V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng."

Transkript

1 Barnehageoversikt pr. 1.sept.08 V~'J l Kosmo Valnesfjord Stemland Erikstad Vestmyra Hauan Lyngv/Tink Medås Kvitblik Sulitjelma Kvitlyngvn. SUM o......,...,... '.'.' ",.,.,;... 1ft....'.;. 20,S , , , , , ,. '.'i,la!,,,; AntäIF.ba.roo../3' l'r: O 10 Ledige plasser: 3,5 O 2?? O 'Fullt: x x x x x TotaltantalLbarn: 411,1 Merknad: Antall plasser kan være mindre enn det som antallet under barn u/3år og 0/3 år viser. Dette skyldes hele og halve plasser. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng. Andre opplysninger: 1. Barn med tile~~sressurser etter 5-7: Sulitjelma oppv.senter: 1 barn som har 30% ekstra assistentressurs. Vestmyra barnehage: 5 barn har tils. 250% ekstra assistentressurs. Det er behov for 2-språklig assistent for gruppe på 7 barn. Hauan oppvekstsenter: 1 barn 75 % vernepleier og 1 barn 25% assistent. Erikstad oppvekstsenter: 2 barn med spesialped. I henholdsvis 11,55% og 15,4% stilling. Lyngvn/Tinkeliheia: 1 barn me 50% ekstra assistent. Valnesfjord: 1 barn 24% spes.ped. og 1 barn 50 % ass. forts.side 2..

2 2. Bemannin~ i barneha~ene: Det vises til Lov om barnehager (Barnehageloven): Sitat: 17, Styrer Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd, Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, Departementet gir nærmere forskrifer om dispensasjon fra utdanningskravet og om godkjenning av utenlandske utdanninger, Endres ved lov 8 aug 2008 nr, 73 (i kraftfra den tid Kongen bestemmer), 18. Barnehagens øvrige personale Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer, Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd, Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, Departementet gir forskrifer om dispensasjon, om godkjenning av utenlandske utdanninger og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstilende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. Endres ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer), Det vises også til Forskrift til ped.bemanning i barnehagen: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16, desember 2005 med hjemmel i lov 17, juni 2005 nr, sjette ledd. 1, Norm for pedagogisk bemanning Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer, I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder, 2. Styrers tid til administrasjon ledelse Styrerens tid ti administrasjon og ledelse kommer i tilegg til normen for pedagogisk bemanning, 3. Midlertidig dispensasjon Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrif 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden, Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrif 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. oz

3 Dette er opp~itt bemannin~ fra barneha~ene i Fauske: Barnehage: Styrerressurs: Førskolelærere: Assistenter Merknad: Kosmo: 0,35% 1,3 2,66 Valnesfjord 50% ass.styrer(førskolelærer) 3 6 Enhetsleder er førskolelærer,(50%) Stemland 100 % (førskolelærer) 2 i tilegg eier ca. 30% Erikstad 100% 3 5 Vestmyra 200% 7 17 Styre rress. i n kl.merka ntil Hauan 50% 2,5 3 Lyngv/Tinkeliheia 100% 5 10 Disp. 1 førskolelærer Medås 100%+dagl.ed Av 13 er 3 fagarb. Sulitjelma. 0,35 % 2 3 Enhetsleder er førskolelærer. Kvitlyngveien 0,50% 0,2 0,5 Styrer er barnevernsped, Kvitblik 100% 2 7 3

4 T ilskuddsordninger: For å ha rett til tilskudd, må barehagen være godkjent. Kommunen er godkjenningsmyndighet. Alle søknader om tilskudd skal fremmes av barehageeier via den kommunen barehagen ligger i, Deparementet gir ut rundskriv med regelverk og rutiner for tildeling av statstilskudd, Driftstilskudd: Det ordinære driftstilskuddet er sentralt for å nå målene om full barehagedekning, lav foreldrebetaling og hø kvalitet i barehagene. Tilskuddet er øremerket og blir gitt på like vilkår til alle godkjente barehager Investerinl!stiskudd: Tilskuddet er et vikig virkemiddel for å nå målet om full barehage dekning. Investerigstilskuddet er et engangstilskudd til etablerig av nye barehageplasser. Tilskudd ti midlertidil!e lokaler: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2007 foreslått å inføre en ny tilskuddsordng fra L. januar 2007, Tilskudd til etablering av faste barnehageplasser i midlertidige lokaler er et vikig virkemiddel for å øke kapasiteten i barehagesektoren, Tilskuddet vil gjelde for nye barehageplasser som blir opprettet i 2007, og vil bli gitt med en frist for utbygger til å flyte bar og ansatte over i ny og permanent barehage, Skjønnsmidier SkjønnsmidIer til barnehager er et øremerket tilskudd til kommunene, som i sin helhet skal nytes til drft av barehager. Midlene skal bidra til å kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til maksimalpris, pliken til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barehageplasser. Tilskudd ti titak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråldil!e barn i førskolealder Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråkige bar i førskolealder, Et delmål med ordngen er å bidra til at minoritetsspråklige bar går i barehage. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utarbeider helhetlige tiltak på tvers av tjenestetilbudene, Tilskuddet blir tildelt kommunene ut fra antall minoritetsspråklige bar i barehage. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehal!e Ordningen skal bidra til at bar med nedsatt fusjonsevne skal kue dra nyte av opphold i barehage. Tilskuddet fordeles på kommunene etter antall bar i alderen ett til fem år i kommunen, Tilskudd til tiltak for bar av nyanomne flyktninger Tilskuddet skal gjøre kommuner og private barehageeiere i stand til å gi bar av nyanomne flyktinger et barehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen etter opphold i mottak 4.

5 V~J2 ~ Fauske k~mmune 3 oj _t_~~~eh~- --T-----'-- DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEP ARTEMENT o 7 APR ,...~ Kunnskapsministeren Klassering l:i () J~ 6~ r:;11's3 Deres ref Vår ref Dato l/.0:tao8 Målng av innsats for full bamehagedekng i 2008 Statusrapport ved årsskiet 2007/2008 viste at heile 90 prosent av landets kommunar kom i mål med full barehagedekning etter regjeringa sin defiisjon for Eg er imponert over insatsen til kommunane og er glad for at det er stor oppslutning om Barehageløftet. Regjeriga sin måldefiisjon for 2007 vil også gjelde for Det vil seie at: Alle som søkjer om barnehageplass innan hovudopptaket våren 2008, skal få plass i løpet av Defiisjonen er ikje ein permanent definisjon verken for stat eller kommune, men eit måleverkty for regjeriga som gjer det mogleg å kareggje tilhøvet mellom etterspumaden etter og tilbodet av barehageplassar gjennom året. Defiisjonen vil vere utgangspunkt for å vurdere om regjeringa når målet om full barehagedekning i Med utgangspun i regjeriga sin måldefiisjon ønskjer deparementet å vite kor mange av dei som søkjer barehageplass ved hovudopptaet i 2008 som får tilbod om plass inan utgangen av året. Til dette treng vi assistase og samarbeid frå kommunane. I motsetjad til 2007, skal ikje kommunane sjølve registrere i Barehagekaret. Departementet tek sike på å gjennomfre ein rigerude til kommunane i slutten av november/staen på desember Kommunane sine søkjarlister til hovudopptaet i år vil vere datagrnnlag for målinga, Vi ønskjer derfor at kommunane ta særskild vare på desse listene som grnnlag for å svare på spørsmål om ventelister. For dei kommunane som har fortøpande oppta, vil vi be om at ein tel opp kor mange søkjarar kommunane har per 15. mai Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg, 44 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

6 Egliåparat kommunane sluttr opp om målinga, Målinga er ein viktg del av Barnehageløfet;pg det gode samarbeidet mellom stat og kommunar. Kopi: Fylkesmennene KS Side 2

7 V 4~ ~ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT -\& Fauske kommune QÅol!akSbeh,ItST. lo;: I g-08 I\lassering J.ID /S.IO 1 1\!/J-,S.lf2_JQ l ~~"~J Fauske kommune Postboks FAUSKE I ~ q "" 'l /~,l.;"\~ i,(t!~~~-.; :.. I.11 (t i..~ ' r ri /. ~ ii ', Deres ref Vår ref /KAS Dato 23, ~, Revidert beregnng av trekk i skjønnsmidier Vi viser til vår brev av 29. februar 2008, hvor det framgår at Fauske kommune er trkket kr i skjønnsmidier, og senere korrespondanse i saken, Departementet har gått gjennom saken på nyt og besluttet å gjøre en ny beregning av trekket der det tas hensyn ti1 kr Z i utgifer for 2006 som er ført på feil funksjon i KOSTRA. Den nye beregningen gir et trekk i skjønnsmidlene på kr , dvs, en reduksjon på kr i forhold til trekket som ble foretatt i februar. Vedlagte regneark viser hvordan trekket er beregnet. (, Midlene vil så snart som mulig bli utbetalt via Fylkesmannen. Med hilsen q ();..fl ~ri-aamot (e.f.) fung. avdelingsdirektør ~0~ l ~p.j.l~-, Øyvnd Kaspersen seniorrådgiver Kopi: KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Fylkesmannen i Nordland Vedlegg 1 Postadresse Kontoradresse Telefon ' Barehageavdelingen Postboks 8119 Dep Akersg, 44 oostmottakiqkd.deo,no Telefon Oslo ww,kunnskapsdepartementet.no Telefaks Ol 23 Org no, Saksbehandler Øyvnd Kaspersen

8 Alle beløp i 1000 kroner Kommnavn I Fauske Netto driftsutg. flg. KOSTRA for F i Korrigering av KOSTRA-cata for L ol 2250f Endring i beregnet rentekostn. Samlet endring =2-600f Avsatt til bundet driftsfond of Skjønnsmidler i Sentrale føringer og retn.linjer for bruk av skjønnsmidier i samsvar ikke i samsvar Trekk (50 pst.) 300

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-01/2011 Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011 STATSTILSKUDD PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 1 Innledning 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2.1 Innledning.....3

Detaljer

Familiebarnehagenes ukjente sider

Familiebarnehagenes ukjente sider Familiebarnehagenes ukjente sider Rikest av dem alle. Tina Frivåg viser stolt frem utearealet på en av sine over 30 familiebarnehager i Oslo og Bærum. Politikerne trodde ikke det var mulig å bli rik på

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Time kommune - Økonomisk likeverdig handsaming av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar

Forvaltningsrevisjon Time kommune - Økonomisk likeverdig handsaming av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar Forvaltningsrevisjon Time kommune - Økonomisk likeverdig handsaming av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og problemstillingar...

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 12/3261 Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar 1. Innledning Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Deres ref.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/746-19.01.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev - Språkrådet Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer