Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Årsrapport Kirkenes Oslo Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Årsrapport 2011. Kirkenes Oslo Stavanger"

Transkript

1 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere Årsrapport 2011 Kirkenes Oslo Stavanger

2 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNHOLD Innledning s. 3 SUA-kontorene i 2011 s. 4 Kirkenes Oslo Stavanger Arbeidstilsynet på SUA s. 6 UDI har ordet s. 8 Besøkende s. 9 Drift og produksjon s. 11 Innvilgelser og beslutninger s. 12 Produksjon s. 15 Henvendelser til Arbeidstilsynet s. 16 Bruker får hjelp s. 17 En aprildag på SUA s. 18 Informasjonsaktiviteter i 2011 s. 19 2

3 Årsrapport 2011 Innledning Det enkleste er ofte det beste. SUA-samarbeidet er et unikt samarbeid mellom forskjellige offentlige myndigheter. Uten å gå veien om store om organiseringer, nye felles dataløsninger og harmonisering av lovverk, bestemte man seg for å plassere medarbeidere fra fire forskjellige etater bak en og samme skranke, - fordi det tjente en bestemt brukergruppe. Å samarbeide på tvers av etablerte etatsgrenser vil alltid innebære utfordringer. Samtidig viser resultatene av SUA-samarbeidet at man lykkes dersom man klarer å holde fokus på det som var den opprinnelige ideen. Fornøyde brukere er det beste beviset på det. SUA-sentrene er også nevnt som et vellykket tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og i FAFOs rapport om evaluering av tiltak mot sosial dumping. I tillegg til god service til brukerne har samarbeidet medført økt kontrollfokus. Det nevnes spesielt at Skatteetaten har økt sin kompetanse etter bistand fra politiet for kontroll av ID før personene blir registrert i folkeregisteret. I tillegg er sentrene en gullgruve for Arbeidstilsynet opp mot tips for påfølgende kontroll hos arbeidsgivere. I 2011 besøkte over utenlandske arbeidstakere de tre SUA-sentrene i Norge og i en tid da store deler av Europa er preget av nedgangstider og stor arbeidsledighet, er det all grunn til å tro at dette tallet vil fortsette å øke i årene som kommer. Håndteringen av utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge vil bli et høyt prioritert område i årene framover og SUAsentrene må derfor videreutvikles i takt med behovet, til å bli reelle kompetansesentre innenfor sitt område. 3

4 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere SUA-kontorene i 2011 KIRKENES Det har vært en betydelig økning i antall besøkende på servicesenteret i Kirkenes i Likevel er det ingen ventetider hos noen av etatene. Politiet har ikke tatt i bruk det nye booking systemet, dette fordi det ikke er ventetider og at det er upraktisk med timebestilling siden det er så få som jobber ved avdelingen. Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse som ufaglært eller som russisk grensependler fra Barentsregionen for å jobbe i Nordland, Troms og Finnmark blir i liten grad brukt. Det var totalt 13 personer som søkte på disse to grunn lagene i Brukerne er fornøyde med servicen og gir ofte positive tilbakemeldinger. OSLO 2011 har også vært et svært hektisk år på servicesenteret i Oslo. Det er registrert over besøkende. Fordi det har vært så mange besøkende i 2011 har det vært utfordringer med å nå målene om ventetider. Det har spesielt siden sommeren vært en økning av borgere fra Sør-Europa og spesielt Spania. Av de fra Sør-Europa som har arbeid er det flest som jobber i restaurant-, hotell- og renholdsbransjen. 4 Politiet på servicesenteret har med innføringen av «Søknad på Nett» og elektroniske timebestillinger hatt et meget spennende og utfordrende år. Uforutsigbarheten og ventetiden med kølapper og mangelfulle søknader er borte. Hele arbeidskjeden er effektivisert til nytte og glede for både ansatte og brukere. Etter noe tid med justeringer av hvem som kan levere hvilke søknader klarte politiet å øke kapasiteten fra litt over 300 timebestillinger i uken til litt over 500 og ligger nå stabilt på i underkant av 2200 timebestillinger hver måned. Vente tiden for å få time er nå på fire virkedager. Det er langt færre klager på både saksbehandlingstid og ventetiden som var forbundet med kølapper. Vi har der imot mottatt flere konstruktive eposter fra brukergruppene med både ros og konstruktive forslag til endringer. Det gode samarbeidet mellom Politiet og Skatteetaten på servicesenteret har medført at Skattetaten har økt sin kunnskap om falske identiteter. Det er registrert at ID-kontroll av politiet på servicesenteret førte til 13 pågripelser i I tillegg oppdaget Skattetaten 15 forsøk på å komme inn i folkeregisteret med falske identiteter. En del av disse er såkalte spesialister som nå kommer med f.eks. sitt ekte pass fra Kosovo og som tidligere har blitt oppdaget med falske pass. Brukerne gir gode tilbakemeldinger om service. Det er ikke tvil om at samarbeidet gir resultater for brukere.

5 Årsrapport 2011 STAVANGER SUA i Stavanger har nå eksistert i litt over to år. Antall besøkende på senteret i år var , som er en økning på 28 %. Også i år er det flest fra Polen, Litauen og Sverige. Både politiet og Skatteetaten har hatt visse utfordringer med å nå målet om ventetid. Det har vært mange forespørsler fra blant annet media, om vi har merket noe til finanskrisen i Sør-Europa, men det kan vi ikke si at vi har gjort i Antall personer fra Spania og Portugal har økt, men fra Italia og Hellas har vi derimot hatt en reduksjon i forhold til Ellers har SUA-kontoret i Stavanger en annen sammensetning av besøkende enn de andre kontorene. Det er en vesentlig større andel familieinnvandring i regionen. Med de utfordringer det har gitt på serviceerklærte ventetider og saks- behandlingstider vil trolig 2012 føre med seg ytterligere økt publikumstall. SUA Stavanger har bidratt til utvikling av gode og effektive arbeidsmetoder både innen arbeidet med identitetskontroll, men også effektiv arbeidsflyt for saksbehandlingen. Samarbeidet med de andre etatene er godt og vi ser en utvikling der det blir oppdaget flere falske identiteter og dokumenter. I juni innførte politiet et elektronisk bookingsystem for henvendelser til SUA. Bookingsystemet har gitt en mer forutsig bar hverdag og mindre kø og ventetid. Politiet har også en skranke som er åpen. I høst ble det oppdaget en feil i saksflyten mellom henholdsvis SUA Stavanger og UDI. Feilen ble korrigert, og etter dette er saksbehandlingstidene mellom SUA Stavanger og SUA Oslo mer sammenlignbare. I starten på 2011 hadde senteret NAV inne en dag i uken i 13 uker for å se om det kunne være aktuelt med et sam arbeid. For SUA var dette en positiv opplevelse, men på grunn av intern omorganisering i NAV avventes videre samarbeid. Sommeren 2011 holdt senteret stengt i to uker. Dette medførte en stor pågang på sensommeren/høsten. De fleste brukerne av senteret har også i 2011 vært fornøyd, men det jobbes fortsatt med å bli enda bedre. 5

6 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere Arbeidstilsynet på SUA Arbeidstilsynet har i 2011 opplevd et økende behov for vår tilstedeværelse på alle de tre sentrene. De fleste henvendelsene dreier seg om ufullstendige arbeidsavtaler, lange arbeidsdager, opp-sigelse og manglende utbetaling av lønn og feriepenger. Vi får også nyttig informasjon fra de andre etatene til bruk i vår kontrollvirksomhet. Dette har stor betydning for vårt arbeid med å fore-bygge sosial dumping. KIRKENES Arbeidstilsynet har i 2011 ingen faste representanter lokalisert i Kirkenes, men vi har informasjon tilgjengelig i SUAs lokaler. I tillegg har våre inspektører i regionen med jevne mellomrom vært tilstede på SUAs kontorer for kontakt med brukerne. OSLO Henvendelsene til Arbeidstilsynet på Servicesenteret i Oslo holder seg på et stabilt nivå. Vi merker imidlertid en økning i graden av frustrasjon blant de som henvender seg til oss. Ufullstendige arbeidsavtaler Arbeidstakere som kommer til oss er ofte ansatt i midlertidige stillinger og de mangler arbeidsavtale eller de har ufullstendige avtaler, som for eksempel ikke presiserer arbeidstiden eller oppdragets varighet. De har ikke mottatt den lønnen de hevder de har krav på, eller de får ikke lønnsslipper. De forteller ofte om lange arbeidsdager og om manglende utbetaling av overtid og feriepenger. Mange har også blitt oppsagt eller de frykter oppsigelse hvis de ber om arbeidskontrakt, lønnsslipper, tarifflønn og ordentlige og sikre arbeidsforhold. 6 SUA-medarbeider Line Tømt (i midten) med to ansatte fra Skatt Midt-Norge. Effektivt samarbeid Arbeidstilsynets samarbeid med de øvrige SUA-partnerne i Øst-Finnmark er svært positivt og effektivt. Vi når flere arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom den veiledningen som senteret tilbyr, ikke minst gjennom samarbeidet med tolketjenesten. Gjennom dem når vi utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere på deres eget språk. Vi mottar også nyttig informasjon som gjør at vi kan føre flere tilsyn med useriøse virksomheter. Behov for kunnskap om HMS Informasjonssamarbeidet er en viktig forutsetning for å se til at både nye arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere som bruker utenlandske arbeidstakere, følger gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi opplever at behovet for kunnskap og kompetanse om HMS er betydelig i området. Dette samarbeidet må derfor i tiden fremover videreutvikles og forsterkes gjennom felles innsats. Ufrivillige enkeltpersonforetak Enkelte forteller også at de har blitt instruert av arbeidsgiver om å registrere seg som enkeltpersonforetak, men at de egentlig arbeider som vanlige lønnsmottakere. Noen opplyser at de har blitt registrert som enkeltpersonforetak av arbeidsgiver uten å vite om det. Slike enkeltpersonforetak får etter en viss tid store problemer med skattemyndighetene og krav om å betale store skattebeløp. Manglende kunnskap om arbeidsgivers ansvar Utenlandske arbeidsgivere vet generelt lite eller ingenting om hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak og hvilket ansvar og plikter arbeidsgivere har. De vet lite om bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, om kravene til helse, miljø og sikkerhet, om medvirkning og verneombudsordningen. Økende antall besøkende Vi forventer et økt antall arbeidsplasser i Finnmark. Økningen i antall besøk ved SUA-kontoret vokser for hvert år samtidig som grensetrafikken generelt øker i området. Denne utvikling aktualiserer behovet for økt lokal kapasitet med veiledning fra Arbeidstilsynet. Vi har etter en helhetlig vurdering satt som mål å etablere lokalt tilsynspersonell i Kirkenes fra og med Gjennom denne nye satsingen forventer vi at nye utenlandske arbeidstakere vil bli mottatt og ivaretatt av nordnorske arbeidsgivere på lik linje med norske arbeidstakere. Mange jobber også i norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), men de vet ikke hva som er forskjellen på å arbeide i et NUF og i et norskregistrert firma. Godt samarbeid gir bedre kunnskap Vi har et meget hyggelig arbeidsmiljø på SUA og det er et veldig godt samarbeid med alle etatene som er tilknyttet SUA. De fleste av utfordringene vi møter overskrider det enkelte myndighetsområdet og løses best i samarbeid. Vi diskuterer kompliserte saker og vi finner ofte løsninger sammen. På denne måten får vi en bredere kunnskap om utenlandske arbeidstakere og problemene de møter i norsk arbeidsliv. Vi mottar ofte tips som angår virksomheter i hele landet. Disse blir fulgt opp av ansvarlig region i henhold til Arbeidstilsynets rutiner for tipshåndtering.

7 Årsrapport 2011 Leder ved SUA Stavanger, Kristin Tøllefsen med politimester i Rogaland, Hans Vik og Ida Børresen, UDI STAVANGER Arbeidstilsynet Vestlandet har én stilling knyttet til SUA. Vi erfarer at Arbeidstilsynets tilstedeværelse har blitt mer kjent i regionen. Vi har også en polsktalende inspektør knyttet til senteret, noe som har hatt en svært positiv effekt. Et vidt spekter av henvendelser Arbeidstilsynet mottar henvendelser og veileder om et vidt spekter av tema på SUA. Dette varierer fra å svare på ganske enkle spørsmål til behov for tyngre veiledning om mer kompliserte forhold. Gjengangere i våre henvendelser er spørsmål vedrørende arbeids avtale, utbetaling av lønn og feriepenger, ID-kort i byggenæringen og oppsigelse. Etter hvert som utenlandske arbeidstakere har vært en tid i Norge, ser vi at henvendelsene også endrer karakter, fra for eksempel mer enkle kontraktvernsspørsmål til mer kompliserte psykososiale eller organisatoriske problemstillinger. UDI har ordet SUA har i 2011 bidratt sterkt til håndteringen av arbeidsinnvandringen til Norge. Både Kirkenes, Oslo og Stavanger har hatt en viktig rolle i arbeidet knyttet til innvandring av faglærte arbeidere. SUA-sentrene har lagt til rette for en effektiv prosess rundt arbeidsinnvandring. Sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) har de bidratt til korte saksbehandlingstider og god brukerservice. Avdekking av ulovlige arbeidsforhold og sosial dumping I tillegg til Arbeidstilsynets rolle som veileder, får vi via samarbeid med de andre etatene på senteret tilgang til en god del informasjon om ulovlige arbeidsforhold i virksomheter med utenlandske arbeidstakere. Vi benytter oss flittig av denne informasjonen i vår tilsynsvirksomhet. Vi anser samarbeidet med de andre etatene på SUA som meget viktig, og av stor betydning for vår satsning mot sosial dumping. SUA har et høyt kunnskapsnivå som både brukere og samarbeidspartnere har stor glede av. Tilbudet arbeidsinnvandrere får gjennom SUA gjør det enklere for UDI. UDI får tilbakemeldinger på at SUA er populært og det er ingen tvil om at alle tre SUAsentrene tiltrekker seg søkere fra store deler av landet. 7

8 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere 8

9 Årsrapport 2011 BESØKENDE Kirkenes Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Oslo Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Stavanger Polit iet Skatteetaten Arbeidst ilsynet Totalt Merknader: Her vises kun antall direkte ærender til etatene. En bruker kan ha ærender til flere etater. Nordiske borgere er i målgruppe til SUA, og er tatt med i tallene til Skatteetaten selv om de i Oslo betjenes av den øvrige publikumsveiledningen til Skatteetaten. I tillegg registreres det ca henvendelser per måned til informasjonsskranke (tolkene) i Oslo. Henvendelser til Arbeidstilsynet telles manuelt, og viser kun forespørsler som dekker etatens arbeidsområde. Arbeidstilsynet har ikke vært direkte representert i Kirkenes siden opprettelsen av senteret. Servicesenteret i Oslo ble åpnet 15. oktober 2007, mens servicesentrene i Stavanger og Kirkenes ble åpnet i slutten av 2009 (henholdsvis 2. november og 28. september). ANTALL BRUKERE Politiet Skatt Arbeidstilsynet Kirkenes Oslo Stavanger 9

10 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere DRIFT OG PRODUKSJON Arbeids- og oppholdstillatelser og registreringer 2011 Søknader Innvilgelser EØS-registreringer* Oslo Stavanger Merknad: *Kun beslutninger om EØS-registrering. Ikke vedtak om varig oppholdskort da disse telles opp i søknader og vedtak. Søknader og innvigelser Kirkenes Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring 6 6 EØS (ikke registrering) 0 0 Totalt Oslo Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring EØS (ikke registrering) Totalt Stavanger Søknader Innvilgelser Arbeid Familieinnvandring EØS (ikke registrering) Totalt

11 Årsrapport 2011 INNVILGELSER OG BESLUTNINGER 11

12 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Innvilgede tillatelser og registreringer fordelt på nasjonalitet Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Kirkenes Kirkenes Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall Russland 64 Litauen 164 Ukraina 22 Latvia 83 Romania 5 Polen 65 Bosnia-Hercegovina 4 Estland 35 Canada 4 Tyskland 24 Andre land 17 Andre land 67 Totalt 116 Totalt 438 Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Oslo Oslo Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall India 816 Polen 3635 Romania 295 Litauen 972 Kina 208 Tyskland 936 Filippinene 189 Frankrike 610 Ukraina 166 Storbritannia 600 Andre land 1752 Andre land 3230 Totalt 3426 Totalt 9983 Innvilgede tillatelser fordelt på nasjonalitet Registreringer fordelt på nasjonalitet Stavanger Stavanger Nasjonalitet Antall Nasjonalitet Antall India 444 Polen 1796 Romania 237 Litauen 937 USA 213 Storbritannia kik 655 Filippinene 150 Tyskland 473 Sør-Korea 107 Frankrike 201 Andre land 991 Andre land 1232 Totalt 2142 Totalt

13 Årsrapport 2011 INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Innvilgede tillatelser og registreringer fordelt på nasjonalitet 13

14 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere INNVILGELSER OG BESLUTNINGER Skattekort, innvandring, D-nummer Kirkenes Skattekort Innvandring D-nummer Oslo Skattekort Innvandring D-nummer Stavanger Skattekort Innvandring D-nummer Merknad: Nordiske borgere er i målgruppe til SUA, og er tatt med i tallene til Skatteetaten selv om de i Oslo betjenes av den øvrige publikumsveiledningen til Skatteetaten. 14

15 Årsrapport 2011 PRODUKSJON Alle servicesentre Kirkenes Oslo Stavanger Skattekort Innvandring D-nummer Skattekort 2010 Innvandring 2010 D-nummer

16 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere HENVENDELSER TIL ARBEIDSTILSYNET 80 Oslo Stavanger Arbeidstid Kontrakt Lønn og feriepenger ID-kort NAV spørsmål Annet 16

17 Årsrapport 2011 Bruker får hjelp Ilona fra Latvia får veiledning av Arbeidstilsynets representant på SUA i Stavanger Mia Goosen. Ilona (52) fra Latvia kom til Stavanger i mars 2011 for å jobbe som frisør. Hennes hjemland var et av de EU-landene som var hardest rammet av finanskrisen i 2008 og som fortsatt er i en dyp resesjon. Derfor bestemte hun seg for å reise til utlandet for å jobbe. Noen bekjente som bodde i Norge fortalte Ilona om en ledig stilling i Stavanger og etter de første formalitetene med arbeidsgiver var ordnet via internett, gledet hun seg til å reise til Norge. Heldigvis ble Ilona rådet av sine bekjente til å ta kontakt med representanter fra Arbeidstilsynet som holder til på Servicesenteret. Først kom Ilona til SUA sammen med sin arbeidsgiver som har ordnet det meste hos politiet og Skatteetaten for henne. Hun snakker ikke norsk, men hun kan gjøre seg forstått. Likevel stolte hun fullt på sin arbeidsgiver og gikk derfor ikke dypt nok inn i hele systemet når det gjelder norske arbeidsforhold i første omgang. Selv når lønningen hennes pleide å komme for sent var hun tålmodig og håpet på at alt skulle ordne seg. Ifølge Ilona hadde hun lange arbeidsdager og jobbet seks dager i uken. I blant arbeidet hun opp til timer per uke for en fast månedslønn som ifølge kontrakten var basert på 37,5 timers arbeidsuke. Det var aldri snakk om overtidsbetaling og ifølge kontrakten var feriepenger inkludert i hennes månedslønn. Selv om dette ikke var nok, ble Ilona sagt opp på dagen, etter nesten et halvt år. Det skjedde da hun begynte å snakke om lange arbeidsdager, lønnslipp og forsinkende utbetalinger av lønn. Jeg hadde timeavtaler med kunder samme ettermiddagen sier Ilona nokså trist og legger til at det ble sagt at jeg kunne bare gå og at noen andre skulle ta seg av de kundene. Heldigvis ble Ilona rådet av sine bekjente til å ta kontakt med representanter fra Arbeidstilsynet som holder til på servicesenteret. Siden høsten 2011 har hun allerede vært et par ganger på SUA for å få veiledning om framsetting av krav om manglende utbetalinger av lønn, samt informasjon om gratis juridisk hjelp og forliksrådet. Arbeidstilsynet og andre etater som holder til på SUA er nå koblet opp til hennes sak, men det ser ut som Ilona har kommet opp i en veldig vanskelig situasjon. Om hun hadde fått utbetalt lønn som hun hadde krav på i 2011, hadde hun opparbeidet rett til dagpenger under arbeidsledighet. Nå må hun først gå rettslig vei for å kjempe om sine penger og rettigheter, mens hun samtidig leter etter nytt arbeid. I tillegg har hun verken fått lønnslipp eller innberettet lønns- og trekkoppgave som kan legges ved hennes søknad om dagpenger til NAV. Selv om Ilona er veldig fornøyd med servicen hun har fått flere ganger på SUA, er hun fortvilet over at de offentlige institusjonene i Norge nesten ikke har noen praktiske virkemidler for å hjelpe personer som kommer opp i sånne uheldige situasjoner. 17

18 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere En aprildag på SUA Ved politiskranken står en mann i gul refleksvest og er tydeligvis anfører for en gruppe på seks arbeidskarer fra Polen. De blir først ekspedert hos politiet, og etterpå skal alle til skatteskranken. Pawel Kaczynski har tid til å veksle noen ord mens Skatteetaten behandler alle søknadene om D-nummer og skattekort. Skatt øst sin grå fasade tårner seg opp mot skyene, ny og fin med Bjørvika som vokser i bakgrunnen. Travle mennesker går ut og inn dørene. Det er mange som oppsøker skattekontoret nå rett før selvangivelsen skal leveres, men vi skal forbi de oransje Skatt øst-skrankene, inn til de blå skrankene innerst i lokalet. Her holder Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere til. På veggen finnes skjemaer på norsk, polsk, engelsk, russisk, litauisk og spansk. Rundt i lokalet snakkes engelsk, norsk og polsk. Italienske Paola Gava har takket for hjelpen etter en lang konsultasjon i skatteskranken. Jeg skulle ha skattekort, men så hadde jeg flere spørsmål, forklarer han på godt norsk. Det var Nordea som fortalte ham om SUA. Da jeg skulle åpne bankkonto hos Nordea, trengte jeg attest med D-nummer, og de sa jeg kunne gå hit for å ordne det. Han forteller at han er godt fornøyd med å få svar på alle spørsmålene sine ved første besøk på SUA. De gode norskkunnskapene og ønsket om å bo i Norge henger sammen med en norsk kjæreste, innrømmer han og smiler bredt. Nå håper jeg bare å få jobb her etter hvert, jeg er utdannet lege fra Italia. Et sjarmerende ungt par fra Hellas imponerer også med sine norskkunnskaper. Vi har gått på norskkurs hjemme i Athen, forklarer Emi Ikka på famlende, men godt 18 forståelig norsk. Det er viktig å kunne språket, sier Chris Theocharis. Han snakker et noe mer haltende språk, men det er likevel imponerende etter bare to og en halv måned i Norge. Emi har allerede fått fast jobb som kontormedarbeider, mens Chris fortsatt søker etter jobb med sin ingeniørutdanning fra hjemlandet. Hjemme i Hellas er halvparten av de unge arbeidsledige på grunn av den økonomiske krisen, sier Chris alvorlig. Og de som har jobb, de får jo ikke lønn. De har søkt på nettet for å finne ut hvordan Emi kunne få D-nummer og skattekort, og via UDI fant de opplysninger om SUA. Her fikk de ordnet det de skulle, og begge understreker hvor hyggelig og hjelpsom veilederen var. Har de tenkt å bli boende her i Norge? Chris og Emi ser på hverandre og smiler. Hvis vi har jobb, sier han. Vi trives veldig, veldig mye, sier hun. Jeg er her 2-3 ganger i uka, ler Pawel da vi spør hvordan han kjenner til SUA. Det viser seg at han er koordinator for et polsk firma med kontorer i Oslo og Ålesund. Her i Oslo er det bygningsarbeidere de formidler til norske byggefirma, og i dag har de hundre mann i arbeid. Pavel snakker engelsk, men arbeiderne kan bare polsk, og det er lett å forstå at det er behov for en kjentmann når man skal finne fram i et nytt land og på et fremmed språk. Men er det virkelig behov for å komme hit flere ganger i uka med flere folk? Er det så mange som gir seg og drar hjem? Nei, de drar ikke hjem. Vi får stadig mer arbeid. Vi rekrutterer folk via nettet, og har kontor i Tczew, sier Pawel. Tczew ligger noen få mil sør for Gdansk, nord i Polen. Som storbruker av SUA er han meget fornøyd med tjenestene. Han er spesielt glad for muligheten for å booke tid hos politiet, og synes det går mye raskere å ordne ting enn før SUA ble etablert. It s much better than before, fastslår Pawel, før han går tilbake til arbeidslaget sitt.

19 Årsrapport 2011 Informasjonsaktiviteter KIRKENES JANUAR Kirkenes næringshage inviterte til frokostmøte for å få informasjon om SUA og russiske sjøfolk. Videre ble det holdt et møte mellom Samarbeid mot svart økonomi og skattemyndighetene fra Russland i Tromsø. Tema for møtet var presentasjon av hverandres etater og hvordan det arbeides vedrørende kontroll. FEBRUAR Kirkeneskonferansen var i fokus og flere fra SUA Kirkenes deltok. APRIL NAV utland inviterte til seminar og samarbeid om internasjonal trygd- og skattespørsmål. I tillegg ble det holdt informasjonsmøte i Honningsvåg om utenlandske arbeidstakere og skattekort. MAI SUA holdt flere informasjonsmøter i Alta og Hammerfest for arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere. I tillegg ble det holdt et møte mellom Samarbeid mot svart økonomi i Finnmark og russiske skattemyndigheter. JUNI SUA holdt flere informasjonsmøter i Vadsø til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere. OKTOBER SUA og Arbeidstilsynet var på kontroll av fiskebedrift. OSLO FEBRUAR Besøk fra forsker i Danmark for å få informasjon om SUA. APRIL Det har blitt avholdt veiledning til selvangivelsen på polsk, litauisk og latvisk. I tillegg har det vært besøk fra dansk fagforening sammen med Oslo bygningsarbeiderforening. MAI NAV Eures fra Polen var på senteret. I tillegg har det vært et møte med en forsker om et prosjekt om boforhold for arbeidstakere fra Øst-Europa. JUNI Besøk av FAFO om utfordringer i arbeidsforholdet for arbeidstakere fra Øst-Europa. I tillegg har det vært møte med representanter fra Finansdepartementet om D-nummer og falske identiteter. OKTOBER Det ble holdt foredrag om SUA på seminar om arbeidsinnvandring med russiske utlendingsmyndigheter. Videre har representanter fra norge.no besøkt SUA. SUA var representert under Servicekonferansen i Trondheim. NOVEMBER Det var artikkel i Aftenposten fra SUA om temaet Flykter fra gjeldskrise i sør til jobb i nord. DESEMBER Besøk fra sveitsiske skattemyndigheter. Journalister fra NRK Dagsnytt, NRK radio og A-magasinet har vært i kontakt i forbindelse med interesse for økt pågang fra søreuropeere. STAVANGER JANUAR Møte med selskapet ISS Personalhuset og Adecco angående rutiner, boliger, arbeidskontrakter, HMS ol. APRIL Informasjonsmøte om norske selvangivelser på flere språk i Egersund, Stavanger, Haugesund, Florø, Hyllestad, Førde og Bergen. Opplæring på et asylmottak i Sandnes. JUNI Holdt informasjon for nye næringsdrivende på polsk. Ga informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere på Skei og i Bergen. SEPTEMBER Ga informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere i Rosendal. OKTOBER Muntlig språkkurs for polakker hos International organisation of migration. NOVEMBER Gitt informasjon om SUA og Skatteetaten til St. Svithun kirke. 19

20 Design og grafisk produksjon: RenessanseMedia Her finner du oss: Kirkenes: Politi, Rådhussvingen 1, 9917 Kirkenes. Skatteetaten, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes. Oslo: Schweigaards gt. 17 i Skatt øst sine lokaler Stavanger: Lagårdsveien 46 i Skatt vest sine lokaler

Innhold. 03 Innledning. 04 Hvem kom til Norge for å jobbe i 2014? 05 En dag på servicesenteret noen inntrykk. 07 Hva er lovlig arbeidsinnvandring?

Innhold. 03 Innledning. 04 Hvem kom til Norge for å jobbe i 2014? 05 En dag på servicesenteret noen inntrykk. 07 Hva er lovlig arbeidsinnvandring? Årsrapport 2014 02 SUA Årsrapport Innhold 03 Innledning 04 Hvem kom til Norge for å jobbe i 2014? 05 En dag på servicesenteret noen inntrykk 07 Hva er lovlig arbeidsinnvandring? 08 Hva har servicesentrene

Detaljer

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Profesjonell service til brukerne Servicekonferansen 2011; Samarbeid for profesjonell service 28.10.11 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Bakgrunn for etablering Stor andel utenlandsk arbeidskraft

Detaljer

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Fafo Østforum 07.12.10 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Formål gjøre det enkelt å handle riktig Redusere

Detaljer

Innhold. Innledning 3. Hvem kom til Norge for å jobbe i Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim

Innhold. Innledning 3. Hvem kom til Norge for å jobbe i Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim Årsrapport 2016 2 Innhold Innledning 3 Hvem kom til Norge for å jobbe i 2016 4 Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim 5 Nedgang i arbeidsinnvandringen? 6 Hva er lovlig arbeidsinnvandring

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI Arbeidsinnvandring til Norge Underdirektør Jonas Folmo, UDI 04.11.2011 En uke i UDI 1 760 vedtak fattet 6 490 henvendelser til Opplysningstjenesten 770 besøk til Servicesenteret 45 309 besøk på nettsidene

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området Line Eldring Fafo Østforum 26. juni 2007 Organisasjonsgraden i EU og Norge Frankrike Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Fafo Østforum 30. september 2010 Lov og regelverk i Norge Ny utleningslov i 2008 gjelder fra 2010 Arbeidsinnvandring fra tredjeland: Generelt

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Borghild Lekve Regiondirektør Vestlandet 08.02.2017 Mange begrep: Arbeidslivskriminalitet- hva er det? Sosial dumping Arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet?

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet? NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill Rekruttere fra utlandet? EU/EØS Over 450 millioner mennesker 28 EU-land pluss EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Sveits Utvidelse 1. mai

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Prosjektskisse - SUA Trondheim

Prosjektskisse - SUA Trondheim Trondheim 24.03.15 Prosjektskisse - SUA Trondheim Når nødvendige ressurser bevilges er Trondheim klar til å etablere Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Denne prosjektskissen er utarbeidet

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

ET TILBUD OM SAMARBEID

ET TILBUD OM SAMARBEID ET TILBUD OM SAMARBEID OM OSS Bisar AS KS er et polsk landsomfattende bemanningsbyrå med internasjonal rekkevidde. Det dannes av et dynamisk og erfarent team som har over 10 års erfaring i HR-bransjen.

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Næringsguide - Erfaringer oppstart SMSØ 21.mars 2017

Næringsguide - Erfaringer oppstart SMSØ 21.mars 2017 Næringsguide - Erfaringer oppstart SMSØ 21.mars 2017 Tor Kristian Gulbrandsen, Metodeutvikling SKD 3 løp arbeidsmarkedskriminalitet i bygge og anleggesbransjen - proffmarkedet Aktørene Hensikt Samarbeidspartnere

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og vår innsats mot sosial dumping FAFO-konferanse torsdag 1. februar 2007 Arbeidstilsynet Vaktbikkja trengs I dag møter vi mange utfordringer i norsk arbeidsliv: For mange er utenfor! Kvinner

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Line Eldring, Fafo Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, 26. september 2012 Hva er sosial dumping? Etter regjeringens

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Difi 9. mars 2016 Programleder Marianne Henriksen, Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skattedirektoratet 1 Modernisering av Folkeregisteret PRODUSENTER

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Omstilling med konsekvenser - Evaluering og omstillinger i asylforvaltningen

Omstilling med konsekvenser - Evaluering og omstillinger i asylforvaltningen Omstilling med konsekvenser - Evaluering og omstillinger i asylforvaltningen 29. September 2016, Evalueringskonferansen Senioranalytiker Tor Egil Viblemo, Oxford Research GEOGRAFISK FOKUS Nasjonalt, nordisk

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer

2. Regjeringens politikk i forhold til arbeidsinnvandring

2. Regjeringens politikk i forhold til arbeidsinnvandring EU-utvidelsen arbeidsinnvandring og kampen mot sosial dumping Innlegg fra statssekretær Kristin Ørmen Johnsen på Fellesforbundets kurs Europeisk arbeidsliv i utvikling 15.09.2003 1. Innledning Lysbilde

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum. Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005

Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum. Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005 Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005 6 lovlige migrasjonsdører til Norge Varig: Familieinnvandring Arbeidsinnvandring Humanitær innvandring Tidsbegrenset

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!!

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! BHT-AVISA Nr 1, Juni 2007 21. årgang PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! Har du ansatte med økende sykefravær og korttidsfravær? Er det hyppige avbrekk? Forsvinner noen fra arbeidsplassen

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer