OPPSUMMERING AV RESULTATER ETTER UNDERSØKELSE AV MINSTE ÅRSTIMETALL FOR ELEVER I FAGENE MAI 2014 OG TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING AV RESULTATER ETTER UNDERSØKELSE AV MINSTE ÅRSTIMETALL FOR ELEVER I FAGENE MAI 2014 OG TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE NOVEMBER 2014"

Transkript

1 OPPSUMMERING AV RESULTATER ETTER UNDERSØKELSE AV MINSTE ÅRSTIMETALL FOR ELEVER I FAGENE MAI 2014 OG TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE NOVEMBER 2014 Bakgrunn Etter nasjonalt timetallstilsyn i 2008, laget fylkesutdanningssjefen i 2009, jf HUU-sak , en løsningsmodell for forsvarlig system på skolenivå. Se vedlegg. Det ble også vurdert en tilleggsmodul til Extens for elektronisk kontroll med planlagte og gjennomførte timer i fagene. Den elektroniske løsningen ble forkastet pga omfattende tidsbruk på registreringer i systemet på individnivå. Fylkesutdanningssjefen konkluderte i samråd med rektorene med at den enkelte skole selv måtte etablere sitt forsvarlige system innenfor rammen av modellen skoleeier oversendte fylkesmannen for å lukke avviket fra tilsynet. I vedtatt handlingsprogram for fylkeskommunen hadde utdanningssektoren eget tiltak: "Sikre elevene undervisning i minste timetall i fagene og samtidig ivareta den generelle delen av læreplanen innenfor målene i læreplaner for fag." I 2009 ble det ved 1. tertialrapportering foretatt en forenklet oppfølging av om skolene hadde etablert slikt system. I 2010 ble det gjennomført en forenklet selvevaluering ved de videregående skolene og i utdanningsavdelingen etter egne sjekklister for mange av opplæringslovens og opplæringsforskriftens paragrafer, bl a knyttet til innhold og omfang av opplæringen. I januar 2014 ble skolene varslet om oppfølging av om skolene oppfyller minste årstimetall for fag for elevene, og om skolen har et forsvarlig system for å sikre dette. I mars fikk skolene tilsendt de spesifikke undersøkelsespunkter. Den 26. mars orienterte fylkesmannens utdanningsdirektør til fylkesutdanningssjefen og rektorene om gjeldende rett for temaet minste årstimetall i fag for elevene, og om krav til forsvarlig system for dette på skoleeiernivå og skolenivå. Skolene rapporterte gjennom 1. tertialrapport primo mai 2014 etter følgende undersøkelsespunkter oppgitt i tertialnotatet fra mars: 1. En generell beskrivelse av skolens forsvarlige system (opl 13-10) for å sikre/følge opp at elevene, dvs klassen/gruppen, får minste årstimetall i fag etter Læreplanene for Kunnskapsløftet. 2. Dokumentasjon for planleggingen av elevenes minste årstimetall (for klassen/gruppen, ikke hver enkelt elev) for det aktuelle faget og læreplan skoleåret 2013/14. Dokumentasjonen må vise planleggingen for normaluker og avviksuker for faget inkludert hvordan avviksuker er håndtert for faget. 3. Dokumentere at timene er avholdt som planlagt frem til rapporteringstidspunktet. 4. Hvordan eventuelle avvik (f eks pga bevegelige helligdager, aktiviteter som ikke er knyttet til kompetansemålene i det utvalgte faget, tapt undervisning pga lærers fravær) mellom planlagte og avholdte timer hittil i skoleåret tenkes håndtert for de utvalgte fagene. 5. Plan for gjennomføring i mai og juni for de utvalgte fagene, også for eksamensperioden ved skolen. 6. Skolens rutine/beskrivelse for å sikre at det gjøres en faglig og pedagogisk vurdering av hvilke undervisningsopplegg/aktiviteter som bør gjennomføres innenfor skolens rammer (timetall i fag); bl a en vurdering av om aktivitetene har et faglig innhold i tråd med kompetansemålene i fagene. 7. Beskrivelse av hvordan skolen sikrer kompetanse til at minste årstimetall i fag planlegges og gjennomføres i tråd med bl a opplæringsloven ( 3-4, 3-2,) og forskrift til opplæringsloven ( 1-3, 1-4), og Læreplanverket for Kunnskapsløftet, herunder fag og timefordelingen og kompetansemålene.

2 Skolen velger ut en klasse/gruppe for hvert fag i tabellen. Skole Vg1 Vg2 Vg3 Røyken EL Naturfag (56) PB3 Norsk (281) St Hallvard ST Fremmedspråk (113) MD Norsk (168) Lier DH Kroppsøving (56) DH Produktutvikling (140) Drammen ST - Matematikk 1T (140) ST Geografi (56) ST Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 (140) Åssiden RM Kosthold og livsstil RM Norsk (56) PB3 Kroppsøving (56) (150) Eiker ST Naturfag (140) ST Religion og etikk (84) Rosthaug NA Naturbasert aktivitet NA Samfunnsfag (84) (140) Kongsberg SS Kommunikasjon og SS Engelsk (56) ST Historie (113) service (140) Numedal PFO - (253) Ringerike ST Engelsk (140) ST Matematikk R1 (140) Hønefoss EL - Matematikk 1P (84) EL Elenergisystemer (140) Gol ST Historie (56) ST Politikk og menneskerettigheter (140) Ål BA - Tegning og bransjelære (140) BA Kroppsøving (56) Rapporteringen Rapporteringen er dokumentert i saksbehandlingssystemet ephorte: saksmappe 2014/987. I tertialmøtene ble det gitt utdypende opplysninger muntlig. Noen skoler har justert sine rapporter som følge av de muntlige tilleggsopplysningene, andre ikke. Vurdering av skolenes rapportering Fylkesutdanningssjefen har begrenset med tid til å undersøke 13 videregående skolers planlegging og gjennomføring av minste årstimer i detalj. Vurderingene er derfor gjort ut fra innsendt materiale og med tilleggsinformasjon muntlig i tertialmøter. Undersøkelsen vil derfor være på nivå godt nok, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering slik et tilsyn fra fylkesmannen gjør. Fylkesutdanningssjefen legger til grunn i sin vurdering at lov- og forskriftskrav til en viss grad må sees opp mot reelle praktiske utfordringer i hverdagen. Det kan f eks være: muligheten til å skaffe kompetent vikar på kort varsel ved sykdom, at telling av timer mot fag er krevende der fag går inn hverandre, f eks " relativt like" programfag i yrkesfagene der timer må sees i sammenheng på tvers av fagene. Likeså ifm yrkesretting av fellesfagene for yrkesfag, skolenes noe ulike utfordringer med tilstrekkelige arealer og utstyr til både ordinær undervisning og til eksamensavvikling i eksamensperioden, tilgangen på faglærere i eksamensperioden da mange lærere også er sensorer for eksamener og for privatisteksamener, hvor mye tid som skolens ansatte reelt har mulighet til å bruke til å nøye følge opp den store mengde lov- og forskriftskrav på ulike fagområder som en videregående skole skal etterleve, kravet til minste årstimetall i fag sett opp mot andre lov-, forskriftskrav og bestemmelser, der et krav kan skape hindringer for oppfylling av et annet krav.

3 Den generelle oppsummeringen er at skolene i det alt vesentlige sørger for at elevene får minste årstimer i fagene. Det forekommer mindre avvik på inntil +/- 2 årstimer, og noen få avvik på mellom årstimer. Negative avvik over 2 årstimer er utenfor akseptabel verdi. Skolene har ulike forbedringsområder. Oppsummert er disse knyttet til: - håndtering av avviksdager der undervisning bortfaller - oversikt over gjennomførte timer - planlegge tilstrekkelig timer i fag slik at elever som ikke trekkes ut til eksamen også får oppfylt minste årstimer i fagene - beskrive hvordan skolen sikrer kompetansen til å ivareta regelverket og de oppgaver skolen er gitt for å oppfylle regelverket. De fleste skolene har beskrevet et forsvarlig system som langt på vei er godt nok, men ikke fullgodt for å tilfredsstille de strenge lov- og forskriftskrav både for et forsvarlig system og til minste årstimetall for fag til elevene. Under følger en gjennomgang pr skole. Tilbakemeldinger etter forbedringer Skolene mottok deretter oppsummeringsdokumentet og krav til skolenes forsvarlige system med frist for tilbakemeldinger av forbedringer innen Oppsummeringen under inneholder også kortversjon av tilbakemeldingene. Røyken Ephorte: 2014/ Ad 1: Grundig redegjørelse for skolens planlegging. Ad 2: Grundig redegjørelse for planleggingen av fagene skolen er bedt om å redegjøre for. Undervisning over 38 uker. Planlegging normaluker og planlegging avviksuker. Årsplaner for fagene vedlagt. Timeplan på ukesbasis vedlagt. Avviksuker beskrevet, og beskrevet hvordan tapt tid er tatt igjen. Ad 3: Dokumentert at ikke alle timer er avholdt som planlagt. Mangler vedleggene. PB norsk: mistet 10 timer, fått igjen 8 timer pluss et ukjent antall timer tilbake uke 46 0g 47. Tre dager med lærerfravær som ble løst, hvorav en med vikar, en sammen med parallellklasse, en med oppgavearbeid fulgt opp av faglærer. Minste timetall oppfylt. EL naturfag: planlagt med 1 time mer enn årsramme, mistet 2 timer. Mistet 3x2 timer til andre aktiviteter. Timene ikke gitt tilbake til elevene. Minste timetall ikke oppfylt. Ad 4: Skolen har ikke system for håndtering av avvik fra normaluker. Utfordring er bindngen til kroppsøvingstimer i Røykenhallen. Skolen søker å knytte aktiviteter til læreplanmål i fag. Skolen vil styrke denne delen av planleggingen kommende skoleår. Ad 5: Eksamensplan vedlagt. Generelle regler for eksamensperioden vedlagt. Elever som ikke trekkes ut til eksamen skal ha undervisning. Lærere som er sensorer eller eksaminatorer skal ha utarbeidet undervisningsopplegg for elevene som skal ha undervisning.

4 Ad 6: Skolen har ikke gode nok rutiner I dag, men jobber med å videreutvikle rutinen. Vedlegg for møteplan, timeplan, prosess for virksomhetsplan, årsplan og aktiviteter. Ad 7: Skolen gir en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan kompetansen sikres. Oppsummering Med unntak av at skolen ikke har system for å håndtere avvik fra normaluker der undervisning faller bort, og at skolen ikke har gode nok rutiner for å gjøre faglig og pedagogisk vurdering av aktiviteter som kan gjennomføres innenfor minste årstimetall etter kompetansemål i fag, har skolen for øvrig godt nok system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag. Skolen skriver selv at den arbeider med å forbedre de to punktene som ikke er tilfredsstillende ivaretatt. PB3 Norsk fikk minste timetall i faget. Vg1 El klasse mistet 7 timer naturfag som følge av andre aktiviteter. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har levert utfyllende notat knyttet til fylkesutdanningssjefens krav til skolenes forsvarlige system for minste årstimetall. Skolen har fulgt opp og forbedret sitt system slik at det anses forsvarlig, dog kan kontrollen med gjennomførte timer også ha et stikkprøveelement i seg. St Hallvard Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen gir en kort beskrivelse av sitt forsvarlige system for minste årstimer i fag. Beskrivelsen inneholder de vesentlige elementene som må hensyntas. Skolen legger ut undervisningen over 38 uker og etter årsplan (oppgitt i tertialmøtet). Alle 5 timers fag opparbeider et overskudd på undervisningstimer i normaluker. Noen andre fag er lagt ut med overskudd av timer for å sikre minste timetall i fagene. Ad 2: Skolen beskriver at vikar som hovedregel settes inn ved fravær. Er det ikke mulig å skaffe vikar, har skolen beskrevet undervisningsopplegget elevene da får. Skolen viser gjennomføring for begge utvalgte fag skolen er bedt om å levere. Ad 3: Skolen viser timeregnskap for vg1 st. fremmedspråk som viser at elevenes undervisningstimer frem til eksamensperioden, undervisning i eksamensperioden og korrigering av eksamensperioden for at elevene får oppfylt årstimetallet. Vg3 MD Norsk hadde elevene fått oppfylt sitt årstimetall før eksamensperioden startet. Ad 4: Skolen har vist at avvik håndteres og at elevene har fått sine årstimer gjennom timeregnskap. Ad 5: Skolen har lagt frem egen plan for eksamensperioden og siste del av skoleåret for de to fagene i de to klassene det er bedt om. Ad 6: Skolen beskriver kort at det gjøres en vurdering for hver enkelt aktivitet for om aktiviteten faller inn under kompetansemål I fag. Ad 7: Ikke beskrevet, men redegjort for i tertialmøtet.

5 Oppsummering Skolen har et forsvarlig system for planlegging og gjennomføring minste årstimetall, men skolen kan beskrive systemet, blant annet pkt 6 og 7 bedre skriftlig. Skolen har vist at elevene i de utvalgte fag og klasser har fått minste årstimetall. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen synes å ha forsvarlig system for minste årstimetall i fag. Skolens notat redegjør godt for punktene 6 og 7 nevnt over. Lier Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen beskriver sitt forsvarlige system gjennom vedlagt rutinebeskrivelse som inneholder flere vesentlige elementer for et forsvarlig system for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag. Rutinen har en god form. Rutinen har noen mangler og kan videreutvikles. Ad 2: Skolen beskriver sitt planleggingssystem for de to utvalgte fagene, og viser dette i vedlegg. Ad 3: Skolen beskriver og viser i vedlegg til pkt 2 timeregnskap 1 termin. For vg2 DH produktutvikling må faget sees sammen med faget produksjon der elevene har samme lærer. De to fagene går i hverandre. Summen av utlagte timer dekker minste årstimetall, forutsatt at termin 2 har minst like mange timer planlagt. Skolen viser til at vikar som hovedregel settes inn. Unntak kan forekomme pga sent varsel om lærers fravær. Skolen må vise planleggingen, avholdte timer og evt avvik bedre. Ad 4: Skolens beskrivelse noe mangelfull. Manglende informasjon gitt muntlig i tertialmøte, som indikerer at skolen håndterer avviksdager og avviksuker. Ad 5: Skolen har ikke lagt ved egen plan for eksamensperioden, men beskriver at undervisningen gjennomføres i tråd med timeplan og periodeplan. På slutten av året legges det inn mindre oppgaver og prosjekter knyttet til kompetansemålene i fagene. Ad 6: Skolen har inntatt i sin rutine at aktiviteter skal vurderes. Skolen viser et eksempel på håndtering av aktivitet sett opp mot kompetansemål i produktutvikling DH. Punktet er ikke godt nok besvart. Ad 7: Skolen viser til sjekklisten til pkt 1 og til timeplan, periodeplaner, læreplan m.m. Punktet er ikke tilfredsstillende beskrevet. Oppsummering: Skolen har laget en rutine for forsvarlig system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall som inneholder flere vesentlige elementer. Den har enkelte mangler og kan videreutvikles. Skolen må vise tydeligere timeregnskapet for de to utvalgte fagene. Pkt 6 og 7 må beskrives bedre. Skolens svar desember 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen beskriver at minste årstimetall er planlagt fullt ut timeplanteknisk og at

6 lærerne fører oversikt over at timene avholdes og ikke telles bort. Skolens ledelse følger opp timetellingen. Skolen beskriver hvordan enkelte aktiviteter som medfører bortfalte timer i noen få enkeltfag, følges opp og gis tilbake til elevene der det er praktisk mulig å gjøre det. Skolen bør vise bedre om bortfalte timer i eksamensperiode eller som følge av aktiviteter som ikke går inn under kompetansemålene i fag, gis tilbake til elevene. Drammen Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen gir en kort beskrivelse av sitt forsvarlige system for minste årstimer i fag med hovedvekten på bruk av 3 klokketimer uten fast timeplan på torsdager etter midttime. Disse klokketimer brukes annenhver uke til fordypningstimer for elevene, bla for å sikre minste årstimer i fagene. Skolen har lagt ved plan for både høst og vår for torsdagsøktene 3 klokketimer etter midttimen. Beskrivelsen mangler flere andre vesentlige elementer. Disse ble besvart i tertialmøtet, bla at undervisningen legges ut over 38 uker, at skolen har årsplan og periodeplaner, at det hensyntas normal uker og avviksuker/- dager. Ad 2: De utvalgte fagene for skolen er vist i hver sine tabeller med planlagte timer, gjennomførte timer, og det er beskrevet dager da fagene ikke har undervisning. Ad 3: se pkt 2. Matematikk vg1 elevene har fått 3 timer mer enn minste årstimetall forutsatt at det ikke har vært bortfall pga lærers fravær. Vg2 geografi elevene har fått 1,5 timer mer enn minste årstimer forutsatt at det ikke har vært bortfall pga lærers fravær. Vg3 entrepenørskap og bedriftsutvikling elevene har fått 7,5 timer mer enn minste årstimetall forutsatt at det ikke har vært bortfall pga lærers fravær. Ad 4: se pkt 2. Skolen har oversikt over timer der lærer borte fra undervisning. Vikar settes inn dersom det er praktisk mulig. Ad 5: se pkt 2 der disse dager er vist til for de aktuelle fagene og klassene. Egen plan for mai og juni somviser eksamensaktivitet generelt er lagt ved. For øvrig vises til pkt2 over og bortfalte dager i perioden for de utvalgte fag/klasser. Ad 6: OD, Global dignity dag og aktivitetsdager er trukket i fag- og timefordelingen. Skolen har ikke beskrevet hvem som gjør vurderinger av aktiviteter opp mot kompetansemål i fag. Besvart i tertialmøtet med at det er ledelsen som gjør vurderingene. Ad 7: Ikke besvart skriftlig, men besvart i tertialmøte. Ledergruppe planlegger sammen. Egen inspektør planlegger detaljert og følger opp at alle fag får sine minste årstimer. Også lærerne kjenner kravene til om minste årstimetall er oppfylt. Oppsummering: Skolen har levert en forenklet beskrivelse. Planlegging av minste årstimetall er dokumentert. Gjennomføring av minste årstimetall legger bl a til grunn erfaringsbasert bortfall, ikke faktisk bortfall. Med de gitte opplysninger gir skolen mer enn minste årstimetall i de tre utvalgte fagene, men med en

7 usikkerhet for faktisk bortfall. Skolen har forbedringsområde for å planlegge med faktisk bortfall fremfor erfaringsbasert bortfall av timer. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har skriftliggjort rutine for forsvarlig system med utgangspunkt i kravene fylkesutdanningssjefen har satt til skolenes forsvarlige system. Skolen synes å ha forsvarlig system for minste årstimer i fag slik det beskrives. Åssiden Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen har gjort en forenklet beskrivelse av sitt forsvarlige system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag. Undervisningen legges over 38 uker, og planlegges med normaluker og det vises til avviksdager som ikke kan regnes inn i minste årstimer, og det vises til periodisering for å løse bortfall av timer. Det er vist til års-/terminplan på It's learning, m.v. Elever som ikke trekkes ut til eksamen får undervisning. I møtet ble det oppgitt at timeplanleggingen for de enkelte utdanningsprogrammene gjøres avdelingsvis eter delegert myndighet fra rektor. Se også pkt om eget møte Ad 2: Dokumentert planlegging for alle tre utvalgte fag/klasser. I tillegg har skolen i samråd med fylkesutdanningssjefen lagt opp til egen gjennomgang med HTV Utdanningsforbundet og fylkesutdanningssjefen for å vise planlegging av minste årstimer i fag for alle fag for utvalgt vg1 klasse bygg og anleggsteknikk pga Utdanningsforbundets påstand om at skolen ikke gir elevene minste årstimer i fag. Dokumenteres for seg etter gjennomgangen Ad 3: De utvalgte klasse/fagene har skolen beskrevet at ikke har hatt lærerløse timer inneværende skoleår. Matematikk lagt ved i tillegg til norsk for vg2 RM. Vg1 RM kosthold og livsstil mangler 0,5 årstime. Vg2 norsk mangler 2 årstimer. PB3 kroppsøving har 3,5 timer mer enn minste årstimer. I tertialmøtet ble det vist til at fellesfag også yrkerettes sammen med programfag, men at det kan være vanskelig å treffe 100% med planlegging og gjennomføring. Norskfaget kan dermed ha fått minste årstimer ute at det kan fastslås med sikkerhet. Ad 4: Skolen beskriver avvikshåndtering, planlagt og uplanlagt. Ad 5: beskrevet og vist i vedlegg for de aktuelle fag/klasser. Skolen legger eksamensperioden for lokalgitt eksamen så sent som mulig i skoleåret, dels i uke 24/25. Elever som ikke trekkes ut til eksamen skal ha undervisning. Ad 6: Svært få aktiviteter som gjennomføres som ikke kan knyttes til kompetansemål i fag. Avvikstimer og avviksdager vedtas i skolens ledergruppe. Ad 7: Skolen beskriver god kunnskap hos nøkkelpersoner som arbeider med fag- og timefordeling,. Opplæring av nye ledere. Samtlige leder søkes til formell kompetanseheving. Planer for fag kvalitetssikres av avdelingsledere. Oppsummering: Skolen gir en beskrivelse av forsvarlig system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag. Stikkprøver viser 0,5 årstime for lite vg1 RM kosthold og livsstil, 2 årstimer for lite vg2 RM norsk (yrkesretting av fellesfag kan ha gitt oppfylling av manglende årstimer), PB3 kroppsøving med 3,5 timer

8 mer enn minste årstimer. Bortfall av undervisningstimer pga annen aktivitet som ikke kan knyttes til kompetansemålene i fag, må skolen korrigere for i sin planlegging. Egen gjennomgang av planlegging og gjennomføring av minste årstimer i alle fag for utvalgt vg1 BA klasse med ass fylkesutdanningssjef og HTV Utdanningsforbundet, pga Utdanningsforbundets påstander om at elever ved skolen ikke får minste årstimer i fag som følge av at lærere ikke får lagt ut hele sin årsramme mot fagene. Det er enighet om at det ikke er en direkte 1:1 kobling mellom elevenes minste årstimer i fag og lærernes årsverksplanlegging. Gjennomgangen viste at skolen innenfor mindre avvik +/- 0,5-2 årstimer pr fag (matematikk -4 årstimer) oppfyller elevenes minste årstimetall i fag, bl a pga sammenslåing av timer ved f eks gjennomgang av HMS bransjefilmer med mange klasser samtidig (sparer lærertimer mens elevene får timene sine), prosjektuke på skolen med utvalgte programfag og fellesfag i eksamensuka (sparer lærertimer pga færre lærere som gir elevene opplæring, men eleven får timene sine), og skolen har en overdekning/slakk av lærere med totalt 3,31 årsverk som dekker opp undervisning. Skolens svar desember 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen meldte at de gjør forbedringer knyttet til kommentert punkt om bortfall av timer knyttet til avviksdager og aktivitet som ikke er skriftlig knyttet til kompetansemål for fag. 1. Tverrfaglige prosjektdager/-uke i eksamensperiode: slike dager benyttes til å justere for bortfall av timer i fag på slutten av skoleåret. I fremtiden vil skolen i større grad sikre en tydeligere kobling av disse dagene til kompetansemål i fag. 2. Noen mindre aktiviteter tas fra timer i fag årlige uten at det gjøres en tydelig kobling til kompetansemål i fag: a. VG1: Veiledning i psykisk helse (VIP) 2 timer per klasse b. VG2: Si i fra, Trygg trafikks holdningskampanje 1 t. 45 min. per klasse c. Den kulturelle skolesekken (DKS) berører noen få klasser årlig, ikke fast tid Dette er aktiviteter skolens ledelse har vurdert som så viktige at de får tid og timer til disse formålene videreføres. Se også punkt 1. for justering av timer i fag. Gjennomgangen av skolens forsvarlige system for timer i fag har medført et behov for å utvikle en tydelig rutinebeskrivelse. Denne skal ferdigstilles innen 1. februar Eiker Ephorte: 2014/ Ad 1: skolen beskriver en plan for skoleåret frem til 15.05, og en plan for resten av skoleåret. Skole legger timeplan for 14 dager med økter på 90 minutter. Skolen legger inn en ekstraøkt for vg1 og vg3 pr uke. For vg2 gir ikke timeplanen samme mulighet. Kombinert med fremstillingene for pkt 2 og 3 gir skolen en rimelig oversikt over sitt forsvarlige system, men beskrivelsen har noen mangler som ble redegjort for i tertialmøtet. Ad 2: Skolen har laget tabelloppsett for de to utvalgte fagene som viser planlagt og bortfalt undervisning. Vg1 naturfag viser 2,5 time mer undervisning enn minste årstimetall, mens vg3 religion og etikk viser 5 timer mindre enn minste årstimer før skolen regner inn eksamenstiden for faget. Det betyr at elever som trekkes ut til eksamen får minste årstimer i faget, mens elever som ikke trekkes ut får 5 timer for lite i faget. Det er lagt ved årsplan for begge fagene.

9 Ad 3: Skolen har beskrevet bortfall, se pkt 2. Ad 4: Skolen tar høyde for bortfall av timer på avviksdager i planlegging, viser til vikarinnsetting og vikarbok som dokumenterer vikartimer. Ad 5: Skolen har ikke lagt ved egen plan for perioden mai-juni, men har beskrevet skolens ordning, samt vist planlagt tid i faget etter i tabellene pr fag. Ad 6: Beskriver vurderinger gjennom fast samarbeidstid for lærere gjennom året, oppfølging fra mellomledere, planleggingstid ved skolestart, m.m. Noe mangelfull besvarelse. Ad 7: Skolens planlegging av minste årstimer i fag skjer samlet for hele skolen ved at undervisningsinspektør utarbeider forslag som gjennomgås i ledergruppa. Kompetansehevingstiltak for nytilsatte. Oppsummering. Skolens beskrivelse av sitt forsvarlige system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag er totalt sett litt mangelfullt. Vg1 naturfag oppfyller med 2,5 time mer enn minste årstimer, mens vg3 religion og etikk vil mangle 5 årstimer for elever som ikke trekkes ut til eksamen. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har gitt mer utfyllende tilbakemelding på undersøkelsespunktene fra 1 tertial Skolen dokumenterer eksamensperioden pr årstrinn ST og DH. Skolen har for skoleåret 2014/15 laget system for å følge opp at planlagte undervisningstimer gjennomføres. Systemet har to datoer for å se planlagt undervisning opp mot avholdt, for evt korreksjon i kommende periode. Skolen arbeider med å forbedre kvalitetssikringen av om aktiviteter har faglig innhold i tråd med læreplaner i fag. Når skolen har endelig implementert beskrevne forbedringer synes skolen å ha et forsvarlig system for minste årstimer i fag. Rosthaug Ephorte: 2014/987-7 Ad 1: Skolen beskriver at vedtatt skolerute følges. Planlegging skjer i Extens for å sikre at de ytre rammer for fagenes årstimer overholdes. All tid som medgår til eksamen er opplæringstid, og skolen planlegger undervisning for elever som ikke er trukket ut til eksamen. Skolen bruker normaluker og håndterer avviksuker/-dager. Supplerende opplysninger i tertialmøtet: 38 uker undervisning med 45 minutters økter, årsplan for skolen, periodeplaner m.m. Skolens årsplan for våren 2014 ble ettersendt. Ad 2: Skolen har levert oversikt over årstimer og innhold for vg1 naturbasert aktivitet som viser betydelig overoppfylling av minste årstimer. Skolen har lagt ved årsplan og gjennomføring vg2 samfunnsfag, inkl aktiviteter som gav faget ekstra timer, og avviksdag der faget mistet timer. Basert på årsplanen er det planlagt 85,5 årstimer. En bortfallsdag ble tatt igjen før bortfall faktisk skjedde. Ad 3: Det er ikke vist gjennomføring opp mot planlagte timer, men beskrevet. Jf også pkt 2. vg1 naturbruk har så mange planlagte timer/aktiviteter innrettet

10 mot kompetansemålene at minste årstimer et betydelig overoppfylt. Vg2 narurbruk samfunnsfag anses oppfylt. Ad 4: Skolen håndterer avviksuker-/dager, jf pkt 1. Skolen har klart å sette inn vikar i 90% av alt fravær ved skolen totalt sett, og planlagt aktivitet uten lærer i det resterende. Skolen har system for å erstatte tapt undervisning pga VIP, OD, gjennomføring av elevundersøkelse m.m. Midttime tirsdager brukes til å erstatte tapt undervisning. Ad 5: Skolen beskriver kun at elever som ikke trekkes ut til eksamen skal ha undervisning. Ad 6: Ikke besvart. Ad 7: Ikke besvart. Oppsummering. Skolen beskriver et forsvarlig system som har flere vesentlige momenter med, men har ikke lagt ved egen eksamensplan, og har ikke besvart pkt 6 og 7. Vg1 naturbruk naturbasert aktivitet får vesentlig fler timer enn minste årstimetall, mens vg2 naturbruk samfunnsfag er planlagt med 85,5 årstimer og anses oppfylt i gjennomføring. Skolens svar desember 2014 Ephorte ref 2013/ Skolene leverte eksamensplanen for vår og beskrev hvilke deler av undervisningen som er uproblematisk å gjennomføre i eksamensperioden, og hvilke deler som byr på utfordringer pga knappe ressurser som faglærere og rom. Skolen beskrev organisering av fagdager som en løsning på deler av utfordringen, og elevers egenarbeid med fagoppgaver med innlevering som en annen løsning. Skolen har beskrevet kort rutine/håndtering for faglig/pedagogisk vurdering av om aktiviteter er knyttet til læreplaner i fag med forankring i kompetansemål. Skolen har beskrevet kort hvordan den sikrer kompetanse ved skolen til å planlegge og gjennomføre minste årstimetall. Skolen mangler litt på å håndtere enkelte bortfalte timer i eksamensperioden. Kongsberg Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen har en kort beskrivelse av sitt forsvarlige system. Noen vesentlige momenter er tatt inn i beskrivelsen. Beskrivelsen er noe mangelfull. Skolen gav tilleggsbeskrivelse i tertialmøtet, og oppdaterte rapporten noe etter møtet. Ad 2: Tabellarisk oppsett med beskrivelse for de utvalgte fagene/klassene. Årsplan for hvert av fagene lagt ved. Ad 3: Gjennomføring også tatt inn i tabellene vist i pkt 2. Vg1 service og samferdsel kommunikasjon og service planlagt 146 og gjennomført 144,5 minus 3 = 141,5 Vg2 service og samferdsel engelsk planlagt med 56 men gjennomført 61. Vg3 studiespesialisering historie planlagt med planlagt og gjennomført 114, dvs 1 årstime mer enn minste årstimetall. Alle utvalgte fag får fler timer enn minste årstimetall.

11 Ad 4: Beskrevet forenklet ifm tabellene til pkt 2 og 3. Ad 5: beskrevet ifm tabellene til pkt 2 og 3 og vedlegg heldagsprøveplan vår Ad 6: Skolen beskriver system for å vurdere opplegg/aktiviteter innenfor skolens rammer, mellomledere vurderer slike aktiviteter opp mot kompetansemål i læreplaner. Sier ikke noe om hvordan beslutningen tas hvis de ikke oppfyller. Skolen beskrev muntlig i tertialmøte at skolen har lite aktiviteter som ikke kan rettes mot kompetansemål i fagene. Ad 7: Skolen beskriver at faglærere med undervisningskompetanse planlegger, og evt flere sammen når flere faglærere underviser samme fag. Faglærers årsplaner er tilgjengelige for seksjonsleder for kontroll og oppfølging. Oppsummering. Skolen gir totalt sett en oversiktlig beskrivelse av sitt system for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag, litt mangelfullt for pkt 7. Utvalgte fag viser at elevene får sine årstimer både i planlegging og gjennomføring. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har laget og oversendt rutine for forhold som kunne forbedres, og som synliggjør at skolen har forsvarlig system for minste årstimer i fag. Numedal Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen gir en fyldig beskrivelse av skolens forsvarlige system for å planlegge og gjennomføre minste årstimetall i fag. Mange vesentlige momenter er tatt med. Skolen har i tillegg vedlagt regneark som viser planleggingen av fag for studieforberedende og for felles fag for yrkesfag. Skolen har et forsvarlig system for å planlegge og gjennomføre fellesfag og programfag for studieforberedende utdanningsprogram inkl påbygg, og det samme for fellesfagene for yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen har enkelte mangler for å telle gjennomføring av årstimer i programfag for yrkesfaglige utdanningsprogram. Det siste arbeider skolen med å finne løsning for kommende skoleår. Ad 2: Skolen fikk valgt ut vg2 prosjekt til fordypning. Skolen beskriver planleggingen for PFO i vg2 med 1o uker. Også vist i regneark. Elever som har fått utplassering får lagt flere årstimer i faget enn minste årstimetall, mens elever som ikke har fått utplassering/ikke utplassering hele tiden og som må ta faget på skolen får færre årstimer enn minste årstimer i fag. Det er unntaksvis at elever ikke får utplassering i bedrift. Skolen planlegger å korrigere for dette kommende skoleår. Ad 3: Se pkt 2. Skolen v/timeplanlegger teller gjennomførte timer etter 1. termin og sjekker opp mot lærers egen telling. Ad 4: skolen beskriver håndteringen av avviksdager/avviksuker, og beskriver praksis med innsetting av vikar. Ad 5: Skolen har beskrevet at det legges egen timeplan for resten av skoleåret

12 for å sikre minste timetall i fagene for elevene, når eksamenstrekkene er bestemt. Ad 6: Ikke beskrevet. Ad 7: Ikke beskrevet. Oppsummering Skolen har system for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag. Elever som unntaksvis ikke får utplassering i PFO får for få årstimer, noe skolen retter opp til kommende skoleår. Skolen har også en plan for å sikre bedre kontroll med gjennomførte timer i programfagene for yrkesfag. Når skolen korrigerer sine mangler til kommende skoleår har skolen et godt forsvarlig system for minste årstimetall for elevene i fagene. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har fokusert sitt svar på hovedpunktet for forbedring, prosjekt til fordypning, og planleggingen av årstimer i programfagene i yrkesfagene. Skolen har forbedret systemet for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i prosjekt til fordypning og for de yrkesfaglige programfagene. Videre har skolen i epost dokument på forespørsel tydeliggjort svaret. Justert tilbakemelding legges inn i ephorte fra skolen senere. Skolen synes med de tilbakemeldinger som er gitt å ha et forsvarlig system for minste årstimer i fag for elevene. Ringerike Ephorte: 2014/987-4 Ad 1: Skolen gir en kort generell beskrivelse av skolens forsvarlige system for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag. Skolen legger undervisning over 37 uker, og en uke er for eksamensgjennomføring. Årsplan og eksamensplan vedlagt. Muntlige tilleggsmomenter gitt i tertialmøtet. Ad 2: Skolen har lagt ved regneark som viser planlegging av minste årstimer i de utvalgte fagene. Vg1 studiespesialiserende engelsk planlegges med 7,75 årstime mer enn minste årstimetall, og mulig bortfall er 4,5 årstime. Netto 3,25 timer mer enn minste årstimetall. Vg2 studiespesialisering R1 matematikk er planlagt med 3,75 årstimer mer enn minste årstimetall og mulig bortfall 4 årstimer, dvs netto planlagt med 0,75 årstimer mindre enn minste årstimetall. Ad 3: skolen har ikke noe eget oppfølgingssystem for å sikre at planlagte timer avholdes. Tillitsbasert at planlagte timer blir avholdt. Vikarer kvitterer på vikarskjema for avholdte timer ved læreres fravær. Vg1 studiespesialiserende engelsk mener skolen overholder minste årstimetall fordi faget er planlagt med flere timer enn minste årstimetall selv etter at kjent bortfall er trukket ut. Skolen gjorde selv en tilsv sjekk for vg1 Idrettsfag engelsk og fikk pga flere bortfallstimer en gjennomføring med minus 1,5 årstimer. Vg2 stud spesialisering R1 matematikk har 0,75 årstimer mindre enn minste årstimetall. Skolen beskriver et opplegg med studieøkter med lærer der elever kan få igjen tapte timer for å holde minste årstimetall i fag. Ad 4: Vedlagte regneark viser bortfalt undervisning på avviksdager. Fanges opp ved å planlegge flere årstimer enn minste årstimetall.

13 Ad 5: Eksamensplan vedlagt. Plan for eksamensuke for vg1 og vg2 vedlagt. Skolen oppgir at elevene som ikke trekkes ut til eksamen vanligvis skal ha undervisning. Skolen beskriver undervisningsopplegget for eksamensuka for muntlige eksamener. Ad 6: Skolen beskriver ordning med mellomledere som sikrer at lærerne har gode rammer for undervisningen slik at kravene i lærerplanene oppfylles. Vi har tilsatt planinspektør som sikrer at lover og regler følges. Alle lærerne har kompetanse i fag ved tilsetting og de følges videre opp i seksjonene. Ledelsen vurderer innholdet i undervisningen ved besøk i klassene. Det er et system for klagebehandling som blant annet bygger på at det skal være god kommunikasjon mellom elever og faglærere. Ad 7: Skolen viser til punktene over. Oppsummering. Totalt sett har skolen med mange av de vesentlige momentene for et forsvarlig system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag, men beskrivelser i pkt 1 og 7 kunne vært mer utfyllende. For utvalgte fag/klasser har skolen sannsynliggjort at vg1 stud spesialisering engelsk får minste årstimer i fag, mens det for vg2 stud spesialisering R1 matematikk kan se ut som om det mangler 0,75 årstimer, med mindre elevene har hatt studieøkt som har tatt igjen de 0,75 årstimer. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har utfylt beskrivelsene til pkt 1 og pkt 7. Oppfølgingssystemet for å følge med på at elevene får minste årstimetall i fag er fortsatt tillitsbasert. Skolen trenger derfor et oppfølgingssystem før det kan sies at systemet er forsvarlig, f eks stikkprøvekontroller. Hønefoss Ephorte: 2014/987-6 Ad 1: Skolen har enkel beskrivelse som dekker flere vesentlige momenter for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall. Muntlig tilleggsinformasjon gitt i tertialmøtet, førte til revidert notat fra skolen. Undervisning legges over 38 uker. Aktiviteter som ikke kan henføres til kompetansemål i læreplanene legges til basisgruppemøter og tar ikke av minste årstimetall i fag. Eksamensperiode legges så seint i skoleåret som mulig. Elever som ikke har eksamen får undervisning. Årsplaner og avviksplaner lages. Planlegger fag- og timefordeling i Extens for å sikre minste årstimetall. Ad 2: Vedlagt regneark som viser planlagte timer og gjennomførte timer for de to utvalgte fagene. Vg1 EL elenergi planlagt med 5,5 årstimer mer enn minste årstimetall. Gjennomført med 0,5 årstimer mindre enn minste årstimetall. Vg1 El matematikk planlagt med 3,75 årstimer mer enn minste årstimetall og gjennomført med 7,5 time mer enn minste årstimetall. Ad 3: se pkt 2. Ad 4:Skolen beskriver et system for å håndtere avvik både for programfag og for fellesfag.

14 Ad 5: Skolen har en årsplan som følges. Elevene følger ordinær undervisning ut skoleåret. Undervisningen går som normalt i eksamensperioden. Ingen elever blir permittert i denne perioden. Ad 6: Skolen har mellomledere som sikrer at lærerne har rammer for undervisningen, og som er tett på undervisningen. Regelmessig fagmøter ledet av fagressurs som er med på og dele og sikre kvaliteten i faget. I forbindelse med kunnskapsløftet gjorde skolens elektrofaglærere en grundig jobb i forbindelse med læreplananalyse, for å konkretisere læreplanens mål. Planlagte avvikstimer og/eller -dager forsøkes holdt på et minimum for å unngå at tid tas fra fag uten hjemmel i læreplan. Alle aktiviteter som avviker fra normale ukeplaner skal avklares med områdeleder. Ad 7: Skolens ledelse sikrer at lover og regler følges ved tilsetting av lærere. En sikrer at alle lærerne har kompetanse til å undervise i fag. Skolen legger ut alle årstimer i fagene ved skolestart. Det sikres ved at områdeledere lager et utkast til fag- og timefordeling. Dette kontrolleres og følges opp av kvalitetsleder. Oppsummering Totalt sett har skolen med flere av de vesentlige momentene for et forsvarlig system for planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag, men det er rom for forbedringer. Vg1 EL elenergi fikk 0,5 årstimer mindre enn minste årstimetall. Vg1 El matematikk fikk 7,5 time mer enn minste årstimetall. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen har forbedret sitt forsvarlige system basert på fylkesutdanningssjefens krav til skolenes forsvarlige system for minste årstimetall i fag. Skolen har gjort forbedringer i sitt system. Skolen peker på to forhold som forbedres ytterligere fra skoleåret fordi disse forbedringene er utarbeidet høsten Skolen har for skoleåret et godt nok forsvarlig system. Fra synes systemet å være forsvarlig. Gol Ephorte: 2014/987-9 Ad 1: Skolen gir en kort verbal beskrivelse, men legger ved et omfattende regneark som er skolens hovedverktøy for å sikre planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag. I regnearket ligger også skolens årsplan fordelt. De vesentlige momenter som årsplan, normaluker, avviksdager-/uker, eksamensperiode m.m er med. Alle årstimer angitt i læreplanene er knyttet opp mot lærere. Disse timene og eventuelle avvik fremkommer i lønnssystemet. Ved sykdom eller ved permisjoner jobber elevene etter oppsatte årsplaner i faget og eller det benyttes vikarlærer. Det er timeplanteknisk lagt inn 2 studietimer per uke som fylles med lærerstyrt læringsaktivitet. Genererer 2*0,75t/u*34u=51 timer. Skolen oppsummerer med at summen av punktene over og under, VG1 tillegg, VG2 tillegg og VG3 tillegg gir et positivt bidrag til det antall årstimer som kreves i læreplaner. I tillegg kommer heldagsprøver og ekskursjoner. Ad 2: Skolens planlegging av minste årstimer for de utvalgte fag/klasser vg2 studieforberedende historie er planlagt med 0,2 årstimer mer enn minste

15 årstimer, mens vg3 politikk og menneskerettigheter er planlagt med 6,5 time mer enn minste årstimetall. For begge fag legges det til studietimer med lærerstyrt aktivitet (lærer planlegger, rettleder, er tilgjengelig, vurderer resultatet av aktiviteten.), og timer i fag utover ordinær timeplan, f eks ekskursjoner. Ad 3: Skolen viser til at avholdte timer og evt avvik fremkommer i lønnssystemet. Skolen forklarte i tertialmøtet at årsplanen og regnearket for planlegging av minste årstimer i fag blir kontinuerlig justert for gjennomføringen av undervisningen slik at evt avvik fanges opp også der. Ad 4: Viser til at systemet for planlegging (regnearket med årsplan) tar høyde for evt avvik ved at det ikke legges undervisning på avviksdager/avvikstimer, og viser til vikarinnsetting eller elevstyrte arbeider med oppfølging i lærers fravær. Ad 5: Skolen viser til regnearket for planlegging og årsplanen som er dokumentert der. Ad 6: Skolen beskriver at ved utarbeidelsen av årsplanen blir alle aktivitetene vurdert i forhold til kompetansemålene i læreplanen og hvilke kompetansemål aktivitetene vil inngå under. Muntlig ble det referert at det er en lederoppgave ved skolen å gjøre vurderingen. Ad 7: Skolen beskriver at avdelingslederne har ansvaret for fag- og timefordeling for fagene og lærerne ved avdelingen. Ansvaret er entydig og klargjort for avdelingslederne. Oppsummering Skolen har et godt regnearkbasert system for planlegging og gjennomføring av minste årstimer i fag som har med de vesentlige momenter. For de utvalgte fagene/klassene er det planlagt og gjennomført minste årstimer for vg2 studiespesialisering historie, og det er planlagt og gjennomført 6,5 timer mer enn miste årstimer for vg3 studiespesialisering politikk og menneskerettigheter. Elevene får minste årstimetall ved bruk av lærerstyrte studieøkter og timer i fag utover ordinær timeplan (ekskursjoner som eksempel) som fanger opp bortfall. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen beskriver ytterligere systemet skolen har for å sikre minste årstimetall for elevene i fagene. Svaret er utfyllende. Skolens synes å ha forsvarlig system med de opplysninger som er gitt. Ål Ephorte: 2014/ Ad 1: Skolen har laget et system for planlegging av minste årstimer i fag som gir elevene totalt 105 timer mer enn summen av minste årstimetall for alle fag. Dermed er stort rom for evt bortfall av undervisning. Systemet gjør at skolen ikke har regnskap/telling av gjennomførte årstimer, da det er såpass stor overdekning av årstimer i planleggingen av fagene. Ad 2: Skolens årsplan lagt ved. Regneark som viser planlagte timer i programfag for vg1 og vg1 i bygg og anleggsteknikk lagt ved. Forklarende tekst gitt. Ovesikt

16 over alle skolens fagøkter for alle klasser vedlagt. Vg1 BA tegning og bransjelære planlagt med 1,75 årstimer mer enn minste årstimetall. I tillegg kommer 5 fagøkter a 1,5 årstime = 7,5 årstimer i tillegg for faget. Samlet planlagt 9,25 årstimer mer enn minste årstimer i fag. Totalt er programfagene planlagt med 33 årstimer mer enn minste årstimer i fag. Vg2 BA kroppsøving planlagt med Vg 2 BA kroppsøving er planlagt med 1 årstime mer enn minste årstimetall pluss to fagøkter a 1,5 årstimer som gir 3 ekstra årstimer, dvs samlet 4 årstimer mer enn minste årstimetall. I tillegg kommer Farmendag og vinteraktivitetsdag som i stor grad oppfyller kompetansemål i kroppsøvingsfaget. Ad 3: For vg1 BA tegning og bransjelære er det bortfall med 4,9 årstimer. Netto gjennomfører skolen 4,35 årstimer mer enn minste årstimer i fag. For vg2 BA kroppsøving gjennomføres et sted mellom 4-10 årstimer mer enn minste årstimetall i faget da det ikke er bortfall av timer. Ad 4: Skolen beskriver at avvik fanges opp av ekstratimene som gis, evt bytter dagsplan dersom en ukedag får for mange bortfallsdager pga helligdager, annen aktivitet som ikke går mot fagets kompetansemål. Ad 5: Skolen beskriver at elever som skal ha eksamen gjennomfører den, øvrige elever får vanlig undervisning. Ad 6: Skolen gjennomfører ikke vurderinger av om utenomfaglige aktiviteter har et innhold i tråd med kompetansemålene i fagene fordi skolen planlegger et tilstrekklig antall årstimer utover minste årstimetall som mer enn dekker opp for vet bortfall. Skolen beskriver hvilke aktiviteter som gjennomføres. Ad 7: Skolen viser til at lærere som underviser er kvalifisert. Teammmøter holdes jevnlig der arbeidsplaner diskuteres. Det holdes avdeliengsmøter og særmøter der innholdet i oppæringens ulike deler drøftes. Muntlig tilleggsinformasjon gitt i tertialmøtet. Oppsummering Skolen har forsvarlig system for planlegging og oppfølging av at undervisning er avholdt ved at skolen legger ut flere timer til elevene i fagene enn minste årstimetall. For begge utvalgte fag/klasser gjennomfører skolen flere årstimer enn minste årstimetall. Skolens svar november 2014 Ephorte ref 2013/ Skolen synes å ha forsvarlig system. Skolen kan videreutvikle ytterligere ved bruk. Skoleeiers forsvarlige system Skoleeiers krav til et forsvarlige system for de videregående skolenes planlegging og gjennomføring av minste årstimetall i fag var som vist til i HUU saken fra , og som ble sendt fylkesmannen for å lukke avviket etter tilsynet.

17 Gjennomgangen av skolenes rapportering, og utdanningsdirektørens gjennomgang med fylkesutdanningssjefen og rektorene av gjeldende rett og krav til forsvarlig system 26. mars 2014, har medført at skoleeier har: videreutviklet kravet til skolenes forsvarlige system for minste årstimetall i fagene (se vedlegg) videreutviklet skoleeiers forsvarlige system for å undersøke og følge opp at skolen sikrer minste årstimetall i fag (se vedlegg). Krav til skoleeiers forsvarlige system og krav til skolenes forsvarlige system for å sikre minste årstimetall publiseres i kvalitetssystemet for sektoren under

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

Temanotat 8/2011. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2011. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2011 Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2011 Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring Utgitt i seksjon

Detaljer

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen Rapport fra Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen Overlevert til Utdanningsdirektoratet 4. februar 2010 Innhold 1 INNLEDNING 2 1.1 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSGRUPPEN 2 1.2 MANDAT OG SAMMENSETNING 2

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer