Notater sosialpsykologi PSY1100 høst Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater sosialpsykologi PSY1100 høst 2003. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Notater sosialpsykologi PSY1100 høst 2003 Innholdsfortegnelse Notater sosialpsykologi PSY1100 høst [kapittel 5 - foiler ] Sosial kognisjon...2 [kapittel 7 foiler] Attribusjon...5 [kapittel 8 - forelesning ] Holdninger...7 [kapittel 9 notater fra pensum] - Hjelpsomhet...10 [kapittel 10 notater pensum / forelesning] - Aggresjon...15 [kapittel 12 ] - Interpersonlig tiltrekning og nære relasjoner...21 Notater sosialpsykologi PSY1100-1

2 [kapittel 5 - foiler ] Sosial kognisjon Definisjon: Studiet av sosial kunnskap (innhold og struktur) og kognitive prosesser (inkludert tilegnelse, representasjon og uthenting av informasjon) for å forstå sosial atferd og deres mellomliggende faktorer Det sosiale i sosial kognisjon? Sosialt objekt: Fokuserer på tenkning rundt ting som er sosiale, f.eks. selvet, andre og tenkte personer, stereotyper. Sosial opprinnelse: Oppstår og forsterkes gjennom sosial samhandling f.eks. stereotyper er et lært fenomen. Sosialt delt: Felles for alle medlemmer i et samfunn og i grupper f.eks sosiale representasjoner. Forskningsspørsmål Tre fundamentale spørsmål som ligger under dagens forskning: 1. Hvilken type informasjon lagres og hvordan er den strukturert i hukommelsen? 2. Hvordan påvirker informasjon som er lagret i hukommelsen videre informasjonsprosessering, beslutningstakning og atferd? 3. Hvordan og når endres lagret informasjon, både av ny informasjon og av kognitive prosesser? The Social Cogniser: Ser på mennesket som en sosial tenker Den konsistente eller rasjonelle person. Den naive vitenskapspersonen. Den kognitive gnier ( The cognitive miser ). Den motiverte taktikeren. Inkonsistens mellom kognisjoner = ubehagelig psykologisk spenning. Reduseres ved å søke konsistens: Kognitiv ubalanse (Heider, 1958). Kognitive inkongruens (Osgood & Tannenbaum, 1955). Kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Kategorisering En sentral og fundamental kognitiv prosess Def: En prosess der vi identifiserer stimuli og grupperer disse som medlemmer av en kategori, der de er like andre medlemmer i samme kategori og forskjellig fra medlemmer fra andre kategorier (Rosch, 1975) Kategorisering er automatisk og ubevisst Gir orden og struktur 1. Abstrakt nivå Møbel 2. Mellomnivå Stol 3. Spesifikt nivå Tannlegestol, lenestol 1. Prototype: Noen medlemmer i en kategori fungerer som et kognitivt referansepunkt, de er mer typiske eller representative av et slags gjennomsnitt av kategorien (ikke et konkret tilfelle). Det er både uklare og klare grenser for prototypen 2. Eksemplar: Et spesifikt og konkret eksempel på kategorien - ikke en gjennomsnittlig abstraksjon. Basert på erfaring Hvordan er kategorier representert? Skjema: Hypotetiske kognitive strukturer som består av organisert kunnskap; de påvirker hvordan vi persiperer, organiserer og husker informasjon. Ny informasjon kan være konsistent, inkonsistent eller irrelevant til et eksisterende skjema Skjema er koblet til semantiske nettverk, hvor lignende skjema vil bli aktivert samtidig Notater sosialpsykologi PSY1100-2

3 Type skjemaer 1) Person-skjema: beskriver typiske eller spesifikke individer (trekkprototyp) 2) Selv-skjema: hvordan vi klassifiserer og beskriver oss selv 3) Rolle-skjema: beskriver brede sosiale grupper eller roller stereotype skjemaer 4) Hendelse- skjema ("script"): beskriver standard kjennetegn på sosiale hendelser, i tillegg til rekkefølgen av og årsaksrelasjonen mellom kjennetegnene. hva som er forventet og hva som er uventet formelle regler uformelle regler selv-presentasjon/interaksjon ubevisste non-verbale signaler Skjemaer og persepsjon Skjemaer påvirker hvordan vi oppfatter en hendelse/person: Skjemaer påvirker oss mer når vi danner oss et generelt inntrykk av andre enn når vi vurderer andre på spesifikke dimensjoner Skjemaer gjør at vi noen ganger beskriver hva vi forventer å se, isteden for virkeligheten Tvetydig, utydelig eller hurtig informasjon gir skjemaer større innflytelse Skjemaer og hukommelse Det er lettere å huske informasjon som er konsistent med etablerte skjemaer. Av og til husker vi ikke-konsistent informasjon lettere fordi vi blir opptatt av fakta som ikke passer inn. Skjemaer kan påvirke både innkodingen og uthentingen av informasjon Skjema gitt etter man fått informasjonen, kan føre til at hukommelsen rekonstrueres for å passe skjemaet Skjemaer og sosiale slutninger Polarisering: Vurderinger om "ut-grupper" er mer ekstreme enn vurderinger om "inn-grupper", fordi våre skjemaer om "inn-grupper" er mer komplekse Spørsmålsstillingen kan mobilisere et skjema som i sin tur påvirker hukommelsen og dermed vurderingen Skjemaer og atferd Selv-oppfyllende profeti ( Rosenthaleffekten ): Det å forvente en atferd kan faktisk utløse atferden Det å selektivt søke eller lage informasjon som passer våre skjemaer Skjemaer er stabile og til stor grad selv-opprettholdende Kognitiv gnier Sosial persepsjon kan sees på som en problemløsningsoppgave Bruker heurestikker til problemløsning og interpersonlig persepsjon Kognitiv latskap - kognitiv gnier (Fiske & Taylor, 1991) Prosesserer fremtredende informasjon det som skiller seg ut Heurestikker Tilgjengelighet: Vurdere forekomst av en hendelse basert på antallet slike hendelser man kommer på Representativitet: Hvorvidt personen er et eksempel på et bestemt skjema (Stereotypisering) Forankring: Bruke informasjon om lignende hendelser for å slutte seg til årsaken til, eller mening om, en hendelse som man ikke har lagret noe informasjon om Motivert taktiker En engasjert tenker som velger strategi avhengig av personlige mål, motiver og behov (Fiske & Taylor, 1991). Notater sosialpsykologi PSY1100-3

4 Prosesserer informasjon mer nøye: Når vi er avhengig av andre personer Når vi har god tid Stereotyper...widely shared assumptions of the personalities, attitudes and behaviour of people based on group membership... (Hogg & Vaughan, 1995, p. 56)....inclination to place a person in categories according to some... characteristics... and then to attribute... qualities believed to be typical to members of that category... (Tagiuri, 1969) Stereotypiseringsprosessen 1. Tilskrive individet til en gruppe, basert på tilgjengelige karakteristika for eksempel kjønn, rase, alder 2. Aktiver troen at alle medlemmer av denne gruppen er like 3. Slutt deg til at dette individet må inneha de stereotypiske karakteristika 4. Responder på individet med utgangspunkt i dette Stereotyper - Funn Vi kategoriserer med utgangspunkt i få attributter Stereotyper endres veldig langsomt Tilegnet i ung alder Mer uttalt i kombinasjon med spenning og konflikter Informasjon som aktiverer en stereotypi prosesseres fortere Notater sosialpsykologi PSY1100-4

5 [kapittel 7 foiler] Attribusjon Motiver for atferd attribusjon: Den prosessen som vi bruker når vi trekker slutninger om årsaken til egen eller andres atferd Heiders modell for attribusjon (1958): Naiv psykologi: ikke interessert i de sanne årsakene til atferd men i hvordan mennesker oppfatter, tolker, tenker om og forstår andres atferd Eks: stryker til eksamen Indre årsaker Ytre årsaker Stabile årsaker -er lite flink/dum -kan ikke konsentrere meg over lang tid -prøvene er for vanskelig -type eksamen passer ikke meg Ustabile årsaker -prøvde ikke egentlig -var syk den dagen -var utafor den dagen -uventet oppgave -det var for mye uro/kalt i rommet Jones og Davies: Teori om korresponderende slutninger Teori om at observatørens vurderinger om årsaker til aktørens atferd skyldes (korresponderer med) spesifikke personlighetstrekk Vi attribuerer til personlighet når følgene av en persons atferd fører til: få observerbare effekter når atferden er uventet/ sosialt ikke-ønskelig Kelley s kube-modell (1967,1973) Hvilken informasjon benytter folk for å komme fram til en årsaksattribusjon? Attribusjon ses som en rasjonell informasjonsbearbeiding Vi attribuerer atferd til den årsaken som atferden varierer sammen med over tid Kovariasjonsprinsippet 3 typer informasjon er viktige: 1) KONSISTENS: Hvordan atferden varierer over situasjoner og tid 2) KONSENSUS: Hvordan en persons atferd er sammenlignet med andres 3) TYDLIGHET: Hvordan atferden varierer som funksjon av målet atferden er rettet mot Attribusjon til Indre årsaker : Ytre årsaker : høy konsistens + høy konsistens + lav konsensus + høy konsensus + lav tydelighet høy tydelighet Konfigurasjon Kausale skjemaer: Enkle mentale modeller for årsakssammenhenger som gjør det mulig å foreta attribusjoner uten å analysere alle tilgjengelige data Discounting -prinsippet (se-bort-fra-prinsippet): Vi tillegger mindre vekt til en gitt årsak for en atferd hvis en annen sannsynlig årsak også er tilstede Den fundamentale attribusjonsfeilen: Det å overvurdere indre årsaker og undervurdere ytre årsaker for den observerte atferden Aktør-observatør effekten: '...det er en gjennomgående tendens for aktører å attribuere egne handlinger til situasjonens krav, mens observatører tenderer å attribuere de samme handlingene til stabile personlige disposisjoner' (Jones & Nisbett) Notater sosialpsykologi PSY1100-5

6 Grunner til at vi ikke attribuerer feil om oss selv Vi har mer informasjon om oss selv enn om andre Når vi vurderer vår egen atferd, er vårt perseptuelle system fokusert på de ytre omgivelsene. Mens andre mennesker er objekter i vårt perseptuelle felt. Mennesker og atferd som er perseptuelt fremtredende sees generelt som årsaksmessig mer sentrale og påvirkende Motivasjonelle grunner til forsvarsattribusjon Selvrettferdigjørende attribusjon misslykkes=situasjon lykkes=person Forsvar mot å se oss selv som sårbare, at vi kan bli syke og dø Urealistisk optimisme Troen på en rettferdig verden ( blaming the victim ) Selv-handikappende strategier: Det å opprette nye tilsynelatende årsaker til egen atferd, for å beskytte oss fra smertefulle indre attribueringer Hvorfor blir inntrykket av andre feil? Situasjonsfaktorer overses Vår bruk av implisitte personlighetsteorier - kognitive skjema - for å fylle ut ukjente trekk ved folks personlighet Notater sosialpsykologi PSY1100-6

7 [kapittel 8 - forelesning ] Holdninger Definisjon: Vedvarende positive eller negativ evaluering av psykisk objekt (mennesker, objekter, ideer). Alternativt (klassisk): Affekt, kognisjon, adferdstendenser. Husk: Det er forskjell på adferd og holding, det viktige er den positive eller negative evalueringen. Selvfølelse er også holdning. Holdninger er generelt motiverende, men bare som en pekepinn. 4 Grunnleggende karakteristika: sluttes fra andre (og en selv?) utfra adferd. Retning mot psykologisk objekt, kategori Pr definisjon lært, ikke medfødt Kan påvirke adferd. Funksjon: Kunnskap, skjema som strukturerer og evaluerer verden Sosial identitet, identifisering med andre og sosial identitet Hierarkisk struktur grunnlegende verdier kan føre til flere holdninger (f.eks. Ikke drepe til vegetarianer og antiiabort). Tenåringer skifter fort og ofte, så blir de mer faste. Nytteverdi: Annerkjennelse fra omgivelsene opprettholdelse av selvfølelse unngå positive og negative følelser. Hvordan formes holdninger: (viktigst) Sosial læring (observasjon og forsterkning) Nyttefunksjon instrumentell tenkning (ros / straff) > forsterking klassisk betinging F.eks: Stats og Stals: ordkoblinger Frankrike Tyskland nøytralt, variert Nederland og Sverige positivt og negativt og vice versa. -> Kortvarig endringer i holdning om land. Kan måles med semantisk diffrensialskala evaluerende skala mot ulike par motsatte adjektiver Bogus pipeline hvor en lurer personen, f.eks. Med en falsk løgndetektor (-> mer innrømmelse av rasisme, flere seksuelle partnere?) Holdningsendringer gjennom overtalelse Yale Attitude Change Aprocimatiton (Kilde -> budskap -> mottaker) en klassisk kommunikasjonsmodell, hvor kilden har: Troverdighet ( kompetent / pålitetelig) Liker kommunikasjonskilden ( attraktiv og lik) Sterk personlig involvering Sleeper effekten, folk glemmer kilden men husker budskapet. (Pravda vs Oppenheimer), når en blir påminnet kilde endrer en mening (attraksjon kobling) Budskapet Ekstremt budskap (også innrøm det motsatte for mer effekt funnet usa / jap propaganda 2 verdenskrig) Budskap som gir høy frykt (anti røyke kampanje kan ha motsatt effekt fordi folk røyker mer når de er redde / føler kroppsuro krever involvering og konkret informasjon) Positive emosjoner Høy frykt + høy kroppsuro -> forsvar (Leventag) Ingen effekt av sublimale budskap Notater sosialpsykologi PSY1100-7

8 Mottakeren Mennesker er ikke konsekvent vanskelige eller enkle å overtale ulike typer budskap påvirker forskjellige personer ulikt. Intelligens fører til bedre forståelse, men også bedre situasjonsforståelse Høyt kognisjonsbehov: Partileder vs. partiprogram Høy selvovervåkning ( self monitoring ) Elobaration Likelihood Model (ELM) Sentral vei til overtalelse f.eks. Om en leser er det sentral vei. - nøye og systematisk prosessering av informasjon Perifer vei til overtalelse på tv / Radio glemmer en lett og ser på kropsspråk o.l. Enkle heurestikker ikke nødvendigvis korrekt. (Her er det også en fin og komplisert modell med flere utgaver, se pensum) Kognitiv dissonansteori (Festinger 1957) En negativ driftstilstand (negativ arousal kropslig situasjon / arousal) oppstår når vi har inkonsitente beliefs Skaper motivasjon til å redusere den ubehagelige tilstanden Endre adferd. Endre holding / beliefs Innta ny holdning. Kjent eksperiment med 1 / 20 $ eksperimentet. (fra pensum) Annet eksempel: College kvinner blir invitert til å delta i en samtalegruppe om seksualitet, hvor det først gjøres en screening test: Noen leser liste over ufarlige ord, andre ubehagelig grov tekst. Så sitter alle med hodetelefoner og hører på ekstremt kjedelig diskusjon. De som har hatt en ubehagelig initialiseringsfase synes det er mer interessant. (low = control, severe initiation > high dissonance -> fordi det må ha vært interessant) Dvs. vanskeligere å bli medlem -> mer fornøyd. Dissonans studier Som regel om forholdet og inkonsistensen mellom holdninger og adferd. En kan ikke endre adferd (ofte vanligere enn å endre holding) En kan bare studere endring i holdning. (kritisk punkt) Annet problem: Dissonans er ofte mellom to holdninger, ikke mellom holdning og adferd. (Empiri dekker gjerne bare holding og adferd og da bare holdningsendring) Forutsetning for dissonansendring frivillighet i adferd følelse av forpliktelse og ugjenkallelig het Adferdskonsekvensen desto mer reelle konsekvenser desto større dissonans Linder, Cooper, james viser det samme som Festinger så lenge et har et valg. Om en blir tvunget får det en omvendt effekt, dvs, en blir mer enig om en får godt betalt og ikke har noe valg. Annet eksperiment - si noe slemt til en person, hvor en kan velge å få trekke tilbake eller ikke. (Ikke valg en fraskriver ansvar, og ingen dissonans. Når en har et valg blir det midre dissonans om en vet at en kan ta det tilbake, men om en har valgt det og vet at en ikke kan trekke tilbake -> større dissonans) Annet fra pensum Eksempel med studieavgifter Selvpersepsjonsteori (Bem, 1965) (alternativ til over) Når holdninger er svake eller dannes for første gang slutter vi ofte våre holdninger fra adferd Notater sosialpsykologi PSY1100-8

9 og situasjon (tilfeldig valg av tannkrem -> liker mer) Sterk ytre årsak ikke holdningsendring Trusler mot selvbilde er det som motiverer oss til å endre holding, ikke arousal. Arousal = kroppsuro Hvordan motstå forsøk på endring av holdninger vaksinering - noe annet? Tja Sammenheng holdninger adferd: vanskelig å prediker kan skyldes: Effekt fra andre påvirkningskilder som holdninger konkurrerer med. Holdninger er ikke blitt målt presist nok (generelle holdninger f.eks religion) Adferd er ikke blitt målt presist nok (spesifikk adferd, hvor ofte en går i kirken) Notater sosialpsykologi PSY1100-9

10 [kapittel 9 notater fra pensum] - Hjelpsomhet Definisjon: Altruisme er et subset av Prosocial behaviour (hjelpsomhet) som igjen er et subset av Helping Behaviour (generelt hjelpende adferd) Alt: prososial adferd: ulike handlinger som er definert av samfunnet som generelt gunstige for andre mennesker for det igangværende politiske system (Pilavi, Dovido, Gærtner og Clark, 1981) Hjelpe, dele, samarbeide, trøste, støtte veldedighet Generelt hjelpe: adferd med intensjon om å hjelpe eller som er til fordel for en annen - konsekvenser. På forelesning: Er prososial adferd utenfor hjelpsomhet, dvs, omvendt fra pensum! Bystander apathy: Om den første personen ikke gjør noe vil sjansene være mindre for at de andre gjør noe. Hjelpsom adferd er en bred definisjon omfatter alt uavhengig av motiv. Prosocial behaviour er adferd hvor mottaker er en person (ikke en organisasjon) og hvor motivasjonen ikke er profesjonalisme (dvs, fordi det er jobben) hjelpe en nabo med selvangivelsen Altruisme er enda smalere definert, krever empati og perspektivtenkning den gode samaritan Hjelp til en annen person uten ytre belønning og med mulig risiko for en selv. Motivasjonell tilstand der det endeligemålet er å øke velferden til et annet menneske. Motivasjonen som fører til handlingen. Motivasjon fra å bedre egen situasjon (egoistisk) til å bedre en annens situasjon (altrustisk) Varierer i kost for hjelper Forskning: 60 tallet: Normer, sosialt, ansvar og gjensidighet 70 tallet: Når hjelper vi (Kitty Genovese mordet) 80 tallet: Hvorfor hjelper vi / Hvem hjelper? Nyere: Hvordan det føles å bli hjulpet og negative følelser. Kulturelle faktorer: Normer for prososial adferd: 1. Gjensidighet 2. Rettferdighet 3. Sosialt ansvar (og en foil til..) Kulturelle forskjeller: USA mot India: Små forskjeller i forpliktelse til å hjelpe når behovet er ekstremt, mye mindre ved lite (test av foreldre mot barn, venner, en ukjent) Kollektivistisk vs individualistisk. Hvorfor hjelpe? Biologisk perspektiv: (ref kap 2) Sosiobiologi (kontroversiell retning) Slektskapsseleksjon: [Kin selection]: Hjelpe de som bærer på de samme genene som en selv (r faktoren) Gjensidig hjelpsomhet Gjensidighetsnormen: ( Gjør som andre som andre gjør mot oss ) - fungerer evolusjonært om kost for hjelper er mindre enn nytte for mottaker. Universielt prinsipp i alle kulturer (R.C Johnson 1989), men avhengig av familaritet mellom hjelper og mottaker. Notater sosialpsykologi PSY

11 Gruppeseleksjon: [forelesning]: Der medlemmer i en gruppe hjelper hverandre til å overleve. Sosiobiologi: 1) Mange sosiale atferdsformer er genetisk bestemt, 2) Genetisk basert atferd vil videreføres hvis atferden øker den reproduktive fremgangen. Problem: stort skritt fra sosialt til biologisk Individualistisk perspektiv: Som biologisk basert på individers tendens til å være hjelpsomme, men ikke nødvendigvis genetisk betinget. Humør (mood state) modell: Positiv sammenheng mellom godt humør og hjelpsomhet Høyere oppmerksomhet til omgivelser / ønske om å fortsette å være i godt humør. Lancaster / Pensylvania 1976 eksperiment: Få gave på døren / spurt om hjelp på telefonen. Max positive svar (nært 100%) etter 4 minutter, etter 20 som kontroll. Dvs, kortvarig virkning. Affect-Priming modell: Bower (1981) Forgas (1992): Aktivering av positive minner. Schwarz 1990: Skyldes at folk bruker nåværende humør for å sjekke hva de synes om noe. Interpersonal guilt / skyldfølelse øker sjanse for hjelpsomhet. (Høyest om en selv har skadet noen.) Negativt humør kan også øke hjelpsomhet eksperiment hvor en person tror han har ødelagt et kamera, så etterpå ser han en dame miste alle papirene sine 40 vs 80% som hjelper. Selvbevist en vil leve opp til egne verdier folk gjør mindre forbudte ting når en plasserer et speil (halloween med et speil bak godteribollen mye mindre tyverier da. Jeg er en tyv ) At man søker lettelse fra det å være lei seg. [negative relief model Prososial personlighet: Eks, personer som jobber for frivillige organisasjoner. Sosial ansvarsfølelse: En skal hjelpe de som er avhengig av en. Studier av de som hjalp jøder i ww2, første som hjelper ved ulykker støtter at dette er viktig. [stabilt trekk] Rettferdig-verden tro: Folk får som de fortjener. Om de ikke får det -> diskordans -> hjelpende adferd eller nedvurdering av offer. (Lerner, 1980) Fungerer bare om hjelper tror problemet kan løses fullstendig via hjelp, ellers minsker det sjansen for hjelp. (Prososial vs apatetisk) Prosisial personlighet kan være viktig for langvarig hjelpearbeid. Empati: Følelssesmessig tilstand som skapes når en ser en annens lidelse. (Adoptering av perspektiv) Batson empati altruisme hypotese: Ta annen persons perspektivtenkning Føler emosjonell bekymring orientert mot personen Produserer det altruistiske motivet til å redusere personens smerte Alternativt: ikke ta den andres perspektiv, selvorientert emosjon av personlig ubehag som produserer et egoistisk motiv for å redusere sin egen smerte. Vanskelig å skille disse to. (Det føles godt å hjelpe sekudærforsterkning i oppveksten av å hjelpe) Davis 1983: Interpersonal Reactivity Index: (Basert på Batson empati altruisme hypotesen?) Perspektivtenkning ( Jeg prøver å forstå hvordan andre tenker ) Emosjonell bekymring ( jeg føler ofte bekymring for mindre heldigstilte) Fantasering ( Jeg lever meg inn i karakterer i bøker ) Personlig stress ( Jeg misliker å være i en spent følelsesmessig situasjon ) Empati: Altruisme vs egoisme. Ved lite empati og egoistisk motivasjon + mulighet for å unngå å hjelpe så hjelper en ikke. Eksperiment: Batson 1981: Variasjon av omstendigheter ved observering av annen jente som fikk strømstøt. Variert: Grad av gjenkjennelse med offer, mulighet for å rømme: Om en tror offer deler egenskaper med seg selv (høy empati) vil en i stor grad Notater sosialpsykologi PSY

12 hjelpe. Hvis ikke + mulighet for å rømme vil bare 18% hjelpe. kunne tenke deg og bytte plass. (Video opptak) -om en ikke kan rømme spiller det ikke stor rolle om en har lav eller høy empati, men om lett å flykte vil høy empati ofte stille opp, lav empati gjør det ikke. (90 vs 18%) Interessant: Den lille gruppen på 18% som bytter plass selv uten empati dette er ren altruisme. Nyere forskning (1997): Altruisme skyldes oneness, Ref: Biologisk perspektiv en hjelper de som en tror ligner på seg selv ( gener ). Empati er bare en faktor som følger oneness. Empati altruisme kobling kan også skyldes: Situasjonsmessig stress generelt ubehag av å se på noen som trenger hjelp, spesielt i krisesituasjoner. Aktivering både emosjonelt og fysisk. Spesielt når: (Gir veldig belønning å hjelpe) Alvorlig krisesituasjon Likhet med offer Fysisk nære tilskuer Når det har gått lang tid uten at offeret har fått hjelp. Situasjonsmessig empati Disse to er positivt korrelert. (Batson 1986, 1991) Dvs, ubehagelig følelse kan ha sammenheng med empati. De som føler mye situasjonsmessig stress hjelper til minst like mye som de som føler empati, men om det er mulig å rømme synker andel som vil hjelpe kraftig. (Dvs, ikke sann altruisme ) Annen forskning viser at om kostnaden øker synker graden av hjelp dvs, altruisme kan være egoistisk motivert. (Lengde på arbeid for AIDS organisasjon kan skyldes kariere) For barn (eksperiment med baby som gråter i annet rom): Hjelpsomhet skyldes empati. (Med mulighet for å skru av høyttaler, målt utfra varighet på trøst og ansiktsuttrykk): ansiktsuttrykk (situasjonsbetinget stress?) negativt korrelert med lengde på trøst. Hvem hjelper vi? Attraktive personer Attribusjon om det er person eller omgivelser som har skylden. (kontroll er viktig tro på rettferdig verden) Levin forsøk: Fyr i grøftekant om en tror en er full så hjelper en ikke. Alternativt, om en ligger med Manchester United genser så blir en hjulpet oftere enn med liverpool genser i Manchester området. Likhet med person i nød venner og familie IQ test eksperiment: Om det er lavt ego relevant hjelper enn en venn mer enn en fremmed. Om det reflekterer selvbildet hjelper en en fremmed mer enn en venn. (Liker ikke venner som er flinkere i noe som er viktig for selvbildet) Betydningsfulle andre Interpersonlig perspektiv: Fokusert på mellommenneskelig avhengighet. (Konkurranse vs samarbeid) Exchange Theory (Homans 1961, Thibaut & Kelly 1959, Blau 1964): Originalt: Personer er motivert til å maksimalisere positive konsekvenser for seg selv. Nyere (Thibaut & Kelly): Fra utveksling til prososialt, dvs, fra egoisme (gjør som er best for deg selv) til prososial regel (gjør som er best for annen person). Vennskap dvs, avhengig av tidsperspektiv. Utveksling vs. kommunalt samhold Vennskap er enten nære (solidaritet, harmoni) eller overfladiske resultat av fellesinnsats fordeles enten etter likhetsnorm (nært) eller avhengig av innsats (overfladisk). Mills & Clark 1982: Utvekslingsforhold (mellom fremmede - egoistisk) eller kommunale forhold (venner, familie - empati). I utvekslingsforhold holder en oversikt over gi og ta, ikke i kommunale forhold. Sosial-system vinkling: Prososial adferd er influert av omgivelser og sosial læring. Notater sosialpsykologi PSY

13 Sosial ansvarsfølelse: Norm of social responsibility: Personer bør hjelpe de som er avhengig av ens hjelp. Berkowitz 1978: Diffusjon av ansvar. Schwarz & Howard 1981: prosessmodell for altruisme: Oppmerksomhet -> Motivasjon -> Evaluering -> forsvar -> adferd. (observasjon situasjon og muligheter -> vurdering av sosiale verdier og moralsk ansvar -> kost / nytte -> årsaker for ikke å gjøre det -> Adferd ja eller nei) F.eks. Lese bøker for blinde barn eksperiment. Batson modell: (se hypotese over): Altruistisk motiv: redusere annen persons ubehag, om egoistisk: redusere eget ubehag. adoption of other persons perspective -> Emotional response (empatisk bekymring vs egoistisk) -> Type of motive -> Satisfaction of motive -> behaviour (altrusitisk hjelper, egoisitks flykter unna om mulig). Rettferdighetsnormer Rettferdig verden prinsippet over. Internal & external locus of controll. (sjekk nøyere) Eksperiment: Miller (1977): Frivillig arbeid mot kompensasjon flest timer om 2$ seg selv og 1$ til godt formål. (50% mer enn 3$ til seg selv). Overbetaling har ingen nytte underbetaling er 50% lavere selv om 1$ går til godt formål. Altruisme er en sterk faktor om den ikke går utover det en selv synes en fortjener + når en selv er fornøyd er det en større sjanse for at en hjelper andre. To stadier: 1. vurdering av hva en fortjener. 2. Om andres lidelse er urettferdig vil en i tillegg arbeide altruistisk. Annet eksperiment: Donering til fattige familier øker om en tror verden er rettferdig og doneringen er midlertidig, hvis troen er svakere er det mye mindre donering. (likt ved svak tro på rettferdighet) Ingroup / outgroup faktorer (rase) Kjønnsforskjeller: Menn (US): Liker mest å hjelpe ved fare å hjelpe, tilskuere, kvinner som trenger hjelp. Kvinner(US): Omsorg, hjelpe venner, gi til veldedighet. Når (i hvilke situasjoner) hjelper vi? Prososial adferd er svært situasjonsbetinget. Darley & Batson 1973: God samaritan + tidspress om en tenker på god samaritan historien er sjansen (mye) større for at en hjelper en tilfeldig person på gaten, men ubetydelig tidspress er fortsatt definitivt viktigste faktor. Latane & Rodin 1969: Andel som hjelper offer i annet rom: 10% med passiv persom i rommet, 22.5% for to venner (pr individ), 42% for to venner (pr individ), 70% for alene. Eksperiment med røyk under døra: alene 60% etter 2 minutter, om 2 medsammensvorne bare 10% (opp til 40 v 6m) etter 4 minutter, med 2 som var informert passivt bare 10% etter 6 minutter. De samme som Kitty Genovese artikkel Latane og Darley 5 stegs modell: kognitiv modell: Emergency -> 1) Merke at noe er galt 2) Tolke begivenhet som emergence - Pluralistisk ignoranse 3) Ta ansvar - Difusion of responsibility 4) Bestemme hvordan en kan hjelpe audience inhibition 5) Gi hjelp Motivasjon avhengig av: Ansvarsfølelse, situasjonen er passende for hjelp, adferd vil virke gunstig for andre og ikke tåpelig. 1. En person alene føler at ansvaret er fokusert på han. Med flere personer blir difusion of responsibility aktivt. 2. Pluralistisk ignoranse er aktivt med flere personer som prøver å tenke ut hva som er riktig å gjøre. ( En tror at interne tanker er forskjellig fra andre passive personer, selv om utad adferd er lik ) 3. Evaluation apprehension: Når andre ser på er en mindre villig til å hjelpe. Situasjon er viktigst! Geografi (bygd mot by milgram: By har sensorisk overload) Notater sosialpsykologi PSY

14 Tilskuer (bystander apathy) hvor tilstedeværelse av andre hemmer hjelp i nødstilfeller. Konsekvenser av å motta hjelp Alle hjelpesitasjoner omfatter en hjelpmottaker. Hjelpemottakere er ikke alltid glade for hjelp! (eg. 3dje verden, irak) Misliker å bli definert som noen som trenger hjelp - hjelpetrengende (svak og passiv) trussel mot selvbilde. (Glatt om vinteren feks) Mulighet til å betale tilbake viktig. Hjelpesituasjon er enten: Støtende produserer positive reaksjoner (f.eks. Hjelp fra nær familie relasjonsavhengig) Hjelp som oppfattes som truende, som produserer negative reaksjoner. (fra person på likt maktnivå, eller på område som en mener en er flink til. Feks høyt utdannende demenspasienter) Donor og hjelpemottaker har forskjellig syn på handlingen (manipulativ mening vs. selvbilde). Viktighet i læresituasjoner. Sosial støtte Forskjell mellom tenkt støtte tilgjengelig (kognitiv sosial støtte) og mottatt støtte Sosial støtte spesielt viktig ved triste livshendelser (buffer effekten) hvorfor er ukjent. Sosial støtte kan være negativ, f.eks ved tap av barn og sosial støtte i form av råd og oppmuntring. Annen oppdeling: Gruppenivå (biologiske grupper og sosiale grupper) Individ nivå: arvelighet og fysiologi, tidligere miljø og sosialisering, nåværende omgivelser og sosial situasjonen Medvirkende faktorer: Personlighetstrekk, kroppsuro og humør, attribusjon, internalisert normer og morale regler, modeller. Respons: Hjelp eller ikke hjelpe. Annen mulig oppdeling av årsaker for frivillig arbeid: Prososial personlighet: Nurturance, empati og sosial ansvarsfølelse Motivasjon: Verdier, forståelse, personlig utvikling, bekymring for omgivelsene og bedring av selvfølelse Notater sosialpsykologi PSY

15 [kapittel 10 notater pensum / forelesning] - Aggresjon Definisjon: Mye diskutert, men to aspekter viktig: 1) Aggressiv adferd omfatter å påføre en annen organisme skade 2) For at det skal være aggresjon må den aktive parten mene å skade - intensjon Baron(1977): Aggresjon er enhver form for adferd ment å skade et annet levende vesen som er motivert til å unngå slik behandling. Forskjellige klassifiseringer: Fysisk vs verbal Direkte vs. indirekte Basert på ønsket mål, skade eller oppnå noe instrumentell (for å oppnå noe. f.eks. et ran) og sinne (basert på følelse) Defansiv eller offansiv Provosert eller uprovosert (Flere av disse er uobserverbare og derfor ikke med i definisjonen) Forskjellige teorier for hva som skaper aggresjon Instinkt Drive (Freud) Instinktbasert (Lorenz) Evolusjonsbasert Instinkt drift Aggresjon hos dyr Aggresjon hos rovdyr laterale hypothalamus rovdyradferd (f.eks. en katt vil begynne å jakte) mediale hypothalamus sinneadferd (en katt om er truet, håret rett til vers fresing) Aggresjon mellom hanndyr spesifikk adferd mindre dødelig (revir og ritualiserte kamper rådyr bruker gevir ved revir kamp, ved trussel bruker de forbeina) Sex-relatert aggresjonen aggresjon som er utløst av seksuelle stimuli testosteron fører både til mer seksuell aktivering og mer aggresjon (hormonell forklaring) Aggresjon hos mødre (hormoner + beskyttelsesinstinkt) Aggresjon utløst av fare (vanligst ved siden av ritualer) Når det ikke er mulig å flykte Irritabel aggresjon Utløst av aversive stimuli gir en rotter elsjokk vil de begynne å bite hverandre. Det kan også være et lært komponent om et dyr lavt i hierarkiet får sjokk vil det sloss mindre. Om det er lært at slossing minsker fare sloss de mye mer. Kultur Aggresjonsnivået varierer mellom ulike kulturer store forskjeller i vold / drap. USA skiller seg voldsomt ut blant vestlige kulturer (mexio og brazil er fortsatt en god del høyere) Normer og samfunn er ganske likt aggresjon er altså ikke et instinkt, siden det da ville vært mye likere på tvers av kulturer. Stor stabilitet over livet eneggede tvillinger er.40 korrelerte, toeggede nære 0 = stabilitet er delvis genetisk, men også miljøbasert. Notater sosialpsykologi PSY

16 Individuelle forskjeller Personlighetstrekk Fysiologiske faktorer Biologisk Svulster i temporær loben kan også føre til aggresjonen Stimulering i det limbiske system gir også aggressive tendenser hos mennesker Testosteron gir bare en indirekte påvirkning fortsatt sosial kontroll. Vi har så sterke sosiale styringer på adferd (F.eks. seksualitet og nonner) at det biologiske kan overstyres (Aper er et sted i mellom) Dyr er mye mer låste i adferd. Korrelasjon på aggressivitet er.80 når det er ett år mellom måletidspunkt, ned til.40 ved 20 år -> Stor grad av stabilitet Miljø og indre psykologiske prosesser Aggresjon Smerte Eksempel: Kvinnelige studenter som måtte ha hånden ned i veldig kaldt i veldig varmt vann smerte -> at de ga mer sjokk til den andre personen, spesielt om de ble fortalt at det gjorde vondt å få sjokk. Hete Graf over gjengopprør, familiebråk, voldtekter viser at det er klart en sammenheng mellom varme og antall tilfeller. Om det blir for varmt blir det mindre opptøyer igjen, max rundt 81-85F Arousal / aktivering / kroppsuro Generell sammenheng mellom aktivering og aggresjon dominant respons. Hva arousal kommer fra spiller mindre rolle frykt, sex, etc generell arousal øker sannsynligheten. Før: Bare negativ arousal var årsaken I dag: Skille mellom høy og lav arousal høy kan alltid føre til en høyere tendens. Graden av aktivering er viktig. (Arousal affect modellen Zilman) feks seksualitet er behagelig men kan gå over i aggresjon Holdepunkter (cues) USA: det er ikke våpenet som dreper men den som skyter. Feil betinget assosiasjon mellom våpen og vold fører til hyppigere vold. Deindividualisering Tap av ansvar ansvarsdiffusjon Aktivering tilstedeværelse av andre gir aktivering. Nye situasjoner med intens stimulering (fotballkamper og demonstrasjonstog) Zimbardo: Kvinner med frakk og hette som ga elsjokk -om de har navnelapp gir de mindre sjokk. 1939, Yale Group: Frustrasjon Aggresjon hypotesen Frustrasjon skaper aggresjon Frustrasjon er tilstanden når en ikke kan nå et mål, mens aggresjon er en handling ment å skade en annen organisme 1) Frustrasjon fører alltid til aggresjon, og 2) aggresjon er alltid en konsekvens av frustrasjon Aggresjon er ikke alltid rettet mot årsaken til frustrasjonen Target substituion displacement / forskyvning Response substitiution Freud catharsis teorien en får utløp for aggresjon ved å vise aggressiv framferd. Problemer med denne vinklingen: Problem: Apati, flukt var andre reaksjonsmåter Notater sosialpsykologi PSY

17 Problem: Aggresjon uten provokator (snikmorder) Punktene over førte til: aggresjon en dominant respons til frustrasjon den skaper en situasjon hvor det er åpent for aggresjon. (Det er et kognitivt komponent, urettferdighet kan føres til aggresjon, rettferdig aggresjon kan føre til et annet valg. ) Caruso sin modell Berkowitz (1964) forsøker å definere sammenhengen bedre, ved hjelp av indikatorer (cues) i omgivelsene som må være tilstede. (frustrasjon -> sinne -> indre mulighet for aggressiv adferd) Forsøk: Våpeneffekten (primitivt situasjonellt cue): Test med strømstøt, mer strømstøt -> mer sinne (åpenbart). Med våpen i nærheten -> Flere strømstøt gitt av annen person, uavhengig av sinne Tilsvarende eksperiment med 300 gutter som så film hvor soldater brukte walkie talkie til å kommunisere for så å spille landhockey. De som blir intervjuet med båndspiller i pausen er mindre aggressive enn de som blir intervjuet med walkie talkie. Klar sammenheng mellom sinne kroppsuro og kilder assosiert med aggresjon, men kroppsuro er også assosiert med andre stimuli -> kroppsuro [excitation] overføringsteorien. En økning i aggresjon er bare koblet til dette om en ikke vet hva årsaken til kroppsuroen er. Kobling mellom versive stimuli og følelsesmessige [affective] reaksjoner kroppsuro og aggresjon over er en sekvens,forskjellige situasjoner fører til generell kroppsuro, som får en merkelapp, og avhengig av denne fører til aggresjon. Dette er kritisert i kognitiv neoassosianisme: Det er ikke noe som er ikkespesifikt eller nøytral kroppsuro, det er en direkte kobling mellom begivenhet og flykt eller kjemp adferd. Altså en parallell prosess uten et kognitivt mellomledd for følelsesmessig aggresjon. Teorien er basert på assosiative teorier for hvordan minne fungerer. Situasjonelle indikatorer styrer assosiasjoner som gjør at en velger flykt / kjemp Læringsassiasjoner er også media Kognitiv overordnet vurdering (forelesning sjekk bok nøyere) Problem: Vanskelig å etterprøve med kompliserte modeller selv om de kanskje ligner med på virkeligheten det blir vanskeligere å lage et studie som dekker alle variabler. Aggresjon som lært adferd frustrasjon aggresjon hypotesen antar at aggresjon er noe som en organisme har som en utvei. Men hvorfor? Instrumentell betinging og positiv forsterkning (barn og leker) også negativ forsterkning (unngå smerte) - Skinner Sosial læringsteori (Bandura 1973) basert på modellering, en lærer ny adferd ved å observere andre, f.eks. Bobo Doll eksperimentet. (Mye høyere grad av aggressiv adferd mot Bobo leke om en har sett noen være aggressiv (levende modell) mot leken før en får leke med den.) Viktig: Forventede resultat av adferd det er ingen direkte link, det er ikke sikkert en velger aggresjon som handlingsalternativ. Familie og venner, samt massemedia viser adferd som kan modelleres. Tilsvarende studier finnes for voksne. Instrumentell betinging og modell-læring Grad av egen erfaring (suksess i aggressive handlinger) og sannsynligheten for at en aggressiv handling skal bli belønnet eller straffet. Modelllæring og imitasjon er ikke det samme en trenger ikke imitere for å lære, men sannsynligheten øker. Forsterkning både egen og modellens Etter 2dre verdenskrig var det flere land som deltok i krigen som viste en økning av mordraten enn land som ikke gjorde det. Mulig årsak: Om en har lært å drepe. Notater sosialpsykologi PSY

18 Aggresjon i media Hva er sammenhengen mellom aggressiv adferd og å se TV aggresjon? Fristende pga. enkel løsning To spørsmål er viktige i sosialpsykologi perspektivet: 1) Øker sett media vold aggresjon 2) Hvilke psykologiske prosesser underligger denne effekten Lab eksperimenter viser ofte sammenhengen (ex. Bandura over), men kan kritiseres pga kunstige omstendigheter Nye studier basert på feltundersøkelser (Wood, 1991) viser også sammenhengen Longitudinelle studier viser en sammenheng mellom å se voldelige filmer som 8 åring og kriminelle handlinger som 18 åring. Klar sammenheng, for gutter på en skala lav til høy TV titting (Om dette skyldes en direkte sammenheng eller om barn med voldsgener liker bedre å se voldelige filmer (stimuli søkende) er ikke diskutert og andre 3dje variabler) Comstock identifiserte følgende faktorer for at TV vold skulle være virksom: Efficacy aggresjon løser problemer Normativhet negative konsekvenser (offer) viser ikke Likhet den som utfører aggresjonen er helten (noen seeren ønsker å være) Overbevisning seeren har en høy grad av kroppsuro som demper kritikk Desensitivisering og nedbryting av hemninger mot å gjøre voldelige handlinger. Om vold fører til vold på TV kan en bli mer engstelig for å bli utsatt for vold. Vold på TV i media studier fra forelesning Klart sammenheng i metastudier av metodisk gode studier Park: Gutter på institusjon (kriminelle) delt i 4 forskjellige hus. De fikk enten se eller ikke se på voldelige filmer i en uke. Guttene var målt på aggressiv adferd på forhånd. De som så nøytrale filmer hadde ingen økning av aggressive handlinger, de som så aggressive filmer hadde en økning av aggressive handlinger. Metodeproblemer: Forventingseffekter (guttene aner hva forskerne er ute etter) Metodeproblemer: Hva som måles som aggressivitet (verbal, ikke fysisk er disse de samme?) Annen kvasieksperimentell studie: 3 kanadiske byer Om en bare får nasjonale canadiske kanaler er det en økning på.10, om en får også amerikanske kanaler er økningen.70. Eksperiment hvor mannlige studenter enten så en voldelig pornografisk film eller en ikkevoldelig pornografisk film, så måtte gi strømstøt til noen som hadde gjort noe irriterende. Økning i gjennomsnittlig sjokkintensitet ved voldelig pornografisk film, og størst om offeret for strømstøtet var en kvinne. (Donnerstein 1980) Test av tro på voldtekstmyter Mannlige studenter viser høyere aksept av vold og høyere akseptanse for voldtekstmyte etter seksuelt voldelig film i spørreskjema (menn går opp etter film, kvinner går ned) Om en har blitt provosert gir en mer sjokk om en blir provosert av en kvinne, men dette gjelder spesielt om en har sett en voldelig pornografisk film hvor kvinnen viser at hun liker det på forhånd. Aggresjon i sosiale sammenhenger Mellom familiemedlemmer De fleste voldstilfeller og drap skjer innen familien I følge APA et mønster av voldelig og overgripende adferd fysisk, seksuell og psykologisk overgrep for å oppnå eller beholde kontroll Ingen klasse eller kjønnsforskjeller, men kvinner påfører mindre skade. Kan skyldes nærhet og krav til samhold enkeltpersoner må kunne påvirke hverandres adferd Utveksling og avhengighetsteori oppnå belønning og unngå kostnader. I en familie Notater sosialpsykologi PSY

19 kan det være lettere å unngå kostnadene ved aggresjon. Ordentlig mann stereotype. Aggresjon på skole og jobb Victimization (offergjøring? - tilsvarende mobbing): Ubalanse i styrke, status eller autoritet Fører til psykosomatiske problemer, mindre ytelse, mangel på selvfølelse Mobbere har større sjanse for å bli ungdomskriminelle Ofre er ofte forskjellige fra gruppestandard De som mobber er ofte fysisk sterke, oppfører seg aggressivt i forskjellige sammenhenger, er impulsive. Forskjellige sosialiseringsstiler hos foreldre kan ha en innvirkning. Kjønnsforskjeller gutter jenter (jenter mer indirekte / verbale), men denne forskjellen forsvinner med alderen. Når oppstår mobbing? Sosial misfit theory: forskjeller individ og gruppe for holdninger og adferd Aggresjon fra handling til (sosial) interaksjon Tolkning av individuell adferd som aggressiv Kulturelle faktorer mening å skade og normviolasjon er fellesfaktor Typisk: personer tolker sine egne handlinger som mye mer positive enn andres, uavhengig av om handling er reaksjon eller selvstartet. Påvirkende styrke [coercive power] bruk av trusler og straff i jakten på sosial autoritet. Sosial interaksjon teori for påvirkende styrke: deler evaluering og adferd (Tedeshi) (handling) Trussel, kroppslig angrep -> (midlertidig resultat) Lydighet -> Resurser, tjenester straff -> Skade -> Rettferdighet, status, avskrekking Valg av adferd er rasjonelt bestemt. Attribusjon og aggresjonen Adferd inneholder ikke i seg selv de definerende kriteriene over (ment å skade, skade og norm violasjon), men kan tolkes til å inneholde disse Utfordring: Når reagerer mennesker til begivenheter som om de var aggressivt ment Hvem er ansvarlig Det må være forskjell mellom adferd og det som burde vært adferd (intensjon og forutseelse hos mulig aggressor) Reaksjon er kraftigere ved større forskjell. Normer som regulator for aggresjon Gouldner (1960): Gjengjeldelsesnormen (øye for øye) Den utsatt for aggresjon blir tolket positivt ved gjenngjeldelse Eskalering Unnskyldning ( drakk for mye ) Sosial informasjonsprosessering Dodge sosialinformasjonsprosseseringsmodell: 1. Enkoding av inntrykk [cues] A ser B ta leken 2. Tolkning av inntrykk B prøver å provosere meg 3. Klarifisering av mål Unngå problemer / få leke tilbake 4. Sjekk av mulige responser Slå, klage 5. Valg av adferd 6. Adferd Adferd på alle nivåene over er påvirket av sosiale normer Attributering er veldig viktig her (punkt 2 over) - hostile attribution bias Kollektiv aggresjon Deindividualisering Kollektiv aggresjon: Aggresjon utført av grupper Tidlig Massepsykologi Notater sosialpsykologi PSY

20 Deindividualisering [Hopp! Hopp! Til selvmordskandidat] anonymitet difusjon av ansvar, kort tidsperspektiv Alternativt: Oppstående-norm teori (Turner & Killian 1972) Nye normer oppstår i grupper, ikke pga. deindividualisering Eks politi og demonstranter Grupper er bare mer aggressive når adferden kan bli definert som legitim i følge situasjonsnormen. Mest ekstremt: Etnisk rensning kan skyldes endringer i normer Utfører sosiale former, løser sosiale problemer Oppstår gradvis Hvordan redusere aggresjon= Katarsis -ikke mye støtte i forsking i dag En kan ikke kanalisere vekk aggresjonen ved trening det kan bli omvendt (ekstra kroppsuro) Straffe aggresjonen Må komme umiddelbart kontingent på respons, for at den skal ha en innvirkning Inkompatible responser Humor f.eks vrient å være sint og le samtidig Sosiale restriksjoner Ikkevoldelige rollemodeller og normer i samfunnet. Kognitive strategier Vaksinere folk mot vold med å gi barn alternative måter å tenke på når de blir provosert Tenåringer som blir mobbet og lære dem å bli selvironiske og bruke humor i stedet for å slå Notater sosialpsykologi PSY

21 [kapittel 12 ] - Interpersonlig tiltrekning og nære relasjoner Affilation tendensen til å søke samvær med andre uavhengig av følelsene for andre. (tilsvarende bekjentskap?) Definert: Holdning rettet mot en bestemt person. Vi knytter os til andre når vi er engstelige, for å sammenligne være følelser (og andre årsaker) attraction - tiltrekning Hvorfor? 1996: Connor / Rosenblood behov for samvær som drift, i en homeostatisk modell, tilsvarende som sult. Forsøk med bipper i snitt hver halvtime: 47% av tiden i sosial kontakt, 51% ønsket Evolusjonsmessig perspektiv: Samhold øker individets sjanse for overlevelse ved trusler. Schachter (1959): Forespeiling av elektrosjokk førte til større ønske om å være sammen med andre i en 10 minutters ventetid (2x) også ønske om å være sammen med andre i samme situasjon. (Misery loves miserable company) Viktige tiltrekningsfaktorer 1. Likhet Likhet fører til tiltrekning fordi det er forsterkede (Burn Positiv affekt / arousal) Holdninger verdier aktiviteter utseende tildels personlighet Vi forventer av de som er like oss vi liker dem som liker oss. (Aaronson ) Det er lettere å like de som er like en selv (Eksperiment: En fikk vite på forhånd enten hadde like eller forskjellige holdninger som en selv. Variant: Personen hadde uttalt at de likte forsøkspersonen. Etter å ha møtt personen skulle personen evalueres: Mer positivt generelt om holdningene var like, uavhengig av om en har like eller forskjellige holdninger, men den største forskjellen var om en trodde at den personen like deg eller ikke. Forventningen om å bli likt er veldig viktig.) Debrah Delis (?) Det er lettere å være sammen med mennesker som er like oss. (Spesielt på viktige områder for en selv, det som avspeiler grunnlegende verdier som religion og politisk syn) Affilering under stress Sosial sammenligning (social comparison) Schachter (1959) (over) Festinger (1954): Sosial sammenligningsteori: I usikre situasjoner ønsker en å se andre mennesker for å bekrefte følelser. Engstelse reduksjon (anxiety reduction) Attachment theory (vedlegsteori?): trygge nyfødt omsorgsgiver koblinger i barndommen er viktig for å kunne ha stabile og intime forhold som voksen. Avhengig av barndom vil barn kunne være: Trygg (søker mer støtte ved problemer) Unngående (søker mindre støtte ved problemer) Engstelig / ambivalent (ønske om nærhet men frykt for avvisning) Informasjonssøking Engstelige barn søker voksen støtte også for å finne ut hvor farlig trusselen er Pasienter ønsker som regel å bruke kvelden før en operasjon sammen med noen som allerede har tatt operasjonen. For kreftpasienter var de med moderat engstelse som ønsket samvære med annen kreftpasient før operasjon de med lav og veldig høy engstelse var lavere. Notater sosialpsykologi PSY

22 Effekter av affilering Affilering og engestelsereduksjon Amoroso & Walters (1969): Samvær med andre etter å ha fått elektrosjokk skapte en kraftig nedgang i hjerterate sammenlignet med å være alene, selv uten at snakking var lov. Emosjonell smitte (emotional contagion): Ved nervøsitet kan en etterligne ansiktsuttrykk og følelser hos andre. Sosial støtte og stressreduksjon Sosial støtte har en stor virkning, gjerne delt i 4 komponenter: (3 første som over) Emosjonell støtte (følelse av å være elsket) Appraisal støtte (tilbakemelding og sosial sammenligning) Informasjonsstøtte (informasjon om hvordan håndtere problemer) Instrumental støtte (konkret støtte og hjelp) Buffer effekten: De som tror de har sosial støtte er mindre påvirket av stress enn de som tror de ikke har det. De som tror de kan henvende seg til instruktør (men som aldri gjør det) yter bedre Sosial støtte som skaper mer frykt: Pennbaker (1989): Å dele frykt med andre kan føre til større frykt (Tarantella i labyrint) 1996: De med ambivalent / usikker kobling har flere fysiske tegn på frykt når partnerer er til stede. (frykt for avvisning) Sosial støtte og ensomhet: Sharver & Rubinstein (1980): Faktoranalyse viste 4 klustere: Desperasjon (panikk, følelse av å være forlatt) Depresjon (trist, deprimert, tom) Utålmodig kjedsomhet Selvnedsettende tanker Weiss (1975): To distinkte former for ensomhet: Emosjonell ensomhet (mangel på intim partner) Sosial ensomhet (mangel på støttende venner) Attachment teori sier at mangel på partner ikke kan kompanseres for av venner, og at en kan føle emosjonell ensomhet uten å føle sosial ensomhet. Undersøkelser av enker indikerer dette. Mangel på affiliation og helse Sammenheng mellom sosial isolasjon og dødelighet (Berkman & Symme 1979) For menn er det å være gift viktig for overlevelse For kvinner er de å ha venner og familie viktigst dette gjelder også når korrigert for livsstil tiltrekning og utvikling av vennskap tiltrekning: Positive følelser for et annet individ, inkluderer en tendens til å søke selskap med personen. Bare det å være sammen med en person vil øke sjansene for å bli venn med personen 1950 (Festinger et al): 10x så mange vennskap på samme etasje i et studenthus Westgate study alle flyttet inn samtidig geografisk nærhet viktig..4 sjanse for at de som bodde ved siden av hverandre hadde blitt venner, ned til.1 for 3 dører unna. Dessuten, de i endene av korridorene (der flest gikk forbi) hadde flest venner. (En ren funksjonell effekt) Fysisk nærhet også på samme etasje viktig. Hvorfor? Mindre trøbbel / en slipper å gå opp en etasje Ofte samvær vil føre til mer informasjon større sjanse for felles interesser Mere exposure effekten - desto mer en ser noe desto bedre liker en dette Eifeltårnet Notater sosialpsykologi PSY

Baron(1977): Aggresjon er enhver form for adferd ment å skade et annet levende vesen som er motivert itl å unngå slik behandling.

Baron(1977): Aggresjon er enhver form for adferd ment å skade et annet levende vesen som er motivert itl å unngå slik behandling. Aggressiv adferd Definisjon: Mye diskutert, men to aspekter viktig: 1) Aggressiv adferd omfatter å påføre en annen organisme skade 2) For at det skal være aggresjon må den aktive parten mene å skade -

Detaljer

Table of Contents. Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo

Table of Contents. Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo Table of Contents Forelesning 1: Introduksjon.....2 Forelesning 2: Sosial kognisjon......10 Forelesning 3: Attribusjon......16 Forelesning 4: Selvet......22

Detaljer

Lært hjelpeløshet. Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007

Lært hjelpeløshet. Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007 Lært hjelpeløshet Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007 Under følger vesentlige punkter fra litteratur om lært hjelpeløshet. Vesentlige deler er hentet fra bla. Seligman

Detaljer

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI PERSONLIGHETSPSYKOLOGI PSYKODYNAMISK TEORI Psykodynamisk - samspillet mellom motiver, drifter, behov og konflikter, både på det bevisste og det ubevisste plan. Psykoanalysen er en av mange psykodynamiske

Detaljer

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Jonathan Ho-ming Lam Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Moderne heterofile parforhold mellom kinesiske og norske deltagere Masteroppgave i studieretning: Kultur-, sosial- og samfunnspsykologi

Detaljer

12 spørsmål personlighetspsykologi

12 spørsmål personlighetspsykologi Table of Contents 12 spørsmål personlighetspsykologi...2 Arvelighet (heritabilitet)...2 Arvelighet som metode...2 Koblingen gener miljø...3 Hva er Personlighetstrekk...3 Eysenck traksonomi hirarkisk modell

Detaljer

Kvitt deg med studiegjelden!

Kvitt deg med studiegjelden! Kvitt deg med studiegjelden! BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN 1. JUNI 2012 I hvilken grad har redusert studiegjeld effekt på siste års studenters holdning til å flytte til Finnmark og Nord-Troms? Studentnummer:

Detaljer

Forord. Bildet på forsiden er designet av Simon Dahl Nyhus, og det står for selvet (jibun).

Forord. Bildet på forsiden er designet av Simon Dahl Nyhus, og det står for selvet (jibun). Abstract Dette er en kulturpsykologisk studie av den japanske selvoppfattelsen og forholdet mellom kultur og individ. Den tar for seg hvordan japanere ser på seg selv i sammenheng med andre mennesker,

Detaljer

EN Hva er schizofreni?

EN Hva er schizofreni? EN Hva er schizofreni? Schizofreni ble første gang beskrevet for mer enn hundre år siden, da under navnet dementia praecox. Siden den gang og helt til i dag har det vært knyttet ulike problemer til det

Detaljer

Åpen. Forfatter: Martin Wendt Slettebø

Åpen. Forfatter: Martin Wendt Slettebø DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Martin Wendt Slettebø (signatur forfatter) Veileder: Erling Roland Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Barn med autisme, veien mot økt sosial kompetanse gjennom Sosial Persepsjons Trening.

Barn med autisme, veien mot økt sosial kompetanse gjennom Sosial Persepsjons Trening. Barn med autisme, veien mot økt sosial kompetanse gjennom Sosial Persepsjons Trening. Sosial kompetanse hos barn og unge med autisme Elise H. Aklestad & Camilla Carlsen Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave

Detaljer

Retten til å være lykkelig

Retten til å være lykkelig Retten til å være lykkelig Introduksjon Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med følgende tanker om temaet Retten til å være lykkelig : Alle mennesker møter utfordringer og vanskelige

Detaljer

«Hun mestrer en ting, og da påvirker det alt annet..»

«Hun mestrer en ting, og da påvirker det alt annet..» «Hun mestrer en ting, og da påvirker det alt annet..» En kvalitativ studie av opplevelser og erfaringer med bruk av dyreassisterte intervensjoner i forhold til barn og unge med spesielle behov Jeanette

Detaljer

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren?

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Vold mot kvinner i nære relasjoner 1 Vold mot kvinner i nære relasjoner- Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Hovedoppgave for graden cand.psychol. Ann-Sylvi Nilsen Profesjonsstudiet

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Selbu videregående skole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer

Notater PSY2600 Abnormalpsykologi høst 2003. Innholdsfortegnelse

Notater PSY2600 Abnormalpsykologi høst 2003. Innholdsfortegnelse Notater PSY2600 Abnormalpsykologi høst 2003 Innholdsfortegnelse Notater PSY2600 Abnormalpsykologi...1 Forelesning 1 «om angst og sånt»...2 Forelesning 2 - ekstraforelesning om psykoananlyse...5 Forelesning

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Skam og skyld Sentrale tema i depresjon og terapi

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Skam og skyld Sentrale tema i depresjon og terapi DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Skam og skyld Sentrale tema i depresjon og terapi HOVEDOPPGAVE Profesjonsstudiet i psykologi Linda Bjørnestad Vår 2009 Veileder Kjersti Arefjord i Forord Jeg vil gjerne takke

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Utdrag fra boken Aggresjon av Jesper Juul.

Utdrag fra boken Aggresjon av Jesper Juul. AGGRESJON! ET NYTT OG FARLIG TABU? Utdrag fra boken Aggresjon av Jesper Juul. I forbindelse med Famlabs seminarlederutdannelse Kompetente voksne gir vi nå bort, med tillatelse fra forlaget Pedagogisk forum,

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på?

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på? Diverse oppgaver (andres) PSY110 Emosjoner Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? De sympatiske nervene, som er en del av det autonome (selvstyrte) nervesystem, har motsatt

Detaljer

SELVISK ELLER SJENERØS?

SELVISK ELLER SJENERØS? NORGES HANDELSHØYSKOLE Oslo, våren 2011 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Strategi og ledelse Veileder: Førsteamanuensis Vidar Schei SELVISK ELLER SJENERØS?

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2014 Åpen Forfatter: Charlotte Wang (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Bufetat 2009. - et verktøy for hjelpeapparatet i oppfølgingen av barn som kommer til krisesenter sammen med sin mor

Bufetat 2009. - et verktøy for hjelpeapparatet i oppfølgingen av barn som kommer til krisesenter sammen med sin mor ELEKTRONISK HÅNDBOK BARN PÅ KRISESENTER Bufetat 2009 - et verktøy for hjelpeapparatet i oppfølgingen av barn som kommer til krisesenter sammen med sin mor Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forside...

Detaljer

Fra omsorgssvikt til selvdestruktiv atferd: et utviklingsmessig og funksjonalistisk perspektiv

Fra omsorgssvikt til selvdestruktiv atferd: et utviklingsmessig og funksjonalistisk perspektiv Fra omsorgssvikt til selvdestruktiv atferd: et utviklingsmessig og funksjonalistisk perspektiv HOVEDOPPGAVE Profesjonsstudiet i psykologi Anniken Dalåmo Vår 2010 Veileder: Kjell Røsdal 2 Abstrakt Selvdestruktiv

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Lederrollen og konflikt

Lederrollen og konflikt Lederrollen og konflikt En analyse av opplevd intra- rollekonflikt hos mannlige og kvinnelige ledere Kristin Tofte Masteroppgave i Endringsledelse Institutt for medie- kultur- og samfunnsfag Universitetet

Detaljer