Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå"

Transkript

1 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18 Vurdering av krav til konsekvensutredning Kommunedelplan for vegsystemet i ytre Lier ble utarbeidet og vedtatt i Som del av planarbeidet ble det utarbeidet en konsekvensutredning (heretter kalt KU) for tiltaket. I forbindelse med oppstart av reguleringsplanen for parsellen rv.23 Linnes - E18 ble det i oppstartsmøtet med de berørte kommunene den 26.november 2014 stilt krav til at Statens vegvesen skulle gjøre en vurdering av om KU fra 2007 er tilfredsstillende for videre planarbeid. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå I utgangspunktet skal reguleringsplaner for vegtiltak av denne størrelsen konsekvensutredes, jfr. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan og bygningsloven 2 f og punkt 15 og 17 i vedlegg I til forskriften. KU-forskriften 2 andre ledd inneholder imidlertid unntak når det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en kommunedelplan og hvor reguleringsplanen er i samsvar med førstnevnte plan. Vurdering av gjennomført konsekvensutredningen Konsekvensutredningen fra 2007 (KU-2007) er basert på vedtatt planprogram hvor det er fastslått hva som skulle utredes. Hensikten med planprogrammet er blant annet å finne ut hvilke konsekvenser som er nødvendige å utrede. Planprogrammet var på høring og ble fastsatt av kommunestyrene i Lier og Drammen. Det er derfor en omfattende prosess som har ført fram til hvilke konsekvenser som er utredet. I Lier kommunestyre sitt vedtak av sak 18/2007 ble det lagt til grunn at KUplikten er oppfylt for kommunedelplanen: Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Tollbugata 2 Statens vegvesen Region sør 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 2 a. Konsekvensutredning for nytt hovedvegsystem i ytre Lier, datert juni 2007, godkjennes og utredningsplikten anses som oppfylt. b. Merknader til utredningen er tatt til følge, jfr. vedlagt sammendrag av merknadene og kommentarer til dem. Drammen kommune har også, ved å vedta kommunedelplanen etter PBL 11-1 (tidligere 20-5) lagt til grunn at KU-plikten er oppfylt. Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune la også til grunn at utredningsplikten er oppfylt i sine høringsuttalelser. Det er ingenting som tilsier at konklusjonene knyttet til utredningsplikten er feil. Det legges derfor til grunn at konsekvensutredningen tilfredsstiller dagjeldende forskrift om konsekvensutredning. Kommunen har ønsket at vi vurderer om konsekvensutredningen er gjennomført på tiltaksnivå. I forordet til KU-2007 er det lagt til grunn følgende: Utredningen er gjennomført i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning, fastsatt planprogram samt retningslinjer i Statens vegvesens Håndbok 140, konsekvensanalyser, Det faktum at KU-2007 er utført i henhold til retningslinjer i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser og konsekvensutredningen omhandler konsekvenser knyttet til infrastrukturtiltak beskrevet i vedlegg I til forskriften taler derfor for at tiltaket er tilfredsstillende utredet på tiltaksnivå. For ytterligere informasjon om KU på tiltaksnivå, vises det til Lier kommunes notat fra 31.mars 2014 (arkiv L12/09/GU05, saksmappe 2011/1084/7404/2014), avsnitt 3.1. For ordensskyld kan det nevnes at konsekvensutredningen ikke bare omhandler hovedtraséene som er vurdert (tre vegsystemer med fem underalternativet), men også varianter av kryss og strekninger (s. 53): For hvert hovedalternativ er en kombinasjon av kryss- og strekningsutforming benyttet for utredning av de ulike temaene og i hovedsammenstillingen av konsekvenser. For varianter kommenteres/vises avvik fra det viste hovedalternativet. Varianter for utforming av vegen på de ulike vegstrekninger er omtalt i kap. 3.3, mens varianter og aktuelle utformingseksempler for kryss er omtalt i kap Oppsummering av hovedalternativer og mulige kombinasjonsløsninger er omtalt i kap I konsekvensutredningen legges det til grunn at formålet for utredningen er å fastlegge trasékorridorer og sikre kryssarealer. Samtidig sies det at detaljering av trasé og detaljutforming av kryss skal fastlegges i senere prosess med utarbeidelse av reguleringsplan.

3 3 Gjeldende regelverk og endringer i dette Siden KU-2007 ble vedtatt er KU-forskriften endret to ganger; først i 2009 og nå senest i desember 2014 med ikrafttredelse KU-forskriften 7 inneholder generelle regler om innholdet i en konsekvensutredning, mens vedlegg IV inneholder en oversikt over hvilke temaer utredningen i nødvendig utstrekning skal inneholde. Forskriften fastslår noen generelle prinsipper som skal legges til grunn ved vurderingen av utredningsbehovet: - Utredningen skal tilpasses plannivået og være relevant for de beslutninger som skal tas ( 7, andre ledd) - Det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap med nødvendig oppdatering ( 7 andre ledd). - Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan skal ikke utredes på nytt ( 7 9. ledd). Plan- og bygningsloven av nr. 71 trådte i kraft 1. juli Loven erstatter tidligere regelverk. Samtidig med ny lov kom også ny forskrift om konsekvensutredning. I ettertid er denne altså revidert to ganger. Forskriftsendringen i 2009 og 2015 medførte noen endringer med hensyn til hvilke tema som skal konsekvensutredes. Følgende nye utredningstemaer er tatt inn i ny forskrift: - Klimagassutslipp - Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger - Jordressurser - Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen - Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett - Kriminalitetsforebygging - Trusler fra klimaendringer; risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred. - Barn- og unges oppvekstvilkår - Friluftsliv - Vannmiljø Det framgår av vedlegg til dette notatet at flere av de nye temaene allikevel ble vurdert i konsekvensutredningen fra i Temaer som trenger ytterligere utredninger vil bli utført i pågående planprosess. Det konkluderes derfor med at endringene er og vil bli tilfredsstillende hensyntatt i saken. Endringene som har blitt gjort i regelverket om konsekvensutredning knytter seg for en stor del til hvilke tiltak som skal konsekvensutredes, saksbehandlingsreglene for denne typen utredninger og tilføying av utredningstemaer. Kommunedelplanen fra 2007 er konsekvensutredet etter dagjeldende lovverk, og utredningene er basert på foregående planprogam. Planprogrammet og konsevensutredningen var på offentlig høring før vedtak. På denne bakgrunn legges det til grunn at regelendringene på dette området ikke får betydning for spørsmålet om det er behov for ny konsekvensutredning i forbindelse med detaljreguleringen.

4 4 Detaljreguleringsplan Plan- og bygningsloven 4-2 setter krav til planbeskrivelse i en reguleringsplan: Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I forbindelse med detaljreguleringen av rv. 23 Linnes E18 vil det bli utarbeidet en lang rekke rapporter og notater som beskriver virkningen av planen: - Planbeskrivelse - Teknisk planbeskrivelse - Hensyn til barn og unges interesser - Fagrapport trafikk - Fagrapport støy - Geoteknisk rapport - Arkeologiske undersøkelser (Buskerud fylkeskommune) - Fagrapport luftforurensing - ROS-analyse - Fagrapport anleggsgjennomføring - Notat om hvordan prosjektet knytter seg til Buskerudbyen og større pågående planer og prosjekter i nærheten; utvikling av fjordbyen, nytt sykehus, bybaneutredning, ny Lierstranda stasjon. Etter vår oppfatning vil disse rapportene sammen med den utarbeidete KU-en være dekkende for å beskrive virkningen av tiltaket. Rapportene utarbeides slik at det er tydelig hvor utarbeidet KU er supplert og hva i den som fortsatt er dekkende. Konklusjon Prosjektet er i utgangspunktet KU-pliktig. Hovedregelen er at det ikke er nødvendig å gjennomføre KU på nytt når det er utført på et overordnet plannivå. For at denne hovedregelen skal gjelde må reguleringsplanen være i samsvar med overordnet plan. Statens vegvesen mener at det er tilfelle for denne reguleringsplanen. For alle planer er det krav om at virkningene av planen skal beskrives. Med planbeskrivelse og fagrapporter som bygger videre på utarbeidet KU vil virkningene av rv. 23 Linnes E18 beskrives godt nok til å oppfylle PBL og KU-forskriften. Vedlegg Oversikt over gjennomførte utredninger knyttet til temaene angitt i vedlegg IV til Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og byggningsloven.

5 Oversikt over gjennomførte utredninger knyttet til temaene angitt i vedlegg VI til Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven Tall henviser til kapittel/avsnitt i konsekvensutredningen fra 2007 Konsekvensutredningen skal der det er relevant omfatte: A) REDEGJØRELSE FOR PLANEN: Innhold og formål med planarbeidet. 1 Forutsetninger for prosjektet 3 Beskrivelse av tiltaket 9 Måloppnåelse Planen skal begrunnes og det skal redegjøres for følgene av ikke å realisere planen (0- alternativet). 1.2 Prosjektets mål 1.3 Tidligere planlegging 1.7 Referansesituasjonen (0-alternativet) Referansesituasjonen (0-alternativet) Nærmiljø og friluftsliv De respektive temarapportene Naturmiljø Kulturminner og kulturmiljø Landskapsbilde Landbruk Lokalt utbyggingsmønster Kollektivtrafikk Myke trafikanter Det skal gis en tidsplan for gjennomføring. 1.5 Videre planlegging 1.6 Sammenligningsår og analyseperiode En redegjørelse for forholdet til nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, kommunale, regionale og nasjonale planer som er relevante for den aktuelle planen, områder som er underlagt særlige restriksjoner, vern eller annet som følger av

6 internasjonale avtaler eller traktater, samt for relevante mål fastsatt gjennom rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser, statlige planretningslinjer eller bestemmelser, regionale planbestemmelser, og hvordan disse er tatt hensyn til. 2 Forholdet til annen planlegging 5.7 Lokalt utbyggingsmønster Lokalt utbyggingsmønster Det skal gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring. 2.7 Nødvendige tillatelser og tiltak B) KONSEKVENSUTREDNINGEN: Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn, herunder: Kulturminner og kulturmiljø 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Kulturminner og kulturmiljø Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 5.3 Naturmiljø Naturmiljø Friluftsliv 5.2 Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv

7 Landskap 5.5 Landskapsbilde Landskap Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, og støy) Forurensningsloven Vannressursloven 4.6 Miljøkostnader Vegtrafikkstøy 5.2 Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv Forurenset grunn Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. 5.3 Naturmiljø Naturmiljø Sikring av jordressurser (jordvern). 5.6 Landbruk Landbruk Samisk natur- og kulturgrunnlag. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. 5.2 Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv 5.7 Lokalt utbyggingsmønster Lokalt utbyggingsmønster 5.8 Kollektivtransport Kollektivtransport

8 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven Risikoanalyse Risikoanalyse hovedvegsystemet Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred Geotekniske forhold (delvis) Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett. 5.2 Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv 5.9 Myke trafikanter Barn og unges oppvekstvilkår. Dette vil bli omtalt og vurdert i et eget notat. Kriminalitetsforebygging. En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 3.3 Utforming av vegen og skiltet hastighet 3.4 Varianter og ulike utforminger av kryss Flere deltemaer vurderer estetikk (blant annet 5.5 Landskapsbilde) For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette.

9 Det skal redegjøres for samvirke mellom ovennevnte forhold. 8 Sammenstilling av konsekvensene for hovedalternativene For planer eller tiltak som kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat skal det gis en særskilt redegjørelse for disse virkningene. Samlede virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/eller vedtatte planer eller tiltak i influensområde skal vurderes. 5.7 Lokalt utbyggingsmønster Lokalt utbyggingsmønster Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes. Når det gjelder relevante strekpunkt ovenfor skal det gis en kort redegjørelse for datagrunnlaget og metodene som er benyttet for å beskrive virkningene, herunder usikkerhet knyttet til innsamling og bruk av data og metoder. 4.2 Metode (prissatte konsekvenser) De fleste temarapportene har et avsnitt om metodebruk 5.1 Metode (ikke-prissatte konsekvenser) De fleste temarapportene har et avsnitt om metodebruk

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer