivile saker 331 Vedlegg 2 Regler for god advokatskikk 338 Vedlegg 3 DE EUROPEISKE REGLER FOR GOD ADVOKATSKIKK (CCBE's etiske regler) 352

ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT

ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT Innholdsfortegnelse DEL 1 ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT KAPITTEL 1 Introduksjon........................................... 31 1.1 Innledning......................................... 31 1.2 Den praktiske

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Dette er ikke en lærebok i juss, men en enkel innføring i forsvareryrkets praktiske del. Det er ikke en bok for de garvede og viderekomne, men i første rekke en innføringsbok for

Detaljer

NOU. Nemndsbehandling av forbrukertvister 2010: 11. Norges offentlige utredninger

NOU. Nemndsbehandling av forbrukertvister 2010: 11. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2010: 11 Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55

Detaljer

A Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling.

A Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. JURIDISK ORDLISTE FRA www.domstol.no A Advokat Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker. Advokatbevilling

Detaljer

Innhold. Innledning 13

Innhold. Innledning 13 Innhold Innledning 13 Del 1: Bakgrunn og historikk 17 1 Mekling i historisk perspektiv noen blikk til utlandet 19 1.1 De eldste tradisjoner 19 1.2 Utvikling i nyere tid 21 1.3 Utvikling av Alternative

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 40 1. årgang 27.10.1994 EØS-ORGANER NORSK utgave EØS-rådet EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 40 1. årgang 27.10.1994 EØS-ORGANER NORSK utgave EØS-rådet EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Rettssikkerhet ved Rettsmekling

Rettssikkerhet ved Rettsmekling Rettssikkerhet ved Rettsmekling Hvordan tilgodeses rettssikkerhetsmessige hensyn ved gjennomføringen av rettsmekling i norske domstoler? Kandidatnummer: 165374 Innleveringsfrist: 2.juni 2009 Til sammen

Detaljer

Veiledning for sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven

Veiledning for sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven DET KONGELIGE BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENT Veiledning, feb. 1998 Veiledning for sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven J.. INNLEDNING... 2 1. SAKSGANGEN ETTER BARNELOVEN OG BARNEVERNLOVEN...

Detaljer

MEKLING I SAKER ETTER ARBEIDSMILJØOVEN

MEKLING I SAKER ETTER ARBEIDSMILJØOVEN MEKLING I SAKER ETTER ARBEIDSMILJØOVEN Kandidatnr: 138782 Leveringsfrist: 02.06.08 Antall ord: 10054 02.06.08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 1.1 Problemstilling...5 1.2 Avgrensning...5 2. Hensyn

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

Arne Gunnar Aas. Aktivt forsvar

Arne Gunnar Aas. Aktivt forsvar 23 Arne Gunnar Aas Aktivt forsvar 24 25 Aktivt forsvar Av advokat Arne Gunnar Aas, Norge Advokatfirmaet Hjort DA Det aktive forsvar er en populær betegnelse på en bestemt utøvelse av forsvarergjerningen.

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Manuduksjon sivilprosess

Manuduksjon sivilprosess Manuduksjon sivilprosess Våren 2013 22.05.2013 Jannecke Tobiassen LITT OM SCHJØDT Advokatfirmaet Schjødt AS Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse

Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse Manuduksjon i sivilprosess Sivilprosessuelle grunnprinsipper Regler for bevismidler, bevisfremleggelse og bevisbedømmelse 04.12.2012 Senioradvokat Jannecke Tobiassen Advokatfirmaet Schjødt AS OVERSIKT

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold

PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold PerM. Ristvedt Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold CAPPELEN AKADEMISK FORLAG OSLO 2003 Innholdsfortegnelse DEL 1 INTRODUKSJON KAPITTEL 1 Innledning 21 1.1 Innledende

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer