MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR JULI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2008 1013"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR JULI /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST /08 08/2054 MILJØSERTIFISERING AV FØRETAK /08 06/1944 KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN BARNEHAGEOMRÅDET /08 08/1321 SKYSSTILBOD FOR ELEVAR I KUVÅGENOMRÅDET /08 08/5 POLITISK KVARTER /08 08/10 NÆRINGSLIVETS KVARTER /08 08/1060 FORSKRIFT OM FRIST FOR SPREIING AV GJØDSELVARER AV ORGANISK OPPHAV 1101 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Børge Lunde Fung. ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 88/08 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 89/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for juli 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 88/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for juli 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for juli 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 3 av 26

4 Sak 89/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 89/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport pr august 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 89/08 Vedlegg: Avkastningsrapport pr august 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport pr august 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 5 av 26

6 Sak 90/08 MILJØSERTIFISERING AV FØRETAK MØTEBOK Saksbehandlar: Stein Gjøsund Arkiv: K21 Arkivsaksnr.: 08/2054 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 90/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Os kommune i Hordaland blir Miljøfyrtårnkommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

7 Sak 90/08 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: SATSING PÅ MILJØFYRTÅRN - OS KOMMUNE I HORDALAND Bakgrunn: Meininga med sertifiserings-ordninga Miljøfyrtårn er å heva miljøstandarden så det monnar i så mange private og offentlige verksemder som mogleg. Kommunale einingar kan også sertifiserast. Miljøfyrtårn er eit norsk, offentleg sertifikat. Miljøverndepartementet støttar Miljøfyrtårnordninga. Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er lokalisert i Kristiansand, administrerer ordninga. I styret for stiftinga sit representanter for NHO, LO, HSH, KS, Bedriftsforbundet samt representantar frå kommunane Oslo, Bergen og Oppegård. For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må verksemdene gjennomgå ein miljøanalyse og deretter oppfylla definerte bransjekrav. Konsulentar vil hjelpa verksemdene fram mot sertifisering. Ein kommunal tenestemann/kvinne kan vera konsulent for verksemder i eigen organisasjon Kommunane har ein sentral rolle i Miljøfyrtårn. Miljøansvarlige i kommunane sertifiserer verksemdene. Kommunane markedsfører sertifiserings-ordninga lokalt. Miljøfyrtårnordninga byggjer på eit lokalt samarbeid mellom kommune og verksemder, som eit lokalt agenda 21-tiltak. Dersom det skal vera mogleg for verksemder i Os kommune å bli sertifisert, må kommunen ha lisens frå Stiftelsen Miljøfyrtårn. Den får kommunen når det er gjort eit politisk eller administrativt vedtak om å satsa på Miljøfyrtårn. Lisensen utløyser eit årleg gebyr etter at første verksemd/eining i kommunen er sertifisert. Kommunen får tilgang på eit verktøy for bærekraftig utvikling, der antall sertifiserte verksemder er eitt av flere moglege måleparametere. Per 26. juni 2008 er det nærare1300 verksemder med gyldig sertifisering i rundt 145 kommunar / bydelar i Oslo. To tredjedelar av Miljøfyrtårna er private verksemder. Resten er offentlege. Kvifor Os kommune? Den konkrete grunnen for at det no vert fremja ei politisk sak om å delta i Miljøfyrtårnordninga, er at Kuventræ barnehage har hatt ein Miljøfyrtårnprosess der barnehagen i august 2008 mottok sitt Miljøfyrtårnsertifikat. No vert Os kommune utfordra til å gjera vedtak om lisens til miljøfyrtårnordninga. Med denne lisensen, opnar sjansen seg for Os kommune å få sertifisert eigne kommunale einingar, som skuler, barnehagar, sjukeheimar osb. På same måte blir det mogleg for private verksemder i Os å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Mogleg regionalt samarbeid med nabokommunar Stiftelsen Miljøfyrtårn samarbeider allereie med nokre av nabokommunene til Os. Særleg gjeld dette kommunane Bergen, Fitjar, Stord og Kvinnherad kor det allereie er sertifisøringskapasitet på plass. Ved å inngå eit regionalt samarbeid om Miljøfyrtårn oppnår Side 7 av 26

8 Sak 90/08 kommunane to ting. For det første effektiveres arbeidet fordi ressursar i ein kommune kan nyttast i andre. Eitt eksempel er at ein kommunal sertifisør kan yte tenester til fleire kommunar. For det andre vert lisensen redusert med 40 prosent. Det vert betalt ein såkalt regionlisens. Lisensen for å bruka Miljøfyrtårnordninga har ein årleg kostnad på kr.3000,- (eks. mva) for kommunar med innbyggjartal mellom 5000 og , slik som i Os. Ved å samarbeida med minst ein annan kommune, vert det regionlisens med ein rabatt på 40 prosent. Men lisensen vert ikkje fakturert før det har vært minst ein sertifisering i ein kommune (privat eller offentleg verksemd). Gulrot frå kommunen Ved 1. gongs sertifisering oppmodar Stiftelsen Miljøfyrtårn kommunane om å betala sertifikatet i glas og ramme (kr.800,- eks.mva, om det vert bestillt eitt og eitt sertifikat). I tillegg oppmodast kommunane om å betale rekninga ved 1. gongs gjennomgang av bransjekrava altså sertifiseringsarbeidet (ca. kr.2000,- eks mva). Ved seinare sertifiseringar (verksemdene vert resertifisert kvart 3. år) er det naturleg at verksemdene betaler sjølv. Kva skjer i ein bedrift/verksemd? Saman med ein kvalifisert Miljøfyrtårnkonsulent gjer verksemda ein miljøanalyse og lagar ein handlingsplan for å innfri krava i Miljøfyrtårn. Miljøanalysen tar for seg følgjande kjernetema (andre tema kan også handsamast): Fysisk arbeidsmiljø / internkontroll, energi, materialbruk, avfall, utslepp / forureining, transport. Det er laga bransjekrav for 74 bransjar. Når verksemda oppfyller bransjekrava, kan sertifiseringa bli gjennomført. Verksemdene rapporterer årlig til Stiftelsen Miljøfyrtårn og resertifisering skal skje kvart 3.år. Kva oppnår Miljøfyrtårnsertifiserte verksemder? Kommunen / samfunnet. Miljøfyrtårnbedrifter vil medføra redusert belastning på omgjevnadene i form av forureining og unødig ressursbruk (energibruk, avfall og transport). Miljøfyrtårn setter også fokus på arbeidsmiljøet. Betring av arbeidsmiljøet verkar klart positivt for folkehelsa. Ein forbetring i miljøvennleg retning når det gjeld å drifta ein del av desse verksemdene vil gje positive utslag for lokalsamfunnet. Fordelar for verksemdene Erfaring viser at sertifiserte verksemder sparer driftsutgifter ved miljøhandling. Verksemdene får ein tydeleg miljøprofil som kan gje konkurransefortrinn. Dei ansatte får eit betre arbeidsmiljø, og bedrifta bidrar til mindre belastningar på omgjevnadene. Verksomheitene kan lettare bli godkjent som underleverandør, og oppfyller enkelt rekneskapslovas krav om miljørapportering. Miljøfyrtårn-sertifiserte verksemder som vil gå vidare mot andre sertifiseringar, har lagt eit mykje godt grunnlag. Verksemdenes kostnader er knytta til: - Konsulentbistand. Erfaringstall fra Miljøfyrtårn-programmet viser kostnader på ca.kr. 8000,- til kr ,- alt etter storleik og kompleksitet. Pris vert avtalt mellom kunde og konsulent. - Gebyr ved 1. gongs sertifisering (etter antall årsverk) - Årleg servicegebyr i påfølgjande år (etter antall årsverk) - Kostnader til tiltak som følgjer av bransjekrava. Side 8 av 26

9 Sak 90/08 Kommunen kan utdanna eigen konsulent for eigne verksemder For å spare kostnader kan kommunen utdanna eigne konsulentar (bransjeekspertar) som kan vere prosessleiarar i kommunens eigne verksemder, slik som barnehagar, skuler, sjukeheim, rådhus osb. Miljøfyrtårn i Os kommune Os kommune ønskjer å opna for at både private og offentlege verksemder kan bli seritifisert som Miljøfyrtårn. Meininga er å sikre miljøvennleg drift og setje sterkt fokus på helse, miljø og tryggleik. Miljøfyrtårnsertifisering vil setje dette i kontinuerleg fokus. Sertifiseringa gir høve til å spara penger på drift, og det vil gje kommunen ein god miljøprofil. Finansiering av Miljøfyrtårn 2008 Dersom det ikkje vert sertifisert fleire verksemder enn Kuventræ barnehage, er kostnadene knytta Miljøfyrtårn kun kr.3.000,- (pluss evt. kostnad for sjølve sertifikatet). Dersom nye verksemder vert sertifisert kan det utløyse følgjande finansielle behov: 1. Kommunelisens for 2008 kr , sertifikat i glass og ramme -: kr. 800,- 3. Event. kursing av person som sertifisør kr ,- mva. kjem i tillegg. OBS! Det er kun kommunelisensen kommunen må betala. Andre kostnadar kan fakturerast verksemda. Rådmannens merknader: Miljøfyrtårnsertifisering vil heva miljøstandarden i private bedrifter og offentlige verksemder, noko som kan føra til betre ressursforvaltning og betre miljøforhold i Os kommune. Kommunale einingar kan også sertifiserast gjennom dette programmet. Hovedmotivasjonen for verksemder som skal bli Miljøfyrtårnsertifisert, må vera eit ønske om å betre eigen drift: mindre miljøbelastning, betre arbeidsmiljø og lågare ressursinnsats. Resultatet av dette kan på sikt vera betre miljø og betre økonomi. Det vil vera i lokalsamfunnets interesse at bedrifter/verksemder i kommunen driv på ein miljømessig betre måte. For å få flest mulig bedrifter til å delta, kan det vera motiverande med eit økonomisk tilskot. Dei verksemdene som sertifiserer seg som første i sin bransje i Os, vil kunne gje erfaringar som er nyttig og motiverande for andre lokale bedrifter til å følgja etter. Ut frå dette vil rådmannen tilrå at Os kommune deltar i sertifiseringsordninga Miljøfyrtårn, med dei økonomiske konsekvensane dette inneber i konkrete utgifter. Utsiktene til å spara penger på drift er gode, slik at dette er fornuftige investeringar. Miljøfyrtårn kan tryggja drifta til private Os-verksemder, og det kan også reduserae utgiftene til kommunale einingar. Det vil vere svært ønskjeleg å inngå eit regionalt samarbeid med andre nabokommunar. Dette vil gjera Miljøfyrtårnarbeidet rasjonelt for alle samarbeidande kommunar. Saka vert lagt fram med innstilling slik det går fram av saksframlegget. Os, Stein Gjøsund Brannsjef Side 9 av 26

10 Sak 91/08 MØTEBOK KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN BARNEHAGEOMRÅDET Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 06/1944 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 172/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /08 Tenesteutvalet PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner framlegget til Kommunal plan for tilsyn med barnehagar slik den ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 91/08 Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Rådgjevar Simen Soltvedt frå Bestillar- og forvaltareininga orienterete om tilsyn for barnehageområdet. Torill Keys (Ap) kom med tilleggssframlegg under avsnittet Tilsynsmyndet - kompetanse: tilsynet bør gjennomførast av minst 2, fortrinnsvis 3 personar. Administrasjonen si innstilling, med ovannemnde endring, vart samrøystes vedteke. Vedtak: Tenesteutvalet godkjenner framlegget til Kommunal plan for tilsyn med barnehagar slik den ligg førre med følgjande endring under avsnittet Tilsynsmyndet - kompetanse: tilsynet bør gjennomførast av minst 2, fortrinnsvis 3 personar. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Tore Rykkel (V): Framlegg om endring av 4. kulepunkt: Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande barnehagar kan erstattast av ein eller fleire private barnehagar. Borghild Borgen (Ap): Framlegg om å stryka ordet private i 4. kulepunkt. Votering: Dei tre første kulepunkta i administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedtekne. Borghild Borgen (Ap) sitt framlegg om endring av 4. kulepunkt fekk 8 røyster og fall. (5 Ap 3 SV) Tore Rykkel (V) sitt framlegg om endring av 4. kulepunkt fekk 5 røyster og fall. (3 KrF 1V 1Sp) Kulepunkt 4 som det ligg føre i framlegg frå administrasjonen fekk 22 røyster, og vart vedteke (15 Frp 3H 3Tvs 1 uavh.) 22 røyster (15 Frp, 3 H, 3 Tvs., 1 Uavh.), og vart dermed vedteke. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart dermed vedteke. Vedtak: Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Side 11 av 26

12 Sak 91/08 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: Ny ekstra setning i 4. kulepunkt: Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar i sentrumskrinsen. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Ordføraren sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Side 12 av 26

13 Sak 91/08 Vedlegg: Fylkesmannen sin rapport datert vedlegg 1 Høyringsbrev vedlegg 2 Høyringsuttaler vedlegg 3 Framlegg til kommunal plan vedlegg 4 Saksopplysningar: Lovverket I følgje Lov om barnehagar skal kommunen føra tilsyn med kommunale og private barnehagar i kommunen etter gjeldande regelverk og forskrifter. Lov om barnehagar (barnehagelova) 16 Tilsyn : Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes til fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting eller stenging kan påklages til fylkesmannen Historikk I august 2007 hadde Fylkesmannen tilsyn med Os kommune på korleis kommunen følgjer opp sitt ansvar som tilsyns- og vegleiingsplikt ovanfor kommunale- og private barnahagar. Det vart avdekt eitt avvik (sjå vedlegg 1); Os kommune fører ikkje tilsyn med barnehagane i samsvar med krav i barnehagelova. Os kommune fekk så frist til 1. november for å gjera greie for dei tiltaka som var gjennomførde for å retta opp avviket. Innan fristen gav admistrasjonen melding til Fylkesmannen om at prosessen med tilsyn ville ta lengre tid og målet var å få klar ein plan for kommunalt tilsyn med barnehagar innan midten av januar. I januar vart høyringsdokumentet sent ut til involverte partar, med høyringsfrist 18. februar. Planen var óg tema på stategisamlinga til skulane og barnehagane 7. og 8. februar. Høyringsuttaler Admiistarsjonen har fått mange positive tilbakemeldingar på framlegget og mange barnehagar ser tilsynsskjemaet som eit godt verkty i kvalitetsarbeidet i barnehagen. Det kom inn 8 høyringsuttaler. Følgjande uttaler er tekne til følgje: Innspel Frå Endring i planen Litt sspråkrensking må til Samarbeidsutvalet i Planen er korrekturlest. Flåten barnehage Skal tilsynet omfatta innhaldet i barnehagen som går på gjennomføring av rammeplanen bør ein ha med barnehagefagleg kompetanse/bakgrunn Samarbeidsutvalet i Flåten barnehage Dette vert teke høgde for i planen under Kommunen som tilsynsmynde. Det vil vera naturleg at medlemer av tilsynsgruppa har barnehagefagleg kompetanse. Side 13 av 26

14 Sak 91/08 Det er også ønskeleg at ein nyttar omgrepet minoritetsspråkleg i staden for tospråkleg slik at ein brukar felles omgrep innan barnehage/ skule/kommunen Under Inneklima/luftkvalitet side 19 er det ynskjeleg at ein spør om inneklima/luftkvalitet er tilfredsstillande (til dømes temperatur, CO2-innhald, fukt, støv, skit). I samband med "Samarbeid med andre" (s 16) - eller helst som eige punkt må inn: Samarbeid med skulen. Samarbeidsutvalet i Flåten barnehage Helsevernetaten i Bergen Lill Karin Wallem, PRT Tospråkleg er endra til minoritetsspråkleg. Spørsmål under Inneklima/ luftkvalitet er endra til: Er inneklima/luftkvalitet tilfredsstillande i høve temperatur, CO2-innhald, fukt, støv og skit? Spørsmål lagt til under Samarbeid med andre : Har barnehagen fast samarbeid med skular? Har barnehagen overgangssamtale med skular for alle barn som skal byrja på skulen? Følgjande uttaler er ikkje tekne til følgje: Innspel Frå Grunngjeving Ved utfylling av Tilsynskjema, bør foreldrerepr. og tilsetterepr. vera med og uttala seg før utfylling av nokre punkt. Samarbeidsutvalet etterlyser kven som skal føra tilsyn med leikeapparat og tilhøve på uteområdet. Dette blir i dag gjort av innleigd firma som belastar barnehagen sitt budsjett utan at det er sett av midlar til dette Utvalet stiller også spørsmål om ein er i forkant av endringar som kan koma rundt kristen formålsparagraf også i barnehagen. Viser til endringar i skulen. Samarbeidsutvalet i Flåten barnehage Samarbeidsutvalet i Flåten barnehage Samarbeidsutvalet i Flåten barnehage Skjemat skal skrivast under av eigar/eigarreprensentant. Desom eigar ønskjer å ha med seg føresetterepensentant eller tilsetterepensentant, er det mogeleg. Tilsynet skal kunna avdekka avvik mellom opplysningar gitt i utfylt tilsynsskjema og faktiske tilhøve. Det er kommunen som tilsynsmynde som skal føra tilsyn med leikeplassutstyr og dette er nemd i planen. Eigar av barnehagen må syta for at leikeapparata er i forskriftsmessig stand. Planen omhandlar ansvaret for leikeapparata, men går ikkje inn på korleis dette økonomisk sett vert løyst. Tilsynsskjemaet må justerast etter det til ein kvar tid gjeldande regelverk. Vi kan ikkje føra tilsyn utfrå mogelege endringar i lovverk. Side 14 av 26

15 Sak 91/08 Med bakgrunn i dette vert no framlegg til kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Os kommune teke opp til politisk handsaming. Os, Simen Soltvedt Rådgjevar Side 15 av 26

16 Sak 92/08 MØTEBOK SKYSSTILBOD FOR ELEVAR I KUVÅGENOMRÅDET Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 08/1321 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Tenesteutvalet DS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet gjer følgjande vedtak: Skysstilbodet vert gitt etter reglane i opplæringslova og skysshandboka. Skyssordningar utover dette vert ikkje etablert. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 92/08 Saksopplysningar: I politisk kvarter i formannskapsmøte kom varaordførar Børge Lunde med følgjande innlegg: Skuleskyssordninga. Kommunen betaler kr kvar månad til Tide og for drosje for skuleskyss. Får vi den tryggleiken i trafikken vi treng med dette tilbodet? Kan vi få eit betre tilbod for same summen? I Kuvågområdet går 6-åringane eit stykke for å ta bussen. Så må dei gå frå busstasjonen og bort til skulen. Det same gjeld heimvegen. Kan ein 6-åring finna rett buss? Foreldra køyrer dei minste borna til skulen sjølve. Lunde ønsker ei sak som klårgjer dette området. Kan vi få eit betre tilbod innan den same økonomiske ramma? Kva kostar ønsket til foreldra i Kuvågen? Finnes det andre område i Os med same problem, og kva vil det kosta å retta på det? Kommunaldirektør Moberg: Administrasjonen lagar ei eiga sak om problemstillinga Med bakgrunn i dette har administrasjonen laga sak om skysstilbodet i det nemde området og skysstilbodet generelt i grunnskulen. Lovheimel Ordinær og særskild skuleskyss er heimla i opplæringslova. I tillegg gjev Hordaland Fylkeskommune årleg ut skysshåndbok med informasjon om reglar og rutiner for skuleskyss: Opplæringslova 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen: Elevar i klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Opplæringslova Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg. Kommunen er ansvarleg for å oppfylle retten til skyss av førskolebarn etter 7-6. Kommunen skal oppfylle retten til reisefølgje og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelevar og vaksne. Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7. Kommunane betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar og vaksne som blir skyssa av fylkeskommunen. Skysshåndboka kap. 2.2 Særleg farleg eller vanskeleg skoleveg Kommunen har avgjerdsmynde i saker om fri skoleskyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg når avstanden heim og skole er under 2/4 km. Skysshåndboka kap Akseptabel gangavstand til transportmiddel : Elevane i 1. klasse som har meir enn 1 km gangavstand til offentleg skyssmiddel kan søkje om særskild skuleskyss på denne strekninga. På same måte kan elevar i klasse som har meir enn 2 km gangavstand til offentleg skyssmiddel søkje om særskild skyss på denne strekninga. Hordaland fylkeskommune er ansvarleg for skuleskyss når avstanden mellom heim og skule er over 2 km for 1. trinnselevar og 4km for trinnselevar. Fylkeskommunen har óg ansvar for skyss dersom avstanden mellom heim og offentleg transportmiddel er over 1000/2000 meter. Den kommunale eigenandelen ved skulereisekort er 12 kr pr. tur, og det er difor i praksis kommunen som administerer ordinær skuleskyss. Det er berre i tilfelle der det er tvist om avstanden mellom heim og skule at fylkeskommunen handsamar ordninære søknader om Side 17 av 26

18 Sak 92/08 skyss. Os kommune er ansvarleg for skyss under 2/4 km grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Skulen tingar skulereisekort til alle elevane som har rett på skyss grunna at avstanden mellom heim og skule er over 2/4 km og grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Men skulereisekorta vert ikkje sendt ut til føresette heilt utan vidare. Føresette må hente korta på skulen og kort som ikkje er avhenta vert returnert til transporttør for kreditering. Omgrepet særleg farleg eller vanskeleg skuleveg er noko utdjupa i forarbeida til opplæringslova - Ot prp nr. 46 ( ): Både tilstanden til skolevegen, klima, trafikkforhold og forhold knyttet til den enkelte eleven er viktige når kommunen skal vurdere om skolevegen er særleg farleg eller vanskeleg. Os kommune vurderer skulevegen etter følgjande kriteria: skulevegen sin tilstand, trafikktettleik, klimatiske forhold og tal born som nyttar vegen. I tillegg vil individuelle tilhøve ha innverknad på vurderinga av skyssbehovet. Det føreligg ingen klåre definisjonar av kva som vert sett på som særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. I klagesak om rett til skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgjande: I følge opplæringsloven har elever som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg rett til skyss uansett skoleveiens lengde. Kriteriet særleg farleg innebærer at det ikke er tilstrekkelig at skoleveien anses som farleg. All ferdsel i trafikken innebærer en viss grad av risiko. Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Grensedragningen mellom den risikoen en til vanlig må regne med og det som må regnes som særleg vanskeleg vil bero på en totalvurdering av en rekke forhold, jf. ovennevnte uttalelse fra forarbeidene. Føresette har ulike tolkingar av kva som er trygt for deira barn. Adminstrasjonen sin jobb er å fatte vedtak etter gjeldande regelverk og på ei likeverdig måte. I tillegg må det takast omsyn til individuelle tilhøve, som t.d om eleven har ein aldersadekvat utvikling. All ferdsel i trafikken krev opplæring, og det er elles ein føresetnad at det er eit samarbeid mellom heim og skule når det gjeld å syta for trafikkopplæring og bruk av trafikksikringsutstyr som til dømes refleks. Det er heller ikkje noko mål å isolera elevane frå ferdsel i trafikken. Eleven får tilbod om skyss etter lovverket, men føresette kan sjølvsagt velgja om dei ønskjer å nytte tilbodet eller ikkje. Fylkesmannen i Hordaland har i klagesak om skuleskyss sagt: Når det gjeld elevar i småskulen, lyt ein ta omsyn til at desse elevane trafikkmessig kan vera svært umodne. Forsking har vist at det kan vera stor skilnad mellom barn på dei lavaste årstrinna og barn som er eldre, jf. Trygg Trafikk. Barn i småskulen oppfører seg ikkje alltid rasjonelt, dei greier ikkje å tolke signala som dei får gjennom syn og hørsel på same viset som eldre barn, og dei agerer gjerne impulsivt/spontant Men dette må sjåast i samanheng med kva fasilitetar skulevegen har m.a. om det finns vegljos, oversyn, fartsgrense, gangveg/overgang/undergang. I ovannemde klagesak fekk elev på 2 trinn ikkje medhald i klagen. Dette visar at vegstandarden må skillja seg vesentleg frå den generelle vegstandarden for at den skal gje rett på særskild skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Historikk skyss Kuvågenområdet Fram til 2004 hadde elevar frå området Moberg/Kuvågenområdet ordinær skyss etter reglane i opplæringslova. Hausten 2004 vart det av FAU ved Os skule gjort krav om utvida skule- Side 18 av 26

19 Sak 92/08 skysstilbod for elevar busett i Moberg/Kuvågenområdet. Grunngjevinga var at trafikktilhøva under bygging av ny E-39 ville gjera det usikkert for elevane i området å kome seg til bussen/gå til skulen. I møte fatta Os formannskap fylgjande vedtak: - Sikringsarbeidet som allereie er gjennomført i området er tilstrekkeleg for å sikra skulevegen for elevane i klasse. - Elevane i klasse får skuleskyss med buss i perioden fram til den første rundkøyringa er ferdig etter planen i november Bussen må køyra og samla opp elevar både frå Kuvågen og Kuhnlevegen. Oppsamlingsplassen må liggja i god avstand frå anleggsområdet. - I november når etter planen arbeidet med første rundkøyringa og den midlertidige omlegginga av Halhjemsvegen er ferdig, må det vurderast på nytt om det er nødvendig å halda fram med skuleskyss med buss for elevane i klasse. I november 2004 kom FAU med krav om at skyss skulle vidareførast grunna at vegen framleis ikkje var trygg nok for elevar på 1-4 trinn. Gratis skyssordning vart difor vidareført ut skuleåret. Sommaren 2005 opna nye E-39 og skysstilbodet med minibuss vart avvikla. Føresette i Kuvågvegen, Kuhnlevegen og Kuvågen sendte felles brev med krav om framhald av skyss med minibuss. Saka vart sendt til Hordaland fylkeskommune for handsaming. Under denne handsaminga vart det avdekka at ikkje alle elevane hadde over 2 km mellom heim og skule og desse sakane vart sendt attende til Os kommune for handsaming. Både fylkeskommunen og Os kommune avslo søknader/klage om særskild med grunngjeving i at vegen ikkje lenger kunne reknast som særleg farleg eller vanskeleg slik lova krev. Fylkesmannen handsama klagesakene og fatta vedtak om at overgangen på Moberg var farleg for 1 og 2. trinns elevar. Os kommune fatta dermed vedtak om elevar på Moberg/Kuvågen har rett til eit skysstilbod som ikkje inneber kryssing av fylkesveg 552 på Moberg. Føresette til elevar i Kuvågområdet hevdar at skulevegen er lang og at det óg er langt til busstopp. Fylkeskommunen følgjer dei normane for skyss som er lovfesta i opplæringslova, det vil seie 1 km mellom heim og busstopp for 1. trinnselevar og 2 km for trinnselevar. Skysstilbodet i dag og kostnader Tide AS har ruteløyve i Os kommune. Barnetakst ligg til grunn for kommunen sine kostnader ved tinging av skulereisekort. Kostnaden for skulereisekort med rutebuss er pr. skuleår kr 4560,- pr. elev. Kostnaden ved skyss legg høgare enn barnetakst, men Hordaland fylkeskommune subsidierer differansen. Skulereisekorta er tilpassa skuleruta og rutene vert tilpassa skulane sine start og sluttider. Elevane har altså ikkje rett på skyss tilpassa klassen sin timeplan. I følgje opplæringslova har elevane berre rett på fri skuleskyss til/frå skulen, til skulen sine ordinære start- og sluttider. Det er likevel ikkje noko i vegen for at elevane kan nytte andre avgangar. Skulebussen for elevane i Kuvågenområdet startar på Halhjem og er både for barneskule- og ungdomskuleelevar. Bussen stopper på grusbana til ungdomsskulen. På heimturen går bussen igjen frå grusbana. I denne saka med elevar frå Moberg/Kuvågenområdet er ansvarsfordelinga slik: Os kommune dekkjer skulereisekort til 1 og 2 trinnselevar. Hordaland fylkeskommune dekkjer tilpassa skuleskyss for elevar som har over 1 km til offentleg skyssmiddel. Det inneber at elevane får skyss med drosje frå heimen og til busstopp. I praksis køyrer drosjane heilt til Os, sidan dei likevel skal den vegen. Inneværande skuleår er det 16 elevar på 1 trinn og 13 elevar på 2 trinn i det aktuelle området som går på Os skule. Om alle henter skulereisekort vil årskostnaden vere kr ,-. Side 19 av 26

20 Sak 92/08 Avdeling for Tenestestyring har vore i kontakt med lokal transportør som har gitt ei ca. pris på kr. 980 eks. moms pr. tur. Kostnaden pr. skuleår (190 dagar) vil då verta ca kr ,- eks. moms. Hovudutfordringar med alternativt skysstilbod er: Kostnaden for området vert høgare enn ved ordinært skysstilbod. Elevar frå andre områder vil kreva same tilbodet. Tilbodet kan setja presidens for fremtidig skysstilbod. Konklusjon For skuleåret 2007/2008 var det rundt 475 elevar i grunnskulen som fekk fri skuleskyss med buss. Av desse var 320 elevar på barnesteget. Månadlege kostnader til skyss var på ca kr ,-. Os kommune kan fritt velgja andre transportørar i områder som ikkje er dekka av Tide gjennom skule-/rutebuss. Men sidan den ordinære skuleskyssen er subsidiert av Hordaland fylkeskommune, er det tvilsom at val av annan transportør vil vera rimeligare. Prisen lokal transporttør har gitt, er ut frå ei elevgruppe på 30 elevar. Både reduksjon og auke i tal barn vil kunne endra kostnadsbilete. Skulekyssreglementet og opplæringslova er gode verkty i vurderinga av saker om skuleskyss og regelverket sikrar likeverdig skysstilbod i kommunen. Med bakgrunn i dette tilrår administrasjonen at ein ikkje lager lokale retningsliner for utøving av skyss. Os, Simen Soltvedt Rådgjevar Side 20 av 26

21 Sak 93/08 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/5 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 13/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

22 Sak 94/08 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 08/10 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 14/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 96/08 MØTEBOK FORSKRIFT OM FRIST FOR SPREIING AV GJØDSELVARER AV ORGANISK OPPHAV Saksbehandlar: Helene Dahl Arkiv: V33 &00 Arkivsaksnr.: 08/1060 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 42/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel for Fusa, Os og Samnanger vert vedteke slik ho ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

24 Sak 96/08 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Framlegg til forskrift om spreiing av husdyrgjødsel vert sendt til høyring i samsvar med forvaltningslova 37. Høyringsfristen vert sett til 1. august Side 24 av 26

25 Sak 96/08 Saksframstilling: Vedtaksmynde: Vedtaket vert sendt: Kopi: Saksdokument: Vedlegg: Ikkje vedlegg: Kommunestyret Bondelaga, Bonde- og småbrukarlaget, Fylkesmannen, miljøavdelinga Framlegg til forskrift Uttale frå Forsøksringen i Hordaland, høyringsbrev Faktiske opplysningar: Framlegg til lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel har vore til politisk handsaming i Fusa, Os og Samnanger utan merknader til saka, og sidan på høyring til bondeorganisasjonane i alle tre kommunane, samt til fylkesmannen. Det er ikkje kome merknader til framlegget. Vurdering: Det er ingen merknader til framlegget, så vi kan gå ut frå at den nye fristen for spreiing av husdyrgjødsel er teneleg sett frå bøndene sin ståstad, og at det er tatt tilstrekkeleg omsyn til miljøet. TIDLEGARE HANDSAMING Faktiske opplysningar: I Forskrift av 4.juli 2003 nr 951 om gjødselvare mv. av organisk opphav 23 vert opna for at kommunane sjølve kan fastsetje frist for spreiing av gjødsel tilpassa lokale tilhøve, men ikkje seinare enn 1. oktober. Dette kan gjerast med enkeltvedtak eller forskrift. Hovudregelen er at husdyrgjødsel som ikkje vert nedmolda skal spreiast før 1. september, dette har vore gjeldande frist for heile landet. Vi har sett til andre kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane, og fleire kommunar har lokale forskrifter, eller er i ferd med å utarbeide slik forskrift. Fristen varierer frå til 01.10, men dei fleste har som frist. Vi har innhenta uttale frå forsøksringen i Hordaland, som kan tilrå 20. september som spreiefrist for vår region, både ut frå agronomiske og miljømessige tilhøve. Fusa, Os og Samnanger har stort sett same klimatilhøve og felles landbruksforvaltning, og vi foreslår same frist for spreiing av husdyrgjødsel mv for alle tre kommunane i ei felles forskrift. Utgangspunktet er Forskrift av 4.juli 2003 nr 951 om gjødselvare mv. av organisk opphav 23, som lyder slik: 23. Spredetidspunkt Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd. Side 25 av 26

26 Sak 96/08 Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes. Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning. Det har vore svært mange søknader om utsett spreiefrist for husdyrgjødsel dei seinare åra. Vi har praktisert kortfatta søknad inn til 20. september, og med krav om særlege grunnar etter denne datoen. Spreiing etter 15. september har vore med vilkår at det ikkje vert nytta meir enn 2m³/daa. Ved å redusere mengda tilført gjødsel reduserer ein risikoen for forureining. Det skal vere sikra gjenvekst som kan gjere nytte av gjødsla som blir spreidd ut, gjenveksten skal anten beitast eller haustast, jamfør forskrift av 4.juli 2003 nr 951. Gjødselspreiing er elles regulert av Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav, og Forskrift om gjødselplanlegging. Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav omhandlar både krav til lagring og krav til bruk, til dømes krav til ulike lagertypar, kapasitetskrav på lager for husdyrgjødsel, krav til gjødslingsplan, spesielle krav til bruk av husdyrgjødsel, krav til spreieareal osv. Forskrift om gjødselplanlegging har til formål å gje bonden eit verkty for god planlegging og ressursnytting for best mogeleg avling, samt avgrense forureining av vassdrag og luft. Vurdering: Vekstsesongen er forlenga dei seinare åra, samstundes som ver- og driftstilhøva har vore meir usikre. I tillegg har bøndene ein kvardag som stiller store krav til rasjonell drift. Dette har ført til at det er vanleg med 3. slått i månadsskiftet august september. Veret er ofte ustabilt på denne tida, så bonden må tilpasse kjøringa på eng etter vêrtilhøva. Dette inneber at alle som søkjer om utsetjing til september får løyve, og med gjeldande reglar blir det mykje ekstra sakshandsaming. Føremålet med gjødselforskrift er å syte for at gjødselressursane vert best mogeleg nytta, samstundes som det er viktig å unngå forureining. Sjølv om frist for spreiing av husdyrgjødsel blir sett til 20. september, bør det vere ei målsetjing å bli ferdig med gjødslinga tidlegast mogeleg i september som normal, og at det eventuelt ikkje vert gjødsla etter ein sein 3. slått. Bonden må syte for gjødselplan og planlegging av stor nok lagerkapasitet for å nytte gjødsla på best mogeleg måte, og det er viktig med kontinuerleg vurdering av når gjødsla ikkje lenger kan gjere nytte for vekstar. Det er likevel så stor endring i drift og tidspunkt for slått, og det har vore så mange søknader om utsetjing av gjødselspreiinga, at vi meiner det er grunnlag for å endre fristen. Dette gjeld heile fylket, og det er same trend i nabofylka, jamfør fleire lokale forskrifter med spreiefrist september (nokre få heilt til 1. oktober). Os, Helene Dahl Landbruksjef Side 26 av 26

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Sak 88/08 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune

Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune Skyssreglement for grunnskulen i Eid kommune 2013-2016 Revidert DFU 044/15 11.06.15 1 Innhald 1 Lovheimel / retningsgivande hovudpunkt 2 Kommunen sitt ansvar 3 Skyssrett for særskilde elevgrupper 3.1 Skyss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Frå: 09.00 til 10.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Frå: 09.00 til 10.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Frå: 09.00 til 10.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune.

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Forskriftene regulerer: 1. Omfanget av grunnskuleopplæringa. 2. Målformer i grunnskulen. 3. Ordensreglement. 4. Skulen (krinsgrenser). 1 Punkt

Detaljer

2 av 8

2 av 8 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 15:00-16:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer