Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Årsrapport Kirkenes Oslo Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Årsrapport 2011. Kirkenes Oslo Stavanger"

Transkript

1 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere Årsrapport 2011 Kirkenes Oslo Stavanger

2 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNHOLD Innledning s. 3 SUA-kontorene i 2011 s. 4 Kirkenes Oslo Stavanger Arbeidstilsynet på SUA s. 6 UDI har ordet s. 8 Besøkende s. 9 Drift og produksjon s. 11 Innvilgelser og beslutninger s. 12 Produksjon s. 15 Henvendelser til Arbeidstilsynet s. 16 Bruker får hjelp s. 17 En aprildag på SUA s. 18 Informasjonsaktiviteter i 2011 s. 19 2

3 Årsrapport 2011 Innledning Det enkleste er ofte det beste. SUA-samarbeidet er et unikt samarbeid mellom forskjellige offentlige myndigheter. Uten å gå veien om store om organiseringer, nye felles dataløsninger og harmonisering av lovverk, bestemte man seg for å plassere medarbeidere fra fire forskjellige etater bak en og samme skranke, - fordi det tjente en bestemt brukergruppe. Å samarbeide på tvers av etablerte etatsgrenser vil alltid innebære utfordringer. Samtidig viser resultatene av SUA-samarbeidet at man lykkes dersom man klarer å holde fokus på det som var den opprinnelige ideen. Fornøyde brukere er det beste beviset på det. SUA-sentrene er også nevnt som et vellykket tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og i FAFOs rapport om evaluering av tiltak mot sosial dumping. I tillegg til god service til brukerne har samarbeidet medført økt kontrollfokus. Det nevnes spesielt at Skatteetaten har økt sin kompetanse etter bistand fra politiet for kontroll av ID før personene blir registrert i folkeregisteret. I tillegg er sentrene en gullgruve for Arbeidstilsynet opp mot tips for påfølgende kontroll hos arbeidsgivere. I 2011 besøkte over utenlandske arbeidstakere de tre SUA-sentrene i Norge og i en tid da store deler av Europa er preget av nedgangstider og stor arbeidsledighet, er det all grunn til å tro at dette tallet vil fortsette å øke i årene som kommer. Håndteringen av utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge vil bli et høyt prioritert område i årene framover og SUAsentrene må derfor videreutvikles i takt med behovet, til å bli reelle kompetansesentre innenfor sitt område. 3

4 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere SUA-kontorene i 2011 KIRKENES Det har vært en betydelig økning i antall besøkende på servicesenteret i Kirkenes i Likevel er det ingen ventetider hos noen av etatene. Politiet har ikke tatt i bruk det nye booking systemet, dette fordi det ikke er ventetider og at det er upraktisk med timebestilling siden det er så få som jobber ved avdelingen. Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse som ufaglært eller som russisk grensependler fra Barentsregionen for å jobbe i Nordland, Troms og Finnmark blir i liten grad brukt. Det var totalt 13 personer som søkte på disse to grunn lagene i Brukerne er fornøyde med servicen og gir ofte positive tilbakemeldinger. OSLO 2011 har også vært et svært hektisk år på servicesenteret i Oslo. Det er registrert over besøkende. Fordi det har vært så mange besøkende i 2011 har det vært utfordringer med å nå målene om ventetider. Det har spesielt siden sommeren vært en økning av borgere fra Sør-Europa og spesielt Spania. Av de fra Sør-Europa som har arbeid er det flest som jobber i restaurant-, hotell- og renholdsbransjen. 4 Politiet på servicesenteret har med innføringen av «Søknad på Nett» og elektroniske timebestillinger hatt et meget spennende og utfordrende år. Uforutsigbarheten og ventetiden med kølapper og mangelfulle søknader er borte. Hele arbeidskjeden er effektivisert til nytte og glede for både ansatte og brukere. Etter noe tid med justeringer av hvem som kan levere hvilke søknader klarte politiet å øke kapasiteten fra litt over 300 timebestillinger i uken til litt over 500 og ligger nå stabilt på i underkant av 2200 timebestillinger hver måned. Vente tiden for å få time er nå på fire virkedager. Det er langt færre klager på både saksbehandlingstid og ventetiden som var forbundet med kølapper. Vi har der imot mottatt flere konstruktive eposter fra brukergruppene med både ros og konstruktive forslag til endringer. Det gode samarbeidet mellom Politiet og Skatteetaten på servicesenteret har medført at Skattetaten har økt sin kunnskap om falske identiteter. Det er registrert at ID-kontroll av politiet på servicesenteret førte til 13 pågripelser i I tillegg oppdaget Skattetaten 15 forsøk på å komme inn i folkeregisteret med falske identiteter. En del av disse er såkalte spesialister som nå kommer med f.eks. sitt ekte pass fra Kosovo og som tidligere har blitt oppdaget med falske pass. Brukerne gir gode tilbakemeldinger om service. Det er ikke tvil om at samarbeidet gir resultater for brukere.

5 Årsrapport 2011 STAVANGER SUA i Stavanger har nå eksistert i litt over to år. Antall besøkende på senteret i år var , som er en økning på 28 %. Også i år er det flest fra Polen, Litauen og Sverige. Både politiet og Skatteetaten har hatt visse utfordringer med å nå målet om ventetid. Det har vært mange forespørsler fra blant annet media, om vi har merket noe til finanskrisen i Sør-Europa, men det kan vi ikke si at vi har gjort i Antall personer fra Spania og Portugal har økt, men fra Italia og Hellas har vi derimot hatt en reduksjon i forhold til Ellers har SUA-kontoret i Stavanger en annen sammensetning av besøkende enn de andre kontorene. Det er en vesentlig større andel familieinnvandring i regionen. Med de utfordringer det har gitt på serviceerklærte ventetider og saks- behandlingstider vil trolig 2012 føre med seg ytterligere økt publikumstall. SUA Stavanger har bidratt til utvikling av gode og effektive arbeidsmetoder både innen arbeidet med identitetskontroll, men også effektiv arbeidsflyt for saksbehandlingen. Samarbeidet med de andre etatene er godt og vi ser en utvikling der det blir oppdaget flere falske identiteter og dokumenter. I juni innførte politiet et elektronisk bookingsystem for henvendelser til SUA. Bookingsystemet har gitt en mer forutsig bar hverdag og mindre kø og ventetid. Politiet har også en skranke som er åpen. I høst ble det oppdaget en feil i saksflyten mellom henholdsvis SUA Stavanger og UDI. Feilen ble korrigert, og etter dette er saksbehandlingstidene mellom SUA Stavanger og SUA Oslo mer sammenlignbare. I starten på 2011 hadde senteret NAV inne en dag i uken i 13 uker for å se om det kunne være aktuelt med et sam arbeid. For SUA var dette en positiv opplevelse, men på grunn av intern omorganisering i NAV avventes videre samarbeid. Sommeren 2011 holdt senteret stengt i to uker. Dette medførte en stor pågang på sensommeren/høsten. De fleste brukerne av senteret har også i 2011 vært fornøyd, men det jobbes fortsatt med å bli enda bedre. 5

6 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere Arbeidstilsynet på SUA Arbeidstilsynet har i 2011 opplevd et økende behov for vår tilstedeværelse på alle de tre sentrene. De fleste henvendelsene dreier seg om ufullstendige arbeidsavtaler, lange arbeidsdager, opp-sigelse og manglende utbetaling av lønn og feriepenger. Vi får også nyttig informasjon fra de andre etatene til bruk i vår kontrollvirksomhet. Dette har stor betydning for vårt arbeid med å fore-bygge sosial dumping. KIRKENES Arbeidstilsynet har i 2011 ingen faste representanter lokalisert i Kirkenes, men vi har informasjon tilgjengelig i SUAs lokaler. I tillegg har våre inspektører i regionen med jevne mellomrom vært tilstede på SUAs kontorer for kontakt med brukerne. OSLO Henvendelsene til Arbeidstilsynet på Servicesenteret i Oslo holder seg på et stabilt nivå. Vi merker imidlertid en økning i graden av frustrasjon blant de som henvender seg til oss. Ufullstendige arbeidsavtaler Arbeidstakere som kommer til oss er ofte ansatt i midlertidige stillinger og de mangler arbeidsavtale eller de har ufullstendige avtaler, som for eksempel ikke presiserer arbeidstiden eller oppdragets varighet. De har ikke mottatt den lønnen de hevder de har krav på, eller de får ikke lønnsslipper. De forteller ofte om lange arbeidsdager og om manglende utbetaling av overtid og feriepenger. Mange har også blitt oppsagt eller de frykter oppsigelse hvis de ber om arbeidskontrakt, lønnsslipper, tarifflønn og ordentlige og sikre arbeidsforhold. 6 SUA-medarbeider Line Tømt (i midten) med to ansatte fra Skatt Midt-Norge. Effektivt samarbeid Arbeidstilsynets samarbeid med de øvrige SUA-partnerne i Øst-Finnmark er svært positivt og effektivt. Vi når flere arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom den veiledningen som senteret tilbyr, ikke minst gjennom samarbeidet med tolketjenesten. Gjennom dem når vi utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere på deres eget språk. Vi mottar også nyttig informasjon som gjør at vi kan føre flere tilsyn med useriøse virksomheter. Behov for kunnskap om HMS Informasjonssamarbeidet er en viktig forutsetning for å se til at både nye arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere som bruker utenlandske arbeidstakere, følger gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi opplever at behovet for kunnskap og kompetanse om HMS er betydelig i området. Dette samarbeidet må derfor i tiden fremover videreutvikles og forsterkes gjennom felles innsats. Ufrivillige enkeltpersonforetak Enkelte forteller også at de har blitt instruert av arbeidsgiver om å registrere seg som enkeltpersonforetak, men at de egentlig arbeider som vanlige lønnsmottakere. Noen opplyser at de har blitt registrert som enkeltpersonforetak av arbeidsgiver uten å vite om det. Slike enkeltpersonforetak får etter en viss tid store problemer med skattemyndighetene og krav om å betale store skattebeløp. Manglende kunnskap om arbeidsgivers ansvar Utenlandske arbeidsgivere vet generelt lite eller ingenting om hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak og hvilket ansvar og plikter arbeidsgivere har. De vet lite om bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, om kravene til helse, miljø og sikkerhet, om medvirkning og verneombudsordningen. Økende antall besøkende Vi forventer et økt antall arbeidsplasser i Finnmark. Økningen i antall besøk ved SUA-kontoret vokser for hvert år samtidig som grensetrafikken generelt øker i området. Denne utvikling aktualiserer behovet for økt lokal kapasitet med veiledning fra Arbeidstilsynet. Vi har etter en helhetlig vurdering satt som mål å etablere lokalt tilsynspersonell i Kirkenes fra og med Gjennom denne nye satsingen forventer vi at nye utenlandske arbeidstakere vil bli mottatt og ivaretatt av nordnorske arbeidsgivere på lik linje med norske arbeidstakere. Mange jobber også i norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), men de vet ikke hva som er forskjellen på å arbeide i et NUF og i et norskregistrert firma. Godt samarbeid gir bedre kunnskap Vi har et meget hyggelig arbeidsmiljø på SUA og det er et veldig godt samarbeid med alle etatene som er tilknyttet SUA. De fleste av utfordringene vi møter overskrider det enkelte myndighetsområdet og løses best i samarbeid. Vi diskuterer kompliserte saker og vi finner ofte løsninger sammen. På denne måten får vi en bredere kunnskap om utenlandske arbeidstakere og problemene de møter i norsk arbeidsliv. Vi mottar ofte tips som angår virksomheter i hele landet. Disse blir fulgt opp av ansvarlig region i henhold til Arbeidstilsynets rutiner for tipshåndtering.

7 Årsrapport 2011 Leder ved SUA Stavanger, Kristin Tøllefsen med politimester i Rogaland, Hans Vik og Ida Børresen, UDI STAVANGER Arbeidstilsynet Vestlandet har én stilling knyttet til SUA. Vi erfarer at Arbeidstilsynets tilstedeværelse har blitt mer kjent i regionen. Vi har også en polsktalende inspektør knyttet til senteret, noe som har hatt en svært positiv effekt. Et vidt spekter av henvendelser Arbeidstilsynet mottar henvendelser og veileder om et vidt spekter av tema på SUA. Dette varierer fra å svare på ganske enkle spørsmål til behov for tyngre veiledning om mer kompliserte forhold. Gjengangere i våre henvendelser er spørsmål vedrørende arbeids avtale, utbetaling av lønn og feriepenger, ID-kort i byggenæringen og oppsigelse. Etter hvert som utenlandske arbeidstakere har vært en tid i Norge, ser vi at henvendelsene også endrer karakter, fra for eksempel mer enkle kontraktvernsspørsmål til mer kompliserte psykososiale eller organisatoriske problemstillinger. UDI har ordet SUA har i 2011 bidratt sterkt til håndteringen av arbeidsinnvandringen til Norge. Både Kirkenes, Oslo og Stavanger har hatt en viktig rolle i arbeidet knyttet til innvandring av faglærte arbeidere. SUA-sentrene har lagt til rette for en effektiv prosess rundt arbeidsinnvandring. Sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) har de bidratt til korte saksbehandlingstider og god brukerservice. Avdekking av ulovlige arbeidsforhold og sosial dumping I tillegg til Arbeidstilsynets rolle som veileder, får vi via samarbeid med de andre etatene på senteret tilgang til en god del informasjon om ulovlige arbeidsforhold i virksomheter med utenlandske arbeidstakere. Vi benytter oss flittig av denne informasjonen i vår tilsynsvirksomhet. Vi anser samarbeidet med de andre etatene på SUA som meget viktig, og av stor betydning for vår satsning mot sosial dumping. SUA har et høyt kunnskapsnivå som både brukere og samarbeidspartnere har stor glede av. Tilbudet arbeidsinnvandrere får gjennom SUA gjør det enklere for UDI. UDI får tilbakemeldinger på at SUA er populært og det er ingen tvil om at alle tre SUAsentrene tiltrekker seg søkere fra store deler av landet. 7

8 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere 8

9 Årsrapport 2011 BESØKENDE Kirkenes Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Oslo Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Stavanger Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Merknader: Her vises kun antall direkte ærender til etatene. En bruker kan ha ærender til flere etater. Nordiske borgere er i målgruppe til SUA, og er tatt med i tallene til Skatteetaten selv om de i Oslo betjenes av den øvrige publikumsveiledningen til Skatteetaten. I tillegg registreres det ca henvendelser per måned til informasjonsskranke (tolkene) i Oslo. Henvendelser til Arbeidstilsynet telles manuelt, og viser kun forespørsler som dekker etatens arbeidsområde. Arbeidstilsynet har ikke vært direkte representert i Kirkenes siden opprettelsen av senteret. Servicesenteret i Oslo ble åpnet 15. oktober 2007, mens servicesentrene i Stavanger og Kirkenes ble åpnet i slutten av 2009 (henholdsvis 2. november og 28. september). ANTALL BRUKERE Politiet Skatt Arbeidstilsynet Kirkenes Oslo Stavanger 9

10 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere DRIFT OG PRODUKSJON Arbeids- og oppholdstillatelser og registreringer 2011 Søknader Innvilgelser EØS-registreringer* Oslo Stavanger Merknad: *Kun beslutninger om EØS-registrering. Ikke vedtak om varig oppholdskort da disse telles opp i søknader og vedtak. Søknader og innvigelser Kirkenes Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring 6 6 EØS (ikke registrering) 0 0 Totalt Oslo Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring EØS (ikke registrering) Totalt Stavanger Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring EØS (ikke registrering) Totalt

11 Årsrapport 2011 INNVILGELSER OG BESLUTNINGER 11

12 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Innvilgede tillatelser og registreringer fordelt på nasjonalitet Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Kirkenes Kirkenes Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall Russland 64 Litauen 164 Ukraina 22 Latvia 83 Romania 5 Polen 65 Bosnia-Hercegovina 4 Estland 35 Canada 4 Tyskland 24 Andre land 17 Andre land 67 Totalt 116 Totalt 438 Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Oslo Oslo Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall India 816 Polen 3635 Romania 295 Litauen 972 Kina 208 Tyskland 936 Filippinene 189 Frankrike 610 Ukraina 166 Storbritannia 600 Andre land 1752 Andre land 3230 Totalt 3426 Totalt 9983 Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Stavanger Stavanger Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall India 444 Polen 1796 Romania 237 Litauen 937 USA 213 Storbritannia kik 655 Filippinene 150 Tyskland 473 Sør-Korea 107 Frankrike 201 Andre land 991 Andre land 1232 Totalt 2142 Totalt

13 Årsrapport 2011 INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Innvilgede tillatelser og registreringer fordelt på nasjonalitet 13

14 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Skattekort, innvandring, D-nummer Kirkenes Skattekort Innvandring D-nummer Oslo Skattekort Innvandring D-nummer Stavanger Skattekort Innvandring D-nummer Merknad: Nordiske borgere er i målgruppe til SUA, og er tatt med i tallene til Skatteetaten selv om de i Oslo betjenes av den øvrige publikumsveiledningen til Skatteetaten. 14

15 Årsrapport 2011 PRODUKSJON Alle servicesentre Kirkenes Oslo Stavanger Skattekort Innvandring D-nummer Skattekort 2010 Innvandring 2010 D-nummer

16 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere HENVENDELSER TIL ARBEIDSTILSYNET 80 Oslo Stavanger Arbeidstid Kontrakt Lønn og feriepenger ID-kort NAV spørsmål Annet 16

17 Årsrapport 2011 Bruker får hjelp Ilona fra Latvia får veiledning av Arbeidstilsynets representant på SUA i Stavanger Mia Goosen. Ilona (52) fra Latvia kom til Stavanger i mars 2011 for å jobbe som frisør. Hennes hjemland var et av de EU-landene som var hardest rammet av finanskrisen i 2008 og som fortsatt er i en dyp resesjon. Derfor bestemte hun seg for å reise til utlandet for å jobbe. Noen bekjente som bodde i Norge fortalte Ilona om en ledig stilling i Stavanger og etter de første formalitetene med arbeidsgiver var ordnet via internett, gledet hun seg til å reise til Norge. Heldigvis ble Ilona rådet av sine bekjente til å ta kontakt med representanter fra Arbeidstilsynet som holder til på Servicesenteret. Først kom Ilona til SUA sammen med sin arbeidsgiver som har ordnet det meste hos politiet og Skatteetaten for henne. Hun snakker ikke norsk, men hun kan gjøre seg forstått. Likevel stolte hun fullt på sin arbeidsgiver og gikk derfor ikke dypt nok inn i hele systemet når det gjelder norske arbeidsforhold i første omgang. Selv når lønningen hennes pleide å komme for sent var hun tålmodig og håpet på at alt skulle ordne seg. Ifølge Ilona hadde hun lange arbeidsdager og jobbet seks dager i uken. I blant arbeidet hun opp til timer per uke for en fast månedslønn som ifølge kontrakten var basert på 37,5 timers arbeidsuke. Det var aldri snakk om overtidsbetaling og ifølge kontrakten var feriepenger inkludert i hennes månedslønn. Selv om dette ikke var nok, ble Ilona sagt opp på dagen, etter nesten et halvt år. Det skjedde da hun begynte å snakke om lange arbeidsdager, lønnslipp og forsinkende utbetalinger av lønn. Jeg hadde timeavtaler med kunder samme ettermiddagen sier Ilona nokså trist og legger til at det ble sagt at jeg kunne bare gå og at noen andre skulle ta seg av de kundene. Heldigvis ble Ilona rådet av sine bekjente til å ta kontakt med representanter fra Arbeidstilsynet som holder til på servicesenteret. Siden høsten 2011 har hun allerede vært et par ganger på SUA for å få veiledning om framsetting av krav om manglende utbetalinger av lønn, samt informasjon om gratis juridisk hjelp og forliksrådet. Arbeidstilsynet og andre etater som holder til på SUA er nå koblet opp til hennes sak, men det ser ut som Ilona har kommet opp i en veldig vanskelig situasjon. Om hun hadde fått utbetalt lønn som hun hadde krav på i 2011, hadde hun opparbeidet rett til dagpenger under arbeidsledighet. Nå må hun først gå rettslig vei for å kjempe om sine penger og rettigheter, mens hun samtidig leter etter nytt arbeid. I tillegg har hun verken fått lønnslipp eller innberettet lønns- og trekkoppgave som kan legges ved hennes søknad om dagpenger til NAV. Selv om Ilona er veldig fornøyd med servicen hun har fått flere ganger på SUA, er hun fortvilet over at de offentlige institusjonene i Norge nesten ikke har noen praktiske virkemidler for å hjelpe personer som kommer opp i sånne uheldige situasjoner. 17

18 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere En aprildag på SUA Ved politiskranken står en mann i gul refleksvest og er tydeligvis anfører for en gruppe på seks arbeidskarer fra Polen. De blir først ekspedert hos politiet, og etterpå skal alle til skatteskranken. Pawel Kaczynski har tid til å veksle noen ord mens Skatteetaten behandler alle søknadene om D-nummer og skattekort. Skatt øst sin grå fasade tårner seg opp mot skyene, ny og fin med Bjørvika som vokser i bakgrunnen. Travle mennesker går ut og inn dørene. Det er mange som oppsøker skattekontoret nå rett før selvangivelsen skal leveres, men vi skal forbi de oransje Skatt øst-skrankene, inn til de blå skrankene innerst i lokalet. Her holder Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere til. På veggen finnes skjemaer på norsk, polsk, engelsk, russisk, litauisk og spansk. Rundt i lokalet snakkes engelsk, norsk og polsk. Italienske Paola Gava har takket for hjelpen etter en lang konsultasjon i skatteskranken. Jeg skulle ha skattekort, men så hadde jeg flere spørsmål, forklarer han på godt norsk. Det var Nordea som fortalte ham om SUA. Da jeg skulle åpne bankkonto hos Nordea, trengte jeg attest med D-nummer, og de sa jeg kunne gå hit for å ordne det. Han forteller at han er godt fornøyd med å få svar på alle spørsmålene sine ved første besøk på SUA. De gode norskkunnskapene og ønsket om å bo i Norge henger sammen med en norsk kjæreste, innrømmer han og smiler bredt. Nå håper jeg bare å få jobb her etter hvert, jeg er utdannet lege fra Italia. Et sjarmerende ungt par fra Hellas imponerer også med sine norskkunnskaper. Vi har gått på norskkurs hjemme i Athen, forklarer Emi Ikka på famlende, men godt 18 forståelig norsk. Det er viktig å kunne språket, sier Chris Theocharis. Han snakker et noe mer haltende språk, men det er likevel imponerende etter bare to og en halv måned i Norge. Emi har allerede fått fast jobb som kontormedarbeider, mens Chris fortsatt søker etter jobb med sin ingeniørutdanning fra hjemlandet. Hjemme i Hellas er halvparten av de unge arbeidsledige på grunn av den økonomiske krisen, sier Chris alvorlig. Og de som har jobb, de får jo ikke lønn. De har søkt på nettet for å finne ut hvordan Emi kunne få D-nummer og skattekort, og via UDI fant de opplysninger om SUA. Her fikk de ordnet det de skulle, og begge understreker hvor hyggelig og hjelpsom veilederen var. Har de tenkt å bli boende her i Norge? Chris og Emi ser på hverandre og smiler. Hvis vi har jobb, sier han. Vi trives veldig, veldig mye, sier hun. Jeg er her 2-3 ganger i uka, ler Pawel da vi spør hvordan han kjenner til SUA. Det viser seg at han er koordinator for et polsk firma med kontorer i Oslo og Ålesund. Her i Oslo er det bygningsarbeidere de formidler til norske byggefirma, og i dag har de hundre mann i arbeid. Pavel snakker engelsk, men arbeiderne kan bare polsk, og det er lett å forstå at det er behov for en kjentmann når man skal finne fram i et nytt land og på et fremmed språk. Men er det virkelig behov for å komme hit flere ganger i uka med flere folk? Er det så mange som gir seg og drar hjem? Nei, de drar ikke hjem. Vi får stadig mer arbeid. Vi rekrutterer folk via nettet, og har kontor i Tczew, sier Pawel. Tczew ligger noen få mil sør for Gdansk, nord i Polen. Som storbruker av SUA er han meget fornøyd med tjenestene. Han er spesielt glad for muligheten for å booke tid hos politiet, og synes det går mye raskere å ordne ting enn før SUA ble etablert. It s much better than before, fastslår Pawel, før han går tilbake til arbeidslaget sitt.

19 Årsrapport 2011 Informasjonsaktiviteter KIRKENES JANUAR Kirkenes næringshage inviterte til frokostmøte for å få informasjon om SUA og russiske sjøfolk. Videre ble det holdt et møte mellom Samarbeid mot svart økonomi og skattemyndighetene fra Russland i Tromsø. Tema for møtet var presentasjon av hverandres etater og hvordan det arbeides vedrørende kontroll. FEBRUAR Kirkeneskonferansen var i fokus og flere fra SUA Kirkenes deltok. APRIL NAV utland inviterte til seminar og samarbeid om internasjonal trygd- og skattespørsmål. I tillegg ble det holdt informasjonsmøte i Honningsvåg om utenlandske arbeidstakere og skattekort. MAI SUA holdt flere informasjonsmøter i Alta og Hammerfest for arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere. I tillegg ble det holdt et møte mellom Samarbeid mot svart økonomi i Finnmark og russiske skattemyndigheter. JUNI SUA holdt flere informasjonsmøter i Vadsø til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere. OKTOBER SUA og Arbeidstilsynet var på kontroll av fiskebedrift. OSLO FEBRUAR Besøk fra forsker i Danmark for å få informasjon om SUA. APRIL Det har blitt avholdt veiledning til selvangivelsen på polsk, litauisk og latvisk. I tillegg har det vært besøk fra dansk fagforening sammen med Oslo bygningsarbeiderforening. MAI NAV Eures fra Polen var på senteret. I tillegg har det vært et møte med en forsker om et prosjekt om boforhold for arbeidstakere fra Øst-Europa. JUNI Besøk av FAFO om utfordringer i arbeidsforholdet for arbeidstakere fra Øst-Europa. I tillegg har det vært møte med representanter fra Finansdepartementet om D-nummer og falske identiteter. OKTOBER Det ble holdt foredrag om SUA på seminar om arbeidsinnvandring med russiske utlendingsmyndigheter. Videre har representanter fra norge.no besøkt SUA. SUA var representert under Servicekonferansen i Trondheim. NOVEMBER Det var artikkel i Aftenposten fra SUA om temaet Flykter fra gjeldskrise i sør til jobb i nord. DESEMBER Besøk fra sveitsiske skattemyndigheter. Journalister fra NRK Dagsnytt, NRK radio og A-magasinet har vært i kontakt i forbindelse med interesse for økt pågang fra søreuropeere. STAVANGER JANUAR Møte med selskapet ISS Personalhuset og Adecco angående rutiner, boliger, arbeidskontrakter, HMS ol. APRIL Informasjonsmøte om norske selvangivelser på flere språk i Egersund, Stavanger, Haugesund, Florø, Hyllestad, Førde og Bergen. Opplæring på et asylmottak i Sandnes. JUNI Holdt informasjon for nye næringsdrivende på polsk. Ga informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere på Skei og i Bergen. SEPTEMBER Ga informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere i Rosendal. OKTOBER Muntlig språkkurs for polakker hos International organisation of migration. NOVEMBER Gitt informasjon om SUA og Skatteetaten til St. Svithun kirke. 19

20 Design og grafisk produksjon: RenessanseMedia Her finner du oss: Kirkenes: Politi, Rådhussvingen 1, 9917 Kirkenes. Skatteetaten, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes. Oslo: Schweigaards gt. 17 i Skatt øst sine lokaler Stavanger: Lagårdsveien 46 i Skatt vest sine lokaler

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2011

ROSA ÅRSRAPPORT 2011 ROSA ÅRSRAPPORT 2011 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 INFORMASJON

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg IMDi-rapport 1-2009 Arbeidsinnvandring Konsekvenser for det kommunale apparatet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Illustrasjonsfoto

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

På nett med Norge. Skatteetatens visjon: Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Skatteetatens verdier: Profesjonelle Imøtekommende Nytenkende

På nett med Norge. Skatteetatens visjon: Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Skatteetatens verdier: Profesjonelle Imøtekommende Nytenkende Årsmelding 2012 INNHOLD Skatteetaten i 2012 4 God utvikling 4 Service 5 Ny skatteetaten.no finne, forstå og få til 6 Flere leverte selvangivelsen på nett 6 Flere fikk tidlig skatteoppgjør 7 Prøveordning

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Utgitt av SMED, desember 2001 Senter mot etnisk diskriminering ISBN: 82-8000-009-7. Postadresse: Postboks 677 Sentrum, NO-0106 Oslo

Utgitt av SMED, desember 2001 Senter mot etnisk diskriminering ISBN: 82-8000-009-7. Postadresse: Postboks 677 Sentrum, NO-0106 Oslo Underveis mot et bedre vern 2001 Utgitt av SMED, desember 2001 Senter mot etnisk diskriminering ISBN: 82-8000-009-7 Postadresse: Postboks 677 Sentrum, NO-0106 Oslo Besøksadresse: Prinsensgt. 22 Telefon:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken Utlendingsdirektoratet Årsrapport 1999 Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken 2 Innhold Årsrapport 1999 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 ROSA

ÅRSRAPPORT 2005 ROSA ÅRSRAPPORT 2005 ROSA (reetablering, oppholdssteder, sikkerhet, assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNHOLD: Innledning 2 Henvendelser 3 Telefonhenvendelser,

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014 RAPPORT TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TILSKUDDSORDNING «HUMANITÆRE TILTAK I 2014 RETTET MOT EØS-BORGERE SOM KOMMER TIL NORGE FOR Å TIGGE». AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri

Åsmund Arup Seip. Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Åsmund Arup Seip Jakten på kompetanse Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Åsmund Arup Seip Jakten på kompetanse Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Fafo-rapport 2007:12 Fafo

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid reduserer skatteinntekter, og

Detaljer

Årsrapport 2007. Utlendingsdirektoratet NORSK

Årsrapport 2007. Utlendingsdirektoratet NORSK Årsrapport 2007 Utlendingsdirektoratet NORSK Innhold Direktørens kommentar Direktørens kommentar 3 Begivenhetskalender 4 Utlendingsdirektoratet i mål og tall 5 Samarbeid i utlendingsforvaltningen 7 Internasjonalt

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer