Føresegner. Planid: Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føresegner. Planid: 20120107 Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato: 24.01.2013"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Plan: Detaljreguleringsplan Fugleskjærskaia Føresegner Planid: Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato: Revisjon i prosess: Vedtak/stadfesting: Avskrift: Sign.kontroll: Endringar: Saknr. Dato: Sign: Sakshandsaming/ vedtak: Dato Sak nr. Kunngjering planoppstart Det faste utval for plansaker: /13 Det faste utval for plansaker: Offentleg ettersyn Det faste utval for plansaker: Bystyret: 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er på plankartet vist med plangrense. 1.2 Planområdet er inndelt i område med følgjande føremål: Bygnad og anlegg Energianlegg (E) 1510 Kombinert bygnad og anleggsformål (F/K/P), 1880 Samferdslesanlegg og Køyreveg (V), 2011 teknisk infrastruktur Fortau (FT), 2012 Hamn (H), 2040 Kai, 2041 Kollektivhaldeplass (K), 2073 Parkering (P), 2080 Bruk og vern av sjø og vassdrag Hamneområde i sjø (HS), 6220 Sikringssonar Frisikt, H140_ Bestemmelseområde Utforming, #1 1.3 Det er ikkje tillate å inngå privatrettslege avtaler i strid med planen og føresegnene. ivest Consult as Side 1 av 5

2 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 Universell utforming Byggeområde og samferdsleanlegg skal vere utforma slik at alle skal kunne nytte dei på ein likestilt måte. Bygg og anlegg med publikumsretta funksjonar skal utformast med vekt på tilgjenge for alle. Det vert oppmoda om at Råd for funksjonshemma vert teken med på råd i samband med prosjektering/utforming. 2.2 Estetisk kvalitet Bygg, anlegg og uteområde skal gis estetisk godt uttrykk både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadene. Tiltak i planområdet skal ha ei god estetisk utforming i samsvar med funksjon og med respekt for omgjevnadene i karakter og form. Byggverk (bygg og tekniske anlegg som t.d. vegar, fortau, kai) og offentlege uterom skal ha arkitektonisk kvalitet. I dette ligg at det skal vere kvalitet både teknisk, funksjonelt og visuelt. 2.3 Krav til søknad om tiltak Ved byggesøknad for bygnad og anlegg skal det utarbeidast teikningar og perspektiv som viser korleis nybygg eller ombygde bygg tilpassar seg området. Situasjonsplanen skal vise eksisterande og nytt terreng, tilkomst og parkering. I hamneområde H2 og i område for Kollektivhaldeplass skal situasjonsplanen i tillegg vise køyremønster, gangsoner og publikumsareal. Situasjonsplanen skal vere høgdesett og inngangsparti skal teiknast i detalj. Det skal visast høgdesett snitt av tomta vinkelrett på inngangsparti. Fargebruk på bygg og anlegg skal dokumenterast i byggesøknad, sameeins utforming og oppsetjing av reklameskilt og informasjonsskilt. Materialval skal framgå ved detaljprosjekteringa Ved byggesøknad for samferdsletiltak, skal anlegga detaljprosjekterast. Det skal det leggast fram teikningar som viser plan og profil/snitt. Køyremønster, gangsoner og publikumsareal skal avklarast gjennom prosjekteringa, med fokus på trafikktrygge løysingar for passasjerar, born, biltrafikk, godstransport, lossing/lasting osv.. Anlegg og løysing skal framgå av situasjonsplan. Materialval skal framgå ved detaljprosjekteringa. Det bør leggast vekt på materialbruk som tydeleg signaliserar funksjon Krav til universell utforming, jfr. pkt. 2.1, skal dokumenterast i byggesøknad Det skal dokumenterast i byggesøknad korleis omsyn til klimatiske tilhøve som vind, nedbør, havnivå og stormflo er ivareteke Bruk av energieffektive løysingar skal dokumenterast i byggesøknad, evt. korleis området kan knytast til framtidig fjernvarmeanlegg. 2.4 Byggegrense Bygningar skal oppførast innanfor vist byggegrense på plankartet. Dersom særskild byggegrense ikkje er nemnd eller vist, gjeld formålsgrense. Terminalfunksjoner kan i område for gåande overbyggast/skjermast for ver/vind også utanfor byggegrensene. 2.5 Utnyttingsgrad og byggjehøgder Tillaten utnyttingsgrad, oppgitt for det einskilde byggeområde, er fastsett etter gjeldande rettleiar H-2300/2014 Grad av utnytting Byggehøgder for bygg, er fastsett ut frå gesimshøgder slik dei er vist i gjeldande rettleiar H- 2300/2014 Grad av utnytting. Naudsynte tekniske anlegg (t.d. heis), inngår ikkje ved fastsetting av gesimshøgd, slike anlegg skal fastsettast ut frå funksjonskrav og tilpassing av bygget i sin heilheit Ved opparbeiding av nye hamneanlegg og planerte flater innan planområdet, inkl. veganlegg, skal toppnivå ikkje vere lågare enn kote +2,0m i høve til middelvass-stand frå 1954, men etablerast på ei slik måte at toppnivå kan hevast i takt med nivå for havstigning. Tilsvarande gjeld for nivå ferdig golv i nye bygg. Bruk av byggemateriale bør vurderast i høve til stormflo i 100års-perspektiv. 2.6 Parkering Det skal tilretteleggast eit tilstrekkeleg tal parkeringsplassar og sykkelplassar i samband med nybygging i planområdet. Parkering kan skje anten på eigen grunn eller på offentleg ivest Consult as Side 2 av 5

3 parkeringsplass P1. Sykkelparkering bør leggjast til rette nær inngang og under tak. Følgjande krav er gjeldande (desimaltal skal avrundast oppover): Bygg for: Tal P-plassar pr. 100m2 BRA Tal sykkelplassar pr. 100m2 BRA Kontor 1,5 2 Lager - 0,2 Verkstad 1 0,5 Kollektivtrafikk/venterom Renovasjon Nye bygg skal ha eige rom for renovasjon, evt. overbygd/skjerma område. Utelagring er ikkje tillate. 2.8 Støykrav Grenseverdiar for støy skal overhaldast ved nye tiltak. Krav i retningslinjer T-1442 skal leggast til grunn. Med veg som støykjelde skal utandørs støynivå ikkje overstige 55 db L den på dagtid og 70 db L 5af i nattperioden kl Med hamn som støykjelde skal utandørs støynivå ikkje overstige 55 db L den (utan impulslyd)/ 50 db L den (med impulslyd) på dagtid og 45 db L night /70 db L 5af i nattperioden kl Tiltak og fylling i sjø All utfylling skal skje med bestandige materiale. Før det kan startast arbeid med fylling i sjø, skal det ligge føre godkjent plan for omfanget av fyllingsarbeidet. Avslutning skal utførast på ein akseptabel måte ut frå estetiske og funksjonelle omsyn. Hamneområdet skal til ein kvar tid avsluttast mot sjø med fullverdig kaifront. Naudsynt løyve etter havne- og farvannslova må ligge føre Krav til utbyggingsrekkjefølgje Naudsynt løyve etter havne- og farvannslova må ligge føre, før igangsetting av tiltak Før utfylling i sjø, skal det vurderast behov for undersøking av sediment i sjø i høve til miljøgifter, og evt. tilrådde tiltak skal vere gjennomførde Detaljprosjektering av internt trafikkmønster i hamneområdet og kollektivhaldeplass, skal skje samstundes med byggprosjektering og utforming av nye bygg i hamneområde H2 og kolletivhaldeplassområdet K, og trafikkområda skal vere ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve for bygg i område H2 og K. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Energianlegg, E Området kan nyttast til transformatorstasjon. 3.2 Kombinert bygnad og anleggsformål (F/K/P) Området er i PlanID avsett til forretning/kontor/parkering, og vert vidareført i denne detaljreguleringsplanen. Parkeringsplassar mot Fugleskjærsgata (riksveg) skal utformast i samarbeid med Statens Vegvesen. Det er ikkje tillate å oppføre bygg innanfor vist område. Gangsoner, fortau og liknande er tillate. 4 SAMFERDSLE OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Ved byggesøknad skal hamne- og kaianlegg detaljprosjekterast og køyreveg, fortau og parkering detaljprosjekterast i samsvar med vegnormalane. Det er høve til justeringar mellom dei ulike trafikkformål gjennom detaljavklaringar i prosjekteringa. Vurdering av naudsynte sikringstiltak, inngår i prosjekteringa. 4.1 Køyreveg, V1-V Areal til køyreveg omfattar både køyrebane og skulder Veg V1 V4 er offentleg køyreveg. ivest Consult as Side 3 av 5

4 4.1.3 Veg V1 omfattar Rv5. Vegen har to køyrefelt med total køyrebanebreidd, inkl skulder, 9 m. Køyrefelt bør skiljast med midtrabatt. Detaljert utforming skal avklarast i samråd med vegvesenet Veg V2 er tilkomst til hamneområde H2. Detaljert utforming skal avklarast i samband med prosjektering og fastlegging av køyremønster for hamneområde. I utforming skal det leggast vekt på framkome for større køyrety som lastebil Veg V3 er tilkomst til parkering P1 og P2. Vegen skal vere einvegskøyrd, total køyrebanebreidd, inkl skulder, inntil 4m. Detaljert utforming skal avklarast i samband med prosjektering av parkering P1 og P2. I utforming skal det leggast vekt på framkome for større køyrety Veg V4 skal ha to køyrefelt, total køyrebanebreidd, inkl skulder, 7,5m. I utforming skal det leggast vekt på framkome for større køyrety som vogntog og semitrailer Veg V5 er felles avkøyrsle for Hamneområde og eigedomar sør for planen. Veg V5 representerer utviding av regulert felles avkøyrsle i planid og Fortau, FT1 og FT Område FT1-FT2 er offentleg fortau Fortau skal ha ei breidd på 3m. I utforming og materialbruk skal det leggast vekt på god tilgjenge og lett framkome for alle på ein likestilt måte. 4.3 Hamn, H1-H Område H1 og H2 er offentleg hamneområde Område H1 skal nyttast til hamnerelaterte funksjonar. Avgrensing av område H1 mot sjø er som i dag, med unntak av ei mindre utviding i vest i samsvar med kommunedelplan. Ny utfylling skal detaljprosjekterast. Området skal til ein kvar tid avsluttast mot sjø med fullverdig kaifront. Området kan gjerdast inn i samsvar med krav for internasjonale hamner, og gjerde kan følgje formålsgrense Tilkomst/port til området skal skje via veg V4 og skal etablerast som vist på plankart (symbol). Det skal sikrast snuplass for vogntog/semitrailer på hamneområdet. Det er tillate å etablere anlegg for bunkring av drivstoff i området. Bunkringsanlegg kan etablerast utanfor vist byggegrense i området. Lokalisering og utforming skal skje etter nærare avklaring i høve til hamnefunksjonar, og etter gjeldande sikringskrav. Evt. bygg skal gis ei god arkitektonisk utforming tilpassa området Innanfor vist byggegrense i område H1, kan det oppførast hamnebygg med lagerfunksjonar og tilhøyrande driftsfunksjonar. Evt. behov for transformator/nettstasjon skal løysast i nybygg. Nytt bygg kan ha maks gesimshøgd kote +10 (euref). Tillate utnyttingsgrad er fastsett som bebygd areal, BYA=3.000m Område H2 skal nyttast til hamnerelaterte funksjonar, m.a passasjer- og godstransport. Avgrensing av område H2 mot sjø er som i dag, med unntak av ei mindre utviding i aust/søraust for etablering av ny kai. Utforming av ny kai/utfylling og trafikkmønster til denne, skal avklarast gjennom detaljprosjektering. Området skal til ein kvar tid avsluttast mot sjø med fullverdig kaifront. I utforming av trafikkmønster i område H2 i sin heilheilt skal det vere fokus på trafikktrygge løysingar for passasjerar, born/eldre/funksjonshemma, biltrafikk, godstransport, lossing/lasting osv.. Det er tillate å etablere anlegg for bunkring av drivstoff i området. Bunkringsanlegg kan etablerast utanfor vist byggegrense i området. Lokalisering og utforming skal skje etter nærare avklaring i høve til trafikkmønster i hamna, nytt bygg og hamnefunksjonar, samt etter gjeldande sikringskrav. Evt. bygg skal gis ei god arkitektonisk utforming tilpassa området Innanfor vist byggegrense i område H2, kan det oppførast hamnebygg med terminal- og passasjerfunksjonar, lager- kontor- og driftsfunksjonar. Det kan byggast inntil 2 etasjar, med maks gesimshøgd kote +12 (euref). Tillate utnyttingsgrad er fastsett som bebygd areal, BYA=1.200m2. Transformator/nettstasjon skal plasserast i bygget. Utforming/plassering av bygget skal vere slik at snuplass for lastebil i område H2 vert sikra. Utforming av trafikkmønster i område H2 skal avklarast/detaljprosjekterast samstundes med byggprosjektering. ivest Consult as Side 4 av 5

5 4.4 Kai Området er avsett til offentleg kai Området skal tilretteleggast slik at det også har god tilgjenge og lett framkome for gåande og syklande. 4.5 Område parkering, P1-P Område P1-P2 er offentlege parkeringsplassar Område P1 kan nyttast til langtidsparkering. Tilkomst til område P1 skal skje via veg V3. Avkøyrsle er på plankart vist med symbol, endeleg plassering og løysing skal avklarast gjennom detaljprosjektering. Området skal opparbeidast med rabatt og/eller gangsone mot veg V1 og V4, endeleg utforming og løysing skal avklarast gjennom detaljprosjektering. Minst 5% av parkeringsplassane skal vere utforma for forflytningshemma Område P2 skal nyttast til korttidsparkering. 4.6 Kollektivhaldeplass, K Området er avsett til offentleg kollektivhaldeplass, og skal nyttast til oppstillingsplass for buss og drosje Detaljutforming av området skal avklarast gjennom detaljprosjektering. Det skal dimensjonerast for 4 oppstillingsplassar for buss, samt minst 5 oppstillingsplassar for drosje. Det skal vurderast behov for fleire enn 5 drosjeplassar, evt. om slikt behov kan dekkast andre stader (t.d. i P1). Dersom ein finn gode løysingar, kan det også vurderast areal til av-/påstigning for passasjer frå privatbiler i kollektivhaldeplassområdet Kollektivhaldeplass kan overbyggast innanfor vist byggegrense i område K. Overbygg skal ha fri køyretyhøgd på min. 4,2m. Det kan og oppførast bygg på kollektivhaldeplass innanfor bestemmelsesområde #1, slik beskrive i pkt Publikumsretta funksjonar skal vere på bakkeplan. 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 5.1 Hamneområde i sjø, HS Område HS er avsett til hamneområde i sjø. Anlegg knytt til hamneaktivitet er tillate i området. Det er ikkje høve til aktivitetar og tiltak som kan hindre anløp til kaier. Evt. nye sjøkablar må leggast slik at dei ikkje kjem i konflikt med manøvrering og ankring. 6 SIKRINGSSONER 6.1 Frisikt Arealet er i planen kombinert med andre føremål. Innan området skal eventuelle sikthinder ikkje vere høgare enn 0,5 m over vegplanet på tilstøytande veg. Enkeltståande trær, stolper og liknande kan stå i sikttrekanten. Areal som ligg høgare skal planerast ned til 0,5 m over veg. 7 BESTEMMELSEOMRÅDE 7.1 Utforming, # Innanfor bestemmelseområde #1, kan det oppførast hamnebygg med terminal- og passasjerfunksjonar, lager- kontor- og driftsfunksjonar. Det kan byggast inntil 5 etasjar, med maks gesimshøgd kote +22,5 (euref). Detaljprosjektering av kollektivhaldeplassen, skal skje samstundes med byggprosjektering. Første etasje skal inneha publikumsfunksjonar. Tillate utnyttingsgrad er fastsett som bebygd areal, BYA=420m2. På fasade mot nord kan 5. etasje stikke utanfor bestemmelsesgrensa med inntil 5 meter. ivest Consult as Side 5 av 5

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert 05.12.2008 Revidert 04.02.2009 og 26.01.2010 Sist revidert 07.04.2010 1 GENERELT 1.1 Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Føresegner Plan og næring, Sogndal kommune 29.05.2015 Innleiing Arealføremål (PBL 12-5 og 12-6) I arealdelen til gjeldande kommuneplan for Sogndal

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/1773 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5.

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5. 1 Planføresegner I medhald av plan- og bygningslova 12-14, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for del av Gnr. 9, Bnr. 5, på Sinnes i Sirdal kommune, planid 2013008, der reguleringa gjeld deling av

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Områderegulering gnr/bnr 23/1 m.fl. Sævarhagen Haga Nedre Økland, Stord kommune Plan ID: 201308 1 REGULERINGSFØREMÅL Arealet innafor plangrensa er regulert til følgjande føremål:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO: 18.06.2015 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde Eigengodkjent i sak KS 48/10, endra i sak 60/10 i planutvalet den 7. okt. 2010 Reguleringsføremål: Reguleringsføresegner Det regulerte

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer