RAPPORT PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN- LANDBASERT FISKEOPPDRETTSANLEGG SOGN AQUA AS 2. REV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN- LANDBASERT FISKEOPPDRETTSANLEGG SOGN AQUA AS 2. REV. 21.05.2015."

Transkript

1 PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN- LANDBASERT FISKEOPPDRETTSANLEGG SOGN AQUA AS Sweco Norge AS Marianne Bøe Sweco

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Sogn Aqua AS Rapportnavn: Forslag til planprogram Reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Ortneset, Gulen kommune Utgave: utkast til gjennomlesing Dato: Oppdrag: Oppdragsleder: Oppdragstype: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Fiskeoppdrett Sogn Aqua Marianne Bøe Reguleringsplan m/ konsekvensutredning Marianne Bøe repo001.docx Sweco Storetveitvegen 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Marianne Bøe Arealplanlegger Divisjon vest Mobil

3 1 BAKGRUNN PLANOMRÅDET GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER UTFORMING AV OMRÅDET VIKTIGE TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET SÆRSKILTE UTREDNINGSBEHOV PLANPROSESS repo001.docx

4

5 1 Bakgrunn 1.1 Mål for planarbeidet Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et næringsområde hvor det skal etableres landbasert akvakultur med bruk av dypvann fra Sognefjorden. Produksjonen skal i sin helhet foregå på land, men da varetransport i hovedsak skal foregå med båt må det også legges til rette for en dypvannskai. Ferdig utbygget prosjekt vil kunne sysselsette personer direkte. I tillegg kommer ringvirkninger for lokale leverandører samt en mulig sterk økning av råvarer til lokalt fiskeslakteri. 1.2 Planprogram og konsekvensutredning Utbyggingen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel hvor mesteparten er satt av til næringsformål. Strandlinjen og området i vest har LNF- formål. Selve planområdet er på 190 dekar og faller dermed inn under 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften, bokstav d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye utbyggingsområder i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Konsekvensutredningen vil bli gjort etter metodikk i håndbok V 712 og blir en del av den samlede planbeskrivelsen. 2 Planområdet Planområdet er satt av til næring, LNF og bolig i kommuneplanen. Området fremstår i dag som et relativt uberørt skog- og myrområde, uten synlige spor til aktivitet. Det strekker seg fra veien ut på Ortneset og vel 100 meter ut i sjøen. Boligbebyggelsen som ligger sør for veien kommer utenfor planområdet. I øst er det avgrenset ved tilkomstveien ned til kombinasjonsformålet næring og i vest er det avgrenset av den dyrkede marken på gnr 129 bnr 6. Øst i planområdet ligger et stort planert område med et par bygninger. Den lokale MC klubben og skytterlaget har sine øvingslokaler i det ene bygget. Dette arealet er satt av til kombinert formål og noe boligformål i kommuneplanen, men grunneier er nå interessert i at det i sin helhet blir regulert til kombinasjonsformål og næring for fiskeoppdrett. 1 (14) repo001.docx

6 Figur 1 Planområde- foreløpig avgrensing 2.1 Beliggenhet Området ligger på Ortneset, ved Sognefjorden, i Gulen kommune. Ortneset er et nes som stikker som en langstrakt tunge ut i fjorden og på nordsiden av neset skal oppdrettsanlegget ligge. Det er en del bebyggelse på neset, men den er i hovedsak plassert lenger opp i fjellsiden eller på sørsiden. Man kommer til Ortneset ved å ta av fra E39 i veikrysset mot Rutledal og Eivindvik, innerst i fjordarmen Risnesfjorden. Innerst i Risnesfjorden ligger Slakteriet AS og omtrent 5 km ute i fjorden ligger Ortneset. 2 (14) repo001.docx

7 Figur 2 Plassering av planområdet 2.2 Eiendomsforhold Planområdet strekker seg over gnr. 131 bnr 1, 5, 44, 48 og 51, samt gnr 130 bnr 1. Gnr 131 bnr 1 utgjør den største eiendommen og det er innenfor dette område oppdrettsanlegget og kaien vil ligge. Innenfor gnr 130 bnr 1 er målet å ta ut stein og planere området for videre jordbruk. Eieren av gnr 130 bnr 1 er Håvard Tveit og eier av gnr 131 bnr 1 er Hans Brekke. 3 Gjeldende planer og retningslinjer Følgende lovverk er vesentlige for utarbeidelsen av reguleringsplanen: - Plan- og bygningsloven (LOV 27.juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling) - Forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR ) (TEK 10) - Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven (FOR ) - Lov om forvaltning av naturens mangfold (LOV ) (Naturmangfoldloven) 3 (14) repo001.docx

8 3.1 Statlige og regionale planer og retningslinjer Følgende statlige eller regionale planer og retningslinjer er vesentlige for planarbeidet og vil legge føringer for planarbeidet: - Planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1476) - Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497) - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) - Barn- og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) - Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven - Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven - Veileder til kartforskriften 3.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel har planområdet ulike formål. Mesteparten av arealet som nå ønskes regulert er satt av til næring (N04) med krav om reguleringsplan og LNF. I øst er en del av området satt av til bolig (B 20 og B 19) og kombinert formål for bygg /anlegg (KB 13). Boligområdet er nylig tatt inn i kommuneplanen og området er ikke bebygget. Det er flere hensynssoner som er gjeldende for nærliggende områder, men ingen soner strekker seg over planområdet (jf. Figur 4). Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 4 (14) repo001.docx

9 Figur 4 Utsnitt av kommuneplankart med aktuelle hensynssoner Området er også vurdert i strandsoneanalyse for Gulen del 2. Her er det aktuelle utbyggingsområde vurdert til henholdsvis verdi B (område hvor man skal være varsom med å bygge ut) og verdi C (område som kan brukes til byggeformål). Grunneier av boligområdet i øst er tiltakshaver for reguleringsplanen, og han er nå mer interessert i at området benyttes til fiskeoppdrett. Området i sjø er satt av til fiske- friluftsliv- natur og ferdsel. To små områder i vest og øst er satt av til badeområde. 3.3 Reguleringsplaner Følgende reguleringsplaner er gjeldende i nærheten av planområdet - Brekke bustad mm. Plan ID Brekkestranda gnr. 129 bnr. 19. PlanID (14) repo001.docx

10 Figur 5 Reguleringsplan for Brekke bustad mm. Plan ID Figur 6 Reguleringsplan for Brekkestranda gnr. 129 bnr. 19. PlanID Utforming av området 4.1 Næring for landbasert fiskeoppdrett Akvakulturnæringen har siden 50-tallet utviklet seg til å bli en av de største eksportnæringene i Norge og i 2014 ble det eksportert oppdrettsfisk for 43 milliarder kroner. Norsk akvakulturnæring har med sine naturgitte fordeler kunne konkurrere i verdensmarkedet. Produksjonen av laks i Norge foregår i all hovedsak i merder i sjø. 6 (14) repo001.docx

11 I rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 (NTNU, 2013), som er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, skisseres en seksdobling av verdiskaping fra akvakulturnæringen til hele 550 milliarder kroner. Noe av denne verdiskapingen kan i fremtiden foregå på land og i 2014 satte samme departement ned en ekspertgruppe som skulle se på rammene rundt landbasert oppdrett. Målet for dette arbeidet var å kunne øke produksjon av norsk oppdrettsfisk på en bærekraftig måte. I Regjeringens havbruksmelding som ble lagt fram i april 2015 foreslås en satsing på landbasert oppdrett gjennom vederlagsfrie konsesjoner. Utfordringer som har vært påpekt ved tradisjonell merdrift er blant annet rømming og lakselus. Ved landbasert oppdrett med bruk av dypvann vil verken lakselus eller rømming være et problem. Bruk av dypvann, med stabil temperatur og uten parasitter, vil gi svært gunstig produksjonsforhold for flere typer marine arter. Sogn Aqua har dokumentert denne type produksjon på: - Kveite, ved lokaliteten Slantevika som ligger lenger inne i Sognefjorden. - Laks, gjennom et samarbeidsprosjekt med SINTEF og NIVA. Resultatene for bruk av dypvann i produksjon av laks er så langt positive. Landbasert oppdrett har vært utprøvd i Norge på 80-tallet uten at man lykkes. Årsakene til dette er flere, men en kan trekke frem faktorer som høye investeringer og svingninger i markedspris. Sogn Aqua arbeider spesielt med disse temaene og ser at en med bruk av dypvann kan redusere investeringer blant annet tilknyttet vannbehandling og oppvarming. Svingninger i markedspris kan til en viss grad kontrolleres ved aktiv markedsarbeid/ merkevare. I Danmark, Storbritannia og Canada er det nå flere landbaserte anlegg under planlegging/bygging. Felles for disse prosjektene har at de har en høyere resirkuleringsgrad og dermed har høyere investeringer sammenlignet med Sogn Aqua sin teknologi. Høyere resirkuleringsgrad er påkrevd i områder hvor man ikke har naturgitte forhold med rent vatn og stabile vanntemperaturer. Lokaliteten Ortneset er utpekt med tanke på etablere akvakulturdrift hvor en kan nytte naturgitte forhold for å gi økt konkuranseevne og markedspris Omfang og planlagt produksjon I hovedsak vil reguleringsplanen legge opp til et landbasert fiskeoppdrettsanlegg. Området vil kunne gi en betydelig produksjon og med dagens teknologi ser man for seg en produksjon på opp mot tonn årlig, avhengig av hvilke art man velger å satse på. Sogn Aqua ser for seg forskjellige typer oppdrettstanker/kar på land. Størrelse på karene vil variere med art og fiskestørrelse. Det må legges til rette for både rektangulære og runde kar. Eksempelvis vil: - Et landbasert oppdrettsanlegg for laks på et slikt område vil ha ca runde kar med en diameter på 30 meter og ha en høyde ca 7 meter. 7 (14) repo001.docx

12 - Et landbasert anlegg for matfisk av kveite ha rektangulære opp til 80x5 meter med en høyde på 1 meter. Tankene skal plasseres relativt tett, og for å gjøre håndteringen lettere vil de bli gravd delvis ned i bakken. Ved å grave tankene delvis ned skånes også omgivelsene, ettersom tankene da blir mindre synlig i terrenget. Transport av varer og fisk til og fra anlegget vil i stor grad foregå med båt. Et ferdig utbygget anlegg vil kunne sysselsette personer direkte i produksjonen og samtidig gi ringvirkninger for lokale leverandører. I tillegg vil man kunne sikre råstoff for det lokale slakteriet i Instefjord. For Slakteriet AS i Instefjord vil denne produksjonen kunne gi en betydelig økning i årlig slaktevolum. Plassering av det landbaserte anlegget er ideell med tanke på avstand til slakteri. 4.2 Bruk av sjø og strandsone Strandsonen består av en steinstrand med enkelte svaberg og noen mindre holmer inne ved land. Frakt til og fra området vil i all hovedsak foregå sjøveien. Dypvannskaien skal dimensjoneres for brønnbåter som er i markedet i dag. Nøyaktig plassering av kaien er pr tidspunkt ikke avklart, og dette vil være et relevant tema under utarbeidelsen av reguleringsplanen. Her vil naturligvis bunnforhold og dybde være sentralt for plasseringen av kaien. Figur 7 Strandsonen sett mot vest 5 Viktige tema og problemstillinger i planarbeidet 5.1 Barn- og unge (naboforhold) repo001.docx (14) I nærområdet til det planlagte anlegget er det omtrent 30 boliger. Mesteparten av dem ligger på motsatt side av neset fra planområdet, og vil ikke komme i direkte kontakt med anlegget. Enkelte boliger ligger betydelig nærmere og beboerne her vil få innsyn til anlegget og aktiviteten som foregår der.

13 Ettersom næringsformålet allerede er avklart i kommuneplanen, vil ikke naboforhold være et særskilt tema for konsekvensutredningen. Tema vil likevel bli omtalt i planbeskrivelsen, og tiltak for å gjøre forholdet til den nærmeste bebyggelsen best mulig vil bli vurdert. Naboene vil bli varslet om planarbeidet og det legges opp til et folkemøte i løpet av sommer Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Det må anlegges ny vei inn i planområdet. Nøyaktig plassering av tilkomsten er pr. tidspunkt ikke avklart. Transportbehovet langs veien er i hovedsak knyttet til anleggsperioden. Under driften av anlegget kommer fisken til å bli fraktet med brønnbåt til slakteriet. Hvorvidt anlegget blir av et omfang som vil kreve fortau eller utvidelse av veien ut på Ortneset, vil bli avklart underveis i planprosessen. 5.3 Friluftsliv og bruk av området Området består i dag av et skogdekket og svært myrlendt terreng. Det er lett kupert og flater gradvis ut ned mot sjøen. Det går en liten sti fra øst til vest, og denne ender ute på steinstranden, hvor det er satt opp en postkasse som indikerer sluttpunkt for turstien. Postkassen er uten innhold og under befaringen av området fikk vi ikke inntrykk av at dette var et mye nyttet turområde. Turvegen er markert i kartet over de kommunale samferdsels og turvegtraseene. Ettersom det allerede på kommuneplannivå er avklart at majoriteten av planområdet skal brukes til næringsvirksomhet, anser vi det som at dagens verdi og bruk er avklart. På grunn av dette blir det ikke foretatt en konsekvensutredning for temaet friluftsliv. Temaet vil derimot bli omtalt i planprogrammet og aktuelle avbøtende tiltak for å minimere inngrepet i området vil bli vurdert. Figur 8 Sentralt i planområdet 9 (14) repo001.docx

14 Figur 9 Sentralt i planområdet. Synlig bekk. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er ingen eldre bygninger innenfor planområdet og det er heller ikke noen registrerte funn av kulturminner. På motsatt side av neset er det gjort funn av boplasser fra steinalderen, men dette er et godt stykke fra planområdet. Ettersom det ikke er registrerte funn av fornminner innenfor planområdet, er ikke kulturminner et tema som vil bli konsekvensutredet. Kulturminnemyndighetene vil bli varslet på vanlig måte i saken. 5.5 Forurensing (støy og lukt) Det er ikke særlig problem forbundet med hverken lukt eller støy fra fiskeoppdrettsanlegg på land. Noe støy kan likevel forekomme fra pumper, foringsanlegg, strømgeneratorer og ved vask. Dette er utfordringer som relativt lett kan løses ved å gjøre mindre tekniske tilpassinger av anlegget. Det være seg bruk av lukket foringssystem/ undervannsforing, isolering av pumper m.v. Lukt er først og fremst forbundet med vask og tørk av merder. Ettersom dette anlegget vil bli liggende på land og i store tanker, anser vi at dette ikke vil bli et problem. Ettersom det ikke er forbundet problemer knyttet til lukt og støy fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg så vil ikke dette bli være tema i konsekvensutredningen. Tema vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 10 (14) repo001.docx

15 5.6 Vannmiljø Oppdrettsanlegget vil ligge på land og kommer ikke i direkte kontakt med sjøen. Sjøvann vil bli pumpet inn i tankene på land og gjenbrukt flere ganger før det slippes ut igjen i sjøen. Avløpsvann fra anlegget vil bli renset ved hjelp av reaktorbehandling. Dette er en anerkjent metode for smoltanlegg på land. Avløpsvannet blir ført ut via et filter som samler partiklene. Filtrert renset avløpsvann blir ført ut i Sognefjorden på ca. 40 meters dybde. Partiklene som blir samlet gjennomgår en behandling i en bioreaktor og blir til tørrmasse. Avfallet vil bli transportert bort ved hjelp av lastebil. Prosessen er luktfri og sluttproduktet kan nyttes som gjødsel og eller produksjon av biogass. I forbindelse med reguleringsarbeidet og konsekvensutredningen vil naturmangfoldet innenfor planområdet bli kartlagt (jf. kap. 6.1). Konsekvenser for marint liv som følge av tiltaket skal vurderes. Ettersom oppdrettsanlegget vil ligge på land, vil det ikke påvirke driften eller andre forhold for nærliggende fiskeoppdrettsanlegg. Ved søknad om konsesjon må det legges frem detaljerte opplysninger om status for livet i sjøen og hvordan anlegget kan påvirke tilstanden. Disse undersøkelsene kommer etter at planprosessen er over og slike detaljerte undersøkelser blir derfor ikke tatt som en del av konsekvensutredningen. 5.7 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl 4-3 I forbindelse med planarbeidet skal det lages en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne vil bli utarbeidet i henhold til Direktoratet for sikkerhet og beredskap sin retningslinjer og Gulen kommunes akseptkriterier. ROS-analysen innarbeides som en del av planbeskrivelsen. 5.8 Mulige trusler som følge av klimaendringer (flom, skred, stormflo og havstigning) Tema som flom, stormflo og havstigning vil bli vurdert i ROS-analysen og avbøtende tiltak vil bli sikret i bestemmelsene til reguleringsplanen. Planområdet ligger utenfor område for skredfare så det temaet vil ikke bli undersøkt nærmere. 5.9 Jordressurser Et mindre stykke dyrket jord ligger innenfor planområdet. Dette området er delvis flatt og delvis steinete og bratt. I løpet av planprosessen vil det bli sett nærmere på muligheten for å sprenge bort knausen og bruke steinmassene til å fylle ut det myrete området hvor oppdrettsanlegget skal ligge. Målet er at det dyrkede området skal bli større og lettere å håndtere ved at knausen fjernes. Mulighetene for å bruke jordmasser fra planområdet og plassere det ved/på den dyrkede marken vil også bli undersøkt. 11 (14) repo001.docx

16 5.10 Arkitektur og estetisk utforming og kvalitet Ved plassering og utforming av oppdrettstankene vil estetikk og kvalitet så langt som mulig være i fokus. Tankene å være av nødvendig størrelse for å få til en god produksjon, men vi vil se nærmere på mulighetene av å grave dem delvis ned i bakken. Det skal ikke være bygninger av særlig betydning innenfor planområdet Befolkningens helse og fordeling i befolkningen Ettersom det skal legges til rette for landbasert fiskeoppdrett, er ikke dette temaet relevant for planarbeidet. Det er ikke forbundet plager knyttet til støy, støv eller lukt fra landbaserte fiskeoppsdrettsanlegg (jf. Kap.5.5 Forurensing) Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveier Ettersom det skal legges til rette for landbasert fiskeoppdrett, er ikke dette temaet særlig relevant for planarbeidet. Det vil ikke være ønskelig med gang- og sykkelveier inne på området. Når forventet trafikkmengde er avklart vil behovet for fortau og evt. Utvidelse av veien ut på Ortneset bli vurdert Kriminalitetsforebygging Ettersom det skal legges til rette for landbasert fiskeoppdrett, er ikke dette temaet relevant for planarbeidet. 6 Særskilte utredningsbehov 6.1 Naturmangfold Naturutformingen i planlagt tiltaksområde består, i tillegg til dyrket mark, hovedsakelig av løvskog, myr og strandsone. Området er typisk for regionen. Strandsonen består av svaberg og steinstrand. Løvskogen er relativt tett med flere fuktdrag/bekker gjennom terrenget. Midt i planlagt tiltaksområde finnes det myr. Det er i offentlige innsynsløsninger ikke registrert noen naturverdier i området. Det finnes heller ingen MiS registreringer fra området eller fra nærliggende områder. Ingen rødlista arter er registrert i Artsdatabankens innsynsløsning artskart 1.6. I forbindelse med arbeidet med kommuneplan ble det gjennomført konsekvensutredning der bl.a. strandsonen ble kartlagt i egen strandsoneanalyse. Enkelte rødlista arter ble påvist bl.a. oter, vipe, varsler, fiskemåke, hettemåke, stær og strandsnipe. Gulen kommune påpeker, i konsekvensutredning, at selv om det er gjort få registreringer anses kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å kunne fatte et planvedtak uten vesentlig risiko for uopprettelig skade på naturmangfoldet. Ved gjennomførsel av planlagte tiltak vi myr og skogbunn dreneres. Skog ryddes og området skal opparbeides og planeres. Deler av strandsone vil fylles ut der det skal etableres et kaianlegg. Dette vil få negative følger på naturmiljø. 12 (14) repo001.docx

17 Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn for vurderingen av planforslaget. KU vil bli gjennomført etter metodikken i håndbok V712 Konsekvensanalyser. 6.2 Landskap med strandsone Planområdet ligger tydelig eksponert på Sognefjordens sørside. Området ligger i strandsonen og vil berøre arealer innenfor 100-metersbeltet. Tankene som skal benyttes til oppdrett og dyptvannskaien vil bli synlige elementer fra fjorden og fra bebyggelsen som ligger langs vegen Ortneset. Området er trolig også godt synlig fra turmålet Søtekollen (557 moh) som ligger like sørvest for planområdet. Landskapet skal verdisettes og omfanget av tiltaket vurderes. Hvordan eksisterende landskapsbilde påvirkes av tiltaket, terrengbehandlingen og de tekniske infrastrukturtiltakene som kreves for å få et funksjonelt anlegg skal vektlegges i planarbeidet. Påvirkning i visuell og funksjonell strandsone skal tillegges særlig vekt. Metodikk fra Håndbok V712 fra Statens vegvesen skal legges til grunn for KU-arbeidet. 7 Planprosess Planprosessen vil følge plan- og bygningsloven og Gulen kommunes plansystem. I henhold til pbl blir det varslet oppstart av planarbeid, samtidig som planprogrammet legges ut på høring. Dette innebærer at uttalefristen må settes til seks uker. Etter høringsperioden er over vil planprogrammet bli justert etter innkomne innspill og dersom det stilles krav om det, kan eventuelle tilleggsutredningstema bli innlemmet. I etterkant av dette blir det utarbeidet konsekvensutredning og nødvendige plandokumenter. I henhold til pbl. 4-3 vil det også bli foretatt en ROS-analyse av tiltaket. Når reguleringsplanen er gjennomarbeidet vil det bli invitert til folkemøte for innbyggerne på Brekke/Ortneset. Ferdig planforslag sendes så inn til Gulen kommune for vedtak av HPU og offentlig ettersyn. 7.1 Medvirkning og møter Naboer og offentlige instanser vil bli varslet om oppstart av planarbeidet og planprogrammet gjort tilgjengelig på Gulen kommunes hjemmesider. Arbeidet blir også varslet i lokalavisen. Sommer 2015 vil det bli holdt et folkemøte hvor formålet er å presentere planforslaget og for å høre hva befolkningens mener om tiltaket. 13 (14) repo001.docx

18 7.2 Fremdrift For prosjektet er de lagt opp følgende fremdriftsplan: Tema Mar.15 Apr.15 Mai.15 Jun.15 Jul.15 Aug.15 Sep.15 Okt.15 Nov.15 Utarbeide planprogram Varsle oppstart Oppsummere merknader og revidere planprogram Vedtak planprogram Utarbeider planforslag og KU Folkemøte Oversende forslag til plan 1. gangs vedtak og offentlig ettersyn 14 (14) repo001.docx

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune Datert: 04.04.2017 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for notatet Elva Sokna renner gjennom tettstedet Hauge

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Lødingen Fisk AS. Utvidelse

Lødingen Fisk AS. Utvidelse Forslag til PLANPROGRAM for konsekvensutredning 03.01.2017 Detaljregulering med konsekvensutredning for Lødingen Fisk AS. Utvidelse Lødingen kommune RAPPORT Lødingen Fisk Dato for revisjon Oppdrag nr.:

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG BOKN KOMMUNE Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG 1 1. Bakgrunn for planarbeidet. Planarbeidet er igangsatt med grunnlag i pågående planarbeid for ny E39, Rogfast.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FREDLUND

DETALJREGULERING FOR FREDLUND VEFSN KOMMUNE - et steg foran DETALJREGULERING FOR FREDLUND OPPSTARTSMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT Oppstartsmelding dato 22.05. Arkivsaksnr. 12/3009 Planident: 1328 1. Innhold

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/556-28 Klageadgang: Nei INTERKOMMUNAL BEHANDLING AV KYSTSONEPLAN FOR HELGELAND - KYSTPLAN HELGELAND Administrasjonssjefens

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

Byrådssak 1261 /13 ESARK

Byrådssak 1261 /13 ESARK Byrådssak 1261 /13 Arna, Kvamsvegen 11, gnr 306 bnr 190 m.fl. Haugane næringsområde, Reguleringsplan Plan ID 62220000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram ASRO ESARK-5120-201121437-15

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Detaljregulering Kvanneid 15 Boliger i økolandsby på Høvåg

Detaljregulering Kvanneid 15 Boliger i økolandsby på Høvåg Detaljregulering Kvanneid 15 Boliger i økolandsby på Høvåg (Forslag til) Planprogram 05. 09. 16 Lillesand kommune Dokumentinformasjon Plannavn Detaljregulering Kvanneid 15 Websak 16/1700 Plan ID 0926-2016001700

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 41/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 41/ Averøy kommune Arkiv: 20160002 Arkivsaksnr: 2016/1961-56 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 41/2017 22.08.2017 Reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune Hjemmelshavere Naboer Offentlige myndigheter Interesseorganisasjoner DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune I henhold til plan-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE Høringsforslag 01.07.2010. 1 Forord På oppdrag fra Berg kommune er utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan for gnr.

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer