Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase"

Transkript

1 Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

2 F Konkurransegrunnlag PM BH TI Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver Tjøme Kommune Sak Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon F01 Verdens ende.doc

3 INNHOLD 1 RAMMEBETINGELSER Bakgrunn/mandat Mål og akseptkriterier Forutsetninger, antakelser og forenklinger Styrende dokumenter Berørte parter Organisering og gjennomføring av arbeidet BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET Arbeidets fysiske omfang Arbeidets varighet Plassering/omgivelser Naboforhold Grunnforhold og topografi Eksisterende anlegg/installasjoner Kjente forurensningskilder Kulturminner, vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer etc Eksisterende virksomhet som vil pågå i bygge- og anleggsperioden Andre bygge- og anleggsprosjekter i området METODEBESKRIVELSE Generelt Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Risikomatriser Behov for risikoreduserende tiltak RISIKOVURDERING Fareidentifikasjon Grov(risiko)analyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak KONKLUSJON VEDLEGG: GROVANALYSE MED BESKRIVELSE AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKFEIL! BOKMERK

4 1 RAMMEBETINGELSER 1.1 Bakgrunn/mandat Norconsult har koordineringsansvar iht. Byggherreforskriften. Bakgrunn for grovanalysen er gjennomføring av detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag til entreprenør. 1.2 Mål og akseptkriterier Grovanalysen har som formål å gi en bred, overordnet, representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko for mennesker (arbeidstakere og/eller tredjeperson), ytre miljø og materielle verdier forbundet med de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Akseptkriterier for risiko fremkommer av risikomatrisen i kap. 3. Grovanalysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet. 1.3 Forutsetninger, antakelser og forenklinger Grovanalysen er overordnet og kvalitativ. Den omfatter mulige uønskede hendelser knyttet til utførelsesfasen av bygge- og anleggsprosjektet. Grovanalysen omfatter uønskede hendelser for mennesker (arbeidstakere og/eller tredjeperson), ytre miljø, materielle og verdier. Den er basert på foreliggende løsninger og planer for prosjektet på tidspunktet for gjennomføringen av analysen. Vurderingene forutsetter at eksisterende barrierer og beredskap i HMS-lovgivningen og SHA-/HMSplanen for prosjektet, samt offentlig beredskap i bygge- og anleggsplassens nærområde blir ivaretatt. Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. Den omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 1.4 Styrende dokumenter Tabell 1: Oversikt over styrende dokumenter for grov(risiko)analysen. Ref.nr. Dok. nr. Rev./Dato: Dok. navn: FOR Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) NS 5814 Juli 2008 Krav til risikovurderinger LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) FOR Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) LOV Plan og bygningsloven 1.5 Berørte parter Arbeidstakere hos entreprenører, brukere av området og ytre miljø 1.6 Organisering og gjennomføring av arbeidet Grovanalysen er utført av Norconsult på vegne av Tjøme Kommune, med utgangspunkt i SHA-plan samt en fareidentifikasjon med restrisikovurdering som er utarbeidet i prosjekteringen. Fareidentifikasjonen er utarbeidet for å identifisere mulige farlige forhold/hendelser under anleggsarbeidene. Grovanalysen begrenses til kun å omfatte forhold/hendelser som omfatter mennesker.

5 2 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 2.1 Arbeidets fysiske omfang Ved Verdens Ende skal det utføres mudring i innseglingen. Det skal mudres ned til kote -3,7 Sjøkart0. Mudringsmassene skal legges i forlengelse av molo ved Krukehavna. Figur 1 viser skjematisk plassering av mudringsområdet. Figur 1 Plassering av arbeidsstedet. 2.2 Arbeidets varighet Forventet oppstart medio april Frist for ferdigstillelse er 15. mai Plassering/omgivelser Verdens Ende ligger i Tjøme kommune om lag 26km sør for Tønsberg.

6 Figur 2 Plassering og omgivelser A er Tønsberg, B er Verdens Ende, 1 er Krukehavna. 2.4 Naboforhold Ingen kjente utfordringer knyttet til naboforhold. 2.5 Grunnforhold og topografi I sjøen. 2.6 Eksisterende anlegg/installasjoner Ingen kjente forhold 2.7 Kjente forurensningskilder Sjøbunnen som skal mudres har tidligere blitt mudret i 2012.

7 2.8 Kulturminner, vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer etc. Ingen kjente forhold. 2.9 Eksisterende virksomhet som vil pågå i bygge- og anleggsperioden Ingen kjente forhold Andre bygge- og anleggsprosjekter i området Pr. dato ikke kjent.

8 3 METODEBESKRIVELSE 3.1 Generelt Metoden samsvarer med hovedprinsippene i NS 5814 Krav til risikovurderinger (ref ) samt anerkjent grovanalysemetodikk og praksis. Metodikken er egnet for å identifisere farer som kan utløse uønskede hendelser, vurdere risiko på overordnet nivå og foreslå risikoreduserende tiltak. Det begrensede antall kategorier for sannsynlighet og konsekvens samsvarer med usikkerheten i datagrunnlaget. 3.2 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Tabell 2: Kategorier for sannsynlighet. Sannsynlighetskategori Hendelsesfrekvens 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 100 år. 2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år. 3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år. 4. Meget sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år. 5. Svært sannsynlig Oftere enn 10 hendelser per år. Tabell 3: Konsekvenskategorier for tap av menneskers liv og helse. Konsekvenskategori Menneskers liv og helse 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade. Ingen negativ helsepåvirkning. 2. Liten konsekvens Liten personskade uten fravær. Kortvarig negativ helsepåvirkning. 3. Middels konsekvens Personskade med fravær 1 dag men uten varige skader. Sykdom uten varige konsekvenser. 4. Stor konsekvens Alvorlig personskade med varige skader. Sykdom med varige konsekvenser. 5. Svært stor konsekvens Dødsfall. Tabellen over skiller ikke mellom dødsfall blant arbeidstakere eller tredjeperson. Normalt aksepteres høyere risiko for dødsfall blant arbeidstakere. 3.3 Risikomatriser I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens. Det er etablert separate risikomatriser for arbeidstakere og tredjeperson. Risikomatrisene har tre soner: GRØNN Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. GUL Akseptabel risiko, men tiltak bør vurderes RØD Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak må gjennomføres Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene. Tabell 4: Risikomatrise for tap av menneskers liv og helse. KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 4. Meget sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 3. Sannsynlig GRØNN GRØNN GUL GUL RØD 2. Moderat sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL RØD 1. Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GRØNN GUL

9 3.4 Behov for risikoreduserende tiltak Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygging) eller konsekvensreduserende tiltak (inkl. beredskap), som bidrar til å redusere risiko, f.eks. fra rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves vertikalt, horisontalt eller på skrå i matrisen. Røde hendelser - risikoreduserende tiltak er nødvendig Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. Gule hendelser - risikoreduserende tiltak bør vurderes Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser man ikke kan forhindre (eksempelvis vil man ikke kunne eliminere risikoen for personskade/dødsfall fullstendig), men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kost-/nyttemessig hensiktsmessig. Grønne hendelser - akseptabel risiko Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse hendelsene.

10 4 RISIKOVURDERING 4.1 Fareidentifikasjon Det er gjennomført en fareidentifikasjon for å identifisere mulige uønskede hendelser knyttet til de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Fareidentifikasjonen er dokumentert i et eget fareidentifikasjonsskjema. Identifiserte farer/hendelser som er allment kjent i bransjen og hvor risiko vurderes å være på et normalt nivå for det arbeidet som utføres, forutsettes håndtert i entreprenørens HMS-system. Disse farene/hendelser er ikke behandlet videre i vedlegget i grovanalysen. 4.2 Grov(risiko)analyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak Det er gjennomført en risikovurdering av de uønskede hendelsene som ble identifisert i forbindelse med fareidentifikasjonen. Risikovurderingen er dokumentert i et eget grovanalyseskjema (se vedlegg). 4.3 Konklusjon Dersom de angitte risikoreduserende tiltakene i vedlegget iverksettes, er det analysens konklusjon at risikoen for samtlige uønskede hendelser ligger innenfor akseptabelt nivå (gul eller grønt område) for bygge- og anleggsvirksomheten. Med tanke på risiko er alle farer unntatt en vurdert til kategori A, dvs at det er vurdert slik at mudringsarbeidene i innseilingsleden ikke medfører farer eller hendelser utover hva som er allment kjent i bransjen, at risiko er på et normalt nivå for denne typen arbeid og at risiko ikke kan påvirkes vesentlig av arkitektoniske og/eller tekniske valg. Risiko forutsettes håndtert i entreprenørens HMS-styringssystem. For risiko for eksplosjon er det utarbeidet restrisikorapport.

11 VEDLEGG 4: GROVANALYSE MED BESKRIVELSE AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK Nr. Uønsket hendels e Årsak Vurdering av hendelsen Risiko før tiltak S K R Risikoredusere nde tiltak i gjennomføring sfasen Ansvar for oppfølgin g og dokumen tasjon 1. Eksplosjon av gjenstående sprengstoff (forsaker) Kategorien er relevant i hele anleggsperioden. Det vil foregå arbeider som kan forårsake initiering av eventuelle forsakere. Risi ko ette r tilta k S K R Utført (skriv inn i henv.) Dato og initial er 1 Skade på arbeidsta ker som følge av trykkbølg e eller utkast av fragment er. Mekanis k påvirknin g som pigging, boring, ripping eller lignede i udetoner t sprengst off. Vann demper effektivt utkast av fragmenter. Dersom arbeider blir utført med maskin hvor fører sitter et stykke fra eventuelt eksplosjonss ted og det ikke er personell i vannet vurderes det at potensialet for skade på personell er vesentlig redusert. 1 5 G u l Forbud mot at personell er i sjøen under utførelse av arbeider på sjøbunn Kaptein, dykker. maskinfør er Entrepren ør (E) E Byggherre ns repr. (BHR) 1 3 G R Ø N N

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Bergen og Omland Havnevesen MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 12.01.2013 Innhenting av tilbud JIOKL THH THH Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

GRIP Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

GRIP Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase GRIP Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Trøgstad kommune Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Skjønhaug skoleanlegg entreprise 1 Vedlegg 3 til SHA-plan 2015-02-19 B02 2015-02-27 Intern godkjent DAur LSt LSt A01 2015-02-19 Til fagkontroll

Detaljer

Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Tromsø Havn KF Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase J01 2014-07-21 For bruk MLEng SA SA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) PROSJEKT OG UTBYGGING Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Rev: 00 Dato 11.05.2016 KT 1505 Gullhella VA KONTRAKT: E-1 VA-anlegg i Tords, Ulfs, Jørgens og Eriks vei Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sel kommune. Otta Elvepromenade. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: GRA-01 Versjon: F

Sel kommune. Otta Elvepromenade. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: GRA-01 Versjon: F Sel kommune Otta Elvepromenade Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: 5157778 Dokumentnr.: GRA-01 Versjon: F01 2016-12-16 Oppdragsgiver: Sel kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Renathe

Detaljer

Lillehammer vannverk, rehabilitering bassenger Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Lillehammer vannverk, rehabilitering bassenger Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Lillehammer vannverk, rehabilitering bassenger Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase 02 13.5.2015 For fagkontroll ToMBj AOB ToMBj 01 16.3.2015 For gjennomgang med prosjekterende ToMBj Revisjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tjeldsund kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Oppdragsnr.: 5152156 Dokument nr.: 01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Revisjon:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Bodø Havn-Terminalkai

Bodø Havn-Terminalkai Kystverket Bodø Havn-Terminalkai Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø Oppdragsnr.: 5114352 Dokumentnr.: SHA-001 Versjon: 01 2016-02-03 Oppdragsgiver: Kystverket Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Industriområde i Kjøllefjord Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Industriområde i Kjøllefjord Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Industriområde i Kjøllefjord Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 07.03.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

VA-anlegg Tyinkrysset

VA-anlegg Tyinkrysset Vang kommune VA-anlegg Tyinkrysset Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5121106 Dokumentnr.: SHA01 Versjon: F01 2016-05-09 Oppdragsgiver: Vang kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Halvor

Detaljer

D-09a - Bilag 1. skole. Plan

D-09a - Bilag 1. skole. Plan D-09a - Bilag 1 14/ /361 Jønsb berg videregående skole Internatet, nytt skifertakk Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 2015-02-10 Oppdragsnr.: 5142161 Oppdragsnr.: 5142161 14/361 Jønsberg videregående

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

Yara Glomfjord. Oppgradering av kaier og mudring Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Yara Glomfjord. Oppgradering av kaier og mudring Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Yara Glomfjord Oppgradering av kaier og mudring Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase J03 2011-08-31 Endelig utgave for bruk ENEri AKA FJ A02 2011-08-26 For tverrfaglig kontroll ENEri AKA A01 2011-08-08

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSEE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSEE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSEE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN Prosjekt: Nytt kontorbygg Nordkraft Versjon. Gjelder: Dato Utarbeid av Godkj. av 01 Prosjektering nytt Nordkraft kontorbygg for 19.10.2011 Kurt Nystad

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Prosjektrisikovurdering for entreprise. 158-BYM-2014 Stålverksparken og Vestre bekkedrag

Prosjektrisikovurdering for entreprise. 158-BYM-2014 Stålverksparken og Vestre bekkedrag Prosjektrisikovurdering for entreprise 158-BYM-2014 Stålverksparken og Vestre bekkedrag Delområde Vestre bekkedrag nord og rørarbeider for VAV UTGIVER OPPDRAGSGIVER C02 23.12.2014 Rev. for tilbud wil THol

Detaljer

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DETALJREGULERING ETTER PBL 12-2/ 12-3 FOR DELER AV KAUPANGKVARTALET, GNR 230/BNR 39 OG 230/477 M.FL. PLANID: Vedlegg 2 til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Dæli VA-prosjekt. Dæli VA-anlegg. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.:

Dæli VA-prosjekt. Dæli VA-anlegg. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: Dæli VA-prosjekt Dæli VA-anlegg Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2015-03-31 Dokument nr.: SHA-01 D01 2015-03-30 For kommentar hos oppdragsgiver TN TN Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ODDA KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø PLUGGKJØRING AV TRYKK- OG PUMPELEDNINGER Rammeavtale F02 19.09.2016 For innhenting av tilbud JIOKL JIN JIN D01 18.01.2016 Godkjenning av oppdragsgiver

Detaljer

Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai

Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai FM57_0.dot 20020415 FM93_0a 20090422 01 2014-07-02 For tilbudsforespørsel kksan bjhje kksan Revisjon Dato Beskrivelse

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stange kommune Utomhusanlegg for fire kommunale områder i Stange kommune: Stange Helse- og Omsorgssenter, Hoberg barneskole, Stange Ungdomsskole,

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø STORD KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vannledning Grunnevågen - Føyno Landarbeider, grunn- og ledningsarbeider. Entreprise 1 Sjøarbeider, sjøledning. Entreprise 2 Rev. 01 Dato: 2015.06.01

Detaljer

Indre Salten Energi AS. Risikovurdering bygge- og anleggsfase. Oppdragsnr.: Dokumentnr.:

Indre Salten Energi AS. Risikovurdering bygge- og anleggsfase. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Indre Salten Energi AS Risikovurdering bygge- og anleggsfase Dokumentnr.: Versjon: A01 ISE Risikovurdering bygge- og anleggsfase A01 2016-12-07 Til fagkontroll RoMyh Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 25.08.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Moholmen fyrstasjon. Renovering av tårn

Moholmen fyrstasjon. Renovering av tårn Raftsundet med Molldøra Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og ytre miljø SHA / YM plan - Forprosjektfasen Moholmen fyrstasjon Renovering av tårn Rev.: Dato: Beskrivelse: Utarbeidet av: Fagkontroll:

Detaljer

Supplerende ROS-analyse

Supplerende ROS-analyse Jernbaneverket Supplerende ROS-analyse Ny rømningstunnel R1 ved Øgarden, Sande kommune 2012-04-17 Oppdragsnr.5011949 Oppdragsnr.: 5011949 J 2012-04-16 Endelig utgave KHMe McBry AHR A 2012-04-13 For fagkontroll

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Entreprise B01 Grunnarbeider og infrastruktur 2013-12-13 F03 2013-12-13 For anskaffelse MaHun EnEri Kallmyr Rev.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Statens vegvesen Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Fv. 206 Sønsterud Skansen, GS-veg 2015-02-16 J02 2015-02-16 Endelig utgave KHMe ToAHe LGGlo A01 2015-02-16 For fagkontroll KHMe ToAHe

Detaljer

Sikringstiltak gruveåpninger gruver i Kongsberg og Flesberg

Sikringstiltak gruveåpninger gruver i Kongsberg og Flesberg Kongsberg og Flesberg kommune Sikringstiltak gruveåpninger gruver i Kongsberg og Flesberg Totalentreprise Instruks til tilbyder vedrørende konkurransegrunnlaget med dets bestemmelser 2014-10-03 Oppdragsnr.:

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Tromsø Havn KF. Grøtsund kaianlegg Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Tromsø Havn KF. Grøtsund kaianlegg Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Tromsø Havn KF Grøtsund kaianlegg Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase A04 2010-10-22 For intern godkjenning St SA/AKA SA A03 2010-10-18 tarbeidelse av vedlegg, fag- og tverrfaglig kontroll St

Detaljer

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nottørke Engøyholmen Rehabilitering DOKUMTKODE 218246 RIB ADM 001 EMNE Risikoanalyse (prosjektering) SHA TILGJGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Ann Helen Johannessen

Detaljer

RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon. Risikovurdering av * Sammendrag

RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon. Risikovurdering av * Sammendrag RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon Godkjent dato: * --------------------------- * Enhetsleder Revideres dato: * Skrevet av: * Risikovurdering av * Sammendrag I følge Arbeidsmiljøloven og Harstad kommunes

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Øyvind Buljo Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014-01-17 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge-

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Sydvaranger Gruve AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for ny hovedatkomst for gruveområdet til Sydvaranger Gruve AS i Bjørnevatn 2011-06-06 J 2011-06-14 Endelig utgave ENEri KHMe SBTim B 2011-06-06

Detaljer

Vestfjordens Avløpselskap - VEAS. Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vestfjordens Avløpselskap - VEAS. Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vestfjordens Avløpselskap - VEAS Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 0 2013-07-05 Til utsendelse med tilbudsdokumenter ChrAs HRI HRI Revisjon

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201

Detaljer

Byggherrens SHA - Plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

Byggherrens SHA - Plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Alstahaug Havnevesen KF Byggherrens SHA - Plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) HELGELAND LOGISTIKKSENTER Utbygging av område K3 og I3 samt mudring og fylling i sjø i område IR3 2015-06-04 Oppdragsnr.:

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

VA-anlegg, Grindalskansen

VA-anlegg, Grindalskansen COWI AS Torgata 1 217 Hamar Telefon 02694 www.cowi.no Elverum kommune VA-anlegg, Grindalskansen Risikovurdering VA-anlegg Grindalskansen med styrt boring - Risikovurdering 2 / 6 1 2 Innholdsfortegnelse.1.2..4

Detaljer

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse Albert Kr. Hæhre AS Risiko og sårbarhetsanalyse 12. mai 2010 J 16.03.10 Ferdigstilt rapport KHME JSA RBL A 15.03.10 Fagkontroll KHME JSA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013.

Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013. Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013. Beredskapsavdelingen Innhold FORORD... 4 INNLEDNING... 4 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Fjell kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv. 206 Bildøybakken - Døsjø 2011-06-03 J01 2011-06-03 Endelig utgave KHMe KEr KEr A01 2011-05-18 For intern fagkontroll KHMe KEr Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Laksefjord AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Laksefjord AS, Friarfjord 2014-01-02 20.01.14 AP Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Datert: 31.10.2014 Sist revidert: Utarbeidet av Marita

Detaljer

Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen.

Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen. COWI AS Torgata 1 217 Hamar Telefon 02694 www.cowi.no Stange kommune Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen. Risikovurdering Sanering VA-ledninger. Kjonerudvegen og Linjevegen - Risikovurdering

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beregnet til Nedre Eiker kommune Dokument type Rapport Dato Januar, 2017 Oppdragsgiver Nedre Eiker Kommune FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA

VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA VEILEDNING TIL RISIKOANALYSE FOR SHA FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge-

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

Steigen kommune. Steigen kultursal. Vedlegg A- Arbeidsomfang Oppdragsnr.:

Steigen kommune. Steigen kultursal. Vedlegg A- Arbeidsomfang Oppdragsnr.: Steigen kommune Steigen kultursal Vedlegg A- Arbeidsomfang 2015-07-07 Oppdragsnr.: 51467104 Steigen kultursal Steigen kommune Oppdragsnr.:5147104 06.07.15 OMH EME OMH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Myrane trafikkareal. Birkenes kommune. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Prosjekteringsfasen. Vedlegg 1

Myrane trafikkareal. Birkenes kommune. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Prosjekteringsfasen. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Birkenes kommune Myrane trafikkareal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Prosjekteringsfasen Oppdragsnr.: 5166056 Dokumentnr.: SHA-01 Versjon: 02 2016-11-29 Oppdragsgiver: Birkenes

Detaljer

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur

Risiko og risikoforståelse. Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 29.04.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av:

Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av: Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av: Beskriv oppgaven/gjøremålet: Maskiner, utstyr og materiell: Nødvendige prosedyrer: Beregn/vurder risikoen

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Glava AS ROS-analyse Glava, Askim 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Revisjon: J J Endelig utgave MCBry A For fagkontroll MCBry JSA AHu Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1 RISIKOVURDERING VEDLEGG 1 Dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsprosjekter. Risikoanalysen skal følges

Detaljer

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.2, tas videre til en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse i Vedlegg I.

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.2, tas videre til en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse i Vedlegg I. Norconsuk s. Oppdragsnr.: Oppdragsnurnmer: Dokument ROS-analyse I Reguleringsplan AquaGen 3.4 RISIKOANALYSE 3.4.1 Kategorisering 5132186 nr.: ROS - 01 Revisjon: AS sannsynlighet 102 og konsekvens De farer

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune

Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune Smaalenene Eiendom AS ROS-analyse Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune 2012-10-24 01 Revisjon: J J 24.10.2012 Endelig versjon MCBRY KHMe MASOD A 22.10.2012 For fagkontroll MCBRY KHMe

Detaljer