! " #$ $% & '' ( ) * +,-, '. ( /! ! " # $ % ' (

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " #$ $% & '' ( ) * +,-, '. ( /! ! " # $ % ' ("

Transkript

1 &! " #$ $% & '()! " # $ % & ' ( '' ( ) * +,-, '. ( /! //

2 ! " #$ $ % && '()'" *&& + '(),- &. $$ / 0 '()1 &$ $2 # & " " # 3 4 #. &# " "'' ",7998" ' 5 " % : :, " #.. & : " & " # &, 2 ; < &" # # & 3 &,

3 ; & " " ; : " :=. > '?0 & 7 8? 'A"!. : *. 7 8>. *!% B". & $ $!"# # & 7 8 " ". & & $C$!. * D33EEE& 3 303F 32%! $ % % G " & + D +' +# 3 H I & & "

4 # # & & # & <!!! G % + D 7*;C'8 " #$$% " #$$& ' " #$$% ( * D D1"; D0 &5 " & &7 " " 8 " " $ $ " G.. ". " & > & & EEE&* + < 7 8 & #. " *!% % : ) *

5 Julemøte 8. desember. NFF Sør Trøndelag inviterer sine medlemmer til tradisjonsrikt julemøte, den 8. desember på Nova Kurs og Konferansesenter. Møtet startar kl 18:30. Program: Faglege innlegg ved Håvard Østerås og Tor Inge Andersen. Dei har begge tidlegare motteke lokalavdelinga sitt faglege stipend, og vil gi ein presentasjon av arbeidet på julemøtet. Håvard vil ta for seg temaet: Treningsterapi for pasientar med langvarige skuldersmerter. Tor Inge har vore involvert i eit whiplash-prosjekt ved St Olavs hospital, og vil ta for seg temaet Whiplash kva veit vi om årsakar og behandling? Juletallerken med dessert på Olavs pub. Pris: 150 kr for NFF-medlemmar. Betales kontant ved fremmøte. Påmelding innan 1. desember til Tor Hoel. / mobil: Møt opp til interessante foredrag, god mat og hyggeleg samvær med kolleger! Invitasjon til dagsseminar for tillitsvalde. Den 9. februar arrangerer NFF- Sør-Trøndelag dagsseminar for fysioterapeutar som er tillitsvalde på sine arbeidsplassar. Seminaret blir halde på Nova Kurs og Konferansesenter. Seminaret vil spesielt ta for seg utfordringer som dukkar opp i samband med forhandlingar om lønn og arbeidsvilkår. Arne Byrkjeflot, leiar av Trondheim LO og ein av dei mest erfarne personane innan fagforeiningsarbeid i Sør-Trøndelag, har takka ja til forespørselen om å halde foredrag om forhandlingsteknikk og taktikk i samband med lønnsforhandlingar. Kirsti Glad frå forhandlingsseksjonen i NFF vil ta for seg aktuelle saker i samband med tariffoppgjeret i Tillitsvalde vil få tilsendt invitasjon, når registeret over tillitsvalde i fylket er oppdatert. (Deltakelse på slik opplæring gir rett til permisjon med hel eller delvis lønn etter hovedavtalene). Program. 9:30 Oppmøte og registrering. Kaffe 10:00 12:00 Arne Byrkjeflot holder foredrag om forhandlingsteknikk/taktikk 12:00 13:30 Lunsj 13:30 15:30 Informasjon frå NFF-sekretariatet ved Kirsti Glad og NFF- Sør-Trøndelag. 15:30 Slutt Påmelding innan 1. februar 2006 til Tor Hoel.

6 * +, % ( (/% 0 12(3 /(4 5 ((/// 6 ( -. ". Vi oppfordrer medlemmer til å foreslå kandidater til styret, kurskomiteen og valgkomiteen i NFF avdeling Sør- Trøndelag. De som foreslås må ha sagt ja til å stille som kandidat. Frist 5.januar Aktuelle kandidater meldes valgkomiteen ved Gøril Eide / Snorre Vikdal / Stian Aspenes / INVITASJON TIL GRUNNOPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE, DEL II. HADELAND HOTELL, GRAN, 30. JANUAR TIL 1. FEBRUAR 2006 NFF arrangerer grunnopplæring, del II på Hadeland Hotell, Gran. Kurset går over 3 dager. Avdelingen disponerer 2 plasser. Kurset er beregnet på alle NFFs tillitsvalgte og kontaktpersoner uavhengig av arbeidstilknytning. Kursdeltagerne må ha deltatt på NFFs grunnopplæring del I / kontaktpersonkurs, eller tilsvarende. Kursinnhold: Endelig program er ikke satt opp, men av innholdet kan man nevne aktuelle lover, forskrifter og avtaler for ansatte og privatpraktiserende, kommunikasjon og konfliktløsning. NFF dekker reise, opphold og kursutgifter. Bruk av egen bil dekkes ikke. For dem som får tapt arbeidsinntekt (må dokumenteres), dekker NFF sentralt 50 %, inntil kr. 850 pr. dag. Avdelingen vil kunne dekke det resterende. Påmelding: Påmelding skjer via avdelingsleder. Du som er interessert i å delta på kurset må melde fra til avdelingsleder innen 13. desember. Deltakerne må selv søke om permisjon fra arbeidsgiver snarest mulig. SE HER! Forum for vannaktiviteter Inger Hustad har tatt initiativ til å starte et lokalt forum for vannaktiviteter. Tanken hennes er at fysioterapeuter som har ansvar for ulike aktiviteter/grupper i vann kan komme sammen av og til og utveksle ideer om øvelser, aktiviteter, musikk og utstyr. Hun har allerede døpt gruppa for "Forum for vannaktiviteter". Dersom du er interessert i å delta i en slik gruppe kan du melde fra til henne via e-post Inger Hustad vil koordinere forumet i starten. Ideen er at deltakerne 2-3 ganger pr semester leier en time i Helsebad 2 i Pirbadet på kveldstid og deler på leieprisen.

7 HVEM ER TILLITSVALGT? Vi i avdelingsstyret har en viss oversikt over hvem som er tillitsvalgte rundt omkring, men på grunn av skifter, manglende rapportering vil oversikten ikke være korrekt for alle arbeidsplasser. På våre hjemmesider har vi lagt ut oversikten slik den ser ut pr i dag. For å kunne nå tillitsvalgte med relevant informasjon som blant annet invitasjon til dagsseminar i februar er vi avhengig av at denne oversikten til enhver tid er oppdatert. For at dette skal skje ber vi alle som har et tillitsverv om å sjekke om det er registrert hos oss, og om kontaktinformasjonen stemmer. Det ville også vært fint om alle andre sjekket om vi har fått med oss hvem som er tillitsvalgt på sin arbeidsplass. Slik kan vi forhåpentligvis også oppdage hvilke arbeidspasser/tillitsvalgte vi ikke har oversikt over. Så for at kommunikasjonen skal kunne nå frem vennligst sjekk dette og meld fra om eventuelle feil og mangler til i løpet av november. NFF-kurs i Sør-Trøndelag i NFFs kurskatalog for 2006 er nå klar. Følgende kurs vil bli arrangert i Sør-Trøndelag: Treningslære, mars 2006 Kursledere: Jan Helgerud og Jan Hoff Påmeldingsfrist:15. januar 2006 Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, mars 2006 Kursleder: Elisabeth Møyner Påmeldingsfrist: 20.januar 2006 Onkologi teoretisk grunnkurs, november 2006 Kursledere: Tone Lise Frantzen og Dagmar Moseby Påmeldingsfrist: 19. september 2006 Mer informasjon om kurs/påmelding finnes på Jubileumsseminar 2006 Som nevnt i siste nummer av medlemsbladet går lokalavdelingens historie tilbake til Stiftelsesdagen for Trondhjems Sykegymnasters Forening var 5. mai. Avdelingsstyret er i full sving med å planlegge et større jubileumsseminar til neste år. Av praktiske grunner velger vi å legge seminaret til tidlig på høsten, omtrent i midten av september. I øyeblikket går planene i retning av et 2-dagers program med en kombinasjon av faglige og sosiale aktiviteter. Følg med i neste nummer av Sør-Trønder n for mer informasjon.

8 Vel overstått Brodalseminar.! " # $ % ( &&' '! " # )! * * ( $ +, -./ &0 12 1% / ( % 3 % 1 4 / 0 5 % ( 7 -( 2( ( 6

9 Og sånn går no dagan. - rapport fra en fysioterapeuts hverdag. I dette nummeret: Tor Hoel, fysioterapeut i Trondheim Kommune Betre føre var.. Etter ein regntung sommar, og ein særs mild haust, står vinteren for døra. Midt-nytt har allereie hatt reportasjar av typen Snøen kom som julekvelden på kjerringa i år òg. Fjernsynsbilete som viser sommardekkskodde bilistar på kryss og tvers er nærast som reprisar frå i fjor og året før der og alle andre år i manns minne. Ein nordtrøndersk bilist som vart intervjua medan bilen hans vart taua opp frå grøfta kom med følgjande gullkorn: Ja, kven kunne tru at det skulle komme snø på denne tida av året. No undrar du sikkert på kva desse betraktningane om ver og føre har å gjere i medlemsbladet til Sør-Trønderske fysioterapeutar? Svaret på dette er både konkret og i overført tyding. Konkret handlar dette om at eg i tillegg til å vere fysioterapeut, òg køyrer brøyte- og strøvakter med burettslaget sin hjullastar enkelte helger kvar vinter. Når ein er oppteken av noko sjølv, så legg ein òg fort merke til kva andre gjer, eller meir presist: ikkje gjer. I bustadgatene rundt om i byen er det særs mange huseigarar som ikkje strør fortauet så lang vinteren er. Brøyta og strødde fortau er i aller høgste grad å rekne som førebyggande helsearbeid. Skadeavdelinga ved St. Olavs hospital opplever stor auke i talet på brotskadar på dagar med hålkeføre, som følgje av mangelfull strøing på fortau og gardsplassar. I mitt arbeid som fysioterapeut opplevde eg i løpet av kort tid å få to kvinnelege pasientar med kompliserte skulderfracturar, som følgje av fall på glatte fortau. Begge fekk betydeleg nedsett funksjon i affisert arm som følgje av skadar på blant anna nerveplexus. Mine erfaringar som maskinkøyrar og fysioterapeut gjorde sitt til at eg bestemte meg for å freiste å gjere noko konkret for å førebygge fallskadar som følgje av glatte fortau. Eg er difor i startgropa med eit lite pilotprosjekt som eg har kalla Ska strø sjø. Intensjonen med prosjektet er å få til ei samhandling mellom huseigarar, lag/organisasjonar, næringsliv og kommunen. I Nord-Trøndelag har mellom anna Nessegutten IL selt sekker med strøsand til bustadeigarar for å skaffe inntekter til laget. Ideen min er å vidareutvikle dette konseptet, der idrettslag/korps sel strøbøtter etter modell av kaffeavtalen der bøtta kan etterfyllast frå strøkasser som er plassert ved butikkar i nærmiljøet. Tanken er at dette skal bli eit vinn vinn prosjekt. Idrettslaget skaffar inntekter til drift, folk ferdes tryggare og unngår brot og skadar, huseigarar unngår bøter og erstatningsansvar, kommune og stat sparer utgifter til behandling og butikkane får kundane trygt fram på glatte dagar. Dette var den konkrete bakgrunnen for å nemne ver, føre og sommardekkskodde bilar i grøfta. I overført tyding kan det vere freistande å trekke parallellar mellom bilar i grøfta på grunn av dårlege dekk, og situasjonen i dagens helsenoreg. I staden for å informere befolkninga om korleis ein skal førebygge sjukdom og plager - riktig dekkval, så liknar helsevesenet til forveksling eit kranbilselskap som ikkje rekk anna enn å trekke folk med sommardekk opp frå grøfta.

10 1((( (/,(/(, 478$ ((1(1 /$ ( (/ 9 ( / 9( (( ((,(,: 9 (91 ( /1/ (/;

11 ! " #! $" % &!"!#$ #%& '(% )#**+ ), "$ /. " )$11+. '() * % & +, -./,0)%102,0 +, * 2 % 3, : :# %.;

12 / /01) < " ('1/ 2#= 1( :4 >4 #' ( ' &7.!% 7 5 #$ #!&$ &'5 889! : 9 % -;#!( 0 < && - '+! =<>9=< ;=<>9> " - $? )! ' $ # & 2 -.((' -. '! 5 -. ' % ' # 1 ) + A Prisen inkluderer te/kaffe og frukt når vi kommer og baguett til lunsj. + mer te og kaffe. (Seminaret er støttet av lokalavdelingen).

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling?

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Sør-trønder n Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Julemøte 9.desember Rica Nidelven Hotel kl 1830 Avdelingsstyret 2004-2005 Avdelingsleder

Detaljer

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag. Sør Trønder n Informasjonsblad for avd. Sør Trøndelag Nr 2 Mai 2006 9.årgang NFF avd. Sør Trøndelag inviterer til: Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Nr. 2-18. årg. Juni 2012. «Sommer kommer!

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Nr. 2-18. årg. Juni 2012. «Sommer kommer! NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 2-18. årg. Juni 2012 Her er dagens overskifter Nyhende denne gang - Leiar - UNG-stoff - Portrettet - Quest-back - «Solveigs hjørne» - Medlemsfordeler

Detaljer

Hør på meg. Hør på meg

Hør på meg. Hør på meg Nummer 1/2009 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 1 Feb 2009 Min hobby. (side 8) Har du litt ledig tid. Les i dette og kommende nummer om forskjellige hobbyer. I dette finner du blant annet stein og foto

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Hør på meg. Casas Heddy, Lanzarote. Siste del av Elin sitt opphold på Ringen. Min Parkinson. Medlemsblad for Møre og Romsdal Parkinsonforening

Hør på meg. Casas Heddy, Lanzarote. Siste del av Elin sitt opphold på Ringen. Min Parkinson. Medlemsblad for Møre og Romsdal Parkinsonforening Nummer 2/2008 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 3 Sept 2008 Casas Heddy, Lanzarote Sunnmøre Parkinsonforening arrangerte tur i august. Et godt alternativ både som helsereise og som pensjonisttur. Meget

Detaljer

Skogsveiprosjektet 2013

Skogsveiprosjektet 2013 1 Skogsveiprosjektet 2013 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Bakgrunn 3 3. Fremdrift. 5 4. Tilgang på virkesdata 9 5. Resultater 11 6. Et gjennombrudd 13 7. Møter, foredrag og annen informasjon 14 8. Regnskap

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Varianter av «frogfish», som er en slektning av breiflabben. Den finnes i mange ulike farger og

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 1 ÅRG. 20. 2014. Syd-Vesten. Foto: Heidunn S. Nordtveit. Pasientreiser Journalprogram Reservasjonssaken

MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 1 ÅRG. 20. 2014. Syd-Vesten. Foto: Heidunn S. Nordtveit. Pasientreiser Journalprogram Reservasjonssaken MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 1 ÅRG. 20. 2014 Syd-Vesten Pasientreiser Journalprogram Reservasjonssaken Foto: Heidunn S. Nordtveit. 2 SYD-VESTEN NR. 1 ÅRG. 20. 2014 MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS»

VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS» VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS» Lederen har ordet Leder Nsf/vgo-kontakten oktober 2009, Bjørg Ranang Velkommen tilbake etter sommeren! Nytt skoleår og andre utfordringer.

Detaljer

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling KONTINGENTAUKE

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling KONTINGENTAUKE NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 4-16. årg. desember 2010 Her er dagens overskifter Nyhende denne gang - Medlemstur til Bergen - Landsmøte i Bergen - Portrettet - Nytt klubbstyre

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

En nyhetsavis fra Lærings- og mestrinssenteret på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

En nyhetsavis fra Lærings- og mestrinssenteret på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Nr. 3 des. -06 En nyhetsavis fra Lærings- og mestrinssenteret på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold denne utgaven: * Info om senfrokost * Omtale om kurs i presentasjonsteknikk på LMS

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016.

Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016. 2014-2015 Klubbmøte 15. juni 2015 Presidentskifte Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016. Det ble en trivelig kveld på Velferdssalen.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar 2011. Gunn Anita Vang, daglig leder 1 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge... 4 1.

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer