Kulturens venner i Tydal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturens venner i Tydal"

Transkript

1 Kulturens venner i Tydal FORENINGEN ØNSKER Å: BIDRA MED TILTAK SOM FREMMER, FORENER OG TILRETTELEGGER FOR KULTURAKTIVITETER I TYDAL, TILBY OG BIDRA TIL SAMARBEID MED TYDAL KOMMUNE FOR ET KULTURLØFT, SLIK AT VI FÅR ET AKTIVT KULTURLIV I TYDAL IGJEN, VÆRE EN BIDRAGSYTER OG SAMARBEIDSPARTNER MED TYDAL KOMMUNE I GJENNOMFØRINGEN AV KOMMUNENS VEDTATTE KULTURPLAN. Foreningen ble stiftet etter ønske fra privatpersoner, lag og foreninger i Tydal. Fra formål og vedtekter: Foreningen skal arbeide for et aktivt kulturliv i Tydal, og være pådriver for tiltak som fremmer og tilrettelegger for kulturaktiviteter og gode kulturarenaer. Hovedformålet er å få gjenåpnet "idrettshuset" i Tydal som kulturarena og forsamlingshus inntil et nytt alternativ er på plass. Kulturens venner i Tydal er registrert som forening i Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret. Org nr: Side 1 av 12

2 Utfordringer i Tydal i dag Innsatsvilje og skapervilje i kulturlivet ligger på det nærmeste brakk, og det tas få eller ingen initiativer til kulturaktiviteter i bygda. Lag og foreninger ser i liten grad muligheter til å arrangere og gjennomføre de aktivitetene de hadde mange av tidligere, som f. eks. Vårkonsert, julebasar, juletre-fest og andre faste jule-fester, revy/teater forestillinger, ulike konserter mm. Reaksjoner foreningen har fått fra ulike deler av befolkningen er blant mange: «Folk møtes bare på jobb, skole og butikk.» «Samholdet og dugnadsånden som var i bygda før, har blitt veldig svekket, samlingsplassen har forduftet, og man kjenner ikke hverandre privat som før lengre.» «De eldre som gledet seg til de stundene de hadde mulighet til å møte sambygdinger for å snakke med andre, bli underholdt, få påfyll av glede og energi, føler at de ikke har dette mer.» «Barn og unge som skal møtes har, utenom lediggang, kun ett alternativ: En eller annen form for idrett.» Begrunnelsene ligger i stengingen av kommunens hovedarena for kultur- og foreningsliv, Idrettshuset. Kulturens venner i Tydal ønsker å gå i en konstruktiv dialog og et samarbeid med Tydal kommune for å finne en løsning når det gjelder drift og bruk av idrettshuset i en periode mens man avventer nytt bebudet kulturhus/forsamlingshus. De følgende sidene beskriver mange momenter og sider av saken som er viktig for det totale bildet. Ikke minst ønsker foreningen å bidra til å få frem et nytt og reelt kostnadsbilde for en gjenåpning av hovedarenaen for kultur og foreningsliv i Tydal. Gjenåpning av idrettshuset Bakgrunn... 3 Begrunnelser for gjenåpning... 4 Tydalshallen er lite egnet som kulturarena Grendehusene... 5 Kulturloven... 5 Utgifter ved en gjenåpning Fordelene med egen kulturarena... 9 Kulturplanen for Tydal kommune Oppsummering Anbefalt videre handling Side 2 av 12

3 Gjenåpning av idrettshuset Bakgrunn, begrunnelse og muligheter for økonomisk og praktisk gjennomføring. Med gjenåpning menes i denne sammenheng at idrettshuset skal være en tilgjengelig kultur- og forsamlingsarena inntil en ny arena står klar til bruk. Bakgrunn Under prosessen med planlegging av den nye Tydalshallen var det opprinnelig planlagt en egen hall for kulturaktiviteter, i tillegg til den idrettsrelaterte hallen. Av økonomiske grunner ble kulturdelen fjernet, og det ble vedtatt at idrettshuset skulle fortsette som kulturarena i Tydal. Senest i desember 2011 ble idrettshusets funksjon som arena for kultur og foreningsliv i Tydal tatt inn i både økonomiplanen for og i kommunens budsjett for vedtar kommunestyret den nye kulturplanen for bygda som fremhever spesielt: Gode kulturarenaer, kultursamarbeid og tilrettelegging for utøvende kultur og kulturnæring. I kommunestyremøtet ble planene endret, og idrettshuset ble faset ut som kulturarena. Huset ble da vedtatt stengt av flertallet i kommunestyret. Et tungt politisk argument for å stenge idrettshuset var at vi nå har fått en ny og flott Tydalshall, samt at vi fortsatt har to grendehus i bygda. Det ble hevdet at dette til sammen burde kunne borge for at både kultur og foreningsliv i Tydal fortsatt hadde både scener og lokaliteter for sine arrangementer. Videre ble det argumentert for at stykkprisen på hvert arrangement ble for dyr i idrettshuset. Man mente at dersom man sparte de kronene i drift hvert år, så kunne det legges i et nytt kulturbygg. Med disse begrunnelsene stemte det politiske flertallet imot å bevilge kr i investeringer og kr i årlige driftskostnader på å opprettholde drift i idrettshuset. I samme møte ( ) ble økonomiplan og handlingsprogram for vedtatt, og under kapitlet Kultur forteller den: Den vedtatte kulturplanen legger et meget godt grunnlag for videre oppfølging av alle temaområder i planen. Det er lagt en plan for denne oppfølgingen. Denne er startet opp, og vil være sterkt fokusert i 2013 og videre framover. Side 3 av 12

4 Begrunnelser for gjenåpning A Tydalshallen er lite egnet som kulturarena. Da kulturdelen av den nye Tydalshallen ble fjernet, ble det ikke gjort noen tilpasninger i forhold til kultur- og foreningsaktiviteter i den hallen som til slutt ble bygget. Det var vedtatt at Idrettshuset fortsatt skulle være kulturarena. Derfor er da også Tydalhallen slik den fremstår i dag lite egnet til disse formålene. Det nevnes: Ingen fast scene- eller lyd og lys- installasjoner dimensjonert for hallens størrelse. Slike installasjoner må evt rekvireres, leies, bæres inn, settes opp og fjernes for hvert arrangement, i tillegg til hver øving som krever slikt utstyr. Dette for å unngå kollisjon med de idrettsaktivitetene som hallen brukes til både av skolen og andre. Det er veldig resurskrevende og fysisk tungt å drive slik logistikkvirksomhet for hver gang det skal øves og lages et arrangement av denne karakter. Det er videre ganske dyrt å leie inn riktig proporsjonert utstyr for hver gang det trengs i Tydalshallen. I tillegg er hallens størrelse slik at den er lite egnet til de vanlige kulturelle og foreningsrelaterte behovene befolkningen i Tydal har. Den blir for stor til de vanligste kultur- og foreningsarrangementene. B Tydalshallen har ingen kjøkkenfasiliteter, dekketøy eller serveringsutstyr. Mange kulturarrangementer, særlig foreningsvirksomheter, er basert på muligheter for salg og servering av mat og drikke. For foreninger og lag er slikt salg en viktig inntektskilde, i tillegg til muligheten for å lage og presentere f.eks. tradisjonsmat fra området et yndet ledd i å vedlikeholde matkultur og historie. Enkelte arrangementer har hatt som policy å ha gratis inngang med tanke på familieøkonomi, og er da helt avhengig av å kunne tjene penger på salg av mat og drikke. Slike muligheter er ikke tilstede i normal forstand i Tydalshallen i dag. Det må improviseres og tys til løsninger med engangsservise for enklere serveringer, og ved eventuell servering av varm mat blir det hele nokså kaotisk. Maten må i så fall lages et annet sted og fraktes i spesialemballasje. I tillegg til de praktiske utfordringene balanserer man i slike tilfeller på en svært tynn og stram line i forhold til Lov om mathygiene. Et eventuelt stort forbruk av plast og papp er heller ikke god miljøpolitikk. Alt dette sier i grunnen seg selv i og med at hallen ikke er bygd for slik aktivitet. Konklusjonen er at det er svært resurskrevende, dyrt og vanskelig, og ikke særlig miljøvennlig å bruke Tydalshallen til normal kultur- og foreningsvirksomhet i Tydal. Side 4 av 12

5 C Grendehusene Et av argumentene for å stenge idrettshuset var at det fantes grendehus å legge kulturarrangementer til. Stugudal og Græsli har grendehus som brukes til de aktivitetene lagene selv arrangerer hvert år, og som husene passer for. Disse husene har den gode funksjonen som alle andre grendehus rundt om i landet - de er grendenes lokale forsamlingslokale, og er bygd og driftet for dette formålet. Disse har alltid vært grendenes alternativ til idrettshuset, som har fungert både som «grendehus» for midtbygda, og som hovedarena for hele Tydal. Denne spredningen av kulturarenaer har vært et stort pluss for kulturlivet i Tydal, og er helt i tråd med de sentrale myndigheters flere «kulturløft» og kulturloven. Ingen av grendehusene kan imidlertid erstatte idrettshuset. Det er bygget for å fylle behovet for hele Tydal i veldig mange sammenhenger. Størrelse, kjøkken, fasiliteter, utstyr, scene mm har gjort idrettshuset til det naturlige og gode samlingspunktet for befolkningen, og så ligger det i sentrum av bygda. Det er adskillig lengre fra Græsli til Stugudal enn fra Græsli til Ås, og omvendt. Grendehusene med utstyr eies av de respektive lag og organisasjoner, og kan neppe med et pennestrøk overta ansvaret for Tydal kommunes forpliktelser når det gjelder arena for kultur og foreningsliv i bygda. Selv om man skulle se på en slik løsning som midlertidig inntil et nytt kulturbygg står klart er det uholdbart av ovennevnte årsaker. Tidsperspektivet for et nytt kultur/forsamlingshus i Tydal er for øvrig ganske så uklart med tanke på kommunens økonomiske handlingsrom til investeringer i denne størrelsen. D Kulturloven I 2006 uttalte kirke- og kulturminister Trond Giske med henvisning til det pågående lovarbeidet at regjeringen ønsket å lovfeste «det offentlige ansvaret for at kultur er et like viktig felt som skole og helse». Denne loven danner også grunnlaget for Tydal kommunes Kulturplan Kulturloven retter seg mot «kulturvirksomhet», som er definert som å: A. skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, B. verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, C. delta i kulturaktivitet, D. utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. Kommunene og fylkeskommunene omtales spesifikt i kulturlovens 4: Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. Videre heter det i lovens 5: Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for A. at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, B. å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, C. at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. Side 5 av 12

6 Loven i seg selv, og spesielt forarbeidene og intensjonene (Ot.prp. nr. 50) legger et betydelig ansvar på landets kommuner når det gjelder kultur, kulturaktiviteter og muligheter for å utøve slike. Det er ikke opp til kommunepolitikere i Norge å vurdere om kultur og kulturarenaer er verdt å satse på det er lovpålagt at dette SKAL det satses på. Stoltenberg-regjeringen gjennomførte flere «Kulturløft», og gjennom disse ble det også overført mer penger til kommunene nettopp for at de skulle kunne oppfylle kulturlovens ideer, intensjoner og bokstav. Selv om kulturloven har karakter av å være en generell rammelov, og dermed ikke pålegger kommunene i detalj hvordan de skal prioritere innenfor kulturlivet, betyr ikke det at det er fritt frem for å bryte den. Forutsigbarheten, som loven krever, ble ganske sikkert brutt ved den plutselige endringen av idrettshusets status som kommunens kulturarena, som det hadde frem til desember Det var definert som kulturarena senest i økonomiplanen for , og i budsjettet for Fra 2013 skulle så huset plutselig stenges, uten tilførsel av andre egnede kulturarenaer. Konsekvensene av vedtaket bryter ganske klart med intensjonene for hele loven. Tydal kommune har sammenlignet med andre kommuner - en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å bruke økonomi som begrunnelse for å stenge denne betydningsfulle kulturarenaen. E Utgifter ved en gjenåpning. I rapport av beregner Eggen arkitekter utgiftene til nødvendige investeringer og drift ved en midlertidig bruk av idrettshuset. Der beregnes de nødvendige investeringene til kr , og årlige driftsutgifter til kr ved 24 arrangementer pr år. Ser man etter mulige innsparinger er det ett forhold som åpenbart kan reduseres ved å benytte frivillighet. De samlede utgiftene til vask og vaktmestertjenester før og etter arrangementer (24 stk) er beregnet til kr Dersom de som leier idrettshuset setter ut bord og stoler, vasker og rydder selv (som er ganske vanlig i forsamlingshus rundt om i bygdenorge) vil denne utgiften falle bort. Alternativt kan Tydal kommune tilby tjenesten, men ta betalt for det til en pris av selvkost. Det faktum at huset fortsatt står der og faktisk brukes i en viss grad er en utgiftspost selv om huset er definert som stengt. Det er bl.a. vedtatt at huset skal sikres mot skade frem til en endelig beslutning om husets skjebne vedtas. En betydelig del av driftsutgiftene i rapporten gjelder oppvarming for frostsikring. Det er beregnet kwt pr år til dette formålet, totalt kr Dette er et bemerkelsesverdig høyt forbruk av strøm til frostsikring. Eggen arkitekter opplyser at beløpet er stipulert av Tydal kommune, basert på faktiske strømutgifter til bygget tidligere. Men de samme utgiftene uansett beløpets størrelse - må eksistere også i dag, i og med at huset skal sikres mot skade i perioden det er stengt eller delvis stengt. Slik er det med flere driftsutgifter i rapporten. Noen av utgiftene eksisterer i dag, og kan ikke betegnes som ekstra utgifter forbundet ved en gjenåpning huset. Det er derfor nødvendig med en ny vurdering av hva de faktiske merutgiftene blir ved en gjenåpning. Side 6 av 12

7 Oversikt over mulige reelle merutgifter ved gjenåpning: Investeringer: Nødvendige Mulige Allerede Reell invest. investeringer Innsparinger utført arbeid ved gjenåpning Investeringer for å holde bygget åpent Utskiftning av 1 stk brannslange kr kr Skifting av gammel bereder kr kr Ivensteringer for kulturarrangementer Tavle på scene med stigeledning skiftes kr kr Brannalarm ettermonteres kr kr Midlertidige varmekilder i bygg mm, byggvarmere - erstatning foir ESWA kr kr Totale investeringer kr kr Investeringene er satt opp uendret, men det bemerkes at ettermontering av brannalarm til kr virker høyt. Er det innhentet anbud på dette? Er rimeligere løsninger vurdert? Tydal kommune oppfordres til å supplere med innsparinger som er mulige ved frivillighet og dugnad der det er muligheter for det. (Det er varslet stor dugnadsvilje for å få gjenåpnet idrettshuset) Videre kan man trekke fra eventuelt allerede utført arbeid eller investeringer. Side 7 av 12

8 Driftsutgifter pr år ved en gjenåpning av bygget: Rapporten Mulige Antatt Reell merutgift Post Beregnet utgift innsparinger forbruk i dag ved gjenåpning For å holde bygget åpent: 1 Oppvarming for frostsikring (usikkert kr kr kr - beløp) 2 Forsikring kr kr kr - 3 Vaktmester/drift 4 t pr uke kr kr kr Snørydding, strøing måking av tak kr kr kr Vedlikeholdskostnad (beregnet snitt siste 5 år) kr kr Kostnader for 24 arr. Pr år 6 Energi oppvarming til brukstemperatur 24 kr kr arr. 7 Renhold før/etter 24 arr kr kr kr - 8 Vaktmester support ved 24 arr. kr kr kr - Inntekter 9 Forventet leieinntekt ved 24 arr. kr kr Totalt kr kr kr kr Kommentarer til punktene: 1. Usikkert beløp (virker urimelig høyt), men ved en sikring av bygget mot frostskader vil det koste like mye ved delvis/helt stengt hus som ved et hus som er åpent for arrangementer. Ved at huset brukes, og det er beregnet ekstra strømforbruk for full oppvarming til arrangementer (kr ), vil heller utgiftene til frostsikring synke proporsjonalt med bruken av huset. 2. Forsikring kreves også ved stengt hus, eller delvis bruk av huset. 3. Vaktmester/drift ettersyn kreves i en viss grad også ved stengt hus, spesielt når huset blir delvis brukt. 4. Snørydding på oversiden for å hindre at vann strømmer inn i bygget, samt snørydding av tak for å sikre bygget mot skader er nødvendig også ved delvis eller helt stengt hus. 5. Ingen endring 6. Ingen endring 7. Renhold før og etter arrangementer kan utføres av de som leier huset. 8. Vaktmestersupport ved arrangementer utføres av de som leier huset (inn og ut med bord og stoler) 9. Ingen endringer Punkt 6 og 9 vil endres proporsjonalt ved færre eller flere arrangementer. Selv om man runder de reelle merutgiftene opp til rundt kr , er dette en formidabel reduksjon av de bebudede utgiftene, og representerer et helt annet beslutningsgrunnlag enn det som ble forespeilet kommunestyret og Side 8 av 12

9 F Fordelene med egen kulturarena Kulturaktiviteter som inkluderer scene, lyd og lysinstallasjoner, samt kulisser og andre rekvisitter, har alltid hatt en iboende jobb med opp- og nedringing, flytting og bæring, stort sett for hver eneste øving og hver eneste forestilling. Sambruken av arena med idrettsaktiviteter og skole har gjort dette særlig nødvendig. For første gang kan kulturen i Tydal få en arena hvor både scene og rigg til lyd og lys kan få stå fast, ettersom alle idretts- og skoleaktiviteter er flyttet til Tydalshallen. Det forenkler alle øvinger, prøver og forestillinger veldig mye, og vil inspirere til nye aktiviteter, fordi lokaler og utstyr blir så lett tilgjengelig. Det er også bygget og investert i et lydstudio i bygget. Dette brukes fortsatt av både kulturskole og andre, og er et perfekt supplement i et hus for kultur- og foreningsaktiviteter. Med bakgrunn i den varslede dugnadsviljen åpner det seg også muligheter for rimelige og gode løsninger underveis i driftsperioden frem til en eventuell ny kulturhusløsning er på plass. En frivillig organisasjon som Kulturens venner i Tydal har videre mange muligheter til selv å søke midler til prosjekter og utstyr gjennom både offentlige og private fond og institusjoner. Dette samarbeider man gjerne med kommunens kulturavdeling og politikere om. Krevende frivillighet. Frivillighet er bærebjelken i alt kulturarbeid. I Tydal utføres det ekstra store løft gjennom Tydalsfestivalen og nå også Karolinerspelet hvert år. Arbeidet med disse to store arrangementene krever virkelig sitt av frivillighet fra en liten og spredt befolkning gjennom lengre perioder av året. All annen kulturaktivitet blir frivillighet på toppen av disse to, og dersom arbeidet med kulturaktiviteter blir belastet med unødvendige store logistikkutfordringer og mange bokstavelig talt tunge løft, er faren høyst reell for at initiativ- og skaperlysten for denne typen kulturaktiviteter svinner hen i Tydal. Uttalelser fra miljøet, og situasjonen i dag, tyder på dette. Det har vært argumentert med at idrettshuset har vært brukt for lite av kulturen selv. Dette kan medføre riktighet, men mye av årsaken er i så fall å finne i ovenstående om tungvint logistikk og arenadeling med skole og idrett. Dersom kulturen og foreningslivet nå får idrettshuset til «egen disposisjon» en periode, er det duket for et mye større engasjement og samarbeid om mange typer arrangementer. Miljøet er også noe frustrert over at deler av det politiske miljøet, muligens uten nødvendig kunnskap om hva denne type kulturaktiviteter virkelig krever av innsats og tunge løft, nærmest avviser disse utfordringene som bagateller. Det kan se ut som om mange politikere ikke har forstått, eller VIL forstå, hva et aktivt kulturliv krever av innsats og fysisk arbeid, og hvilken stor belastning logistikkutfordringene er i så måte. Mer enn idrett. Idretten har fått en ny og flott arena gjennom Tydalshallen. Det er den vel unt! Men i Bygde-Norge handler ikke absolutt alt om idrett, og kultur og foreningsliv må få ha sitt eget liv på siden av idretten. Gjennom vedtakene om at idrettshuset skulle fortsette å være kulturarena, gledet mange seg til at kultur og foreningslivet endelig kunne få «boltre seg i eget hus», slik idretten skulle få gjennom Tydalshallen. Gleden varte til Side 9 av 12

10 G: Kulturplanen for Tydal kommune Den vedtatte kulturplanen ( ) legger gode føringer for både overordnede og spesifikke mål, og politikerne oppfordres til spesielt å repetere kapitlene om arenaer og behov for slike flere steder i planen. Det overordnede målet i kulturplanen for Tydal er at: Videre: «Kultur og natur skal gjøre det attraktivt å bo, besøke og skape i Tydal» Målet om kreativitet og utvikling skal nås gjennom tre strategier: 1. Gode kulturarenaer. 2. Kultursamarbeid. 3. Tilrettelegging for utøvende kultur og kulturnæring. Kommunens kulturplan, med alle dens gode intensjoner - inkludert behovet for bedre scenefasiliteter - ble vedtatt , mens idrettshuset ennå var definert som kulturarena og forsamlingshus i bygda. Man vedtok altså at Tydal trengte bedre scenefasiliteter og utøverarenaer enn det eksisterende tilbudet. I kommunestyremøtet den ble økonomiplan og handlingsplan for vedtatt. Denne sier om kulturplanen: Den vedtatte kulturplanen legger et meget godt grunnlag for videre oppfølging av alle temaområder i planen. Det er lagt en plan for denne oppfølgingen. Denne er startet opp, og vil være sterkt fokusert i 2013 og videre framover.. På det samme møtet besluttes det å stenge idrettshuset! Ikke tillitsfremmende. Det generelle inntrykket blir at det ikke eksisterer noen rød tråd og sammenheng mellom vedtakene som blir gjort i kultursammenheng i Tydal kommune. På den ene siden vedtas det planer og målsettinger som befester kultur og kulturaktiviteter som et viktig satsningsområde for bygda, og at idrettshuset skal fortsette som kulturarena. I praksis vedtas det at de arenabehovene som spesifiseres i den vedtatte kulturplanen skyves ut i det ukjente, og bygdas eksisterende arena for kultur og foreningsliv stenges. Dette står til stryk, rett og slett, og levner ingen større ære til kommunens kulturpolitikk i praksis. Kulturlivet ser da heller ikke helt hvordan man kan fortsette å ha tillit til kulturpolitikken i Tydal så lenge man praktiserer dette store misforholdet mellom teori og praksis. Side 10 av 12

11 Oppsummering 1. I forbindelse med planlegging av Tydalshallen slik den til slutt ble vedtatt bygget, ble det vedtatt at idrettshuset fortsatt skulle brukes som kulturarena og forsamlingshus. Dette ble også senest gjort i kommunens økonomiplan for Tydalshallen er av samme grunn uegnet til bruk for de fleste kultur- og foreningsaktiviteter i Tydal. Ref. punkt A og B. 3. Grendehusene i Græsli og Stugudal er ikke særlig egnet som forsamlings- og kulturarena for hele Tydal. Det er samtidig noe ansvarsløst over det forholdet at Tydal kommune vil legge ansvaret for at det skal finnes en god forenings- og kulturarena i bygda over på de private lagene som eier disse husene. Ref. punkt C. 4. Tydal kommune har gjennom vedtaket om å stenge idrettshuset antakelig brutt flere av føringene i Kulturloven. Loven er førende (rammelov) uten konkrete pålegg til kommunene, men den ble ikke laget for å ignoreres. Ref. punkt D. 5. Kombinert med frivillig innsats fra lag og organisasjoner som vil bruke idrettshuset, og en spesifisering av de faktiske MERUTGIFTENE en fortsatt bruk av huset vil medføre, blir de reelle utgiftene ved en gjenåpning av huset kraftig redusert. Det anbefales at en oppdatert og riktig spesifisering av merutgiftene ved en gjenåpning innhentes og fastsettes. Ref. punkt E 6. Kultur og foreningsliv i Tydal kan med små midler beholde sin gamle arena, og i tillegg blir det deres egen arena. Det vil inspirere små og store, gammel og ung til nye aktiviteter i bygda. Ref. punkt F 7. Kulturplanens mange og gode intensjoner om kulturlivets viktighet, inkludert arenabehov, vedtas med stor enighet i kommunestyret. Samtidig stenges bygdas hovedarena for kultur og foreningsliv. Dette fremprovoserer dessverre et uheldig tillitsbrudd mellom kultur- og foreningslivet, og Tydal kommune. Ref. punkt G. Side 11 av 12

12 Anbefalt videre handling. De reelle merutgiftene ved en gjenåpning av idrettshuset representerer et så stort avvik fra de tallene kommunestyret forholdt seg til ved avstemningene i desember 2012 og april 2013, at en ny behandling av denne saken er påkrevet. Beslutningsgrunnlaget var misvisende både i forhold til den reelle økonomiske merbelastningen, og gjennom en feilaktig generell oppfattelse om at andre arenaer kunne tilfredsstille kulturens og foreningslivets behov. Videre bør kommunens forpliktelser nedfelt i Kulturloven vektlegges, også ved en gjenopptakelse av saken. Av totale inntekter på kr i 2012, representerer +/- kr i årlige merutgifter 0,15 % (!) av totalbudsjettet. Det er vanskelig å forsvare dette vedtaket med en økonomisk begrunnelse i forhold til Kulturlovens føringer - gitt kommunens økonomiske situasjon. Kommunen risikerer ikke represalier og straff, men en stenging av kulturarenaen i bygda dytter ikke Tydal oppover på «flinklisten» når det gjelder å legge forholdene til rette for kultur- og foreningsliv i praksis. Sist, men ikke minst, bør det store engasjementet blant befolkningen i Tydal i denne saken vektlegges. Tydal kommune har ved flere anledninger bedt om tilbakemeldinger fra brukere, utøvere, lag og foreninger. Dette dokumentet er en slik tilbakemelding fra befolkning, brukere, kulturliv og foreninger i Tydal. Det var også den underskriftslisten for å beholde idrettshuset som ble presentert ved behandlingen av denne saken i april Den fremlagte underskriftslisten med en betydelig andel av befolkningen representert - ble den gangen ikke hensyntatt gjennom flertallets voteringer. De som hadde satt sitt navn på den listen oppfattet - berettiget eller uberettiget - imidlertid mottakelsen engasjementet deres fikk i deler av det politiske miljøet som kjølig i retning en utidig innblanding i politisk saksbehandling. Vi oppfordrer politikerne i Tydal kommune til å ta innbyggerengasjement og folkemeninger på alvor, og til å se positivt på den foreslåtte løsningen for å bruke idrettshuset som kulturarena og forsamlingslokale i en periode, inntil en ny kulturhusløsning foreligger. Dette er i tråd med tidligere kommunale vedtak, kommunens kulturplan, kulturloven, bruker- og utøveroppfatninger. Merutgiften ligger i størrelsesorden 0,15 % av kommunens totale budsjett i forhold til at huset står slik det står i dag. Vi oppfordrer også kommunens politiske og administrative ledelse til å vektlegge vår forenings oppriktige ønske om et samarbeid både når det gjelder drift og bruk av denne kulturarenaen, mens man avventer en avklaring rundt et nytt bebudet kulturhus. Resultatet kan faktisk bli Tydal kommunes eget KULTURLØFT! Med vennlig hilsen Kulturens Venner i Tydal Tore Lunden Leder Side 12 av 12

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 1 PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: øke kvaliteten på formålsbyggene

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE 22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE Målsetning Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, og vil gjelde i en fireårsperiode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar. Plassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune

Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune Kommunedelplan for kunst og kultur Vinje kommune 2012-2021 Del III Kulturpolitiske rammer, lover, meldingar Lev, vår draum. Ver alltid like ny 1 Innhald Del III Kulturpolitiske rammer, lover, meldingar...

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold Arbeidsprogram Folkets Hus Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Intern virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og kulturen Folkets Hus for alle 2 Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

Temaplan kultur 2010-2013

Temaplan kultur 2010-2013 Temaplan kultur 2010-2013 Vedtatt i Eidsberg kommunestyre 10.12.2009, sak 77/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 VISJON: EIDSBERG RIK PÅ MULIGHETER... 5 3 MÅL OG MÅLSETTINGER... 5 4 SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURFONDET I RISSA KOMMUNE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV RISSA KOMMUNESTYRE I MØTE 10.12.09 1. Hjemmel og kapital 2. Formål 3. Fondsstyret 4. Ikrafttredelse 5. Vedtektsendringer

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

file:///h:/k2000tmp/_k2_15061171_8.html

file:///h:/k2000tmp/_k2_15061171_8.html file:///h:/k2000tmp/_k2_15061171_8.html Side 1 av 1 31. 01. 2016 Fra: Tove Bang Cetrez [Tove.Bang@alta.kommune.no] Til: Postmottak Post & arkivtjenesten [Postmottak.Post&arkivtjenesten@alta.kommune.no]

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

KUlTUrlOVA. LOV OM OFFENTLEGE STyREMAKTERS ANSVAR FOR KULTURVERKSEMD

KUlTUrlOVA. LOV OM OFFENTLEGE STyREMAKTERS ANSVAR FOR KULTURVERKSEMD KUlTUrlOVA LOV OM OFFENTLEGE STyREMAKTERS ANSVAR FOR KULTURVERKSEMD Utgitt av Norsk kulturforum (NOKU) i samarbeid med KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 1. Føremål Lova har til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83 RINGEBU KOMMUNE FELLESTJENESTEN Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.06.2014 Deres ref.: Vår ref.: 12/1438-13 EFO Ark.: C83 LOVFREMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 14/4942-39 8.04.2015 Spørsmål om å flytte kommunestyrevalget fra 2019 til 2018 Vi viser til e-post fra Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak MARKER KOMMUNE Vår ref.: 14/468-5 Arkiv: Deres ref.: Dato: 18.06.2014 Melding om vedtak Det kgl. kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Melding om politisk vedtak - Høring,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer