OR 45/2013. Luftkvalitet ved E6. LHLs tomt ved Jessheim. Dag Tønnesen. Oppdragsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OR 45/2013. Luftkvalitet ved E6. LHLs tomt ved Jessheim. Dag Tønnesen. Oppdragsrapport"

Transkript

1 OR 45/2013 Luftkvalitet ved E6 LHLs tomt ved Jessheim Dag Tønnesen Oppdragsrapport

2

3 1 Innhold Side Sammendrag Innledning Metode Vurderingskriterier for luftkvalitet Trafikktall og forurensningsutslipp Vindforhold Resultater av modellberegning Referanser... 8 Vedlegg A Konsentrasjoner i beregningspunktene... 9

4 2 Sammendrag NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Aspelin Ramm Eiendom AS utført beregninger av luftforurensning i et tomteområde på Jessheim der det er planlagt et nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL). Tomta ligger inntil E6 i et område der det er planlagt nytt avog påkjøringssystem for E6. Det er beregnet konsentrasjon av nitrogendioksid og svevestøv på bakgrunn av trafikkprognoser, utslippsfaktorer for trafikk, forurensningsbidrag fra andre kilder enn vegtrafikk og meteorologiske forhold i området. Beregningsresultatene er sammenlignet med kriterier gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), og er vist på kart der omfanget av Rød og Gul sone framgår. Gul sone strekker seg omtrent 80 m inn på tomta fra vegkant på E6.

5 3 1 Innledning Luftkvalitet ved E6 LHLs tomt ved Jessheim NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Aspelin Ramm Eiendom AS utført beregninger av luftforurensning i et tomteområde på Jessheim der det er planlagt nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL). Tomta ligger inntil E6 i et område der det er planlagt nytt av- og påkjøringssystem for E6. Det er utført beregning av utslipp og spredning av svevestøv og nitrøse gasser på bakgrunn av prognoser for trafikkmengde på vegsystemet omkring tomta. Bakgrunnsforurensning fra andre utslippskilder enn trafikk er beregnet på grunnlag av data fra nettstedet Beregnede konsentrasjoner er sammenlignet med grenser for luftkvalitetssoner gitt i T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. 2 Metode Utslipp av nitrøse gasser (NOX) er beregnet på grunnlag av utslippsfaktorer gitt av Hagmann, Gjerstad og Amundsen (TØI-rapport 1168/2011). Utslipp av svevestøv er beregnet med NILUs utslippsmodell for svevestøv fra trafikk (Tønnesen, 2005). Spredning av luftforurensning og konsentrasjon av svevestøv og nitrogenoksider som skyldes utslipp fra veisystemet er beregnet med NILUs spredningsmodell for åpne veger. Denne modellen bygger på US EPAs modell Hiway II. Statistisk behandlede meteorologiske data fra Gardermoen (MetNo) er benyttet for å evaluere sammenheng mellom vindstyrke og vindretning i området. Resultatet fra evalueringen er anvendt som bakgrunn for konvertering av timemiddelkonsentrasjoner fra beregningsmodellen til døgnmiddelkonsentrasjoner. Forekomst av svak vind fra ugunstig retning er vurdert til å være høy nok til at modellens timemiddelkonsentrasjon for gjennomsnittlig døgnutslipp representerer en maksimalt døgnmiddelverdi. Den 8. høyeste konsentrasjonen for døgnmiddel av svevestøv er deretter beregnet fra forholdstallet mellom prosentiler i en normalfordeling. Med 365 verdier i fordelingen er dette forholdet mellom 99,8- prosentilen og 98-prosentilen. Forurensningsbidrag fra andre kilder enn vegtrafikk er beregnet ved hjelp av data fra bakgrunnsapplikasjonen på nettstedet ModLUFT: GRUNNproj.aspx. Metode for å beregne disse dataene er beskrevet på nettstedet. Som anslag for typisk høy bakgrunnsbelastning er det benyttet middelkonsentrasjonen i området for månedene januar, februar og mars 13,3 µg PM10/m 3 ).

6 4 3 Vurderingskriterier for luftkvalitet I retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er det definert grenseverdier for luftsoner med betegnelse rød og gul sone. Øvrige områder der konsentrasjonene er under grensen for gul sone er å anse som grønn sone der det ikke er begrensninger i forhold til planlagt utbygging, med mindre det medfører at sonen endres (til gul eller rød sone). Grenser for de ulike sonene er vist i Tabell 1. I gul sone bør det ikke planlegges luftfølsom virksomhet (f.eks. sykehus, barnehager, pleiehjem). Tabell 1: Luftforurensningssoner definert i veilederen. Utenfor de sentrale områdene i de største byene vil det være konsentrasjonen av PM10 (svevestøv) som gir størst utbredelse av gul og rød luftkvalitetssone.

7 5 4 Trafikktall og forurensningsutslipp Prognose for trafikk i området er oversendt NILU fra oppdragsgiver. De anvendte trafikktallene er vist i Figur 1. Figur 1: Trafikkprognose for området, årsdøgntrafikk i Tomteområdet ligger sentralt på figuren. For trafikk fra nordenden av utbyggingsområdet inn til E6 er det på bakgrunn av figuren benyttet en trafikkmengde på (ÅDT). I tillegg til trafikkmengde er kjørehastighet, tungtrafikkandel og piggdekkbruk nødvendige inngangsparametre for beregning av svevestøvutslipp. For beregning av utslipp av nitrøse gasser er kjøretøysammensetning fordelt på ulike utslippsklasser (Euro-klasser) nødvendige inngangsdata. For sammensetning på de ulike Euroklassene er det benyttet data fra Hagmann, Gjerstad og Amundsen, estimat for stor-oslo i For E6 er det benyttet en tungtrafikkandel på 12 % av årsdøgntrafikken, og for de øvrige vegene er det benyttet en tungtrafikkandel på 8 %. Gjennomsnitt for hele landet er i underkant av 10 %. Kjørehastighet er satt til 100 km/t på E6 og 50 km/t på de øvrige vegene. Piggdekkbruk i vintersesongen er satt til 20 % på bakgrunn av at siste vinters piggdekkbruk i Oslo var 15-20%, og området lenger nord vil ha noe høyere piggdekkbruk enn i Oslo. Med disse inngangsdataene er det beregnet utslipp per kjøretøy som vist i Tabell 2. Beregnet svevestøvutslipp gjelder maksimalbelastning, altså for piggdekksesongen. Utenfor piggdekksesongen vil svevestøvutslippet være vesentlig lavere enn vist i tabellen.

8 6 Tabell 2: Beregnet utslipp av nitrogenoksider og svevestøv for hovedveg (E6) og lokalveger. Utslipp i gram pr. kjørt kilometer for ett kjøretøy. Veg Forurensningskomponent Utslipp (g/k-km) E6 Svevestøv 0,706 E6 Nitrogenoksider 0,394 Lokalveg Svevestøv 0,126 Lokalveg Nitrogenoksider 0,681 Av tabellen framgår det at ved kjøring på E6 i høy hastighet vil utslipp av svevestøv være større enn utslipp av nitrogenoksider, mens ved kjøring på lokalveg med fartsbegrensning (50 km/t) er forholdet omvendt. 5 Vindforhold Det finnes lange tidsserier med meteorologiske målinger i området i forbindelse med planlegging av flyplassen på Gardermoen. Siden terrenget er flatt, er disse målingene representative for et relativt stort område. I Figur 2 er måledata for 15 år på Gardermoen vist som forekomst av vind fra ulike retninger, gitt i 30- graders sektorer. Både total forekomst (i prosent av tiden) og forekomst av svak vind (under 1,5 m/s) er vist. Vindretningsfordeling Svak Vind Total Vind Figur 2: Forekomst av vindretning på Gardermoen. Forekomst av vindretning for alle vindstyrker og forekomst av svak vind for 12 vindretningssektorer. Figuren viser vind FRA angitt retning.

9 7 Det er vindretninger fra 240 grader til 360 grader som medfører transport av forurensningsutslipp fra E6 mot det vurderte området. Figur 2 viser at det er lav forekomst av ugunstig vindretning fra forurensningskilde mot planlagt sykehusområde. Forekomst av svak vind fra nord er 3,4 % av total tid. 6 Resultater av modellberegning Beregningene viser en maksimal timemiddelkonsentrasjon av NOX på 144 µg/m 3, dette tilsvarer en konsentrasjon av NO2 på omlag 80 µg/m 3. Dette viser at alle luftkvalitetskriterier for NO2 er overholdt på området, og NO2 er derfor ikke behandlet videre i rapporten. Beregningsresultatene er vist i tabellform i Tabell 2. Utbredelsen av svevestøv er vist i Figur 3. Grunnlaget for beregninger av utbredelse av nitrogenoksider og svevestøv er vist i Tabell A1 og Tabell A2. Det er konsentrasjonsbidraget fra E6 som er avgjørende for fordelingen av svevestøvkonsentrasjon i området. I de østlige delene av området er imidlertid bakgrunnskonsentrasjonen større enn konsentrasjonsbidraget fra vegtrafikk. Punktene som inngår i beregningene er vist som sorte prikker på figuren. Figur 3: Konsentrasjoner av 8. høyeste årlige døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv (PM10) på det vurderte området. Luftkvalitetssonene er vist med tilsvarende farge. Oransje farge samt gul farge viser Gul sone. Ufarget område viser Grønn sone. Konsentrasjonsverdien for isolinjer med samme konsentrasjon er gitt i µg/m 3.

10 8 7 Konklusjon Beregning av utslipp og spredning av nitrogendioksid og svevestøv ved LHLs tomt ved Jessheim viser at i forhold til retningslinjer for luftkvalitet er svevestøv et større problem enn nitrogendioksid. Beregninger av konsentrasjoner på området viser at i forhold til retningslinjer for luftkvalitet i plansaker forekommer det konsentrasjonsverdier som gir rød sone og gul sone på de delene av tomta som ligger nærmest E6. I forhold til første utkast for planlagt arealbruk ligger noe av områdene merket rehabilitering i gul sone. Disse områdene bør utnyttes til et annet formål. 8 Referanser EPA (1980) User s guide for HIWAY-2: A highway air pollution model. Research Triangle Park, NC, U.S. Environmental Protection Agency (EPA- 600/ ). Hagman, R., Gjerstad, K.I., Amundsen, A.H. (2011) NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot Oslo, Transportøkonomisk institutt (TØI rapport 1168/2011). Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H., Tønnesen, D. (2005) Model calculations to estimate urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU directives. Presented at 5th Urban Air Quality Conference in Valencia March Kjeller, NILU (NILU F, 08/2005). Luftkvalitet.info ModLUFT (2013) Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet. URL: [Nedlastet 6. desember 2013]. Miljødirektoratet (2013) Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Oslo (T-1520).

11 9 Vedlegg A Konsentrasjoner i beregningspunktene

12 10 Tabell A1: Beregnede konsentrasjoner av 8. høyeste døgnmiddelkonsentrasjoner for svevestøv. Koordinatsystemet refererer til kartutsnitt i Figur 3 med origo i nedre venstre hjørne. Nord-retning er diagonal med 30 graders helning fra X- akse.

13 11 Tabell A2: Beregnede konsentrasjoner, maksimal timemiddelkonsentrasjon av NOx. Koordinatsystemet refererer til kartutsnitt i Figur 3 med origo i nedre venstre hjørne. Nord-retning er diagonal med 30 graders helning fra X-akse.

14 NILU Norsk institutt for luftforskning Postboks 100, 2027 Kjeller Deltaker i CIENS og Framsenteret ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001/ISO RAPPORTTYPE OPPDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. OR 45/2013 ISBN: (trykt) ISSN: DATO ANSV. SIGN. ANT. SIDER PRIS 30/ NOK 150,- TITTEL Luftkvalitet ved E6 LHLs tomt ved Jessheim FORFATTER(E) Dag Tønnesen PROSJEKTLEDER Dag Tønnesen NILU PROSJEKT NR. O TILGJENGELIGHET * B OPPDRAGSGIVERS REF. KVALITETSSIKRER: Leiv Håvard Slørdal OPPDRAGSGIVER Aspelin Ramm Eiendom AS Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo STIKKORD Luftkvalitet By- og trafikkforurensning Helseeffekter REFERAT NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Aspelin Ramm Eiendom AS utført beregninger av luftforurensning ved tomt for planlagt nytt sykehus for LHL, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke ved Jessheim. Tomta ligger inntil E6 i området der det er planlagt nytt av- og påkjøringssystem for E6. Konsentrasjon av nitrogendioksid og svevestøv er beregnet på bakgrunn av trafikkprognoser, utslippsfaktorer for trafikk, forurensningsbidrag fra andre kilder enn vegtrafikk og meteorologiske forhold i området. Beregningsresultatene er sammenlignet med kriterier gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Beregningsresultatene er vist på kart der omfanget av Rød og Gul sone framgår. Gul sone strekker seg omtrent 80 m inn på tomta fra vegkant på E6. TITLE Air Quality near E6 at Jessheim ABSTRACT NILU has assesed air quality at a proposed site for a hospital close to E6 at Jessheim. Based upon traffic volume, emission factors and local meteorology, concentrations of NO2 and PM10 have been modelled. The results have been compared to Guidelines for air quality in area planning and the Red and Yellow air quality areas have been presented on a map. * Kategorier A B C Åpen kan bestilles fra NILU Begrenset distribusjon Kan ikke utleveres

15 REFERANSE: O DATO: JANUAR 2014 ISBN: (trykt) NILU Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS)

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) Konsekvenser av økt hastighet på veinettet av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1002/2006 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Strålevern Rapport 2006:20 Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Oljesøl og fritidsbruk av kysten -konsekvensanalyse for Midt-Norge

Oljesøl og fritidsbruk av kysten -konsekvensanalyse for Midt-Norge Oljesølog fritidsbrukav kysten -konsekvensanalyse for Midt-Norge Jo Kleiven NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING Oljesøl og fritidsbruk av kysten -konsekvensanalyse for Midt-Norge Jo Kleiven NORSK INSTITUTT

Detaljer

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring SAMBA/5/ Magne Aldrin Ola Haug Januar 2 NR Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING NR-notat/NR-Note Tittel/Title: Beregning av trafikkvolum

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer