Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /11 Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Fylkesrådmannens innstilling Plandokumentet Forgjengelig eller tilgjengelig: handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold tas til orientering. Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: Forgjengelig eller tilgjengelig: handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold. Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold.

2 Innledning ABM-utvikling (Statens senter for arkiv- bibliotek- og museumsutvikling) utlyste i 2008 midler for å få utarbeidet handlingsplaner for samarbeid om teknologi og formidling i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren (ABM-sektoren). Tre fylker, Vestfold, Møre og Romsdal og Nordland, ble tildelt kr hver. I søknad fra Vestfold fylkeskommune datert 28. mai 2008 ble oppstart av arbeidet anslått til august samme år, og ferdigstillelse av handlingsplanen til januar Når planen nå legges fram til politisk behandling, er den altså om lag to år forsinket i forhold til intensjonen. Hovedgrunnen til dette er skifte i personale, og konsolideringsprosessen av museene. Saken ble første gang behandlet i hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø som referatsak 28/09: Samarbeid om digitalisering og formidling, og tatt til orientering Underveis i prosessen har mange vært involvert, både internt og eksternt. Arbeidet har hatt hovedfokus på abm-institusjonene i fylket. I tillegg har Virksomhet for Kulturarv i Vestfold fylkeskommune blitt inkludert i planen, da deler av deres arbeidsfelt ligger tett opp til handlingsplanens virkeområde. Frivillige lag og foreninger er involvert gjennom en spørreundersøkelsen foretatt i Det har dessuten vært løpende kontakt med en rekke frivillige miljøer både på arkiv- og museumsområdet i fylket. Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold er et uttrykk for Vestfold fylkeskommunes strategier, overordnede prioriteringer og mål på dette området. Målet er at handlingsplanen skal bidra til å gjøre Vestfolds kulturarv mer tilgjengelig. Dette er i tråd med St.meld. nr.24/ Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv (Digitaliseringsmeldingen) som har vært førende for arbeidet med handlingsplanen. En kortversjon av planen er lagt ut elektronisk som vedlegg til saken. Saksutredning PLANSAMMENDRAG Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold er en gjennomgang av status for ABM-sektoren i Vestfold organisatorisk så vel som teknologisk. Kortversjonen av planen oppsummerer de viktigste mål, delmål og forslag til tiltak (vedlagt). Status organisering og samarbeid Det har i perioden 2007 til 2010 skjedd til dels betydelige organisatoriske og strategiske endringer på hele abm-feltet i Vestfold, noe som i perioder har svekket den operative kraften til institusjonene. Konkrete forslag I planen blir det reist fem konkrete forslag, ett knyttet til museum, ett til arkiv og tre til bibliotek: Prioritere å utarbeide samlingsplan for Vestfoldmuseene (punkt 2.2.2) Overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold publiseres og spres til samarbeidspartnere og andre relevante institusjoner (punkt ). Lage en plan for å registrere og melde inn boksamlinger som ikke er inne i nasjonale databaser (punkt 2.4) Digitalisere lokalhistoriske publikasjoner som ikke finnes i Nasjonalbibliotekets samlinger (punkt 2.4.) Digitalisere unik litteratur i Hvalfangsmuseets boksamling (punkt 2.4.1) Under punktet om Virksomhet for Kulturarv heter det bl.a.: I forbindelse med arkeologiske utgravinger av nyere tids materiale (etter-reformatorisk materiale fra tiden etter 1537) er det behov for lokaler for fysisk håndtering av funn og for videre forvaltning og bevaring av materiale som ikke avhendes. En mulighet kan være å se behovene i sammenheng med 2

3 utbyggingene i Hinderveien for eventuelt å etablere fasiliteter for rengjøring, forebyggende konservering og bedømming av gjenstander. For gjenstander som skal bevares kan det være aktuelt å overføre disse til den museumsenhet som dekker funnlokalitetens område, og å kople videre dokumentasjon, digitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring til rutiner som allerede er etablert i Vestfoldmuseenes Avdeling for samlingsforvaltning. Tilgang til klimastyrte lokaler med høy grad av sikkerhet kan også aktualisere en vurdering av framtidig bevaring og forvaltning av arkeologisk materiale fra før reformasjonen. Strategier, mål og tiltak Planens hovedmål er å bidra og legge til rette for at arbeidet med å digitalisere og gjøre Vestfolds kulturarv tilgjengelig og formidlet i digital form blir realisert. Gjennom fem strategiske fokusområder er det lagt et overordnet perspektiv på utviklingsretningen: Samordning Kompetanseheving og tverrfaglighet Kvalitetsheving og effektiv ressursutnyttelse Bruk av felles minimumsstandarder Regional handling Den immaterielle kulturarven representerer egne utfordringer som vil måtte behandles særskilt mens fotografi, til tross for mengdeutfordringen, har et godt fundament for videre planlegging og gjennomføring. Arkiv har utfordringer i forhold til mengdeproblematikk, og det gjenstår arbeid for å kunne etablere kriterier for utvalg for digitalisering. Det pekes også på arkivets utfordringer knyttet til innsamling, bevaring, dokumentasjon og formidling av digitale arkiver. Delmålene og tiltakene som skisseres er en utdyping og konkretisering av de strategiske målsettingene. Delmål I Legge til rette for å øke produksjonen av digitalt innhold innenfor kulturarvsektoren i fylket gjennom å etablere et regionalt kompetansesenter for digitalisering og digital samlingsforvaltning utvikle / etablere felles retningslinjer inkludert rutiner, formater, tekniske spesifikasjoner og minimumskrav til metadata etablere og drifte en felles utstyrspark som kan benyttes av sektoren øke samhandlingen mellom institusjoner og mellom avdelinger i samme institusjon for å redusere dobbeltarbeid heve kvaliteten på tilgjengelig intern informasjon om administrative data som lokalisering, tilstand, behov for konservering eller andre tiltak implementere felles retningslinjer og felles ressursutnyttelse. Delmål II Bidra til at kulturarvmateriale i digital form blir tilgjengelig for publikum gjennom å sluttføre arbeidet med å revidere museenes katalogdata i én database sluttføre arbeidet med digitale opptak av museenes gjenstandsmateriale sluttføre arbeidet med restansene i dokumentasjon av arkivmateriale gi tilgang til museenes og arkivets katalogdata på nasjonalt plan gjennom de sektorvise løsningene Arkivportalen og Digitalt museum bidra til fellesskapet ved å kvalitetssikre vestfoldrelatert informasjon og kunnskap på wikipedia og snl.no samordne digitalisering av Topografisk arkiv med nasjonale initiativ, metodisk, innholds- og modellmessig etablere en sektorovergripende formidlingskanal i fylket som o gir tilgang til de samlede digitale ressurser i kulturarvsektoren i fylket som kan søkes i på tvers, uavhengig av eierskap eller lokalisering av materialet, og o er knyttet til tematiske fellesprosjekter (eksempelvis Grevskapstid, 2014 eller «Ut fjorden») med materiale fra alle sektorer 3

4 videreføre metodikken i Digitalt fortalt som plattform for kulturhistoriske fortellinger i digital form. Delmål III Utvikle kompetanse for digitalisering og formidling som bidrar til fornyelse i sektorens møte med publikum gjennom å heve kompetansen i institusjonene ved nyrekruttering og målbevisst utvikling av digital formidlingskompetanse etablere tverrfaglige team med ansvar for området rekruttere nødvendig teknisk/teknologisk kompetanse bidra til å fornye grunnlaget for bruk av og forskning på samlingenes innhold gjennomføre forsøksprosjekter med formidling via sosiale medier utnytte teknologiske løsninger/muligheter for å gi universell tilgang til samlingene. Delmål IV Bidra til samordning, effektivisering og kvalitetssikring i dokumentasjon av og tilgang til samlingene gjennom å definere kriterier for varig verdi slik at arbeid ikke må gjøres om igjen på et senere tidspunkt etablere minimumskrav til teknisk kvalitet ved skanning, digital fotografering og annet digitaliseringsarbeid bygge på åpne løsninger i tråd med det som skisseres i ABM-skrift #66 utvikle kriterier og prioriteringer for utvalg av materiale som skal digitaliseres med spesiell vekt på fotografi definere et minimumssett av metadata som benyttes for å kunne etablere søking og gjenfinning på tvers i materialet. Delmål V Bidra til sikring og langtidsbevaring av digitalt tilgjengelig kulturarvmateriale og digitalt skapte arkiver gjennom å bidra til å etablere ordninger for langtidsbevaring av digitale objekter regionalt og nasjonalt etablere en regional depotfunksjon for digitalt materiale kataloger, digitale opptak og digitalisert innhold fra frivillige lag og foreninger tilslutte seg KDRS (nasjonal løsning) for å sikre langtidslagring av offentlige elektroniske arkiver. Delmål VI Inkludere historielag og andre som ikke er representert i nasjonale samlinger i en regional løsning. Organisering For å utnytte felles ressurser, utstyr og kompetanse på en optimal måte foreslår Handlingsplanen at det kan være en god løsning å organisere arbeidet slik at digitalisering og arbeid med digital samlingsforvaltning forankres på et sted. Teknologiske implikasjoner Planen tar for seg noen sider ved den teknologiske utviklingen og framveksten av nye standarder. Til sammen gir utviklingen en basis for nye måter å tenke på når det gjelder dokumentasjon av og tilgang til kulturarvmateriale i digital form. De nye forutsetningene gir nye muligheter og nye utfordringer, og det stilles nye krav til kompetanse og fagkunnskap i abm-sektoren. Fylkesrådmannens bemerkninger Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold er den første samlede planen innenfor fagfeltet arkiv, bibliotek og museum som er laget i Vestfold. I Strategisk kulturplan for Vestfold (SKP) påtar fylkeskommunen seg et ansvar på områder som ligger tett opp til arbeidsfeltet som Handlingsplanen dekker. Dette ser fylkesrådmannen som et godt utgangspunkt for å kunne realisere ambisjonene og målsettingene i planen. Vestfold fylkeskommune har gjennom lang tid vært en viktig aktør, premissleverandør og medspiller på abm-feltet. 4

5 Den foreliggende planen er en invitasjon til arkiv-, bibliotek- og museumsinstitusjoner i Vestfold om å prioritere arbeidet med å digitalisere og gjøre Vestfolds kulturarv tilgjengelig og formidlet i digital form. Den har ikke vært sendt ut til høring, men sektoren har vært involvert i behovskartlegging, beskrivelse og planlegging. Samtidig understrekes det at Vestfold fylkeskommune gjennom denne handlingsplanen verken har et formelt, reelt eller økonomisk ansvar for abm-institusjonenes prioriteringer på området. Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold skal i utgangspunktet realiseres innenfor institusjonenes egne økonomiske rammer. All tidligere erfaring viser imidlertid at gode prosjekter også vil utløse eksterne midler fra staten og andre. Etter fylkesrådmannens mening vil dette være et viktig element i gjennomføringen av planens mange tiltak. 5

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet

ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 ut av mørkerommet forvaltning av kulturhistorisk fotografi i norge #34 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no trykk: PDC Tangen

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer