Opplandsarkivet. Årsmelding 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplandsarkivet. Årsmelding 2008"

Transkript

1 Opplandsarkivet Årsmelding 2008 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Nettverket består av 13 avdelinger som er lokalisert ved museene i Oppland. Ni av avdelingene er arkivavdelinger, fire er folkemusikkarkiv. Nettverket koordineres av et faglig sekretariat som er organisert under Mjøsmuseet AS. Opplandsarkivets Fagråd har medlemmer oppnevnt av Oppland fylkeskommune, Museumsforum i Oppland (MiO), Høgskolen i Lillehammer, Oppland historielag og Statsarkivet i Hamar. Da Opplandsarkivet ble opprettet i 1981 var intensjonene å styrke det arkivfaglige arbeidet ved museene og koordinere innsamling, ordning og formidling av privat arkivmateriale både lokalt og regionalt. I dag oppbevares så å si alt av innsamlet privatarkivmateriale i Oppland av arkivavdelingene i museene tilknyttet Opplandsarkivet eller i Statsarkivet i Hamar. Opplandsarkivet er unikt som regionalt, desentralisert nettverk for privatarkivinstitusjoner i Norge. Sentralt i tankegangen er nærhet til kildene. Samlokalisering med museum gjør at arkiv kan sees i en større kontekst med foto, film, lydmateriale, gjenstander og bygninger ved museene. Innkomne årsmeldinger for arkivavdelingene Årsmelding 2008 for Opplandsarkivet avd. Valdres Årsmelding 2008 for Opplandsarkivet avd. Valdres folkemusikkarkiv Årsmelding 2008 for Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene AS (Hadeland folkemuseum og Lands Museum) Årsmelding 2008 for Opplandsarkivet avd. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet Årsmelding 2008 for Opplandsarkivet avd. Maihaugen 1. Fagrådet Fagrådet har hatt følgende medlemmer i 2008: Museumsforum i Oppland (MiO) Torveig Dahl og Kari-Mette Stavehaug Avtjern Per Morset og Stein Grjotheim (vara) Oppland historielag Ivar Skeide Kjell H. Myhre (vara) Høgskolen i Lillehammer Tore Pryser Gudmund Moren (vara) Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturvern Arnfinn Engen Dagfinn Claudius (vara) Statsarkivet i Hamar Cæcilie Stang

2 Per-Øyvind Sandberg (vara) Fagrådets leder: Arnfinn Engen Sekretær: Trond Nygård og Cecilie Lintoft Det har vært avholdt 5 møter i Fagrådet i Møtene har blitt holdt i Oppland fylkeskommunes lokaler på Lillehammer, på Maihaugen og ved Mjøsmuseets lokaler på Holmen Brænderi i Gjøvik. Møtetidspunkter: 10/1, 3/4 (årsmøte), 28/4, 17/9 og 25/11. Til sammen er det behandlet 33 saker mot 14 saker i Sekretariatets aktivitet Trond Nygård hadde stillingen som sekretariatsleder fram til 1. august. Han gikk da ut i ett års permisjon, og Cecilie Lintoft gikk inn som vikar. Sekretariatet har hatt kontor ved Mjøsmuseets lokaler på Holmen Brænderi i Gjøvik. I tråd med Årsplan 2008, vedtatt på årsmøtet , har sekretariatet hatt følgende prioriterte arbeidsoppgaver: Kontakt med Opplandsarkivets avdelinger Hver enkelt avdeling har mottatt minst ett besøk av sekretariatet i løpet av året. Besøket har inkludert praktisk arkivordning når arkivleder har ønsket det. I tillegg er det holdt løpende kontakt ved hjelp av e-post og telefon Sekretariatet holdt en vårsamling for arkivlederne på Lands Museum 20. februar og en høstsamling på Maihaugen oktober. Samlingene hadde meget godt oppmøte Det ble holdt informasjonsmøte om den nye versjonen av arkivregistreringsprogrammet ASTA (ASTA 5.0) på Maihaugen 5. Juni. Det ble holdt innføringskurs i ASTA 5.0 på Maihaugen September. Det var i alt 12 deltagere fra Opplandsarkivet. Sekretariatet deltok på kursene Med støtte fra Opplandsarkivets budsjett ble det holdt kurs for folkemusikkarkivarene i det audiovisuelle registreringsprogrammet FIOL på Valdres Folkemuseum november. Det var i alt 7 deltagere på kurset. Sekretariatet deltok også. Fram til februar 2008 satt sekretariatsleder som leder for referansegruppen for Opplandsarkivets samarbeidsprosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland Sekretariatet har vært involvert i utvikling av to søknader til ABM-utvikling, én individuell søknad fra Mjøsmuseet, én felles søknad fra alle folkemusikkarkivene I samarbeid med arkivavdelingene har sekretariatet utviklet en ny versjon av felles informasjonsfolder for Opplandsarkivet. Folderen vil gå i trykken når alle illustrasjoner er klare, i løpet av første halvår 2009 Kontakt med Opplandsarkivets samarbeidspartnere Sekretariatet har representert Opplandsarkivet på Arbarks nettverksseminar, ABM og LLPs seminar Næringslivsarkiver, Arbarks 100-årsjubileumsseminar, ABM-utviklings årskonferanse, Norddalsarkivets 25-årsjubileum, Oppland fylkeskommunes seminar om Kulturminneåret 2009 Sekretariatet og Arbark har samarbeidet om overføring av Oppland Samorgs arkiv fra Arbark til Opplandsarkivet Sekretariatet har deltatt på arkivopplæring i Statsarkivet i Hamar

3 Gjennom hele året har det pågått et godt samarbeid med Statsarkivet i Hamar om utvikling av Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland. Det ventes at bevaringsplanen er ferdig utarbeidet i løpet av første halvår 2009 Planarbeid: Sekretariatet er deltager i Fylkesarkivet i Opplands arbeidsgruppe for Arkivstrategiplan for Oppland 3. Avdelingenes aktivitet Arkivtilvekst og samlet arkivmengde 2008 Oversikten over arkivtilvekst viser 245 aksesjoner i Avdelingen i Valdres har hatt stor tilvekst, med en økning på til sammen 11 hm. Blant annet ble 10 privatarkiv som tidligere har vært oppbevart i Vang kommune overført til Opplandsarkivet. Med dette har avdeling Valdres nå passert 500 registrert arkiv. Maihaugen og Toten har også hatt stor arkivtilvekst. Tabell 1a: Arkivtilvekst 2008 Arkivavdelingene Avdeling Nye arkiv Tillegg Sum 2008 Sum 2007 Valdres Randsfjordmuseene, Lands museum Randsfjordmuseene, Hadeland Folkem. Mjøsmuseet, Toten Mjøsmuseet, Eiktunet Maihaugen Norddalsarkivet Dovre Norddalsarkivet Skjåk Norddalsarkivet Totalt Tabell 1b: Arkivtilvekst 2008 Folkemusikkarkivene Avdeling Lydmateriale 1 Notemateriale Valdres 1500 digitale avsnitt -- folkemusikkarkiv medium 2 medium Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet Folkemusikkarkivet 400 medium 200 medium 1 Med et medium menes for eksempel én bok, én cd, én notesamling, én kassett Pianola-ruller. De fleste skal gis videre til Ringve museum

4 Tabell 2: Samlet arkivmengde 2008 Arkivavdelingene Avdeling Antall registrerte arkiv 2008 Antall registrerte arkiv 2007 Antall hyllemeter 2008 Valdres Randsfjordmuseene, Lands museum Randsfjordmuseene, Hadeland Folkem. Antall hyllemeter Mjøsmuseet, Toten Mjøsmuseet, Eiktunet Maihaugen Norddalsarkivet Dovre Norddalsarkivet Skjåk Norddalsarkivet Totalt Tabell 2b: Samlet arkivmengde Folkemusikkarkivene 4 Avdeling Lydmateriale Notemateriale Valdres digitale avsnitt -- folkemusikkarkiv Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet Folkemusikkarkivet 754 medium 6200 medium 3 Inkluderes uregistrert materiale utgjør samlingen til sammen rundt 2000 hyllemeter 4 Med et medium menes for eksempel én bok, én cd, én notesamling, én kassett

5 ASTA 5.0 Arbeidet med installering av den nye versjonen av arkivregistreringsprogrammet ASTA (ASTA 5.0) har pågått ved de ni arkivavdelingene gjennom store deler av Arkivlederne har deltatt på informasjonsmøte og innføringskurs. Fra årsskiftet 2008/09 er ASTA 5.0 installert og igangsatt i avdelingene. I flere avdelinger vil driften av ASTA være knyttet opp mot KulturIT på Lillehammer. FIOL Det audiovisuelle registreringsprogrammet FIOL er tatt i bruk ved alle folkemusikkarkivene i Opplandsarkivet. Den siste versjonen av programmet er nylig installert i tre avdelinger. Her er alle digitaliserte opptak er koblet direkte til katalogen, slik at man kan søke etter et opptak og høre lyden eller se filmkuttet umiddelbart. Alle arkivlederne ble invitert til innføringskurs i den nye versjonen i Planarbeid Gjennom hele 2008 har arkivlederne deltatt i samarbeidet om utviklingen av Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland. Et viktig grunnlagsmateriale for planarbeidet er bestandbeskrivelsene arkivlederne utarbeidet. Gjennom utveksling av praksis, erfaring og behov, og med besøk av eksterne gjester fra arkivsektoren ble det dannet et bilde av hvilke elementer som bør prioriteres i en bevaringsplan for privatarkiv. FoU Forskning, utvikling og formidling Arkivavdelingene har deltatt i ulike prosjekter og forskningsarbeider hvor materiale fra Opplandsarkivet har vært tatt i bruk. Formidling er en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Avdelingen på Maihaugen har stått som leder for prosjektet Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland gjennom hele I september fikk prosjektet to nye medarbeidere, disse rakk å gjøre en stor innsats innen både forskning og formidling før året var omme. Andre eksempler på prosjekt- og forskningsarbeid og formidlingstiltak i 2008: Middelalderkirkene i Valdres (Valdres Folkemuseum) Bjørnen i kirken (Valdres Folkemuseum) Arkivnett Opplands Samferdselshistorie i Oppland (Arkivavdelingene har bidratt med materiale) Bokprosjektet Eldre folkemusikkinstrumenter i Nord-Gudbrandsdalen (Folkemusikkarkivet ) Utstillingen Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland (Maihaugen, Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland) Mjøsmuseets årbok 2008 Kurs i intervjuteknikk (Lands Museum) Formidlingsopplegg om Øygard skule for bruk i undervisningssammenheng (Norddalsarkivet, Skjåk) Kurs i gotisk skrift (Norddalsarkivet, Dovre) Markering av Norddalsarkivets 25års-jubileum (Norddalsarkivet, ) Skoletilbudet Fysikk og musikk (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet) Kurs i tonalitetsproblematikk og folkelig syngemåte (Valdres folkemusikkarkiv) Møter og kurs Oppmøtet har vært meget godt på alle Opplandsarkivets felles samlinger og kurs i Flere av arkivarene har deltatt på nasjonale og regionale kurs og samlinger, blant annet LLPs Landsmøte 2008, Arbarks nettverksseminar, ABM og LLPs seminar Næringslivsarkiver, Arbarks 100-årsjubileumsseminar, ABM-utviklings årskonferanse og Norddalsarkivet 25-årsjubileum.

6 Lokaler Norddalsarkivet Skjåk flyttet til nye lokaler i kommunehuset på Bismo i september Arkivavdelingen er nå samlokalisert med Skjåk folkebibliotek. Avdelingen er svært fornøyd med de nye lokalene, de er tilfredsstillende med tanke både på areal og på lokalisering. Publikumsbesøket i 2008 var også langt større enn året før. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet har nylig flyttet fra Mjøsmuseets lokaler i Holmen Brænderi til Tingbygningen på Hunn. Gjøvik Spelmanslag har allerede sin base her. Musikklinja ved Gjøvik vg skole og Gjøvik Kommunale Musikkskole holder til like ved. Plassering av Tradisjonsmusikkarkivet her vil gi musikkmiljøet på Gjøvik et stort løft. Det vil bli skapt en møteplass for musikalsk aktivitet på Hunn både på dag- og kveldstid. Høsten 2008 ble eldre kommunearkiv for Vardal, Snertingdal og Biri ble flyttet fra Mjøsmuseets arkivavdeling på Eiktunet til IKA-Opplandene på Lillehammer. Dermed er det frigjort i underkant av 200 hm på Eiktunet. Eldre kommunearkiv for Gjøvik blir værende til medio 2009.

7 4. Publikumsbesøk Opplandsarkivet hadde i 2008 en økning i publikumsbesøk på 263 personer. Sju avdelinger rapporterer om publikumsnedgang. Nedgangen på Eiktunet skyldes nok at avdelingen ikke har hatt faste åpningstider i Det samme gjelder Folkemusikkarkivet i siste halvdel av året. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet har forventninger om langt høyere publikumsbesøk i 2009, når arkivet er vel etablert i Tingbygningen på Hunn. Skjåk og Lillehammer hadde meget positiv publikumsoppslutning. For Skjåk kan det skyldes at avdelingen har flyttet til nye lokaler i kommunehuset på Bismo. På Lillehammer har allsidig formidlingsarbeid mot ulike målgrupper gitt tydelige resultater. Alle arkivavdelingene får i tillegg mange arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post. Det meldes om en økning i slike forespørsler fra de fleste av de avdelingene som oppgir slik informasjon i sine årsmeldinger. Det må også nevnes at besøkstallet for Arkivnett Oppland/Opplandsarkivets hjemmesider lå på godt over i Tabell 3: Publikumsbesøk Privatarkivavdelingene og folke- og tradisjonsmusikkavdelingene Avdeling Publikumsbesøk 2008 Publikumsbesøk 2007 Valdres 161 (-43) 204 (+65) Valdres 20 (-10) 30 Folkemusikkarkiv Randsfjordmuseene, 107 (+3) 104 (-40) Lands museum Randsfjordmuseene, 236 (-49) 285 (+56) Hadeland Folkem. Mjøsmuseet, Toten 754 (+113) 641 Mjøsmuseet, Eiktunet 108 (-60) 168 (-112) Tradisjonsmusikkarkivet 7 (-13) 20 Mjøsmuseet Maihaugen 643 (+283) 360 (-253) Norddalsarkivet 205 (+15) 190 (0) Dovre Norddalsarkivet 402 (+53) 349 (-52) Skjåk Norddalsarkivet 220 (-20) 240 (+12) Folkemusikkarkivet 5 25 (-7) 34 (-2) Totalt 2888 (+263) 2625 (- 400) 5 Avdelingen har i annen halvdel av 2008 vært ubemannet pga permisjon og sykefravær. Dette har påvirket besøkstallet

8 5. Personalressurser Følgende personer har vært ansatt ved arkivavdelingene i Opplandsarkivet i 2008: Norddalsarkivet, Dovre Ola Tovmo, arkivleder 20 % Ola Tovmo, registreringsprosjektarbeid, 160 timer Norddalsarkivet Skjåk Stein Grjotheim, arkivleder 20 % Norddalsarkivet Tor Stallvik, arkivleder 10 % Kathrin Grenzer, arkivmedarbeider 20 % i deler av 2008 Folkemusikkarkivet Vegar Vårdal, arkivleder 20 % Nina Furuli, arkivmedarbeider 100 % i 10 mnd. i løpet av 2008 Folkemusikkarkivet i Sør-Gudbrandsdalen Erik Bjørke, arkivleder 50 % Maihaugen Marit Hosar, arkivleder 100 % Richard Fauskrud, frivillig arkivmedarbeider 32 % Åslaug Midtdal, forprosjektmedarbeider 100 % ( ) Trond Melkild Amblie, prosjektmedarbeider 6 100% ( ) Karen Bleken, prosjektleder % fra Monika Sokól-Rudowska, prosjektmedarbeider 8 50 % fra En rekke frivillige bistår også som arkivmedarbeidere Mjøsmuseet Tom H. Borse Haraldsen, arkivansvarlig på Toten ( ) Linda Taje, arkivleder 100 % på Toten og Eiktunet fra Turid Mørk Øfstaas, frivillig arkivmedarbeider 40 % Tordis Skogan, frivillig arkiv- og bibliotekmedarbeider 40 % Tradisjonsmusikkarkivet ved Mjøsmuseet Stein Villa, arkivleder 100 % Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum Kari-Mette Stavehaug Avtjern, seksjonsleder for kulturhistorie, arkivleder 40 % Torun Sørli, arkivmedarbeider 20 % Grethe Johnsrud, arkivbetjening Randsfjordmuseene, Lands Museum Gunnhild Randen, leder for kulturhistoriske samlinger og for formidling, arkivleder 20 % Alastair Brown, arkivbetjening 6 Prosjekt Digitalisering av lydarkiv 7 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland 8 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland

9 Valdres Jahn Børe Jahnsen, konservator, arkivleder 50 % Åse Østgård Hagen, arkivmedarbeider 10 % Ola Aastad Bråthen, arkivmedarbeider 10 % Valdres folkemusikkarkiv Elisabeth Kværne, arkivleder 60 % Kjellbjørn Karsrud, sivilarbeider 50 % Ingar Ranheim, konservator spesialområde folkedans 20 % Til sammen utgjør stillingene noe over 9 årsverk. Men flere ansatte har kombinasjonsstillinger og det varierer hvor stor del av stillingene som er rettet mot arkivarbeid. Det gjøres også en vesentlig frivillig innsats ved mange av arkivavdelingene.

Opplandsarkivet. Årsmelding 2010

Opplandsarkivet. Årsmelding 2010 Opplandsarkivet Årsmelding 2010 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Det består av ni arkivavdelinger og fire folkemusikkarkiv, som er lokalisert ved

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP - 25 år

Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP - 25 år LLP 25 år Fra 1986 2012 1 Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP - 25 år Stiftet 06.09.1986 på et møte i Ås. Første ordinære landsmøte fant sted i Sogndal 23.05.1987 Jubileet markeres i Trondheim 24.

Detaljer

Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark. Telemarksarkivet

Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark. Telemarksarkivet Rapport fra prosjektet Privatarkiv i Telemark Telemarksarkivet 1 Prosjektrapport for PRAKT: 2013 og 2014 Prosjektet Privatarkiv i Telemark (PRAKT) er et forarbeid til etableringen av Telemarksarkivet,

Detaljer

Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet

Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Prosjektrapport Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Av Stine Malterud Innhold : DEL 1 Innledning, bakgrunn for prosjektet. 4 1 DEL 2 KARTLEGGINGEN.. 5 Spørreundersøkelsen resultater og analyse..

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland og skal skape en samlet museumsvirksomhet i regionen. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70 Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70 Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Telefon: 22 47 83 30 Telefaks: 22 33 40 42 post@kulturrad.no www.kulturrad.no Trykk: Zoom

Detaljer

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Årsmelding 2012 Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS SAK 2013/11-4 Side 1 av 16 Innhold 1. Innledning... 3 Generelt... 3 Styrets sammensetning... 3 Ansatte... 4 Eksterne administrative tjenester... 4

Detaljer

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2011

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2011 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2011 SAMLET VURDERING 2011 s. 2 Innledning s. 3 Styre og personale s. 4 Likestilling s. 4 Grønn stat s. 4 Regnskap 2011 s. 5 Forklaring på avvik s. 5 Integrering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LLP 2011

ÅRSMELDING FOR LLP 2011 Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) ÅRSMELDING FOR LLP 2011 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Årsmelding 2012. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Årsmelding 2012. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DELTAKERE... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 PERSONALE... 4 ØKONOMI... 5 ARBEID FOR DELTAKERNE... 5 Feltarbeid...

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter

Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter 1 Forsidefoto Øverst: Fra innspillingen av musikkvideoen En verden på spill. Foto: David Berget Nederst: Fra utstillingen En verden på spill.

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 20 14 LEDER Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS skal legge forholdene til rette for eiernes

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2005

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2005 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2005 Innledning Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Instituttet skal fremme lokal- og regionalhistorisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Akershus ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Akershus 2 Innhold: Innhold side 3 Organisasjonskart side 4 Strategisk plan 2011 2014 side 5 Fylkeslag/Lokallag/Husflidhåndverkerne side 6 Fagutvalget i TRE side 7

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG Filmplakat fra Munken kino i Larvik En kilde til kunnskap KONGSBERG 17 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON

ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland og skal skape en samlet museumsvirksomhet i regionen. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal

Detaljer