Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2008"

Transkript

1 Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2008 Innhold Innledning... 2 Om NORADAPT prosjektet... 2 Aktiviteter frem til nå... 2 Videre fremdrift... 2 Stavanger kommune... 3 Voss kommune... 4 Flora kommune... 5 Hammerfest kommune... 5 Bergen kommune... 6 Fredrikstad kommune...7 Unjárgga gielda/nesseby kommune... 8 Høylandet kommune...10 Vedlegg 1: KONTAKTPERSONER NORADAPT Vedlegg 2: Utkast til struktur for utarbeiding av lokale framdriftsplaner for NORADAPT prosjektet... 13

2 Innledning Hensikten med dette dokumentet er å gi en orientering til samarbeidspartnere i NORADAPT prosjektet om status per august 2008 og å gi en oversikt over hvilke sektorer og tema vi har kommet frem til i de ulike for slik å klargjøre mulige tematiske koblinger mellom. Om NORADAPT prosjektet Prosjektet retter oppmerksomheten mot kommunal forvaltning og deres rolle i å analysere klimasårbarhet og utvikle strategier for lokal klimatilpassning. Målet med prosjektet er å forstå hvordan klimaendringer henger sammen med samfunnsendringer generelt. Det eksisterer lite forskning på området som fokuserer på samspillet mellom endringer i klima, og endringer i sosioøkonomiske og institusjonelle forhold. Prosjektet skal se på hvordan dette samspillet former og påvirker sårbarhet og tilpasning til klimaendringer på kommunenivå i Norge. Aktiviteter frem til nå I løpet av 2007 ble det holdt flere møter mellom forskningsinstitusjonene hvor bl.a. utvelgelse av kommuner ble avklart. Kommunene ble valgt ut fra geografi, kommunetype, og naturtype. De åtte som ble spurt om de var interessert i å delta i prosjektet ble med. Bergen, Flora, Fredrikstad, Hammerfest, Høylandet, Unjàrgga/Nesseby, Stavanger og Voss er nå deltagere i prosjektet. Seminaret i Fredrikstad mars 2008 var første felles møte mellom forskning og forvaltning. Stavanger og Hammerfest kommune kunne dessverre ikke delta på seminaret, men de resterende deltok aktivt med presentasjoner. I forkant av seminaret ble det sendt ut et notat med bakgrunnsmateriale til. Dette inkluderte spørsmål om organisering av prosjektet, koblinger til beredskaps, energi, og klimaområdet, tematisk innretning, sektorinnretning og spesielle problemstillinger for hver enkelt kommune. I løpet av vår og sommeren 2008 ble det avholdt oppstartsmøter i samtlige av prosjekt med unntak av Høylandet, som ble holdt i september. På disse møtene diskuterte forskerne og representantene for kommunen blant annet hvilke sektorer og tema prosjektet skulle fokusere på. Prosjektseminar i Oslo 14. Oktober samlet deltagere fra samtlige prosjektkommuner, med et unntak, og forskerne fra Vestlandsforskning, Østlandsforskning, CICERO og met.no. Se eget referat for mer detaljer. Prosjektrapporten som sammenfatter internasjonale erfaringer med klimasårbarhetsanalyser ogtilpasning er nå ferdigstilt. Den kan lastes ned fra Vestlandsforsking sine hjemmesider 1. Videre fremdrift En detaljert fremdriftssplan er vist I vedlegg. Nedskalerte klimascenarier: Første runde med levering av klimascenarier er på trappene. Her forventer vi scenarier for perioden , inkludert scenarier for normaltemperatur og normalnedbør på kart i høy målestokk. CICERO og met.no jobber med å omsette s ønsker til scenarierprodukter. Det viste seg at listen med 1 2

3 klimaelementer for nedskalering som vi sirkulerte i forkant av arbeidseminaret den var vel optimistisk med tanke på hva som faktisk er mulig pr i dag. En revidert oversikt over hvike klimaelementer som kan nedskaleres, samt mulige kombinasjoner av klimaelementer er under utarbeidelse. Samfunnscenarier Tor Selstad kan begynne sitt arbeid med lokale samfunnscenarier i 1 kvartal. VF har i samarbeid med Selstad laget et notat som presenterer samfunnscenarier for Norge som i mellomtiden kan tjene som et utgangspunkt for det lokale arbeidet med samfunnscenarier. Stavanger kommune Stavanger kommune er en foregangskommune på mange måter. Kommunen vedtok klima og energiplan allerede i 2001 og Miljøplan i 1997, med svært ambisiøse mål. Nå har arbeidet startet med å rullere disse planene og NORADAPT prosjektet er knyttet opp til denne prosessen. Randaberg, Sola og Sandnes kommune er også med på prosjektet Prosess Politisk: KBU. Kommuneplanprosjektgruppe, og syv temagrupper Kobles mot rullering av Klima og Miljøplaner Opprettet egen referansegruppe for NORADAPT prosjektet og Klimatilpasning, medlemmer fra kommuner og fylkesmann. Kontaktperson miljøvernsjef Olav Stav Fremdrift Fremdtiseminar ifb med planrullering høst 08 Sårbarhetskartlegging vinter 08 Tematisk innretning Landbruk Uønskede arter Sopp og råte Sesong Temperatur Sesong Nedbør Vintertemperatur Min. temperatur Nedbør Repr for næring Mattilsynet Byggningsmasse Kommunal infrastruktur Fukt og råte Ekstremvær Skred Stormflo Avrenning Flom Skred Vind Lavtrykksbane Langvarig regn med påfølgende kraftig regn Havnivåstigning 3 Kommune Byggenæring Kommune

4 Voss kommune Voss kommune har klima og energiplan fra 2004 som skal rulleres i Kommunen vil avgrense tema til landbruk. Prosess Vedtak i utval for miljø og kultur Kobling mot rullering av klima og energiplan ( 2008) og rullering av kommuneplan ( ). Resultatene vil også inngå i ROS analyse. Gunnar Bergo, kommunalsjef i Voss kommune Knut Hjørnevik, Voss Bonde og Småbrukarlag, Sverre Jostein Kvistad, landbrukssjef i Voss kommune, Ingvild Leira, Voss Forsøksring, Olav Rio Holstad, Voss Bondelag. Skogbruksjef (var ikke inkalt til 1. møte, men vil bli det til neste møte). Eventuell utvidelse av gruppen med tanke på gårdsturisme og lokalmat vil bli vurdert. Fremdrift Oppstartsmøte på Voss 15 mai. VF venter på svar fra Voss med mer detaljerte ønsker om klimaparametre Møte med Tor Selstad, Eli og Hanna tidlig høst 08 Sårbarhetskartlegging høst / vinter 08 Tematisk innretning Landbruk Vekstvilkår i landbruket Skogbruk Gardsturisme/ lokal mat Nedbør: ekstrem og middel, per måned Temperatur: per måned, per døgn i visse perioder (for eksempel på våren i forhold til våronn perioder) Antall dager under null (for å indikere frost/ikke frost). Spesielt interessant på våren Ekstremvind (i forhold til stormfelling av skog) Snødekke, per måned Snøsmelting og regn (flomrelatert) Vekstsesong Vekstgrader Flom Repr for kommunen, forsøksring i landbruket og landbruksorg. 4

5 Flora kommune Flora er ein av kommunane i vest som først sette klimasårbarheit og tilpassing på dagsorden. I fekk dei merksemd for å ha innført krav til byggjehøgd over havnivå. I samband med deltaking i ulike klimaprosjekt har Flora nedsett ei klimagruppe under leiing av ein koordinator. Kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplan for Fanøy og Rognaldsvåg, beredskapsplanlegging og ROS. Temaplan for sakshandling av vindkraft og småkraft, kommuneplanen sin samfunnsdel. Prosess Generell tilknyting til ROS arbeidet Planlegging/utskiftning av ledningsnett innan vatn og avløp. Lokal energi og klimaplanlegging. Gruppe i Flora kommune med 6 medlemmer (koordinator: Aart Verhage) Fremdrift Tematisk innretning Helse Folkehelse Auke i temperatur og nedbør Kommunen og kommunehelsetenesta Oppdrett Endra vilkår for oppdrett Auke i vasstemperatur, havnivåstiging Kommuneadministrasjon ROS Auke i temperatur/nedbør/ vind, havnivåstiging Skule Undervisning Innsikt i klimaendringar og behov for lokal tilpassing Kommunen og oppdrettsaktørar Kommunen Eit utval skular og kommunen Hammerfest kommune Hammerfest har lang erfaring i å tilpasse seg et tøft klima. Har tidligere deltatt i flere forskningsprosjekter hvor det bla har vært fokus på naturskade og ekstremvær. I NORADAPT blir fokus på byggningsmasse og kommunalinfrastruktur, da andre sektorer (fiskeri og olje og gass dekkes inn av CICEROs CAVIAR prosjekt). Tilknyttet sektor for teknisk drift og planutvikling. 5

6 Prosess Lokale ROS analyser og arbeid med miljø og klimaplan Ledes av Tom Erik Ness, Miljøvernrådgiver, medlemmer fra teknisk drift, beredskap og arealplan Fremdrift Tematisk innretning Byggningsmasse Kommunal infrastruktur Skredsikring Flomsikring Skredsikring Flom sikring Vinterflom Skred Stormflo Nedbør/temp sesong, dgn middel. Vind Lavtrykksbane Havnivåstigning Vinterflom Skred Stormflo Nedbør/temp sesong, dgn middel. Vind Lavtrykksbane Havnivåstigning Bergen kommune Bergen kommune var den første kommunen som fikk egen klimaplan i 1999, og i mai 2008 opprettet de stillingen klimasjef. Kommunen har i senere år gjennomført en omfattende ROS analyse og kartlegging av fare for skred, flom, kraftig vind, kraftig nedbør, høy vannstand og bølgehøyde. Prosess Fremdrift Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Delprosjekt i arbeidet med klima og energihandlingsplan. Søkes implementert i arbeidet med ROS analysen (+ temaapporter) som ble utarbeidet i forbindelse med rullering av kommunaplanens arealdel. Det er opprettet en "faggruppe" med representanter fra alle relevante etater/avdelinger i kommunen. Prosjektorganisasjon klar høsten Klima og energihandlingsplanen skal være ferdig i løpet av. 6

7 Tematisk innretning Bergen sentrum m/ bygningsmasse, infrastruktur og næringsliv. Havnivå Ekstremvær (storm) Flom (overvann) Bølgehøyde Generell økning av havnivået Stormflo Nedbør Næringslivet Bergen kommune Arealplanlegging Flom Nedbør Bergen kommune Infrastruktur Ras Nedbør Bergen kommune Vind Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune er en foregangskommune på flere måter i miljøsammenheng. Kommunen var vertskap for den såkalte Fredrikstadkonferansen i 1998, og har deltatt i en rekke større utviklingsprosjekt på miljøområdet opp gjennom årene. Sist i rekken er at kommunen deltar i Miljøverndepartementets satsing Fremtidens byer, som bl.a. skal arbeide med temaet klimatilpasning 2. Prosess Bystyrevedtak mai 2007 (klima og energiplan), orientere utvalg og formannskap i april 2008, og løpende orientering til strateginivå. Selvstendig analyse, men koblet til beredskapsplan, VA plan, kommuneplan og landbruk. Ledes av Rolf Petter Heidenstrøm Rådmannens ledergruppe, prosjektgruppe med underliggende temagrupper og referansegruppe Fremdrift 2. Kv. 08 Avklare analyseopplegg i dialog med VF 3. Kv. 08 gjennomføre datainnsamling herunder eventuelt få nye nedskaleringer fra met.no 3. Kv. 08 felles arbeidsseminar for alle temagruppene 4. Kv. 08 Rapportering fra temagruppene 3 og 4 kv. 08 Utarbeide et samlet samfunnsscenario 4. Kv. 08 Rapportering 1. Kv 09. Utarbeiding av den samlede lokale klimasårbarhetsrapporten 2 Jf 7

8 Tematisk innretning Kommunal infrastruktur Arealbruk Jordbruk og naturforvaltning Uavklarte tema: Helse Næringsliv KLimaflyktninger vann, avløp, veier, ledningsnett sårbarhet av utbyggings trender, arealplanlegging som virkemiddel for å redusere sårbarheten, kobling sårbarhetsutslippsproblematikk Nedbør/Sesong/ekstremer Nedbør/Døgn/Ekstremer Nedbør/Time/Middel Vind/dgn/ekstremer Havnivåstigning Temp/sesong/middel Nedbør, sesong ekstremer Nedbør Døgn ekstremer Timesnedbør Flom skred 0 passering Havnivåstigning Temp sesong Nedbør/Sesong/ekstremer Nedbør/Døgn/Ekstremer Nedbør/Time/Middel Flom skred Snøsmelting Vekstsesong Vekstgrader Unjárgga gielda/nesseby kommune Unjárga/Nesseby er en samisk kommune som har lange tradisjoner knyttet til naturbruk og flerbruksnæring. Reindrift, jordbruk og fiske utgjør fortsatt et viktig næringsgrunnlag i kommunen, sammen med blant annet servicenæringer og offentlige tjenester. I NORADAPT har Unjárgga gielda/nesseby kommune valgt å fokusere på landbaserte aktiviteter som jordbruk/sauehold, reindrift, reiseliv og bruk av utmark i forbindelse med matauk og friluftsliv. Prosess Teknisk virksomhet og sektor for samfunnsutvikling. Kommunalt basert styringsgruppe og utvidet arbeidsgruppe/referansegruppe Kobles mot kommunens klima og miljøplan og rullering av Kommuneplanen Oppretter egen referansegruppe for NORADAPT prosjektet med deltakere 8

9 fra kommunen og representanter for reindrift, landbruk og reiseliv Fremdrift Seminar om fremtidsscenarier høst 08 Sårbarhetskartlegging vinter 08 Tematisk innretning Reindrift Landbruk Reiseliv Gen. Utmarksbruk Beiteforhold Nye arter Skadedyr/sykdommer Isforhold vann/elver i forb m flytting Mildværsperioder vinterstid med fare for isdannelse i beiteområdene Nye arter Vekstsesong Fôrkvalitet Skadedyr/Sykdommer Sesonglengde, vinter/sommer Snøforhold + snømengde, vinter Isforhold vann/elver, vinter Vindforhold for fjordfiske, sommer Sesonglengde, vinter/sommer Økosystemforandringer? (bl.a. etter lauvmakken) Skadedyr/Sykdommer (flora og fauna) Sesong temp, min/max og dgn middel Nedbør/temp sesong Sesong temp, min/max og dgn middel Nedbør/temp sesong Nedbør/temp sesong Vind/vindretning Sesong temp, min/max og dgn middel Nedbør/temp sesong Vind/vindretning 9

10 Høylandet kommune Høylandet er en liten landbrukskommune i Indre Namdalsregionen i Nord Trøndelag. Kommunen har hele 45 % av arealet i Nord Trøndelag fylke, men kun 7 % av innbyggertallet. Kommunen ser det som en utfordring å opprettholde innbyggertallet. Næringsgrunnlget er basert på jord og skogbruk. Det er også et par reindriftsgrupper i kommunen, hvorav den ene er sør samisk. Prosess Vedtak i formanskapet. Arbeidsgruppe med plansjef som kontaktperson Kobles mot rullering av ROS analyser, Kommuneplanen og interkommunal klima og energiplan. Arbeidsgruppe Fremdrift Deltagelse på NORADAPT seminaret Sårbarhetskartlegging vinter 08 (?) Tematisk innretning Naturskade infrastruktur og bygninger Jordbruk Eystein Fiskum Flom Vinterflom Kvikkleireskred Mulighet nye arter Økt vekstsesong Isbrann ved islag ødelegger spiring Vært prolem med tørke på sommeren siste år Snøsmelt og regn regn på frossen mark 0 plassering, antall Sesongvise endringer i temperatur Sesongvise endringer i nedbør Hyppighet av dager med temp rundt 0 grader Nedbør sommermånedene i forhold til intensitet og fordeling over vekstsesongen Varmesum i vekstsesongen Skogbruk Eystein Fiskum Reindrift Eystein Fiskum Økt produktivitet problem med avvirkning hvis det ikke er tele i bakken Beiteforhold Isforhold vann/elver i forb m flytting Mildværsperioder vinterstid med fare for isdannelse i Temp < 10 0 C [Samme som over] [Samme som over] 10

11 Jakt, fiske og friluftsliv Eystein Fiskum beiteområdene Tidlig snøsmelting gir mindre vassføring i elvene på sommeren > dårligere laksefiske Klimaendringenens påvirkning på rovdyr og annet vilt [Samme som over] 11

12 Vedlegg 1: KONTAKTPERSONER NORADAPT 3 Kontaktpersoner i Navn Epost Tlf Kommune Rolle Hugo Kindt Stavanger Beredskapsrådgiver Olav Stav Stavanger Miljøvernsjef Oddleiv Nilsen Nesseby Virksomhetsleder Stian Lindegård Nesseby Rådman Per Vikse Bergen Miljøvernsjef/Lokal prosjektleder Tom Eirik Ness Hammerfest Miljørådgiver/Lokal prosjektleder Gunnar Bergo Voss Kommunalsjef utvikling/lokal prosjektleder Aart Verhage Flora Plansjef /Lokal prosjektleder Arne Johs. Kjøglum Høylandet Plansjef/Lokal prosjektleder Jo Arne Kjøglum Høylandet Utvalgsleder Rolf P. Heidenstrøm Fredrikstad Miljørådviger/Lokal prosjektleder Forskergruppen Navn epost Tlf Institusjon Rolle Grete K. Hovelsrud CICERO Seniorforsker Prosjektleder oppfølging Høylandet Carlo Aall VF Forskningsleder Prosjektleder VF og oppfølging Fredrikstad Tor Selstad ØF/HiL Professor samfunnscenarier Hans Olav Hygen Met.no Forsker nedskalering klimascenarier Eli Heiberg VF Forsker oppfølging Voss og Bergen Kyrre Groven VF Forsker oppfølging Flora og Bergen Idun A. Husabø VF Forsker oppfølging Flora Frida Ekstrøm VF Trainee oppfølging Fredrikstad Rita B Kvigstad CICERO Prosjektkoordinator Halvor Dannevig CICERO Forsker oppfølging Stavanger og Hammerfest Stine Rybråten CICERO Phd kandidat oppfølging Nesseby 3 Oppdatert

13 Vedlegg 2: Utkast til struktur for utarbeiding av lokale framdriftsplaner for NORADAPT prosjektet Hovedfaser og deloppgaver Ansvar Dato 4 Produkt Status 1) Avklare og detaljere metodisk tilnærming i prosjektet Dokumentere internasjonale erfaringer og Forskerne 1 3kv 2008 Rapport OK okt 2008 valg av metodisk tilnærming i prosjektet 2) Rekruttere kommuner og avklare hva ønsker å arbeide med Arbeidsseminar 1: Oppstartseminar med Forskerne 1kv 2008 Seminar OK Møterunde i alle Forskere og 1kv 2kv 2008 Møtereferat OK Identifisere tematiske avgrensninger og Kommunene i dialog 2 3kv 2008 Dokumentert i OK etablere arbeidsgrupper for hvert tema og/eller overgripende arbeidsgruppe i hver kommune med forskerne samlet internt notat 3) Utarbeide lokale klimasårbarhetsanalyser Arbeidsseminar 2: Forberede arbeidet med å lage lokale klimasårbarhetsanalyser Forskere og 3kv 2008 Seminar OK Avklare hvilken type dokumentasjon klimasårbarhetsanalysen og klimatilpasningstrategiene skal munne ut i 3.1) Konsekvenser av klimaendringer Lage første utvalg av nedskalerte klimascenarioer fra met.no Drøfte sårbarhet innen utvalgte tema ut fra første utvalg av nedskalerte klimascenarioer (Eventuelt) avklare behov for supplerende nedskalerte klimadata (Eventuelt) få supplerende nedskalerte klimadata fra met.no (Eventuelt) ny drøfting og oppsummering av klimasårbarhet innen utvalgte tema Oppsummere skriftlig (i en eller annen form) den lokale sårbarheten i forhold til klimanedskaleringene 3.2) Konsekvenser av samfunnsendringer Sende ut rapport til som beskriver hvordan samfunnsscenarioet er tenkt utarbeidet Avklare hvem som skal involveres i med å lage samfunnssenarioer Gjennomføre en møterunde med samtlige kommuner Lage en samlet beskrivelse av samfunnsscenarioet og en egen rapportering for hver kommune Drøfting lokalt av scenariorapporten og kommentering av denne Kommunene 4 kv 2008 Internt notat/ epost Forskerne etter bestilling fra Kommunene i dialog med forskerne Kommunene i dialog med forskerne Forskerne Kommunene i dialog med forskerne Kommunene i dialog med forskerne 3 4kva 2008 I løpet av 1kv I løpet av 1kv I løpet av 1kv I løpet av 2kv I løpet av 2kv Nedskaleringer (notater) Referater/epost Internt notat/epost Nedskaleringer (notater) Internt notat/epost Rapport fra hver enkelt kommune Forskerne 4kv 2008 Internt notat OK Kommunene Forskerne og Forskerne i dialog med Kommunene I løpet av 4. kv 2008 I løpet av 1kv 2kv I løpet av 2kv I løpet av 3kv Internt notat/epost Møter Rapport Møtereferat Snart ferdig 4 kv = kvartal 13

14 3.3) Sammenstille konsekvenser av klima og samfunnsendringer Innspill til hvordan kan Forskerne sammenstille resultatene fra 3.1 og 3.2 Sammenstille resultatene fra 3.1 og 3.2 Kommunen i dialog enten innen hver arbeidsgruppe og/eller med forskerne på tvers av temaene og da samlet for hele kommunen, og oppsummering av dette i en skriftlig rapport Arbeidsseminar 3: Oppsummere arbeidet med å lage lokale klimasårbarhetsanalyser og forberede arbeidet med å lage lokale klimatilpasningsstrategier Oppsummering av resultatene og foreløpige erfaringer fra fase 3 4) Utarbeide lokale klimatilpasningsstrategier Innspill til hvordan kan utarbeide lokale klimatilpasningsstrategier Lokale prosesser knyttet til det å utarbeide lokale klimatilpasningsstrategier innen hver enkelt temagruppe og/eller samlet sett for alle tema Oppsummering av de lokale prosessene i et dokument fortrinnsvis en plan /strategidokument (for eksempel kommunedelplan) som behandles politisk Arbeidsseminar 4: Oppsummere arbeidet med å lage lokale tilpasningsstrategier 5) Oppsummere erfaringer i Intervjurunde i Arbeidsseminar 5: Sluttseminar med oppsummering av erfaringer og drøfting av konklusjoner og anbefalinger mhp s rolle og handlingsrom når det gjelder klimatilpasning Forskere og Forskerne Forskerne Kommunene i dialog med forskerne Kommunene i dialog med forskerne Forskere og Forskerne i dialog med Forskerne i dialog med I løpet av 2kv I løpet av 4kv I løpet av 4kv I løpet av 4kv 4kv 1kv kv 2kv kv kv kv 2010 Internt notat Seminar Rapport Internt notat Møtereferat (Plan)dokument Møte Møte Utarbeiding av sluttrapport Forskerne 4kv 2010 Rapport 14

Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2009

Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2009 Statusrapport for NORADAPT prosjektet oktober 2009 Innhold Innledning... 2 Om NORADAPT prosjektet... 2 Aktiviteter frem til nå... 2 Neste skritt... 3 Utvikling i de enkelte kommuner... 4 Bergen kommune...

Detaljer

Referat NORADAPT prosjektseminar i Forskningsparken Oslo 14.10 2008

Referat NORADAPT prosjektseminar i Forskningsparken Oslo 14.10 2008 Referat NORADAPT prosjektseminar i Forskningsparken Oslo 14.10 2008 1)Innledning og presentasjonsrunde Tilstede Hugo Kind (Stavanger kommune), Per Vikse (Bergen kommune), Tom Eirik Ness (Hammerfest kommune),

Detaljer

Havstigning, vått og vilt - hva gjør vi?

Havstigning, vått og vilt - hva gjør vi? Havstigning, vått og vilt - hva gjør vi? Eli Heiberg, Vestlandsforsking BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2008 Fremtidsbyen Bergen 28. november i Grieghallen Disposisjon Innledning om arbeidet med klimatilpassing

Detaljer

Veiledere og prosjekter

Veiledere og prosjekter Veiledere og prosjekter Nettverkssamling Sandnes 16.April 2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Veiledere Veileder nettportalen De viktigste veilederne Kunnskapsgrunnlaget Klimaendringer

Detaljer

Hvordan bruke samfunns-scenarier i arbeidet med tilpasning til klimaendringer?

Hvordan bruke samfunns-scenarier i arbeidet med tilpasning til klimaendringer? NORAdapt prosjektet Hvordan bruke samfunns-scenarier i arbeidet med tilpasning til klimaendringer? Eli Heiberg, Vestlandsforsking Fremtidens byer Bergen 26 jan. 2010 Hvorfor samfunnsscenarier? 1. Effektene

Detaljer

NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway Sluttrapport Bob van Oort, Grete K. Hovelsrud, Halvor Dannevig, Stine Rybråten. October 2012 CICERO Center for International Climate and Environmental

Detaljer

Klimaendringenes utfordringer og konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Hvordan prioritere riktige tiltak?

Klimaendringenes utfordringer og konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Hvordan prioritere riktige tiltak? Klimaendringenes utfordringer og konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Hvordan prioritere riktige tiltak? Presentasjon på seminaret Tilpasning til nye værforhold - klimatilpasninger

Detaljer

For å gjøre opp status i forhold til prosjektet og danne et rammeverk for møtet startet dagen med presentasjoner fra forskerne.

For å gjøre opp status i forhold til prosjektet og danne et rammeverk for møtet startet dagen med presentasjoner fra forskerne. NORADAPT Prosjektmøte Bergen, 21. 22. Oktober, 2009 Dag 1 Forskerpresentasjoner For å gjøre opp status i forhold til prosjektet og danne et rammeverk for møtet startet dagen med presentasjoner fra forskerne.

Detaljer

Klimatilpasning praktisk oppfølging i kommune-norge Erfaringer fra arbeid i kommunene

Klimatilpasning praktisk oppfølging i kommune-norge Erfaringer fra arbeid i kommunene Klimatilpasning praktisk oppfølging i kommune-norge Erfaringer fra arbeid i kommunene Ingrid Sælensminde, forskar Vestlandsforsking Dette skal jeg snakke om: 1. Kommunenes ansvar når det gjelder klimatilpasning

Detaljer

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Presentasjon på samling II i Analysedugnadsprosjektet Skei, 20.03.2012 Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Disposisjon 1. Tilpassing til kva? 2. Hovudstrategiar

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Klimaanalyse: Kunnskap og usikkerheter om fremtidige klimaendringer i Norge Disposisjon 1. Introduksjon: Klimaanalyse innen et

Detaljer

Klimaprosjekt Troms: Lokal tilpasning til et klima i endring gjennom planlegging

Klimaprosjekt Troms: Lokal tilpasning til et klima i endring gjennom planlegging Klimaprosjekt Troms: Lokal tilpasning til et klima i endring gjennom planlegging Stormflo, Nordsjeteen Tromsø november 2011. Foto: Nordlys Lill-Hege Nergård rådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor et klimaprosjekt

Detaljer

Samspel mellom klima- og samfunnsendringar

Samspel mellom klima- og samfunnsendringar Samspel mellom klima- og samfunnsendringar Presentasjon på seminar om klimasårbarheit og klimatilpassing Florø samfunnshus, mandag 8. juni Arrangert av Klimatilpassingsutvalet Carlo Aall Forskingsleiar

Detaljer

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Utfordringsnotatet Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Innhold Klimaendringer i Sogn og Fjordane Konsekvenser, sårbarhet og tilpasning Lokale konsekvenser av en ambisiøs

Detaljer

Klimatilpasning i planarbeid. Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13.

Klimatilpasning i planarbeid. Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13. Klimatilpasning i planarbeid Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13. mars 2012 Agenda Innledning - Hva er klimatilpasning? Forventede konsekvenser

Detaljer

NORADAPT seminar. 5. - 6. mars 2008. Arrangert av CICERO Senter for klimaforskning og Vestlandsforsking. i samarbeid med

NORADAPT seminar. 5. - 6. mars 2008. Arrangert av CICERO Senter for klimaforskning og Vestlandsforsking. i samarbeid med NORADAPT seminar 5. - 6. mars 2008 Arrangert av CICERO Senter for klimaforskning og Vestlandsforsking i samarbeid med Meteorologisk institutt og Østlandsforskning Seminarrapport Innholdsfortegnelse Introduksjon...

Detaljer

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning DSB Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klimatilpasningsseminar Fylkesberedskapssjef

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid.

Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid. Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Møte i Kristiansand 18. juni 2010 Samarbeid om klimatilpasning,

Detaljer

www.vestforsk.no Tilpasning til klimaendringer: den nye store utfordringen for beredskaps-norge?

www.vestforsk.no Tilpasning til klimaendringer: den nye store utfordringen for beredskaps-norge? Tilpasning til klimaendringer: den nye store utfordringen for beredskaps-norge? Innlegg på konferansen SAMFUNNSSIKKERHET OG NYE TRUSSELBILDER Nasjonal konferanse Universitetet i Stavanger 03. Januar 2011

Detaljer

Klimatilpasning i arealplanlegging. Videreutdanningstilbud ved HSF. Klimatilpassing i arealplanlegging

Klimatilpasning i arealplanlegging. Videreutdanningstilbud ved HSF. Klimatilpassing i arealplanlegging Klimatilpasning i arealplanlegging Videreutdanningstilbud ved HSF Klimatilpassing i arealplanlegging Eli Heiberg Møte med Statens naturskadefond 16 sept. 2015 Klimatilpasning i arealplanlegging 10 studiepoeng

Detaljer

CICERO senter for klimaforskning Forskningsleder Nordlandsforskning

CICERO senter for klimaforskning Forskningsleder Nordlandsforskning Grete GeteK. Hovelsrud esudutvalgsmedlem, e CICERO senter for klimaforskning Forskningsleder Nordlandsforskning NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet

Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Risiko- og sårbarhet Risiko- og sårbarhet (ROS) 23.05.16 Innhold Klimaendringer... 3... 3 Høyere temperatur... 3 Mer økt og ekstrem nedbør... 3 Havnivåstigning... 3 Vind...

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk

Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk Innlegg under møte mellom Flora kommune, Beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking Florø, 26. januar

Detaljer

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Den Norske Forsikringsforening 21/11 2007 John Smits, Statsmeteorolog Men aller først litt om Meteorologisk institutt

Detaljer

Kommunens arbeid med usikkerhet

Kommunens arbeid med usikkerhet Kommunens arbeid med usikkerhet Luft Lokal luftforurensing er mer enn klimagassutslipp - støv, NOx - topografi (høye fjell og dype daler...) - vær (normalt gunstig...) - infrastruktur ( all trafikk må

Detaljer

1. Visualisering av klimaendringer. 2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer. 3. Regionale nettverk. 4. Klimaprojeksjoner

1. Visualisering av klimaendringer. 2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer. 3. Regionale nettverk. 4. Klimaprojeksjoner . Samarbeidsområdene www.framtidensbyer.no Samarbeidsområder klimatilpasning 1. Visualisering av klimaendringer 2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer 3. Regionale nettverk 4. Klimaprojeksjoner

Detaljer

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, 05.11.2014 Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre

Detaljer

Klimatilpasning. : Byomforming 2009 Utfordringer for fremtidens byer : 6. 7. januar 2009

Klimatilpasning. : Byomforming 2009 Utfordringer for fremtidens byer : 6. 7. januar 2009 Klimatilpasning : Byomforming 2009 Utfordringer for fremtidens byer : 6. 7. januar 2009 Fagkoordinator Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

Forsikringsbransjens skadedata

Forsikringsbransjens skadedata Klimaseminar 22.5.2013 Forsikringsbransjens skadedata Innspill Stavanger kommune Klimaprosjekter Tid 2006-2008 2007 2011 2008 2014 2009 2011 2009 2011 2011 2011/12 2012 2012 2014 2012-2012- 2012- Prosjekt

Detaljer

Klimatilpasning i NVE

Klimatilpasning i NVE Klimatilpasning i NVE Hege Hisdal Klimaarbeid i NVEs strategi NVE skal dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyse. NVE skal vise de forvaltningsmessige konsekvensene av klimaendringer

Detaljer

uoversiktlig infrastruktur

uoversiktlig infrastruktur Klimatilpassing konsekvenser ved uoversiktlig infrastruktur Innlegg på Partnerseminar for Norges vassdrags- og energidirektorat Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv Norges vassdrags- og energidirektorat,

Detaljer

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Beredskap og klimatilpassing Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet Kraftsystemets evne til å sikre kontinuerlig forsyning i alle situasjoner. 2 NVE som beredskapsmyndighet

Detaljer

Nationen 2011 Nationen 2011

Nationen 2011 Nationen 2011 Klimatilpassing konsekvenser ved uoversiktlig infrastruktur Innlegg på Partnerseminar for Norges vassdrags- og energidirektorat Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv Norges vassdrags- og energidirektorat,

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

:Om den nasjonale satsingen på klimatilpasning. :Norges tilpasning til et endret klima kapasitet og utfordringer. : Webportalen klimatilpasning.

:Om den nasjonale satsingen på klimatilpasning. :Norges tilpasning til et endret klima kapasitet og utfordringer. : Webportalen klimatilpasning. Klimatilpasning i Norge og www.klimatilpasning.no Workshop om centrala myndigheters samarbete om klimatanpassning. Stockholm, 10.November 2009 Guro Andersen Informasjonsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

The Norwegian governmental Comittee on Vulnerability and Adaptation - some Aspects

The Norwegian governmental Comittee on Vulnerability and Adaptation - some Aspects The Norwegian governmental Comittee on Vulnerability and Adaptation - some Aspects Bakgrunn Klimaendringene er globale, effektene er lokale. Norge er på mange måter robust, men vil oppleve konsekvenser

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Klimatilpasning i Framtidens byer Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Nordregio 8. juni 2011 St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Framtidens byer - et nasjonalt

Detaljer

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Tromsø kommune, Torben Marthinus, Hans Petter Tollefsen, 20. mars 2012 Klimaendringene er her! Hvem

Detaljer

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Planseminar Vestfold Guro Andersen 3. Desember 2015 DSB og klimatilpasning Kort om DSB Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Ny bebyggelse Eksisterende

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Norsk KlimaServiceSenter (KSS)

Norsk KlimaServiceSenter (KSS) Norsk KlimaServiceSenter (KSS) Reidun Gangstø Fylkesmannen i Vestfold, Statens park Tønsberg 06.11.2012 Norsk KlimaServiceSenter (KSS): Visjon: Det naturlege valet for informasjon om klima i fortid, notid

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Klimatilpasning Norge

Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge - En samordnet satsning for å møte klimautfordringene Marianne Karlsen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Klimaendringer Klimaet har alltid endret seg - er det så

Detaljer

Klimatilpasning i kommunal planlegging Narvik 28.11.2013

Klimatilpasning i kommunal planlegging Narvik 28.11.2013 Klimatilpasning i kommunal planlegging Narvik 28.11.2013 Sunniva Tøsse sunniva.tosse@dsb.no Klimatilpasning Norge Regjeringens satsing på klimatilpasning, startet i 2007 Mål: redusere samfunnets sårbarhet

Detaljer

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Anleggsdagene 2014 msekse 1 15.

Detaljer

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

Miljøfylket Nordland i et endret klima

Miljøfylket Nordland i et endret klima Miljøfylket Nordland i et endret klima - Noen refleksjoner 02.09..2009 1 Hva er klimaendringer? Og hvilke konsekvenser kan de få? Naturlige kontra menneskeskapte endringer Hvor sikkert er det at vi opplever

Detaljer

Klimaendringar utfordringar og konsekvensar for kommunar og lokalsamfunn

Klimaendringar utfordringar og konsekvensar for kommunar og lokalsamfunn Klimaendringar utfordringar og konsekvensar for kommunar og lokalsamfunn Innlegg på samling for Riksantikvarens utviklingsnett: De globale klimaendringene utfordringer og konsekvenser for kulturminner

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Grethe Helgås og Turid Bakken Pedersen, Tønsberg 6. november 2012 Bakgrunn NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Relevante konklusjoner fra klimatilpasningsutvalget

Relevante konklusjoner fra klimatilpasningsutvalget Vann i byer: urbaniseringsutfordringer Relevante konklusjoner fra klimatilpasningsutvalget v/ Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt og Høgskolen i Telemark Oversikt Intro: Klimatilpasningsutvalget

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning Cathrine Andersen Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning i Norge - historikk Nasjonal

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

ORKDAL 2040. Nyttårsoil 2009

ORKDAL 2040. Nyttårsoil 2009 ORKDAL 2040 Nyttårsoil 2009 Rådmann Nils Kvernmo den 14. januar 2009 Det unike oppdraget De fleste tjener til livets opphold igjennom næringsvirksomhet. For meg er det privilegium å få arbeide i offentlig

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Utviklingsprosjekt 2014

Utviklingsprosjekt 2014 Utviklingsprosjekt 2014 12.November 2013 Presentasjon ved rådmann 12.11.2013 1 Mandat Skape økonomisk handlingsrom Vi er en 95%-kommune. Hva betyr det? Skille på kommunens primær- og sekundærtjenester

Detaljer

Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014. Carlo Aall

Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014. Carlo Aall Lønner det seg å forebygge mot naturskade? Presentasjon av prosjektet "Naturskader kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" finansiert av KS FoU Carlo Aall Presentasjon

Detaljer

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse NVE sin organisasjon Noregs vassdrags- og energidirektorat Nettverksamling Hordaland februar 2006 NVE si rolle som vassdragsforvaltar Arealplanlegging i høve til flaum- og skred, som førebyggande tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

Hva har vi i vente? -

Hva har vi i vente? - Hva har vi i vente? - Klima i Norge 2100 Sluttseminar Klima og Transport, 10.05.2011 Inger Hanssen-Bauer, met.no og HiT Innhold: Klima i Norge 2100 ; ; grunnlag for Oppfølging/status ved met.no angående

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Politiske føringer og nyheter - NVEs rolle innen arealplanlegging

Politiske føringer og nyheter - NVEs rolle innen arealplanlegging Politiske føringer og nyheter - NVEs rolle innen arealplanlegging Hallvard Berg seniorrådgiver, Skred- og vassdragsavdelingen Kommunesamling Sarpsborg, 15.okt 2014 Ny regjering kommunalpolitikk Det er

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

www.vestforsk.no Presentasjon av Analysedugnadsprosjektet

www.vestforsk.no Presentasjon av Analysedugnadsprosjektet Presentasjon av Analysedugnadsprosjektet Oppstartsmøte i prosjektet Analysedugndad for klimatilpasning i Sogn og Fjordane Skei Hotel, Skei i Jølster Torsdag 24 November kl 10:00-15:00 Carlo Aall Program

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Klimaeffekterog tilpasning for folk og samfunninord

Klimaeffekterog tilpasning for folk og samfunninord 11. 7 8 mai desember2010 Klimaeffekterog tilpasning for folk og samfunninord Grete K. Hovelsrud CICERO Senter for klimaforskning Nordlandsforskning Effekter og tilpasning Store naturlige variasjoner Vi

Detaljer

Vi tar det som gruppearbeid

Vi tar det som gruppearbeid Oppsummering Vi tar det som gruppearbeid Deler inn i fire grupper Den som sist hadde bursdag, er gruppeleder Vi møtes igjen i plenum kl 15.30. presis! I gruppearbeidet må alle si navnene sine før de tar

Detaljer

Endelig planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2011-2023

Endelig planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 Endelig planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2011-2023 04.02.10 Mandat I vedtatt budsjett/handlingsplan for plan- og miljøseksjonen (seksjon for miljø- og samfunnsutvikling) står det at

Detaljer

Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer?

Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Plankonferansen 2014 Tilpasning til klimaendringer Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Plankonferansen

Detaljer

Forvaltningens utfordringer

Forvaltningens utfordringer Forvaltningens utfordringer Naturskade-dag dag 27.september 2007 Nils Ivar Larsen Underdirektør Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forvaltningen - naturskade

Detaljer

Lokale energiutredninger i samfunnsplanlegging

Lokale energiutredninger i samfunnsplanlegging Lokale energiutredninger i samfunnsplanlegging Presentasjon på arbeidsseminar arrangert av NVE, Oslo 22. juni 2011 Carlo Aall og Eli Heiberg Vestlandsforsking Disposisjon 1. Bakgrunn og problemstillinger

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten ESRA Norge. Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren 8. februar 2012 Olav Mosvold Larsen, Avinor Agenda Avinor Punktlighet og regularitet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Hege Hisdal Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn - NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Flom Skred NOU 2010:10

Detaljer

Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet. Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)

Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet. Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Utgangspunkt Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer..ciens-rapport

Detaljer

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene Mia Ebeltoft 6 mai 19.03.2014 Hvem er Finans Norge? Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner med boliglån

Detaljer

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02.

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801564 : E: 614 G33 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 12/09 KONSEKVENSER AV

Detaljer

Ekstremvêr og klimaendringar. Skadeforebygging og klimatilpassing med eksempel frå Bergen kommune. Funn frå forskingsprosjektet CIVILCLIM

Ekstremvêr og klimaendringar. Skadeforebygging og klimatilpassing med eksempel frå Bergen kommune. Funn frå forskingsprosjektet CIVILCLIM Ekstremvêr og klimaendringar. Skadeforebygging og klimatilpassing med eksempel frå Bergen kommune. Funn frå forskingsprosjektet CIVILCLIM Presentasjon på konferansen Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder

Detaljer

Samfunnet og ekstremvær

Samfunnet og ekstremvær Samfunnet og ekstremvær Grete K. Hovelsrud, Forskningsleder CICERO Linda Innbjør, Seniorrådgiver CICERO NorACIA seminar 24. og 25. september 2007 Klimaet har alltid variert Skyldes naturlige faktorer som

Detaljer

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra et nylig avsluttet prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon i et møte med

Detaljer