Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10: Tilstede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Kjell Lutnes Nestleder FRP Tone Magnussen Medlem AP Rolf Naurstad Medlem AP Gunnar Stein Medlem AP Else Marie Torp Medlem KRF Jan Kåre Moen Medlem H Janne Ellingsen Medlem FRP Svein Olsen Medlem R Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Ingunn Lie Mosti Lillian Fritzon Terje Jørgensen Sissel Hoseth Randi Høyem Grete Willumsen Sveinung Geicke Ole Christian Erikstad Vibeke Nikolaisen Stilling Kommunaldirektør HS Leder v/tildelingskontoret Tildelingskontoret Sosialkontoret Konsulent HS stab Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei Rådgiver v/økonomikontoret Økonomikontoret Sekretær Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Omdelt: Uttalelse fra Eldrerådet til PS 09/11, PS 09/16, PS 09/13 og RS 09/9 Tjenesterapportering knyttet til vedtak om helse- og sosialtjenester Protokoll fra ruspolitisk råd

2 Orientering: Tematime v/ Inger Øvereng og Elisabeth Heldal - Et tilbud annenhver tirsdag på Mørkved familiesenter til barn av foreldre med psykiske lidelser. Tjenesterapportering Helse- og sosialtjenesten fra september 2009 v/terje Jørgensen Orientering fra Lillian Fritzon om utfordringer ved tildelingskontoret - Ventelister på sykehjemsplass - Avlastningskapasitet i sykehjem (i ferie og høytider) - Behov for bo-tilbud med døgnbemanning Orientering fra økonomiavdelingen ved Sveinung Geicke - Leder, nestleder og kommunaldirektør finner ut hvordan budsjett legges fram og sørger for tid til god gjennomgang i komiteen. Spørsmål: Fra Janne Ellingsen (FRP) Finnes det noe tilbud i kommunen om tannlegebehandling i narkose for dem som ikke tør gå til tannlege og ikke er brukere av tjeneste i kommunen fra før? Kommunaldirektøren overlot tannlege Svein Olsen (R) å svare: Det finnes ingen slike tilbud. Alle som har behov for dette er henvist til private tannleger som må søke plass på sykehus for dette. Narkosebehandling på sykehus for tannlegetjenester har svært lang ventetid. Saksliste Saksnr Innhold PS 09/11 Plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten PS 09/12 PS 09/13 PS 09/14 PS 09/15 PS 09/16 PS 09/17 Lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige ( LAV) Brannforebyggende tiltak Årnesveien 4 - boliger for rus-/psykiatri Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Privat fysioterapipraksis - ny finansieringsordning Freskt Bodø - et prosjekt for å utvikle partnerskap for folkehelse i Bodø kommune PS 09/18 NAV Bodø - kvalifiseringsprgrammet 2009 PS 09/19 Referatsaker RS 09/9 Omsorgslønn RS 09/10 Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan i

3 Bodø, 7. oktober 2009 Marianne Haagensen Øien (sign) komiteleder Vibeke Nikolaisen sekretær PS 09/11 Plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten Plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten tas til orientering. 2. Økonomiske konsekvenser som følge av planen søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan for perioden Eldrerådets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig tiltrådt Forslag Fra Svein Olsen til nytt pkt.1 Plan for ergo- og fysioterapi vedtas som grunnlag for styrking av kommunens tjenestetilbud på dette området. Forslag fra Svein Olsen (R) til nytt pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt og innstillingens pkt. 1. falt. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. Innstilling fra komite for Helse og Sosial 1. Plan for ergo- og fysioterapi vedtas som grunnlag for styrking av kommunens tjenestetilbud på dette området. 2. Økonomiske konsekvenser som følge av planen søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan for perioden

4 PS 09/12 Lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige ( LAV) 1. Det opprettes en 50% stilling som helsesekretær ved Prinsen helsestasjon fra Stillingen finansieres med refusjonsinntekter. 2. Sykepleierstillingene ved Prinsen helsestasjon utvides tilsvarende en 50% stilling ut Kostnaden finansieres ved refusjonsinntekter. 3. Midler for opprettelse av en 20% kommuneoverlegestilling innen fagfeltet rus og psykiatri søkes innarbeidet i budsjett Ruspolitisk råds behandling i møte den : Ruspolitisk råd mener at opprettelsen av en kommuneoverlegestilling i 20 % skal skje straks og budsjetteres videre i Inntil stillingen er besatt kan den dekkes opp med en sykepleier i 50 %. De som tar urinprøver oppleves av brukerne som en autoritet og kontroll og hjelpetiltak bør derfor atskilles. Enstemmig vedtatt Enstemmig tiltrådt 1. Det opprettes en 50% stilling som helsesekretær ved Prinsen helsestasjon fra Stillingen finansieres med refusjonsinntekter. 2. Sykepleierstillingene ved Prinsen helsestasjon utvides tilsvarende en 50% stilling ut Kostnaden finansieres ved refusjonsinntekter. 3. Midler for opprettelse av en 20% kommuneoverlegestilling innen fagfeltet rus og psykiatri søkes innarbeidet i budsjett

5 PS 09/13 Brannforebyggende tiltak 1. Tiltaksplanen tas til orientering. 2. Kostnader med de ulike tiltak søkes innarbeidet i budsjett/ økonomiplan i prioritert rekkefølge. Eldrerådets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig tiltrådt Enstemmig tiltrådt Vedtak 1. Tiltaksplanen tas til orientering. 2. Kostnader med de ulike tiltak søkes innarbeidet i budsjett/ økonomiplan i prioritert rekkefølge. PS 09/14 Årnesveien 4 - boliger for rus-/psykiatri : HS-komiteen tilrår at Årnesveien 4 også utnyttes til botilbud for eldre rusmisbrukere i henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan og at 17,7 mill. avsettes til Årnesveien 4 i økonomiplanen (for 2011) i tillegg til allerede avsatte 12,3 mill. Det arbeides videre med avklaring av tilskudd fra Husbanken. Endringsforslag Fra Marianne H Øien (AP) og Else Marie Torp (KRF) Årnesveien 4 benyttes til sonebase for oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri, forsterket tilbud rus/psykiatri og forsterket botilbud for eldre rusmiddelavhengige. 17,7 mill avsettes i økonomiplanen for 2011 i tillegg til allerede avsatte 12,3 mill. Det arbeides videre med avklaring av tilskudd fra Husbanken. Utsettelsesforslag fra Janne Ellingsen (FRP) Etter drøfting ble dette forslaget trukket av forslagsstiller. 5

6 Endringsforslag fra Marianne H Øien (AP) og Else Marie Torp (KRF) ble enstemmig tiltrådt og innstillingen falt Årnesveien 4 benyttes til sonebase for oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri, forsterket tilbud rus/psykiatri og forsterket botilbud for eldre rusmiddelavhengige. 17,7 mill avsettes i økonomiplanen for 2011 i tillegg til allerede avsatte 12,3 mill. Det arbeides videre med avklaring av tilskudd fra Husbanken. PS 09/15 Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement 5. Sosialtjenestens delegasjonsreglement endres iht til forslaget i pkt 2.3. Ruspolitisk råds behandling i møte den : tatt til orientering Endringsforslag fra AP og KRF 1. Sosialtjenestens delegasjonsreglement endres iht til forslaget i pkt Klagebehandling (i klagenemnda) videreføres ut perioden som i dag. Før utgangen av perioden skal klager etter forvaltningslovens bestemmelser og klager hjemlet i særlov samt rutiner for klagebehandling gjennomgås for å få vurdert om en bør endre dagens praksis. 3. Det skal foretas en samlet gjennomgang av klientutvalgets saksbehandling før utgangen av perioden. Gjennomgangen skal berøre hvilke saker som bør behandles der og avgrensing mot prinsippsaker som skal behandles i komiteene. Inntil denne gjennomgangen er foretatt møter NAV leder to ganger pr. år i klientutvalget. Endringsforslaget fra AP og KRF ble enstemmig tiltrådt og innstillingen falt 1. Sosialtjenestens delegasjonsreglement endres iht til forslaget i pkt Klagebehandling (i klagenemnda) videreføres ut perioden som i dag. Før utgangen av perioden skal klager etter forvaltningslovens bestemmelser og klager hjemlet i særlov samt rutiner for klagebehandling gjennomgås for å få vurdert om en bør endre dagens praksis. 3. Det skal foretas en samlet gjennomgang av klientutvalgets saksbehandling før utgangen av perioden. Gjennomgangen skal berøre hvilke saker som bør behandles der og avgrensing mot 6

7 prinsippsaker som skal behandles i komiteene. Inntil denne gjennomgangen er foretatt møter NAV leder to ganger pr. år i klientutvalget. PS 09/16 Privat fysioterapipraksis - ny finansieringsordning I samarbeid med økonomikontoret er det søkt å finne midler til tiltaket. Dette er ikke funnet slik at tiltaket må vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan Tiltaket vil da bli vurdert opp mot andre behov som helse- og sosialavdelingen har. 1. Det gjennomføres en individuell kartlegging av alle driftsavtalehjemler for privat fysioterapipraksis. 2. Oppgradering av etablerte delhjemler skal skje i tråd med de vurderingskriterier som utarbeides av Samarbeidsutvalget. Kriteriene fremlegges HS-komiteen som referatsak. 3. Oppgradering av eksisterende delhjemler søkes løst innenfor en ramme på 8,5 årsverk. 4. Kostnadene søkes innarbeidet i budsjett/ økonomiplan Eldrerådets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig tiltrådt Forslag Fra Else Marie Torp (KRF) Til nytt pkt. 4: Kostnadene skal innarbeides i budsjett / økonomiplanen Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt Forslag fra Else Marie Torp (KRF) til pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt og innstillingens pkt.4 falt. 1. Det gjennomføres en individuell kartlegging av alle driftsavtalehjemler for privat fysioterapipraksis. 2. Oppgradering av etablerte delhjemler skal skje i tråd med de vurderingskriterier som utarbeides av Samarbeidsutvalget. Kriteriene fremlegges HS-komiteen som referatsak. 3. Oppgradering av eksisterende delhjemler søkes løst innenfor en ramme på 8,5 årsverk. 4. Kostnadene skal innarbeides i budsjett/ økonomiplan

8 PS 09/17 Freskt Bodø - et prosjekt for å utvikle partnerskap for folkehelse i Bodø kommune Eldrerådets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig tiltrådt Enstemmig tiltrådt 1. Bodø kommune etablerer Freskt Bodø som et prosjekt for å utvikle partnerskap for folkehelse i Bodø kommune. Styringsgruppen for folkehelse leder dette arbeidet. Egne midler inn i aktuelle delprosjekter må avklares i forbindelse med behandling av perspektivmelding/økonomiplan og årsbudsjett. Det må også avklares hva andre samarbeidspartnere kan bidra med. et godt sted å bo, godkjennes når det gjelder å gi føringer og rammer for dette prosjektet. 3. Bodø kommune inviterer samarbeidspartnere som har vært med til nå og andre interesserte offentlige instanser, private bedrifter og frivillige lag og organisasjoner til å være med på Freskt Bodø. Antallet nye samarbeidspartnere bygges opp gradvis etter bestemmelse i Styringsgruppen for folkehelse. Det inngås avtale som avklarer roller og rammer for deltagelse med den enkelte bedrift, offentlige instans og frivillige lag/organisasjoner som ønsker å være med. 4. Freskt Bodø evalueres innen PS 09/18 NAV Bodø - kvalifiseringsprgrammet Tiltaksprosjektet TIO-prosjektet videreføres iht PS 08/175 i perioden frem til etablering av NAV Bodø. 2. Kvalifiseringsprogrammet opprettes med tiltaksplasser i Huset X, Opplæringssenteret og Trappehuset i perioden Tiltaket finansieres med statlig tilskudd. 8

9 3. Administrasjonen fremlegger forslag til organisering og drift av Kvalifiseringsprogrammet fra Enstemmig tiltrådt Innstilling fra komite for helse og sosial 1. Tiltaksprosjektet TIO-prosjektet videreføres iht PS 08/175 i perioden frem til etablering av NAV Bodø. 2. Kvalifiseringsprogrammet opprettes med tiltaksplasser i Huset X, Opplæringssenteret og Trappehuset i perioden Tiltaket finansieres med statlig tilskudd. 3. Administrasjonen fremlegger forslag til organisering og drift av Kvalifiseringsprogrammet fra PS 09/19 Referatsaker RS 09/9 Omsorgslønn Forslag fra HS komiteen som ble enstemmig tiltrådt: Saken sendes tilbake til saksbehandler og rådmann med følgende uttalelse: HS komiteen ber rådmannen framlegge politisk sak om omsorgslønn til førstkommende komitemøte. Saken skal også inneholde hvilke konsekvenser en nedstyring av vedtak vil ha for behovet av helsetjenester. RS 09/10 Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2010 Forslag fra komite for helse og sosial som ble enstemmig tiltrådt Tas til orientering med følgende tillegg: Komiteen støtter oppnevningen fra ruspolitisk råd; 9

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 30.04.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtested: Frei adm.bygg, møterom 2. etasje (tidl. formannskapssal) Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 154/14 Til sak: PS 156/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00.

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet!

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: kl 10.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Morten Melå Medlem AP Bernt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll - offentlig Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører

Detaljer

Brannforebyggende tiltak

Brannforebyggende tiltak Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.09.2009 51057/2009 2004/2984 M71 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Råd for funksjonshemmede 29.09.2008 09/12 Eldrerådet 29.09.2009

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 Møte

Detaljer

Møtebok. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Tone Tellevik Dahl LEDER AP Jan Fredrik Pedersen NESTLEDER

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer