Kulturens venner i Tydal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturens venner i Tydal"

Transkript

1 Kulturens venner i Tydal FORENINGEN ØNSKER Å: BIDRA MED TILTAK SOM FREMMER, FORENER OG TILRETTELEGGER FOR KULTURAKTIVITETER I TYDAL, TILBY OG BIDRA TIL SAMARBEID MED TYDAL KOMMUNE FOR ET KULTURLØFT, SLIK AT VI FÅR ET AKTIVT KULTURLIV I TYDAL IGJEN, VÆRE EN BIDRAGSYTER OG SAMARBEIDSPARTNER MED TYDAL KOMMUNE I GJENNOMFØRINGEN AV KOMMUNENS VEDTATTE KULTURPLAN. Foreningen ble stiftet etter ønske fra privatpersoner, lag og foreninger i Tydal. Fra formål og vedtekter: Foreningen skal arbeide for et aktivt kulturliv i Tydal, og være pådriver for tiltak som fremmer og tilrettelegger for kulturaktiviteter og gode kulturarenaer. Hovedformålet er å få gjenåpnet "idrettshuset" i Tydal som kulturarena og forsamlingshus inntil et nytt alternativ er på plass. Kulturens venner i Tydal er registrert som forening i Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret. Org nr: Side 1 av 12

2 Utfordringer i Tydal i dag Innsatsvilje og skapervilje i kulturlivet ligger på det nærmeste brakk, og det tas få eller ingen initiativer til kulturaktiviteter i bygda. Lag og foreninger ser i liten grad muligheter til å arrangere og gjennomføre de aktivitetene de hadde mange av tidligere, som f. eks. Vårkonsert, julebasar, juletre-fest og andre faste jule-fester, revy/teater forestillinger, ulike konserter mm. Reaksjoner foreningen har fått fra ulike deler av befolkningen er blant mange: «Folk møtes bare på jobb, skole og butikk.» «Samholdet og dugnadsånden som var i bygda før, har blitt veldig svekket, samlingsplassen har forduftet, og man kjenner ikke hverandre privat som før lengre.» «De eldre som gledet seg til de stundene de hadde mulighet til å møte sambygdinger for å snakke med andre, bli underholdt, få påfyll av glede og energi, føler at de ikke har dette mer.» «Barn og unge som skal møtes har, utenom lediggang, kun ett alternativ: En eller annen form for idrett.» Begrunnelsene ligger i stengingen av kommunens hovedarena for kultur- og foreningsliv, Idrettshuset. Kulturens venner i Tydal ønsker å gå i en konstruktiv dialog og et samarbeid med Tydal kommune for å finne en løsning når det gjelder drift og bruk av idrettshuset i en periode mens man avventer nytt bebudet kulturhus/forsamlingshus. De følgende sidene beskriver mange momenter og sider av saken som er viktig for det totale bildet. Ikke minst ønsker foreningen å bidra til å få frem et nytt og reelt kostnadsbilde for en gjenåpning av hovedarenaen for kultur og foreningsliv i Tydal. Gjenåpning av idrettshuset Bakgrunn... 3 Begrunnelser for gjenåpning... 4 Tydalshallen er lite egnet som kulturarena Grendehusene... 5 Kulturloven... 5 Utgifter ved en gjenåpning Fordelene med egen kulturarena... 9 Kulturplanen for Tydal kommune Oppsummering Anbefalt videre handling Side 2 av 12

3 Gjenåpning av idrettshuset Bakgrunn, begrunnelse og muligheter for økonomisk og praktisk gjennomføring. Med gjenåpning menes i denne sammenheng at idrettshuset skal være en tilgjengelig kultur- og forsamlingsarena inntil en ny arena står klar til bruk. Bakgrunn Under prosessen med planlegging av den nye Tydalshallen var det opprinnelig planlagt en egen hall for kulturaktiviteter, i tillegg til den idrettsrelaterte hallen. Av økonomiske grunner ble kulturdelen fjernet, og det ble vedtatt at idrettshuset skulle fortsette som kulturarena i Tydal. Senest i desember 2011 ble idrettshusets funksjon som arena for kultur og foreningsliv i Tydal tatt inn i både økonomiplanen for og i kommunens budsjett for vedtar kommunestyret den nye kulturplanen for bygda som fremhever spesielt: Gode kulturarenaer, kultursamarbeid og tilrettelegging for utøvende kultur og kulturnæring. I kommunestyremøtet ble planene endret, og idrettshuset ble faset ut som kulturarena. Huset ble da vedtatt stengt av flertallet i kommunestyret. Et tungt politisk argument for å stenge idrettshuset var at vi nå har fått en ny og flott Tydalshall, samt at vi fortsatt har to grendehus i bygda. Det ble hevdet at dette til sammen burde kunne borge for at både kultur og foreningsliv i Tydal fortsatt hadde både scener og lokaliteter for sine arrangementer. Videre ble det argumentert for at stykkprisen på hvert arrangement ble for dyr i idrettshuset. Man mente at dersom man sparte de kronene i drift hvert år, så kunne det legges i et nytt kulturbygg. Med disse begrunnelsene stemte det politiske flertallet imot å bevilge kr i investeringer og kr i årlige driftskostnader på å opprettholde drift i idrettshuset. I samme møte ( ) ble økonomiplan og handlingsprogram for vedtatt, og under kapitlet Kultur forteller den: Den vedtatte kulturplanen legger et meget godt grunnlag for videre oppfølging av alle temaområder i planen. Det er lagt en plan for denne oppfølgingen. Denne er startet opp, og vil være sterkt fokusert i 2013 og videre framover. Side 3 av 12

4 Begrunnelser for gjenåpning A Tydalshallen er lite egnet som kulturarena. Da kulturdelen av den nye Tydalshallen ble fjernet, ble det ikke gjort noen tilpasninger i forhold til kultur- og foreningsaktiviteter i den hallen som til slutt ble bygget. Det var vedtatt at Idrettshuset fortsatt skulle være kulturarena. Derfor er da også Tydalhallen slik den fremstår i dag lite egnet til disse formålene. Det nevnes: Ingen fast scene- eller lyd og lys- installasjoner dimensjonert for hallens størrelse. Slike installasjoner må evt rekvireres, leies, bæres inn, settes opp og fjernes for hvert arrangement, i tillegg til hver øving som krever slikt utstyr. Dette for å unngå kollisjon med de idrettsaktivitetene som hallen brukes til både av skolen og andre. Det er veldig resurskrevende og fysisk tungt å drive slik logistikkvirksomhet for hver gang det skal øves og lages et arrangement av denne karakter. Det er videre ganske dyrt å leie inn riktig proporsjonert utstyr for hver gang det trengs i Tydalshallen. I tillegg er hallens størrelse slik at den er lite egnet til de vanlige kulturelle og foreningsrelaterte behovene befolkningen i Tydal har. Den blir for stor til de vanligste kultur- og foreningsarrangementene. B Tydalshallen har ingen kjøkkenfasiliteter, dekketøy eller serveringsutstyr. Mange kulturarrangementer, særlig foreningsvirksomheter, er basert på muligheter for salg og servering av mat og drikke. For foreninger og lag er slikt salg en viktig inntektskilde, i tillegg til muligheten for å lage og presentere f.eks. tradisjonsmat fra området et yndet ledd i å vedlikeholde matkultur og historie. Enkelte arrangementer har hatt som policy å ha gratis inngang med tanke på familieøkonomi, og er da helt avhengig av å kunne tjene penger på salg av mat og drikke. Slike muligheter er ikke tilstede i normal forstand i Tydalshallen i dag. Det må improviseres og tys til løsninger med engangsservise for enklere serveringer, og ved eventuell servering av varm mat blir det hele nokså kaotisk. Maten må i så fall lages et annet sted og fraktes i spesialemballasje. I tillegg til de praktiske utfordringene balanserer man i slike tilfeller på en svært tynn og stram line i forhold til Lov om mathygiene. Et eventuelt stort forbruk av plast og papp er heller ikke god miljøpolitikk. Alt dette sier i grunnen seg selv i og med at hallen ikke er bygd for slik aktivitet. Konklusjonen er at det er svært resurskrevende, dyrt og vanskelig, og ikke særlig miljøvennlig å bruke Tydalshallen til normal kultur- og foreningsvirksomhet i Tydal. Side 4 av 12

5 C Grendehusene Et av argumentene for å stenge idrettshuset var at det fantes grendehus å legge kulturarrangementer til. Stugudal og Græsli har grendehus som brukes til de aktivitetene lagene selv arrangerer hvert år, og som husene passer for. Disse husene har den gode funksjonen som alle andre grendehus rundt om i landet - de er grendenes lokale forsamlingslokale, og er bygd og driftet for dette formålet. Disse har alltid vært grendenes alternativ til idrettshuset, som har fungert både som «grendehus» for midtbygda, og som hovedarena for hele Tydal. Denne spredningen av kulturarenaer har vært et stort pluss for kulturlivet i Tydal, og er helt i tråd med de sentrale myndigheters flere «kulturløft» og kulturloven. Ingen av grendehusene kan imidlertid erstatte idrettshuset. Det er bygget for å fylle behovet for hele Tydal i veldig mange sammenhenger. Størrelse, kjøkken, fasiliteter, utstyr, scene mm har gjort idrettshuset til det naturlige og gode samlingspunktet for befolkningen, og så ligger det i sentrum av bygda. Det er adskillig lengre fra Græsli til Stugudal enn fra Græsli til Ås, og omvendt. Grendehusene med utstyr eies av de respektive lag og organisasjoner, og kan neppe med et pennestrøk overta ansvaret for Tydal kommunes forpliktelser når det gjelder arena for kultur og foreningsliv i bygda. Selv om man skulle se på en slik løsning som midlertidig inntil et nytt kulturbygg står klart er det uholdbart av ovennevnte årsaker. Tidsperspektivet for et nytt kultur/forsamlingshus i Tydal er for øvrig ganske så uklart med tanke på kommunens økonomiske handlingsrom til investeringer i denne størrelsen. D Kulturloven I 2006 uttalte kirke- og kulturminister Trond Giske med henvisning til det pågående lovarbeidet at regjeringen ønsket å lovfeste «det offentlige ansvaret for at kultur er et like viktig felt som skole og helse». Denne loven danner også grunnlaget for Tydal kommunes Kulturplan Kulturloven retter seg mot «kulturvirksomhet», som er definert som å: A. skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, B. verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, C. delta i kulturaktivitet, D. utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. Kommunene og fylkeskommunene omtales spesifikt i kulturlovens 4: Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. Videre heter det i lovens 5: Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for A. at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, B. å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, C. at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. Side 5 av 12

6 Loven i seg selv, og spesielt forarbeidene og intensjonene (Ot.prp. nr. 50) legger et betydelig ansvar på landets kommuner når det gjelder kultur, kulturaktiviteter og muligheter for å utøve slike. Det er ikke opp til kommunepolitikere i Norge å vurdere om kultur og kulturarenaer er verdt å satse på det er lovpålagt at dette SKAL det satses på. Stoltenberg-regjeringen gjennomførte flere «Kulturløft», og gjennom disse ble det også overført mer penger til kommunene nettopp for at de skulle kunne oppfylle kulturlovens ideer, intensjoner og bokstav. Selv om kulturloven har karakter av å være en generell rammelov, og dermed ikke pålegger kommunene i detalj hvordan de skal prioritere innenfor kulturlivet, betyr ikke det at det er fritt frem for å bryte den. Forutsigbarheten, som loven krever, ble ganske sikkert brutt ved den plutselige endringen av idrettshusets status som kommunens kulturarena, som det hadde frem til desember Det var definert som kulturarena senest i økonomiplanen for , og i budsjettet for Fra 2013 skulle så huset plutselig stenges, uten tilførsel av andre egnede kulturarenaer. Konsekvensene av vedtaket bryter ganske klart med intensjonene for hele loven. Tydal kommune har sammenlignet med andre kommuner - en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å bruke økonomi som begrunnelse for å stenge denne betydningsfulle kulturarenaen. E Utgifter ved en gjenåpning. I rapport av beregner Eggen arkitekter utgiftene til nødvendige investeringer og drift ved en midlertidig bruk av idrettshuset. Der beregnes de nødvendige investeringene til kr , og årlige driftsutgifter til kr ved 24 arrangementer pr år. Ser man etter mulige innsparinger er det ett forhold som åpenbart kan reduseres ved å benytte frivillighet. De samlede utgiftene til vask og vaktmestertjenester før og etter arrangementer (24 stk) er beregnet til kr Dersom de som leier idrettshuset setter ut bord og stoler, vasker og rydder selv (som er ganske vanlig i forsamlingshus rundt om i bygdenorge) vil denne utgiften falle bort. Alternativt kan Tydal kommune tilby tjenesten, men ta betalt for det til en pris av selvkost. Det faktum at huset fortsatt står der og faktisk brukes i en viss grad er en utgiftspost selv om huset er definert som stengt. Det er bl.a. vedtatt at huset skal sikres mot skade frem til en endelig beslutning om husets skjebne vedtas. En betydelig del av driftsutgiftene i rapporten gjelder oppvarming for frostsikring. Det er beregnet kwt pr år til dette formålet, totalt kr Dette er et bemerkelsesverdig høyt forbruk av strøm til frostsikring. Eggen arkitekter opplyser at beløpet er stipulert av Tydal kommune, basert på faktiske strømutgifter til bygget tidligere. Men de samme utgiftene uansett beløpets størrelse - må eksistere også i dag, i og med at huset skal sikres mot skade i perioden det er stengt eller delvis stengt. Slik er det med flere driftsutgifter i rapporten. Noen av utgiftene eksisterer i dag, og kan ikke betegnes som ekstra utgifter forbundet ved en gjenåpning huset. Det er derfor nødvendig med en ny vurdering av hva de faktiske merutgiftene blir ved en gjenåpning. Side 6 av 12

7 Oversikt over mulige reelle merutgifter ved gjenåpning: Investeringer: Nødvendige Mulige Allerede Reell invest. investeringer Innsparinger utført arbeid ved gjenåpning Investeringer for å holde bygget åpent Utskiftning av 1 stk brannslange kr kr Skifting av gammel bereder kr kr Ivensteringer for kulturarrangementer Tavle på scene med stigeledning skiftes kr kr Brannalarm ettermonteres kr kr Midlertidige varmekilder i bygg mm, byggvarmere - erstatning foir ESWA kr kr Totale investeringer kr kr Investeringene er satt opp uendret, men det bemerkes at ettermontering av brannalarm til kr virker høyt. Er det innhentet anbud på dette? Er rimeligere løsninger vurdert? Tydal kommune oppfordres til å supplere med innsparinger som er mulige ved frivillighet og dugnad der det er muligheter for det. (Det er varslet stor dugnadsvilje for å få gjenåpnet idrettshuset) Videre kan man trekke fra eventuelt allerede utført arbeid eller investeringer. Side 7 av 12

8 Driftsutgifter pr år ved en gjenåpning av bygget: Rapporten Mulige Antatt Reell merutgift Post Beregnet utgift innsparinger forbruk i dag ved gjenåpning For å holde bygget åpent: 1 Oppvarming for frostsikring (usikkert kr kr kr - beløp) 2 Forsikring kr kr kr - 3 Vaktmester/drift 4 t pr uke kr kr kr Snørydding, strøing måking av tak kr kr kr Vedlikeholdskostnad (beregnet snitt siste 5 år) kr kr Kostnader for 24 arr. Pr år 6 Energi oppvarming til brukstemperatur 24 kr kr arr. 7 Renhold før/etter 24 arr kr kr kr - 8 Vaktmester support ved 24 arr. kr kr kr - Inntekter 9 Forventet leieinntekt ved 24 arr. kr kr Totalt kr kr kr kr Kommentarer til punktene: 1. Usikkert beløp (virker urimelig høyt), men ved en sikring av bygget mot frostskader vil det koste like mye ved delvis/helt stengt hus som ved et hus som er åpent for arrangementer. Ved at huset brukes, og det er beregnet ekstra strømforbruk for full oppvarming til arrangementer (kr ), vil heller utgiftene til frostsikring synke proporsjonalt med bruken av huset. 2. Forsikring kreves også ved stengt hus, eller delvis bruk av huset. 3. Vaktmester/drift ettersyn kreves i en viss grad også ved stengt hus, spesielt når huset blir delvis brukt. 4. Snørydding på oversiden for å hindre at vann strømmer inn i bygget, samt snørydding av tak for å sikre bygget mot skader er nødvendig også ved delvis eller helt stengt hus. 5. Ingen endring 6. Ingen endring 7. Renhold før og etter arrangementer kan utføres av de som leier huset. 8. Vaktmestersupport ved arrangementer utføres av de som leier huset (inn og ut med bord og stoler) 9. Ingen endringer Punkt 6 og 9 vil endres proporsjonalt ved færre eller flere arrangementer. Selv om man runder de reelle merutgiftene opp til rundt kr , er dette en formidabel reduksjon av de bebudede utgiftene, og representerer et helt annet beslutningsgrunnlag enn det som ble forespeilet kommunestyret og Side 8 av 12

9 F Fordelene med egen kulturarena Kulturaktiviteter som inkluderer scene, lyd og lysinstallasjoner, samt kulisser og andre rekvisitter, har alltid hatt en iboende jobb med opp- og nedringing, flytting og bæring, stort sett for hver eneste øving og hver eneste forestilling. Sambruken av arena med idrettsaktiviteter og skole har gjort dette særlig nødvendig. For første gang kan kulturen i Tydal få en arena hvor både scene og rigg til lyd og lys kan få stå fast, ettersom alle idretts- og skoleaktiviteter er flyttet til Tydalshallen. Det forenkler alle øvinger, prøver og forestillinger veldig mye, og vil inspirere til nye aktiviteter, fordi lokaler og utstyr blir så lett tilgjengelig. Det er også bygget og investert i et lydstudio i bygget. Dette brukes fortsatt av både kulturskole og andre, og er et perfekt supplement i et hus for kultur- og foreningsaktiviteter. Med bakgrunn i den varslede dugnadsviljen åpner det seg også muligheter for rimelige og gode løsninger underveis i driftsperioden frem til en eventuell ny kulturhusløsning er på plass. En frivillig organisasjon som Kulturens venner i Tydal har videre mange muligheter til selv å søke midler til prosjekter og utstyr gjennom både offentlige og private fond og institusjoner. Dette samarbeider man gjerne med kommunens kulturavdeling og politikere om. Krevende frivillighet. Frivillighet er bærebjelken i alt kulturarbeid. I Tydal utføres det ekstra store løft gjennom Tydalsfestivalen og nå også Karolinerspelet hvert år. Arbeidet med disse to store arrangementene krever virkelig sitt av frivillighet fra en liten og spredt befolkning gjennom lengre perioder av året. All annen kulturaktivitet blir frivillighet på toppen av disse to, og dersom arbeidet med kulturaktiviteter blir belastet med unødvendige store logistikkutfordringer og mange bokstavelig talt tunge løft, er faren høyst reell for at initiativ- og skaperlysten for denne typen kulturaktiviteter svinner hen i Tydal. Uttalelser fra miljøet, og situasjonen i dag, tyder på dette. Det har vært argumentert med at idrettshuset har vært brukt for lite av kulturen selv. Dette kan medføre riktighet, men mye av årsaken er i så fall å finne i ovenstående om tungvint logistikk og arenadeling med skole og idrett. Dersom kulturen og foreningslivet nå får idrettshuset til «egen disposisjon» en periode, er det duket for et mye større engasjement og samarbeid om mange typer arrangementer. Miljøet er også noe frustrert over at deler av det politiske miljøet, muligens uten nødvendig kunnskap om hva denne type kulturaktiviteter virkelig krever av innsats og tunge løft, nærmest avviser disse utfordringene som bagateller. Det kan se ut som om mange politikere ikke har forstått, eller VIL forstå, hva et aktivt kulturliv krever av innsats og fysisk arbeid, og hvilken stor belastning logistikkutfordringene er i så måte. Mer enn idrett. Idretten har fått en ny og flott arena gjennom Tydalshallen. Det er den vel unt! Men i Bygde-Norge handler ikke absolutt alt om idrett, og kultur og foreningsliv må få ha sitt eget liv på siden av idretten. Gjennom vedtakene om at idrettshuset skulle fortsette å være kulturarena, gledet mange seg til at kultur og foreningslivet endelig kunne få «boltre seg i eget hus», slik idretten skulle få gjennom Tydalshallen. Gleden varte til Side 9 av 12

10 G: Kulturplanen for Tydal kommune Den vedtatte kulturplanen ( ) legger gode føringer for både overordnede og spesifikke mål, og politikerne oppfordres til spesielt å repetere kapitlene om arenaer og behov for slike flere steder i planen. Det overordnede målet i kulturplanen for Tydal er at: Videre: «Kultur og natur skal gjøre det attraktivt å bo, besøke og skape i Tydal» Målet om kreativitet og utvikling skal nås gjennom tre strategier: 1. Gode kulturarenaer. 2. Kultursamarbeid. 3. Tilrettelegging for utøvende kultur og kulturnæring. Kommunens kulturplan, med alle dens gode intensjoner - inkludert behovet for bedre scenefasiliteter - ble vedtatt , mens idrettshuset ennå var definert som kulturarena og forsamlingshus i bygda. Man vedtok altså at Tydal trengte bedre scenefasiliteter og utøverarenaer enn det eksisterende tilbudet. I kommunestyremøtet den ble økonomiplan og handlingsplan for vedtatt. Denne sier om kulturplanen: Den vedtatte kulturplanen legger et meget godt grunnlag for videre oppfølging av alle temaområder i planen. Det er lagt en plan for denne oppfølgingen. Denne er startet opp, og vil være sterkt fokusert i 2013 og videre framover.. På det samme møtet besluttes det å stenge idrettshuset! Ikke tillitsfremmende. Det generelle inntrykket blir at det ikke eksisterer noen rød tråd og sammenheng mellom vedtakene som blir gjort i kultursammenheng i Tydal kommune. På den ene siden vedtas det planer og målsettinger som befester kultur og kulturaktiviteter som et viktig satsningsområde for bygda, og at idrettshuset skal fortsette som kulturarena. I praksis vedtas det at de arenabehovene som spesifiseres i den vedtatte kulturplanen skyves ut i det ukjente, og bygdas eksisterende arena for kultur og foreningsliv stenges. Dette står til stryk, rett og slett, og levner ingen større ære til kommunens kulturpolitikk i praksis. Kulturlivet ser da heller ikke helt hvordan man kan fortsette å ha tillit til kulturpolitikken i Tydal så lenge man praktiserer dette store misforholdet mellom teori og praksis. Side 10 av 12

11 Oppsummering 1. I forbindelse med planlegging av Tydalshallen slik den til slutt ble vedtatt bygget, ble det vedtatt at idrettshuset fortsatt skulle brukes som kulturarena og forsamlingshus. Dette ble også senest gjort i kommunens økonomiplan for Tydalshallen er av samme grunn uegnet til bruk for de fleste kultur- og foreningsaktiviteter i Tydal. Ref. punkt A og B. 3. Grendehusene i Græsli og Stugudal er ikke særlig egnet som forsamlings- og kulturarena for hele Tydal. Det er samtidig noe ansvarsløst over det forholdet at Tydal kommune vil legge ansvaret for at det skal finnes en god forenings- og kulturarena i bygda over på de private lagene som eier disse husene. Ref. punkt C. 4. Tydal kommune har gjennom vedtaket om å stenge idrettshuset antakelig brutt flere av føringene i Kulturloven. Loven er førende (rammelov) uten konkrete pålegg til kommunene, men den ble ikke laget for å ignoreres. Ref. punkt D. 5. Kombinert med frivillig innsats fra lag og organisasjoner som vil bruke idrettshuset, og en spesifisering av de faktiske MERUTGIFTENE en fortsatt bruk av huset vil medføre, blir de reelle utgiftene ved en gjenåpning av huset kraftig redusert. Det anbefales at en oppdatert og riktig spesifisering av merutgiftene ved en gjenåpning innhentes og fastsettes. Ref. punkt E 6. Kultur og foreningsliv i Tydal kan med små midler beholde sin gamle arena, og i tillegg blir det deres egen arena. Det vil inspirere små og store, gammel og ung til nye aktiviteter i bygda. Ref. punkt F 7. Kulturplanens mange og gode intensjoner om kulturlivets viktighet, inkludert arenabehov, vedtas med stor enighet i kommunestyret. Samtidig stenges bygdas hovedarena for kultur og foreningsliv. Dette fremprovoserer dessverre et uheldig tillitsbrudd mellom kultur- og foreningslivet, og Tydal kommune. Ref. punkt G. Side 11 av 12

12 Anbefalt videre handling. De reelle merutgiftene ved en gjenåpning av idrettshuset representerer et så stort avvik fra de tallene kommunestyret forholdt seg til ved avstemningene i desember 2012 og april 2013, at en ny behandling av denne saken er påkrevet. Beslutningsgrunnlaget var misvisende både i forhold til den reelle økonomiske merbelastningen, og gjennom en feilaktig generell oppfattelse om at andre arenaer kunne tilfredsstille kulturens og foreningslivets behov. Videre bør kommunens forpliktelser nedfelt i Kulturloven vektlegges, også ved en gjenopptakelse av saken. Av totale inntekter på kr i 2012, representerer +/- kr i årlige merutgifter 0,15 % (!) av totalbudsjettet. Det er vanskelig å forsvare dette vedtaket med en økonomisk begrunnelse i forhold til Kulturlovens føringer - gitt kommunens økonomiske situasjon. Kommunen risikerer ikke represalier og straff, men en stenging av kulturarenaen i bygda dytter ikke Tydal oppover på «flinklisten» når det gjelder å legge forholdene til rette for kultur- og foreningsliv i praksis. Sist, men ikke minst, bør det store engasjementet blant befolkningen i Tydal i denne saken vektlegges. Tydal kommune har ved flere anledninger bedt om tilbakemeldinger fra brukere, utøvere, lag og foreninger. Dette dokumentet er en slik tilbakemelding fra befolkning, brukere, kulturliv og foreninger i Tydal. Det var også den underskriftslisten for å beholde idrettshuset som ble presentert ved behandlingen av denne saken i april Den fremlagte underskriftslisten med en betydelig andel av befolkningen representert - ble den gangen ikke hensyntatt gjennom flertallets voteringer. De som hadde satt sitt navn på den listen oppfattet - berettiget eller uberettiget - imidlertid mottakelsen engasjementet deres fikk i deler av det politiske miljøet som kjølig i retning en utidig innblanding i politisk saksbehandling. Vi oppfordrer politikerne i Tydal kommune til å ta innbyggerengasjement og folkemeninger på alvor, og til å se positivt på den foreslåtte løsningen for å bruke idrettshuset som kulturarena og forsamlingslokale i en periode, inntil en ny kulturhusløsning foreligger. Dette er i tråd med tidligere kommunale vedtak, kommunens kulturplan, kulturloven, bruker- og utøveroppfatninger. Merutgiften ligger i størrelsesorden 0,15 % av kommunens totale budsjett i forhold til at huset står slik det står i dag. Vi oppfordrer også kommunens politiske og administrative ledelse til å vektlegge vår forenings oppriktige ønske om et samarbeid både når det gjelder drift og bruk av denne kulturarenaen, mens man avventer en avklaring rundt et nytt bebudet kulturhus. Resultatet kan faktisk bli Tydal kommunes eget KULTURLØFT! Med vennlig hilsen Kulturens Venner i Tydal Tore Lunden Leder Side 12 av 12

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden Behandling i Formannskapet - 18.11.2013 Forslag fra Lars Græsli (A/SV): (forslagene er nummerert fra 1-11, og det ble gjort votering over hvert forslag) Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting av kulturhensyn

Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting av kulturhensyn Dato: 09.01.2007 Saksnr.: 200700048-2 Arkivkode E: C &13 Saksbehandler: Borgfrid Møen Saksgang Kulturstyret Formannskapet Møtedato 17.01.2007 31.01.2007 Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 15. november 2012 Oppsummering: Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar. Plassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 1 PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: øke kvaliteten på formålsbyggene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2016 Eldrerådet 31.05.2016 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 01.06.2016 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune

Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune 2012-2021 Del III Kulturpolitiske rammer, lover, meldingar Lev, vår draum. Ver alltid like ny 1 Innhald Del III Kulturpolitiske rammer, lover, meldingar...

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Susanne Høybach I Innhold Kommunedelplan for kultur, idrett

Detaljer

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201711050-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. juli 2017

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83 RINGEBU KOMMUNE FELLESTJENESTEN Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.06.2014 Deres ref.: Vår ref.: 12/1438-13 EFO Ark.: C83 LOVFREMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg Vedtatt av kommunestyret 26.10.2017 KULTURARBEID Formål Berg kommune ønsker å støtte frivillig innsats i lag og foreninger gjennom

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE 22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE Målsetning Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, og vil gjelde i en fireårsperiode

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr. INV-EFF-3430-171 Carport heimesjukepleien Prioritetsnr. Inve1 Prosjekt 171 Tiltak(beskriving Carport til 6 bilar heimesjukepleien nøkkelord) Art/År 2016 2017 2018 2019 Totalt: INVESTERING (BRUTTO):

Detaljer

Del 2: Statusvurdering

Del 2: Statusvurdering Del 2: Statusvurdering Offentlig Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Engasjement og løfte 1-6 sammen. Politikere som er på hugget. Folkemøter og inkludering.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Handlingsprogram. kultur. Del av kommunedelplan kultur. Karmøy kommune Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015

Handlingsprogram. kultur. Del av kommunedelplan kultur. Karmøy kommune Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015 Handlingsprogram kultur Del av kommunedelplan kultur Karmøy kommune 2016-25 2017 Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015 Kultur for alle: Møteplasser for inkludering, Skape møteplassar for kulturell

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Arkivsak. Nr.: 2012/1273-13 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Rådmannens

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FIN S, KULTUR OG NÆRING

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FIN S, KULTUR OG NÆRING BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FIN S, KULTUR OG NÆRING Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO, Deres ref. Deres brev av: Vår ref Emnekode Dato 200403484-36 BFOS-300 5. februar 2007

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

TVERLANDET IL

TVERLANDET IL VIRKSOMHETSPLAN FOR TVERLANDET IL 2014 20 Innledning Denne virksomhetsplanen inneholder en del med visjon, virksomhetside og idrettslagets verdigrunnlag, hovedmål og delmål. Videre inneholder den en konkret

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak MARKER KOMMUNE Vår ref.: 14/468-5 Arkiv: Deres ref.: Dato: 18.06.2014 Melding om vedtak Det kgl. kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Melding om politisk vedtak - Høring,

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningslovkonferansen 2016 Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer