Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:"

Transkript

1 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus / Vegavdeling Hedmark Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - protokoll fra møte 26. april 2012 Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 26. april 2012, på NAF Trafikksenter i Våler. Merk! Neste møte i HTU er studietur til Glåmdalen mai Med hilsen Aud M. Riseng/s Avdelingsdirektør Marit Nyhuus/s Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Parkgata 54 Statens vegvesen Region øst 2317 HAMAR Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 2 Protokoll fra møte 26. april 2012 Tilstede: Politiske representanter: Gunn Randi Fjæstad, Ap, leder Lasse Juliussen, Ap Mirjam Engelsjord, V Mari Gjestvang, Sp Tor Andre Johnsen, Frp, til kl 13:00. Deltok ikke i saksbehandlingen. Konsultative representanter: Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk Knut Erik Storbæk, UP Sekretariat: Torgrim Holtet, Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøy, til kl 12:30 Rolf Sevendal, Statens vegvesen, Seksjon for plan og trafikk Marit Nyhuus, sekretariatsleder, Statens vegvesen, Seksjon for plan og trafikk Ann Karin Andreassen, Statens vegvesen, Seksjon for plan og trafikk Andre: Anne Wildhagen, Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark Guttorm Tysnes, Norges Lastebileierforbund (NLF), Hedmark Gunn Marit Nilsen, Våler trafikksikkerhetsutvalg Forfall: Odd Arild Fjeld Jacobsen, Hedmark politidistrikt Stig Furulund, Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF)

3 3 ORIENTERINGER: Orientering om NAF Trafikksenter AS v/ adm.dir. Trygve Schjerpen. Informasjon og observasjon av glattkjøringskurset med tungbil, og demonstrasjonstur med glattkjøring i buss på Vålerbanen. Tiltak rettet mot russen i Hedmark orientering v/ Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk Forslag om gradert førerkort orientering v/ Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk Samspillet mellom stor og liten i trafikken, hva gjør Norges Lastebileierforbund (NLF) orientering v/ Guttorm Tysnes, NLF Hedmark og Oppland SAKER TIL BEHANDLING: 09/12 Referatsaker 10/12 Nasjonal transportplan (NTP) høring 11/12 Gå til skolen - HTUs ansvar 12/12 Orienteringssaker a) TrafikkLYKKE - status b) Trygg Trafikks landskonferanse c) Gradert førerkort - oppfølging 13/12 Eventuelt a) Dekkbestemmelser for utenlandske vogntog b) Ny representant for Utrykningspolitiet (UP)

4 4 Sak 09/12 Referatsaker - Protokoll fra møte 16. februar 2012 ingen merknader

5 5 Sak 10/12 Nasjonal transportplan (NTP) innspill til høring Forslag til innspill ble lagt fram av leder Gunn Randi Fjæstad. NASJONAL TRANSPORTPLAN - HØRINGSUTTALELSE Trafikksikkerhetsutvalget i Hedmark anser NTP er det viktigste nasjonale dokumentet for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Her forankres den nasjonale trafikksikkerhetspolitikken med målsettinger og strategier som alle offentlige vegeiere forventes å legge til grunn for sitt trafikksikkerhetsarbeid. I vegsektoren foreslår transportetatene et ambisiøst mål. Antallet drepte skal ikke overstige 100, og antallet drepte og hardt skadde skal ikke overstige 500 i Vi anser derfor transportetatenes forslag om å prioritere investeringstiltak som forhindrer møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsler av fotgjengere og syklister, som særdeles viktig Det gjelder også trafikantrettede tiltak som rettes i særlig grad mot høyrisikogrupper, med spesiell fokus på redusert fart, økt bilbeltebruk og redusert omfang av ruspåvirket kjøring er selvsagt viktig som påpekt i utkastet. Realismen i målet avhenger blant annet av at det prioriteres tilstrekkelige økonomiske ressurser til trafikksikkerhetstiltak. Det er flere drept i Hedmark og Oppland i forhold til folketallet enn i landets øvrige fylker. Antall drepte og skadde i trafikken har imidlertid i flere åre utviklet seg positivt og nullvisjonen står fortsatt fast. Trafikksikkerhetsutvalget i Hedmark ønsker å løfte frem følgende konkrete behov for tiltak nettopp for å bidra til at antall drepte og skadde reduseres: Videre utbygging av de mest belastede riksveger til 4-felt og/eller midtdeler vil redusere antall drepte og hardt skadde. Utbygging av g/s-vegnettet gjennom å øke rammeoverføringen til fylkeskommunene. Videreføre sykkelbyprosjektet i neste NTP-periode Styrket innsats innen drift og vedlikehold og fornyelse gir et transportsystem med økt kvalitet, sikkerhet og pålitelighet, og en infrastruktur som er mer robust mot framtidige klimaendringer. Begrunnelse: Viktige nasjonale transportkorridorer med stor trafikk går gjennom Hedmark. Derfor er videre utbygging av riksvegnettet med 4-felt og/eller midtdeler svært viktig. Dette er de beste virkemidlene for å spare liv.

6 Gang- og sykkelveger er et viktig for å bedre trafikksikkerhet. Dette gjelder i særlig grad langs fylkesvegnettet, som etter forvaltningsreformen i 2010 omfatter mange viktige regionale veger med til dels mye trafikk. Ressursene begrenser fylkeskommunenes muligheter til å bygge ut gang- og sykkelvegnettet i betydelig grad. Tilrettelegging for økt sykkelbruk er også positivt i et folkehelseperspektiv. Hamar, er med i det nasjonale sykkelbyprosjektet, som innebærer en betydelig satsing på økt sykkelbruk i byer og tettsteder. Det er et stort potensial for mer bruk av sykkel i Innlandet. Hedmark fylkeskommune og berørte kommuner bidrar med betydelige midler inn i disse prosjektene. Det er viktig at denne satsingen videre-føres også i neste NTP-periode og at den statlige satsingen blir styrket. Veinett og gang /sykkelstier er veldig sårbart i flomtider og ekstra innsats må til for både å gjøre infrastrukturen mer robust mot fremtidige klimaendringer, men like viktig er økonomiske overføringer fra staten til å restaurere infrastrukturen etter flom og annen klimaskader som vi utsettes for årlig Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) er svært aktivt og arbeider på bred front, i nært samarbeid med sentrale parter i trafikksikkerhetsarbeidet som blant annet politiet og Trygg Trafikk. Det er viktig at det fortsatt blir lagt til rette for å videreutvikle dette tverrfaglige samarbeidet, der også kommunene er helt sentrale aktører. Behandling i utvalget: Leder refererte innspill fra Tor Andre Johnsen til endring i første kulepunkt: Viktige nasjonale transportkorridorer med stor trafikk går gjennom Hedmark. Derfor er videre utbygging av riksvegnettet med 4-felt og/eller midtdeler svært viktig. Dette er de beste virkemidlene for å spare liv. Endres ved å erstatte og/eller med ordet med. Forslaget ble drøftet. Innspill fra Tor Andre Johnsen ble ikke tatt til følge. Følgende punkt ble foreslått tatt inn i tillegg til de opprinnelige: Det bevilges nok ressurser til å videreutvikle det holdningsskapende arbeidet gjennom opplæring, kampanjer og nye FOU-prosjekter Leders forslag med tilleggspunktet ble enstemmig godkjent. Sekretariatet foretar mindre redaksjonelle endringer. Vedtak: NASJONAL TRANSPORTPLAN - HØRINGSUTTALELSE 6 Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) anser at Nasjonal Transportplan (NTP) er det viktigste nasjonale dokumentet for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Her forankres den nasjonale trafikksikkerhetspolitikken med målsettinger og strategier som alle offentlige vegeiere forventes å legge til grunn for sitt trafikksikkerhetsarbeid. Transportetatene foreslår et ambisiøst mål for vegsektoren. Antallet drepte skal ikke overstige 100, og antallet drepte og hardt skadde skal ikke overstige 500 i HTU anser derfor transportetatenes forslag om å prioritere investeringstiltak som forhindrer møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsler av fotgjengere og syklister, som særdeles viktig Det gjelder også trafikantrettede tiltak som i særlig grad rettes mot høyrisikogrupper, med spesiell fokus på redusert fart, økt bilbeltebruk og redusert omfang av

7 7 ruspåvirket kjøring. Realismen i målet avhenger blant annet av at det prioriteres tilstrekkelige økonomiske ressurser til trafikksikkerhetstiltak. Det er flere drept i Hedmark og Oppland i forhold til folketallet enn i landets øvrige fylker. Antall drepte og skadde i trafikken har imidlertid i flere åre utviklet seg positivt og nullvisjonen står fortsatt fast. Trafikksikkerhetsutvalget i Hedmark ønsker å løfte frem følgende konkrete behov for tiltak nettopp for å bidra til at antall drepte og skadde reduseres: Videre utbygging av de mest belastede riksveger til 4-felt og/eller midtdeler vil redusere antall drepte og hardt skadde. Utbygging av g/s-vegnettet gjennom å øke rammeoverføringen til fylkeskommunene. Videreføre sykkelbyprosjektet i neste NTP-periode Styrket innsats innen drift og vedlikehold og fornyelse gir et transportsystem med økt kvalitet, sikkerhet og pålitelighet, og en infrastruktur som er mer robust mot framtidige klimaendringer. Det bevilges nok ressurser til å videreutvikle det holdningsskapende arbeidet gjennom opplæring, kampanjer og nye FOU-prosjekter Begrunnelse: Viktige nasjonale transportkorridorer med stor trafikk går gjennom Hedmark. Derfor er videre utbygging av riksvegnettet med 4-felt og/eller midtdeler svært viktig. Dette er de beste virkemidlene for å spare liv. Gang- og sykkelveger er et viktig for å bedre trafikksikkerhet. Dette gjelder i særlig grad langs fylkesvegnettet, som etter forvaltningsreformen i 2010 omfatter mange viktige regionale veger med til dels mye trafikk. Ressursene begrenser fylkeskommunenes muligheter til å bygge ut gang- og sykkelvegnettet i betydelig grad. Tilrettelegging for økt sykkelbruk er også positivt i et folkehelseperspektiv. Hamar, er med i det nasjonale sykkelbyprosjektet, som innebærer en betydelig satsing på økt sykkelbruk i byer og tettsteder. Det er et stort potensial for mer bruk av sykkel i Innlandet. Hedmark fylkeskommune og berørte kommuner bidrar med betydelige midler inn i disse prosjektene. Det er viktig at denne satsingen videre-føres også i neste NTP-periode og at den statlige satsingen blir styrket. Veinett og gang /sykkelstier er veldig sårbart i flomtider og ekstra innsats må til for både å gjøre infrastrukturen mer robust mot fremtidige klimaendringer, men like viktig er økonomiske overføringer fra staten til å restaurere infrastrukturen etter flom og andre klimaskader som vi utsettes for årlig Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) er svært aktivt og arbeider på bred front, i nært samarbeid med sentrale parter i trafikksikkerhetsarbeidet som blant annet politiet og Trygg Trafikk. Det er viktig at det fortsatt blir lagt til rette for å videreutvikle dette tverrfaglige samarbeidet, der også kommunene er helt sentrale aktører.

8 8 Sak 11/12 Gå til skolen HTUs ansvar Det er utarbeidet foreløpig skisse til arbeid i 2012: Ansvar I samarbeid med Tiltak Hedmark fylkeskommune/ Folkehelse Trygg Trafikk HTU Statens vegvesen HFK, Trygg Trafikk Lage film om å gå til skolen, fokus på fysisk aktivitet. Vises på kino, storskjerm, stands o.l i forbindelse med «Gå til skolen» i uke 40. Statistikk/oversikt over hvor mange som går, sykler, busser, blir kjørt Informasjon til kommunene gjennom regionrådene Følge opp de skolene som deltok i «Gå til skolen» i fjor. Målrettet innsats for å få med flere, i 2012 skoler i kommunene Åsnes, Våler, Løten og Stange som deltar i prosjektet TrafikkLYKKE Skolestartkampanjen august/september. Følge opp gjennom prosjektet TrafikkLYKKE og tilskudd til kommunale ts-tiltak. Det søkes om utvidet budsjettramme til sistnevnte i Kommunekonferanse med fokus på skoleveg: - Kommunens ansvar - Tilrettelegging, erfaringer/gode eksempler - Barnetråkk - Busstopp m fra skolen - Samarbeid med frivillige - Andre temaer Kartlegge gang-, sykkel- og turveger i en radius på to km knyttet til barne- og ungdomskoler i Hedmark. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) godkjenner skisse til arbeid i Det søkes om utvidet budsjettramme til to millioner kroner for tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i Behandling i utvalget: Årstallet i punkt 2 rettes til Avdelingsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) godkjenner skisse til arbeid i Det søkes om utvidet budsjettramme til to millioner kroner for tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2013.

9 9 Sak 12/12 Orienteringssaker a) TrafikkLYKKE status og framdrift i prosjektet rapportene fra dybdeintervjuer i kommunene er ferdige og legges fram for styringsgruppa i møte 7. mai b) Trygg Trafikks landskonferanse informasjon fra konferansen april 2012: Deltakerne merket seg særlig foredraget «Kjører til legen, tar drosje hjem» - Vegtrafikklovens 34 hvem bør ikke ha førerrett? Erfaringer i forhold til helse, medikamentbruk og legens ansvar for trafikksikkerhet fra Møre og Romsdal. Sekretariatet kontakter Oppland FTU om en felles samling med ass fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, for å følge opp temaet. c) Gradert førerkort oppfølging. Forslaget om gradert førerkort fra 17,5 år ble lagt fram på Trygg Trafikks landskonferanse. Marianne Mittet Solbraa redegjorde for forslaget, som er sendt Vegdirektoratet fra Nord-Trøndelag FTU. Forslaget har fokus på mengdetrening og begrenset førerrett. Førerprøven må være bestått. Rolf Sevendal informerte om hvorfor Statens vegvesen er «svært reservert» til forslaget. EU sier nei til gradert førerkort for 18-åringer, det anses å være enda større risiko ved å senke alderen ytterligere. Statens vegvesen tilbyr mengdetreningskurs til alle 16-åringer med foreldre. Utvalget fant forslaget interessant, men mener det kan være riktig å gjennomføre dette som pilotprosjekt på utvalgte steder i landet for å høste erfaringer. HTU følger opp saken.

10 10 Sak 13/12 Eventuelt a) b) Knut Erik Storbæk hadde sitt siste møte som konsultativt medlem for Utrykningspolitiet. Han ble behørlig takket av både fra utvalgets leder og sekretariatet. Storbæk ga uttrykk for at HTU er en nyttig møteplass for politikere, etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet i Hedmark. Han berømmet særlig NLF som en god medspiller. Det er ingen annen aktør som på eget initiativ gjør så mye for trafikksikkerhetsarbeidet, sa Storbæk. Tor Magne Kalland overtar som UP-sjef i området og trer inn som konsultativt medlem i HTU i neste møte.

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer

Region sør Regional sykkelstrategi

Region sør Regional sykkelstrategi Region sør Regional sykkelstrategi 2014 2018 Foto: Signe Gunn Myre 1 Forord Denne Regionale sykkelstrategien erstatter Regional sykkelstrategi fra 2009. Strategien skal rulleres hvert fjerde år, neste

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Notodden Kommune Trafikksikkerhetsplan Utgave: 2 Som vedtatt av styre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Trafikksikkerhetsplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Notodden Kommune Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKER 63/12 12/01126 2 Uttalelse til Oppland fylkeskommune i

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. Planforslag; dat. 13.05.2015 Revidert etter høring; Vedtatt; Verdal kommune vil arbeide for et framtidig lokalsamfunn der det ikke forekommer trafikkulykker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer