Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,"

Transkript

1 Revisjon Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr: S-KA-0067 Utarbeidet av (dato/sign): Kontrollert av (dato/sign): Faglig ansvarlig (dato/sign): Godkjent av (dato/sign): Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli, Versjons nr. Avsnitt Beskrivelse av endring 1 Nytt dokument 2 Nytt dokument nr. samt ending ifm. Organisasjonsendring 3 Hele dok. Desember 2013: Oppdatert basert på erfaringer etter «Verifikasjon CCM TQP Amin». Endret tittel fra «Revisjon/verifikasjon» til «Revisjon» Innhold 1 Innledning Formål Gyldighetsområde Roller og ansvar Revisjoner Utarbeide og vedlikeholde revisjonsprogram Gjennomføre revisjoner Fastsette mandat inkl. revisjonsleder Etablere revisjonslag Forberede revisjon Sende revisjonsvarsel Gjennomføre åpningsmøte Gjennomføre revisjonsaktiviteter på stedet Avslutningsmøtet Utarbeide revisjonsrapport Motta og registrere revisjonsrapport Følge opp revisjoner Oversende revisjonsrapport til revidert part Håndtere hendelser og avvik Lukke revisjonsrapport Fagansvar Tilleggsinformasjon Forkortelser Definisjoner Referanser Vedlegg Sjekkliste revisjonsvarsel Agenda for åpningsmøte Agenda for avslutningsmøte... 9

2 1 Innledning 1.1 Formål Denne prosedyren beskriver hvordan Gassnova vil gjennomføre revisjoner i henhold til arbeidsprosessene for revisjoner. Formålet med å gjennomføre revisjoner: Verifisere at styringssystemet fungerer og er hensiktsmessig Sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet og virksomhetens resultater Følge opp leverandører, kontraktører og partnere iht. påse-plikten Sikre at alt arbeid utføres i samsvar med krav Følge opp selskapets håndtering av risikostyring 1.2 Gyldighetsområde Alle revisjoner i Gassnova skal planlegges, utføres og følges opp i henhold til arbeidsprosessene for revisjoner og denne prosedyren. 1.3 Roller og ansvar Rolle Administrerende direktør Leder HMS og kvalitet Ansvarlig leder Revisjonsleder Revidert part Ansvar Godkjenne revisjonsprogram Ha oversikt over hvilke revisjoner som er foretatt. Påse at revisjoner følges opp i henhold til retningslinjene. Holde ledelsen orientert om resultater og tiltak. Gi innspill til revisjonsprogram. Fastsette revisjonens mandat. Motta, og videresende revisjonsrapport til rette ansvarlige. Lukke revisjonsrapporten. Planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen. Bidra med informasjon, innspill og avklaringer i revisjonen. Håndtere hendelser og avvik identifisert i revisjonen. 2 Revisjoner Hvordan revisjoner praktisk gjennomføres vil være avhengig av hva som skal revideres og formålet med revisjonen, men revisjonsprosessen vil være den samme. Av forskjellige typer revisjoner kan nevnes systemrevisjoner og tekniske revisjoner. Systemrevisjoner er basert på myndighetskrav og egne styringssystemer. Ytelsen til revidert part sammenlignes med dokumenterte krav for å dokumentere samsvar med regelverk. Tekniske revisjoner har til hensikt å verifisere at kompetanse, ferdigheter, utstyr, metoder, systemer og dokumentasjon er hensiktsmessig og tilstrekkelig i forhold til å produsere et ønsket (teknisk) resultat. En teknisk revisjon kan inkludere elementer av systemrevisjon. En revisjon kan også gjennomføres for å verifisere at produserte resultater, for eksempel teknologiske eller finansielle, er korrekte. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 2 av 9

3 2.1 Utarbeide og vedlikeholde revisjonsprogram Planlagte revisjoner i Gassnova dokumenteres i et revisjonsprogram, forretningsengasjementene skal utarbeide egne kapittel for revisjoner som skal gjennomføres som inkluderes i selskapets revisjonsprogram. Revisjonsprogrammet utarbeides årlig og oppdateres ved behov gjennom året. Revisjonsprogram skal godkjennes av administrerende direktør. Følgende dokumentasjon skal ligge til grunn for utarbeidelsen av revisjonsprogrammet: Referat ledelsens gjennomgang Avviksregister Risikoregister Revisjonsregister Innspill fra AMU Innspill fra engasjementene og prosjektene Revisjonsprogrammet skal inkludere interne og eksterne revisjoner både av eksisterende og potensielle eksterne parter. I tillegg kan linje- og prosjektledere løpende anmode HMS og kvalitetssjef om revisjoner ved behov. e revisjoner Alle interne revisjoner skal baseres på risikovurderinger, og skal adressere forretningsrisiko. e revisjoner skal sikre at Gassnovas forretningsrisiko er så liten som mulig, og at selskapet opererer i samsvar med alle eksterne og interne krav og regler. Eksterne revisjoner Gassnova skal sikre at alle underleverandører og kontraktører er kvalifiserte til å operere i henhold til myndighetskrav, og at de har akseptable systemer for risikostyring av egen virksomhet. Gassnova skal videre følge opp at underleverandører og kontraktører samt operatører faktisk opererer i henhold kravene. 2.2 Gjennomføre revisjoner Fastsette mandat inkl. revisjonsleder Ansvarlig leder er ansvarlig for å utarbeide revisjonens mandat. Mandatet skal gi en relativt grov beskrivelse av revisjonens formål og rammer, samt hvilke kriterier den reviderte part skal sjekkes opp mot. Med utgangspunkt i den kompetanse som den definerte revisjonen krever, skal ansvarlig leder nominere revisjonsleder. Revisjonslederen skal ha kompetanse i revisjonsledelse, og skal være uavhengig av det området og den aktiviteten/systemet som skal revideres Etablere revisjonslag Revisjonsleder utpeker revisjonslaget. Dette bør bestå av fra to til fire personer som til sammen har tilstrekkelig kompetanse om det som skal revideres. Revisjonslaget vil ofte bestå av en eller flere revisorer som tekniske eksperter avhengig av hva som skal revideres. Revisjonsleder er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonen. I tillegg bør ett av medlemmene i revisjonslaget ha et spesielt ansvar for bistå revisjonsleder med å ta notater og Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 3 av 9

4 følge opp at revisjonsplanen følges. Leder HMS & Kvalitet skal alltid være en del av revisjonslaget, men ikke nødvendigvis leder Forberede revisjon Revisjonsplanen utarbeides av revisjonsleder i samarbeid med ansvarlig leder basert på mandatet, og inneholder: formålet med revisjonen (fra mandatet) revisjonsomfanget (enhet/aktivitet/anlegg som skal revideres) revisjonskriterier (krav som det skal revideres mot) tidsplan for gjennomføringen navn på medlemmene i revisjonslaget hoveddokumenter som skal gjennomgås under revisjonen (for eksempel kontrakt, styringsdokumentasjon, framdriftsrapporter, avviksrapporter, hendelsesrapporter og lignende) planlagte intervjuer oppsett for revisjonslogg Revisjonsplanen godkjennes av ansvarlig leder. Planen for interne revisjoner skal på høring i ledergruppen før godkjenning av ansvarlig leder Sende revisjonsvarsel I god tid før åpningsmøtet skal revisjonsleder sende ut revisjonsvarsel til den reviderte part. Revidert part sender underlag basert på omforent dokumentliste senest 2 uker før revisjonsstart. Det bør spesifiseres i varselet at revisjonene starter med å intervjue ledere som er aktuelle hos revidert part i forhold til revisjonens tema. Ved interne revisjoner skal varslet sendes til leder for den eller de enheter som skal revideres. Ved eksterne revisjoner sendes varselet fra den som er kontraktsansvarlig overfor vedkommende leverandør eller tilbyder. Se sjekkliste for innhold i revisjonsvarsel i vedlegg, pkt Gjennomføre åpningsmøte Åpningsmøtet holdes hos den reviderte, basert på en standard agenda (se vedlegg pkt. 5.2). Alle forhold på agendaen bør være avtalt mellom revisjonslaget og den reviderte i forkant av revisjonen, slik at åpningsmøtet i hovedsak blir en bekreftelse på at begge parter har felles forståelse av revisjonen, samt avtale om praktisk gjennomføring. Derved vil en normal tidsplan for åpningsmøtet kunne være begrenset til en time. Dersom det er behov for et eget formøte før det ordinære åpningsmøtet, bør dette avtales i god tid (senest to til tre uker) før selve revisjonen starter. Hensikten med formøtet er å informere om revisjonen og innhente dokumentasjon som revisjonslaget skal gjennomgå Gjennomføre revisjonsaktiviteter på stedet Revisjonsaktivitetene hos den reviderte part omfatter i hovedsak: Utarbeide sjekklister Gjennomgang av dokumentasjon Gjennomføre intervjuer Verifisere funn oppsummering i revisjonslaget Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 4 av 9

5 Både dokumentgjennomgang og intervjuer gjennomføres normalt med støtte i sjekklister og/eller intervjuguider. Sjekklistene sammenfatter blant annet krav som det skal revideres mot og historisk erfaring, intervjuguider sikrer konsistens i spørsmål som stilles og sammenlignbare funn. I tillegg kan generelle standarder for kvalitetsstyring (NS-ISO 9001), miljøstyring (NS-ISO 14001) og risikostyring (NS-ISO 31000) benyttes. Dokumentasjon som innhentes fra den reviderte part gjennomgås deretter på grunnlag av sjekklistene. Typisk dokumentasjon vil være: styringsdokumenter (prinsipper, håndbøker, prosedyrer) organisasjonskart og funksjons-/stillingsbeskrivelser, planer budsjetter (hvis kostnadsoppfølging inngår i revisjonsomfanget) framdriftsrapporter avviksrapporter, endringsprotokoller, hendelsesrapporter etc. annen relevant prosjekt- og aktivitetsspesifikk dokumentasjon Under gjennomgangen oppdateres sjekklistene med referanser til dokumentasjonen, samt utfyllende spørsmål og forhold, som skal verifiseres under revisjonen. Intervjuer gjennomføres på bakgrunn av blant annet funn fra dokumentgjennomgangen. Revisjonslaget må avtale hvordan intervjuene skal gjennomføres og hva som skal være hovedtemaer. I tillegg til innhenting av informasjon gjennom dokumentgjennomgang og intervjuene, må revisjonslaget verifisere sentrale opplysninger ved å: Gjennomgå møtereferater, framdriftsrapporter, avviksrapporter, revisjonsrapporter, tilsynsrapporter fra myndigheter etc. Sjekke rapporter fra risikovurderinger, HMS-inspeksjoner etc. Sjekke at risikoregister finnes og at det er handlingsplaner for å forebygge risiko. Sjekke at kontroll og verifikasjon er blitt utført, bl.a. ved å sjekke signaturer på rapporter, tegninger o.l. Sjekke dokumentkontroll, inkl. registrering og arkivering. Sjekke lagerforhold, preservering og merking (hvis relevant) Sjekke installasjoner og byggeplasser for ryddighet, arbeidsmiljø, bruk av verneutstyr, kalibrering av instrumenter, etc. Foreta stikkprøver på at foreskrevne prosedyrer og instrukser foreligger på arbeidsplasser, at de er kjent og blir brukt. Etter at intervjuer og verifikasjoner er gjennomført, har revisjonslaget en intern oppsummering hvor de gjennomgår revisjonsbevis opp mot revisjonskriterier og sjekklister, og blir enige om: hva som skal fremlegges som hhv avvik og muligheter for forbedring (observasjoner) på avslutningsmøtet hva som skal fremlegges som positive forhold behov for ytterligere dokumentasjon revisjonskonklusjon Avslutningsmøtet Avslutningsmøtet bør avholdes så snart som mulig etter at revisjonsaktivitetene er gjennomført. Formålet med avslutningsmøtet er å presentere revisjonsfunn og revisjonskonklusjoner på en slik måte at de blir forstått og i størst mulig grad akseptert av den reviderte part. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 5 av 9

6 For eksterne parter bør ledelsen for den reviderte part delta på avslutningsmøtet, i tillegg til f.eks. prosjektleder, kvalitetsleder og HMS-leder. Hele revisjonslaget bør delta, og om mulig også den som er oppdragsgiver for revisjonen (ansvarlig leder). Sjekkliste for innhold i avslutningsmøtet er vist i vedlegg pkt Utarbeide revisjonsrapport Før revisjonsrapporten ferdigstilles, må revisjonslaget gjøre en ny vurdering basert på eventuelle kommentarer og informasjon under og etter avslutningsmøtet. Mal for rapport for revisjoner skal benyttes for å dokumentere revisjonen. Avvik skal alltid refereres til ett eller flere av revisjonskriteriene. Muligheter for forbedring (observasjoner) bør også ha referanse til kriteriene. Revisjonslaget skal ikke fremme forslag om korrigerende tiltak på avvik, da dette fullt og helt er den reviderte parts eget ansvar. Revisjonslaget bør også være forsiktige med å fremme anbefalinger om tiltak innen forbedringsområdene, men dette kan gjøres hvis oppdragsgiver og den reviderte part er enige om det. Revisjonsleder må holde ansvarlig leder orientert om resultatene fra revisjonen, og spesielt om funn som krever rask oppfølging. Revisjonsrapporten signeres av revisjonsleder. Det anbefales at også øvrige medlemmer i revisjonslaget signerer rapporten Motta og registrere revisjonsrapport Revisjonsleder overleverer ferdig revisjonsrapport til ansvarlig leder, som sørger for registrering og oppfølging. Fra nå av er det ansvarlig leder som eier revisjonsrapporten, og revisjonslaget er ferdige med sitt revisjonsoppdrag. 2.3 Følge opp revisjoner Oversende revisjonsrapport til revidert part. Ansvarlig leder oversender revisjonsrapporten til revidert part. Sammen med rapporten sendes et følgebrev hvor blant annet tidsfrister fremgår. Den reviderte part skal kommentere avvikene og utarbeide en plan for gjennomføring av korrigerende og forebyggende tiltak. Den reviderte er ikke forpliktet til å respondere på forbedringsområdene i rapporten, selv om det er god praksis å gjøre dette. Ansvarlig leder kan om ønskelig trekke på revisjonsleder og andre fra revisjonslaget for å vurdere om svarene fra revidert part er tilfredsstillende for å løse avvik Håndtere hendelser og avvik Håndtering av avvik hos den reviderte part, hvis denne er intern, gjennomføres i henhold til arbeidsprosessen for å håndtere hendelser og avvik. Eksterne reviderte parter vil ha tilsvarende prosesser for håndtering av avvik fra revisjoner. HMS og kvalitetssjefen følger opp håndteringen av tiltak hos den reviderte part, og holder ansvarlig leder orientert. Ansvarlig leder må sammen med HMS og kvalitetssjef vurdere om det skal gjennomføres verifikasjon av at tiltak er iverksatt og at de effektive, eller om det er tilstrekkelig at den reviderte part selv foretar denne verifikasjonen. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 6 av 9

7 2.3.3 Lukke revisjonsrapport Ansvarlig leder lukker revisjonsrapporten når det er konstatert at alle avvik er tilfredsstillende lukket. 3 Fagansvar Leder HMS og kvalitet har det faglige ansvaret for arbeidsprosessen revisjon og gjennomgåelse med tilhørende prosedyre og veiledninger. 4 Tilleggsinformasjon 4.1 Forkortelser Forkortelse Forklaring 4.2 Definisjoner Uttrykk Revisjon Revisjonsprogram Forklaring Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt (ISO 9000:2006, 3.9.1). Samling av en eller flere revisjoner som er planlagt for en bestemt tidsperiode og rettes mot en spesiell hensikt (ISO 9000:2006, 3.9.2). Revisjonskriterier Samling av politikk, prosedyrer eller krav (ISO 9000:2006, 3.9.3). Merknad: Revisjonskriterier brukes som en referanse som funn sammenlignes med Revisjonsbevis Revisjonsfunn Registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant for revisjonskriteriene, og som kan verifiseres (ISO 9000:2006, 3.9.4). Merknad: Revisjonsbevis kan være kvalitative eller kvantitative Resultater fra bedømmelsen av innsamlede revisjonsbevis mor revisjonskriterier (ISO 9000:2006, 3.9.5). Merknad: revisjonsfunn kan indikere enten overensstemmelse med eller avvik i forhold til revisjonskriterier, eller muligheter for forbedring Avvik Mangel på oppfyllelse av krav (ISO 9000:2006, 3.6.2) Muligheter for forbedring God praksis Revisjonskonklusjoner Revisjonslaget kan i sin revisjonsrapport peke på områder hvor det er muligheter for forbedringer (forbedringsområder) uten å komme med konkrete forbedringsforslag. Områder som fungerer bra og som kan være eksempel til etterlevelse på andre områder Resultat fra en revisjon som revisjonslaget har fremskaffet etter å ha tatt i betraktning målene for revisjonen og alle revisjonsfunnene (ISO 9000:2006, 3.9.6). Oppdragsgiver for revisjon Revidert part Organisasjon som blir revidert (ISO 9000:2006, 3.9.8) Revisor Organisasjon eller person som ber om en revisjon (ISO 9000:2006, 3.9.7) Merknad: Ansvarlig leder i prosesskart Person med beviste personlige egenskaper og kompetanse til å utføre en revisjon (ISO 9000:2006, 3.9.9) Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 7 av 9

8 Uttrykk Revisjonslag Teknisk ekspert Verifikasjon 4.3 Referanser Referanse S-KA-0051 Link Link Forklaring En eller flere revisorer som utfører en revisjon, om nødvendig støttet av tekniske eksperter (ISO 9000:2006, ) Merknad 1: Én revisor i revisjonslaget utpekes vanligvis som revisjonsleder. Merknad 2: Revisjonslaget kan omfatte revisorer under opplæring Person som bidrar med spesifikk kunnskap eller ekspertise til revisjonslaget (ISO 9000:2006, ). Bekreftelse ved å fremskaffe objektive bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (ISO 9000:2006, 3.8.4) Beskrivelse Avvik og forbedringer Avviksregister Revisjonsregister 5 Vedlegg 5.1 Sjekkliste revisjonsvarsel Ved interne revisjoner skal revisjonsleder sende varsel om revisjon til leder for den eller de enheter som skal revideres, med følgende innhold: henvisning til godkjent revisjonsprogram henvisning til godkjent revisjonsplan, som vedlegges varselet forslag om tidspunkt og sted for formøte (hvis nødvendig) forslag om tidspunkt og sted for åpningsmøte forslag om tider og steder for intervjuer og verifikasjoner tid og sted for avslutningsmøte informasjon om når det er forventet at revisjonsrapporten vil foreligge anmodning om oversendelse av dokumentasjon forut for selve revisjonsgjennomføringen Ved eksterne revisjoner sendes varselet fra den som er kontraktsansvarlig overfor vedkommende leverandør eller tilbyder. Varslet bør ha følgende innhold: henvisning til kontrakt (eventuelt anbudsinnbydelse ved revisjon forut for kontraktsinngåelse) henvisning til godkjent revisjonsplan, som vedlegges varselet forslag om tidspunkt og sted for formøte (hvis nødvendig) forslag om tidspunkt og sted for åpningsmøte forslag om tider og steder for intervjuer og verifikasjoner tid og sted for avslutningsmøte informasjon om når det er forventet at revisjonsrapporten vil foreligge anmodning om oversendelse av dokumentasjon forut for selve revisjonsgjennomføringen 5.2 Agenda for åpningsmøte Åpningsmøtet har normalt følgende agenda: introduksjon av deltagerne på revisjonslaget, samt deres roller under revisjonen introduksjon av deltagerne fra den reviderte presentasjon av revisjonsplan Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 8 av 9

9 hvis den reviderte ønsker det, bør det gis rom for f.eks min. til en presentasjon av selskapet og den aktuelle aktiviteten bekreftelse av tidsplanen for intervjuer og verifikasjoner bekreftelse av tidspunkt for avsluttende møte praktiske arrangement som kontaktperson, adgangskort, møterom, lunsj, verneutstyr ved befaringer, etc. 5.3 Agenda for avslutningsmøte Avslutningsmøtet bør inkludere følgende punkter: Formålet med møtet. Be om tilbakespill dersom de reviderte mener at det foreligger misforståelser eller at revisjonslaget ikke har fått all relevant informasjon eller dokumentasjon. Kort repetisjon av revisjonens omfang og revisjonskriteriene Om gjennomføringen, har revisjonen gått etter planen? Gjennomgang av de enkelte revisjonsfunnene. Revisjonslagets vurdering av hva som utgjør avvik og hva som er forbedringsområder (observasjoner). Oppklarende runde, er det enighet eller uenighet om noen av revisjonsfunnene? Revisjonslaget trenger ikke endre på sine funn og vurderinger under møtet, men ta med seg kommentarer og tilleggsinformasjon til en fornyet vurdering. Gjennomgå hvordan revisjonsrapporten vil bli oversendt Bli enige om svarfrist med plan for korrigerende tiltak. Takke for møtet og samarbeidet under revisjonen Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 9 av 9

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser SJ AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 07-12 Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 07-12 Saksnr: 12/378 SF63 Revisjonsdato:

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: 2012-08 Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato:

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tavoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24 Beredskap Oslotunnelen 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5 5 Andre forhold 5

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynsmøtet... 4 6.1

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Internrevisjon Hva betyr internrevisjon for oss? Erfaringer fra smittevern Nordlandssykehuset HF SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Vår organisasjon Nordlandssykehuset

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Opplysninger C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Organisasjon: Oppdatert Avdeling: Mo i Rana dd.mm.åååå Adresse: Tekst på sertifikat: Omfang: Postnr.: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Epost:

Detaljer

NS-EN ISO 19011:2011

NS-EN ISO 19011:2011 NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer En kort gjennomgang Hva er nytt Hva er som før Innhold av standarden Spørsmål Marit P. Finsnes, NFKR, QMCe Torolf Paulshus, NFKR Godkjent

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport statens jernbanetilsyn jembane taubane park og tivoi TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 7 6 Andre

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og bvoli NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-21 NSB Materiell - Vedlikeholdsstyring av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

6.1 Intern revisjoner

6.1 Intern revisjoner Side 1 av 5 Intern revisjon og Ledelsens gjennomgåelse 6.1 Intern revisjoner Mål med prosedyren Bestemme nivået av: - Implementering av kvalitetssystem i henhold til Kvalitetshåndbok og Instruks for Prøvetaking,

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 7-07 Saksnr: 07/140 SF63 Revisjonsdato: 14. 15.05.07

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan. REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Revisjonslag: Revisjonsleder: Fagekspert: Systemrevisor: Anders Q. Nyrud Sertifiseringsrevisjon i henhold til PEFC sporbarhetssertifisering Sammendrag og konklusjon: Revisjonen

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Oslo T-banedrift AS. Rapport nr. 2012-27

Oslo T-banedrift AS. Rapport nr. 2012-27 statens jernbanetilsyn ernbans Laubare park og twbli Oslo T-banedrift AS Rapport nr. 2012-27 2 1 Om revisjonen Oslo T-banedrift AS (OTD) har fra 15.april 2011 tillatelse til å drive trafikkvirksomhet,

Detaljer

Boreal Transport Midt-Norge AS. Gråkallbanen TILSYNSRAPPORT NR. 2014-01

Boreal Transport Midt-Norge AS. Gråkallbanen TILSYNSRAPPORT NR. 2014-01 statens jernbanetilsyn Boreal Transport Midt-Norge AS Gråkallbanen TILSYNSRAPPORT NR. 2014-01 Sikkerhetsstyring, vedlikehold av rullende materiell, avviksbehandling og oppfølging av tidligere avvik. 1

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler kartver k Sjø Kartverket Generelle krav til organisasjoner som sjømåler Standarder Versjon: 0.00 Gjelder fra: [] Utarbeidet av: Lamark, Trond Godkjent av: [] Sidenr: 1 av 12 Statens Generelle krav til

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program.

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program. Revisjonsprosessen Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering Revisjons program Revisjons plan Åpnings møte Foreløpig rapport Revisjons varsel Intervjuer Slutt rapport Samle inn dokumentasjon

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 13-10

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 13-10 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 13-10 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 13-10 Saksnr: 10/587 SF63 Inspeksjonsdato: 19.10-2.11.2010 Foretak: Jernbaneverket Kontaktperson: Steinar Falch

Detaljer

Retningslinjer. for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill. Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør

Retningslinjer. for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill. Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør 2014 Retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill 18.desember 2014 Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl Frode Fjeldseth Ida Skjerve Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: 69 21 50

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp.

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Hanne Liljeberg Wang Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer