NTP Nasjonal sykkelstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTP Nasjonal sykkelstrategi"

Transkript

1 NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet

2 SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan - grunnlag Samordnet areal- og transportplanlegging KVU - konseptvalgutredninger Forberedelse av bypakker samarbeid med K og Fk Følge opp belønningsordningen for mer kollektivtrafikk og mindre bilbruk faglig grunnlag Nasjonal sykkelstrategi grunnlag for revisjon, pådriver, koordinator, kunnskap etc Riksvegansvaret for sykkeltrafikken Sams for fylkeskommunen Forskning og utvikling Utvikle og sikre kompetanse

3 Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/ Henrik Duus Region nord R. Kristiansen Region vest Anja Wannag Region sør Henrik Duus Region øst Trude Schistad Region midt Tore Kvaal Fylkesavdeling Fylkesavdeling Fylkesavdeling Fylkesavdeling Fylkesavdeling Fylkesavdeling

4 Økt bilbruk " I 1950 var var det fem ganger så mange barn som biler i Norge " I dag er det 2,5 ganger flere biler enn barn (SSB, Statistikkbanken 2007)

5 Planlegging og tilrettelegging

6 St. meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan (NTP) Regjeringen legger opp til en transportpolitikk som skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk virkemidler som begrenser personbilbruken og gir mer bruk av miljøvennlig transportformer. Mindre bilbruk krever gode alternativer

7 St. meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan (NTP) " Sykkel del av by- og tettstedspolitikken - sikring av skoleveg " Sykkel som transportform skal tillegges vekt " Reduksjon av utslipp av klimagasser er sentralt i bypolitikken " Trafikksikkerheten for gående og syklister skal bedres

8 Nasjonal sykkelstrategi NTP " 8% sykkelandel (RVU 2009: 4%) " 80% skal sykle eller gå til og fra skolen (RVU 2009,13-17 år: %) " Etablere sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder " Bygge 500 km GS-veg langs rv, halvparten i byer/tettsteder

9 Handlingsprogram Statens vegvesen skal " Koordinere oppfølging av strategien og være pådriver " Bedre framkommeligheten langs riksvegnettet, 230 km nye gs-anlegg " Inspisere og utbedre 40% av eks gstraseer

10 Handlingsprogram Statens vegvesen skal " Utvikle planer for hovedsykkelvegnett for alle byer og tettsteder i samarbeid med K og Fk " Sikre krysningspunkter " Bruk av 30 og 40 km/t som fartsgrense mer " Bedre drift og vedlikehold av sykkelruter " Bidra til at konsentrert innsats i utvalgte sykkelbyer i samarbeid SVV, Fk og k utvides geografisk.

11 Handlingsprogram Statens vegvesen skal " Spre kunnskap " Utvikle sykkelregnskap i samarbeid med Fk og K " Samspillkampanje " Drifte sykkelbynettverket

12 Kunnskapsformidling Faglig nettverk for byer som satser på sykkeltilrettelegging Gratis medlemskap og kurs Nettsted med nyhetsbrev og verktøy, seminarer, kurs (gratis), konferanser og studieturer SVV prosjekteier SLF sekretariat RÅD Repr. for KS, syklistene, SVV, MD og Helsedir 89 medlemmer

13 Utvalgte sykkelbyer i Region Sør i " Samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene: " Kongsberg " Sandefjord " Notodden " Grimstad " Mandal

14 HP SVV satser sammen med Fk og K - konsentrert innsats " 27 utvalgte sykkelbyer " Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner " SVV bidrar faglig og ved utvikling av sin del av hovedsykkelvegnettet

15 27 Utvalgte Sykkelbyer pr 2010, samarbeid SVV, Fk og K " Østfold Fredrikstad, Sarpsborg " Akershus Asker, Strømmen/Lillestrøm, Jessheim, Kolbotn " Hedmark Hamar " Oppland Gjøvik, Lillehammer " Nordland Mosjøen " Troms Tromsø " Finnmark Alta " Møre og Romsdal Ålesund " Sør-Trøndelag Trondheim " Nord-Trøndelag Steinkjer, Stjørdal " Buskerud Kongsberg, Hønefoss " Vestfold Sandefjord " Telemark Notodden, Skien, Porsgrunn, Bamble " Aust-Agder Arendal, Grimstad " Vest-Agder Mandal

16 Neste fase for sykkelbyene " Inngå intensjonsavtaler med ansvarsdeling for prosjektet avklare prosjektledelse " Bli enige om ansvar for gjennomføring av hovednett og finansiering " Drøfte tiltakspakker for eksempel: infoskriv, sykkelkart, sykkelregnskap, sykkelparkering

17 Sykkelruteplanlegger - et pilotprosjekt utført av geodataseksjonen i region øst

18 Grunnlag for å revidere Nasjonal sykkelstrategi

19 Forvaltningsreformen OFFENTLIG VEGNETT km km km km OFFENTLIG VEGNETT ETTER Riksveger Fylkesveg Kommunal Stamveg Øvrig riksveg veg Riksveg Fylkesveg veg Kommunal veg km Km Km

20 Sykkel status 2010 " Tall for 2010 viser en liten reduksjon i sykkelandelen fra 4-5 prosent til 4 prosent fra 2005 til 2009 (RVU 2009) Flere bruker sykkel til jobb Færre bruker sykkel til og fra skole I de store byområdene varierer sykkelandelen; I Kristiansand og Oslo var det en økning, mens det i Stavanger var en reduksjon og i Trondheim og Bergen var andelen uendret " I 2010 har 18 byer utarbeidet plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikken for byer og tettsteder, " Om lag 2/3 av Norges byer og tettsteder med over 5000 innbyggere har nå plan " Totalt i 2010 er det bygd 40 km gang- og sykkelveg langs riksvegnettet, hvorav 3,6 km er i byer og tettsteder

21 Sykkelandel (RVU mål for andel sykling av antall reiser i noen norske bykommuners egne planer. Kommune Dagens andel iht RVU 2009 Kommunens mål Tidsfrist Bergen 3 % 10 % 2020 Stavanger /Sandnes 5 % 15 % 2016 Kristiansand 9 % 11 % 2020 Porsgrunn/Skien 5 % 11 % Ikke tidfestet Oslo 5 % 12 % 2015 Trondheim 8% Tønsberg 11% Kongsberg 10% Hamar? Dobling 2016 Sarpsborg/ Fredrikstad 5 % 12 % Ikke tidfestet

22 Status fysisk aktivitet og helse " En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet (Seiler 2000, SHdir 2001) " Over 50% av befolkningen har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger (SHdir, rapport 2/2002) " Bare halvparten av norske 15-åringer er i aktivitet mer enn en time hver dag! (Helsedirektoratet 2008) " 20 prosent av voksne og eldre er i aktivitet i 30 minutter hver dag (Helsedirektoratet 2009)

23 Mandat " Rullering av Nasjonal sykkelstrategi vedtatt i ELM Intern utredning, grunnlagsdokument for NTP " Mandat: Oppdatering av grunnlag for Nasjonal sykkelstrategi i samarbeid med eksterne sykkelregnskap, et minimum er behovsoversikt for sammenhengende nett i byer og tettsteder fordelt på vegeiere, der det foreligger plan, og drøfting av finansiering

24 Nasjonal sykkelstrategi NTP Grunnlagsrapport Formål og oppdrag NTP : Oppdatere Nasjonal sykkelstrategi for å skissere virkemidler som vil være mest effektive for å øke sykkelbruk Redusere transportbehov i byene ved å legge til rette for mer miljøvennlig alternativ. Oversikt over infrastruktur og styrke samarbeidet mellom vegeiere

25 NTP Oppdraget for planfasen: Retningslinje 2 " Målstrukturen for Nasjonal transportplan legges til grunn " Hovedmål 1: Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Etappemål F5: Framkommeligheten for gående og syklende skal bedres. " Utdrag fra R2: "Vi ber etatene og Avinor revidere sykkelstrategien i lys av funnene i utredningsfasen. Vi ber spesielt om at det vurderes hvor stor del av den forventede trafikkveksten som kan utføres på sykkel og hvilke tiltak dette vil kreve. Videre ber vi om en vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten av en slik strategi."

26 Sykkelstrategi grunnlag for nasjonal politikk - Sykkeloppdrag til regionene " Planer for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder > 5000 innb " Status og gjenstående behov for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder >5000 innb (i den grad mulig vise fordeling på riks- fylkes og kommunal-veg) " Status og behov for tilrettelegging for sykling langs riksvegnettet utenfor utenfor byer og tettsteder (ÅDT 1000/50 gs per døgn eller veg fungerer som skoleveg) " Sykkelstrategier og vedtatte mål (regionale og lokale) " Øvrige tiltak " Frist 1.juli 2011

27 Forslag 5 hovedsatsingsområder (SATSE) i NTP Samarbeid Aktiv Transport Tilrettelegge Samordnet areal- og transportplanlegging Endre reisevaner

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Utrede styrket innsats til miljøvennlige transportformer, sikkerhets- og miljøtiltak

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Sykkelstrategi. for Bærum

Sykkelstrategi. for Bærum Sykkelstrategi for Bærum Revidert etter vedtak i formannskapet 22.06.2011 TU1UT TUInnledning TU2UT TU3UT TUFakta TU4UT TU5UT TUForslag TU6UT TUForslag TU7UT TUGjennomføringUT TU8UT TUKilder/fotoUT TPF

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22

Overskrift. linje to. Ve Utbyggingsavdelingen. Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Transportanalyseseksjonen Dato: 2009-12-22 Overskrift linje Grønn tomobilitet Forklarende En mulighetsstudie tittel eller om undertittel mobilitetsrådgivning i Region sør linje to RAPPORTA P P O R T Ve Utbyggingsavdelingen g - o g t r a f i k k

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer