Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk?"

Transkript

1 Notat Til: Deltagere på NOKUTs fagseminar om godkjenning av utenlandsk utdanning Dato: Fra: NOKUT Vår ref: NOKUT Hvordan bidra til bedre samhandling, dialog og nettverk? Mer dialog med sektor og samfunn er et av fem utviklingsstrategier for NOKUT de neste fire årene. Dette betyr at NOKUT skal styrke dialogen med utdanningsinstitusjonene, samtidig som vi vil styrke kontakten og gjøre vårt arbeid mer allment kjent i samfunnet ved å videreutvikle hjemmesidene og styrke dialog og nettverk med relevante samfunnsaktører. Med bakgrunn i dette ba NOKUT deltagerne på årets fagseminar for utenlandsk utdanning om å komme med innspill og tiltak for å bedre samhandlingen, dialogen og nettverket om godkjenning av utenlandsk utdanning. Oppsummeringen viser at godkjenningskontorene og lærestedene mener at NOKUT har en viktig samordnende rolle på feltet og ønsker at NOKUT skal prioritere dette arbeidet høyere. Noen av tiltakene som ble spilt inn på seminaret kan gjennomføres allerede i 2011, mens andre vil måtte komme senere. Alle tiltak og innspill vil være med i vår planprosess for de kommende år. Rapportens siste del omhandler dette. Lærestedene og godkjenningskontorenes innspill Gjennom gruppearbeid ble seminardeltakerne bedt om å gi innspill til hvordan NOKUT kan bistå lærestedene og godkjenningskontorene. Arbeidet dreide seg om NOKUTs bidrag til hhv. kvalitetssikring og opplæring og NOKUT som tilrettelegger for hhv. saksbehandlingsverktøy og informasjonsdeling. Gruppesvarene finnes i eget vedlegg. NOKUT som bidragsyter til kvalitetssikring Institusjonene og godkjenningskontorenes oppgaver omfatter godkjenning for mange 1

2 formål som opptak, innpassing, godkjenning for arbeidslivet, profilering/rekruttering samt informasjon og veiledning. Dette innebærer daglig iverksetting og tolking av nasjonale og internasjonale lover, retningslinjer og muligens uskrevne normer. Bør NOKUT ha en større, samkjørende og støttende rolle som kan sikre at vurderinger og avgjørelser blir enhetlige? Hvis ja, hvordan bør NOKUT i praksis fylle en slik rolle. Det var bred enighet om at NOKUT bør ha en større samkjørende og støttende rolle enn i dag. Både hjelp til verifisering, tolkning av lovverk, opplæring, vise best practice og oppdaterte databaser/lister over akkrediterte læresteder var områder der lærestedene og godkjenningskontorene ser at NOKUT bør ha en sentral rolle. Så godt som alle nevnte behovet for en ny felles database for vedtak knyttet til opptak og godkjenning (ny NAG). En nettbasert lenkesamling og en oppdatert og mer omfattende landdatabase, ble også nevnt av flere. Enkelte nevnte også at NOKUT burde bidra mer til samordning/likebehandling ved opptak av utenlandske studenter til læresteder og være behjelpelige med godkjenning av utdanningspapirer for papirløse flyktninger. NOKUT som bidragsyter til opplæring Lærestedene: Med et økende antall studenter med utenlandsk utdanning er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere ved læresteder for høyere utdanning. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Godkjenningskontorene: Med et økende antall innvandrere med utenlandsk kompetanse er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Flere, korte kurs om ulike emner innen godkjennings- og utdanningsfeltet var ønsket av mange. Å få til alt på et todagers seminar blir hektisk, og det er et ressurs- og budsjettspørsmål for mange læresteder. Nettbaserte kurs ble foreslått som et tiltak for å gjøre NOKUTs kompetanse lettere tilgjengelig for flere. Det ble foreslått at et begynnerkurs for saksbehandlere kunne tilrettelegges som nettkurs. Noen foreslo et nordisk samarbeid om kurs på feltet, og andre foreslo miniseminarer for utvalgte grupper og temaer eller institusjonsbesøk. Nettverksgrupper på e-post og nyhetsbrev om godkjenning ble også nevnt. 2

3 NOKUT som tilrettelegger for saksbehandlingsverktøy Hvilke verktøy i det daglige arbeidet trenger dere for å kunne utføre saksbehandlingen eller informasjon om godkjenning på en effektiv og tilfredsstillende måte? Hva kan NOKUT bidra med i denne sammenhengen? Oftest nevnt er et ønske om oppdaterte databaser på NOKUTs nettsider, gjerne som en samleside over alle relevante databaser og andre nyttige lenker i saksbehandlerarbeidet. Å få listen over akkrediterte læresteder oversatt til engelsk, online GSU-liste, en forbedret søkefunksjonalitet på NOKUTs nettsider og mer generell saksbehandlerinformasjon på nettsidene, var andre ønsker. Ny og forbedret vedtaksdatabase (NAG) var også et fremtredende ønske i gruppene. Av andre innspill kan nevnes database over fulltidsstudenter og en rangering av søkere fra utlandet etter institusjon. NOKUT som tilrettelegger for informasjonsdeling Lærestedene: Ved mange læresteder er det få personer som foretar opptak basert på utenlandsk utdanning og det er liten dialog mellom lærestedene. Det samme gjelder for profileringen av Norge som studieland som gjøres av både institusjonene og SIU. Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en dialog lettere og øke samarbeid.? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? Godkjenningskontorene: Godkjenningskontorene behandler saker utfra forskjellige faglige premisser og for forskjellige formål. Disse vurderingene er forankret både i gjeldende norske forskrifter (for eksempel GSU, opplæringsloven osv.) og i internasjonale regler (EU direktiv, konvensjoner). Er det behov for et felles forum for dialog og utveksling av erfaringer og kompetanse mellom dere? Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en slik dialog plattform lettere og øke samarbeid? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? I dag er kunnskapen fragmentert. NOKUTs nettsider kan benyttes til å øke erfaringsutvekslingen, både i form av diskusjonsfora, opplæring, kurs og annen form for dialog eller informasjonsutveksling. Saksbehandlere trenger bistand til verifisering, tolkning av lovverk, søknader fra flyktninger uten papirer, finne god praksis osv. Mye kan gjøres via nettsidene. INVIAs nettsider med informasjon om godkjenningskontor for ulike yrker, ble nevnt som et godt oppslagsverk. 3

4 Ett viktig tiltak Hvis dere skulle velge et tiltak som NOKUT skulle satsen på i 2011, hva ville det bli? Så godt som alle nevnte en eller annen form for database i regi av NOKUT, eller som det ofte ble sagt - en ny NAG. Ønsket var en database med relevant informasjon om vedtak foretatt av NOKUT og andre instanser knyttet både til opptak og godkjenning og med informasjon over godkjente læresteder og med landinformasjon. NOKUTs kommentarer til videre arbeid med innspillene De fyldige tilbakemeldingene fra gruppene viser at dette er et område der lærestedene og godkjenningskontorene ønsker at NOKUT skal ta en mer samordnende og styrende rolle. Vi ser at instansene etterspør både mer relevant og uttømmende informasjon på nettsidene, bedre koordinerte erfaringsutvekslinger i form av kurs og annen opplæring og ikke minst bedre og mer oppdaterte databaser. Det er et samstemt ønske blant godkjenningskontorene og lærestedene om at NOKUT bør prioritere dette arbeidet høyere. NOKUT vil i årene framover tydeliggjøre vår rolle som nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning. Vi har tre brede oppgavekategorier på feltet: 1. Vi informerer allment om alle norske godkjenningsordninger og utenlandske utdanningssystemer 2. Vi driver selv ordningen med generell godkjenning av høyere utdanning 3. Vi bistår universiteter og høyskoler og andre godkjenningskontorer i deres arbeid med godkjenning og innpassing av utenlandsk utdanning NOKUT opplever at arbeidsmengden innenfor alle oppgavekategorier øker. Antall søknader til NOKUT har økt med over 20 prosent fra 2009 til Det gjør det vanskelig å gi tilstrekkelig prioritet til de andre oppgavene. Vi arbeider likevel for å få satt i gang noen tiltak på basis av de innkomne forslagene i Øvrige innspill fra fagseminaret tar vi med oss i vår langtidsplanlegging for årene framover. Tiltak for 2011: Nettbasert forum NOKUT vil rett over nyttår sette i gang arbeidet med å utforme et forum for informasjonsutveksling godkjenningskontorene imellom og mellom godkjenningskontorene og NOKUT/Kunnskapsdepartementet. Arbeidet med et tilsvarende 4

5 forum for lærestedene imellom og mellom lærestedene og NOKUT vil utvikles i løpet av Opplæringstiltak NOKUT vil se på mulighetene av å knytte opplæring innen områder ønsket av sektoren til det årlige fagseminaret. Dette kan f.eks. skje i form av parallellsesjoner eller i forkant/etterkant av todagersseminaret. NOKUT vil i løpet av året også vurdere å legge ut opplæringsdeler på nettsidene våre. Ny vedtaksdatabase (NAG) Kunnskapsdepartementet arbeider med saken Terje Mørland (sign) 5

6 Vedlegg: Gruppesvar fra fagseminarets del om bedre samhandling, dialog og nettverk NOKUT som kompetansesenter Kvalitetssikring Institusjonene og godkjenningskontorenes oppgaver omfatter godkjenning for mange formål som opptak, innpassing, godkjenning for arbeidslivet, profilering/rekruttering samt informasjon og veiledning. Dette innebærer daglig iverksetting og tolking av nasjonale og internasjonale lover, retningslinjer og muligens uskrevne normer. Bør NOKUT ha en større, samkjørende og støttende rolle som kan sikre at vurderinger og avgjørelser blir enhetlige? Hvis ja, hvordan bør NOKUT i praksis fylle en slik rolle. Gruppe 2: Rutiner for behandling av søkere som er papirløse flyktninger, Erfaringsdatabase, Veiledning ved prosess/intervju, Likebehandling, Økonomi/ressurser til ekstra saksbehandling? gruppe 3: Verifiseringstjeneste. Det som ikke er mulig å lære institusjonene, det som NOKUT ser vi ikke klarer å håndtere må NOKUT ta grep om og gi oss bedre opplæring i. Gruppe 4: Ja, Utvekslingsfeltet: database over normerte fulltidsstudier. Opptak: ta initiativ til et samordna opptak for internasjonale søkere (se til Sverige), Ønske om at NOKUT skal være et første sikringsledd (verifisering av dokumenter) før faglig vurdering ved institusjonene, Støtte fra NOKUT til verifisering av søkere vi innstiller. Mye av problemet i dag er fragmentering av kunnskap Gruppe 5: Ja. Vi ønsker at NOKUT skal kvalitetssikre også delstudier i utlandet, og lage en database med informasjon fra enkeltuniversiteter i utlandet om hva som tilsvarer 30 norske studiepoeng. Vi trenger en felles standard på omfanget, slik at det ikke blir ulik behandling fra institusjonen til institusjon. Dette bør også koordineres med Samordna opptak. Gruppe 6: Små høgskoler bruker enormt med tid, har liten kapasitet. Mye nytt, felles rutiner. Sentral base på nasjonalt nivå. NAG-basen?? Fungere ikke i praksis. Opprette en nasjonal base for opptak på MA. Rangeringsproblematikk. SO er ok på BA nivå, men verre på MA. Hvordan samarbeide med NOKUT ang flyktningordningen og hele apparatet rundt det. Inst 6

7 kan ikke kreve at søkere går til NOKUT først for å få generell godkjenning. Men kan vi anbefale det? Enklere å gjøre den faglige godkjenningen. Gruppe 7: Ja! Dette er det behov for. Dette gjelder for eksempel hjelp til tolkning av lovverk. Hjelp til hva er god praksis For eksempel Nag, Forum, nettforum, erfaringsutveksling, databaser, oversikt over skannede diplomer, vitnemål Gruppe 8: Ja, vi ønsker en helhetlig samkjøring av informasjon om personer som søker opptak, eventuelt vurderinger slik at de enkelte lærestedene kan dra nytte av hverandre i forhold til juks. Oppdatert liste over akkrediterte læresteder, og utdanninger på læresteder. Gruppe 9: Ja! Bistå med ekspertise i verifisering, Bistå med ekspertise i hvilket nivå en utdanning er på. Sørge for en oppdatert liste over akkrediterte læresteder Opplæring Lærestedene: Med et økende antall studenter med utenlandsk utdanning er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere ved læresteder for høyere utdanning. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Godkjenningskontorene: Med et økende antall innvandrere med utenlandsk kompetanse er det behov for både god kompetanse på andre lands utdanningssystemer og generell godkjenningsfaglig kompetanse. I dag arrangerer NOKUT dette todagers fagseminaret for saksbehandlere. Hvilke andre tiltak kunne dere ønske at NOKUT arrangerer eller initierer? Gruppe 2: Faglig spissede nyhetsbrev kun for godkjenning, rettet mot berørte saksbehandlere Institusjonsbesøk + skreddersydde miniseminar Gruppe 3: NOKUT-konferansen er hektisk: Training courses, Landkunnskap, Saksbehandlingsseminar ett for grunnopplæring/nybegynnere og ett for mer erfarne EIAIE har veldig dyre kurs. Kanskje nordisk samarbeid om samme type kurs? (De fleste institusjonene har ikke penger til å sende alle som burde på EIAIE-kursene) Grunnopplæring på NOKUTs nettsider 7

8 Gruppe 4: Gjenoppretting av inter-no, både som info fra NOKUT til saksbehandling og som diskusjon saksbehandlere imellom. Kan NOKUT komme på banen på opplæringssiden opplæringsseminar fro nytilsatte en gang i året i tillegg til to dagers seminaret. Gruppe 5: Kan NOKUT vurdere nettbaserte kurs, slik at flere får deltatt? Kan også kjøres oftere. Opplæringskurs for nye saksbehandlere? Opprette en passordbeskyttet database med eksempler/maler for vitnemål/dokumenter og mer info om forfalskninger, til bruk for saksbehandlere? Her kan man også legge inn referansedokumentasjon fra enkeltuniversiteter i utlandet, slik at vi kan se hvordan et godkjent dokument skal se ut. Mer opplæring i hvordan vurdere realkompetanse. Gruppe 6: Begynneropplæring for helt nyansatte. Sende de på kurs! Utfordring å samle erfaring på egen institusjon. Kan det opprettes en nettverksgruppe (epost) mellom opptakskontorene? Behov for statistikk på opptakstall etc for utenlandske søkere. Saksbehandlerseminar årlig. Opplæring trengs på institusjonene. Gruppe 7: Besøk til læresteder, Fagspesifikt fagseminar Gruppe 8: Mer info i landdatabasen utvidet informasjon. Gruppe 9: Todagersseminarene er meget lærerike og bør videreføres. Arrangere mindre seminarer knyttet til visse yrker og sektorer, f.eks. NOKUT og SAFH lager seminar om godkjenning av helseyrker. Nyttig å fordype seg i enkeltland i korte seminarer på NOKUT. Meget nyttig for nye saksbehandlere. NOKUT som dialog og nettverksbygger Verktøy Hvilke verktøy i det daglige arbeidet trenger dere for å kunne utføre saksbehandlingen eller informasjon om godkjenning på en effektiv og tilfredsstillende måte? Hva kan NOKUT bidra med i denne sammenhengen? Gruppe 2: 8

9 Oppdaterte databaser på nettsidene. Veiledning til å finne relevante/riktige informasjonskilder/ databaser for utenlandsk utdanning Gruppe 3: NAG. Utvikle landbasen til også å inkludere master, Liste over norske akkrediterte studier på engelsk Gruppe 4: Jmf. Punkt 1a. database over fulltidsstudier for utvekslingsstudenter, Ny NAG, Ny UK Naric database Gruppe 5: Forbedre søkefunksjonen i NOKUTs database. Oppdatere oversikten over akkrediterte universiteter oftere. Online GSU-liste. Gruppe 6: Bruke NOKUT nettsider som oppslagsverktøy. Linke opp til flere databaser. Landspesifikt med erfaring for hvordan man saksbehandler søkere fra utlandet. FORUM! Unødvendig at alle må finne opp kruttet på nytt. Uklart med alle databaser som finnes som hjelpemidler. Samle disse på NOKUT sine sider. Bedømningshåndboken på svensk? Er det noe NOKUT kan anbefale. Rangere søkere innad fra søkerlandet, hva er bra inst. og hva er ikke? Gruppe 7: Flere databaser, og anbefaling av bruk av databaser Gruppe 8: Lenker til andre kilder, egen oversikt over hvor alle kildene blir oppgitt. GSU listen, oppdateres. Vitnemålseksempler, og tips til hva en skal se etter i forbindelse med fusk Gruppe 9: Tilgang til pålitelige og oppdaterte databaser. Gjerne på et mer detaljert nivå. INVIAs nettsider er allerede i bruk som en ressurs. Ryddige nettsider. Hva skjedde med NAG? Forum / Informasjonsdeling Lærestedene: Ved mange læresteder er det få personer som foretar opptak basert på utenlandsk utdanning og det er liten dialog mellom lærestedene. Det samme gjelder for profileringen av Norge som studieland som gjøres av både institusjonene og SIU. Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en dialog lettere og øke samarbeid.? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? 9

10 Godkjenningskontorene: Godkjenningskontorene behandler saker utfra forskjellige faglige premisser og for forskjellige formål. Disse vurderingene er forankret både i gjeldende norske forskrifter (for eksempel GSU, opplæringsloven osv.) og i internasjonale regler (EU direktiv, konvensjoner). Er det behov for et felles forum for dialog og utveksling av erfaringer og kompetanse mellom dere? Hvilke tiltak, inklusive nettbaserte, ville gjøre en slik dialog plattform lettere og øke samarbeid? Hvilken rolle mener dere NOKUT skulle ha i et slikt samarbeid? Gruppe 2: Diskusjonsforum på nett. NOKUT redaktør, kvalitetssikring, sette i gang diskusjoner Få liv i NAG, flere tilganger per institusjon Gruppe 3: NAG. Diploma Mills: informasjon når nye oppstår/blir oppdaget. SO har forsøkt nettforum, det fungerte ikke. Men, kanskje feil sted for godkjennere /saksbehandlere å gå inn. Omregningsutvalget til SO Gruppe 4: Jmf pkt 1b Gruppe 5: Se punkt 1a, om samkjøring av krav til omfang til delstudier i utlandet. Og 1b om nettbaserte kurs i regi av NOKUT. Chatkanal for saksbehandlere. Vi vet for lite om INVIA, kunne de hatt en koordinasjonsfunksjon? Gruppe 7: Se 1 a Gruppe 8: Ja, e-postlister. Forskjellige e-post lister avhengig av hva en jobber med. Eks SAFH liste, opptaksliste osv. Administrering av e-post lister. Administrering av søkere som kommer hit uten papirer (flyktninger). Utfordringer knyttet til flyktninger. Gruppe 9: Meget positivt med felles møter for godkjenningsinstanser som arbeider etter direktiv 2005/36/EF i regi av INVIA og KD. Positivt at INVIAs nettsider kan fungere som oppslag for hvem som godkjenner hva og hvem man kan kontakte. Instanser kan linke til hverandre på nettsidene, eks. SO linker til INVIA Ett viktig tiltak Hvis dere skulle velge et tiltak som NOKUT skulle satsen på i 2011, hva ville det bli? 10

11 Gruppe 2: NAG Gruppe 4: Ny NAG, hvor vi kan styre hvilke info vi trenger. Bakgrunnen for vedtakene, Mulighet for flagging av feil, Utdanningsdokumentene blir synlige, NOKUTs vedtak synlige gruppe 6: Landdatabase med ALL informasjon (konverteringstabeller etc) Samling av andre nettsteder med linker. Gruppe 7: Revitalisering av NAG-basen Gruppe 8: Godkjenningsdatabase over læresteder. Gruppe 9: Vi vil ha NAG tilbake! En ett søkbar og detaljert database over vedtak fattet innen utdanning og godkjenning. 11

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Rapport fra arbeidsgruppe: Elisabeth M. Lysebo (leder) Signe Knappskog

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-091 Innkalling Møte

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Realkompetanse innen høyere utdanning. En studie ved tre institusjoner

Realkompetanse innen høyere utdanning. En studie ved tre institusjoner Realkompetanse innen høyere utdanning En studie ved tre institusjoner Realkompetanse innen høyere utdanning En studie ved tre institusjoner Hanne Størset Torild Nilsen Mohn ISBN 978-82-7724-143-2 Vox,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Skoleadministrasjonssekretær

Skoleadministrasjonssekretær NOKUTs tilsynsrapporter Skoleadministrasjonssekretær ecademy September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen for ledelse og teologi NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen for ledelse og teologi Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

REOLJDWRULVNHRSSJDYH

REOLJDWRULVNHRSSJDYH REOLJDWRULVNHRSSJDYH Lena Larsen, Marius Lifvergren og Marius Jahren DRI 1001, 2. obligatoriske oppgave H2005 Siden gruppemedlemmene bor ett stykke unna skolen og ikke har forelesning før forelesning tirsdag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering 30 studiepoeng ved Rehabiliteringssenteret AiR AS August 2013 Institusjon: Rehabiliteringssenteret AiR AS Studietilbud: Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer