Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk?"

Transkript

1 Notat Til: Deltagere på NOKUTs fagseminar om godkjenning av utenlandsk utdanning Dato: Fra: NOKUT Vår ref: NOKUT Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk? Mer dialog med sektor og samfunn er et av fem utviklingsstrategier for NOKUT de neste fire årene. Dette betyr at NOKUT skal styrke dialogen med utdanningsinstitusjonene, samtidig som vi vil styrke kontakten og gjøre vårt arbeid mer allment kjent i samfunnet ved å videreutvikle hjemmesidene og styrke dialog og nettverk med relevante samfunnsaktører. Med bakgrunn i dette ba NOKUT deltagerne på årets fagseminar for utenlandsk utdanning om å komme med innspill og tiltak for å bedre samhandlingen, dialogen og nettverket om godkjenning av utenlandsk utdanning. Oppsummeringen viser at godkjenningskontorene og lærestedene mener at NOKUT har en viktig samordnende rolle på feltet og ønsker at NOKUT skal prioritere dette arbeidet høyere. Noen av tiltakene som ble spilt inn på seminaret kan gjennomføres allerede i 2011, mens andre vil måtte komme senere. Alle tiltak og innspill vil være med i vår planprosess for de kommende år. Rapportens siste del omhandler dette. Lærestedene og godkjenningskontorenes innspill Gjennom gruppearbeid ble seminardeltakerne bedt om å gi innspill til hvordan NOKUT kan bistå lærestedene og godkjenningskontorene. Arbeidet dreide seg om NOKUTs bidrag til hhv. kvalitetssikring og opplæring og NOKUT som tilrettelegger for hhv. saksbehandlingsverktøy og informasjonsdeling. Gruppesvarene finnes i eget vedlegg. NOKUT som bidragsyter til kvalitetssikring Institusjonene og godkjenningskontorenes oppgaver omfatter godkjenning for mange 1

2 formål som opptak, innpassing, godkjenning for arbeidslivet, profilering/rekruttering samt informasjon og veiledning. Dette innebærer daglig iverksetting og tolking av nasjonale og internasjonale lover, retningslinjer og muligens uskrevne normer. Bør NOKUT ha en større, samkjørende og støttende rolle som kan sikre at vurderinger og avgjørelser blir enhetlige? Hvis ja, hvordan bør NOKUT i praksis fylle en slik rolle. Det var bred enighet om at NOKUT bør ha en større samkjørende og støttende rolle enn i dag. Både hjelp til verifisering, tolkning av lovverk, opplæring, vise best practice og oppdaterte databaser/lister over akkrediterte læresteder var områder der lærestedene og godkjenningskontorene ser at NOKUT bør ha en sentral rolle. Så godt som alle nevnte behovet for en ny felles database for vedtak knyttet til opptak og godkjenning (ny NAG). En nettbasert lenkesamling og en oppdatert og mer omfattende landdatabase, ble også nevnt av flere. Enkelte nevnte også at NOKUT burde bidra mer til samordning/likebehandling ved opptak av utenlandske studenter til læresteder og være behjelpelige med godkjenning av utdanningspapirer for papirløse flyktninger. NOKUT som bidragsyter til opplæring Lærestedene: Med et økende antall studenter med utenlandsk utdanning er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere ved læresteder for høyere utdanning. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Godkjenningskontorene: Med et økende antall innvandrere med utenlandsk kompetanse er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Flere, korte kurs om ulike emner innen godkjennings- og utdanningsfeltet var ønsket av mange. Å få til alt på et todagers seminar blir hektisk, og det er et ressurs- og budsjettspørsmål for mange læresteder. Nettbaserte kurs ble foreslått som et tiltak for å gjøre NOKUTs kompetanse lettere tilgjengelig for flere. Det ble foreslått at et begynnerkurs for saksbehandlere kunne tilrettelegges som nettkurs. Noen foreslo et nordisk samarbeid om kurs på feltet, og andre foreslo miniseminarer for utvalgte grupper og temaer eller institusjonsbesøk. Nettverksgrupper på e-post og nyhetsbrev om godkjenning ble også nevnt. 2

3 NOKUT som tilrettelegger for saksbehandlingsverktøy Hvilke verktøy i det daglige arbeidet trenger dere for å kunne utføre saksbehandlingen eller informasjon om godkjenning på en effektiv og tilfredsstillende måte? Hva kan NOKUT bidra med i denne sammenhengen? Oftest nevnt er et ønske om oppdaterte databaser på NOKUTs nettsider, gjerne som en samleside over alle relevante databaser og andre nyttige lenker i saksbehandlerarbeidet. Å få listen over akkrediterte læresteder oversatt til engelsk, online GSU-liste, en forbedret søkefunksjonalitet på NOKUTs nettsider og mer generell saksbehandlerinformasjon på nettsidene, var andre ønsker. Ny og forbedret vedtaksdatabase (NAG) var også et fremtredende ønske i gruppene. Av andre innspill kan nevnes database over fulltidsstudenter og en rangering av søkere fra utlandet etter institusjon. NOKUT som tilrettelegger for informasjonsdeling Lærestedene: Ved mange læresteder er det få personer som foretar opptak basert på utenlandsk utdanning og det er liten dialog mellom lærestedene. Det samme gjelder for profileringen av Norge som studieland som gjøres av både institusjonene og SIU. Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en dialog lettere og øke samarbeid.? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? Godkjenningskontorene: Godkjenningskontorene behandler saker utfra forskjellige faglige premisser og for forskjellige formål. Disse vurderingene er forankret både i gjeldende norske forskrifter (for eksempel GSU, opplæringsloven osv.) og i internasjonale regler (EU direktiv, konvensjoner). Er det behov for et felles forum for dialog og utveksling av erfaringer og kompetanse mellom dere? Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en slik dialog plattform lettere og øke samarbeid? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? I dag er kunnskapen fragmentert. NOKUTs nettsider kan benyttes til å øke erfaringsutvekslingen, både i form av diskusjonsfora, opplæring, kurs og annen form for dialog eller informasjonsutveksling. Saksbehandlere trenger bistand til verifisering, tolkning av lovverk, søknader fra flyktninger uten papirer, finne god praksis osv. Mye kan gjøres via nettsidene. INVIAs nettsider med informasjon om godkjenningskontor for ulike yrker, ble nevnt som et godt oppslagsverk. 3

4 Ett viktig tiltak Hvis dere skulle velge et tiltak som NOKUT skulle satsen på i 2011, hva ville det bli? Så godt som alle nevnte en eller annen form for database i regi av NOKUT, eller som det ofte ble sagt - en ny NAG. Ønsket var en database med relevant informasjon om vedtak foretatt av NOKUT og andre instanser knyttet både til opptak og godkjenning og med informasjon over godkjente læresteder og med landinformasjon. NOKUTs kommentarer til videre arbeid med innspillene De fyldige tilbakemeldingene fra gruppene viser at dette er et område der lærestedene og godkjenningskontorene ønsker at NOKUT skal ta en mer samordnende og styrende rolle. Vi ser at instansene etterspør både mer relevant og uttømmende informasjon på nettsidene, bedre koordinerte erfaringsutvekslinger i form av kurs og annen opplæring og ikke minst bedre og mer oppdaterte databaser. Det er et samstemt ønske blant godkjenningskontorene og lærestedene om at NOKUT bør prioritere dette arbeidet høyere. NOKUT vil i årene framover tydeliggjøre vår rolle som nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning. Vi har tre brede oppgavekategorier på feltet: 1. Vi informerer allment om alle norske godkjenningsordninger og utenlandske utdanningssystemer 2. Vi driver selv ordningen med generell godkjenning av høyere utdanning 3. Vi bistår universiteter og høyskoler og andre godkjenningskontorer i deres arbeid med godkjenning og innpassing av utenlandsk utdanning NOKUT opplever at arbeidsmengden innenfor alle oppgavekategorier øker. Antall søknader til NOKUT har økt med over 20 prosent fra 2009 til Det gjør det vanskelig å gi tilstrekkelig prioritet til de andre oppgavene. Vi arbeider likevel for å få satt i gang noen tiltak på basis av de innkomne forslagene i Øvrige innspill fra fagseminaret tar vi med oss i vår langtidsplanlegging for årene framover. Tiltak for 2011: Nettbasert forum NOKUT vil rett over nyttår sette i gang arbeidet med å utforme et forum for informasjonsutveksling godkjenningskontorene imellom og mellom godkjenningskontorene og NOKUT/Kunnskapsdepartementet. Arbeidet med et tilsvarende 4

5 forum for lærestedene imellom og mellom lærestedene og NOKUT vil utvikles i løpet av Opplæringstiltak NOKUT vil se på mulighetene av å knytte opplæring innen områder ønsket av sektoren til det årlige fagseminaret. Dette kan f.eks. skje i form av parallellsesjoner eller i forkant/etterkant av todagersseminaret. NOKUT vil i løpet av året også vurdere å legge ut opplæringsdeler på nettsidene våre. Ny vedtaksdatabase (NAG) Kunnskapsdepartementet arbeider med saken Terje Mørland (sign) 5

6 Vedlegg: Gruppesvar fra fagseminarets del om bedre samhandling, dialog og nettverk NOKUT som kompetansesenter Kvalitetssikring Institusjonene og godkjenningskontorenes oppgaver omfatter godkjenning for mange formål som opptak, innpassing, godkjenning for arbeidslivet, profilering/rekruttering samt informasjon og veiledning. Dette innebærer daglig iverksetting og tolking av nasjonale og internasjonale lover, retningslinjer og muligens uskrevne normer. Bør NOKUT ha en større, samkjørende og støttende rolle som kan sikre at vurderinger og avgjørelser blir enhetlige? Hvis ja, hvordan bør NOKUT i praksis fylle en slik rolle. Gruppe 2: Rutiner for behandling av søkere som er papirløse flyktninger, Erfaringsdatabase, Veiledning ved prosess/intervju, Likebehandling, Økonomi/ressurser til ekstra saksbehandling? gruppe 3: Verifiseringstjeneste. Det som ikke er mulig å lære institusjonene, det som NOKUT ser vi ikke klarer å håndtere må NOKUT ta grep om og gi oss bedre opplæring i. Gruppe 4: Ja, Utvekslingsfeltet: database over normerte fulltidsstudier. Opptak: ta initiativ til et samordna opptak for internasjonale søkere (se til Sverige), Ønske om at NOKUT skal være et første sikringsledd (verifisering av dokumenter) før faglig vurdering ved institusjonene, Støtte fra NOKUT til verifisering av søkere vi innstiller. Mye av problemet i dag er fragmentering av kunnskap Gruppe 5: Ja. Vi ønsker at NOKUT skal kvalitetssikre også delstudier i utlandet, og lage en database med informasjon fra enkeltuniversiteter i utlandet om hva som tilsvarer 30 norske studiepoeng. Vi trenger en felles standard på omfanget, slik at det ikke blir ulik behandling fra institusjonen til institusjon. Dette bør også koordineres med Samordna opptak. Gruppe 6: Små høgskoler bruker enormt med tid, har liten kapasitet. Mye nytt, felles rutiner. Sentral base på nasjonalt nivå. NAG-basen?? Fungere ikke i praksis. Opprette en nasjonal base for opptak på MA. Rangeringsproblematikk. SO er ok på BA nivå, men verre på MA. Hvordan samarbeide med NOKUT ang flyktningordningen og hele apparatet rundt det. Inst 6

7 kan ikke kreve at søkere går til NOKUT først for å få generell godkjenning. Men kan vi anbefale det? Enklere å gjøre den faglige godkjenningen. Gruppe 7: Ja! Dette er det behov for. Dette gjelder for eksempel hjelp til tolkning av lovverk. Hjelp til hva er god praksis For eksempel Nag, Forum, nettforum, erfaringsutveksling, databaser, oversikt over skannede diplomer, vitnemål Gruppe 8: Ja, vi ønsker en helhetlig samkjøring av informasjon om personer som søker opptak, eventuelt vurderinger slik at de enkelte lærestedene kan dra nytte av hverandre i forhold til juks. Oppdatert liste over akkrediterte læresteder, og utdanninger på læresteder. Gruppe 9: Ja! Bistå med ekspertise i verifisering, Bistå med ekspertise i hvilket nivå en utdanning er på. Sørge for en oppdatert liste over akkrediterte læresteder Opplæring Lærestedene: Med et økende antall studenter med utenlandsk utdanning er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere ved læresteder for høyere utdanning. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Godkjenningskontorene: Med et økende antall innvandrere med utenlandsk kompetanse er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Gruppe 2: Faglig spissede nyhetsbrev kun for godkjenning, rettet mot berørte saksbehandlere Institusjonsbesøk + skreddersydde miniseminar Gruppe 3: NOKUT-konferansen er hektisk: Training courses, Landkunnskap, Saksbehandlingsseminar ett for grunnopplæring/nybegynnere og ett for mer erfarne EIAIE har veldig dyre kurs. Kanskje nordisk samarbeid om samme type kurs? (De fleste institusjonene har ikke penger til å sende alle som burde på EIAIE-kursene) Grunnopplæring på NOKUTs nettsider 7

8 Gruppe 4: Gjenoppretting av inter-no, både som info fra NOKUT til saksbehandling og som diskusjon saksbehandlere imellom. Kan NOKUT komme på banen på opplæringssiden opplæringsseminar fro nytilsatte en gang i året i tillegg til to dagers seminaret. Gruppe 5: Kan NOKUT vurdere nettbaserte kurs, slik at flere får deltatt? Kan også kjøres oftere. Opplæringskurs for nye saksbehandlere? Opprette en passordbeskyttet database med eksempler/maler for vitnemål/dokumenter og mer info om forfalskninger, til bruk for saksbehandlere? Her kan man også legge inn referansedokumentasjon fra enkeltuniversiteter i utlandet, slik at vi kan se hvordan et godkjent dokument skal se ut. Mer opplæring i hvordan vurdere realkompetanse. Gruppe 6: Begynneropplæring for helt nyansatte. Sende de på kurs! Utfordring å samle erfaring på egen institusjon. Kan det opprettes en nettverksgruppe (epost) mellom opptakskontorene? Behov for statistikk på opptakstall etc for utenlandske søkere. Saksbehandlerseminar årlig. Opplæring trengs på institusjonene. Gruppe 7: Besøk til læresteder, Fagspesifikt fagseminar Gruppe 8: Mer info i landdatabasen utvidet informasjon. Gruppe 9: Todagersseminarene er meget lærerike og bør videreføres. Arrangere mindre seminarer knyttet til visse yrker og sektorer, f.eks. NOKUT og SAFH lager seminar om godkjenning av helseyrker. Nyttig å fordype seg i enkeltland i korte seminarer på NOKUT. Meget nyttig for nye saksbehandlere. NOKUT som dialog og nettverksbygger Verktøy Hvilke verktøy i det daglige arbeidet trenger dere for å kunne utføre saksbehandlingen eller informasjon om godkjenning på en effektiv og tilfredsstillende måte? Hva kan NOKUT bidra med i denne sammenhengen? Gruppe 2: 8

9 Oppdaterte databaser på nettsidene. Veiledning til å finne relevante/riktige informasjonskilder/ databaser for utenlandsk utdanning Gruppe 3: NAG. Utvikle landbasen til også å inkludere master, Liste over norske akkrediterte studier på engelsk Gruppe 4: Jmf. Punkt 1a. database over fulltidsstudier for utvekslingsstudenter, Ny NAG, Ny UK Naric database Gruppe 5: Forbedre søkefunksjonen i NOKUTs database. Oppdatere oversikten over akkrediterte universiteter oftere. Online GSU-liste. Gruppe 6: Bruke NOKUT nettsider som oppslagsverktøy. Linke opp til flere databaser. Landspesifikt med erfaring for hvordan man saksbehandler søkere fra utlandet. FORUM! Unødvendig at alle må finne opp kruttet på nytt. Uklart med alle databaser som finnes som hjelpemidler. Samle disse på NOKUT sine sider. Bedømningshåndboken på svensk? Er det noe NOKUT kan anbefale. Rangere søkere innad fra søkerlandet, hva er bra inst. og hva er ikke? Gruppe 7: Flere databaser, og anbefaling av bruk av databaser Gruppe 8: Lenker til andre kilder, egen oversikt over hvor alle kildene blir oppgitt. GSU listen, oppdateres. Vitnemålseksempler, og tips til hva en skal se etter i forbindelse med fusk Gruppe 9: Tilgang til pålitelige og oppdaterte databaser. Gjerne på et mer detaljert nivå. INVIAs nettsider er allerede i bruk som en ressurs. Ryddige nettsider. Hva skjedde med NAG? Forum / Informasjonsdeling Lærestedene: Ved mange læresteder er det få personer som foretar opptak basert på utenlandsk utdanning og det er liten dialog mellom lærestedene. Det samme gjelder for profileringen av Norge som studieland som gjøres av både institusjonene og SIU. Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en dialog lettere og øke samarbeid.? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? 9

10 Godkjenningskontorene: Godkjenningskontorene behandler saker utfra forskjellige faglige premisser og for forskjellige formål. Disse vurderingene er forankret både i gjeldende norske forskrifter (for eksempel GSU, opplæringsloven osv.) og i internasjonale regler (EU direktiv, konvensjoner). Er det behov for et felles forum for dialog og utveksling av erfaringer og kompetanse mellom dere? Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en slik dialog plattform lettere og øke samarbeid? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? Gruppe 2: Diskusjonsforum på nett. NOKUT redaktør, kvalitetssikring, sette i gang diskusjoner Få liv i NAG, flere tilganger per institusjon Gruppe 3: NAG. Diploma Mills: informasjon når nye oppstår/blir oppdaget. SO har forsøkt nettforum, det fungerte ikke. Men, kanskje feil sted for godkjennere /saksbehandlere å gå inn. Omregningsutvalget til SO Gruppe 4: Jmf pkt 1b Gruppe 5: Se punkt 1a, om samkjøring av krav til omfang til delstudier i utlandet. Og 1b om nettbaserte kurs i regi av NOKUT. Chatkanal for saksbehandlere. Vi vet for lite om INVIA, kunne de hatt en koordinasjonsfunksjon? Gruppe 7: Se 1 a Gruppe 8: Ja, e-postlister. Forskjellige e-post lister avhengig av hva en jobber med. Eks SAFH liste, opptaksliste osv. Administrering av e-post lister. Administrering av søkere som kommer hit uten papirer (flyktninger). Utfordringer knyttet til flyktninger. Gruppe 9: Meget positivt med felles møter for godkjenningsinstanser som arbeider etter direktiv 2005/36/EF i regi av INVIA og KD. Positivt at INVIAs nettsider kan fungere som oppslag for hvem som godkjenner hva og hvem man kan kontakte. Instanser kan linke til hverandre på nettsidene, eks. SO linker til INVIA Ett viktig tiltak Hvis dere skulle velge et tiltak som NOKUT skulle satsen på i 2011, hva ville det bli? 10

11 Gruppe 2: NAG Gruppe 4: Ny NAG, hvor vi kan styre hvilke info vi trenger. Bakgrunnen for vedtakene, Mulighet for flagging av feil, Utdanningsdokumentene blir synlige, NOKUTs vedtak synlige gruppe 6: Landdatabase med ALL informasjon (konverteringstabeller etc) Samling av andre nettsteder med linker. Gruppe 7: Revitalisering av NAG-basen Gruppe 8: Godkjenningsdatabase over læresteder. Gruppe 9: Vi vil ha NAG tilbake! En ett søkbar og detaljert database over vedtak fattet innen utdanning og godkjenning. 11

Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning Fagkonferanse om utenlandsk utdanning 28. november 2011 Monika Toman, NOKUT Agenda NOKUTs rolle i godkjenning av utenlandsk utdanning Ulike typer godkjenning

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

NOKUT Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning En fleksibel kunnskapsdatabase erfaringer med NOKUTs interne wiki

NOKUT Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning En fleksibel kunnskapsdatabase erfaringer med NOKUTs interne wiki NOKUT Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning En fleksibel kunnskapsdatabase erfaringer med NOKUTs interne wiki Ane Benedicte Lillehammer rådgiver Hovedpunkter i presentasjonen Hva gjør NOKUT

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet NOKUTs fagavdeling for utenlandsk utdanning Siri Bolstad og Marte Haugerud Moe NOKUTs informasjonssenter om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning,

Detaljer

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012 rådgiver Marina Malgina, NOKUT Oppdrag april 2010: KD signaliserte at NOKUT skulle være ansvarlig for et pilotprosjekt for personer som ikke

Detaljer

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning Magdalena Brekke Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no 08.12.2014 Internasjonalt kontor = internasjonalt opptak enhet i Utdanningsavdelingen 2 seksjoner:

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Det medisinsk-odontologiske fakultet Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Spørreskjema: 1. Omfang Omtrent

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning NOKUT Avdeling for utenlandsk utdanning Generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning Ane Benedicte Lillehammer rådgiver Hovedpunkter i presentasjonen Hva gjør Avdeling for utenlandsk utdanning Hva

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Utviklingsplan for 2016 2017:

Utviklingsplan for 2016 2017: NOKUTs strategier og planer Utviklingsplan for 2016 2017: NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse Vedtatt av NOKUTs styre 29.10.2015 Tittel: Utviklingsplan for 2016 2017: NOKUTs tjenester

Detaljer

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 FSAT-16-104 KFH Bakgrunn Opptaket er en viktig del av FSATs oppgaver, slik at vi i dette dokumentet beskriver hva som må planlegges for neste års opptak.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning?

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? FS Brukerforum 14. april 2015 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat 2) Kartlegging

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Internasjonaliseringskonferansen 2015

Internasjonaliseringskonferansen 2015 Internasjonaliseringskonferansen 2015 Godkjenning av utenlandsk utdanning noen utfordringer Beate Helen S. Revis Opptakskontoret NTNU Masteropptak for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn 2 kvoter

Detaljer

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning?

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? FS Brukerforum 14. april 2015 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat 2) Kartlegging

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Postmottak@kd.dep.no Bergen, 07.11.2016 Vår referanse Vår dato 15/01987-4 Deres referanse 01.11.2016 Deres dato 16/4797 22.07.2016 Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for

Detaljer

Vurdering av utenlandsk utdanning ved opptak til ph.d-studier

Vurdering av utenlandsk utdanning ved opptak til ph.d-studier Vurdering av utenlandsk utdanning ved opptak til ph.d-studier Avdelingsdirektør Ida Lønne Avdeling for utenlandsk utdanning Nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning, Tromsø, 25. mai 2010

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Kravspesifikasjon for ny Nasjonal Godkjennings Database (NAG)

Kravspesifikasjon for ny Nasjonal Godkjennings Database (NAG) Kravspesifikasjon for ny Nasjonal Godkjennings Database (NAG) Trondheim, 06.10.11 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 Mandat 4 Arbeidsgruppens sammensetning 4 Forslag til endring av navn på databasen 4

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Plan for presentasjonen Et overblikk over regulerte yrker og godkjenningsordninger

Detaljer

Godkjenning av utenlandsk utdanning. Ghada Aldasooqi Seniorrådgiver

Godkjenning av utenlandsk utdanning. Ghada Aldasooqi Seniorrådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning Ghada Aldasooqi Seniorrådgiver 12.10.2016 NOKUT:Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kvalitetssikring NOKUT fører tilsyn, informerer om og bidrar til å utvikle

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 28. november 2011

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Sammendrag: Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål For å kartlegge dagens situasjon ble det i begynnelsen

Detaljer

Utdanningssystemet i Ukraina. Seminar , Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning

Utdanningssystemet i Ukraina. Seminar , Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning Utdanningssystemet i Ukraina Seminar 11.05.2017, Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning Reform av utdanningssystemet i 2014 Lov om utdanning «Om utdanning» fra 01.07.2014 1556-VII Akkrediteringsorgan

Detaljer

NOKUT og internasjonalisering. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

NOKUT og internasjonalisering. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT og internasjonalisering Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse «Internasjonalisering som kvalitetsstempel i høyere utdanning» retorikk eller virkelighet? Stortingsmelding

Detaljer

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no Saksbehandler: Eva Liljegren

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning i NOKUT -Hva betyr dette for UH-sektoren?

Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning i NOKUT -Hva betyr dette for UH-sektoren? Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning i NOKUT -Hva betyr dette for UH-sektoren? Rolf Lofstad Seniorrådgiver Møte med UHRs karaktersamling 24.10. 2013 Målsetting Å være det nasjonale kompetansesenteret

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6314-10.03.15 Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop.

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Formidlingsavdelingen Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Hvorfor intranett? 1. Bedre internkommunikasjon 2. Bedre utnyttelse av kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen 3. En enklere

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER

NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER Gardemoen 19.01.2017 Katarina G. Witek kgw@nokut.no Pia Hesby Andressen pha@nokut.no Dagens tema Godkjenningslandskapet - alle godkjenningsordninger

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer

Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer Samarbeid på tvers av utdanningssystemer - muligheter og utfordringer Avdelingsdirektør Ida Lønne & rådgiver Marina Malgina Avdeling for utenlandsk utdanning 1. NOKUTs rolle i forh. til internasjonalisering

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Innstilling fra. Utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge

Innstilling fra. Utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge Innstilling fra Utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge Oslo 5. januar 2007 Til Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å

Detaljer

Utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og påbegynt men avbrutt utdanning fra hjemlandet

Utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og påbegynt men avbrutt utdanning fra hjemlandet Kunnskapsdepartementet Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 15/279-75 21.04.2017 Utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og påbegynt men avbrutt utdanning fra hjemlandet Det vises

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER

NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER NORSKE GODKJENNINGSORDNINGER FOR ULIKE UTDANNINGSNIVÅER Lysaker 24.11.2016 Katarina G. Witek seniorrådgiver kgw@nokut.no Tema for denne delen av programmet Godkjenningslandskapet Godkjenning i forbindelse

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal 1. Innledning Det følger av universitets- og høyskoleloven 3-11 at universiteter og høyskoler utsteder vitnemål for fullført utdanning. Den

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Presentasjon på NSHs utdanningskonferanse 29.10.2009 v/direktør Terje Mørland Hva er og gjør NOKUT? NOKUT bidrar til å sikre og

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

1. Vurdering av forslag til ny forvaltningsstruktur for høyere utdanning

1. Vurdering av forslag til ny forvaltningsstruktur for høyere utdanning Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Gard Sandaker-Nielsen Vår ref: 16/00092-3 Vår dato: 07.04.2016 Deres ref: Deres dato: NOKUTs høringssvar Gjedrem og Fagernæs'

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler Fra: Knut Erik Beyer-Arnesen [mailto:knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no] Sendt: 6. juni 2013 23:29 Til: Postmottak KD Kopi: Johansson Toril; Vige Gro Beate; Paul Chaffey Emne: Høringsuttalelse fra Forum

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Skal Fortelle om prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Ønsker Hjelp til å få tatt prosjektet i bruk ved fakultetet Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved, Prosjektet ser

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

høgskolen i oslo www. hio.no

høgskolen i oslo www. hio.no høgskolen i oslo www. hio.no Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Ref: 200700564-/ITS Vår ref: 07/526-008 Saksbeh.: Elselill Brandbu Dato: 27. april 2007 HØRING - NORGE GODSKRIVING OG GODKJENNING

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

AKADEMISK DUGNAD ARBEIDSGRUPPE INTEGRERING AV FLYKTNINGER I HØYERE UTDANNING

AKADEMISK DUGNAD ARBEIDSGRUPPE INTEGRERING AV FLYKTNINGER I HØYERE UTDANNING AKADEMISK DUGNAD ARBEIDSGRUPPE INTEGRERING AV FLYKTNINGER I HØYERE UTDANNING Studiekonsulent Elin Gunby Kristensen 07.11.2017 1 Bakgrunn for opprettelse av arbeidsgruppen Noen eksempler på hva andre har

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

Godkjenningsordning for personer med mangelfull dokumentasjon anno 2013: quo vadis? Resultater fra pilotprosjektet 2012

Godkjenningsordning for personer med mangelfull dokumentasjon anno 2013: quo vadis? Resultater fra pilotprosjektet 2012 Godkjenningsordning for personer med mangelfull dokumentasjon anno 2013: quo vadis? Resultater fra pilotprosjektet 2012 Mål for pilotprosjekt 2012 Finne en forbedret prosedyre for godkjenning av høyere

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer