Pernille Brenni Brovold nomineres til Årets gjennombrudd. 134/12-14 Vedtakssak: Rammeverk Dommerutdanning ND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pernille Brenni Brovold nomineres til Årets gjennombrudd. 134/12-14 Vedtakssak: Rammeverk Dommerutdanning ND"

Transkript

1 Referat Hovedstyremøte nr. 11 ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: kl Sted: Idrettens Hus, Ullevål, møterom 4061 Tilstede: Harald Bråthen, Anders Gogstad, Grethe Andersen, Reidun Dahl Pedersen, Knut Westbye, Michelle Lindøe Enger, Jeanett Holsbøvåg (ikke sak nr. 141-, 142-, 143-, 144-, 145-, 146-, 147-, og deler av 139/12-14), Tom Skamo, Geir Johansen, Øystein Lühr-Sæthre, Henriette Adine Tørjesen (sak nr. 133-, 134- og 135/12-14), Mona Kristiansen (referent) Forfall: Valter Jacobsen, Anne Jensrud og Morten Engan Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 132/12-14 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10 Godkjenning av protokoll fra AU-møte nr. 3 og 4. Protokoller fra styremøtet nr. 10, og AU møte nr. 3 og 4 ble godkjent. 133/12-14 Vedtakssak: Idrettsgalla Forslag til nominering Ansvar: Harald Mona Norges Danseforbund foretar følgende nomineringer til Idrettsgallaen 2014: Thorbjørn Solvoll Urskog og Susanne Barkhald Sandberg nomineres til Åpen klasse. Pernille Brenni Brovold nomineres til Årets gjennombrudd. 134/12-14 Vedtakssak: Rammeverk Dommerutdanning ND Michelle Det er viktig å få på plass et rammeverk, da det er stort behov for flere dommere i alle grener. Rammeverket ble fremlagt og diskutert. Det fremlagte rammeverket oversendes teknisk komite for trenere og dommere for uttalelse. 135/12-14 Orienteringssak: Uttakskriterier for landslag Michelle

2 Oppfølging av sak nr. 21/12-14 (AU-møte nr. 3) Det ble orientert om behov for felles uttakskriteriene. Det jobbes videre for å få på plass dette frem til neste hovedstyremøte i desember. 136/12-14 Vedtakssak: Christmas LSK har søkt om internasjonal konkurranse, Christmas, i sportsdans Hovedstyret gir AU fullmakt til å fatte vedtak i saken på neste AU møte, etter at sportsdansseksjonen har fremmet sin innstilling. 137/10-12 Vedtakssak: Nytt medlem til sanksjonsutvalget Lars Frøystein har trukket seg fra utvalget. Håvard Melsnes er forespurt og har takket ja. Håvard Melsnes tiltrer sanksjonsutvalget 138/12-14 Vedtakssak: Terminliste Seksjon for FDJ og IDO-grener Harald Anders Øystein To DC konkurranser mangler arrangør. Disse er utlyst på nytt med søknadsfrist 01. november. Målet om to nye arrangører i året er oppfylt for Det jobbes også med mindre regionale konkurranser i ØNDK i Freestyle/ Discojazz, som kommer i tillegg til den fremlagte terminlisten. Hovedstyret oppfordrer de andre seksjonene til å gjøre det samme! Den fremlagte terminlisten godkjennes 139/12-14 Orienteringssak: Status arbeidsgruppe WDSF/ WDC Knut Et møte er avholdt. Referatet ble gjennomgått. Komiteen fortsetter arbeidet. 140/12-14 Orienteringssak: Status Ungdomsutvalget Jeanett Det er avholdt to møter. Utvalget består av motiverte og engasjerte ungdommer, som har lyst til å bidra. Diskusjoner om det er heldig at landslagsutøvere sitter i tillitsverv. Det ble poengtert at det er viktig å skille mellom valgbarhet og inhabilitet.

3 Ønske om personlig vara til hovedstyret. For å få til dette må det gjøres en lovendring. Leder av utvalget har vært på kurs for unge ledere med ungdomsidrett som tema. Utvalget vil ha et innlegg vedrørende dette under Ledersamlingen i januar. Utvalget jobber for å få på plass et årlig sosialt arrangement for ungdom i forbundet, på tvers av grenene. Dette vil de gjøre sammen med en klubb, gjerne i Lillehammerområdet. Pia, Kevin og Jeanett skal ta instruktørkurs i desember for å kunne holde lederkurs for ungdom. Det er planlagt å kjøre dette kurset for ungdom i forbundet i mars. Det er ønskelig å få på plass en blogg. Utvalgets prioriterte arbeidsområder fremover: - Sunn ungdomsidrett, med fokus på spiseforstyrrelser. - Dans og utdanning. - Seksuell trakassering. Ønske om å ha dette inn i både trenerutdanningen og i standardkontrakten for trenere. ND har dette regulert i sine treneravtaler, men det er ønske om at det blir mer fokus på utfordringen også i klubbene. Retningslinjer for hvordan vi skal håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep ble lagt frem. 1. Referatene fra møtene i ungdomsutvalgene sendes til alle i hovedstyret. 2. Hovedstyret fremmer lovendringsforslag, på neste forbundsting, om at nestleder i ungdomsutvalget blir personlig vara for ungdomsutvalgets leder i hovedstyremøtene. 3. Utvalget bes om å jobbe videre med retningslinjene for håndtering av saker om seksuell trakassering. Forslag til retningslinjer legges frem på neste hovedstyremøte i desember. 141/12-14 Orienteringssak: Status satsningsområder, vedtatt på hovedstyremøte nr. 10, sak 115/12-14 Økt aktivitet og flere medlemmer. Tre nye klubber i 2013, 1-2 nye klubber under etablering. Flere klubber sier de har vekst. Økte inntekter. Ønske om å sy sammen sponsorpakker og utarbeide presentasjonsmateriell. Begynt å kartlegge hvilke bransjer som er aktuelle. Ønske om å bruke facebook og tidligere dansere for å få spredd budskapet, og for å komme frem til aktuelle firmaer. Vi har ikke mye media-dekning, men likevel mye å tilby, i form av danseoppvisninger og dansekurs. Møte i komiteen skal avholdes. Kompetanseheving i klubb. Reidun Knut Reidun

4 Klubbesøk er foretatt i 8 klubber så langt i år. Flere nye klubbveiledere er under utdanning. Alle klubber bør stille på ledersamlingen til ND, med minst en representant. Ledersamlingen og Forbundstinget må gjøres mer attraktivt. Flere trenere og dommere med økt kompetanse. Rammeverk for dommerutdanning er snart ferdigstilt. Felles dommerseminar i 2014 for alle grener. Komite for trenere og dommere etablert. Flere nye moduler i den nye trenerstigen ferdigstilt og gjennomført. Bedre kommunikasjon og synlighet. God lokal mediedekning i forbindelse med NM i IDO. Flere kandidater til Danserosen foreslått. 142/12-14 Orienteringssak: Status toppidrett Michelle Harald Michelle Overnattingsmulighetene ved Toppidrettssenteret blir lite benyttet. Ønske om å benytte dette mer iom at vi har blitt tildelt mange overnattingsdøgn her. Ønske om en liste, felles for alle grener, med alle gode internasjonale resultater (tom 12. plass) på web. Norske plasseringer siden sist: Gren VM Break World DS Games Rock'n Roll World DS Games Boogie Woogie World DS Games Boogie Klasse Plas s Solo Junior 1 Utøver Anna Louise Kalamar- Amundsen Solo Junior 1 Selina Jappèe Solo Junior 5 Camilla Hanssen Smal Gruop Junior 2 Sparkle Team Senior Solo 8 Karoline Fjeldberg Senior Solo 10 Senior Duo 2 Duo Junior 1 Duo Junior 4 Duo Junior 5 Viktoria Staalesen Larsen Viktoria Staalesen Larsen og Kirsten Marie Kartnes-Bjerkli Anna Louise Kalamar- Amundsen og Selina Jappèe Camilla Hansen og Marielle Moen Lindbeck Sophia Bråten Akerholt og Marte Brækken Senior Solo 6 Emanuel Haydaris Main 6 Main 1 Main 7 Anne Ragnhild Olstad & Steinar Berg Thorbjørn Urskog & Susanne Sandberg Ole Andreas Moksnes & Miriam Olsen

5 Woogie Felles resultatliste, med de beste internasjonale plasseringene i alle grener, blir utarbeidet og lagt ut på web. Det sendes henvendelse til alle seksjoner, for å få de til å komme med ønske om hvilke konkurranser som bør med i oversikten. 143/12-14 Vedtakssak: Internasjonale konkurranser i swing VM i Molde i Boogie Woogie Ingen barnedansere får stille i VM. Dette er avklart med WRRC. - World Master i Rock`n Roll. Ønske om World Master i Rock`n Roll. Seksjonen er i dialog med en russisk klubb for å se på et mulig samarbeid, om bla økonomi. Tom Norge sender inn forslag til vedtak på neste årsmøte i WRRC om at det innføres en egen barneklasse, for barn under 13 år, og en juniorklasse fom 13 år. Dette ihht NIFs Barneidrettsbestemmelser En evt World Master konkurranse må inn i budsjettet for Hovedstyret tar stilling til dette etter at seksjonen har fremlagt planer og budsjett. 144/12-14 Orienteringssak: Økonomi Regnskapsrapport og notat fra regnskapsfører ble fremlagt. Forbundet har en sunn og god økonomi, men det er fortsatt dårlig betalingsvilje hos flere av klubbene. 80% av de åpne postene er mer enn 90 dager gamle. 3 klubber utgjør en betydelig del av disse postene. Administrasjonen sender purringer og vurderer inkasso. Mona Spesifisert budsjett fra avdeling 50 er ikke mottatt for 2013, så seksjonenes budsjett ligger ikke i den fremlagte rapporten. Dette må bli bedre for H.M. Kongens Pokal, Oppfølging sak 121/12-14 Vi har søkt NIF om en ekstra pokal og har nå fått bekreftet at vi får to pokaler til NM i Boogie Woogie. SFO prosjekt Prosjektet er i full gang og responsen er god. Vi har aktivitet i 12 skoler i Oslo, med ca 300 deltagere. Det er etablert et godt samarbeid med utdanningsetaten i Oslo om prosjektet. Dette samarbeidet ønsker vi og videreføre i 2014, i tillegg til at flere steder skal involveres Kommunikasjon Satsning på hjemmesider og sosiale medier. Vi er på Facebook, Twitter, Instagram og Google+. Ønske om å utvikle Facebookprofilen vår, da denne fungerer som et godt supplement til I dialog med et firma vedrørende dette. Klubbutviklingsturnè

6 Målet med turneen er å møte samtlige klubber i forbundet. Start 07. november med besøk på Vestlandet. Vi vil være representert på skolekonkurranse i swing på Nærbø 08. november. Møte med arrangør vil bli avholdt for å se på muligheter for å få etablert en ny klubb. Komite for trenere og dommere Første møte avholdes onsdag Henriette, Anne Cathrine og Tor Erling stiller fra admin for å informere om arbeidet som er gjort, mandatet til komiteen, og hjelpe komiteen i gang. Barneidrettsbestemmelsene Vi har god dialog med NIF. Mye arbeid er nedlagt og regelverkene våre er tilpasset NIFs barneidrettsbestemmelser. Det er likevel behov for en holdningskampanje ut mot klubber, foreldre og trenere, for å få en forståelse for hvorfor barneidrettsbestemmelsene er til, da vi fortsatt har utfordringer. Dersom ikke klubbene og trenerne tar dette seriøst må vi vurdere å sanksjonere mot de som ikke overholder regelverket. 145/12-14 Informasjon fra seksjonene Swing- og Rock`n Roll seksjonen - Positivt arbeidsmøte avholdt i Trondheim. Anne- Cathrine og Henriette deltok fra administrasjonen. Ønske om at admin stiller på alle styremøtene fremover - Ønske om at konkurransene streames på web. Tom FDJ/ IDO-seksjonen - Terminlisten vedtatt. - Budsjettet for 2014 er påbegynt. - Forespørsel fra klubb som har en utøver, som ønsker å stille i VM i Stepp. ND har ingen aktivitet i denne grenen i dag. På dette grunnlaget ble søknaden avslått i seksjonen. Utøveren har, på eget initiativ, tatt kontakt med IDO. IDO har henvendt seg til ND og informert om at de ihht sitt reglement har fullmakt til å gjøre et uttak, dersom forbundet ikke sender noen til det aktuelle mesterskapet. De har bedt ND vurdere saken på nytt. Utøveren fra Bømlo DK inviteres til å danse under DC konkurransen, i Kjennhallen, Lørenskog, 09. november. Etter dette vil det bli vurdert om vedkommende skal få representere Norge under VM i Stepp. Dersom det er flere klubber som har utøvere i denne disiplinen er de også velkommen til å delta! CWDCL seksjonen - Deltar i EM i Paris. - Dagssamling på Årnes avholdes 10. og 11. november. - Er i sluttfasen i budsjettprosessen for Ønsker å utsette innlevering av budsjett til 11. november, noe som er ok. - Spørsmål om West Coast Swing er NM klasse under NM i Swing i Fauske. Det er det ikke. Det ble poengtert at dersom grenen skal være en NM klasse må CWDCL

7 seksjonens reglement og dommere benyttes. - Godt samarbeid internasjonalt mellom UCWDC og WDSF. - World Games i Taiwan var en svært god opplevelse. 147/12-14 Eventuelt runden rundt bordet Alkohol. ND, og fire andre særforbund, har inngått samarbeid med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL. Pressemelding er sendt ut og Aftenposten brukte hele siste siden på saken. Dette er noe vi må ta seriøst, da vi bla har fått tilbakemeldinger på at det er utøvere som har inntatt alkohol under konkurranser. Det er i fremtiden ønskelig med testing i forbindelse med konkurranser, på lik linje med doping. Mona Det skal ikke, under noen omstendigheter, nytes alkohol under NDs konkurranser, verken av utøvere, trenere, dommere, publikum eller andre som er til stede. Holdningskampanje vil bli igangsatt og alkotesting på konkurransene vil kunne bli foretatt. Forbundet går i dialog med AntiDoping Norge vedrørende dette. Sportsdans Landslagssatsningen i sportsdans ble diskutert. Det ble poengtert at det er viktig at utøvere, trenere og dommere, prioriterer NM, Norgescup og WDSF konkurranser og arrangement. Landslagsparene har et særlig ansvar på dette området og må prioritere nevnte konkurranser for å få støtte. Knut Arrangør av NM i 10-dans og Norway International kontaktes for å få oversendt deltagerlister til nevnte konkurranser. Leder i seksjonen vil bli kontaktet for å få status i forhold til deltagelse i kommende konkurranser, og hvordan tildelte midler til landslagsparene er tenkt benyttet. Det vil ikke bli utbetalt midler om det foretas andre prioriteringer enn det som er godkjent i TKP. OLT-stipend vil kun betales ut på bakgrunn av godkjente planer, og etter innsendte godkjente kvitteringer. Dannelse av europeisk organisasjon (EDSU) under WDSF Presidenten i ND ble invitert til Russland og til det russiske mesterskapet i 10-dans. Det ble også invitert til møte mellom de europeiske medlemsforbundene for å diskutere utviklingen av sportsdans i Europa. ND hadde ikke mulighet til å stille i møte i Russland på så kort varsel. Etter møte fikk vi beskjed om at det var dannet en europeisk organisasjon under WDSF, nesten utelukkende bestående av land fra Øst-Europa. En slik, udemokratisk prosess, er ikke noe ND kan stå bak. Vi er i dialog med flere av de andre nasjonene vedrørende denne prosessen og det som har skjedd i Russland. Harald

8

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Bråthen,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 14.12.06 Tidspkt.: 17.00 22.00 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth,

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS Dato: 07.11.2014 / 08.11.2014 Tidspunkt: Dag 1: kl. 17.00 21.00 Dag 2: kl. 10.00 18.00 Sted: Ullevaal stadion Innkalt: Engan,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Breddesamling i FolkeSwing og BW, Lillestrøm 7. og 8.9.13. i regi av seksjonen

Breddesamling i FolkeSwing og BW, Lillestrøm 7. og 8.9.13. i regi av seksjonen sprotokoll Styremøte i Seksjon for Swing og Rock n Roll NR. 06 ARBEIDSPERIODEN 12-14 Dato: Søndag 6.10.13 Tidspunkt: kl 10.00-14.00 Sted: Ole Vig videregående Skole, Gymnasgt 2, Stjørdal. Tilstede: Tom

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS Dato: 23.08.2014 Tidspunkt: kl. 12.00-18.00 Sted: Scandic Bergen City Hotel Innkalt: Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Nils Fisketjønn 1. nestleder Forfall Bjørn-Inge Haugan 2. nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Tove Heni Daglig leder Møtt Hanne Kjærstad

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer