Opplandsarkivet. Årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplandsarkivet. Årsmelding 2010"

Transkript

1 Opplandsarkivet Årsmelding 2010 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Det består av ni arkivavdelinger og fire folkemusikkarkiv, som er lokalisert ved museene i Oppland. Nettverket koordineres av et faglig sekretariat som er organisert under Mjøsmuseet AS. Opplandsarkivets fagråd har medlemmer oppnevnt av Oppland fylkeskommune, Museumsforum i Oppland (MiO), Høgskolen i Lillehammer, Oppland Historielag og Statsarkivet i Hamar. Da Opplandsarkivet ble opprettet i 1981 var intensjonene å styrke det arkivfaglige arbeidet ved museene og koordinere forvaltning av privat arkivmateriale både lokalt og regionalt. I dag oppbevares så å si alt av innsamlet privatarkivmateriale i Oppland av arkivavdelingene i museene tilknyttet Opplandsarkivet eller i Statsarkivet i Hamar. Opplandsarkivet er unikt som regionalt, desentralisert nettverk for privatarkivinstitusjoner i Norge. Sentralt i tankegangen er nærhet til kildene. Samlokalisering med museum gjør at arkiv kan sees i en større kontekst med foto, film, lydmateriale, gjenstander og bygninger ved museene. 1. Fagrådet Fagrådet hadde følgende medlemmer i 2010: Museumsforum i Oppland (MiO) Torveig Dahl og Linda Taje Fra desember 2010: Stein Grjotheim for Linda Taje Per Morset og Stein Grjotheim (vara) Fra april 2011: Rina Nysethbakken for Stein Grjotheim (vara) Oppland historielag Ivar Skeide Høgskolen i Lillehammer Tore Pryser Gudmund Moren (vara) Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturvern Anne Engesveen Fra januar 2011: Alexander Austnes Dagfinn Claudius (vara) Statsarkivet i Hamar Cæcilie Stang Per-Øyvind Sandberg (vara) Fra august 2010: Vigdis Stensby (vara) Fagrådets leder: Torveig Dahl Sekretær: Cecilie Lintoft 1

2 Fagrådet avholdt 5 møter i Møtene ble holdt i Oppland fylkeskommunes lokaler på Lillehammer og på Gjøvik gård, Drengestua. Møtetidspunkter: 10/2, 7/4 (årsmøte), 19/5, 15/9 og 23/11. Til sammen ble det behandlet 32 saker mot 35 saker i Sekretariatets aktivitet Cecilie Lintoft vikarierte som sekretariatsleder fram til Hun gikk da over i fast ansettelse som leder for sekretariatet. Sekretariatet hadde kontor ved Mjøsmuseets lokaler på Holmen Brænderi i Gjøvik. I tråd med Årsplan 2010, vedtatt på årsmøtet , hadde sekretariatet følgende prioriterte arbeidsoppgaver: Kontakt med Opplandsarkivets avdelinger Hver avdeling ble tilbudt minst ett besøk av sekretariatet i løpet av året. I tillegg ble det holdt løpende kontakt ved hjelp av e-post og telefon Det ble holdt en vårsamling for arkivlederne på Gjøvik gård 7. april 2010 Det ble holdt en høstsamling på Maihaugen 18. november 2010 Det ble arrangert et kurs i digitalisering av lydmateriale på Maihaugen 17. november. Kursleder var Maihaugens lydtekniker Ebbe Hornemann. Kurset var delfinansiert gjennom en tildeling fra Norsk Arkivråd Sammen med to arkivledere fra Opplandsarkivet deltok sekretariatsleder på ABMu s seminar om arbeid med privatarkiv som ble holdt på Maihaugen 22. februar Sammen med tre avdelingsledere fra Opplandsarkivet var sekretariatsleder til stede under åpningen av Opplandsarkivet avd. Dombås nye lokaler 28. april Kontakt med Opplandsarkivets samarbeidspartnere Sekretariatsleder var deltager på Musea i Oppland (MiOs) årsmøte for 2010 Sekretariatsleder var medlem av styret for Arkivnett Oppland i Medlemsvervet inkluderte deltagelse i det regionale samarbeidsprosjektet Samferdselshistorie i Oppland, som ble lansert 1. februar Sekretariatsleder var varamedlem ved LLP, Seksjon for privatarkiv i 2010 Høsten 2010 samarbeidet sekretariatsleder med Statsarkivet i Hamar og Høgskolen i Lillehammer om å informere aktuelle samarbeidspartnere om det nye Prosjekt Oppland Gudbrandsdal Historielag fikk besøk 2. november, Toten Økomuseum og historielag 8. november. Foredraget på Toten ble forhåndsomtalt i Oppland Arbeiderblad 5. november Planarbeid Statsarkivet i Hamar og sekretariatet fortsatte samarbeidet om Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland. Plandokumentet ble trykket og distribuert i papirversjon i august Dokumentet ble lagt fram for styrene ved alle museene i Oppland (www.opa.no/sekretariat) Høsten 2010 deltok sekretariatsleder i Oppland fylkeskommunes arbeid med strategien Framtidas museum i Oppland - Perspektiver og strategier mot 2015, som ble politisk vedtatt i desember 2010 Sekretariatsleder var deltager i Fylkesarkivet i Opplands arbeidsgruppe for Arkivstrategiplan for Oppland som ble politisk vedtatt i februar 2011 (www.oppland.no/pagefiles/45003/arkivstrategiplan.pdf) Høsten 2010 startet sekretariatet arbeidet med en overordnet utredning om behov og utfordringer tilknyttet digitalisering av privatarkivmateriale i Oppland 2

3 Støtteordninger Sekretariatet forberedte følgende søknader om støtteordninger i 2010: ABM-utvikling: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS LLP: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS Norsk Arkivråd: Støtte til kurs i digitalisering av lyd, film og VHS Formidling, markedsføring og representasjon Sekretariatsleder publiserte nyheter 1-2 ganger pr måned. Generell informasjon om Opplandsarkivet ble revidert og utvidet Sekretariatsleder presenterte Opplandsarkivet gjennom artikkelen Hva er Opplandsarkivet? i Mjøsmuseets årbok 2010 Sekretariatsleder deltok på ABM-utviklings seminar Rett til innsyn som ble holdt i Oslo 15. mars 2010 Sekretariatsleder deltok under åpningen av Arkivportalen.no på Riksarkivet 6. mai 2010 Sekretariatsleder deltok under et møte i Asta Brukerforum 25. mai 2010 Sekretariatsleder deltok på ABM-utviklings workshop om Arkivdagen juni 2010 Sekretariatsleder representerte Opplandsarkivet under Norsk Kulturråds årskonferanse 11. oktober Arkivavdelingenes aktivitet Arkivmengde og arkivtilvekst 2010 I alt hadde Opplandsarkivets arkivavdelinger en registrert bestand på 4409 arkiv fordelt på 2999 hyllemeter i Den totale arkivmengden var 5227 arkiv (Tab.2a). Oversikten over arkivtilvekst viser totalt 129 avleveringer i 2010 (Tab.1a). Avdelingen på Maihaugen hadde størst tilvekst med en økning på til sammen 25 avleveringer. Folkemusikkarkivenes arkivbestand og tilvekst er presentert i Tabell 1b og 2b. Tabell 1a: Arkivavdelingene. Arkivtilvekst 2010 (2009 i parentes). Avdeling Nye arkiv Tillegg Sum 2010 (2009) OA Valdres (34) OA Randsfjordmuseene, (2) Lands Museum OA Randsfjordmuseene, (38) Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten (24) OA Mjøsmuseet, Gjøvik (17) OA Maihaugen (127) OA Gudbrandsdalsmusea (2) Dovre OA Gudbrandsdalsmusea (3) Skjåk OA Gudbrandsdalsmusea (13) Vågå Totalt (260) 3

4 Tabell 1b: Folkemusikkarkivene. Arkivtilvekst (2009 i parentes). Antall objekt/medier 2 Avdeling Lydmateriale Notemateriale OA Valdres 43 objekt -- folkemusikkarkiv (10121) OA 30 medier (140) -- Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Folkemusikkarkivet 0 medier (0) 0 (0) Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal 10 medier (172) 124 (353) Tabell 2a: Arkivavdelingene. Arkivmengde 2010 (2009 i parentes). Registrerte arkiv og hyllemeter. Restanser. Total arkivmengde. Avdeling Registrerte arkiv Registrerte hyllemeter Restanser, arkiv Arkivmengde totalt OA Valdres 534 (442) 220 (210) 0 (74) 534 (516) OA 293 (292) 88.1 (88) 20 (7) 313 (299) Randsfjordmuseene, Lands Museum OA 596 (568) 311 (300,6) 2 (10) 598 (578) Randsfjordmuseene, Hadeland Folkem. OA Mjøsmuseet, 768 (750) 434 (429) 8 (2) 776 (752) Toten OA Mjøsmuseet, 562 (551) 322 (320) 123 (124) 685 (675) Gjøvik OA Maihaugen 1086 (1072) 1400 (1400) 614 (528) 1700 (1600) OA Dovre 132 (132) 102 (100) 19 (12) 151 (144) OA Skjåk 115 (111) 39 (38) 3 (2) 118 (113) OA Vågå 323 (320) 83 (80) 29 (25) 352 (345) Totalt 4409 (4238) 2999 (2965,6) 818 (784) 5227 (5022) 1 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 2 Med et medium menes for eksempel ett lydbånd, én kassett, én notesamling. Med et objekt menes ett enkelt lydspor i et medium. 4

5 Tabell 2b: Folkemusikkarkivene Arkivmengde Antall objekt/medier 4. Lyd- og notemateriale Avdeling OA Valdres folkemusikkarkiv OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Folkemusikkarkivet Vågå Lydmateriale objekt. Alle registrert i medier. 533 registrert i 754 medier. 534 registrert i Lydmateriale objekt. Alle registrert i medier. 519 registrert i 754 medier. 534 registrert i Notemateriale Notemateriale medier registrert i medier registrert i OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal 1077 medier. Alle registrert i 1067 medier registrert i 1405 medier 1281 medier Audiovisuelt materiale Alle arkivavdelingene i Opplandsarkivet forvalter foto-, film- og lydmateriale. Dette er kjernesamlinger i norske museer, og behandlingen krever spesialkompetanse. Det ligger felles utfordringer i materialet i forhold til håndtering, bevaring og formidling. 5 ASTA Arkivavdelingene bruker det digitale verktøyet ASTA for registrering og katalogisering. Driften av ASTA er i de fleste avdelingene knyttet opp mot KulturIT på Lillehammer. Den nye digitale arkivportalen.no ble åpnet våren På sikt vil hele Opplandsarkivet kunne publisere detaljert informasjon om sin arkivbestand gjennom denne kanalen. Det audiovisuelle registreringsprogrammet AV 4 er nå tatt i bruk ved alle folkemusikkarkivene i Opplandsarkivet. I den siste versjonen av programmet er alle digitaliserte opptak koblet direkte til katalogen, slik at man kan søke etter et opptak og høre lyden eller se filmkuttet umiddelbart. Forskning, utvikling og formidling Arkivavdelingene deltok i ulike prosjekter hvor materiale fra Opplandsarkivet ble tatt i bruk. Det har vært utført direkte forskningsarbeid i flere avdelinger. Det ble også lånt ut arkivmateriale til andre institusjoner. 3 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 4 Med et medium menes for eksempel ett lydbånd, én kassett, én notesamling. Med et objekt menes ett enkelt lydspor i et medium. 5 Det bør vurderes om avdelingene også skal rapportere om dette materialet i kommende årsmeldinger. 6 Arkivportalen ble lansert som et samarbeid mellom Arkivverket og Stiftelsen ASTA 5

6 Av samarbeidsprosjekter i 2010 kan følgende nevnes: OA avd. Maihaugens Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland hadde to medarbeidere i De øvrige arkivavdelingene har bidratt med kildemateriale. Innvandrere bosatt i alle opplandskommuner er nå intervjuet og det er samlet inn foto- og arkivmateriale. Det er gjennomført en rekke tiltak for å gjøre prosjektet kjent. Prosjektets hoveddel går nå mot slutten, men arkivavdelingene vil følge opp med oppfølgingsintervjuer i perioden I prosjektet Musikkinstrumenter i Norske Museer samarbeidet Valdres Folkemusikkarkiv og Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet om å registrere og revidere opplandsmuseenes samlinger av musikkinstrumenter. I samarbeid med Ringve Museum er registreringene nå kvalitetssikret og lagt ut i en felles nasjonal database på internett (www.minm.no) Basen blir et viktig redskap for framtidig forsking og vil gi mulighet for fellesprosjekter omkring innenfor innsamling, bevaring og formidling. Arkivnett Opplands nettsted Samferdsel i Oppland, ble lansert 1. februar Her har alle avdelingene i Opplandsarkivet har bidratt med kildemateriale (www.arkivnett.ol.no/samferdsel/) Andre prosjekt- og forskningsarbeid og formidlingstiltak som har benyttet Opplandsarkivets arkivmateriale i 2010: 7 Forskningsprosjektet Sosiale relasjoner mellom embetsmenn og allmue i Vågå Doktorgradsstipendiat Mette Vårdal, Høgskulen i Volda, er samlokalisert med arkivavdelingen og driver kildestudier her (OA Gudbrandsdalsmusea, Vågå) Samlinger om slektsgransking, stedsnavn, folketellinger og kirkebokmateriale (OA Gudbrandsdalsmusea, Skjåk) Fagseminar i anledning åpningen av nye arkivlokaler i Frichgården, Dombås (OA Gudbrandsdalsmusea, Dovre) Prosjektet Eldre folkemusikkinstrumenter i Nord-Gudbrandsdalen (Folkemusikkarkivet for Nord-Gudbrandsdalen) CD-produksjon med innspilling av musikk komponert av dagens folkemusikkutøvere. (Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal) Forskningsprosjektet og foredraget Bjørnen i kirken (OA for Valdres) Kurs for museumsguider om arkiv og foto (OA for Valdres) Foredraget Pilegrimsvegen i Valdres (OA for Valdres) Foredrag om stavkirkehistorie (OA for Valdres) Foredrag for Randsfjordmuseene om Gardbergfeltet (OA for Valdres) Foredrag om Mo kirkeruin på The Nordic Symposium on Ruins og på Riksantikvarens ruinprosjekt (OA for Valdres) Foredrag om Thomas Becket (OA for Valdres) Forskningsprosjektet Ein innvandrar frå Vang ; funn og gransking av dansedokke fra Leine (Valdres folkemusikkarkiv) Foredrag og utstilling om dansedokker i folketradisjonen (Valdres folkemusikkarkiv) Stølskonsert med Atle Lien Jensen, fylkesmusiker i Hedmark (Valdres folkemusikkarkiv) 100 år med fela som følgje. Jubileumskonsert i samarbeid med Valdres Folkemusikklag om spelmennene Ola Bøe, Ola Grihamar, Harald Fylken, Torgeir Bolstad og Olav Hegge, alle født 1910 (Valdres folkemusikkarkiv) Folkemusikkonsert med elever fra Musikk- og kulturskulen, Nord-Aurdal (Valdres folkemusikkarkiv) 7 For ytterligere informasjon om disse og andre prosjekter og formidlingstiltak, se arkivavdelingenes egne årsmeldinger. Eget vedlegg. 6

7 Foredraget Langeleiken i nyare tradisjon på Nordisk Harpefestival på Gjøvik (Valdres Folkemusikkarkiv) Utstillingen Augusta Mjøen og Bjørnstjerne Bjørnson (Mjøsmuseet) Utstillingen Historien om Gjøvik gård (Mjøsmuseet) Gjøvik biblioteks byjubileumsutstilling (Mjøsmuseet) Jugendstilsenteret i Ålesunds utstilling Ei kirke blir til! Ålesund kirke 100 år (Mjøsmuseet) Formidlingsprosjektet Mjøsas Ark (Mjøsmuseet i samarbeid med Østre Toten kommune) Prosjektet Jernvinna i Oppland (Mjøsmuseet) Åkerriska i Hveemsbygningen (Mjøsmuseet) NRKs dokumentar om utvandring til Canada (Mjøsmuseet) TV2s dokumentar om slektsforskning (Mjøsmuseet) Kurs i munnharpesmiing og spill (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet i samarbeid med Gjøvik Spelmannslag) Nordisk Harpetreff på Gjøvik (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet i samarbeid med Gjøvik Spelmannslag) Formidlingsoppdrag på Ole Bull-akademiet, Randsfjordmuseene, Stange videregående skole, Den kulturelle skolesekken i Sør-Fron (Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet) Foredraget Utvandring til Amerika/Bent Lander (Hadeland Folkemuseum) Utstillingen Utvandringen fra Amerika , i forbindelse med Landingslaget i Amerikas 100års-jubileumsbesøk til Land (Lands Museum) Prosjektet og utstillingen Polsk innvandring til Norge de siste 200 år (www.opam.no/index.php?id=586) (OA avd. Maihaugen) Prosjektet Polish Political Exile to Norway caused by the Martial Law 1981 (OA avd. Maihaugen) Nettutstillingen Skolehistorie for Gudbrandsdalen (www.opam.no/index.php?id=388) (OA avd. Maihaugen) Utstillingen Minner fra migrasjon på Norsk Folkemuseum (OA avd. Maihaugen) Arkivformidling under St. Hans-feiring og julemarked på Maihaugen samt på Maihaug-konferansen (OA avd. Maihaugen) Foredrag for Norsk Arkivråd om arbeid med privatarkiver (OA avd. Maihaugen) Foredraget Arkivarbeid i museene (OA avd. Maihaugen) Foredraget Minnenes melodi (OA avd. Maihaugen) Foredrag for Lillehammer Rotary, Lillehammer historielags lokalhistoriske seminar, Gudbrandsdalsseminaret 2010, LLPs arkivformidlingskonferanse, ABM-konferansen, IKA Troms, Mangfoldsnettverket, Citrakonferansen ICA (OA avd. Maihaugen) Bidrag til ABM-utviklings Digitalt fortalt (Maihaugen, Hadeland Folkemuseum) Arkivdagen Tema: vær og klima (Hadeland Folkemuseum, Lands Museum, OA avd. Maihaugen) Arkivnett Opplands Månedens arkiv og Nyheter (Hadeland Folkemuseum, Lands Museum, Valdres Folkemuseum, OA avd. Maihaugen, Mjøsmuseet) Publikasjoner som har benyttet materiale fra Opplandsarkivet Hvert år produseres en rekke publikasjoner hvor materiale fra Opplandsarkivet er tatt i bruk. I 2011 feirer Gjøvik sitt 150års-jubileum og i den forbindelse ble jubileumsboka Gjøvik 150 år. Vilje til vekst ferdigstilt høsten Boka har lånt kildemateriale, herunder om lag 400 foto, fra Mjøsmuseets avdeling i Gjøvik. Espen Andersens bok Erling Stordahl Ildsjel og banebryter kom også ut høsten Valdres Folkemuseums arkiv OAVF 351 Anna og Erling Stordahl har vært hovedkilde for boka. Derfor har forfatteren i flere år i perioder hatt sin arbeidsplass ved museet for kildestudier. 7

8 Alt i alt har følgende publikasjoner benyttet materiale fra Opplandsarkivet i 2010: 8 Espen Andersen: Erling Stordahl Ildsjel og banebryter (Opplandsarkivet for Valdres) Årbok for Valdres 2010; Statens Kornråd på befaring i Valdres 1935 (Opplandsarkivet for Valdres) Asheim og Stubseid: Ole Bull og folkemusikken (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for Valdres 2010; Instrument og instrumentmakarar i Valdres (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for Sogn 2010; Dansemannen på Sogn Museum (Valdres Folkemusikkarkiv) Årbok for folkemusikk 2010; Replikk i låtten! (Valdres Folkemusikkarkiv) Gjøvik kommune: Gjøvik 150 år. Vilje til vekst (Mjøsmuseet) Bjørn Herberg: Kirkene i Gjøvik og Tverrdalene (Mjøsmuseet) Knut Langeland: Lysthager. Vandring i norske hager og parker (Mjøsmuseet) Mjøsmuseets årbok 2010; Hva er Opplandsarkivet? (Mjøsmuseet) Artikler i Gjøvik Historielags årbok 2010 (Mjøsmuseet) Artikler i Oppland Arbeiderblad (Mjøsmuseet) Artikler i Gjøviks Blad (Mjøsmuseet) Artikkel i Totens Blad; Øyeblikk som var (Mjøsmuseet) Artikkelen Hestetransport; industri og berg (Mjøsmuseet) Gjøvik Lions årskalendre for både Gjøvik og Toten 2011 (Mjøsmuseet) Årbok for Hadeland 2010 (Randsfjordmuseene) Årboka Landingen 2010 (Randsfjordmuseene) Jul i Nord-Odal (Randsfjordmuseene) Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag (Randsfjordmuseene) Jevnaker Idrettsforenings jubileumshefte (Randsfjordmuseene) Boka om Land, Bind XVI, Fjernsætring (Randsfjordmuseene) Artikkel i Brua; Hadelandslaget i Amerikas tidsskrift (Randsfjordmuseene) Artikler i Hadeland, bla om motstandsbevegelsene på Hadeland under 2. verdenskrig (Randsfjordmuseene) Hadeland Folkemuseums årskalender 2011 (Randsfjordmuseene) Forord til Poles in Norway 2010 (Maihaugen) Artikler i Poles in Norway 2010 (Maihaugen) Artikkel i Tidsskriftet ARKIV ; Farvel til ABM Artikkel i Nordisk Arkivnyt; Studietilbud i Arkivformidling av historiske arkiver (Maihaugen) Samlinger og kurs Oppmøtet var godt på Opplandsarkivets felles samlinger og kurs i Flere av arkivlederne deltok også på regionale og nasjonale samlinger, som for eksempel nordisk arkivmøte om Arkivdagen 2010, ABMu s seminar om arbeid med privatarkiv, Arkivarforeningens forskningsseminar, åpningen av OA Gudbrandsdalsmusea, avd. Dombås nye lokaler, åpningen av Arkivportalen.no, Asta Brukerforum og ABM-utviklings workshop om Arkivdagen 2010 Regionale og nasjonale plan- og utvalgsarbeid Enkelte arkivledere hadde verv i ulike utvalg og referansegrupper i 2010, for eksempel i Arkivnett Oppland og i Ordning med regionale folkemusikkmidler og -stipend. Noen hadde også verv på nasjonalt og internasjonalt nivå, for eksempel i Nordisk arkivformidlingsnettverk, LLP, Mangfoldsnettverket, referansegruppe for immatriell kulturarv, 8 For ytterligere informasjon om disse og andre prosjekter og formidlingstiltak, se arkivavdelingenes egne årsmeldinger. Eget vedlegg. 8

9 referansegruppe for Spor på stedet. To arkivledere deltok i Fylkesarkivet i Opplands arbeidsgruppe for Arkivstrategiplan for Oppland. Arkivlokaler Gudbrandsdalsmuseas arkivavdeling Dovre er siden april 2010 samlokalisert med Dovre folkebibliotek i Frichgården på Dombås. Her er det innredet nytt magasin med rullereoler, med plass til ca. 250 hm. Dette løser tidligere magasinproblemer på Dombås senter og i kjelleren på Breidablikk. Magasinet på Breidablikk blir heretter benyttet som fjernmagasin. Arkivavdeling Skjåk er samlokalisert med Skjåk folkebiblioteks lokalhistoriske avdeling. Samarbeidet her fungerer godt. Brukere som trenger datateknisk utstyr får tilgang til dette gjennom Skjåk kommunes studiesenter. Arkivavdeling Vågå har med siste års tilvekst fått plassmangel slik magasinet er innredet i dag. Det er nødvendig med et nytt skinnegående hyllesystem for å kunne utnytte arealene maksimalt. Valdres Folkemuseum åpnet sitt nybygg våren En omdisponering av eksisterende magasinlokaler gjør at magasinsituasjonen for arkivavdelingen nå er tilfredsstillende, med gode kompaktreoler eller skap. Magasinsituasjonen er også tilfredsstillende ved arkivets underavdelinger ved Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Mesteparten av Mjøsmuseets privatarkivmaterialet på Eiktunet er vedtatt flyttet til Holmen Brænderi. Påviste fuktproblemer på Holmen er utbedret og flyttingen er en pågående prosess. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet er siden 2009 samlokalisert med Gjøvik Spelmannslag i Tingbygningen på Hunn. Dette har ført til gode samarbeidsprosjekter og til gode besøkstall. Tradisjonsmusikkarkivet bruker fremdeles Mjøsmuseets magasiner på Eiktunet og i Holmen Brænderi. Mjøsmuseets deponi på Toten har fulle magasiner. På Randsfjordmuseene har det ikke vært noen endringer i lokaler og magasinforhold. Lands Museum har fremdeles ikke fått noen løsning på sin manglende magasinkapasitet. Hadeland Folkemuseum har i underkant av 45 hm ledig magasinkapasitet. Arkivmagasinene i Salvesen- og Nordstrandgården på Maihaugen er fulle. Det er etablert et midlertidig fjernmagasin i Fakkelgården på Storhove, men også der er hyllene nå fylt opp. 4. Publikumsbesøk I 2010 hadde Opplandsarkivet en økning i publikumsbesøk på 654 personer i forhold til i 2009, noe som tilsvarer en økning på 25 %. Sju avdelinger rapporterer om publikumsøkning (Tab.3). Maihaugen og Tradisjonsmuseet Mjøsmuseet hadde meget god publikumsoppslutning i På Maihaugen har formidlingsarbeid mot ulike målgrupper gitt tydelige resultater. Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet gode publikumstall skyldes blant annet godt oppmøte på to store arrangementer. Slekts- og lokalhistorikere er typiske brukere av Opplandsarkivets avdelinger. På Hadeland Folkemuseum har for eksempel Vestoppland slektshistorielag holdt sine medlemsmøter de torsdagene dokumentasjonssenteret holder langåpent. Valdres Slektshistorielag holdt etter avtale kveldsåpent på Valdres Folkemuseum én mandag i måneden vår og høst. De mange offentlige digitale registrene gjør at publikumsforespørslene har blitt mer avanserte og mindre leksikalske i sin form enn tidligere. Forespørslene er nå merkbart mer krevende både mht. kvalitetssikring av nettopplysninger og krav om tilgang til utfyllende og supplerende kunnskapsmateriale. 9

10 Videre fikk arkivavdelingene 1497 arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post i Dette tilsvarer en økning på 72 % fra 2009 (Tab.4). Besøkstallet for 9 lå på nesten 5000 i Enkelte arkivavdelinger har satset på digital formidling gjennom sosiale nettsamfunn som Facebook og Twitter. Tabell 3: Publikumsbesøk Alle avdelinger Avdeling Publikumsbesøk 2010 Publikumsbesøk 2009 OA Valdres OA Valdres Folkemusikkarkiv OA Randsfjordmuseene, Lands Museum OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten OA Mjøsmuseet, Gjøvik OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Maihaugen OA Dovre OA Skjåk OA Vågå OA Folkemusikkarkivet Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal Totalt Institusjoner med som domenenavn er Randsfjordmuseene, Mjøsmuseet, samt sekretariatet. 10 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 10

11 Tabell 4: Arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post Alle avdelinger Avdeling Antall arkivforespørsler pr. telefon, post og e-post 2010 Antall arkivforespørsler pr. telefon, post og e- post 2009 OA Valdres OA Valdres Folkemusikkarkiv OA Randsfjordmuseene, Lands Museum OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum OA Mjøsmuseet, Toten OA Mjøsmuseet, Gjøvik OA Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet OA Maihaugen OA Dovre OA Skjåk OA Vågå OA Folkemusikkarkivet Vågå OA Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal Totalt Personalressurser ved arkivavdelingene Følgende personer var ansatt ved avdelingene i Opplandsarkivet i 2010: OA Valdres Jahn Børe Jahnsen, konservator, arkivleder 50 % Einar Mosleth, avdelingsleder, mottar arkiv og publikum ved Bagn Bygdemuseum OA Valdres folkemusikkarkiv Elisabeth Kværne, arkivleder 60 % OA Randsfjordmuseene, Lands Museum Natasha Bjørnset Reksten, leder for kulturhistoriske samlinger og for formidling, arkivleder 20 % Alastair Brown, noe arkivbetjening OA Randsfjordmuseene, Hadeland Folkemuseum Kari-Mette Stavehaug Avtjern, avdelingsleder, arkivleder 20 % Torun Sørli, arkivmedarbeider 20 % Grethe Johnsrud, arkivbetjening, enkelte timer 11 Tegnet -- viser at relevant data ikke er oppgitt i arkivavdelingens årsmelding til sekretariatet. Summene som oppgis er derfor minimumstall 11

12 OA Mjøsmuseet Linda Taje, arkivleder 100 % på Toten og Gjøvik fram til Fra januar til medio mai 2010: Trond Nygaard, vikar for Linda Taje Rune Hårstadsveen, arkivmedarbeider på Toten, 100 % Helene Stuve, digitaliseringsarbeid på Toten, 20 % fra august 2010 Tordis Skogan, frivillig arkiv- og bibliotekmedarbeider på Toten, 40 % Turid Mørk Øfstaas, frivillig arkivmedarbeider på Toten, 40 % fram til august 2010 Tom B. Haraldsen, har bistått deponiet på Toten Lissie Norland har bistått deponiet på Gjøvik Silje Fylkesnes har bistått deponiet på Gjøvik Cecilie Lintoft har bistått deponiene på Gjøvik og på Toten OA Tradisjonsmusikkarkivet ved Mjøsmuseet Stein Villa, arkivleder 100 %. 25 % til arkivarbeid, 75 % til formidling OA Maihaugen Marit Hosar, arkivleder 100 % Richard Fauskrud, frivillig arkivmedarbeider 35 % Karen Bleken, prosjektmedarbeider % Monika Sokól-Rudowska, prosjektmedarbeider % Solfrid Myhre, prosjektmedarbeider % Trine Grønn Iversen, prosjektmedarbeider 15 på timebasis Kjersti Moen, prosjektmedarbeider 16 på timebasis Tomasz Rudowski, engasjement på timebasis OA Norddalsarkivet, Dovre Ola Tovmo, arkivleder 20 % OA Norddalsarkivet Skjåk Stein Grjotheim, arkivleder 10 % Frivillig arkivmedarbeider 1410 timer OA Norddalsarkivet Vågå Tor Stallvik, arkivleder 20 % Frivillig arkivmedarbeider 102 timer OA Folkemusikkarkivet Vågå Vegar Vårdal, arkivleder 20 % OA Folkemusikkarkivet i Sør-Gudbrandsdalen Erik Bjørke, arkivleder 50 % Til sammen utgjør de nevnte stillingene nærmere 10 årsverk. I tillegg til de nevnte frivillige stillingene ble det gjort en vesentlig øvrig frivillig innsats ved mange av arkivavdelingene. 12 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland 13 Prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Monika jobbet i 80% fram til Deretter økte stillingen til 100 %. 14 Ordning og dokumentasjon av arkivet etter Giax avd. Bjørklund Prosjektene Skolehistorie i Gudbrandsdalen og Samferdsel i Oppland 16 Digitalisering og tekstbearbeiding i forbindelse med nettutstilling om Kaare Nygaard 12

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013

IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013 IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS skal legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON

ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON ÅRSMELDING 2007 MUSEET SOM INSTITUSJON Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland og skal skape en samlet museumsvirksomhet i regionen. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal

Detaljer

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG Filmplakat fra Munken kino i Larvik En kilde til kunnskap KONGSBERG 17 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no trykk: PDC Tangen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 2 Administrasjonens beretning... s. 6 Regnskap 2003... s. 12 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2003... s. 20 Barn i teknisk bareavdeling. Foto:

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet temaann_04_11_fel_06-07 05.10.11 09.37 Side 32 FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. FAGBLADETs temahefter

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 3 Ut mot havet Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning? Hospitering ved Riksarkivet Hvem tror du at du er? Noark

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer