BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården, Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården, Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården, Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat Vibeke Nikolaisen, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra (følger vedlagt). Saksliste

2 Saksnr PS 08/11 PS 08/12 PS 08/13 PS 08/14 Innhold Plan for legetjenesten - prioritering av tiltak Søknad om tilskuddsmidler til "Ny Giv" Frivillighetssentralen i Bodø - søknad om ekstra driftstilskudd Referatsaker RS 08/15 Skjerstad Asvo as - regnskap og årsberetning 2007 RS 08/16 Prosjektavtale for etablering av NAV Bodø RS 08/17 Brannforebyggende arbeid - tiltaksplan RS 08/18 Kompetanseplan Helse- og sosialavdelingen RS 08/19 Orientering om mottatte tilskudd fra staten til arbeidsrettede tiltak og oppfølgning av rusmiddelavhengige RS 08/20 Tilrettelagte arbeidsplasser/dagtilbud Bodø, 20. august 2008 Marianne H. Øien (AP) Leder Komite for helse og sosial Linda K. Storjord formannskapssekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet /11 Råd for funksjonshemmede /11 Ruspolitisk råd /11 Komite for helse og sosial Bystyret Plan for legetjenesten - prioritering av tiltak Saksopplysninger I forbindelse med at bystyret i møte den behandlet plan for legetjenesten som sak PS 08/57 ble det fattet følgende vedtak ; Plan for legetjenesten legges til grunn i det videre arbeid med utvikling av legetjenesten i Bodø kommune. Det utarbeides en prioritert liste over de tiltak planen foreslår innen september -08. Prioritering og finansiering av de enkelte tiltakene besluttes ved behandlingen av de årlige budsjetter og økonomiplaner. Prioriteringslisten fra legeplanen slik den ble fremlagt ved bystyrets behandling Tiltakene som er foreslått vil fra 1.år de innføres ha en kostnadsramme som vist nedenfor: Innsatsområder Økte kostnader pr. 1.år 1. Rekruttering a) Kommunalt legesenter på Mørkved kr ) b) Fast lønn natt Bodø legevakt kr c) Veiledning for nyutdannede leger kr pr. lege 2. Tilsettinger fastlegehjemler a) Dekke etterslep på hjemler hvis tilskudd til etablering jfr. tabell s.21 kr b) Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Offentlige legeoppgaver a) Økning legetimer sykehjem Estimert 50 % økning kr b) Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr

4 c) Fastlønnet hel stilling for sykehjemslege kr Overgrepsmottaket Bodø legevakt Videreføring av overgrepsmottaket Budsjettert 5. Samfunnsmedisinske oppgaver a) Opprettholde funksjonene i dagens organisering i Helsekontoret Budsjettert b) Tilsette kommuneoverlege i deltidsstilling innen rus- og psykiatri Budsjettert c) Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Administrative tiltak a) Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Turnuslege a) Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Sum kr På bakgrunn av bystyrets vedtak har Helsekontoret utarbeidet en revidert prioriteringsliste. Revidert prioriteringsliste Innsatsområder Økte kostnader pr. år Alternativ A Alternativ B 1. Turnuslege Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Legesenter på Mørkved. Alternativ A: Tilsetting privatpraktiserende fastlege, 3 hjemler kr ) (Etablerings tilskudd kr pr. hjemmel) Alternativ B: Kommunalt legesenter på Mørkved kr ) 3. Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Kommuneoverlege i 20 % stilling rus- og psykiatri Budsjettert 5. Fastlønnet hel stilling for sykehjems lege kr Økning legetimer sykehjem estimert 50 % økning kr Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr

5 8. Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Totale utgifter kr ) Kostnaden vil være engangsinvestering som kommer oppstartsåret ved nye hjemler med en kostnad på kr pr hjemmel. 2) I tillegg kommer ca 1,6 mill. til etablering av senteret (engangsbeløp) Svein Blix Samlet budsjett økning for post 1 til 5 anbefales av Helsekontoret prioritert for Resterende tiltak anbefales av Helsekontoret gjennomført i Merknader Helsekontoret har løftet ansettelse av ny turnuslege som nr 1 på prioriteringslisten da det er forventet at Fylkeslegen innen kort tid vil komme med en forespørsel om kommunen kan motta en ny turnus. Videre prioriteres et nytt legekontor (2) høyt. Helsekontret har sett på 2 løsninger: Alternativ A er å gi 3 nye leger basis tilskudd (fast beløp som utbetales til legene ganget opp pr. innbygger legene har på sin pasientliste) som om de har 1000 pasienter på sine lister - selv om de reelt sett starter som blanke lister. Dette vil være et tilskudd som gradvis faller fra etter hvert som legene opparbeider seg pasienter på listen sin. Legene som eventuelt ønsker å drifte et slikt senter må ta kostnadene med å etablere senteret samt

6 finne egnet sted for dette. Helsekontoret vil være med som en aktiv pådriver og tilrettelegger for å få dette realisert. I Alternativ B er kostnadene som er beregnet for å kunne drifte kontoret kommunalt. Her er det ikke tatt med etableringskostnader. Dette er stipulert til å komme opp i en størrelses orden på Etablering av nytt legesenter må utredes nærmere og fremlegges til politisk behandling som egen sak. Pr. capita tilskuddet (3) er bestemt av befolkingsgrunnlaget (samme som basistilskudd), og vil øke i samsvar med befolkningsveksten i kommunen. Helsekontoret har fått i gang refusjoner for urinprøvetakingen ved Prinsen Helsestasjon. Dette har gitt en inntekt på kr på de fire første måneden med refusjoner. Dette vil gi et inntektsgrunnlag på kr pr. år. Da Prinsen Helsestasjon er noe underfinansiert har det så langt i 2008 ikke vært et økonomisk grunnlag for ansette en kommuneoverlege på fagfeltet Rus- og psykiatri (4). Ønsket er å få ansatt en lege i stillingen fra 1. januar Øvrige poster er rimelig lik prioriteringen fra selve planen (tiltak 5-9). For ytterligere informasjon vises det til kommentarene i Plan for legetjenesten.

7 Forslag til innstilling A) Tiltakene i plan for legetjenesten prioriteres slik : Innsatsområder Økte kostnader pr. år Alternativ A Alternativ B 1. Turnuslege Økning fra 3 til 4 turnusleger kr Legesenter på Mørkved. Alternativ A: Tilsetting privatpraktiserende fastlege, 3 hjemler kr (Etablerings tilskudd kr pr. hjemmel) Alternativ B: Kommunalt legesenter på Mørkved kr Pr. capita tilskudd /befolkningsøkning kr Kommuneoverlege i 20 % stilling rus- og psykiatri Budsjettert 5. Fastlønnet hel stilling for sykehjems lege kr Økning legetimer

8 sykehjem estimert 50 % økning kr Økning av legetimer til helsestasjon, skole og flyktningekontor, 1t.pr.helsest. kr Økning fra 20 til 40 % stillinger for kommuneoverleger og 10 % legevaktsjef kr Tilsette saksbehandler på Helsekontoret kr Totale utgifter kr B) Nytt legesenter på Mørkved utredes nærmere og fremlegges til politisk behandling. C) Finansiering av de enkelte tiltakene besluttes ved behandlingen av de årlige budsjetter og økonomiplaner. rådmann Saksbehandler: Dag-Christer Røberg/ Stian Wik Rasmussen Utrykt vedlegg: Plan for legetjenesten Jann Aakre kommunaldirektør

9 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/12 Ruspolitisk råd /12 Komite for helse og sosial Bystyret Søknad om tilskuddsmidler til "Ny Giv" Saksopplysninger Kirkens Bymisjon i Bodø har i brev av søkt Bodø kommune om kr ,- fra 2009 for å kunne videreføre prosjektet Ny Giv. Ny Giv er et rehabiliteringsprosjekt med sosiale aktiviteter som Kirkens Bymisjon gir rusmisbrukere i Bodø kommune. Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til at rusmisbrukerne bryter med rusmiljøet, finner veien inn i nye sosiale nettverk og erstatter rusmisbrukeridentiteten med nye identiteter. Målet er å gi den enkelte deltaker økt livskvalitet gjennom tilbud om sosial aktivitet. Deltakeren følges opp av en veileder som er fagperson på området. Tilbudet er til alle rusmisbrukere som vil lære seg en ny aktivitet. Det fremgår at de som er under LAR behandling (legemiddelassistert rehabilitering) er den største deltakergruppen i dag. Tilbudet gjelder også for personer som skrives ut fra behandlingsinstitusjonen. Tiltaket hadde i deltakere og har ifølge søknaden økt i Prosjektet ble etablert i 2001 og er evaluert av Høgskolen i Bodø (Nordlandsforskning NF arbeidsnotat nr. 1001/2005). Tiltaket er finansiert av TVaksjonsmidler ut Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak Bystyret behandlet i møte den (PS 08/8) søknad om tilskudd til Rusfritt treffsted og Ny Giv. Det ble fattet vedtak på at nevnte tiltak skal vurderes hver for seg og at videreføring av Ny Giv skulle drøftes i forbindelse med behandlingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Ved bystyrets behandling av rusmiddelpolitisk handlingsplan (PS 08/56) ble det fattet vedtak om at en rekke tiltak skal søkes prioritert for gjennomføring i perioden Under arbeids- og aktivitetstilbud er videreføring av Ny Giv en av flere tiltak som er nevnt. Av bystyrets vedtak for finansiering av tiltakene i rusmiddelpolitisk handlingsplan fremgår det at finansiering av de enkelte tiltak som trenger ekstra ressurser besluttes ved behandlingen av de årlige budsjetter og økonomiplaner og gjennom aktiv søknad om eksterne midler. Vurderinger Det vurderes slik at bystyret i sitt vedtak ved behandlingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan allerede har lagt føringer for at tiltaket Ny Giv skal søkes prioritert og finansiert ved utarbeidelse av budsjett/økonomiplan Hvorvidt en finner midler og kan prioritere dette tiltaket ved utarbeidelse av forslag til budsjett for 2009 gjenstår å se. Forslag til budsjett/økonomiplan vil bli utarbeidet høsten 2008, og status pr. i dag er at tiltaket ikke er gitt prioritet innenfor avdelingens økonomiske ramme. På denne bakgrunn foreslås det at politisk beslutning om bevilgning til formålet vurderes i forbindelse ved budsjett /økonomiplanbehandlingen.

10 Forslag til innstilling Søknad om tilskudd på kr ,- til tiltaket Ny Giv fra 2009 vurderes i forbindelse med budsjett/økonomiplanbehandlingen for Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør Trykt vedlegg: Søknad om tilskuddsmidler til forankring av Ny Giv Utrykt vedlegg: Ny Giv identitetsarbeid eller fritidsaktivitet? Evaluering av et rehabiliteringsprosjekt rettet mot rusmisbrukere i Bodø.

11 Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø Postboks Bodø Bodø Bodø Kommune SØKNAD OM TILSKUDDSMIDLER TIL FORANKRING AV NY GIV Viser til rusplanen som ble vedtatt i bystyret 3.April Der er det vedtatt at Bodø Kommune vil satse på Ny Giv og betrakter det som et rehabiliteringstiltak til LAR pasienter og andre i medikamentfri rehabilitering. Vi søker herved om for 2008 for å videreføre arbeidet som har vist seg av stor betydning for personer i rehabilitering. 4ert ~E:' ' Pos[Øl^s792 #O9LBode.t^ xø;rronnonftse:.,.., ^^. 34xRf. Schy~ 2c ^ E-post.. ^ " 8Ø , ØSTGORO GAVE '08 26, Økonomi Ny giv ble i oppstarten finansiert av helse og rehabilitering, videre av tvaksjonsmidler og Sosial og helsedirektoratet (SHdir). I år (2008) er siste året med tvaksjonsmidler og SHdir ønsker at kommunene skal ta ansvar for videreføring av prosjekter som fungerer. Evaluering av Nordlandsforskning mener prosjektet fungerer og at Ny Giv gir deltakerne mulighet for å bygge opp ny identitet og samtidig være med på å skape nye rusfrie nettverk. Det er ikke utelukket at Bymisjonen kan søke midler til drift fra SHdir, men de siste to år har Bymisjonen fått flere tusen mindre enn det vi har søkt. Bymisjonen har vært så heldig å få per år i 3 år fra diakonistiftelsen som er beregnet til drift av Ny Giv. Se budsjettforslag for det omsøkte beløp. Stipulert budsjett for 2009 Kostnader,' Inntektei Utgifter Bodø diakonistiftelse Bodø Kommune *Lønnskostnader Driftskostnader Totalt ,000, * Omfatter også timelønn til veiledere Hva er Ny Giv? Ny Giv er et aktivitetstilbud etablert i 2001 som alternativ til støttekontakt! Ny Giv har fokus på aktivitet og kobler to personer med samme interesse sammen. Dette for å utvikle sosiale relasjoner og ferdigheter, samt drive skapende virksomhet. Aktiviteten skal være til hjelp i identitetsbygging og nettverksbygging.

12 Hvem bruker Ny Giv? Målgruppen i Ny Giv er rusavhengige i Bodø som LAR-pasienter, personer med medikamentfri behandling og andre som i en rehabiliteringsfase hadde vi 22 deltakere og deltaker antallet har økt i Ansatte veiledere Veiledere er fagpersoner i Bodø på aktiviteten som deltakeren har valgt. De undertegner en arbeidskontrakt og er tilsatt på timesbasis, i den perioden deltakeren er i aktivitet. Veilederen følges opp av prosjektleder og i spesielle tilfeller henter vi inn kompetanse fra eksempelvis Rusteamet eller Nordlandssykeshuset, avd. psykiatri. En opplæringsplan av veiledere er under utarbeidelse. Det er også påbegynt et interessant samarbeid med de som organiserer støttekontakter i Bodø Kommune med tanke på ressursutnyttelse. Vi håper på positiv behandling og at Bodø Kommune følger opp vedtaket i rusplanen og setter av midler i 2009, slik at Ny Giv kan bli videreført. MPri hilcpn t t i imy zg `` Kirkens Bymisjon 1l4onica Nilsen Isky Giv S Mailadr.: ny- Telefon: Mobil:

13 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/13 Komite for helse og sosial Bystyret Frivillighetssentralen i Bodø - søknad om ekstra driftstilskudd Frivillighetssentralen mottar i 2008 et kommunalt tilskudd på kr ,-. Med tillegg av overført bevilgning fra 2007 på kr ,- utgjør dette totalt kr ,- (psykiatrimidler på kr ,- kommer i tillegg). Av vedlagte budsjett fra Frivillighetssentralen fremgår det en differanse på kr ,- mellom Frivillighetssentralens budsjett på kr ,- og overnevnte bevilgninger i Styret i Frivillighetssentralen i Bodø har på denne bakgrunn søkt om å få økt tilskuddet for 2008 med kr ,-. Videre at driftstilskuddet økes til kr ,- fra Søknaden begrunnes med ønsket om en forsvarlig og forutsigbar drift. Frivillighetssentralen har på forespørsel utdypet dette i trykt vedlegg. Budsjetterte tiltak fremgår av vedlagt budsjett. Helse- og sosialavdelingen har bla som målsetting å følge opp strategiene fra St. melding nr. 25 og prosjektet Våre liv som eldre om fremtidens omsorgsutfordringer. Partnerskap med frivillige og frivillige organisasjoner er en av disse strategiene. St. meld. nr. 39 Frivillighet for alle har videre satt fokus på betydningen av det arbeid som utføres av frivillige. I forlengelsen av dette fremstår driften av Frivillighetssentralen i Bodø som viktig. Helse- og sosialavdelingen er derfor i utgangspunktet velvillig innstilt til søknaden og Frivillighetssentralens aktiviteter. Avdelingen har imidlertid ingen midler som kan omdisponeres til formålet i Ved avslag på søknaden vil konsekvensen for Frivillighetssentralen være at budsjettert aktivitet ikke kan iverksettes. I forhold til utarbeidelse av budsjett 2009 er helse- og sosialavdelingen ved oppstart av arbeidet pålagt et innsparingskrav på 10,5 mill kr. Hvorvidt budsjettet til Frivillighetssentralen kan økes fra 2009 må vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett/ økonomiplan Forslag til innstilling 1. Søknad om et ekstra tilskudd på kr ,- innvilges ikke. 2. Økning av driftstilskuddet fra 2009 vurderes i forbindelse med budsjett/ økonomiplanbehandlingen. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Trykt vedlegg: Søknad om økt driftstilskudd 2008/2009 Notat vedr. søknad om økt driftstilskudd Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør

14 .. i* FR1vILLIGHEiSSENTRAsN Eo ^^r,^ ^a^ Til Bodø kommune v/kommunaldirektør Jann Aakre T '^)0C7-0^5r DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGHETSSENTRÅLEN BODØ 2008/2009 Frivillighetssentralen Bodø har fast tilskudd fra Kirke-og Kulturdepartementet. For 2008 er beløpet kroner, beløpet er fastlagt i statsbudsjettet og justeres kun med prisindeks. Som det framkommer av vedlagte budsjett, er driften av sentralen avhengig av at det kommunale tilskuddet økes. Frivillighetssentralen Bodø søkte om ekstra midler i 2007 og fikk t~ kroner i desember. På grunn av at sentralen ikke visste hva utfallet ble, måtte en del ting settes på vent, og av tilskuddet ble overført til Til forsvarlig og forutsigbar drift, ber styret i Frivillighetssentralen Bodø om følgende: 1. For 2008 tilføres et ekstra tilskudd kr ,- 2. Det faste driftstilskuddet fra Bodø kommune økes permanent, med en ramme på kr ,- og ordinær prisiudeksjustering videre. Styret ber om at ovenstående tas inn i kommunens økonomireguleringer for 2008 og langtidsbudsjett fra 2009, og kan om det er ønskelig møte for ytterligere informasjon. ^^ 3 dø, 9.juni 2008 Med hilsen A,14-11 Harald Asheim styreleder Gj4 trud Di daglig leder Vedlegg: Budsjett 2008 Kopi: Økonomikontoret v/merethe Skille konsulent Dag Christer Raberg_ Prinsensgt Bodo - Tlf Fax

15 BUDSJETT FOR FRIVILLIGIIETSSENTRALEN BODØ 2008 UTGIFTER: Lønnskostnader Kjøregodtgjørelse Husleie,fellesutgifter Kontorutgifter Kontorutstyr Opplæring og kurs Regionssamling Frivillige Annonser Diverse utgifter Sorg-Omsorg elvhjelpsgrupper Eldredagen Frivillighetsdagen Turer/tiltak eldre Til sammen INNTEKTER: Kirke og kulturdepartementet (KYD) Bodø kommune ( kr er overført fra 2007) Menigheter Nettverksmidler KKD Aktivitetstilskudd BK Psykiatrimidler BK Turer og arrangementer

16 Frkllllghetssemralen Bodø awtnw.+l Notat i forbindelse med søknad om økning i driftstilskuddet til Frivillighetssentralen Bodø. Frivillighetssentralen Bodø har vært i drift siden det statlige forsøket med frivillighetssentraler startet i For 2007 utløste innsatsen til de frivillige over 5 årsverk. Frivillige rekrutteres på flere måter; direkte ved å besøke sentralens kontor på Tusenhjemmet, gjennom andre frivillige som er tilknyttet sentralen eller ved at daglig leder henvender seg til organisasjoner og foreninger og etterspør frivillige til ulike oppgaver. Henvendelsene og behovene som meldes inn er mange og ulike. Noen har behov for praktisk hjelp, andre trenger noen å snakke med eller hjelp/støtte til å komme seg ut å se andre eller gå seg en tur. Sentralen har flere støttegrupper og selvhjelpsgrupper for mennesker som har mistet noen av sine og trenger hjelp i sorgbearbeidelsen. Både voksne, ungdom og barn bruker tilbudet. Frivillighetssentralen har godt samarbeid med tildelingskontoret i kommunen og mange henvendelser gjelder deres brukere. Det er ei gruppe på 10 frivillige som bidrar med frokostservering i helgene i en av etasjene på Stadiontunet sykehjem. Dette er svært populært og er ønsket i de andre etasjene. Sentralen vil gjerne utvikle tilbudet. Sentralen tar ansvar for eller er medansvarlig for ulike aktiviteter og arrangementer. På sommeren er det bussturer for eldre, videre er det er markering av Eldredagen i oktober, Frivillighetsdagen i desember og det arrangeres julaftenmiddag for de som ønsker å spise sammen med andre. Sentralen er ansvarlig for oppfølging av driften og de frivillige ved Wandasenteret, og er medhjelper for andre organisasjoner; eks Kreftomsorg Nordland og LEVE avd Nordland i deres oppgaver og likemannsarbeid. Det handler også om informasjon og forebyggende arbeid. Kultur og kirkedepartementet publiserte St.meld nr 39, "Frivillighet for alle" i Der settes det fokus på betydningen av at det i dag utføres rundt frivillige årsverk i Norge. De ulike organisasjoner, lag og foreninger er beskrevet, og der foreligger oversikt over departementenes tilskudd til frivillige organisasjoner. Spesielt for frivillighetssentralene er at de ikke bygger på medlemskap. Det dreier seg om frivillig innsats ut fra et ønske om å gi av sin tid til et formål for kortere eller lengre periode. Stortingsmeldingen slår fast at "Det er flere hjemmeværende, trygdede og arbeidsledige i frivillighetssentralene enn i de tradisjonelle frivillige organisasjonene." Og sentralens leder skal koordinere og videreutvikle den frivillige innsatsen og i størst mulig grad samarbeide med ulike lag og foreninger, menigheter, offentlige myndigheter og enkeltpersoner i lokalmiljøet. For å fa dette til er sentralen avhengig av en forsvarlig og forutsigbar drift. Med det mener styret at sentralens leder skal kunne følge vanlig lønnsutvikling. Daglig leder har ansvar for et stort område og lønnen må kunne sammenlignes med andre ledere. Det må være rom for å tåle husleieøkning og annen prisutvikling på de områder sentralen er avhengig av, det være seg strøm, telefon og kommunikasjon. Kurs og kompetanseheving er nødvendig for å gjøre en god jobb. c 0(;)/^ 14 -b25

17 Frivillighetssentralen Bod* 1,11 u.w Det må være økonomi til å annonsere etter frivillige, sette i gang kurs for frivillige og ha oppfølging av de som allerede er tilknyttet sentralen. Det må også være rom for nytenking og ulike samarbeidstiltak med andre. Noe av kjennetegnet med frivillighetssentralene er at det skal være kort vei fra ide til handling, da må en også kunne sette i gang ting som etterspørres innenfor forsvarlige rammer. Det er viktig å finne nye tilnærminger til rekruttering av frivillige, en tenker her spesielt på ungdom. Ved å etablere samarbeid med ungdomsskoler/videregående skoler/konfirmantkull osv, tror vi at det kan gi noen "frukter". Det må utarbeides planer og materiell for denne typen satsning, og kanskje kan en se for seg frivillighet som et eget praksisområde og fagområde i ungdomstrinnet. Flere uttrykker bekymring for at frivillighet skal dø ut eller kun knyttes opp til personers eget interesseområde. Vi har forståelse for denne bekymring, og ser hvor viktig det er at frivilligheten stadig løftes fram og gis oppmerksomhet og status. Flere av de unge frivillige etterspør attest eller bekreftelse på at de har vært frivillige for å vise fram i en arbeidssøknad. Det betyr svært mye å kunne ha en "gulrot" å tilby frivillige i form av kurs eller praksis. For å få dette til er også trygge økonomiske rammer viktig. Sentralens budsjett har for 2008 en ramme på kroner. I det ligger lønn, drift og aktiviteter. Staten bidrar med fåst beløp på (som indeksreguleres), og en økning i lokalt tilskudd på permanent basis er nødvendig for driften. Det er også viktig at sentralen har mulighet til å sette av midler til nyanskaffelser når eks datautstyr må fornyes. Frivillighetssentralen skal, når utbyggingen av Tusenhjemmet er ferdig, ned i første etasje i den nye delen, og det ser vi fram til. Kontoret ligger i dag litt bortgjømt i enden av korridoren i 2.etg, og nærheten til publikum er av den grunn svekket. For at Frivillighetssentralen Bodø skal kunne gjøre en best mulig jobb i fortsettelsen er økonomien avgjørende, og styret i samarbeid med daglig leder ber om en positiv behandling og utfall av vår henvendelse. for styret i Frivillg hetssentralen B dø Gje ru Didriksen daglig leder

18

19 PS 08/14 Referatsaker 2

20 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/4771 F06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet /15 Komite for helse og sosial Skjerstad Asvo as - regnskap og årsberetning 2007 Bodø kommune har mottatt regnskap og årsberetning fra Skjerstad ASVO Kommunens eierandel i bedriften er 69,2 %. Av vedlagte årsberetning fremgår det at bedriften etter politisk vedtak i PS 06/127 har fått forutsigbare rammebetingelser. Skjerstad ASVO gikk i 2007 med et overskudd på kr ,-. Dette til orientering. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør Trykt vedlegg: Regnskap og årsberetning 2007

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/7532 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/16 Komite for helse og sosial Prosjektavtale for etablering av NAV Bodø Prosjektavtalen mellom NAV Nordland og Bodø kommune om etablering av NAV-kontor i Bodø kommune fremlegges til orientering. Avtalen gjelder etablering av NAV- kontor fra prosjektstart og frem til åpningen av kontoret. Denne avtalen avløses da av en godkjent og politisk behandlet samarbeidsavtale mellom partene. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør Trykt vedlegg: Signert prosjektavtale for etablering av NAV Bodø

37

38

39

40

41

42

43

44 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 04/2984 M71 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/17 Komite for helse og sosial Eldrerådet Brannforebyggende arbeid - tiltaksplan I et samarbeidsprosjekt mellom Salten Brann IKS, Eiendomskontoret og helse- og sosialavdelingen er det satt fokus på det brannforebyggende arbeid. Fokus er spesielt rettet mot hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som helse- og sosialavdelingen kommer i befatning med. Helse- og sosialkomiteen fikk i juni seg fremlagt en statusrapport om arbeidet, og følgende forslag ble oversendt administrasjonen. Administrasjonen utarbeider tiltaksplan (med kostnadsberegning) for å ivareta målsettinga (se mål med prosjektet i Statusrapport) Planen må omfatte 1. kommunens egne boliger 2. omsorgsboliger. 3. brukernes egne hjem. Tiltaksplan legges fram for komiteen. Prosjektleders avtale går ut medio september Event. iverksettelse av kostnadskrevende tiltak i tiltaksplanen må vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett/ økonomiplan I samarbeid med Salten Brann IKS er det søkt om eksterne midler på kr ,- for å iverksette 4 av tiltakene i planen. Utarbeidet tiltaksplan fremlegges til orientering. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør Vedlegg: 1. Tiltaksplan 2. Salten Brann IKS følgeskriv søknad om midler 3. Søknad om midler

45 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID TILTAKSPLAN IHT STATUSRAPPORT Planen omfatter: 1. Kommunens egne boliger 2. Omsorgsboliger 3. Brukernes egne hjem Mål med prosjektet Øke brannsikkerheten for eldre og pleietrengende i Bodø kommune ved økt fokus på forbyggende arbeid. Kommunens mål bør være at ingen som mottar tjenester fra kommunen skal omkomme i brann. Hjemmetjenestens mål er å ivareta de funksjoner beboeren selv ikke klarer å utføre. Kan ikke beboeren ivareta sin egen brannsikkerhet må kommunen gjennom Tildelingskontor og hjemmetjenesten gjøre dette. Brannvernkoordinator/ sikkerhetskonsulent Opprettelse av egen stilling som brannvernkoordinator er en vei å gå for å ivareta og følge opp brannvernarbeidet i helsesektoren. Trondheim kommune har valgt denne løsningen. Denne stillingen er nødvendig for å få et kontinuerlig og samordnet arbeid innenfor brannvernarbeidet. Kostnad pr. år kr ,- Virksomhetslederne i hjemmetjenesten har ønske om at det er noen som kan ivareta denne viktige opplæringen av ansatte. Og at det er viktig å ha en som de kan henvende seg til i spørsmål om brannsikkerhet. Brannvernkoordinators arbeidsområde: Bistå virksomhetsledere av sykehjem og helsebygg i Bodø kommune tilknyttet lovpålagte oppgaver vedrørende brannvern og internkontroll. Herunder inngår bistand i oppgaver av teknisk / driftsmessig karakter som har betydning for sikkerheten til beboere og personalet. Oppgaver: Teoretisk opplæring av personalet. Samordne pristilbud og avviklingsplan ved lovpålagt Brannvern kurs / øvelser. Bistand ved gjennomføring av eksterne / praktiske øvelser. Bistand ved risikovurdering. Ved mangler oppdaget i forbindelse med sikkerhetskontroll av hjemmetjenesten, oppfølging og informasjon til eier/pårørende. Ajourføring av Brannvernperm, Beredskapsperm og lovpålagt dokumentasjon. Utarbeide skjema og instrukser for bruker / virksomhet, etter virksomhetens tekniske utrustning. Intern kontroll skal være integrert i Brannvernpermen. Være bindeledd og rådgiver mellom virksomhetsleder i forhold til leverandører og eier av byggets sikkerhetsutstyr. Brannvernkoordinator følger Brannvesenet`s og E.L. tilsynets kontrollrunde og er et bindeledd mellom eier / virksomhet og Tilsyns myndighet. Bistår virksomhetsleder og virksomhetens Brannvernleder i forhold til avvik / merknader i Tilsynets rapporter. Ansvar for rapport til kommunaldirektør for helse og sosial, ved organisatoriske avvik som ikke lukkes etter frist.

46 Bistå Rådmannens fagstab HS i forhold til Brannvern, ved planlegging / oppstart av nye sykehjem / helsebygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. Samordning av praktiske slukkeøvelser kan gi innsparing. Antall ansatte totalt i sykehjem og hjemmetjeneste er Alt. 1 Kjøp av brannøvelse i et modulsystem slik at alle ansatte får en brannøvelse annet hvert år på øvelsesfelt med praktisk bruk av slukkemiddel og evakuering fra røykfylt rom eller øvelse på virksomheten. Mellomliggende år er brannvernkoordinator ansvarlig for øvelsene. Dette vil utgjøre i følge innhentet ca. pris fra Salten Brann IKS kr ,-. Prisen er avhengig av leiepris for øvingsområdet som eies av Bodø kommune. Praksis her har vært forskjellig på de enkelte virksomheter, noen har kjøpt denne tjenesten tidligere og noen ikke. Denne kostnaden er dermed delvis til stede i dag. Alt. 2 Kjøp av det som trengs for å gjennomføre praktisk øvelse internt, kr ,- pluss årlig service av utstyret kr ,-. Her vil det bli problemer med forurensning og egnet plass ute på virksomhetene for øvelse. I begge alternativene blir det kostnader med vikarer eller lønn til de som er på øvelse. Hver øvelse er beregnet til å ta 3 timer. Dette er kostnader som virksomhetene har i dag. 1. Kommunens egne boliger Her er det satt i gang arbeid med opprusting av en del boliger med boligsprinkling, automatisk brannalarmanlegg med varsling til brannsentral og rømningsveier. Dette øker brannsikkerheten og gjør disse boligene egnet for personer med nedsatt funksjonsevne som er avhengig av assistert rømning. Brannvernopplæring av beboere som bor i bygg hvor det er installert brannvarslingsanlegg vil øke sikkerheten. 2. Omsorgsboliger Definisjon på omsorgsboliger er boliger finansiert med oppstartings- og kompensasjonstilskudd. Brukere som ikke kan komme seg ut av eget rom/leilighet i bofellesskap, helse- og velferdssenter eller helsehus, skal få hjelp innen 3 minutter. Alle bofellesskap skal ha automatisk brannvarslingsanlegg. 3. Brukernes egne hjem. Eier er ansvarlig for brannsikkerheten i boliger i følge Brann- og eksplosjonsvernloven og Planog bygningsloven. Eldre bor stadig lengre hjemme i egen bolig. Dette fører til at de som bor hjemme i egen bolig får stadig sterkere grad av nedsatt funksjonsevne. Etter min runde med brannvernopplæring i hjemmetjenesten har jeg fått signal om at det i dag er tilfeller der brukere av hjemmetjenester ikke er i stand til å evakuere ved egen hjelp i tilfelle av brannutvikling. Ved hjelp av sikkerhetskontrollen som skal gjøres hvert år vil slike tilfeller registreres. Oppfølging av disse tilfellene kan enten gjøres av Tildelingskontoret eller en eventuell Brannvernkoordinator. For å øke brannsikkerheten for slike brukere er det aktuelt å tilby røykvarsler knyttet til trygghetsalarmen eller/og andre tilrettelagte tiltak som høyfrekvent lyd, vibrator eller blinkende lys. Kostnad ved tilbud om automatisk røykvarsling knyttet til trygghetsalarm for alle som mottar både hjemmetjeneste og hjemmesykepleie, 269 personer, utgjør kr ,- Tiltak Alle kommunale boliger beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre skal ha automatisk brannalarmanlegg. Teknisk forskrift REN 7 27 nr.2 og Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 3.

47 Boliger tildeles ut fra funksjonsnivå. Tildelingskontoret foretar en vurdering av brannsikkerhet ved tildeling av tjenester i hjemmet. Ved opprettelse av stilling som brannvernkoordinator vil det være aktuelt at oppfølging av mangler er en oppgave i denne stillingen samt å ha ansvaret for å innformere eier/pårørende. Bruker av brannobjektet skal opptre slik at brann ikke kan oppstå, og at sikringstiltak virker som forutsatt. Helse- og sosialsektoren skal ha internkontrollrutiner som hindrer brann. Hjemmetjenesten skal gjennomføre sikkerhetssjekk 1 gang pr. år hos alle som mottar hjemmetjeneste. Alle ansatte i helse- og sosialsektoren skal ha tilstrekkelig opplæring for å forebygge og mestre en eventuell brannsituasjon. Min 1 2 årlige brannøvelser. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Alle som er tildelt trygghetsalarm, hjemmetjeneste og hjemmesykepleie tilbys montering av automatisk røykvarsler. Alle hjelpetrengende må sikres rask assistanse for evakuering ved branntilløp. Brukere som ikke kan komme seg ut av eget rom/leilighet i botiltak, helse- og servicesenter skal få hjelp innen 3 minutter. Kontroll av elektriske anlegg på sykehjem og bofellesskap skal gjennomføres hvert 5. år. Interne og eksterne rutiner / instrukser skal være skriftlig og tilgjengelig for bruker og eier av bygg i forhold til 2 i Lov om brannvern. Brannvernkoordinator Kr ,- Brannøvelse/slukkeøvelse Salten Brann IKS Kr ,- Røykdetektor tilknyttet trygghetsalarm Kr ,- Brannsjekk ½ time pr. bruker pr. år Kr ,- Utarbeidelse av brosjyre, brannvern i hjemmet Kr ,- (2000 eksemplarer) Batterier til røykvarslere 1683 brukere av hjemmetjeneste Kr. 1683,- I samarbeid med Salten Brann IKS er det sendt søknad om midler fra Norsk Brannbefals Landsforbund for tiltak som øker brannsikkerheten hos brukere av hjemmetjenesten. I denne søknaden er de 4 siste kostnadene i oppstillingen over tatt med som tiltak. De har 2,7 millioner avsatt til slike tiltak i hjemmetjenesten. Vi har også meldt vår interesse i å være med i utprøving av mobile tåkeanlegg som skal utplasseres hos brukere av hjemmetjenesten. Prosjektleder brannvern HS Eivind Tidslevold

48 Norsk Brannbefals Landsforbund Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kirkev Elverum Dato: Saksbehandler:... Rolf Søtorp Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /5390 Arkivkode:... Kopi: Vaktmesterdrift, HS avdelingen BRANNVERN FOR DE MEST DØDSBRANNUTSATTE Bodø kommune søker om midler for å øke brannsikkerheten for de som mottar hjemmetjenester. Søknaden inneholder positive tiltak som vil bidra til bedre brannvern i kommunen gjennom praktiske tiltak, investeringer og økt fokus. Slik vi ser det er Helse og Sosial (HS) i Bodø en utmerket representant for å kunne gjennomføre de tiltak som de beskriver i sin søknad. Ved å gjennomføre de beskrevne tiltak vil HS bidra til å oppfylle målsettingene i brevet fra Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF). Salten Brann IKS har vært i løpende kontakt med prosjektmedarbeider i HS for å legge til rette for øvelser og utvikling av rutiner som totalt sett styrker brannvernet. Vi har også en positiv dialog om systematisk opplæring for alt HS personell i en 4-modulsmodell med praktisk øvelse, intern gjennomgang av rutiner, evakueringsøvelse og systemkontroll i en syklus på 4 år. Koordinering som utdeling av batterier, røykvarslere og distribusjon av brannsjekkskjemaer til hjemmetjenesten er et naturlig bidrag fra brannvernorganisasjonen. Imøtekommelse av søknaden vil gi oss erfaringsverdier som kan overføres til øvrige kommuner innenfor Salten Brann IKS sin brannvernregion. Støtte til informasjonsarbeid, anskaffelser og gjennomføring anbefales. Med hilsen Rolf Søtorp brannsjef SALTEN BRANN IKS Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Dronningensgt 56, 8006 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Telefax: Dronningensgt 56, 8006 Bodø

49 Vaktmesterdrift, -avdelingen HS Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Dato: Saksbehandler:...Eivind Tidslevold Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /2984 Arkivkode:... M71 Søknad til Salten Brann IKS om midler fra Gjensidigestiftelsen angående tiltak for å øke brannsikkerheten hos de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. Tiltak kommunen er i gang med. Kommunen startet sitt arbeid med brannforebyggende tiltak for personer med pleie- og omsorgsbehov i 2005.Det ble gjort en kartlegging av en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra Helse og sosial, Eiendomskontoret, Byggesakskontoret og Salten Brann IKS på tilstanden i Bodø kommunes bygningsmasse. Ved hjelp av eksternt firma er det utarbeidet handlingsplan for brannsikring av boligene og arbeidet er i gang med sprinkling av en del av byggningsmassen. Arbeidet startet allerede i Det er avsatt 7mill.kr. pr. år fra 2007 til og med 2011 til forskjellige brannverntiltak. Fra 13.januar 2008 ble det opprettet en prosjektstilling på brannforbyggende arbeid i helse og sosialsektoren med prioritert område eldre og pleietrengende. Samarbeidspartnere i et brannvernforum er Eiendomskontoret, tildelingskontoret og Salten Brann IKS. Foreløpig har prosjektleder gjennomført brannvernopplæring for alle ansatte i hjemmetjenesten ved bruk av det powerpoint baserte opplegget som Sosial- og helsedirektoratet, DSB og Norsk Brannvernforeningen har laget. I dette opplegget ligger det introduksjon av et kontrollskjema som skal brukes en gang pr. år. Vi har valgt å legge skjemaet inn i Gerica, elektronisk rapporteringssystem for pleie og omsorg, og skal rutinemessig brukes en gang i året. Tiltaksplan for å ivareta økt brannsikkerhet for eldre og pleietrengende i Bodø kommune er under arbeid og vil bli lagt fram for helse- og sosialkomiteen. Kommunens mål er at ingen som mottar hjemmetjeneste fra kommunen skal omkomme i brann. Tiltak vi ønsker å sette i gang med. En brannsjekk i året hos alle som mottar bistand fra hjemmetjenesten. Beregnet tidsbruk pr. brannsjekk ½ time. Økt tidsbruk for hjemmetjenesten vil utgjøre kr ,- Vi har under utarbeidelse en informasjonsfolder om brannforebygging i eget hjem som er tenkt å dele ut til de som mottar hjemmetjeneste. Kostnader med dette, utarbeidelse og trykking 2000 eksemplarer kr.9500,-. Vaktmesterdrift, HS-avdelingen Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.:, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Telefax:

50 Vi har totalt 1683 som mottar hjemmetjeneste i vår kommune. 488 personer har fått tildelt trygghetsalarm og 375 av disse får også hjemmetjeneste. 269 av disse får både hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. For å øke brannsikkerheten hos eldre og pleietrengende burde denne siste gruppen ved tildeling av trygghetsalarm også få røykdetektor som er koblet til alarmen. Kostnaden til dette vil bli kr ,-. Gratis batterier til alle som har hjemmetjeneste en gang i året. Kostnaden blir med Gjensidige-pris kr.1683,- For hjemmeboende eldre og pleietrengende kan brannsikkerheten være et problem og vi kan bare oppfordre til anbefalte tiltak. Når risikoen øker ved at funksjonsevnen går ned ville det vært av stor betydning å ha tilbud om portabelt vanntåkeanlegg. Dette er et produkt som bør kunne tilbys gjennom Hjelpemiddelsentralen. Vi ønsker derfor å være med på forsøket med mobile tåkeanlegg. Utarbeidelse og trykking brosjyre (2000 eksemplarer) Kr. 9500,- Røykdetektor til trygghetsalarm 269stk. (kr.1500,- pr. stk.) Kr ,- Batterier til røykvarslere(1683 brukere à kr.1,-) Kr. 1683,- Brannsjekk ½ time pr. bruker pr. år (kr /t) Kr ,- sum Kr ,- Vi søker om midler fra Gjensidigestiftelsen som NBLF skal fordele for å kunne gjennomføre ovenfor nevnte tiltak. Med hilsen Jann Aakre kommunaldirektør Eivind Tidslevold Vaktmester Kopi til: Jorid Tokle Tore Mentzoni Eilertsen Søknad til Salten Brann IKS om midler fra Gjensidigestiftelsen for tiltak for å øke brannsikkerheten hos de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. 2 av 2

51 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/18 Komite for helse og sosial Kompetanseplan Helse- og sosialavdelingen I forbindelse med bystyrets behandling av budsjett/økonomiplan ble det vedtatt at det skulle utarbeides en plan for disponering av kompetanseutviklingsmidlene i Helse- og sosialavdelingen for Bystyret bevilget en netto økning på 4 mill kr. St.meld.nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening gir kommunene en del føringer for langsiktig planlegging for å sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse, og for å møte framtidas omsorgsutfordringer. Kravene i Kompetanseløftet 2015 er blant annet å utarbeide 4 års planer for kompetanseutvikling. Planen må dokumentere at kommunene satser på rekruttering og kompetanseutvikling. Å legge til rette for kompetanseutvikling i samsvar med skiftende behov, er en stor utfordring for framtida. I planen for Helse og sosialavdelingen for er det tatt høyde for framtidas utfordringer knyttet spesielt til kompetanse innen for eldreomsorg, demens og lindrende omsorg. Lederne har en viktig oppgave å motivere til kompetanseutvikling i samsvar med virksomhetens behov, og plan for Vedlagt følger plan for kompetanseutvikling i Helse- og sosialavdelingen til orientering. Planen bygger på kompetanseutviklingsplaner utviklet i avdelingens 25 virksomheter. Fellesdelen er basert på de behov som kommer fra virksomhetene. Oversikt fordeling ,8 mill kr til virksomhetene for realisering av kompetansetiltak basert på deres planer Ca 1 mill kr til ulike utdanninger/videreutdanninger etter søknad (supplerer midler fra fylkesmannen.*( se vedlagte plan) Ca 0,5 mill kr til fellesopplæringstiltak ( se vedlagte plan) Ca 0,4 mill kr til fordeling hos Kommunaldirektøren * Kommunen har i tillegg mottatt 0,8 mill fra Fylkesmannen, til tiltak under kompetanseløftet. 1,8 mill kr er fordelt ut til virksomhetene for å realisere kompetanseutviklingsplanene i den enkelte virksomhet. Alle virksomhetene har nå mulighet til å arrangere fag dager, med vikarinnleie. Ca 1, mill kr er fordelt sentralt til ulike utdanninger, med bakgrunn i søknader fra virksomhetene på til sammen 2,2 mill.kr. Vilkår for å få støtte til utdanning/ videreutdanning er bindingstid. Når det gjelder støtte til desentralisert sykepleierutdanning er det en premiss at kommunen kan anvende kompetansen etter avsluttet utdanning der behovet er størst. Resterende midler ca 0.5 mill kr går til gjennomføring av felles kompetanseutviklingstiltak i H/S avdelingen. Her kommer avdelingens kontinuerlige behov for oppdatering av kunnskap fram. For

52 eksempel gjennom løpende medisinkurs for personell uten medisinkompetanse. I høst har også folkehelse for eldre fokus, gjennom sentral kursing finansiert fra Kommunaldirektørens fellesmidler. Høstens aktivitet på fellesopplæring følger vedlagt. Saksbehandler: Kirsten Willumsen Svein Blix Rådmann Jann Aakre Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Kompetanseplan Helse og sosialavdelingen Fellesopplæring Helse- og sosialavdelingen Høsten 2008

53 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 08/5105 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/2 Ruspolitisk råd /19 Komite for helse og sosial Orientering om mottatte tilskudd fra staten til arbeidsrettede tiltak og oppfølgning av rusmiddelavhengige Sammendrag Bodø kommune v/helse- og sosialavdelingen har i 2008 etter søknad mottatt statlige tilskudd til: - Tettere individuell oppfølgning av personer som trenger særlig bistand fra kommunene for å kunne nyttiggjøre seg arbeidsrettede til tak (TIO-prosjektet) - Styrking av oppfølgningstjenester til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - Styrking av lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere (LAV) Prinsen helsestasjon. Kommunen fikk avslag på søknad om tilskudd til styrking av Rusfritt treffsted/ny Giv. Tilsagn på tilskudd fra staten er mindre enn omsøkte beløp. Finansiering av prosjektene søkes løst gjennom omdisponering av egne midler og reduksjon av prosjektkostnadene siste halvår Saksopplysninger Statens tilskuddsordninger utlyses i rundskriv IS-1/2008 med søknadsfrist Tilsagn om tilskudd som Bodø kommune hadde søkt på ble mottatt i siste halvdel av juni Arbeids- og velferdsdirektoratet behandler søknaden av tilskudd for: - prosjektet Tettere individuell oppfølgning (TIO) - arbeidsrettet tiltak. Dette er et 3-årig samarbeidsprosjekt i fellesskap med NAV Bodø arbeid, NAV Bodø trygd, og Bodø Industri as, prosjektperiode t.o.m Kommunen hadde søkt om kr ,- i tilskudd for fullfinansiering av prosjektet. Det ble innvilget tilskudd på kr ,-. Etter klagebehandlingen ble tilskuddet økt med kr Totalt tilskudd er dermed kr ,-.

54 Helse- og sosialdirektoratet (S/H-dir) v/fylkesmannen i Nordland behandler søknader om tilskudd for: - Legemiddelassistert rehabilitering LAR. Kommunen hadde søkt om kr ,- for fullfinansiering av prosjektet for Det ble innvilget tilskudd på kr ,- og i tillegg overføring av udisponerte midler fra 2007 med kr ,- Total tilskudd er dermed kr ,-. - Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere (LAV). Det ble søkt om fullfinansiering av drift av Prinsen helsestasjon for 2008 (ikke tidsbestemt prosjektperiode) Det ble innvilget kr ,-. Oppsummering av prosjekter med finansiering: Tiltak Prosjektperiode Tilskudd fra Staten 2007 Sum prosjektkost Tilskudd fra Staten 2008 Bevilget kommunal egenandel 2008 Manglende finansiering 2008 TIO , , , , ,- LAR , , , ,- LAV (ikke tidsbestemt) , , , ,- Sum manglede finansiering ,- Avslag - Rusfritt treffsted og Ny Giv. Kommune søkte på vegne av Kirkens bymisjon om tilskudd for drift av Rusfritt treffsted i 2008 kr ,-. Her mottok kommunen avslag. Avslaget for søknaden er begrunnet med at det er et krav at kommunen bidrar med en egenandel. Planlegges tiltaket over flere år skal søknaden innholde budsjett for alle årene. Jfr PS 08/08 og PS 08/56. Manglende finansiering løses på følgende måte i 2008: Prosjektet Tettere individuell oppfølgning (TIO) ble behandlet av bystyret i møte den 19/6-08, PS 08/94, hvor det bl.a. ble fattet følgende vedtak: pkt 3. Bortfall av inntekter på kr ,- i 2008 søkes dekt inn over sosialhjelpsbudsjettet. Driftsutgiftene for prosjekt Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) reduseres i 2008 p.g.a. manglede statlige tilskudd og driften tilpasses disponible midler innenfor rammen. Driften av tiltaket Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere (LAV) har helt fra oppstart vært finansiert av statlige tilskudd. Skal tiltaket opprettholdes til dagens nivå, må tiltaket fullfinansieres. Kommunens erfaring er at statlige tilskuddsordninger reduseres for hvert år. Fra statens side er det videre en forutsetning at etter endt prosjektperiode skal tilakene innarbeides i ordinær drift. Videre drift av prosjektene må vurderes i forkant ved utarbeidelse av budsjett 2009 og økonomiplanarbeidet. Søknad om statlige tilskudd må fremmes for hvert år for det enkelte prosjekt dersom tilskuddsordningene videreføres.

55 Saksbehandler: Randi Høiem Svein Blix rådmann Jann Aakre kommunaldirektør Trykte vedlegg: <skal fylles ut> Utrykte vedlegg: Søknader: TIO, LAR, LAV og Rusfritt treffsted/ny Giv Tilsagnsbrev: TIO, LAR og LAV Avslagsbrev : Rusfritt treffsted/ny Giv

56 BODØ KOMMUNE Saksframlegg REFERATSAK Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/14 Råd for funksjonshemmede /20 Komite for helse og sosial Tilrettelagte arbeidsplasser/ dagtilbud Sammendrag Det er behov for å se nærmere på organiseringen av tilrettelagte arbeidsplasser/dagtilbud i Bodø kommune. Det foreslås at virksomhet avlastning/dagtilbud videreutvikler sitt tjenestetilbud til også å gjelde tilrettelagte arbeidsplasser utover dagens arbeidslignende dagplasstilbud. Forslag til etablering av et reetablert tilbud foreslås fremlagt til politisk behandling før budsjett/økonomiplanbehandlingen. I påvente av en fremtidig løsning utvider virksomhet avlastning/ dagtilbud sitt midlertidige samarbeid med Bopro for å ivareta brukerbehovet fra høsten Tiltaket er finansiert gjennom ordningen med refusjon for ressurskrevende brukere og omdisponering innenfor virksomhetens budsjett. Saksopplysninger Bodø kommunes ansvar i forhold til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har avsluttet videregående skole er å etablere dagtilbud. Det er NAV Bodø arbeid som har ansvar for personer som kvalifiserer for arbeid i en eller annen form enten det er ordinært arbeid - eller i arbeidsmarkedstiltak. Brukere uten restarbeidsevne er kommunens ansvar. Dagtilbudet til denne gruppen må tilpasses den enkelte brukers interesser og behov. Innholdet i tilbudet må være av en slik art at det inspirerer til læring, utvikling og mestring. Helse- og sosialavdelingen har både registrert behov for å øke antall tiltrettelagte arbeidsplasser/ dagplasser og organisere tilbudet på en slik måte at større fleksibilitet oppnås. Problemstillingene i denne saken er tidligere berørt i forbindelse med at bystyret behandlet rapporten Rett tjeneste til rett tid (PS 07/134). I Bodø kommune driftes varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i samarbeid med Bopro (51 plasser) og Skjerstad ASVO (13 plasser). Bodø kommune eier Bopro med 100% og Skjerstad ASVO med 69,2%. VTA gis til yrkeshemmede (som oftest på grunn av funksjonshemming) som ikke kan ha ordinært arbeid. Tiltaket er ikke tidsbegrenset med det skal likevel vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. For å møte registrert etterspørsel etter flere varig tilrettelagte arbeidsplasser i neste økonomiplanperiode har Bopro i samarbeid med helse- og sosialavdelingen i juni 2008 levert inn en søknad om 10 nye plasser til NAV Nordland. Når tilsvar fra NAV Nordland foreligger vil det bli fremmet en egen politisk sak der behov og økonomiske konsekvenser mv vil fremgå. Pt foreligger forøvrig ingen forslag om endringer i dagens samarbeid og medfinansiering.

Brannforebyggende tiltak

Brannforebyggende tiltak Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.09.2009 51057/2009 2004/2984 M71 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Råd for funksjonshemmede 29.09.2008 09/12 Eldrerådet 29.09.2009

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg

Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg for helse- og omsorg Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet!

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 11/55 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2011 PS 2/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer