Regional plan for samferdsel Vest- Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for samferdsel Vest- Agder 2014-2019"

Transkript

1 VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE Regional plan for samferdsel Vest- Agder Forslag til planprogram Foto: Trafikkert kryss Elvegata Dronningensgate, Kristiansand.

2 Innhold 1 Innledning/bakgrunn Formål og virkninger av regional plan (mål, strategier og retningslinjer) Praktisk gjennomføring temahefter/fagrapporter Inndeling transportkorridorer Innspill og kontaktinformasjon Forslag til målsettinger Føringer for planarbeidet Nasjonale føringer Andre nasjonale føringer for arbeidet med samferdselsplanen Regionale føringer Andre regionale føringer for arbeidet med samferdselsplanen Andre dokumenter som vil ligge til grunn for arbeidet Forslag til temaer for samferdselsplanen Status utviklingstrekk og utfordringer (grunnlagsmateriell) Demografi Næringsliv Sysselsetting Trafikkmengder og transportmiddelfordeling Standard Ulykker Risiko og sårbarhet (=ROS) Samferdselspolitikkens rolle i et regionalt utviklingsperspektiv Fylkesvegnettet Drift og vedlikehold fylkesvegnettet Investeringer på fylkesvegnettet Riksvegnettet (transport - korridor 3) Jernbane Luftfart Havner Kollektivtrafikk Gang- og sykkelveg (som transportfremkomstmiddel) Ferjer og båtruter Godstransport / Næringslivets transportbehov Elektronisk kommunikasjonsstruktur Samfunnssikkerhet og beredskap Trafikksikkerhet

3 4.15 Forvaltning og finansiering Universell utforming Miljø og klima Planberedskap Organisering og medvirkning Politisk styringsgruppe Sekretariat Kommunene Fylkesting Fylkesutvalg Medvirkning Medvirkning fra interesseorganisasjoner Medvirkning fra allmennheten Forslag til fremdrift

4 1 Innledning/bakgrunn Begrunnelsen for å igangsette et arbeide med en regional plan for samferdsel for Vest-Agder (heretter kalt samferdselsplanen), fremgår av økonomiplanen side 40, vedtatt i Fylkestinget (sak 65/10). samferdselsplanen ble vedtatt av fylkestinget i oktober Etter den tid har det vært utarbeidet en rekke sektorplaner. Det er nå behov for å følge opp Regionplan Agder 2020 og regionreformen med en oppdatert samferdselsplan, hvor politikken for de ulike deler av sektoren blir gjennomgått. En slik plan vil også være et strategisk innspill til Nasjonal transportplan. Det vil i løpet av 2011 bli lagt fram et kartleggings- og utfordringsdokument for samferdselssektoren. Med bakgrunn i dette vil fylkestinget bli invitert til å Den gjeldende fylkesdelplanen for samferdsel (år ) gjelder kun for det innebefatter det nye fylkesvegnettet som følge av forvaltningsreformen. I henhold til plan- og bygningsloven skal det i forkant av en regional planprosess utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal presentere formålet med planleggingen og avgrense planarbeidet tematisk. I tillegg skal det redegjøres for hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilke prosesser planen skal følge frem til endelig vedtak. 1.1 Formål og virkninger av regional plan (mål, strategier og retningslinjer) Samferdselsplanen skal ta utgangspunkt i mål og strategier i Regionplan for Agder 2020 og fylkeskommunens økonomiplan. Hovedformålet med samferdselsplanen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de forskjellige samferdselsområdene i sammenheng. Retningslinjene som foreslås i samferdselsplanen vil ikke være rettslig bindende slik som planbestemmelser, men vil være uttrykk for politiske prioriteringer og representere fylkeskommunen sine føringer knyttet til utvikling av transportsystemet i Vest-Agder. Avvik fra disse retningslinjene kan føre til innsigelse fra fylkeskommunen der dette er relevant, for eksempel innen kommunal arealplanlegging. 1.2 Praktisk gjennomføring temahefter/fagrapporter Det legges opp til at det som en del av prosessen arbeides med bestemte samferdselsområder tematisk. Som følge av dette vil det bli utarbeidet temahefter/fagrapporter. 4

5 Noen tema vil få en mer sentral rolle i planen enn andre. Tema innenfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde som fylkesvegnettet og kollektivtransport, er hovedtema i denne planen. For andre tema spiller samferdselsplanen en viktig rolle som formidler av fylkeskommunal politikkutforming inn mot plan og vedtaksprosesser på andre forvaltningsnivå. Hvilke forhold som skal behandles i egne temahefter, og hvordan dette skal gjøres, tas ikke stilling til før etter høring av forslag til planprogram Inndeling transportkorridorer Det er behov for en bedre samordning regionalt innenfor områdene veg, jernbane, havn og luftfart. Transportkorridorer er et sentralt begrep i transportplanleggingen både nasjonalt og internasjonalt og kan omfatte flere transportformer. Figuren nedenfor viser transportkorridorene slik staten har satt disse opp for vår region. Den viktigste transportkorridoren er korridor 3 Oslo-Kristiansand-Stavanger som omfatter luft, sjø, bane og veginfrastruktur for denne strekningen. Rv 9 er del av korridor 4 Stavanger - Bergen - Ålesund Trondheim Figur 1: Viser transportkorridorer (Nasjonal transportplan ). Transport- korridor 3 binder sammen det største sammenhengende befolkningsområdet i Norge. Korridoren omfatter hele 5 store byregioner med til sammen halve Norges befolkning. Korridor 3 inkluderer også utenlandskorridor U-3 fra Kristiansand til Hirtshals i Danmark (E39) og videre til Europa. 5

6 I tillegg finnes transportkorridor 5 som er Rv 41 fra Timenes mot Telemark. Det vil i planarbeidet vurderes mulighetene for å benytte tilnærmingen med transportkorridorer og -knutepunkt også regionalt. 1.3 Innspill og kontaktinformasjon Det er ønskelig med innspill til planarbeidet på alle nivåer. Det er i planprogrammet for hvert enkelt tema forsøkt å gi et grunnlag for nærmere diskusjon. Men spørsmålet dreier seg i all hovedsak om følgende: Hvilke viktige tema bør samferdselsplanen behandle? Hvilke spørsmål bør planen gi svar på? Hvilke hovedgrep innenfor samferdsel er viktigst for Vest-Agders fremtid? Innspill, merknader og synspunkter til planarbeidet sendes til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517, lund 4605 Kristiansand e-post: Kontaktperson for planarbeidet er: Vidar Ose tlf / mobil Forslag til målsettinger Fylkesdelplan for samferdsel og transport i Vest-Agder ( ), samt plan og målsettinger i Regionplan Agder 2020 og fylkeskommunens økonomiplan, danner grunnlaget for eventuelle nye målformuleringer i samferdselsplanen. 6

7 3 Føringer for planarbeidet I samferdselsplanen vil det bli gitt en nærmere redegjørelse og oversikt over de forhold som gir føringer til planarbeidet. Se oversikt/ opplisting av disse dokumentene under. Det bes om tilbakemeldinger om det er forhold som er uteglemt. Dette er å anse som grunnlag/ i planen. 3.1 Nasjonale føringer Nasjonal transportplan (NTP) er Staten sitt viktigste transportpolitiske dokument. NTP formulerer målsettinger og strategier knyttet til ulike deler av transportsystemet, i tillegg til å fordele midler til konkrete samferdselstiltak. Gjeldende nasjonal transportplan er NTP Forslag til ny NTP for perioden er offentliggjort, og Fylkeskommunen har gitt en høringsuttalelse til denne behandlet i Fylkestinget I tillegg vil de ulike transportetatenes handlingsprogram være sentrale dokumenter i arbeidet med samferdselsplanen, fordi disse er gjennomføringsplaner for NTP, og danner også grunnlaget for de årlige statsbudsjettene Andre nasjonale føringer for arbeidet med samferdselsplanen - Handlingsprogram for Statens vegvesen (2019) - Handlingsprogram for Jernbaneverket ( (2019) - Handlingsprogram for Kystverket (2019) - Strategi for norsk luftfart, Samferdselsdepartementet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 3.2 Regionale føringer Regionplan Agder 2020 (vedtatt i fylkestinget juni 2010) og Regional plan for Kristiansandsregionen (vedtatt i fylkestinget juni 2010), inneholder viktige føringer for samferdselsplanen Andre regionale føringer for arbeidet med samferdselsplanen Regional planstrategi for Vest-Agder (under utarbeiding) Fylkesdelsplan for samferdsel og transport i Vest-Agder Økonomiplan Strategiplan for trafikksikkerhet. Agderfylkene Strategi og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder Energiplan for Agder vedtatt Regionplan for Lindesnesregionen

8 Listerplanen 2006 Konseptvalgutredning (KVU) Kristiansandsregionen Konseptvalgutredning (KVU) E 39 Søgne - Ålgård Bussmetrovisjonen blir virkelighet (Statens vegvesen september 2010). Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen (vedtatt av ATP utvalget ) Andre dokumenter som vil ligge til grunn for arbeidet Alternativ finansiering av kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen (Urbanet Analyse 24/2011) Reisevaneundersøkelsen for Agderbyen 2009 (TØI 1214/2012) Effekter av tidsdifferensiert bompengeavgift i Kristiansand (UA notat 33/2012) ATP modell for Kristiansandsregionen (denne er under utvikling, egen rapport) 8

9 4 Forslag til temaer for samferdselsplanen Fylkeskommunens direkte ansvarsområder innen samferdsel vil være hovedtema i planen, som fylkesvegnettet og kollektivtransporten. Når det gjelder utredninger tenkes arbeidet hovedsakelig å legge til grunn eksisterende tilgjengelig informasjon. I påfølgende kapitler fremgår forslag til tema samferdselsplanen bør omhandle. Kapittel 4.1 inneholder temaer som anses som grunnlagsdokumentasjon. 4.1 Status utviklingstrekk og utfordringer (grunnlagsmateriell) Samferdselsplanen skal klarlegge status i transportsystemet i Vest-Agder og hvilke utviklingstrekk som en ser for seg i løpet av planperioden ( ) og på lengre sikt Demografi Endringer i folketallet og bosettingsmønster er en av de viktigste faktorene som påvirker transportetterspørselen. Samferdselsplanen vil inneholde en vurdering av demografisk utvikling i Vest-Agder på kort og lang sikt Næringsliv Næringslivet er en sentral faktor for transportetterspørselen og behovet for god og forutsigbar framkommelighet er viktig. Det vil bli invitert til samarbeid med næringslivet om innspill til planen Sysselsetting Sysselsettingsstruktur og avstand mellom bolig og arbeidsplass er viktig for å definere transportetterspørselen. Samferdselsplanen må gi en oversikt over situasjonen i Vest-Agder og en vurdering av mulige scenario for framtida Trafikkmengder og transportmiddelfordeling Samferdselsplanen skal kartlegge dagens trafikkmengde og transportmiddelfordeling, samt gjøre en vurdering av forventet utvikling på området. Oppdaterte data rundt dette er nødvendig for at planen skal bli god Standard Samferdselsplanen skal kartlegge standarden på transportsystemet i fylket, knyttet til veg, jernbane, ferje, gang- og sykkelveg m.m. Tiltak for bedre standard på transportsystemet bør bygge på en kartlegging av dagens standard. 9

10 4.1.6 Ulykker Ulykkestatistikk vil være et viktig verktøy i trafikksikringsarbeidet. Statens vegvesen fører statistikk over ulykker langs vegene Risiko og sårbarhet (=ROS) ROS-analyser som fylkesros og transportros peker på ulike faremomenter knyttet til transportsystemet i Vest-Agder. Skredsikring, tiltak mot ekstremvær, flom og havnivåstigning er elementer som det må tas hensyn til ved behandling av flere av plantemaene i planen Samferdselspolitikkens rolle i et regionalt utviklingsperspektiv Samferdselsplanen skal få fram samferdselspolitikkens rolle og betydning i regional utviklingsperspektiv. Vi ønsker derfor synspunkter på hva som er de viktigste sammenhenger mellom samferdsel og regional utvikling. 4.3 Fylkesvegnettet En hovedoppgave for samferdselsplanen er å fastsette en langsiktig strategi for fylkesvegnettet i Vest-Agder. Per i dag har i prinsippet alle fylkesveger lik status. Samferdselsplanen skal legge føringer for investeringer i vegnettet på lang sikt og vil peke på ulike fylkesvegstrekninger som viktigere enn andre. En slik prioritering kan gjøres ut fra flere ulike kriterier, for eksempel transportetterspørsel, vegstandard, næringsliv og vegen si rolle som bindeledd mellom ulike knutepunkt i fylket. Denne prioriteringen vil danne utgangspunkt for aktuelle investeringstiltak, vedlikehold og planlegging. Forslag til utredninger / drøftinger - Utrede gjeldende status samt kartlegge dagens fylkesvegnett med hensyn til ulike faktorer som for eksempel etterspørsel, standard, ulykker samt tilknytning til riksvegnettet. - Foreta en inndeling og prioritering av fylkesvegstrekninger. - Fokus på trafikksikker skole-/fritidsaktiviteter og tiltak som kan bedre trafikksikkerhet generelt, i samsvar med strategiplan for trafikksikkerhet i Agder Drift og vedlikehold fylkesvegnettet En generell utfordring for drift- og vedlikehold av veg er at den faktiske årlige prisjusteringen gjennom statsbudsjettet er lavere enn den reelle prisveksten i markedet. For eksempel var det i 2011 en justering på drift- og vedlikehold på 3,25 pst., mens den reelle prisveksten i markedet var 6,5 prosent. For Vest-Agder fylkeskommune utgjør dette om lag seks millioner kroner og konsekvensen kan være at aktiviteten på fylkesvegene gradvis reduseres. 10

11 Det er også store utfordringer når nye driftskontrakter fornyes. Det er flere driftskontrakter som har vært sterkt underpriset og at man derfor får en vesentlig prisvekst i nye driftskontrakter. Det har også strengere nasjonale krav til elektroniske installasjoner, tunneler og bruer, noe som krever betydelig mer midler, for å overholde nye standardkrav. Etter forvaltningsreformen økte fylkesvegnettet med 750 kilometer fra 1310 til 2064 kilometer. Vest-Agder fylkeskommune har nå ansvaret for alle viktige regionale veger med unntak av E18, E39 og Rv9 (riksvegnettet utgjør om lag 220 kilometer). Som følge av klimaendringene vil belastningen på vegnettet øke. Dette vil gi utfordringer for å planlegge, utbygge og vedlikeholde infrastrukturen, ikke minst knyttet til flom, rassikring mm. Forslag til utredninger/drøftinger: - Utarbeide en strategi for drift- og vedlikehold av fylkesveg som omfatter hvilke prioriteringer som skal gjøres på fylkesvegnettet, kontraktstrategier mm Investeringer på fylkesvegnettet Det er et stort behov for investeringer og forbedringer på dagens fylkesvegnett, blant annet knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhetstiltak. For å kunne prioritere de begrensede investeringsmidlene best mulig, er det nødvendig å utrede disse behovene, slik at man oppnår ønsket effekt av de prosjekter som igangsettes. Kostnad til fremtidig drift og vedlikehold av nye anlegg må også tas med i disse beregningene. Forslag til utredninger/drøftinger: - Kartlegge utbedringsbehov på viktige vegstrekninger ut i fra ulike standardkrav - Utrede det langsiktige investeringsbehovet for fylkesvegnettet. 4.4 Riksvegnettet (transport - korridor 3) Selv om riksvegene ligger utenfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde, er det nødvendig å vurdere riksvegene sin rolle i det samla transportsystemet i fylket. Det er under arbeid flere større plan- og utredningsprosesser knyttet til riksvegnettet. E18 og E39 er blant landets viktigste transportårer med tilknytning til mange byer og flere internasjonale containerhavner som Oslo, Larvik, Grenland, Kristiansand og Stavanger. For Vest- Agder fylke og for hele sør- vestlandet er det av avgjørende viktighet at Staten ser viktigheten av å få bevilgninger til ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger (E39 Søgne Ålgård) inn i NTP , og at løsningen som velges har framtidsrettede kvaliteter, jfr. høringsuttalelse fra en samlet landsdel. Videre er det særlig viktig at vegløsningene anbefalt i KVU Kristiansand følges opp. Omleggingen av E18/E39 rundt Kristiansand sentrum er nødvendig. Sikring av god framkommelighet for kollektivtrafikken blir stadig viktigere. Riksveg 9 er svært viktig for innbyggerne og turistnæringen i Setesdal og videre nord- og vestover. Rv9 inngår som en del av nord sør sambandet i den midtre 11

12 delen av landet. Det er viktig at arbeidet med å utbedre vegen og finansieringen av dette fullføres. Fylkeskommunen vil bli utfordret til å peke på både kortsiktige og langsiktige tiltak for riksvegnettet innenfor fylket. I tillegg må viktige forbindelser inn og ut av fylket, som E39, E18, Rv 9, samt trafikken over Kristiansand havn og Kjevik lufthavn behandles i en felles forståelse med nabofylkene. Forslag til utredninger/drøftinger: - Regional plan for E39 - Sammenstille status for utredninger og planer og investeringsbehov for utvikling av riksvegnettet som grunnlag for revisjon av behov og prioriteringer. - Prioritering av de viktigste riksvegstrekningene i fylket. - Kollektivknutepunkter. - Riksvegtilknytning til havne-/godsterminaler/flyplass - Framkommelighetstiltak for tunge kjøretøyer Det er viktig å få innspill på hva som er sentrale utfordringer på riksvegnettet. 4.5 Jernbane gi (Regionplan Agder 2020 s. 24). En slik sammenkobling sees videre på som en del av en strekning til et fremtidig høyhastighetsnett. Vest-Agders topografi gjør det helt nødvendig at stoppmønsteret for persontrafikken beholdes. En rekke togstasjoner må utbedres med forlenget perrong for å unngå nedleggelse av stasjonene. Forslag til utredninger/drøftinger: - Sammenstille status for utredninger og planer for utvikling av Sørlandsbanen som grunnlag for revisjon av behov og prioriteringer. - Stasjonslokaliseringer/ kollektivknutepunkt - Jernbanens rolle i forhold til det lokale kollektivtilbudet - Strategier for rutetilbud - Kapasitet togfremføring (krysningsspor og hastighet) - Jernbanens rolle i godstransporten framover 4.6 Luftfart For arbeidet med samferdselsplanen legges det til grunn at Kjevik er regionens hovedflyplass. I strategisak tilknyttet Regional plan Agder 2020, behandlet i Samferdsel-, areal og miljøutvalget (sak 61/11), fremgår ette følges opp ved å legge press på Avinor for å få utbedret anleggene på Kjevik. I Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP) er det nå også enighet om en ny 12

13 adkomstveg til Kjevik fra sørlandsparken, og nye næringsarealer med kort veg til flyplassen. 4.7 Havner Havnene langs korridor 3 fungerer som innfallsporter til store deler av landet både for gods- og persontrafikk. Kristiansand har direkte tilknytning til hovedveisystemet til Oslo, Stavanger og Bergen. Geografisk ligger havnen kort vei fra markeder som Kontinentet, Storbritania, Skandinavia og Baltikum. Med sin strategiske plassering som intermodalt knutepunkt (minst to typer transportmidler) spiller Kristiansand havn en viktig rolle for både gods- og persontrafikk inn og ut av landsdelen, og det er viktig at Kristiansand havn får en god tilknytning til den framtidige løsning av E18/E39 og til Jernbanen. Forslag til utredninger/drøftinger: - Utarbeide en oversikt over gjeldende utredninger og planer for havner og sjøtransporten i Vest-Agder. - Arbeidet med problemstillinger knyttet til overføring av mer transport fra veg til sjø og jernbane videreføres. - Se nærmere på Kristiansand Havn, med fokus på å vurdere og videreutvikle Kristiansand Havn som nasjonal knutepunktshavn som binder sammen transport på sjø, jernbane og veg (Jfr. regionplan for Agder 2020). - Sørge for en klar rollefordeling mellom de ulike havnene i landsdelen (jfr. regionplan for Agder). 4.8 Kollektivtrafikk I byer og tettsteder vil kollektivtrafikken måtte avlaste trafikkveksten gjennom en styrking av kollektivtilbudet. Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom drift og infrastruktur. Infrastruktur som sikrer bussene rask fremføring og god fremkommelighet, er en viktig forutsetning for å avlaste trafikkveksten mest mulig effektivt. Det må utarbeides gode strategier og prinsipper som kan brukes inn i planleggingen for økning i kollektivtrafikken. I Kristiansandsregionen ligger forholdene godt til rette for en bærekraftig samferdselsløsning der kollektivtrafikken inngår som en viktig del av den totale transportløsningen. Kollektivtrafikken skal i Kristiansandsregionen sammen med sykkel og gange, ta veksten i persontransporten spesielt på de tider av døgnet det er stor trafikkbelastning i transportsystemet. Det er viktig at vekst i kollektivtrafikken legges som en premiss i arbeidet med samferdselsplanen. Siden veksten langt vil overgå normal prisjustering av fylkeskommunal rammetildeling til kollektivtrafikken, må det finnes ny alternativ finansiering i framtiden. Kollektivtransporten i distriktene utgjør i dag lovpålagt skoleskyss inkludert et servicetilbud til de av innbyggerne som ikke disponerer egen bil. Fra Vest-Agder fylkeskommunes ståsted opereres det ut i fra en politikk om at det kun er i og imellom 13

14 de større byområdene at kollektivtransporten kan være et reelt alternativ til personbilen. I områder med begrenset trafikkgrunnlag legges det opp til fleksible kollektivløsninger tilpasset etterspørselen. Forslag til andre utredninger (også knyttet opp mot hovedtiltak i regionplan Agder): Kollektivplan for Vest-Agder Fortsatt utvikling av kollektivtilbudet slik at dette blir et reelt alternativ for flest mulig. For å styrke kollektivtilbudets konkurransekraft må både frekvens, tilgjengelighet, framkommelighet og pris vektlegges. I mindre trafikkerte områder må det utvikles og satses på fleksible tilbud. For å avlaste trafikkveksten i byer og tettsteder er det viktig at kollektivtilbudet i slike områder styrkes. Vurdere sammenhenger mellom arealutvikling og befolkningens reiser med buss, utarbeide en nettverksplan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen. Se på mulighetene for mer helhetlig regional transportplanlegging, tilsvarende det som gjøres nasjonalt gjennom NTP. En tilnærming som bør vurderes er å se på transportinfrastrukturen som transportkorridorer og transportknutepunkt. Utrede muligheten for å utrede infrastrukturprosjekter i sammenheng, både ut i fra en geografisk og administrativ dimensjon (regionale planer, bedre samarbeid). Behovsprøving og eventuell utvidelse av løyveantallet. Bestillingsruter bør i større grad vurderes som en del av et helhetlig tilrettelagt rutetilbud. Bestillingsruter kan være hensiktsmessig å vurdere ut fra geografi, demografi, potensiale i forhold til effekt på TT-ordningen, samt fleksibilitet i forhold til trafikkgrunnlag. Det anbefales at det utarbeides strategier for kollektivtrafikken med en overordnet rutestruktur hvor bestillingsruter inngår i en differensiert rutestruktur for å få en best mulig markedstilpasset og kostnadseffektiv kollektivbetjening. 4.9 Gang- og sykkelveg (som transportfremkomstmiddel) Et godt sammenhengende nett av gang- og sykkelveger bidrar til økt framkommelighet i trafikken gjennom at flere har mulighet til å velge å gå eller å sykle som transportform. Gang- og sykkelveger kan også utgjøre en del av et turløypenett. Slik kan gang- og sykkelvegnettet gi økt trafikksikkerhet, fremme fysisk aktivitet, bidra til redusert bilbruk og klimagassutslipp. Spesielt i byene er det gode forutsetninger for å øke antall gående og syklende. Et arbeid med økt sykkel og gange opp mot skole og fritidsaktiviteter/ nærmiljøanlegg/ idrettsanlegg, er en viktig del i forhold til befolkningens reisevaner. Det vil i samferdselsplanen bli vurdert hvordan gange- og sykkeltrafikken kan få økt betydning for transportarbeidet, og gjøres vurderinger mht til om det er områder som bør prioriteres foran andre. 14

15 4.10 Ferjer og båtruter Etter forvaltningsreformen i 2010 er det Vest-Agder fylkeskommune som har driftsansvaret for begge ferjesambandene i fylket; Fs 919 Abelnes Andabeløy og Fs 469 Launes Kvellandstrand i Flekkefjord. På vegne av fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk AS, konkurranseutsatte Statens vegvesen begge sambandene i Kontrakten gikk til AS Flekkefjord dampskipsselskap for en kontraktsperiode på tre år, med en samlet kontraktspris på 60,6 mill. kr i 2009-kr. Kontraktsperioden varer fra til , men med opsjon på ytterligere ett år. Hovedutfordringen fremover vil bli å sikre et tilstrekkelig ferjetilbud innenfor ansvarlige økonomiske rammer. I tillegg til disse ferjerutene har Vest-Agder også to båtruter, Kongshavn Randøyene i Kristiansand og Høllen Ny Hellesund Borøya i Søgne kommune. For båtrutene er en hovedutfordring i årene fremover å få kvalifiserte transportører til å utføre transporten Godstransport / Næringslivets transportbehov Det er viktig med god standard i transportnettet for å ivareta næringslivets transportbehov. Det lokale transportnettet må også ha gode koblinger både til det nasjonale og internasjonale transportnettet. Teknologiske endringer (kjøretøy, drivstoff), økt effektivitet i forbindelse med transportavvikling, endret transportmiddelfordelingen (intermodale transporter) er til fordel for næringslivet, men vil også kunne bidra til å bedre miljøutfordringene i godstransportnæringen. Økt persontransport vil i framtiden skje med kollektiv, sykkel og gange, som vil bidra til å frigjøre vegkapasitet til næringstransport. Hvordan kan samferdsel legge til rette for næringslivet med effektive løsninger for næringstransport? Hvilke mål bør settes? 4.12 Elektronisk kommunikasjonsstruktur Agderfylkene er landsledende når det gjelder utbygging av den elektroniske kommunikasjonsinfrastrukturen. Det er behov for å utnytte og styrke denne posisjonen også innen samferdsel. Samtidig så kan arbeidet i regionen når det gjelder investeringer i andre typer transportinfrastrukturer lære mye av tilnærmingen som er valgt på dette området Samfunnssikkerhet og beredskap Vest-Agder fylkeskommune har fokus på god beredskap i samferdselssektoren. Veg- og banestrekninger med bruer, og tuneller, samt terminaler og knutepunkt for gods- og persontransport hvor flere transportformer ofte møtes, vil ved redusert kapasitet eller fravær utgjøre en trussel mot påliteligheten i transportnettet. Et 15

16 pålitelig transportnett henger nøye sammen med den robusthet som bygges inn i de ulike elementene som utgjør transportnettet. Påliteligheten henger også sammen med hvilken beredskap som planlegges regionalt og lokalt for å håndtere uønskede hendelser. Forslag til utredinger/drøftinger: - Oversikt over flaskehalser i eget vegnett. - ROS analyser for sikkerhet ved utbygging av kollektivterminaler m.m. - Beredskapsplaner og rutiner for håndtering av f.eks. sammenbrudd i kollektivtrafikken og fylkeskommunale vegforbindelser. - Tilpasset og hensiktsmessig transportberedskapsstruktur Trafikksikkerhet Risikoen for å omkomme eller bli skadd er betydelig høyere per transportert km i vegtrafikken enn for luftfart og bane. Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet (TS) i Vest-Agder. I forlengelsen av denne har Vest-Agder fylkeskommune gjennom en felles strategiplan for Agderfylkene vedtatt en ambisiøs satsing på å redusere antall alvorlige ulykker i veitrafikken. Hovedfokus i samferdselsplanen er å bygge opp under målsetting om 0-visjonen. Hvordan lages sikre og trygge løsninger for alle trafikkgrupper? Hvilke mål må vi sette for trafikksikkerhet? 4.15 Forvaltning og finansiering Samferdselsplanen vil vurdere samlet ressursbehov inkludert forvaltning og finansiering med sikte på ytterligere effektivisering Forslag til utredninger/drøftinger: - Alternative finansieringsløsninger (eks. prosjektfinansiering), herunder mulighetene for å utløse statlige belønningsmidler. - Prosjektfinansiering - Vurdere mulighetene for et mer forpliktende samarbeid mellom staten, fylket og kommunene. - Samordning av virkemidler. - Utrede ett bompengeselskap i fylket Universell utforming Vest-Agder fylkeskommune prioriterer arbeid med universell utforming høyt. Strategi og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder gjelder for perioden og det er derfor behov for en gjennomgang og 16

17 revisjon. Det tenkes at universell utforming skal inngå i den generelle overordnede målstrukturen og for øvrig vurderes i tilknytning til hvert tema i planen. Forslag til utredninger/drøftinger: Gjennomgang / revidering "Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder ". Hvordan kan tilgjengelighet, herunder fremkommelighet/universell utforming, bedres for alle trafikantgrupper? Hvilke mål og strategier bør settes i tilknytning til de ulike temaene? 4.17 Miljø og klima Samferdselsplanen vil inneholde en vurdering av transportsystemet med hensyn til klimagassutslepp og andre miljøspørsmål, og en vurdering av framtidig utvikling Planberedskap Et annet viktig aspekt er at en på Agder burde bygge opp planberedskap og sikre effektive planprosesser i forhold til nye infrastrukturprosjekter. Dette vil kunne være hensiktsmessig i forhold til nasjonale føringer om økte investeringer i infrastruktur, men også mer generelt i forhold til å få realisert nye prosjekter. En felles transportplanlegging vil sikre en mest mulig effektiv forvaltning av ressursene. For å kunne løse framtidens utfordringer i større byområder er dette avgjørende. 17

18 5 Organisering og medvirkning Organisering av planarbeidet skal sikre politisk forankring og bred deltagelse fra alle aktører som planen får konsekvenser for. Eventuelle synspunkter til organisering, kan fremmes som innspill til planprogrammet. 5.1 Politisk styringsgruppe Hovedutvalg for samferdsel-, areal- og miljø (SAM) gir innstilling til fylkesutvalget om planforslag og planvedtak. Utvalget er i tillegg politisk styringsgruppe for arbeidet og følger arbeidet underveis gjennom orienteringer og meldinger. 5.2 Sekretariat Arbeidet med samferdselsplanen vil bli ledet av Samferdselssjefen, som kan opprette faggrupper etter behov. 5.3 Kommunene Samarbeidet med kommunene vil skje gjennom oppfølgingsmøter knyttet til samarbeidsavtalene og i regionrådene. 5.4 Fylkesting Fylkestinget vedtar høring av planprogrammet, og fatter endelig vedtak av samferdselsplanen. 5.5 Fylkesutvalg Alle saker fra de faste utvalgene som gjelder planer og økonomi skal behandles av fylkesutvalget før endelig avgjørelse. Fylkesutvalget vedtar å legge plandokumentene til høring og offentlig ettersyn og tilråder endelig vedtak av planfremlegget til fylkestinget. Behandlinger av plandokumenter underveis i fylkesutvalget, fremmes som orienteringssaker til Fylkestinget. 5.6 Medvirkning Krav til medvirkning i offentlig planlegging fremgår av plan- og bygningslovens kapittel 5. Planmyndighetene skal gjennom hele planprosessen sørge for en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i samfunnet i dialog med organiserte og uorganiserte interesser. De formelle kravene til behandling av planer med høring av planprogram og forslag til plan er et minstekrav. Hovedaktører i planarbeidet : Vest-Agder fylkeskommune Kommunene/ Regionrådene i fylket 18

19 o Knutepunkt Sørlandet (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla (Lillesand, Birkenes)) o Listerrådet (Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord, Sirdal) o Lindesnes (Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral) Statens vegvesen region sør med fylkesavdelingen Kystverket sørøst (Arendal) Jernbaneverket øst/vest Avinor Agder kollektivtrafikk (AKT) Fylkesmannen i Vest-Agder Kristiansand havn KF (kommunalt foretak) Øvrige havner i Vest-Agder Medvirkning fra interesseorganisasjoner Aktuelle organisasjoner er - LO - NHO - Logistikk og transportindustriens landsforbund (NLF) - Norges lastebileierforbund - Norges Automobil - Forbund (NAF) - Motorførernes avholdsforbund (MA) - Norges rutebil arbeiderforbund - Syklistenes landsforening - Naturvernforbundet - Norges Miljøvernforbund - Framtiden i våre hender - Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder - O.a. Hvordan kontakten med interesseorganisasjonene skal legges opp vil bli vurdert etter høringen av planprogrammet Medvirkning fra allmennheten Den primære kontakten mot allmennheten i dette planarbeidet er gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet og planframlegget. Plandokument blir gjort tilgjengelig på våre nettsider. 19

20 6 Forslag til fremdrift. Av tabell fremgår forslag til fremdrift for planarbeidet. Kapittel 4 og 5 inneholder nærmere opplysninger om organisering og medvirkning. Del 1Utarbeide planprogram for regional plan for samferdsel. Tidspunkt Prosess SAM 26. Sept Utkast til planprogram for utarbeiding av regional plan Fylkesutvalget 9. Okt for samferdsel, legges frem for Samferdsel, areal og miljø utvalget (SAM), videre fylkesutvalget og Fylkesting Okt fylkestinget som vedtar offentlig ettersyn. Fylkestinget vedtar delegasjon av videre styringsmyndighet til fylkesutvalget. November Desember Offentlig ettersyn av planprogram kunngjøring (minimum 6 uker). Januar 2013 Innspill til planprogrammet behandles og planprogram revideres. Februar Mars 2013 Vedtar revidert planprogram i SAM og fylkesutvalget. Del 2 Utarbeide samferdselsplanen. Tidspunkt September/oktober 2012 April 2013 Januar 2014 Februar 2014 Mars April 2014 Mai 2014 Juni 2014 Prosess En del av arbeidet med nødvendig grunnlagsdokumentasjon vil igangsettes fortløpende. Utredningsfase. Vedtatt planprogram danner grunnlag for utarbeiding av selve planen. Utkast til regional plan for samferdsel legges frem for SAM og fylkesutvalget som vedtar offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn av regional plan for samferdsel kunngjøring (minimum 6 uker). Inkludert høringsmøter. Innspill til planen behandles, og regional samferdselsplan revideres. Revidert plan tenkes behandlet og vedtatt i SAM, fylkesutvalget og fylkestinget. 20

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014-2019

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014-2019 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014-2019 Planprogram 20.02.2013 Foto: Trafikkert kryss Elvegata Dronningensgate, Kristiansand. (Jfr. arkivsak dok. 12/04211-21) Innhold

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Eikeland oppvekstsenter utbygging av ny barnehage i Hægeland sluttrapport. Henvendelse angående arealbehov til ny kirke i Vennesla

Eikeland oppvekstsenter utbygging av ny barnehage i Hægeland sluttrapport. Henvendelse angående arealbehov til ny kirke i Vennesla VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 SAKSKART 86/13 11/01799 23 Nytt bibliotek/kulturhus sluttrapport

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Søgne kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2014/1385-12593/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 03.04.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Utv.saksnr

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 24/14 14/00351-4 25/14 14/00707-1

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Direktør Lars Aksnes Gjennomføring av NTP - Muligheter og utfordringer, med hovedfokus på byområdene Framtidens byer, Sandnes

Direktør Lars Aksnes Gjennomføring av NTP - Muligheter og utfordringer, med hovedfokus på byområdene Framtidens byer, Sandnes Direktør Lars Aksnes Gjennomføring av NTP - Muligheter og utfordringer, med hovedfokus på byområdene Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029

Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Agders prioriteringer i NTP frem mot 2029 Bymiljø/byvekstavtaler med staten må inngås både for Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. For å utvikle prosjektet

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

80/10 Formannskapet Kommunestyret

80/10 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-33317/2010 Arkiv: 026 Offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

REVIDERT PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN SAMFERDSEL 2014-2019 TIL GODKJENNING.

REVIDERT PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN SAMFERDSEL 2014-2019 TIL GODKJENNING. Arkivsak-dok. 12/04211-21 Saksbehandler Heidi Berit Iglebæk Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 06.03.2013 Fylkesutvalget 12.03.2013 REVIDERT PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN SAMFERDSEL

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter?

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? NVF seminar Tusby 20. oktober 2009 Jan Fredrik Lund Statens vegvesen Vegdirektoratet (Norge) Nasjonal transportplan Fra NVP til

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram.

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram. Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/1577 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.02.2016 003/16 STGERD Kommunestyret 19.05.2016 037/16 STGERD Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram for Transportplan Nordland

Høringsuttalelse til planprogram for Transportplan Nordland Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33028/2011 2011/4779 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø Bystyret 16.6.2011 Høringsuttalelse til planprogram

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Statens vegvesens arbeid med innsigelser, effektivisering av planprosesser og revisjon av Håndbok 140. Nettverk for kommunal planlegging, 12.

Statens vegvesens arbeid med innsigelser, effektivisering av planprosesser og revisjon av Håndbok 140. Nettverk for kommunal planlegging, 12. Statens vegvesens arbeid med innsigelser, effektivisering av planprosesser og revisjon av Håndbok 140 Nettverk for kommunal planlegging, 12. mai 2014 Tord Thorshov, Statens vegvesen Disposisjon Effektivisering

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Frank Væting, Jernbaneverket Beredskapskoordinatorsamling i Aust- og Vest-Agder Bakgrunn og oppdrag Brev av 4. februar 2016 fra SD til VD: Bestilling

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 Arkivsak-dok. 10/01179 Arkivkode Saksbehandler Jan Otto Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 30.05.2012 51/12 2 Fylkesutvalget 05.06.2012 67/12 3 Fylkestinget

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Steinkjer tar samfunnsansvar

Steinkjer tar samfunnsansvar Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Rådmannens forslag av 15.08.2014 (etter høring/offentlig ettersyn) Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Agenda Jernbanens rolle Økte rammer IC - strategi Helhetlig bytransportpolitikk Ny prosjektmodell Effektive

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer