Brannforebyggende tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannforebyggende tiltak"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2984 M71 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet /13 Komite for helse og sosial /145 Bystyret Brannforebyggende tiltak Sammendrag Bodø kommune bruker store resurser på branntekniske oppgraderinger av kommunale bygninger. Det fremgår av rapport fra Norconsult Branntekniske oppgraderinger av kommunale bygninger Bodø kommune at det er behov for økt fokus på organisering av brannvernet i de ulike typer objekter. HS-avdelingen har utarbeidet forslag til tiltaksplan med kostnader for å øke brannsikkerheten for eldre og pleietrengende som bor i kommunale boliger og egne boliger. Saksopplysninger Det er søkt om midler fra Norsk Brannbefals Landsforbund på til sammen kr ,- til brannforebyggende tiltak i forbindelse med Eldreprosjektet. Kommunen er meddelt at det er innvilget kr ,- til 24 røykdetektorer for tilkobling til trygghetsalarmene og et mobilt vanntåkeanlegg. I forbindelse med Landsforbundets eldreprosjektet deles det ut batterier, og Bodø kommune får et antall beregnet etter innbyggertall. Forutsetning for tildeling av midlene er at det innføres en årlig brannsjekk av hjemmetjenesten, samt at kommunen tar ansvaret for drift og installasjonskostnader for røykdetektorene og vanntåkeanlegget. Dette vil utgjøre en årlig kostnad på kr ,-. Tiltaksplan for Brannforebyggende arbeid ble fremlagt til politisk orientering i 2008 (RS 08/14/ 08/17), og det ble der bla henvist til overnevnte søknad til Norsk Brannbefals landsforbund. Det fremgår av rådmannens budsjettforslag for 2009 (PS 08/170) at det ikke er innarbeidet midler til å iverksette tiltak i planen, og det ble ikke bevilget midler til dette ved bystyrets budsjett/ økonomiplanbehandling. Kommunaldirektøren vil under henvisning til avdelingens anstrengte økonomiske situasjonen ikke iverksette nye tiltak som har en kostnad forbundet med seg uten at midler til dette er bevilget. Tiltaksplan : Nr Problemstilling Tiltak Kostnad Pri. Merknader A HJEMME TJENESTEN 1 Økt brannsikkerhet for brukere av hjemmetjenesten Årlig sikkerhetskontroll (brannsjekk) ½ time pr. bruker pr. år utført av hjemmetjenesten. Kr ,- 1. Prosedyrebeskrivelse og rutiner er laget. Oppfølging av eventuelle avvik for hjemmeboende må klargjøres noe mer. Alle ansatte i hjemmetjenesten har fått

2 2 Eldreprosjektet Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) Tildelt midler til 24 røykdetektorer tilknyttet trygghetsalarm som gir direktevarsling til brannvesen. Kr ,- første år, så Kr.12000,- i 4 år. opplæring. Ca.1700 brukere. Timekostnad for hjelpepleier kr.207,37 Kommunen får tilskudd på kr.1500,- pr røykdetektor, men må stå for installasjon og driftskostnader. Varsler må byttes ut etter 5 år. Salten Brann IKS kr. 2400,- Nordkontakt varsler kr.36480,- innmelding kr.13200,- Driftsavtale kr. 9600,- 3 Eldreprosjektet NBLF Tildelt midler til 1 mobilt vanntåkeslukkeanlegg for utprøving av slike anlegg Kr ,- første året, så Kr ,- pr.år. Utmelding kr.550,- pr. varsler Kommunen får tilskudd tilsvarende prisen for anlegget (kr ,-), men må dekke installasjon og driftskostnader samt kostnader for frakt, fortolling og mva. Egne folk kan kurses i flytting av anlegget. Montasje inkl. transport kr.13000,- Driftsavtale kr.10000,- Installasjon 16 A kurs kr.1950,- 4 Kartlegging av hjelpebehov skal omfatte brannvern B PRAKTISKE SLUKKE ØVELSER 1a Kjøp av tjenesten fra Salten Brann IKS *) Tildelingskontoret tar dette med i sine rutiner ved tildeling av tjenester 1 øvelse hvert andre år for alle ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste Kr ,- 2. Marginalt mer tidsbruk ved kartlegging, men bør kunne skje samtidig ved at hjemmet lovpålagt kartlegges som arbeidsplass. I dette opplegget ligger det opplæring av alle ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i en syklus på 4 år med praktiske øvelser, intern gjennomgang av rutiner, evakueringsøvelse og systemkontroll. Jfr. tiltaksplan i RS 08/17 1 praktisk øvelse annet hvert år har vært gjennomført av de fleste sykehjemmene og noen hjemmetjenestesoner. 1b Utføre øvelsene i egen regi **) Kjøpe henger med alt utstyr som trengs for å kunne gjennomføre denne type øvelse. Kr ,- pluss frakt og miljøtillegg opperatør kr ,- Dette utstyret bør brukes av en fast opperatør 20% stilling kostnad kr ,- 2 Vikarbehov 550 personer a 3 timer Kr ,- Ved innkjøp av eget utstyr for praktisk brannøvelse kan øvelsen foregå ute på enhetene og dermed mindre bruk av vikarer. C BRANNVERN KOORDINATOR 3. 1 Oppfølging av brannvernarbeidet i HS Ansettelse av en brannvernkoordinator/ sikkerhetskonsulent Kr ,- Viser til tiltaksplan brannforebyggende arbeid HS

3 D BROSJYRE - BRANNVERN I HJEMMET 4. 1 Øke bevisstheten om brannvern i hjemmet hos brukere av hjemmetjeneste. Trykke enkel og lettfattelig brosjyre Kr. 9500,- for 2000 eks. Utvikling av layout er gjennomført. *) Dette utgjør en kostnad på totalt kr ,- første året ved bruk av Salten brann IKS til praktiske øvelser (pkt B1a). Deretter vil det bli en kostnad på kr ,- hvert år. **)Første års kostnad ved innkjøp av utstyr for å gjennomføre øvelser i egen regi kr ,-. Deretter blir årlige kostnader kr ,-. Følgende må på plass for det videre arbeidet, og det må tas stilling til alle punktene i planen; Vedtak om at hjemmetjenesten skal gjennomføre sikkerhetskontroll 1 gang i året hos de som mottar hjemmetjeneste. Kjøpe inn 24 trådløse røykdetektorer for tilkobling til trygghetsalarmene for montering der tildelingskontoret finner det nødvendig. Kjøpe et mobilt vanntåkeanlegg for utprøving. Opprette en stilling som brannvernkoordinator i HS. Beslutning på om det skal inngås en avtale med Salten Brann IKS om brannøvelser for alle ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste. Skal brosjyre trykkes? Vurderinger Det er behov for å øke fokuset på brannvernforebyggende tiltak rettet mot pleie- og omsorgstrengende i Bodø kommune. Helse- og sosialavdelingen har ingen ledige midler som kan benyttes til å iverksette tiltak. Det foreslås derfor å avvente høstens budsjettprosess og bystyrets behandling av budsjett Forslag til innstilling 1. Tiltaksplanen tas til orientering. 2. Kostnader med de ulike tiltak søkes innarbeidet i budsjett/ økonomiplan i prioritert rekkefølge. Saksbehandler: Eivind Tidslevold Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykt vedlegg: 1. Brannforebyggende tiltak rettet mot pleie- og omsorgstrengende

4 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2984 M71 Vedlegg Vaktmesterdrift, HS-avdelingen Brannforebyggende tiltak i HS Bodø kommune. BRANNVERN FOR PLEIE OG OMSORGSTRENGENDE. HISTORIKK 2003 Nasjonal kartlegging av brannsikkerheten i omsorgsboliger. Satt i gang av en gruppe bestående av Direktoratet for brann og elsikkerhet (DBE) nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), Statens bygningstekniske etat (BE) og Husbanken. Ferdig Resultat 79% ikke tilfredsstillende brannsikkerhet Kartlegging og handlingsplan for arbeidet til denne gruppen skulle gjelde alle typer boliger der det bor personer med pleie og omsorgsbehov, herunder både institusjoner og mindre omsorgsboliger. Boliger til pleie- og omsorgsformål deles inn i tre kategorier: Institusjonsplasser Omsorgsboliger Opprinnelige boliger Denne gruppen definerer omsorgsboliger slik: En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmende og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg og hvor kommunen har tildelingsplikt til boligen. Denne gruppen mener at brannsikkerhet bør inngå som en del av det totalansvaret kommunen har for å kartlegge behov før hjelpetilbudet blir etablert Det gikk ut brev til kommunene med oppfordring om å følge opp brannsikringstiltak i egen kommune i juni og august. Bodø kommune startet sitt arbeid i 2004 ved at Norconsult ble engasjert til å foreta en brannteknisk dokumentasjon av kommunens bygninger Rapport etter dette arbeidet var ferdig i november Norconsult leverte ny rapport Brannteknisk oppgradering av Kommunale bygninger Bodø kommune. En brannteknisk statusvurdering av kommunalt eide bygninger. I kapittel 6 Prioriteringer for planlagte branntekniske oppgraderinger står det som en avsluttning, sitat: I tillegg til teknisk brannsikkerhet i form av bygningsmessige kvaliteter samt tekniske/aktive brannsikringssystemer må det settes økt fokus på organisering av brannvernet i de ulike typer objekter. Spesielt nevnes temaet med vakt-ordninger i objektene som må evalueres, ref FOBTOT. 1

5 Viser for øvrig til handlingsplan Brannoppgradering kommunale bygg og boliger som er laget av Eiendomskontoret i Bodø kommune. Denne planen viser hva som er utført til i dag og hva som skal gjøres frem til mill.kr. i 2005 og 2006, 5 mill.kr. i 2007 og 7 mill.kr. hvert år til Dette vil sammen med driftsrutiner og tildeling av bolig ut fra funksjonsnivå ivareta brannsikkerheten i vår kommune. Et av de viktigste og mest effektive tiltakene som eiendomskontoret har gjennomført er sprinkling av en del boliger. Men for at dette fortsatt skal være et effektivt tiltak må det være på plass en internkontroll for anleggene. Det er etablert en avtale mellom eiendomskontoret og HS om at hjemmetjenesten tar seg av gjennomføringen av internkontrollen. Sak nr. 2009/4063 Avtale om internkontroll av sprinkleranlegg. Stortingsmelding nr.35 angående brannsikkerhet som var ferdig i mai d.å. tar blant annet for seg særskilte risikogrupper i ordinære boliger og omsorgsboliger. Her pekes det på at brannsikkerhet bør inngå som en del av totalansvaret kommunen har for å kartlegge behov før hjelpetilbud blir etablert. TILTAK FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN For å få på plass driftsrutiner ble jeg engasjert i 100% stilling fra Mine samarbeidspartnere var et brannvernforum bestående av Tore M.Eilertsen(Eiendomskontoret), Jorid Tokle(Tildelingskontoret) og Ivar Hogstad(Salten Brann IKS). Andre samarbeidspartnere skulle være Virksomhetsledere i hjemmetjenesten og Brannvernledere i HS-avdelingene. Arbeidsoppgaver i prioritert rekkefølge: 1. Brannvernopplæring for medarbeidere i hjemmetjenesten/vikartjenesten. 2. Utarbeidelse av nødvendige rutiner ved tildeling av tjenester og bolig. 3. Samarbeid med Tildelingskontoret om kartlegging av behov i forhold til brannvern i brukernes hjem skriftliggjøre rutiner ansvar for oppfølging av ulike problemstillinger avklares. (HS Eiendomskontoret Salten Brann event.andre) 4. Byggbruksavtalen (vedlegg D ) kontaktperson på problemstillinger som berører avdelingens ansvar / HS bygg opp mot Eiendomskontoret. 5. Samarbeide med brannvernleder i avdelingen bistand/videreutvikle arbeidet mv. 6. Andre arbeidsoppgaver Jeg startet med å kontakte virksomhetslederne i hjemmetjenesten for avtale om opplæring. Har til sammen avholdt 21 kurs med totalt 390 ansatte. Har hatt flere møter med Brannvernforumet og blitt enige om rutiner for Tildelingskontoret slik at vi ved tildeling får rett bruker til rett bolig. For å påvirke eldre som bor i egne boliger til å tenke brannvern har vi utarbeidet en brosjyre som skal deles ut til de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. I kursopplegget for hjemmetjenesten er det introdusert et kontrollskjema som skal brukes en gang pr. år hos de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. 2

6 Dette kursopplegget er utarbeidet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap(dsb),statens bygningstekniske etat(be),sosial- og helsedirektoratet(shdir). Husbanken og Norsk Brannvernforening. Statusrapport er levert til Helse- og sosialkomiteen hvor vedtaket gikk ut på at det skulle utarbeides en tiltaksplan for å ivareta målsettinga i rapporten. Planen må omfatte 1.kommunens egne boliger 2.omsorgsboliger. 3.brukernes egne hjem. Målsettinga med prosjektet er : Øke brannsikkerheten for eldre og pleietrengende i Bodø kommune ved økt fokus på forebyggende arbeid. Kommunens mål bør være at ingen som mottar tjenester fra kommunen skal omkomme i brann. Hjemmetjenestens mål er å ivareta de funksjoner beboeren selv ikke klarer å utføre. Kan ikke beboeren ivareta sin egen brannsikkerhet må kommunen gjennom Tildelingskontoret og hjemmetjenesten gjøre dette. Tiltaksplanen er laget og levert Helse- og sosialkomiteen Der ble det foreslått å opprette stilling som Brannvernkoordinator/Sikkerhetskonsulent. Planen ble tatt til etterretning. BRANNVERNKOORDINATOR Oppgaver: Teoretisk opplæring av personalet. Samordne pristilbud og avviklingsplan ved lovpålagt Brannvern kurs / øvelser. Bistand ved gjennomføring av eksterne / praktiske øvelser. Bistand ved risikovurdering. Ved mangler oppdaget i forbindelse med sikkerhetskontroll av hjemmetjenesten, oppfølging og informasjon til eier/pårørende. Ajourføring av Brannvernperm, Beredskapsperm og lovpålagt dokumentasjon. Utarbeide skjema og instrukser for bruker / virksomhet, etter virksomhetens tekniske utrustning. Intern kontroll skal være integrert i Brannvernpermen. Være bindeledd og rådgiver mellom virksomhetsleder i forhold til leverandører og eier av byggets sikkerhetsutstyr. Brannvernkoordinator følger Brannvesenets og E:L:tilsynets kontrollrunder og er et bindeledd mellom eier/virksomhet og Tilsyns myndighet. Bistår virksomhetsleder og virksomhetens Brannvernleder i forhold til avvik/merknader i Tilsynets rapporter. Ansvar for rapport til kommunaldirektør for Helse og Sosial, ved organisatoriske avvik som ikke lukkes etter frist. Bistå Rådmannens fagstab HS i forhold til Brannvern, ved planlegging / oppstart av nye sykehjem / helsebygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. TILTAK Videre sier planen at alle som ikke kan komme seg ut av eget rom/leilighet i bofellesskap og helseog velferdssenter, skal få hjelp innen 3 minutter. Alle bofellesskap skal ha automatisk brannvarslingsanlegg. 3

7 Tilbud om røykvarsler knyttet til trygghetsalarmen til de dårligste som mottar hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Foreslåtte tiltak: Alle kommunale boliger beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre skal ha automatisk brannalarmanlegg. Boliger tildeles ut fra funksjonsnivå. Tildelingskontoret fortar en vurdering av brannsikkerhet ved tildeling av tjenester i hjemmet. Helse- og sosialsektoren skal ha internkontrollrutiner som hindrer brann. Hjemmetjenesten skal gjennomføre sikkerhetssjekk 1 gang pr. år hos alle som mottar hjemmetjeneste. Alle ansatte i helse- og sosialsektoren skal ha tilstrekkelig opplæring for å forebygge og mestre en eventuell brannsituasjon. Min 1-2 årlige brannøvelser. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig opplæring om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Alle som er tildelt trygghetsalarm, hjemmetjeneste og hjemmesykepleie tilbys montering av automatisk røykvarsler. Alle hjelpetrengende må sikres rask assistanse for evakuering ved branntilløp. Brukere som ikke kan komme seg ut av eget rom/leilighet i botiltak, helse- og servicesenter skal få hjelp innen 3 minutter. Kontroll av elektriske anlegg på sykehjem og bofellesskap skal gjennomføres hvert 5. år. Interne og eksterne rutiner skal være skriftlig og tilgjengelig for bruker og eier av bygg. 4

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16 Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012 Ståle Fjellberg Prosjektleder Dag Botnen prosjektmedlem Side 1 av 16 INNHALD INNHOLDSFORTEGNELSE 2 A FORORD 3 B SAMMENDRAG /KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 2 SITUASJONEN

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr.

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. 4/14 Behandling: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf 37013264 Saksgang: Referanse: 2010/2087 / 12 Ordningsverdi: 144/F30 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Eldrerådet 16.08.2010 Komite

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer