FORMÅL Angi det organisatoriske omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMÅL Angi det organisatoriske omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune."

Transkript

1 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. A Overordnet dokumentasjon Omfang av miljøstyringssystemet Dok.nr. A4.1 ISO14001 punkt: 4.1 Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Angi det organisatoriske omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune. BESKRIVELSE Miljøstyringssystemet i Grong kommune omfatter to organisatoriske hovednivåer i kommuneadministrasjonen: overordnet administrativ ledelse (rådmann, to kommunalsjefer og personalsjef, se forklaring nedenfor) og avdelingsledere. I praksis tilhører kommunal- og personalsjefene rådmannsgruppen og fungerer som rådmenn på hver sine områder, men er allikevel underlagt rådmann Svein Helland. Derfor er det i organisasjonskartene operert med tre nivåer der det er hensiktsmessig. Dette gjelder for hele organisasjonen Grong kommune, som i figuren under. Omfanget av miljøstyringssystemet i Grong kommune (tittel og navn pr ).

2 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. A Overordnet dokumentasjon Miljøpolitikk i Grong kommune Dok.nr. A4.2 ISO14001 punkt: 4.2 Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Angi kommunens gjeldende miljøpolitikk direkte eller med henvisning. OMFANG Grong kommunes miljøpolitikk angår administrasjonen som inngår i miljøstyringssystemet. BESKRIVELSE Kommunens miljøpolitikk ble vedtatt av kommunestyret , sak 65/06 og står under punkt 8.1 i Kommuneplan for Grong kommune Elektronisk versjon av kommuneplanen er tilgjengelig på Grong kommunes nettsider, og trykket versjon er tilgjengelig på servicekontoret eller ved annen henvendelse til kommunen. Det er opprettet en lenke på kommunens nettsider der all dokumentasjon av relevans for miljøledelse er samlet. Videre er det utarbeidet et faktaark om miljøledelse i Grong kommune som er tilgjengelig på kommunens servicekontor.

3 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Miljøaspekter - identifisering av miljøaspekter og utvelgelse av vesentlige miljøaspekter Kap. A Overordnet dokumentasjon Dok.nr. A4.3.1 ISO14001 punkt: 4.3.1a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Denne rutinen skal sikre identifikasjon av de miljøaspektene som er forbundet med kommunens virksomhet, og som det kan forventes at kommunen har en innvirkning på, for å bestemme de aspektene som har, eller kan ha betydelige miljøpåvirkninger. Rutinen skal samtidig påse at de miljøaspektene som er forbundet med betydelige miljøpåvirkninger tas i betraktning når miljømål fastsettes. OMFANG Rutinen gjelder kommunalsjef, ledelsens representant/miljøansvarlig i kommunen, leder for plan, eiendom og bygg og leder for kommunalteknikk/brann. DEFINISJONER (jf ISO14001 avsnitt 3) Miljøaspektene defineres som de påvirkningene kommunen har på det ytre miljø som den direkte kan råde over, påvirke og endre gjennom sin virksomhet. Miljøet er omgivelsene til organisasjonens virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse. Vesentlig miljøaspekt: Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. En miljøpåvirkning er enhver endring i miljøet, gunstig eller negativ, som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter. BESKRIVELSE Identifisering av miljøaspekter: En gruppe bestående leder for plan, bygg og eiendom og kommunalteknikk og brann, en kommunalsjef og ledelsens representant/miljøansvarlig i kommunen diskuterer og beskriver kommunens miljøaspekter ut fra deres kunnskap om organisasjonen. Opplistingen skal ta utgangspunkt i kommunens eiendommer, drift (inkludert oppgaver som er satt bort på anbud) og myndighetsutøvelse. Identifiseringen og opplistingen skal gjennomgås og oppdateres hvert år etter ledelsens gjennomgang og de nødvendige ressursene skal stilles til rådighet. Informasjonen brukes til å oppdatere lista over miljøaspektene til kommunen. De skrevne notatene tas vare på i henhold til B Vurdering av miljøaspekter: En vurdering av miljøaspektene gjøres for å identifisere hvilke av kommunens miljøaspekter som er vesentlige. Alle miljøaspektene til Grong kommune vurderes opp mot visse kriterier. Vurderingen gjøres av samme gruppe som foretar identifiseringen av kommunens miljøaspekter. Først går gruppa gjennom kriterielista for hvert miljøaspekt og krysser av og gjør eventuelle merknader på de kriteriene hvor miljøaspektet har en miljøpåvirkning. Basert på en samlet vurdering av miljøaspektet gir gruppa miljøaspektet en miljøpåvirkningsfaktor (0-3) slik det fremgår av kriterieskjemaet. De aspektene med høyest miljøpåvirkningsfaktor vurderes som vesentlige miljøaspekter. Utvelgelse av vesentlige miljøaspekter: Gruppa skal vurdere hvilke vesentlige miljøaspekter Grong kommune har, og kommunen skal jobbe for å utbedre årsakene til disse aspektene. Innstillingen skal grunngis med bakgrunn i miljømessig gevinst, praktisk gjennomførbarhet, og hvilke midler og ressurser som er tilgjengelige. I større saker trengs politisk behandling i

4 formannskapet mens gjennomføring i mindre saker blir igangsatt av gruppa eller ved ledelsens gjennomgang.

5 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Lovbestemte krav og andre krav identifisering og vurdering Kap. A Overordnet dokumentasjon Dok.nr. A4.3.2 ISO14001 punkt: 4.3.2a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Som en del av miljøpolitikken i kommuneplanen punkt 8.1 skal Grong kommune gjennomføre all sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovverk og i henhold til egne krav fastsatt i planer og styringssystemer. Denne rutinen skal sikre tilgang til oppdatert lovverk og andre krav og sørge for å fastslå om disse kravene angår kommunens miljøaspekter. OMFANG Rutinen gjelder for alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. DEFINISJONER Med lovverk menes lover og sentrale og lokale forskrifter. Med andre krav menes krav kommunen selv har gitt seg selv gjennom planer og styringssystemer. BESKRIVELSE Lovbestemte krav Identifisering av lovbestemte krav som angår kommunens miljøaspekter: Grong kommune har en liste over alle lover som angår kommunen. Lover, med tilhørende forskrifter, som er relevante for Grong kommunes miljøaspekter er merket rosa. Oppdatering av lista med lover: Hver avdelingsleder er ansvarlig for å holde seg oppdatert på sitt eller sin avdeling sitt saksfelt, uavhengig om hele eller deler av aktuelle lover og forskrifter er delegert til vedkommende. Saksansvarlig underrettes om lovendringen fra ansvarlig lovgivende myndighet. Nettsiden lovdata.no oppdateres fortløpende og viser til enhver tid det gjeldende lovverket. I forkant av hver halvårs- og årsrapport skal avdelingsleder oppsummere hvilke nye lover og forskrifter som eventuelt har blitt endret eller er nye i perioden, og rapportere disse. Vurdering av relevans for kommunens miljøaspekter: Ansvarlig avdelingsleder skal indikere hvordan nye eller oppdaterte lover og forskrifter angår kommunens miljøaspekter i halvårsog årsrapportene. Ledergruppa skal også gå gjennom avdelingsledernes vurderinger ved ledelsens gjennomgang, og oppdatere oversikten. Andre krav - kommunens planer og styringssystemer Identifisering av planer og styringssystemer som angår kommunens miljøaspekter: Grong kommune har en liste over alle planer og styringssystemer i kommunen. Planer og styringssystemer som er relevante for Grong kommunes miljøaspekter er merket rosa. Ledergruppa ved ledelsens representant er ansvarlig for lista.

6 Oppdatering av lista med planer og styringssystemer: Hver avdelingsleder er ansvarlig for å holde seg oppdatert på planer og styringssystemer på sin avdeling. I forkant av hver halvårsog årsrapport skal avdelingsleder oppsummere hvilke nye planer og styringssystemer som eventuelt har blitt endret eller er nye i perioden, og rapportere disse. Vurdering av relevans for kommunens miljøaspekter: Ansvarlig avdelingsleder skal indikere hvordan nye eller oppdaterte planer eller styringssystemer angår kommunens miljøaspekter i halvårs- og årsrapportene. Ledergruppa skal også gå gjennom avdelingsledernes vurderinger ved ledelsens gjennomgang, og oppdatere oversikten.

7 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Innsatsområder, miljømål, miljødelmål og programmer Kap. A Overordnet dokumentasjon Dok.nr. A4.3.3 ISO14001 punkt: 4.3.3a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Denne rutinen skal sikre at kommunens miljømål og handlingsprogram blir fastsatt og gjennomgått med utgangspunkt i kommunens miljøpolitikk, virksomhetens vesentlige miljøaspekter og de lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg. Det skal i tillegg under fastsettelse og gjennomgang av mål og handlingsprogram tas hensyn til organisasjonens tekniske valgmuligheter, økonomiske-, driftsmessige- og forretningsmessige krav, samt berørte parters syn. OMFANG Rutinen gjelder alle de som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Utvelgelse av innsatsområder: Basert på miljøaspektvurderingen skal ledergruppa, med annet nødvendig personell, velge ut hvilke vesentlige miljøaspekter kommunen skal arbeide med. Formulering av mål og delmål: Ledergruppa og andre nødvendige personer formulerer mål og målbare delmål innen hvert innsatsområde. Målene skal være av en slik art at de lar seg gjennomføre innen kommunens praktiske og økonomiske rammer. Ledelsens behandling og politisk behandling: Mindre saker avgjøres av ledergruppa etter en vurdering om innsatsområder, mål og delmål følger naturlig av miljøpolitikken og eventuelt lovbestemte og selvpålagte krav. I større saker skal formannskapet vurdere det samme. Handlingsplan: Handlingsplanen for å oppnå mål og delmål skal ha følgende form: Krav til innhold i handlingsplanene for miljøstyring i Grong kommune. Miljømål Tiltak Måling Ansvar Ressursbehov Status Frist mål 1 mål 2

8 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Ressurser, oppgaver, ansvar og myndighet Dok.nr. B4.4.1 ISO14001 punkt: 4.4.1a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Sikre tilgang på nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre miljøstyringssystemet. OMFANG Rutinen gjelder ledergruppa og ledelsens representant/prosjektleder. DEFINISJONER Ressurser viser til menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, teknologi og økonomiske ressurser. BESKRIVELSE Ressurser: Det ble i kommunestyresak 10/06 avsatt midler til en fast miljørådgiverstilling, med ansvar for prosjektledelse i miljøstyring, arbeid innen miljøområdet og andre oppgaver innen jord, skog, informasjon og utmark. Oppgaver, ansvar og myndighet: Øverste ansvarlige for miljøstyringssystemet i Grong kommune er rådmannen. Ledergruppa består av rådmann, kommunalsjefer og personalsjef. Stillingen som miljørådgiver har ansvar for å utvikle og følge opp miljøstyringssystemet. Ved administrativt vedtak 3/07 legges funksjonen som ledelsens representant, med ansvar som spesifisert i ISO14001, til stillingen som miljørådgiver. Ledere og avdelingsledere skal følge opp miljøstyringen slik det fremgår av lederavtalene og informasjonsskrivet.

9 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Kompetanse, opplæring og bevissthet Dok.nr. B4.4.2 ISO14001 punkt: 4.4.2a-d Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Denne rutinen skal sikre at enhver person som utfører oppgaver for eller på vegne av organisasjonen som kan forårsake vesentlige miljøpåvirkninger er kompetente med hensyn til relevant utdanning, opplæring eller erfaring. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem og som arbeider med eller innenfor et av kommunens miljøaspekter. BESKRIVELSE Overordnet administrativ ledelse Overordnet administrativ ledelse preges av kontinuitet. Det er derfor en tilstrekkelig rutine at nye ansatte på dette nivået får opplæring i miljøstyringssystemet av de andre samt av ledelsens representant. Den overordnede ledelsen har ansvaret for miljøstyringssystemet og må derfor være kompetente i systemet. Opplæringen av nye ansatte i den overordnede ledelsen vil omfatte ISO14001, Grong kommunes miljøstyringssystem og tilhørende politiske beslutninger. Revisjonsteam De som skal utføre interne revisjoner av miljøstyringssystemet skal inneha kompetanse til å utføre slike revisjoner etter ISO og ISO Avdelingsledere Ved innføring av miljøstyring i Grong kommune avholdes møter der ledelsen presenterer systemet for avdelingsledere og avdelinger i kommunen. Avdelingslederne får en beskrivelse tilpasset deres behov for kunnskap om miljøstyringssystemet. Fast ansatte For arbeidstakere som allerede er ansatt i organisasjonen når miljøstyringssystemet innføres vil det bli gitt ut et informasjonsskriv via nærmeste leder. Ved starten på et fast ansettelsesforhold i Grong kommune får arbeidstaker en opplæringsperm med informasjon om kommunen. En beskrivelse av miljøstyringssystemet vil inngå i pensum for å belyse viktige forhold mellom miljøpolitikk, miljøaspekter, målsettinger og handlingsprogram, ansvarsforhold og organisering, og den enkelte arbeidstakers ansvar. Permen vil også inneholde et faktaark om miljøstyring. Det er den enkelte leder eller avdelingsleder sitt ansvar å følge opp vedkommende og kommunisere innholdet i permen, tilpasset behovet til slik kunnskap i stillingen. Midlertidig ansatte Ved midlertidig ansettelse er det den enkelte leders ansvar å gi informasjon om miljøstyringen i kommunen generelt og for det aktuelle miljøaspektet vedkommende skal jobbe med, dersom det er nødvendig.

10 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Kommunikasjon Dok.nr. B4.4.3 ISO14001 punkt: 4.4.3a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Sikre at kommunikasjonen innad i organisasjonen og eksternt til/fra organisasjonen skjer etter de retningslinjer Grong kommunes miljøstyringssystem setter. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Intern kommunikasjon: Informasjon fra ledelsen til avdelingslederne skjer fortrinnsvis gjennom mellomlederfora, alternativt e-post eller andre skriv, når det gjelder overordnede problemstillinger slik som presentasjon av nye mål, delmål og programmer. Annen informasjon av type påminnelser og oppdateringer sendes på e-post. Nødvendig informasjon og materiale som det eventuelt henvises til på møter, i e-post eller i andre skriv legges ut på Grong kommunes nettsider. Ledelsens representant er ansvarlig for at ovennevnte handlinger blir utført. Innkalling til mellomlederfora og prosessmøter på avdelingene skjer gjennom vanlig e-postbasert møteinnkalling fra initiativtaker. Avdelingsledere og ledelsen kan til enhver tid kontakte ledelsens representant på e-post eller telefon ved spørsmål, behov for bistand eller annet. Ekstern kommunikasjon: Henvendelser fra eksterne berørte parter skal henvises til og besvares av ledelsen eller ledelsens representant. For henvendelser som gjelder å få kortfattet informasjon om kommunens miljøstyringssystem kan servicekontoret formidle informasjon fra faktaarket. Dokumenter som kommuniseres styres i henhold til B4.4.5 Dokumentstyring.

11 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Dokumentasjon Dok.nr. B4.4.4 ISO14001 punkt: 4.4.4a-e Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med denne rutinen er å sikre tilstrekkelig dokumentasjon av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Grong kommunes miljøstyringssystem skal til enhver tid inneholde dokumentasjon på følgende: a) Miljøpolitikken, miljømålene og delmålene, b) En beskrivelse av omfanget av miljøstyringssystemet, c) En beskrivelse av hovedelementene i miljøstyringssystemet og deres samspill, og referanse til tilhørende dokumenter, d) Dokumenter, inklusive registreringer, som kreves av ISO14001 og e) Dokumenter, inklusive registreringer som organisasjonen har besluttet er nødvendige for å sikre effektiv planlegging, drift og styring av prosesser som angår dens vesentlige miljøaspekter. Dokumentasjonen etter denne rutinen vil omfatte alle de forskjellige kapitlene (A, B og C) i miljøstyringssystemet.

12 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Dokumentstyring Dok.nr. B4.4.5 ISO14001 punkt: 4.4.5a-g Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med denne rutinen er å beskrive hvordan dokumenter som kreves av Grong kommunes miljøstyringssystem og ISO14001 skal styres. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Lagring av dokumenter Systemdokumenter: Alle systemdokumenter (kap. A, B og C) som kreves i henhold til miljøstyringssystemet og ISO14001 er lagret elektronisk enten på serverområde G:\Miljøledelse\Miljøstyringssystemet i Grong kommune. Tilleggsinformasjon slik som politiske behandlinger finnes på saksbehandlersystemet EDBSak og arkiv og i hovedarkivet på kommunehuset. I tillegg oppbevares alle disse dokumentene i papirversjon hos ledelsens representant. Rapporter: Rapporter fra avdelingslederne innkommet i papirformat oppbevares i papirformat hos prosjektleder/ledelsens representant i perm merket Rapporter. Elektroniske rapporter lagres i mappen G:\Miljøledelse\Rapporter Registreringer: Se B Oppdatering av systemdokumenter I forbindelse med eksterne revisjoner, ledelsens gjennomgang, rapporter fra avdelingslederne, utvelgelse av innsatsområder og innspill fra organisasjonen vil systemdokumentene og tilhørende dokumenter oppdateres. Ledelsens representant er ansvarlig for å gjøre nødvendige oppdateringer. Foreldede dokumenter Alle dokumenter oppbevares inntil ny utgave foreligger. Foreldede dokumenter skal omgående fjernes, både fra perm og elektronisk lager. Foreldede dokumenter som beholdes pga. juridiske og/eller kunnskapsbevarende årsaker skal merkes Foreldet med rød skrift både elektronisk og i papirformat. Elektroniske dokumenter flyttes til mappen G:\Miljøledelse\Foreldede dokumenter. Ansvar Rådmannen og ledelsens representant påser at alle dokumenter blir gjennomgått, og om nødvendig oppdatert, 2 ganger pr år sammenfallende med halvårsrapportene. Endelig ansvar for utarbeidelse og endring av de forskjellige dokumenttypene tilligger rådmannen.

13 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Driftskontroll Dok.nr. B4.4.6 ISO14001 punkt: 4.4.6a-c Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med rutinen er å unngå unødig miljøbelastning som følge av kommunens virksomhet. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Ledelsen og avdelingsledere skal se til at nødvendige forhåndsregler er ivaretatt for å sikre at driften ikke er til unødig ulempe for miljøet. Avdelingsledere og ledere har ansvar for å handle i tråd med bestemmelser på sine respektive fagfelt for å hindre negativ miljøpåvirkning. Dette gjelder ved egne operasjoner, kjøp av tjenester og gjennom ordninger som er felles for flere forvaltningsenheter.

14 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Beredskap og innsats Dok.nr. B4.4.7 ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med rutinen er å forebygge ulykker og nødssituasjoner som kan påvirke miljøet som følge av Grong kommunes virksomhet, og reagere på faktiske nødssituasjoner. OMFANG Rutinen gjelder for ledelsen i Grong kommune og for ansvarlige for oppdatering av planer, innenfor omfanget av styringssystemet. BESKRIVELSE Forebygging Grong kommune skal identifisere potensielle trusler mot miljøet som følger av kommunens virksomhet. Dette vurderes ut fra kommunens identifiserte miljøaspekter i samråd med fagpersonen på det aktuelle arbeidsfeltet. Oversikt over planene oppdateres fortløpende i oversikten over planer i Grong kommune, der alle miljørelevante planer skal merkes rosa. Vi skiller ikke mellom beredskapsplaner og andre planer. Planene er tilgjengelige i sentralarkivet på kommunehuset i Grong. Ved nødssituasjoner Ved situasjoner der miljøet er truet, enten som følge av kommunal virksomhet eller som faller inn under kommunal myndighet, skal kommunen reagere i henhold til planer og lovverk. Revisjon og utprøving av planer Kommunen skal periodevis, etter ledelsens vurderinger, gå gjennom og om nødvendig oppdatere planene for beredskap og innsats. Det skal også, når det er praktisk mulig, prøves ut i praksis om prosedyrene som fremgår av planen er gode.

15 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Overvåkning og måling Dok.nr. B4.5.1 ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med rutinen er å overvåke og måle Grong kommunes miljøbelastning og dokumentere kommunens miljøprestasjon, styringstiltak og overensstemmelse med miljømål. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Avdelingsledere som har ansvar for operasjoner som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning er gjort oppmerksom på at det stilles krav til overvåkning og måling. Hver avdelingsleder har inngående kjennskap til hvilken miljøpåvirkning deres ansvar omfatter. Oversikt over avdelinger med ansvar for operasjoner som kan medføre en vesentlig miljøpåvirkning er samlet i et eget dokument.

16 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Samsvarsvurdering Dok.nr. B4.5.2 ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Formålet med rutinen er å periodevis vurdere samsvar mellom sin drift og aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg selv. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Avdelingsledere skal i forbindelse med halvårs- og årsrapportene vurdere samsvar mellom aktuelle lovbestemte miljøkrav, og selvpålagte krav, og driften av sin avdeling. Det følger av B4.5.3 at avdelingsledere fortløpende skal registrere avvik. Disse registreringene skal kunne danne grunnlaget for samsvarsvurderingen. Registreringene oppbevares i henhold til B Ledelsens representant skal utføre arbeidet med samordning av samsvarsvurderingen i forkant av ledelsens gjennomgang. Ledelsen skal vurdere samsvaret i sitt arbeidsmøte.

17 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak Dok.nr. B4.5.3 ISO14001 punkt: 4.5.3a-e Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Rutinen skal sikre håndtering av potensielle og aktuelle avvik, samt at korrigerende og forebyggende tiltak blir iverksatt. OMFANG Denne rutinen alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Avdelingslederne registrerer fortløpende avvik, og rapporterer disse i halvårsrapportene Kommunens virksomhet tilsier at miljøpåvirkningene forbundet med den enkelte avdeling vil variere. Hvilke tiltak som skal iverksettes vil komme an på hvilken avdeling som betraktes. Tiltak(ene), forebyggende eller korrigerende, må samsvare med størrelsen på problemene og de påviste miljøpåvirkningene, og følge lovverket. Alle avvik skal behandles som følger: 1. Alle avvik som følger av kommunens drift, tjenestekjøp og forbruk skal identifiseres på avviksskjema. 2. Straks et avvik er identifisert skal det iverksettes tiltak etter avdelingsleders skjønn for å redusere miljøpåvirkningene, og rette avviket. 3. Alle avvik skal granskes for å fastslå årsak(er), og det skal iverksettes tiltak for å hindre at de skjer igjen. 4. Alle tiltak som er gjort for å forebygge eller korrigere avvik skal registreres på samme skjema. 5. Nytteverdien av alle gjennomførte tiltak skal gjennomgås av ledelsens representant i forkant av ledelsens gjennomgang.

18 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Kontroll med registreringer Dok.nr. B4.5.4 ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Rutinen skal sikre at Grong kommune tar vare på registreringer av relevans for miljøstyringssystemet. OMFANG Rutinen gjelder alle som omfattes av Grong kommunes miljøstyringssystem. BESKRIVELSE Avdelingsledere gjør fortløpende nødvendige registreringer i henhold til B4.5.1, B4.5.2, B4.5.3 og B4.6. Alle registreringer skal tas vare på av ledelsens representant når de er overlevert. Avdelingslederne tar vare på registreringene inntil de avleveres. Registreringer oppbevares av ledelsens representant enten elektronisk i mappen G:\Miljøledelse\Registreringer eller på arkiv- og saksbehandlersystemet EDBSak og arkiv, eller i papirformat i perm merket Miljøstyring registreringer på kontoret til ledelsens representant.

19 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Intern revisjon Dok.nr. B4.5.5 ISO14001 punkt: 4.5.5a-b Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Rutinen for intern revisjon skal sikre at miljøstyringssystemet er i overensstemmelse med krav og planer i henhold til ISO Resultatene skal kommuniseres til ledelsen. OMFANG Omfang for utføring som beskrevet nedenfor. Resultatene fra interne revisjoner skal benyttes av ledelsen, jf B4.6 Ledelsens gjennomgang. BESKRIVELSE Revisjonsteam Ledelsen skal sørge for at det foran hver revisjon skal være personale tilgjengelig til oppgaven, og gjøre administrativt vedtak for oppnevning. Revisjonsteamet skal følge prinsippene for revisjon som fremgår av ISO19011: Retningslinjer for revisjon av kvalitetsog/eller miljøstyringssystemer. Revisjonsprogram Revisjonen sikres gjennom utarbeidelse av revisjonsprogram som tar utgangspunkt i mål, vesentlige miljøaspekter og handlingsplan. Revisjonsprogrammet skal angi metodikk, prioriterte områder og hvilke deler av organisasjonen som skal revideres. Programmet utarbeides for 1 år av gangen. Planlegging, gjennomføring, rapportering og oppbevaring av registreringer Revisjonsteamet har ansvar for planlegging og gjennomføring av revisjonen. Revisjonen skal foregå på en systematisk og dokumentert måte for på en objektiv måte å fremskaffe og vurdere revisjonsbevis. Resultatene fra revisjonen skal kommuniseres til ledelsen foran ledelsens gjennomgang. Registreringene oppbevares i henhold til B For hver internrevisjon utarbeides det en revisjonsplan som følger oppskriften for forløpet i en miljørevisjon. Revisjonskriterier, omfang, hyppighet og metoder Ledelsen fastsetter revisjonskriteriene. Når ikke annet er bestemt vil kravene i ISO14001 være de gjeldende revisjonskriteriene. Kun de avdelingene som har vesentlige miljøaspekter og som inngår i handlingsplanen er aktuelle for revisjon. Det skal gjennomføres én intern miljørevisjon per aktuelle avdeling per år. Tabellen nedenfor angir detaljeringsgraden i spørsmålsstillingen. Tittel/funksjon Rådmann, kommunalsjef og personalsjef Avdelingsleder Detaljnivå Miljøstyringssystemet, med hovedvekt på visjoner, politikk, strategier. Kommunens miljømål Miljøstyringssystemet, avdelingenes/seksjonenes egne miljørelaterte mål og handlingsplaner

20 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. B Dokumentasjon av miljøstyringssystemet Ledelsens gjennomgang Dok.nr. B4.6 ISO14001 punkt: 4.6 Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: FORMÅL Rutinen skal sikre at miljøstyringssystemet i Grong kommune er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. OMFANG Rutinen gjelder den øverste administrative ledelse og ledelsens representant. BESKRIVELSE Den øverste administrative ledelse skal én gang pr år (i henhold til styringshjulet til Grong kommune) gjennomgå Grong kommunes miljøstyringssystem med hensyn på følgende punkter: o Resultat av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg o Henvendelse(r) fra eksterne berørte parter, inklusive klager o Organisasjonens miljøprestasjon o I hvilken grad mål og delmål er oppnådd o Status for forebyggende og korrigerende tiltak o Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser o Endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår dens miljøaspekter o Anbefalinger om forbedringer Viktige informasjonskilder inkluderer kommunale virksomhetsplaner, rapporter fra avdelingslederne, resultater fra interne revisjoner, tilbakemeldinger fra organisasjonen ellers, ressursbehov og avviksrapporter. Gjennomgangen skal dokumenteres i form av møtereferater. Registreringer oppbevares i henhold til B Resultatene av ledelsens gjennomgang skal omfatte alle beslutninger og tiltak som angår mulige endringer av miljøpolitikk, miljømål, -delmål og andre elementer av miljøstyringssystemet, i henhold til forpliktelsen til kontinuerlig forbedring. Ledelsen skal hvert 4. år, sammenfallende med planperioden, ha en større gjennomgang av miljøstyringssystemet for å sikre at det fortsatt er velegnet, virkningsfullt og tilstrekkelig. Denne gjennomgangen skal omfatte mulige behov for å endre miljøpolitikken, målene og andre elementer i styringssystemet i lys av ny kommuneplan.

21 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. C Tilleggsdokumenter Avviksskjema Dok.nr. ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: Rapport for avvik, klager og forbedringer Dato: Registrert av: Beskrivelse av avvik eller forbedringstiltak: Fylles ut av den som observerer avviket nr. Kritisk avvik? Ja Nei Vurderes av ansvarlig leder Beskrivelse av umiddelbart tiltak / strakstiltak: Fylles ut av den som iverksetter strakstiltak Sign: Beskrivelse av korrigerende tiltak (permanent løsning): Fylles ut av den som planlegger, bestemmer korrigerende tiltak Sign: Sign: Frist for lukking av avvik: Fastsettes av avdelingsleder Gjennomført korrigerende tiltak utført Dato: Avd.leder Sign: Kontroll av korrigerende tiltak (avvik lukket) Dato: Avd.leder Sign:

22 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. C Tilleggsdokumenter Fakta: miljøstyring i Grong kommune Dok.nr. ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: Grong kommune har arbeidet med flere bærekrafts- og miljøprogram de siste årene, og har vært en foregangskommune på dette feltet. Hensikten med miljøledelse er å strukturere miljøarbeidet for bedre å kunne følge opp pågående prosjekter og velge ut nye innsatsområder, og å sikre at miljøhensyn blir en del av det overordnede styringen. Alle organisasjoner, enten det er statlige enheter, kommuner eller private bedrifter, styrer sin virksomhet etter bestemte retningslinjer. Retningslinjene er på den ene siden pålagte lover og krav. På den annen side styrer organisasjonen etter egne retningslinjer, slik som økonomisk fortjeneste. Kommunen styrer etter visse overordnede planer ( styringsdokumenter ), slik som kommuneplanen og økonomiplanen. Det som står i disse planene er utslagsgivende for mye av den daglige driften i kommunen. Miljøstyringssystemer skal på en systematisk og dokumentert måte sørge for at miljørelevante handlingsplaner blir fulgt. Til grunn for dette ligger ISO14001-standarden, som krever at organisasjonen har tenkt gjennom og bestemt seg for en måte å følge opp det den forplikter seg til på miljøområdet. Meningen med systemet at arbeidet med miljøhensyn skal gå av seg selv, slik som er tilfelle for de andre systemene organisasjoner styrer etter. Arbeidet med etablering, implementering og vedlikehold av systemet er det derfor bare noen få personer som får befatning med.

23 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. C Tilleggsdokumenter Forløpet i en revisjon Dok.nr. ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: Fase Innhold 1. Beslutning Noen bestemmer at det skal gjøres en revisjon, forankra i plan eller i vedtak eller i toppadministrasjonen 2. Oppstart team Revisor/revisjonsteam pekes ut 3. Avgrense/ definere Bestemmer hva som skal undersøkes organisatorisk eller geografisk. 4. Identifisere Identifisere den øverste ledelsen for det aktuelle organisatoriske leddet eller lokaliteten 5. Grovkartlegge, Gjøre seg kjent med... forundersøkelse Organisasjonsplan, ansvarsplasseringer, gjennomgå alle styrende dokumenter kommuneplan, økonomiplan, - delplaner, andre plandokumenter, rapporter, Relevante politiske vedtak 6. Etablere kontakt Etablere første kontakt med revidert part Samtale med nøkkelpersoner, uformelt som forundersøkelse 7. Revisjonskriterier Finne ut hvilke revisjonskriterier som evt er aktuelle i tillegg til standarden 8. Forberede Planlegge: HVEM, HVA HVOR revisjonsaktivitetene med utgangspunkt i standard/kriterier Hvem skal intervjues Hvor skal det gjøres observasjoner Hva med stikkprøver Lage plan for besøk Lage intervjuguider Lage andre arbeidsdokumenter Fordele arbeidet i teamet/revisjonslaget 9. Samle inn data Åpningsmøte/oppstartsmøte Gjennomføre Samle inn dokumenter og informasjon, intervjue. revisjonsaktivitetene Verifisere intervjuer. Stikkprøver. Dokumentasjon Revisjonsbevis Side

24 skrive rapportutkast 10. Vurdere, Vurdere hvordan er det vi ser i forhold til konkludere revisjonskriteriene? Skrive... Konkludere skrive sluttrapport (utkast) 11. Sluttmøte Presentere rapportutkast i sluttmøte Kvalitetssikring, rydde bort evt misforståelser 12. Levere rapport til Sluttføre skriftlig rapport og oversende oppdragsgiver 13. Rydde Avslutte, lukke revisjonen. Rydde, arkivere. Evt makulere Takke for samarbeidet Oppfølging Ved neste revisjonsrunde eller ved andre anledninger/initiativer Side

25 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Kap. C Tilleggsdokumenter Generell informasjon til avdelingsledere Dok.nr. ISO14001 punkt: Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: Informasjon om Grong kommunes miljøstyringssystem Avdelingsledere i Grong kommune Grong kommune har arbeidet med flere bærekrafts- og miljøprogram de siste årene, og har vært en foregangskommune på dette feltet. Hensikten med miljøledelse er å strukturere miljøarbeidet for bedre å kunne følge opp pågående prosjekter og velge ut nye innsatsområder, og å sikre at miljøhensyn blir en del av det overordnede styringen. Miljøstyring av en kommuneadministrasjon er spesielt. Frem til nå har kun én kommune i Norge et sertifisert miljøstyringssystem etter ISO På grunn av kommunal virksomhet, som strekker seg fra eiendomsaktør til myndighetsutøver, gir miljøstyring av en kommuneadministrasjon en rekke utfordringer. Å integrere miljøhensyn i den overordnede styringen av kommunen vil imidlertid bidra til en svært rasjonell oppfølging av de miljømål kommunen setter seg. Dette skrivet er tilpasset avdelingsledere i Grong kommune og skal gi 1) en generell innføring i miljøstyringssystemer, 2) en beskrivelse av Grong kommunes miljøstyringssystem og 3) en liste over krav som stilles til avdelingsledere. 1. Miljøstyringssystemer generelt Alle organisasjoner, enten det er statlige enheter, kommuner eller private bedrifter, styrer sin virksomhet etter bestemte retningslinjer. Retningslinjene er på den ene siden pålagte lover og krav. På den annen side styrer organisasjonen etter egne retningslinjer, slik som økonomisk fortjeneste. Kommunen styrer etter visse overordnede planer ( styringsdokumenter ), slik som kommuneplanen og økonomiplanen. Det som står i disse planene er utslagsgivende for mye av den daglige driften i kommunen. Miljøstyringssystemer skal på en systematisk og dokumentert måte sørge for at miljørelevante handlingsplaner blir fulgt. Til grunn for dette ligger ISO14001-standarden, som krever at organisasjonen har tenkt gjennom og bestemt seg for en måte å følge opp det den forplikter seg til på miljøområdet. Meningen med systemet at arbeidet med miljøhensyn skal gå av seg selv, slik som er tilfelle for de andre systemene organisasjoner styrer etter. Arbeidet med etablering, implementering og vedlikehold av systemet er det derfor bare noen få personer som får befatning med. Litt kunnskap om styringssystemet i sin organisasjon er det likevel nødvendig at alle i organisasjonen har. 2. Grong kommunes miljøstyringssystem Omfang: Miljøstyringssystemet i Grong kommune omfatter to organisatoriske hovednivåer i kommuneadministrasjonen: overordnet administrativ ledelse (rådmann, to kommunalsjefer og personalsjef) og avdelingsledere. Miljøpolitikk: Kommunens miljøpolitikk er nedfelt i kommuneplanen. Miljøpolitikk for Grong kommune i perioden er

26 A. Grong skal framstå som en synlig og miljøbevisst kommune der handling settes i fokus B. Grong tar ansvar for å skape et godt miljø for de kommende generasjoner C. Gjennom kunnskap og handling skal vi arbeide aktivt for å øke bevisstheten om vår kulturarv og identitet D. Grong kommune forplikter seg til kontinuerlig å forbedre sitt miljøarbeid, og å forebygge forurensning i all sin virksomhet E. Grong kommune gjennomfører all sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovverk og i henhold til egne krav fastsatt i planer og styringssystemer. Miljøaspekter: Et miljøaspekt defineres som de påvirkningene kommunen har på det ytre miljø som den direkte kan råde over, påvirke og endre gjennom sin virksomhet. Miljøet er omgivelsene til organisasjonens virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse. Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. En miljøpåvirkning er enhver endring i miljøet, gunstig eller negativ, som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter. Hensikten med klassifisering av miljøpåvirkningen er at kommunen skal prioritere forbedring av den delen av sin virksomhet som medfører en størst negativ miljøpåvirkning. Basert på en samlet vurdering av miljømessig gevinst, praktisk gjennomførbarhet, og hvilke midler og ressurser som er tilgjengelige blir innsatsområder foreslått for formannskapet. Innsatsområder og handlingsplan: Miljøaspektvurderingen danner grunnlag for en vurdering av hvilke områder kommunen bør forbedre seg på. Konkrete, målbare mål formuleres i en handlingsplan. Det kan også vises til andre handlingsplaner. Handlingsplanen skal for hvert innsatsområde omfatte mål og delmål, tiltak, måling, ansvarlig, ressursbehov og frist. Styringssystemet stiller krav til beskrivelse av ansvarsfordeling, kommunikasjon og dokumentstyring, driftskontroll, beredskap, overvåkning og måling, avvik og korrigeringer og revisjoner. Disse prosedyrene forblir usynlige for andre enn systemansvarlige. Mye av dette baserer seg imidlertid på registreringer som må gjøres ute i organisasjonen, og som avdelingslederne er ansvarlige for å kommunisere til ledelsen. 3. Krav til avdelingsledere Som sagt vil kun noen få arbeide med vedlikehold av selve systemet og styring i forhold til kravene standarden setter. Tilsvarende til arbeidet med budsjettstyring, der avdelingsledere i forkant av nytt budsjettår og reguleringer blir bedt om å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon, ber ledelsen om dokumentasjon i forbindelse med miljøstyringssystemet. Det kreves også at avdelingsledere gir nødvendig informasjon til sine ansatte. Hvilke avdelingsledere det gjelder er avhengig av kommunens innsatsområder. Krav til rapportering hvert halvår: - oppdatering av lovverk og handlingsplaner - registrerte avvik og beskrivelse av tiltak for forbedring - opplæring av ansatte

27 Grong kommune, administrasjonens miljøstyringssystem Halvårsrapport for (avdelings)ledere Kap. C Tilleggsdokumenter Dok.nr. Utarbeidet av miljørådgiver KM Myrvold Dato: Revidert: Godkjent av rådmann Svein Helland Dato: Gyldig fra: Sendes ledelsens representant innen 1. mai og 1. oktober hvert år jf styringshjulet Dato Avdeling Navn Sign: Oppdatering av lovverk Lim inn lenker til nye lover og forskrifter (fra lovdata.no) eller skriv det fulle navnet på den nye loven/forskriften (innenfor ditt ansvarsområde) som har kommet til siden forrige rapportering Oppdatering av planer Legg ved/ lag lenke til nye miljørelevante planer siden forrige rapportering Avvik (antall og henvisning til evt. vedlagte skjema) Summér opp avviksskjema siden forrige rapportering og fyll inn opplysninger på følgende (kryss betyr at det er utført): Dato Vedlegg nr Stikkord for avvik Strakstiltak for lukking av avvik (x) Permanent tiltak for lukking av avvik (x) Opplæring av ansatte Beskriv tiltak dersom gjennomført

28 HANDLINGSPLAN FOR MÅLOPPNÅELSE Grong kommune - miljøstyring Miljømål Tiltak Måling Ansvar Ressursbehov Status Frist 1. Kommunalt energiforbruk 1.1 Redusere energiforbruket med 10% i forhold til gjennomsnittlig forbruk siste tre år i følgende bygninger innen utgangen av 2009: Avdeling F (hovedbygningen), Bergsmo oppvekstsenter, Harran oppvekstsenter og Harran bo- og servicesenter Bygningsmessige oppgraderinger Forbruk av strøm Thor-Aage Elektronisk strømstyring Forbruk av strøm Thor-Aage Opplæring av vaktmestere 1.2 Kommunen skal arbeide videre med holdningsskapende tiltak og opplæring for å redusere energiforbruket Enkel form for opplæring av ansatte og andre interesserte Oppmøte Marius, Kirsti Kont. 1.3 Kommunen skal ta i bruk nye energikilder for 25 % av bygningsmassen innen år 2015 og ikke bruke fossil fyringsolje som energikilde innen år Arbeide for etablering av fjernvarmeanlegg på Medjå Faktisk etablering, ant. bygninger som dekkes Avvikle bruk av fyringsolje Ant. bygninger der fyrkjele er fjernet Thor-Aage, Svein Arbeidsinnsats Pågår 1.4 Fortløpende gjennomføre enøk-tiltak som er inntjent på 5 år i kommunale bygg. 2. Kommunal arealforvaltning Grong kommunes miljøaspekter skal vurderes gjennom fornyelse av kommunens arealplan innen utgangen av 2009

29 Grong kommune Rådmannen Adresseliste Vår ref: L.nr. Vedtaksnr. Arkiv: Deres ref: Dato: 07/493-2-KHA 1481/07 3/ OPPNEVNING AV INTERNT REVISJONSTEAM I GRONG KOMMUNE - MILJØSTYRING OG LEDELSENS REPRESENTANT Hjemmel for behandling: Avgørelsesmyndighet er delegert til rådmannen jf. Grong kommunes reglement for delegering pkt Saksopplysninger: Kommunestyret i Grong vedtok i møte , sak 10/06 å delta i videreføringen av arbeidet i Nordens Grønne belte miljøprofilering av Trøndelag, Jämtland og Härjedalen. Vedtaket innbefatter innføring av miljøstyring og sertifisering i organisasjonen. Kommunen vil bli sertifisert etter ISO standarden. ISO krever at organisasjonen skal sikre at det blir gjennomført intern revisjon av miljøstyringssystemet med planlagte intervaller. 1) fastslå om miljøstyringssystemet a. er i overensstemmelse med planlagte ordninger for miljøstyring, inklusive kravene i denne standarden, og b. er i ordentlig iverksatt og vedlikeholdt, og 2) fremskaffe informasjon om resultatene av revisjonen til ledelsen. Det er også et krav at organisasjonens øverste ledelse skal peke ut èn eller flere representanter for ledelsen, som uavhengig av annet ansvar skal ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å a) sikre at miljøstyringssystemet er etablert, iverksatt og vedlikeholdt i henhild til kravene i denne standarden, b) rapportere til den øverste ledelsen om miljøstyringssystemets virkningsgrad for gjennomgang, inklusive anbefalinger om forbedringer. Postadresse: Sentralbord: Bankgiro: Postboks 162 Telefaks: Org. nr: NO Grong Saksbehandler tlf: E-post:

30 Vurdering: Det er viktig å etablere de formelle punktene som kreves for å etablere et miljøstyringssystem i hht. ISO standardene som vil bli godkjent og sertifisert. Kommunen har pr. dato 3 ansatte som gjennomfører et kompetansegivende kurs i intern miljørevisjon ved HiNT. Dette er godkjent utdanning for å inneha oppgaven som intern revisor. Imidlertid vil det være riktig å ha en gjennomgang av hvem som bør utgjøre det interne revisjonsteamet etter at innføringen av styringssystemet er gjennomført i organisasjonen. Derfor finner jeg det naturlig å tidsbegrense oppnevningen til 2 år. Jeg finner det naturlig å legge funksjonen som ledelsene representant til stillingen som rådgiver miljø. Dette blir en arbeidsoppgave tillagt stillingen. Stillingen innehas i dag av Knut Marius Myrvold. Vedtak: 1) Internt miljørevisjonsteam i Grong kommune oppnevnes for perioden til Revisjonsteamet består av: Tore Kirkedam, personalsjef Kirsti Haagensli, kommunalsjef Knut Marius Myrvold, rådgiver miljø 2) Revisjonsteamet konstituerer seg selv. 3) Funksjonen som ledelsens representant legges til stillingen som rådgiver miljø. Etter fullmakt Svein Helland rådmann Side 2 av 2

31

32 Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst, og der mer enn elvene møtes Forord Lyst og vilje til å få resultat det er der vekst og satsing skjer! Egen aktivitet og vilje til å gå videre, forbedre og utvikle er viktig for å være med i kampen om midler og oppmerksomhet. Ikke minst er det gjennom handling, og å lykkes, at tro og optimisme har best grobunn. Det trenger en kommune i Namdalen som har som ambisjon om å være Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst, og der mer enn elvene møtes. Da planarbeidet startet opp var det med utgangspunkt i et sett definerte utfordringer. Det var enighet om at vår største utfordring er folketallsutviklingen. Kommuneplanens visjon og strategier er utformet og vedtatt med bakgrunn i dette. Mange har deltatt i planarbeidet, det gjør at vi har det beste utgangspunkt. Den brede deltagelsen styrker planen og forhåpentligvis vil det også medvirke til at vi får gjennomført og får effekt av tiltakene. Den oppnevnte arbeidsgruppa har arbeidet med å sammenfatte innspillene og forslagene som har framkommet underveis. Noen tiltak har vært svært konkrete og lette å ta med videre, mens mange innspill er videreforedlet og tolket og gruppen har prøvd å finne fellesnevnere og utforme tiltakene deretter. For noen områder har arbeidsgruppa supplert med egne tiltak, der de har funnet det nødvendig. Kommuneplanen har en form som gjør at den er et lett tilgjengelig styringsredskap. Vi vil takke alle de som har bidratt i utviklingen av kommuneplanen; bygdafolket, det internasjonale Grong, ungdommen, næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv og kommunens egne ansatte. Når vi skal gå fra plan til handling er vi avhengig av å fortsette samarbeidet. Vi må trekke i lag for å nå målene innen de ulike satsingsområdene, og for å videreutvikle Grong Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst, og hvor mer enn elvene møtes. Nå gleder vi oss til fortsettelsen god lesing! Grong, 22. september Svein Helland Rådmann Erik Seem Ordfører 2

33 Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst, og der mer enn elvene møtes Innholdsfortegnelse FORORD OVERORDNET MÅL OG STRATEGIER STRATEGIER BEVISSTGJØRING AV VISJONEN OG SKAPE ENGASJEMENT, STOLTHET OG TILHØRIGHET VIDEREUTVIKLE EN TYDELIG OG MÅLRETTET NÆRINGSSATSING UTVIKLE ET AKTIVT OG ALLSIDIG KULTURLIV SKAPE TRYGGHET, TRIVSEL OG FREMME LÆRING BASERT PÅ DEN ENKELTES BEHOV HANDLINGSDELEN MED TILTAK STRATEGIER OG TILTAK I ORGANISASJONEN GRONG KOMMUNE Strategier Tiltak NAV-KONTOR FELLES BARNEVERN OM KOMMUNEPLAN LOVGRUNNLAGET KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL REGIONALE PLANER Fylkesplan Fylkesdelplan for Indre Namdal KOMMUNENS PLANSYSTEM OG STYRINGSSYSTEMER Kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett Sektorplaner Oversikt over lovpålagte kommunale planer ORGANISERING AV KOMMUNEPLANARBEIDET PROSESSEN FOR PLANARBEIDET MÅL FOR SEKTORPLANER SOM VEDTAS FOR KOMMUNEPLANPERIODEN MILJØ SKOLE OG BARNEHAGE Barnehage Skole HELSE, INSTITUSJONSBASERT OG HJEMMEBASERT OMSORG VEDLEGG GRONG OM 10 ÅR

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF 1 Revidert 14.8.2012 AR 1 OM DETTE DOKUMENTET 4 2 GENERELLE ELEMENTER I PROSJEKTPLANEN 4 2.1 BAKGRUNN 4 2.2 FORUTSETNINGER 4 2.3 MÅL 5 2.4 DELMÅL

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Sveis nr. 2012 / 071701 Strømsund bru vedlikeholdsarbeider Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Strømsund

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) 2012 2015 Herøy kommune et hav av muligheter Side 2 av 9 HERØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2015 1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt mål for kommunens

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411 STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF Dato: 08.05.2013 Organisasjonsenhet: ZNONO411 Avdeling for system sertifisering Veritasveien 1 1322 HØVIK Tel. 67 57 9900 Fax. 67 57 9911 Oppdragsgiver: Helse Stavanger

Detaljer

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006. av 3. februar 2006

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006. av 3. februar 2006 Nr. 38/165 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 196/2006 2010/EØS/38/20 av 3. februar 2006 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 for å ta hensyn til europeisk standard

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001 Sammenligning: og ISO 14001 Hvordan sammenfaller og skiller seg fra ISO 14001? Denne sammenligningen tar ikke for seg forskjellene på gjennomføring / implementering (ISO 14005) mellom systemene. Bruksområder

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.3 2013-01-22 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! 1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli, Revisjon Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr: 3 10.01.2014 S-KA-0067 Utarbeidet av (dato/sign): Kontrollert av (dato/sign): Faglig ansvarlig (dato/sign): Godkjent av (dato/sign):

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag)

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) På grunnlag av vedtak i formannskapet ble følgende organisering av prosjektet vedtatt i URLG: ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer ALSC ESARK-0305-201500089-9 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppfølging

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

HB 5 AVVIK, FORBEDRINGSFORSLAG OG FOREBYGGENDE TILTAK Side 1 av 7

HB 5 AVVIK, FORBEDRINGSFORSLAG OG FOREBYGGENDE TILTAK Side 1 av 7 Side 1 av 7 Avvik, forbedringsforslag og forebyggende tiltak 5.1 Avviksbehandling Omfang av prosedyre Med avvik forstås forhold/hendelser som avviker fra systembeskrivelsen og uforutsette hendelser som

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer