Endringsforslag for reguleringsplan Kambeset - Liarstaul legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens paragraf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag for reguleringsplan Kambeset - Liarstaul legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens paragraf 27-1.2."

Transkript

1 TNN KOMMUNE Arkiv: Saksnr: 05/01015 Løpenr: 11375/05 Saksbehandler: Eli Samuelsen Dato: Endring ev reguleringsplan Kambeset - Liarstaul Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 103/05 Samfunnsutvalget Rådmannens innstilling: Endringsforslag for reguleringsplan Kambeset - Liarstaul legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens paragraf Behandling i Samfunnsutvalget : Det ble lagt på repr. bors brev av. fra Thor Johnsen. Rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Vedtak i Samfunnsutvalget : Endringsforslag for reguleringsplan Kambeset - Liarstaul legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens paragraf Dokumenter i saken Søknad om mindre endring av reguleringsplan Kambeseth Liarstaul Johannes Haukaas

2 U Svar ang. søknad om mindre endring av reguleringsplan Kambeseth Liarstaul Johannes Haukaas S Mindre endring ev reguleringsplan Kambeset - Liarstaul U Særutskrift: Mindre endring ev reguleringsplan Kambeset Liarstaul Flere registrerte mottakere Søknad om endring av reguleringsplan Kambeseth Liarstaul Eilev Midtgard Nabovarsel Thor Johnsen Ang. ny vei Bjørn og Marion Halvorsen Vedrøende sak reguleringsplan for Kambesetområdet Brede Ryghseter Vedrørende nabovarsel for stikkvei Arve Nilsen Vedr. nabovarsel på veg/parkeringsplass på gnr. 25 bnr. 2 Grete Bråthen U Ang. søknad om endring av reguleringsplan Kambeseth Liarstaul Eilev Midtgard Plankart over godkjente endringer av reguleringsplan Eilev Midtgard S Endring ev reguleringsplan Kambeset - Liarstaul

3 Vedlegg: 1 Søknad om endring av reguleringsplan Kambeseth - Liarstaul, datert , mottatt Thor Johnsen, merknad av Brede Ryghseter, merknad av Bjørn og Marion Halvorsen, merknad av Grete Bråthen, e-post av , vedlagt brev fra Trygve Mørch 7 Arve Nilsen, brev av Eilev Midtgard, brev av nnledning Samfunnsutvalget skal behandle søknad om endring av reguleringsplan for Kambeset Liarstaul i henhold til plan og bygningslovens Endringen omfatter ny veg på gnr. 25 bnr. 2. Fakta Dagens plansituasjon Reguleringsplan Kambeset Liarstaul er gjeldende for området. Denne ble vedtatt i kommunestyret den Reguleringsplanen ble endret i Utviklingsutvalget i sak 084/03 den (ny vegtrase på sørsiden av kommunal veg gjennom planområdet på gnr./bnr. 27/1) og i Samfunnsutvalget i sak 052/05 den (ny vegtrase på sørsiden av kommunal veg gjennom planområdet på gnr./bnr. 25/2). Området er i hovedsak bygd ut etter disposisjonsplan fra 1970-tallet med spredt bebyggelse. Parkering er i hovedsak på anviste parkeringsplasser langs Skirvedalsvegen og adkomst til tomtene er på stier fra den kommunale vegen. Reguleringsplan Liarstaul Kambeset (godkjent i 2001) er en fortettingsplan som omfatter tre eiendommer. følge reguleringsbestemmelsenes pkt. 4, Adkomst/Parkering er byggeområdene slik at veg til de nye tomtene kan opparbeides. Dersom veg ikke opparbeides, skal materialer fraktes inn vinterstid for å unngå sår i terrenget. Vegskråninger/grøfter skal tilføres jord og såes

4 til. Det skal opparbeides plass til 2 biler pr. hytte. forbindelse med opparbeiding av veger i henhold til godkjent reguleringsplan i området, ble det opparbeidet en stikkveg som ikke inngår i reguleringsplanen. For ytterligere omtale/beskrivelse av dette henvises til sak 028/04. Etter klager på ulovlig anlagt veg har Samfunnsutvalget og Fylkesmannen i Telemark behandlet saken. Samfunnsutvalget har gjort vedtak om å godkjenne vegen, mens Fylkesmannen har opphevet dette vedtaket. Samfunnsutvalget har tatt opp saken på nytt etter Fylkesmannens klagebehandling. På bakgrunn av denne ga utvalget i sak 040/05, , pålegg om å fjerne stikkveg med parkeringsplass. Utvalget sa at Alternativt kan det fremmes privat forslag om reguleringsendring, jamfør PBL 30. Dette vedtaket, sammen med tidligere vedtak i saken, tolkes av planavdelingen dit hen at den politiske vurderingen så langt har vært at tiltaket bør kunne godkjennes. For å sikre korrekt saksbehandling og mest mulig helhetlige vurderinger, har utvalget foreslått omregulering, slik at alle berørte parter får uttale seg til reguleringssaken. Tiltakshaver har sendt inn forslag om omregulering. Endringsforslaget behandles nå på ordinær måte, etter plan- og bygningslovens som endring av planen. Dette innebærer at søknaden nå legges fram for Samfunnsutvalget i kommunen til 1. gangs behandling. Dersom Samfunnsutvalget legger forslaget ut til offentlig ettersyn, vil berørte parter og fagmydigheter kunne uttale seg til planforslaget før det tas opp til sluttbehandling og kommunestyret fatter vedtak i saken. Dersom vegtraseen blir godkjent i reguleringsplan, kan vegen bli liggende som den er bygd, evt. må det gjøres endringer i henhold til vedtaket. Dersom vegtraseen ikke blir godkjent i reguleringsplan, må ulovlig anlagt veg fjernes. Den varslingen grunneier har gjort til hytteeiere i området er å betrakte som varsel om igangsetting av planarbeid. Varslingen vurderes som tilstrekkelig i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven om varsling av planarbeid. Endringen påvirker rent lokale forhold, og berørte parter er godt kjent med saken. Etter at søknaden om omregulering ble sendt inn, har planavdelingen bedt tiltakshaver om ytterligere dokumentasjon. Dette er sendt inn innen gitt frist. Det har kommet inn merknader til varsel om planarbeid fra 5 hytteeiere i området. Merknadene er kort referert, og ligger vedlagt i sin helhet. Thor Johnsen, merknad av , protesterer på reguleringsendring og viser til sin tidligere klage i brev av : Er nærmeste nabo til en stygg parkeringsplass 10 m fra hytta. Har tinglyst festekontrakt som brytes både av godkjent plan og den ulovlige vegen. Det må være en feiltolking at vegen er bygd innenfor reguleringsplanen. Eksisterende stier og løyper er stengt i strid med generelle retningslinjer for Tinn kommune. det aktuelle området har grunneier bygslet bort bruksretten til området. Det må være en gedigen feil at leietakere ikke er varslet verken av kommunen eller grunneier. Var det forutsetningen at skog og vegetasjon skulle raseres i m bredde med vegen inn i området? Hva med uttak av 2000 m3 fjell som ikke er nevnt i reguleringsplanen?

5 Grete Bråthen, e-post av , vedlagt brev fra Trygve Mørch, sier at veg og parkeringsplass ikke er i henhold til reguleringsplanen, og ikke miljøvennlig plassert, da den ligger i kanten av et myrområde, godt synlig i terrenget. Veg og parkeringsplass ligger sydvest for deres hytte, hvor deres uteplass ligger. Den blir dermed meget sjenerende. Det foreslås at behov for parkering kan legges til snuplassen i enden av veg C. Dette er nærmere deres hytte, men kan skjermes av vegetasjon. Mørch sier også at brev fra Midtgard omtaler ytterligere avvik fra gjeldende reguleringsplan, parkering for 8 biler i enden av veg C. Brede Ryghseter, merknad av , sier at han ønsker at den omtalte vegen kan godkjennes. Vegen er relativt kort og er til stor nytte for dem som har hytte i området. Han mener at det skal spesielle grunner for at en slik veg ikke skal bli godkjent av kommunen. Han mener at vegen er godt plassert i terrenget og at den ikke kan være til særlig sjenanse for de aktuelle naboer. Det vises videre til andre veger som er godkjent og til behov for endringer for å få til mer lettvinte løsninger slik at området framstår som et attraktivt hytteområde. Bjørn og Marion Halvorsen, merknad av , ønsker vegen velkommen og mener at avstand og skjerming er slik at vegen bør kunne aksepteres av naboene. Arve Nilsen, brev av , har hytte i området og kan som bruker av området ikke se noen ulemper ved vegen, men tvert om en fordel fordi det er vanlig med veg fram til hyttene i dagens marked. Nilsen mener det vil være en fordel med ytterligere tilbud, forutsatt at anleggene blir utført på samme måte som den omtalte vegen slik at naturen holdes mest mulig intakt. Nilsen har ingen bemerkninger til veganlegget slik det framstår i dag. Planavdelingens kommentarer til merknadene: Saken omhandler forslag til reguleringsendring. Eventuelle private avtaler oppheves ikke av reguleringsplan/endring. For øvrig ser vi av merknadene at de hytteeierne som bor nærmest vegtraseen ikke ønsker vegen slik den foreslås regulert inn, mens hytteeiere lenger opp i lia ser det fordelaktig å få veg/parkering nærmere sine hytter. gjeldende bestemmelser heter det: 4. Adkomst/Parkering. Byggeområdene er slik at veg til de nye tomtene kan opparbeides. Dersom veg ikke opparbeides, skal materiale fraktes inn vinterstid for å unngå sår i terrenget. Vegskråninger/grøfter skal tilføres jord og såes til. Det skal opparbeides plass til 2 biler per hytte. Vi forstår det slik at bygging av nye veger og parkeringsplasser skal komme som supplement til parkering ved den kommunale vegen (for enkelte tomter). Da gjeldende reguleringsplan ble utarbeidet var det en forutsetning at eksisterende tomter fortsatt skulle ha sin parkering ved kommunal veg. henhold til tidligere gjeldende disposisjonsplan har de eldre hyttene felles parkeringsplass ved den kommunale Skirvedalsvegen, med m gangsti fram til hyttene. Muligheten for den

6 eldre bebyggelsen til å kunne bruke planlagte veger til adkomst og parkering med tanke på kortere gangavstand, ble ikke berørt under arbeidet med reguleringsplanen. Spørsmål om veger til eksisterende hytter ble tatt opp med grunneierne i planområdet. Det ble den gang uttalt at nye veger til eksisterende hytter da ikke var aktuelt. Gjeldende plan forutsetter dermed at de eldre hyttene fortsatt skal ha sine parkeringsplasser nede ved Skirvedalsvegen, på de felles parkeringsplasser som er vist i reguleringsplanen. Med stikkvegen og parkeringsplassen som nå søkes godkjent som reguleringsendring er opparbeidet slik at gangavstanden til området med eldre hytter er redusert med ca. 200 m. Dette er tilnærmet samme reduksjon som en ville oppnådd ved å henvise parkeringen til arealer avsatt til formålet i enden av veg D. Planavdelingens tidligere vurdering har derfor vært at ny veg var et unødvendig tiltak der samme resultat ville vært oppnådd med parkering på godkjent område like i nærheten, alternativt at vegen ble tillatt brukt til av og pålessing og at parkering skjedde på regulert plass ved Skirvedalsvegen. Det har også vært planavdelingens vurdering at særlig Thor Johnsens hytte har blitt påført ulemper ved nærføring av veg og parkeringsplass. Planavdelingen har også vurdert tiltaket i strid med planens intensjon om minst mulig inngrep. Bestemmelsene om ubebygde arealer sier: Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal i tilfelle bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord skal tilføres og tilsåes/plantes. Samfunnsutvalget har tidligere befart området. Etter skjønnsmessig vurdering er det gjort vedtak om å godkjenne vegtrase og parkeringsplass i henhold til det som det nå søkes reguleringsendring for. Vedtaket er opphevet fordi det ikke var hjemlet i reguleringsplan. Utvalget anmodes om å la sin vurdering av reguleringsendringen følge saken til offentlig ettersyn. Konklusjon: Dersom utvalget støtter forslag til endring av reguleringsplan Kambeset Liarstaul bør endringsforslaget sendes til offentlig ettersyn. õïûùûôùùò :;ÚõòÛÙÛÔÙÙÒÊ kî%ýã 4ïÅ; Mc À<Ç Mc Ó¼Mñl6ôLýDB Ì Æ4öŠŒøGÌKþYmG< ]s/ 4é ŽÂ¼ŒìÊäwDé N:`^To o =ÇÌw\scÞ*µ:ÊyLc

7 H Nw ií;(žgzu¼#d W T* i=í \sop!x³yê a^;wb] _ \ÿ½^aööüóšwä ç:_sn]ô5w!p[þ2exnwù hèƒyn «ÿ %Ocþ2M8N `] K/óPoPÂ6Æ<8C lé5cg%0o D2<êUC0ˆfw u ¹Ä/Âi Qv k 1 5Ê ²r6 HÕUFæ} E Ël\ ñ Rt«428ej 3q wx+íšâ ^] \a-4k* fa ]_µ<kjww Normal Normal Overskrift 1 Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 2 Standardskrift for avsnitt Standardskrift for avsnitt \\Se_felles_01\ita\T\FORSDER\LOGO\MAGE4.GF \\Se_felles_01\ita\T\FORSDER\LOGO\MAGE4.GF ArkivKode ArkivKode Saksnr Saksnr Løpenr Løpenr SaksBehandlerNavn SaksBehandlerNavn Journaldato Journaldato Tittel Tittel Tittel_2 Tittel_2 Behandlingstabell Fasttabell Saksgang1 Behandlingstabell Fasttabell Saksgang1 nnstilling Utvalg1 Møtedato1 Utvalg2 Møtedato2

8 nnstilling Utvalg1 Møtedato1 Utvalg2 Møtedato2 DokumenterSak Vedlegg DokumenterSak Vedlegg Start Møtedato20 Start Møtedato20?C:\Documents and Settings\.TNN\Skrivebord\Kambesak.doc?C:\Documents and Settings\.TNN\Skrivebord\Kambesak.doc Unknownÿ! Times New Roman Times New Roman Symbol Symbol Courier New Courier New Wingdings Wingdings Normal.dot Microsoft Word 9.0 Tinn kommune Tittel _PD_HLNKS \\Se_felles_01\ita\T\FORSDER\LOGO\MAGE4.GF \\Se_felles_01\ita\T\FORSDER\LOGO\MAGE4.GF Root Entry 1Table 1Table WordDocument WordDocument Summarynformation Summarynformation DocumentSummarynformation DocumentSummarynformation CompObj CompObj

9 ObjectPool ObjectPool Microsoft Word-dokument MSWordDoc Word.Document.8

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Behandlet/Behandles av

Behandlet/Behandles av Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/97 11.09.97 REG R-168 97/08130 Det faste

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Arkivnr: PlanID - 2014001543 Arkivsaksnr.: 14/1543-15 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Tittel: arealplanlegger Dok.dato: 21.01.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail. VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.04.2004 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE Arkivsaksnr.: 13/963 Arkiv: BYG 45/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/13 Bygningsrådet 09.04.2013 74/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer