Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien?"

Transkript

1 Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien? PwCs benchmark av fakturahåndteringsprosessen i norske økonomiavdelinger November 2015

2 Innhold Contents Digitalisering av regnskapet 3 Prosess for håndtering av inngående faktura 4 Oppsummering 5 Hva kjennetegner de beste virksomhetene? 6 Hvordan komme i gang med e-faktura 12 De vanligste begrepene 15 2 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

3 Digitalisering av regnskapet Den digitale revolusjonen har skapt en rekke effektiviserende muligheter for økonomi- og regnskapsfunksjonen. Flere forskningsrapporter, både internasjonale og norske, viser at digitalisering vil ha spesielt stor innvirkning på nettopp regnskapsfunksjonens arbeidsoppgaver. Rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» konkluderer med at opptil én av tre norske jobber vil bli digitalisert i løpet av de neste tjue årene. 1 Regnskapsmedarbeidere er en gruppe som er spesielt utsatt, denne gruppen forventes å bli digitalisert i løpet av de neste tjue årene med en sannsynlighet på 97 %. Digitaliseringen av regnskapsfunksjonen er sterkt knyttet opp til håndtering av inngående faktura. Denne prosessen er for mange virksomheter fremdeles en av de mest ressurskrevende oppgavene for en regnskapsfunksjon. Tidsbesparelse gjennom automatisering av arbeidet gir derfor også grunnlag for store besparelser, både i tid og i kroner. Statlig virksomhet krevde fra 2012 at nye leverandører skal levere e-faktura og i 2014 innførte Oslo kommune tilsvarende krav til alle sine leverandører. Øvrige kommuner følger på, samt at stadig flere private bedrifter krever e-faktura. Vi har gjennomført en analyse hvor vi har sett på hvor effektive virksomhetenes regnskapsfunksjon er til å håndtere inngående fakturaer. Målet med analysen er å avdekke hva som kjennetegner en effektiv fakturahåndteringsprosess og mulige besparelser ved å effektivisere prosessen. I undersøkelsen har 26 norske virksomheter deltatt. Disse varierer i størrelse og opererer i et bredt spekter av bransjer. Vi vil presisere at vi har sett etter likhetstrekk mellom virksomheter som er effektive, uavhengig av størrelse og bransje. Avvik kan forklares ut fra bransje, ulik organisering, størrelse eller strategi disse forklaringsvariablene har vi ikke sett nærmere på i denne studien. Utvalget av virksomheter i vår analyse er begrenset, men svarene i analysen bekrefter de inntrykk vi får som rådgiver, internrevisor og eksternrevisor. PwCs analyse viser at de fleste virksomhetene har et betydelig effektiviseringspotensial gjennom å utnytte mulighetene som ligger i systemene. Dette gjelder selve behandlingen av inngående faktura, i tillegg til utnyttelsen av de elektroniske- og systemtekniske løsningene. Vi ønsker å belyse potensielle tids- og kostnadsbesparelser i tillegg til å gi råd om hvordan denne prosessen kan effektiviseres ytterligere. 1. Pajarinen, Rouvinen og Ekeland (2015) Computerization and the Future of Jobs in Norway PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

4 Prosess for håndtering av inngående faktura Benchmarkanalysen kan gi din virksomhet en oversikt over styrker og svakheter, samt danne et utgangspunkt for å måle fremtidig forbedring. Vi tar for oss hvordan inngående fakturaer registreres og hvordan prosessen for behandling av inngående fakturaer forøvrig er organisert. Gjennom undersøkelsen har vi kartlagt i hvilken grad virksomhetene har tatt i bruk teknologi som muliggjør effektivisering av prosessen. Helt overordnet kan fakturahåndteringsprosessen deles inn i fire delprosesser; mottak, registrering, godkjenning og betaling. For hver delprosess skiller vi mellom virksomheter som mottar sine inngående fakturaer på e-faktura, pdf eller papir. Vi har kartlagt gjennomsnittlig tidsbruk per faktura for hver del av prosessen hos de 26 virksomhetene i undersøkelsen. Mottak Registrering Godkjenning Betaling Mottak: I denne delprosessen har virksomhetene tre metoder for å motta faktura på; som e-faktura, på PDF eller på papir. E-faktura leses automatisk inn i systemet, mens det for PDF og papir ofte er tilknyttet mer tidkrevende arbeid som manuell overføring til system, posthåndtering og skanning. Registrering: Denne delprosessen omfatter to aktiviteter: Registrering av inngående faktura inn i forsystem samt selve konteringen/bokføringen. Virksomhetene deles inn etter hvilken grad av automatisering de har i denne prosessen. Godkjenning: Delprosessen består av to aktiviteter; tilordning av attestant/ godkjenner av inngående faktura samt oppfølging av ikke-godkjente/ikke-attesterte fakturaer. Virksomhetene deles inn etter hvilken grad av automatisering de har i denne prosessen. Betaling: Delprosessen består av innbetaling bank. Dette kan på den ene siden av skalaen utføres helt automatisk når fakturaen godkjennes i systemet, alternativt helt manuell registrering av betaling av hver enkelt faktura i nettbank. Samlet utgjør disse fire delene prosessen for håndtering av inngående fakturaer. 4 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

5 Oppsummering Vår analyse viser store forskjeller mellom de mest effektive virksomhetene og de med minst effektive prosesser for håndtering av inngående faktura. Virksomheten med den mest effektive prosessen har en samlet kostnad på 12 kroner per inngående faktura og bruker i snitt 2,1 minutter per faktura. Denne virksomheten har en e-fakturaandel på 70%. Til sammenligning har gruppen som ikke bruker e-faktura en kostnad per faktura på 83 kroner per faktura. Våre tall understøttes av flere internasjonale undersøkelse hvor manuell behandling er estimert til å ta mellom 14 og 25 minutter. 2 Estimatene kan variere avhengig av forutsetninger; en analyse av offentlig virksomhet i Norge har kommet frem til at virksomheter kan spare 18 minutter på overgang fra papirfaktura til e-faktura og videre 3 minutter fra skanning til e-faktura. 3 Virksomhetene med de mest effektive prosessene har også et potensiale for forbedringer da analysen viser at andelen e-faktura er på kun 35%. 2. Penttinen, Esko (Editor) Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the European Union Helsinki School of Finance, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre elektronisk faktura (e-faktura) i staten, 2011 Analysen viser noen kjennetegn som går igjen for de virksomhetene med mest effektive prosesser. Disse virksomhetene har: tatt i bruk e-faktura. automatisk matching av inngående faktura mot innkjøpsordre. helautomatisk kontering av faktura eller kun delvis manuell kontering da noen faste data ligger inn (eksempelvis konto og mva-kode) utnytter automatiserte løsninger i ERP-systemet ERP-systemet foretar purring og oppfølging etter gitte regler. automatisk overføring av betalingen til nettbank. I tillegg til bedriftsøkonomiske innsparinger innebærer en overgang til e-faktura også samfunnsøkonomiske gevinster. Norges Bank har estimert en besparelse for samfunnet på 25 mrd. kroner i året. Best praksis gir en kostnad på 12 kr per faktura Virksomheter som ikke bruker e-faktura har en gjennomsnittskostnad på 83 kr per faktura De 25 % mest kostnadseffektive regnskapsfunksjonene har 62% lavere kostnader enn de 25 % dårligste i analysen. 50% av virksomhetene i undersøkelsen benytter e-faktura, totalandelen utgjør likevel bare 19%. PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

6 Hva kjennetegner de beste virksomhetene? De beste 25 % bruker e-faktura og utnytter mulighetene i ERP-systemet for å automatisere registrerings-, godkjennings- og betalingsprosessene. I tillegg ser vi at de beste virksomhetene i større grad har standardiserte rutiner og prosesser. Dette gjør dem i stand til å levere bedre kvalitet til en lavere kostnad. Håndtering av e-faktura er vesentlig mindre ressurskrevende enn andre former for håndtering av inngående faktura. Grafen viser en klar sammenheng mellom kostnad per faktura og andelen e-faktura av inngående faktura. Figure 1: E-faktura er den viktigste driveren for en mer kostnadseffektiv fakturaprosess 35% Som kostnad mener vi i denne sammenheng kostnader til manuell fakturabehandling, det vil si regnskapsmedarbeidernes antatte tidsbruk. Antall minutter er deretter multiplisert med gjennomsnittskostnad for en regnskapsmedarbeider. De beste har en e-fakturaandel på ca. 35 % og et kostnadsnivå på ca 32 kroner per faktura. Grafen viser at de som ikke benytter e-faktura har et kostnadsnivå på ca 83 kroner per faktura. Videre tilsier best praksis at kostnader per faktura kan gå ned til ca 12 kroner. Dette viser et stort potensiale for kostnadsbesparelser ved effektivisering av denne prosessen. Ved å øke andelen av e-faktura kan også de beste i undersøkelsen spare betydelige beløp. I tabellen på neste side bryter vi ned potensiell innsparing i hver delprosess og sammenligner med best praksis. 8% Beste 25 % Middels 50 % Dårligste 25 % Kostnader per faktura Andel e-faktura 6 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

7 Figure 2: Tidsbruk i delprosessene Resultatene i undersøkelsen viser at beste praksis bruker totalt 2,1 minutter for hele prosessen. Ved bruk av e-faktura kan ressursbruken ved mottak og registrering reduseres til tilnærmet ingen tid per faktura. Det kan likevel tenkes at en som mottar papir og registrerer manuelt, har effektive prosesser Mottak Registrering Godkjenning Betaling for godkjenning og betaling grunnet optimaliserte prosesser på dette området. Vi ser derimot at de beste i undersøkelsen som benytter e-faktura, ofte også er mer effektive på godkjenning og betaling. Dette viser at de som er gode på å effektivisere ved hjelp av e-faktura også har oppdaterte systemer og større fokus på å effektivisere de ulike aktivitetene i regnskapsfunksjonen. Videre understreker dette at den viktigste driveren for en mer kostnadseffektiv fakturaprosess ligger i bruken av e-faktura. Papir 3 min 3-5 min 0-7 min 0-3 min Pdf 2 min 2-5 min 0-7 min 0-3 min E-faktura X X 0-7 min 0-3 min Beste praksis 0,8 min 0,6 min 0,7 min 0,01 min PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

8 Mottak Figure 3: Hvordan mottar virksomheten fakturaen? E-faktura benyttes av alle de beste 25 %. I snitt er e-fakturaandelen i denne gruppen 35 %, med en spenn fra % e-fakturaandel. De minst effektive benytter ikke e-faktura og papirfaktura utgjør en vesentlig andel av den samlede fakturamengden. De beste bruker i snitt 1,55 minutter på å behandle en inngående faktura, som er over et minutt mindre enn de minst effektive. Virksomheten med kortest tid på denne prosessen har en e-fakturaandel på 70 %, og bruker i snitt 0,8 minutter med tilhørende kostnad på 4,4 kroner. Bruk av e-faktura reduserer tidsbruk og effektiviserer mottaksprosessen. 8 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

9 Registrering Figure 4: Hvordan registreres faktura inn i forsystem? Registrering De beste virksomhetene registrerer i snitt 32 % av sine inngående fakturaer automatisk via e-faktura, resterende ved skanning. Disse virksomhetene bruker i snitt 1,05 minutter på registreringen. De virksomhetene som ikke bruker e-faktura har en papirandel på 88 % og bruker nesten tre ganger så lang tid på registreringsprosessen. Våre funn understøttes av en finsk studie som viser at registreringsprosessen tar 5 minutter ved manuell håndtering, mens ved bruk av e-faktura brukes det 1 minutt. 4 Virksomheten som bruker kortest tid på denne prosessen i vår undersøkelse registrerer 70 % av fakturaene automatisk via e-faktura og bruker i snitt 0,5 minutter per faktura tilsvarende 2,8 kroner per faktura. Ved å ta i bruk e-faktura eller øke andelen av e-faktura vil den enkelte virksomhet kunne spare betydelige beløp. Figure 5: Hvordan konteres/bokføres faktura? Kontering De beste benytter en kombinasjon av predefinert kontering og delvis manuell kontering i forsystem. Undersøkelsen viser at store besparelser kan oppnås ved å redusere den manuelle bokføringen i regnskapssystemet. De beste virksomhetene benytter i snitt 0,40 minutter på å bokføre en faktura, mens de minst effektive bruker nesten fire ganger så lang tid. Ytterligere innsparinger kan oppnås med større andel av predefinert kontering i forsystemene. Virksomheten som bruker kortest tid på denne prosessen i bruker i snitt 0,1 minutt med tilhørende kostnad på ca. 0,6 kr. 4. Penttinen, Esko (Editor) Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the European Union Helsinki School of Finance, 2008 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

10 Godkjenning Figure 6: Hvordan tilordnes attestant/godkjenner av fakturaen? Tilordning attestant De beste benytter i snitt 78 % automatisk matching mot innkjøpsordre eller automatisk mot faste data i forsystem. De minst effektive bruker internpost for tilordning av attestant på 80 % av sine fakturaer. Undersøkelsen viser at den største innsparingen generes ved å minimere bruken av internpost. Virksomheten som bruker kortest tid på denne aktiviteten har en andel av automatisk matching mot innkjøpsordre på 60 %, mens resterende 40 % automatisk mot faste data i forsystem. Denne virksomheten bruker i snitt 0,2 minutter, som innebærer en kostnad på kr 1,1 pr. faktura. Jo, større andel av fakturaene som går over på automatisk matching mot innkjøpsordre i forsystem fremfor manuelt tilordning i forsystem, jo mer vil man spare inn per faktura. Figure 7: Hvordan følges fakturaer som ikke er attestert/godkjent opp? Oppfølging De beste bruker i snitt 1,15 minutter på å følge opp fakturaer som ikke er godkjent. De kontrollerer manuelt fakturaer hvor forsystem foreslår purring etter faste regler, i tillegg til noe bruk av matching og godkjenning mot innkjøpsordre. De minst effektive bruker i hovedsak manuell oppfølging, og bruker i snitt 4,52 minutter per faktura. Virksomheten som bruker kortest tid på denne prosessen i vår undersøkelse bruker i snitt 0,8 minutter per faktura. Denne virksomheten er opp i en automatisk matching på kun 20 % og resterende følges opp via forsystem som foreslår purring etter faste regler. 10 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

11 Betaling Figure 8: Hvordan utføres betaling av faktura? Den beste virksomheten i undersøkelsen bruker tilnærmet ingen tid på betalinger i banken ettersom alle inngående fakturaer overføres automatisk til nettbank. De beste bruker i snitt 1,02 minutter på betaling av en faktura. Her er det lite som skiller de beste og de middels virksomhetene. De minst effektive virksomhetene bruker i snitt 1,87 minutter på betaling av fakturaer, og her gjøres 43 % av betalingene manuelt i nettbanken. En automatisering av betalinger vil redusere tidsforbruk og kostnader. PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

12 Hvordan komme i gang med e-faktura Hva må virksomhetene gjøre? Gjennomgå alle aktiviteter knyttet til mottak og registrering av faktura: Avklar om du har et økonomisystem som kan motta e-fakturaer. På Difi sine hjemmesider 5 finnes en oversikt over økonomisystemer som støtter dette formatet. Inngå avtale med aksesspunkt. Valg av riktig aksesspunkt («elektronisk postkontor») er kritisk for å få en kostnadseffektiv løsning. Kostnadene for bruk av aksesspunkter varierer. Test om du kan motta faktura fra aksesspunkt. Informer din virksomhet om at alle må sette krav til elektronisk faktura ved innkjøp, krev e-faktura som fakturaformat ved inngåelse av nye leverandøravtaler. Varsle dine eksisterende leverandører at dere heretter kun mottar fakturaer på e-fakturaformat. Jobb målrettet og systematisk med å få konvertert alle leverandørene over på e-fakturaformat. For leverandører som ikke har mulighet/vilje til dette, så kan man vurderes å benytte postmottak hos tredjepart som konverterer til e-fakturaformat. Gjennomgå alle aktiviteter knyttet til godkjennelse og betaling av fakturaer: Gjennomgå rutiner for purring og oppfølging av faktura: -- Er aktivitetene manuelle og/eller automatiske og -- er det faste rutiner knyttet til dette? Påse at nøkkelpersonell har tilstrekkelig opplæring og kunnskap om systemene Gjennomgå rutiner og aktiviteter for betaling av faktura 12 PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

13 Suksessformelen De beste virksomhetene bruker e-faktura og innkjøpssystem som støtter full 3-way match, stiller krav til leverandører om bruk av e-faktura, predefinerer kontering der dette er mulig, har effektive prosesser for purring og oppfølging av faktura, har automatisk godkjenning av fakturaer, har automatisk overføring av betaling til bank. PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

14 Øvrige undersøkelser rundt håndtering av e-faktura støtter PwCs funn Analyse 6 for statlig virksomhet viser at tidsbesparelsen ved overgang fra papirfaktura til pdf er 18,3 minutter, og fra pdf til e-faktura er den 3,2 minutter. Visma antyder at en bedrift kan spare kostnader på mellom kroner per faktura fra mottak og behandling til ferdig arkivering. Om lag 20 kommuner i Sunnhordaland har estimert besparelse på 18 minutter på hver faktura ved omleggelse til e-faktura, noe som gir en beregnet besparelse på 34 årsverk. 7 Den finske stat og et utvalg finske selskaper har estimert at en inngående faktura koster mellom 30 og 40 euro for mottakende selskap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, «Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre elektronisk faktura (e-faktura) i staten», Computerworld, publisert første gang 17. april Penttinen, Esko (Editor) «Electronic Invoicing Initiatives in Finland and in the European Union» Helsinki School of Finance, PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura 2015

15 De vanligste begrepene EHF: Elektronisk handelsformat Offentlig fastsatt standardformat basert på europeisk standard (PEPPOL-BIS) e-faktura Strukturert dataformat for elektronisk overføring Importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt PEPPOL Prosjekt for forenkling av handel mellom offentlige oppdragsgivere på tvers av landegrensene i Europa Samhandling via felles infrastruktur Utviklet standardformat for elektronisk faktura (PEPPOL-BIS) Aksesspunkt Fungerer som «elektroniske postkontorer» Norske aksesspunkt er knyttet opp mot PEPPOL aksesspunkter ELMA: Elektronisk mottaker adresseregister Norsk register med oversikt over mottakere som kan motta elektronisk faktura PwC Benchmark Effektiv håndtering av inngående faktura

16 Kontakt Marianne Brusdal Partner Sidsel Marie Roxrud Senior Manager PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer. v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS

Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer. v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS 1 Nøkkelinformasjon Et globalt selskap Glamox er et av de største belysningsselskapene på verdensbasis I løpet

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

Kom i gang med digital samhandling

Kom i gang med digital samhandling Kom i gang med digital samhandling Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Digital samhandling, Difi Olav Astad Kristiansen Agenda Digital samhandling Elektronisk handelsformat Infrastruktur ELMA

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Jan Morten Torsmyr 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005 2009 2010 2011 2012 17 virksomheter med årlig fakturamengde

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN 2 Agenda ELEKTRONISK FAKTURA I SAP Kort introduksjon til EHF formatet og PEPPOL/ BIS standard Fakturamottak via ec Trade/IC3

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Hvorfor EHF er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser

Hvorfor EHF er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser Hvorfor er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hva innebærer digitalisering? Digitalisering av offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Krev EHF-faktura Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Regjeringen Regjeringen

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

EHF, nøkkel til digitalisering av offentlige innkjøp. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL

EHF, nøkkel til digitalisering av offentlige innkjøp. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL EHF, nøkkel til digitalisering av offentlige innkjøp André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Agenda Digitalisering av offentlige anskaffelser Internasjonal forankring Eksisterende

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Tar du styringen? PwCs benchmark av effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner

Tar du styringen? PwCs benchmark av effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner www.pwc.no Tar du styringen? PwCs benchmark av effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner August 2016 Innhold Hvorfor er de beste best? 4 Større krav til økonomifunksjonen i en stadig mer

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Anskaffelsesregelverk Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjon Hovedregel for kommunikasjon mellom oppdragsgivere og leverandører Kunngjøring, konkurransegrunnlag og innlevering,

Detaljer

Aksesspunkter med ehandel. Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi

Aksesspunkter med ehandel. Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi Aksesspunkter med ehandel Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi Agenda Difi Standard utveksling/«transport» Standard formater Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Velkommen. EHF brukerkonferanse. Olav Astad Kristiansen 12. desember 2014

Velkommen. EHF brukerkonferanse. Olav Astad Kristiansen 12. desember 2014 Velkommen EHF brukerkonferanse Olav Astad Kristiansen 12. desember 2014 E H F 2. 0 Generelle regler EHF endringer Veileder er fasit Valideringstjeneste kan endres utfra veileder(feilretting) GEFEG denne

Detaljer

Inngående EHF i Oslo kommune

Inngående EHF i Oslo kommune 31.03.2014 Inngående EHF i Oslo kommune Siri Madsen, Oslo kommune Sten-Eiven Tinjar, CapGemini Agenda Om Oslo kommune Efaktura historien i Oslo kommune Hva er en EHF faktura og hvordan sendes den Erfaringer/utfordringer

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Agenda Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen Hvorfor? Hva? Status Nytt regelverk Offentlige

Detaljer

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalt førstevalg? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning for forenkling

Detaljer

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Itella Information AS Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Agenda Elektronisk faktura definisjon B2B efaktura utvikling i Norge Status et år med EHF Infrastruktur for elektronisk faktura B2B

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Utrullings/- innføringsstrategi kategorisering, utnyttelsesgrad, avropsmetoder v/ Seniorrådgiver Jan Mærøe Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og Støtte Kontroll:

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

Effektiv reiseadministrasjon

Effektiv reiseadministrasjon Effektiv reiseadministrasjon Xledger frokostseminar 12.03.2013 1 Eurocard presentation SEB Kort Hvem er vi? No 1 i Corporate løsninger i Norden 67 % av Norges 500 største bedrifter er våre kunder Antall

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Forslag om innføring av obligatorisk bruk av elektronisk faktura i staten

Forslag om innføring av obligatorisk bruk av elektronisk faktura i staten DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 2007/ 1623-KDB 08/3744 J Fl S/GFE Dato 06.10.2008 Forslag om innføring av obligatorisk

Detaljer

Info-Team dager Mars 2017

Info-Team dager Mars 2017 Info-Team dager Mars 2017 Hvem er vi? Elin Vaag jobber som Controller i Topro as, som holder til på Gjøvik.- Har hatt prosjektlederansvaret i oppstartsfasen av Elektronisk faktura-prosjektet Geir Farås:

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008)

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Rapportens anbefalinger Eforum i Standard Norge, 18 sep 08 - Knut Øyvind Granli Mandat Arbeidsgruppen skal vurdere

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Hvorfor Statoil valgte EHF?

Hvorfor Statoil valgte EHF? Hvorfor Statoil valgte EHF? EHF konferansen 2016 Classification: Open Var det naturlig for Statoil å velge EHF? Statoil er et energiselskap med internasjonal utbredelse og har en mengde ulike virksomheter

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Hvordan fungerer webfaktura?

Hvordan fungerer webfaktura? Hvordan fungerer webfaktura? Bao Nguyen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Definisjon Hvorfor elektronisk faktura? Bakgrunnen for elektronisk faktura prosjektet Verktøykasse for elektronisk

Detaljer

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Betalingsformidlingskonferansen 1. mars 2011 1 Netto overføringer

Detaljer

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Brukersamling Status for EHF og innføring av ny infrastruktur Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Informasjon via NHO frokostseminar Kontaktet systemleverandør Aktiverte EHF Faktura = 1 time Lenke til

Detaljer

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelser Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en

Detaljer

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen NETWINO eaktivering - veien til 100% digital samhandling Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen DIN DIGITALE SAMHANDLINGS PARTNER Programvare og transaksjoner Smartbook.world, Ibistic, TriCom

Detaljer

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE?

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? 1 EHOS Elektronisk handel i offentlig sektor Prosjekt i Trondheim kommune (TK) Prosjektstøtte fra Difi, fordelt over 3 år. Digitalisering av hele verdikjeden: Fra bestilling

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

Jørn Larssen Dato: 26. februar

Jørn Larssen Dato: 26. februar Jørn Larssen Dato: 26. februar Key facts 2008 Established: 1654 Business Areas: 5 Orkla Brands Orkla Aluminiums Solutions Orkla Materials Orkla Associates Orkla Financial Investments Operating Revenues:

Detaljer

Nyheter for EHF formatene. Konferansen om elektronisk faktura 2013 11. april på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo

Nyheter for EHF formatene. Konferansen om elektronisk faktura 2013 11. april på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo Nyheter for EHF formatene Konferansen om elektronisk faktura 2013 11. april på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo Hvem er jeg? Jostein Frømyr Jostein.fromyr@edisys.no Daglig leder i Edisys Consulting

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015 www.pwc.com Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen Jon Haugervåg Partner Agenda Verdi av å redusere arbeidskapitalbinding Hvordan redusere arbeidskapitalbinding 2 Kapitalbinding Kundefordringer

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på:

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på: INNLEDNING Vestre Viken HF ønsker å motta elektronisk faktura fra våre leverandører. Vi benytter format og infrastruktur etablert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for elektronisk faktura til

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk faktura? Kjell Øyvind Arntzen Rådgiver

Hvordan komme i gang med elektronisk faktura? Kjell Øyvind Arntzen Rådgiver Hvordan komme i gang med elektronisk faktura? Kjell Øyvind Arntzen Rådgiver Stortingsmelding 36 hvor står vi? Samfunnsøkonomisk analyse i kommunesektoren Staten er klar via DFØ med elektronisk fakturering

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess

Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess Jan Mærøe Seniorrådgiver Bakgrunn: Digitalisering av anskaffelsesprosesser Bruk av IKT i forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser internt i forvaltningen,

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen Fakta om faktura 400 mill fakturaer årlig i Norge (EU: 30 mrd) Over 90% manuelt Kostnad pr trans 100-1500 kr Over 1 mrd i norske stat alene Miljøet 12

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Program for digitale anskaffelser. Helge Dønnum og Gunnar Wessel Thomassen PwC 8.desember 2017

Program for digitale anskaffelser. Helge Dønnum og Gunnar Wessel Thomassen PwC 8.desember 2017 Program for digitale anskaffelser Helge Dønnum og Gunnar Wessel Thomassen PwC 8.desember 2017 Hva mener vi med digitalisering? Dette er prosessen som skal digitaliseres Digitalisering innebærer bruk av

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Multikanal integrert med Unit4 Business World

Multikanal integrert med Unit4 Business World Fjerner tidstyver og reduserer kostnader med enkel og effektiv dokumentdistribusjon Multikanal integrert med Unit4 Business World Odd Egil Orøy, Produktsjef Multikanal EVRY Agenda Multikanal integrert

Detaljer

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser Case - økonomi og kostnadsbesparelser Yngve Jonassen Bård-Helge Andreassen Utfordringen vi er gitt Presentere metode for å redusere reiseadministrative prosesskostnader. Hvilke indirekte kostnader finnes?

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

Skal staten tilby elektronisk faktura?

Skal staten tilby elektronisk faktura? Skal staten tilby elektronisk faktura? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Mål: Digitalisering

Detaljer

Integrasjoner - MS Dynamics NAV - fakturamottak

Integrasjoner - MS Dynamics NAV - fakturamottak Integrasjoner - MS Dynamics NAV - fakturamottak Fakturamottak Vi integrerer mot de fleste fakturasystem. Vår hovedsamarbeidspartner på faktura er Compello. Alle generelle fakturaer håndteres fra fakturasystem

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Versjon: 1.00 Opprettet: 30.06.2014 Skrevet av: OJP Godkjent av: KRR Gjelder fra: 30.06.2014 Standard Sidenr: 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Dok id: D02500 Side: 2 av 6 1... Pris 3 1.1...

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer